You are on page 1of 33

(

& ) *

:
!"# $%
& !!!
, - & ) * . + /0 !!!

1:-

2 *0
34 :
5 6
7
89
: ; :
6 <8
=
>?(
:: ; (@
AB :
C
(D 8
E)
: ; : %F $G70H %+I -: I! > - +
%J
K
L: I M
FN
> +
<
>
: ; :
'; <
O
O L * & +: <
O
(D 8 !!!
$ GP0 @M I! $Q R O
!! QST * R $
O
K
L
UV: $ >V7 : $ 0P *W
X.
:=
Y8 :
$ $
Z
+
%
[89: $
67V\ $:U >]8
6 V : :^
*(6% :$_1
4 ,@ 8 * & +: U
(D 8
:
''; O
(D 8 :
@
+
$
O @ K
L:
(<
` * 8 a U
(D 8
: b N
0c
d
ef::
a _9:- 8 %J ! %J
O @
K
L: *0- 0
U
V
e_!!! DN W#
&
: g ( >A4 ef:
8 a :
U ef::
(A <% hSi ::
'M
W# 3P : d '] # j PV
$ 0: % g
DN
- :k
!^lm: UV D <A
nV +0_ o d
(D +) & ) ( L K
L % :+- K
L $+VV $ @ = -&pV:
q
>
>(: ] #
_
st0 15
+ 0 d
UA st0
r %+<@ :
15 $ q u0 %
: v
O
D _
$
w% % <x (
% x
:U : - *d/ W
u0 %
_+ $ , F
AX bg
'+
#S+
y.q+ (Wz : + o{ { LV
O
@$|} : + { LV T
O
*d/c (~
u0 %
+
:U :
$
` %
a
]A 6
81
L >] > :
! hV
V
U
$d : W# G : +
e s=_ :
% = 8 G
h g d
L8
st0 15 $ : #S+
#S+
:
=+
$ @ O 0
V
?K ( v )
V
::
?
'M
W# hL U : 64V
= -&pV AV
+ T
O < d
<0 :
AV = -&pV
+ O 0
V
?K ( v ): d '$H
'I 1
H8 .L
:
2
64V AV
+ = -&pV $ / .L
L :
'- 6?
j
1
64V AV = -&pV + O 0 V
?K ( v ) : AV = &pV + D $ /
AV:
P 8 a ( L K
L $ V<
E):
'M 8 a M
$
0* $ @*
*
A: :^ *
?
(| `
0 ::
'M $
V
2
$H
34
: : $_=
5 6.
:
U
*
!
$b@
3P: b
rP ` 0 ::
%??N 8 *0 G :
?
/ - ` 0 ::

U :-

AV + O 0
= -&pV
s v O
13 >( 2001

V
D _

?K ( v )

UV (D +)
= -&pV

!^lm

#S+
O 0 V

AV:

`
$

e s=_
?K v

+ O 0 V
?K ( v )
13 >( 2001::

M AV:
(
V
$ < : V g
= & _ U
$P0. %
;
ef
v::
6 8V *
O +:
#S+
^
(O
- 6)
A :
5 $G
L
6 :^
r*:
'M <U
::

r >( O 0
**L@ 6
I : ( n *
2 I# eH < $ ( :
: 5 6>] <
$a V 7V. +0 $ @:

@::
?
d 'M
A :
d '8 O
<
*
q
7V.
v::
a _9 M
+ C 6? % = 8
]A+ :

P & ) 6
V:
5
% <V
s= ef::
> (
OV :
i
]+?9
5
*b
): <%
e
ef bg 6 ( ? nS5 '
:
6>] e/ e
*=V? ; =I 0 0I! P8 < V/
ef:: % x
M d & : W# * >P
i
6

e ::
a _9:D :
s=_
C N
: *@! d` >]8 : > eVd :^
O : <
+ @
>Z <
*
Vd C
< +0d $a V
): d
''
- %ww
0P
I'' $ V %
: 8 %ww IA XI I
V: 8
I
>Iv 6
+ 0I:: M D0
: : O
7
<
>=+ + >_
&
V *0 ::
8
:dA
<
: - >Z <
Y 0 e
V
*0 :: d
( > %ww >Iv
(A
< V:0d e_:: < '- QA
< ( d
O *0 28 *
: $f @M I! < <7Vd $
U (A /0 ::
] #
'- % :+D ( x O0I9
.P5:: 04 %+<@
@
*L `::

%A 6 ::
'- I
; U
%{% _
$ @ UV
(V~ $ $ %:0 S::
'- . +~@` 0i:: (<
(0+
>048
$ V w++: e(_+ O L1
:Uv:
87
C/ (0+ { LA
0-d1
7
5 :
UA
'- 0-d1
7 : d 13
9 < $
:Uv 6.h+ < V::)

: U

8
a _ ef: % :+- O 0 V
?K v
D ( - x O0I9 <.7Y? = -&pV
'M <
.
`
0i $ W *W uVx
(0+ >048 :
- = -&pV
+
y.q+ (Wz
O
@$|}
*d/c u0 %
%N '
O0 : =:D
v:- e(_+ 7 Z
C% 1986 ] #
uVx
(0+ >048 w++
6_: X $U1
(V~:
'- (V~ sUK
6_ : sUK
-

: U e(_+ 7
Z 6% ef
$ / 2
> 81 sUK ] #
(0+
>048
$ V<
:: X d c UA %
'- (V~ '
<
@7: bg

W
ef
%A
UA :
$ / ::

] # sUK
$U1 : U >
6_: - : U 6% % ::
< :
'(V~ ef
'- (V~ :
'- : U : H
X
'- (V~
%@ :
U
- w++
6_
(0+

K
L
- uVx
- w++
L UA
- w++
>048

e(_+ 7 Z:
'- : U
C%
1986 M uVx
(0+
>048
*d
$ @
8 :
UA : U <
a V I Q>~ $U1 : U 6P0.
<W:
UA (V~ : : q
1987 2
> 81 sUK <
/
<W:
j $ ] *0 UA %
U AH : e(_+ 7 Z
:U <
2
'- (VP : <
I Q>~
'- : U :
1986 % Qz 0:: - uVx
(0+
>048
6s+s+
<W: - : U $ V+ $ @ %
(VP
UA9
: 7V.
q e` ::
e L

C4
CN (
C
A
= -&pV
'- O 0
V
?K
v $ 0Q0 :
.
87 C/
(0+
{ LA :
+~@` $ W *W
F]+:- ''
0-d1
7
5 :
UA
'- 0-d1
7 : d
13:
9 <
$
:Uv '' e
::
%{% _
$U1 : U >
K
L: W
o=
$ v
UA9:
! V@
$CF e` :: M D0
< :
z$ * 67W
- O
$
K
L:
0 8 6 7f
6+5 $CF:
O L
e`
q ::
1
U1 sUK d
$ v UA
0-d1
7 : + e L
C4: + CN +
C
A:
+
%>%
+
U@ : %+P
>w+: T
O: y.q+ (Wz : + >
KPJ
+
`
q ? 6 0+ *0
- ef::
$r
'- UA
0-d1
7 : d 13
9
L:
+L
?V\ ]
U
$
@ '
: +V"
> $ / <
*
@: %(@
'- ] .
U
$%Q
U8 $ +6q : L1 >Z ef::
E):
;1 : U
{ LA
<: CV % e` ?
{ LA : st0 15
{ LV + > KPJ
Vd

O L1 > N
_
U $
(0+

.L
`
< { LA ?
+: d H'
h g
da
$ U *
b 0 #S+
6VV
u
f M *@U D *W?

bg D0 :
1994 ] #
$U1 : U >
K
L: $U1
: U
z6L+ P
sUK
6_ : ; U % e
'- (V~
_.:
%{% _ 90 8
- (V~ $ V<
U8 <
/
N0 ::
>
d '
U8 :
1991
. +%L
0;
@ U:: M s=
$ V< e(_+ @ v:: i '
]=
'M @ - /0 ::
0;

$ /
U (V~: d H ] #5 $ v $ / U8 $7V`
OVf:
Z
n

L:
A
+N $ b Q
E) ef::
P+- <P $b@
*
@ - G : $U1 : U
X c : L1 $>
%?0._ $@G
O
V - v: - b
'
U vU : w2
+ q
_
789 cn
$ @ :^ GD
] "
(
@ 9

/.7
+D

.L
* & :
? V +
:

: ! : (
$ $
: 28 %+I
*
@ ` O +
$ (
+6 >
( =
_
+6
%+0 :: +0 - >Z
k
8 :
1998 :
*
$%G ( =
.4 :
?+
.
% U
Uv : : d
% :+K
L $ G 0 s=
@ :: e(_+
7 Z * @2
+L
@ - G : 6?
0
W# d '8 $ bb
e
AD
$Q>7A
0
29-11-1969: 6?
0
W# ( =
$U1
> V8 :
rv $ b/@ +
$U1 : U >
K
L: M +
$ 6
$U1 : U
z6L+
P
.L
* & : 64V ( =
! W >
K
L :
b ( =
% :+- K
L :
(0+
+ =
D <A
7
b# *W 8 a I
$ K
L ef:: % :+81 O L1
(
$ V< :
7 D <V
+ =
*q ^
V
$%> :
: P $ V< ( =
'>A~ D <V
+ = *
@
` O +
#S+
6VV : Q.81
dA
$ V<
+ =
< :
$ V<H 6PN <
$ >$ i +
& :: #+L1 ( =
6VV
Q.8 % :+- K
L %C+ $ :
? G%
$ : ? < : <
W
C0
% :+8 : 9
X"1 Nx (L > 6? $O0: M
+L
M
*
5 $
*
dV
OV` : h=D
+
C
$ K
L:
b +
u !!! E) $7V. %+0 ::
0

> ; ( =
$U1 : U
+AP :^ 0 %+I

% = 8
'- U (0+
DL8
6
W :: h=D
- (VP
: U
P + :- '''' eV > +- (VP8 c 6
+
? dV
:- - (V~ +': U
.D :
V5
%(!
I <
$(
c 6
? ?V? :+: aV-5
A : 0-d1 (VP8
%(!
I 6 N $a V:
(~ %(@ *0
]++ 6 7. $ V
@:: IA' :C1
?
*
I :
6V
(0+
*W DL8
+I+ %5::
d '
$b@
DL8 : *
:C1
?p
(0+
*W >?
d
L %: <
I Q>~: - (V~ G : <
2
6%
>AP
x $ @ e(_+ 7 Z: G%
- $ I 2
+L >AP
6 ef $ 0
*W?
%(@
'- I
$
7 1
0-d1 PV+P
8
<% 9 :
?V?
. d
L %:: < :
-FU1 %=
+I+ -FU 6a V : 0-d1 PV+P 5 G :
+ 6
$ K
L
$(DD :
D L1 P
: d
Q!
: VX
>L $ :
(
&?
$(@9 -FU1 >
:! : $ K
L $
0-d1 >
<d
?): - !
ef *W?
] #
:
*
VQ U:
7
: P:
:: MY
%+P >w+:
>!$ : !=A
+D
:: d
] #

It

P
+L
$ t sUK
6_:
% = 8
:
. 1994
v::
'M U e(_+
D <A
h g %L - $ )
xad: $ $
H
%
$ @
- 0-d1
]++
:
$% 3 e` ::
t:
87 e(_+ d A 0I %
+nV
: D>=
! W >
K
L $ @ +4
a0
d :
'- $ $
5 $ @7 e(_+ - $ V` % g G 6 V O 0 /@
::
+L

: P $d/ $

U8

<:

:0

f?

<<
@t5
$H5
c
&
! V
$
$:V0
v:: <%
e
ef j P 6 6G
Vf?
(V~ i :
: U
$d/ $ v
h. 8 :
W
$ / sUK8 :
O 0
V
?K
( v )
c
&) $
3
q ::
UA (VP : U
] #
Lc
< : @ ] # W
UA
%
: - h.
$ $

+D :
+ e(_+ 7 Z & ) a( [ >AP
$ q b g O 0 V
?K ( v )
c
&
v::
qz= %>% )
M . $ q >Z
OVf G : > d
UA
st0 15 $
U?c
>
@D _ :
>
I
$ q u0 %
< 'M 6 V F:- ''
3
sUK $U1 : U : @M
e(_+
7 Z > m qz= %>%
) +0 *
0`: d '
%$
( $:
>V`
#S+
O 0
V
?K ( v ):
> m qz= %>%
) d %$

+L$ +0 *a7 V :
V/9 > +- % (_ +V"
d : d %$
sUK
0 5 <
$(>
2 e : #S+
O 0
V
?K
( v ) @M
e(_+ 7 Z >?
: %(@ $b@ >?
#S+
O 0 V
?K ( v ) < : > m qz= %>%
) O L1 S <
$X0
v 4 f::'' 6 V
n5:: %:0 #S+
O 0 V
?K ( v ) : %@= 8
U?c
>
@D _
* FCC
'
* %(0: *La2 >
. :
W:: #S+
O 0 V
?K ( v ) <
UV 2
XD:0
:
'H
$ @ $ $
+D %$
<
V g (L >
': bg
+'- I
Q>~
'- : U : 2
'- (VP
>U
$ @ $ $
+D
$@Uv ef *@
:: - >Z M d &
: j
8 +0 $
V/ ef
!
! $ OV *W? @M
e(_+
+ " !
%+P

>w+

$7V. (

''e(_+ 7 Z bg
1987: t: %+P >w+
d
>AP 9
+nV'' 6 V #S+
O 0
V
?K ( v ):
% g = -&pV NV
W:: $ - >Z a7V\ : : #S+
O 0
V
?K ( v )
W# 3 %+P >w+ ''
t: '' e
6F
<W: ( - #S+
O 0
V
?K ( v )
!=A
%+P
>w+ ''
t: '' $ W t:
!=A
%+P >w+
a> :

+
&
;@ *0 ::
3P
6
G
Q !) b@U
ef *
z:
'- %(@81 >Z * >P
6 $ $q e ::

%{% _ AD $U1 : U ef +
$G
v '
:
Vh UA
':
L
UA
i) A 0
>0P-: <
P
g (
L,:
h>>v
Uq 6 : *2 *0 >Z ef:: 6 g $
ef G : W# > <
$
D%) (U &
$;@
*0
Vh-(U : $ q
OI
@
= FC%
V *0 :: M
:A
+8 $+%C : U 8 $
& ::
+
8
O
?xv * T 6b
<W : :
O
n +
Vh (U
+0
$ @
e
V *0 :: M G
!=A
%+P >w+ U
$7V\ . >Z
6? $ : AX 6
$a V ef::
!=A
%+P >w+ UV 0-d1
7
& ): >A~ -FU $ @
:^:
%??N !=A O 0 V
?K ( v ) < : UV 0-d1
7 : >A~

6PN 0-d1
$ @
I 1979
> : !=A %+P >w+
!=A
O 0 V
?K ( v ) :
+L 6V
C%
$ ( :^ (A
:M
}
*
q
@ - e`
q :: 6?
; <
UA
st0 15
>U 68
$a G :
P
@ - e`
q ::
'- $>$ %
:U < : #S+
y.q+ (Wz
aV-Y
%
$5 Cg: (A !
(A !
*/ O W
v: M j #S+
O 0 V
?K ( v )
H %+P
>w+ $
*W
: ''

0b! O 8
O 8
<
Fb!'' $ Vi < 'M ef::
>

@D _
M
:!
+ $ 0:
'8 #S+
O 0 V
?K ( v )
2000
{ %
$O2 (#
'' FA !!!'' $ V %:0:
U?c
>
@D _
8 $b@
`:
U?c
>
@D _
+ H %+P >w+ & ) $% $ @ (V~ z6Lx
K
L
U
$b@
%
1 ` $O2 V:
F]+:- '' M
#S+
O 0 V
?K ( v )
2000
{ % $O2 %:0:
%
1 6
$: Y
(U
dVY
$ V<H
'
v: M
8 1 (
%
1 a v
P m8
*
E :
%
1
6 @
<0i: a
' (U
=
* S ef:: W# O 0 ( v )
<
*W?
W f? /0 ?
7VF
8
*/0 I : < 'M C
%:0
6 O
" # * $ ef::'' 6 V
V :: ] 3 . %V< :https://www.youtube.com/watch?v=H0s2BhVZ_RI
'M s= :
- %:0
:U
f
U
$ % *W:
2
(V~
z6Lx K
L H %+P >w+ ef:: - <
a _ $b@
o8 %(@
< : o= VY
.L * & :
L1 + 8H
$ PY
s? ef
*04V
*W::
M s=
M ef G
U?c
>
@D _ :
d 'H %+P
>w+ <
2
$% $ @ (V~
z6Lx K
L
7 : dV
9
$%+@ ::
#S+
O 0 V
?K ( v ) h
<
$ 0: @M
e(_+ 7 Z ''
t: %+P >w+'' d $ $ +
( :
! W >
K
L !=A $ @
!=A
+4
a0: < % d 8 /
6 V NV
W:: #S+
O 0
V
?K ( v )
i
@M
e(_+
7 Z
&:
U W
uVx %2W
UA
! W >
K
L e` ::
G 'M
#S+
O 0 V
?K ( v ) %:0: @M
e(_+ 7 Z '' t: %+P >w+'' + d
%$

+ (@:
8
! W
>
K
L $ @
!=A
+4
a0 *
:
$
L
U 8
{d UA
$U1 : U $ v: dVY
! VV<H
ef: e ef ] # 80 8 $ @
PVA
U
< '- %+P
_ %L - ! W >
K
L
1
=U1 sUKY
* 0P: ''o= K
L
>
: V
6
6 V
ef::'' $ V
?p / N :
> $ ::
#S+
O 0
V
?K ( v ) %? 9 st0 15: +V"
$U1 : U
z6L+ P
: % :+- K
L : <
; & UA
'- : U $ v
UL .L 6 >
0 ef $ 0 *W? M G
X"1 :
d $ 8
:
$
V
:^ $ &+
L 2 U ef
v::
13 >(:

+ O 0

AV: ] #

tD@ :

%{% _

0-d1
=+
*
@
8
Uv
NV
::
5 %{% _
VI
*
: U->s5 :_ U 8 >w+ e` :: :_ U 8
% = 8 19 6P0
*% :
U =1 e"V_ I:5
q :: O 0
'
/
:
:
40 8 :
'- K
L K
L _ $ V (V~
P
$ v:
g5 U>s5 $ ) L x (D + q ; 8
( R ef C f:: >
VI8 *
@
(
$U1 > V8
( :
>K
X + r >A~ $ @:)
D e(_+:
1971
>K
b 0 n= 6P
v::
'M
$%A 6 AV : O 0 b
'- ; U'V N5 st0 15
: P (#
:
% :+- L ` : (. @) $b
$ @ 6+ :
VU
6 (
; U $a V +s
ef *
::
0 (
+4
%(@
1986: ] #
1987 2
> 8
sUK
$U1 : U
>
K
L
6_:
(V~ sUK ef
:: bg $U1 : U >
K
L
1985 8 CU
@
/
6 7L@+
E :
( =1 > J8
e
v ef::
PL+
@
/ :
+'- bg
$ q %
V N
@
/ : $U1 : U
Q!D1
>?+U <
+ ->?
<
$ 0/:
sUK (V~ 1986 ] #
8 ef 7N:: +0 $
G : - $ >V7 D
81
( L8
$ V<
+
q8 :
Q!D1
>?+U $ q %
+
6
'- > X %
a $? 6aV
v:: M
:U +0 $ 0/ ef G :
<
CV !=A
0 (
+4 $ %(
8 a Nu
- *0 >
D <V
: ! V
$
*d c $ @ 0-d1
> X %V6 $G0::
:_ U 8 >w+
L x (D +%q
%@
'- a0? G : 0-d1 PV+P
'Vh >
5A1
;
$
@G:
:=
* $
D L1 P r $%00 5 0-d1 PV+P
$ z &(
6G
: -FU1 + L j5 G :
(
&? $ (@
+I+ + C
-FU
a8V : d
e O L
( L8
C0
$>07Y $G70Y %+I La: U
- (L
]_ $
$ K
L: K
L K
L
:U
$G7W 8 a t:
%+I
La : %+
O
O L
L x V nKV (0z
C
V
<@
:! :
;
$>0 8 a
+
O : %+
> 81 6 U
$ K
L : D
81 O L1 >8
:
]_

$
a
E
U :
U V 8 a 6 h+
% U
5:: d MY
< <
> m :_ U 8 >w+:
> m L x
(D + q : > m L x V nKV (Wz :
> m C
V
<@: > m T% OnH: > m e L
V

V D _
V" : > m
V
D L
> m >
5+ C %
'$>07:
$@ ` u0 %
O : v
.

e L
:_

V D _ : > m
+ CI
dVY
: :U
+
q 6 @
x)::
y.q+ (Wz
O
@$|}
+ = -&pV : :
AV y.q+
- +0 $> H:
+ L 9

V"

>

+ CI

T%
L5 ef $
v $
$ v:: ; O
<%
$ 0 VV * 4
<
g
e_
N?
>V *A:
$
> 9
#) <+
0
*0:
$ G
>?+U'f:: $ K
L M +
6 +c *0
uVx
G :
& $U1 : U
>
K
L $(@H:
: P
% :+- K
L
$a V *0
5A1 >
L $ %@9 Nx ef::
/

OnH

n= 6P

O 0
V
?K
v :
* d
VI
( :
0-d K
L $Q0
% %;) b=
( [
*0 (0+
(U
e` :: +
/
w : +
n=
6P
: e(_+ 7 ] ::
PA
+ e(_+ 7 Z G :
hA z

:N$ (E) $ V ~ V:
+ ?V?`
+4#dKV
E : <
$
h ef N *W O 0
V
?K v ::

+4#dKV
O 0 V
?K
v :
%
: 8 (E) ~ V
O 0
V
?K
v
+4#dKV G FA0
*W::
$
6
<W:
%
/
v e ef
&pV *d/c u0 %
< FA0
.D
6?
$
*
.VA
D
u\ @xT ef
.A
: O
.A
: _@ #;)

'sD
i

64V
+ = -&pV *d/c u0
q V: ''K
L'' D0
E) :
e(_+
7 Z: < 5

-:
z
<
h ef |v
- d
O 0 V
?K v
+
q
d
]++ +4#dKV > d H
V - *+
v::
'M
+ = < :
+ e(_+ 7 Z 6?
~ V 7N
h. : e(_+
7 Z M $
h. `
$FV%S *W
f 6 V Vf?
Vh (
] 6 ef::

v :- st0 15 (0+
7A0f s=_
O L1 U H U 6:
+0 $>
$ Vf %+ : M *
!1 ef
V::

6G
: ]

=0
=

0 :: b=
+0 $Q>P

M st0
M 6G

(
: U :
O L1 U H : $+ > ]ID1 | $a V %+ r |
W:: M st0 15 +v
!1 U
T <a+ $a V
| %+
/0 ::
*
!1 U 6
%g
: :
%(@
- $
[ *W *
!1 U
6%
$a V ?
: 6a(+
a V ef:: U
I * & *a++ *W: P
VZ ?U eVd $ I * !1 U :
>8
*a V
E): bg
#S+
O 0
?K ( v ) '
$ @ Y ef $%+V::
= -&pV:-

!1

f?

v :- 6V-5
G 5
U
e`
! *
!
E): - @M
15 < st0 $G++ ef::

+
$

- ]

::
a _9
f e`
$

ef *
: +0M

!1?
$
- >

6V-5
!1 %= ef 6@ *0::
'-
(U
+ = -&pV *d/
u0 %
: U8
: U
U H
C%
%=f $ ( R U *d
:^ (= 0:: 7Q 7 : U
P <P (0+
r +v
UY
% g I Q>~Y
/d
q
e` ::
'M $2 @
/0 :: - % g
2
'- : U $d/
6V
C%81 U '
+v
/@Q :: UA
: U : %
: U - q
75 e` :: ]ID1 (L >
'- : U
$ 2
%(V: UA
%
: U d '- +v
U
e U Gd :
(0+
UA %

U 6FV
6@a :
: 2
: U

U + $
U d/
V::
'M 6 Q *0: 2
'- : U

U
Q R :: 2
': U
< : @M
e(_+
7 Z ef:: (0+

UA
%
< :
%??N
U
Q T ::
a _9
75 $ UA9: %
: U (0+

6 @6 : 46 UA
%
U 6d/ W
6 T
v :: M
!1 %= : - +v
U8
d/
d
O0 : st0 15 G : -
U
$FV
'
6? * @G :
. (
| e` *0::
'- O L1 U H $ V< '
: O L1 U H - <d c $: Y U8
C% 6V :^ ef 6 <
:: M +v
6V :^ U5 G
d/
<
$ @:
(U
'+ = -&pV *d
*0 u0-%
8
V
0:: * d'M O L1 U H > d '
$+
8 : d
U +n
6Q
a V ef
V:: M D0 :- 8 ''O
: i
$%?(V !
:
V V
U _1 > !8 ( ( %( aA ''
+
: U 6 I
a V
ef $ V:: +v
U O L1 U H - $ % 2 d
/ : K
L
A eVd
%a
U *
6_ %+
/0 :: st0 15
U
O L1 U H 6
T

'
:
%(@
]ID1 U H $ 2
%(V:
(0+

6@a
v :: UA O L1 U H $
150 ef::
150
$ v UA
O L1 U H (0+

6 @6 < : 111 UA O L1 U H
U ad/
6 : 0 ::
(U
- i a $F0 U8
| h. +0 *
G 0 .L
* & : - $ 0 % g '
6 :
| +0
*/P] : % g 2
: U
2
O L1 U H
W : !1
AX
@a
O
q
e` ::
?H
:
1 4 A1 % g
U
6d/ W
.L e`
$FV
q :: - '' ! f 0i '' $ V
AX @M
e(_+
7 Z
(U
:
295 ef
v:: M r+d $d/
]++ < : n
| G-Vd : 5: dV FF
< W $a V s= /0 ::
<

UV %
: U : O L1
& :: - <
%
: U
O
&: Q L
'- $ <0d $
d '- $ V< d
eH >?
w++
6_ : $ $ I d
34
*
Vf (U
$ !
$F0 *]ID1 H8 :
:
- dV
'- $
` u0 %F
$ Vf ;@ : - $ +0 $G4PV *

U H
&
L1 U H
e
+V"
: dV
%+

d
2
eH:
| *a+(d
& d
2 *0 eH >?
+
*0:: - s=
*
d:
+V" 28
e: dV
L1
* %C 5
CV : *
Af
| ?
+0 *G V: st0 15
s=
| 6@
::

$O
`
!1 ef

eH:
::

Vh-(U

6G <

!
'- +
- $
C $ L !^"8 $ O $ @ AX
'- u0-%
+
P X: /
i ef
| *a++:
'- $b@ u0%
W:: d 'M 6 O %
a V %G N / V :: #S+
O 0 V
?K
( v ) '
:
rv
& ) '
: V e
*+
O0
ef $%+V::
a _9:#S+
O 0 V
?K ( v )
'- + !^" (- *d/c u0-%
d $O2
AX
F]+:- ''@M
(C 9 : (L1
6VV K
L d
U % <U
> V8
_
~5
5: M *!F% %VP % ef $
6 QUQ
e !' eW
7nq :: - >Z :
_
+D1 AD
A:
0 12 : 2
V N K
L ] #
I:
+
_
; U c
%VnH
$$ f
$ v: d '
j
+ @M
$ )
dA
e`
6*L@
g+
U
< c
$ v: d '
+
st0 15
P0. (U :
$
i % g
%
]V A
% :
'' 6 V N::
M
!^" (#S+
$G4PV $f > m $
It
L e `_

O 0
V
?K ( v ) $ I
1 %:0
&
f $ OV *W
V N K
L: % :+- K
L

%:0:
$
j? ] #
q
$ 7A0/

{ LV + > KPJ
.{ LV
6
:$_
nW
e `_ 6; f < c
$ v
A 0
V5
<V- % :+- K
L: #S+
6VV
{ LV + >
KPJ : >A~ O L1
! { LV
O d?: I Q>~ $U1 : U
z6L+ P
H V# %>%
+ : >A~ 0-d1 s=_
H /D
@
e`
q :: (U
M H < : <
Vh eH
P@M
e(_+ 7 Z * &)
q : b
; - :
]ID1 !!
e`
q :: %{% _ <
PI

O d?

Q>~

%
V N
$78

: P V- # %O% +
>. . s. /D
@
@M
d
L :
U
V N
: : ]ID1
!!
Xd AV
6_
:
]ID1
|
.>+
ef::
* 65 G: %
ef
%
]V A
*0?

$ F A 0
( -+V"
% :+-:
% :+
O
nW
6; f $G dA
'
: * K
L1 %
+0 $
)
&)
+ % :+- e `_ 6; f: % :+K
L $ %* :: +0'M
U % %VP <!.
$G 0:

'- *
$ A
A 0
( -+V" % :+-:
]V A
+0 $ q :
+ QAe
>U v
q
f 6 O0 $ 0 *W?
M 7AAf %:0 :
C
%G
>
O L
: O L1 %
dV
W f?
$ $
::

- ?V? :

O L1 6

7z

$ V 6x ef::

% :+%(@
e $ > J8 ( =1 %
[ : (U
<<
P o
H
ef 6G++ *0 '
:
v 6G++ '
U
- %+
| *P]
& ::
'M #S+
O 0 V
?K ( v )
7AVf $ V *W %+V::
= -&pV:-

M > J8 e/ @

*0i::

v :-

: M ?V?

- > :
>AP

s=
K

6x

aV

::

(A
& ):
_ d
L < (6 7$ V ef::

:U :

'M
+ #S+
O 0
?K ( v )
= -&pV h
*W
H %V+
%+
:
z w ; = -&pV
#S+
O 0 V
?K ( v ) h U *A H:
+'- = -&pV
+ { LV T
O
$ q u0-%
:
{ LV T
O $ I
%Vx
$D :
6V-Y
( -+V"
K
L $O %Vx
+?
`
0 ::
$_=
64V
'H
%V+
= -&pV
+ { LV T
O G : +
:-

AV = -&pV:
= -&pV:-

<

G%

T
.L

+ { LV T
2001::
+M 6;%

O: 02 >(
a V?

O:'- I
6 V
$f D
v
$G
:
L
O L
* ...
!v dV <U8
K
L /+4 P3
%CV+
@ e/ (#R::
%{% _ H
O
G%
<AGV $ V ef
v::
$% ( /0 ::
: { LV T
8
ef
L
O L
* ....
&: M
7V\ $0%(: %!
o d %? r ef::
V
6
7W ? %J
@n
- V % g $ OV *W?

ef
v:: s=
V % g
q :: - ]V A
'M & X V $

U %
7 :
3 - 4

i 9 G
V N $ K
L $d/
:: & )
U % .L
v
$G
$ 0 *W? ''s=
:
V % g
7 ::''
L
O L
_
'- e :
*A
L % :+8
U
6 OV
<W G
8
D0
ef? U %
6 I ? _
$ 0 % g 6
?
8 ef

{ LV T
- ]V A : - i
D0
ef:: ''
3
4 %CV+
07 e/ (#R`''
0
W:: I %{% _
'- I
-: d
A 0
( +V" % :+- $+
.L e` d O
Y
q :- @M
e(_+
7 Z:
O @ +T _
+L
/d
v:: #S+
V6V { LV
+ >
KPJ
$% V5a : >A~ 0-d1 s=_
$U1 : U
z6L+
P
H /D
@
: >A~ O L1
! { LV
O d? ( f:
s=
c
6*L@
g+
U < c
<0 ef: - i
V N
K
L
_
G~9:: D <
^ K
L e `_ .L * & G : = !
C0
D <
^ v
e0 $: L $ L
@ ef
v:: z G
:
'- I
O @ K
L #S+
` (
1
T
O:
V N
'8 #S+
& ) $% > *W O
_
L 6d/
<W+: (0+ U
%CV+
07 K
L <
@@
7N::
v
*
%CV8 ?
O0P8 (&D)
f?
:
%J
K
L <
= A
$
.
L{g # ?
:
(D_
K
L $* f f , `z
q ?
$
s= ef $ U V P@c::

i
:
M s=
{#v $ O *W %:0 8
%
E)! $P0. /0 ::

*W

a _8 6
] W :: +!

:: - i
j U % 6 <

G%
$ **

d h=Df = Lf $
V:: % x
6
0:: % x
(
:
'f:: U %
6N :$ 81 %J K
L $(7L U d H:L~
E):
%:; 81 ( =
$
v >Z ef:: $
!!#
( -+V"
_ $
$ @
A
% :+- . C) /
v:: _
s: s
.L %+ 3
V +0 $ @: % :+- K
L M s=
P
%CV2 6 @ :
*
c
f
@ #S+
6VV $ L
$0C0 V5a % :+- K
L:
s=
U %
$ $
*W
A
L
c
6*L@
g+
U
:
_ $:
*W *
!1 F@L : *W @ +P>9 6N
<U _1
89 6 *
D0 :
; %JH
&0A <d d
UA > V8
6VV:
'- 28
+
h?b:
_ Hax
a4
g :: ; >AV
%J 6
G
! >N ::
Q
_
> 28 $ @
.
H
cU1 : < $+4 4
:U : - $ @ : . M
L:: _
% g - +D1 AD
0 12 : 2 1998:
V N K
L 6? 0
W# *
A 0
It: - <
F Z $ @
U %
+ >
0
1
/ ! L
V N K
L $ VR : e `_
c
&
?
M >Z M
f { LV T
G% <
${%@
7V. e/ $ 0 *W? c+:
{ LV
9 V6 < '- _ K
L e_
L
$ W ef 6 0
Vf
*W? M
% :+- %:08
* ] W
): /
ef 6
V? { LV
T
6?
j
+V" QS3
v
$G
:
VU
- _ K
L e_
|
D0 : <
%<>>x eW
*
*0: - %0+ ^
* @2
5
. 8
D% (A
b W
v G
:: ''
U % 6 <
% <
$ **?
6?
j %
E)? $P0. /0 ::'' e
{ LV T
::
> XH O
% <
$ **?
PA. $:
O
z
>V :: O
V - $ <0
:
_ 6a7
<W
4
%CV9
7V.
d
:
U %
6 h?h+
$ ** (
6 7V. C%8
* & : *%
6 + Vd +0 $ :
V >:: !
4 d ; u0 %
::
- dV
:
?V?
L

$ @
F :: - h=D
:+!( _ FF
<
- dV
: _ e(_+ d +V") <
@
+
8 +0 $ v: e(_+ d +V") 6

%
ef::
'M (0+
. 8
W
C / V
eW
$ V ef::
- L FF
W e $ V
0 eV
$ V ef::

vI = #S+
@M 81
7
@+A
6 DM Od
?V?
L $ @ %
(
N:
*
bVR
6 Q ef::
W#
G : - >Z d
:A
6 -F
e :: %
?V?
L
e
'@M
e(_+ 7 Z:
2
L
*!F% ''%VP''
e $ 0
>AP 81 %:0: ''4 V 4 V'' 6 QUQ
e
$ W: .
e
'- P r * U U ef::
g U % 67 +
$G 0:
>Z _
$ G W
O L1 +Vf?
g U %
e
_
6
ne ? M s=
%
$ @
O L1 (AV4 : $
a %VP
L
: $FVh_ / =
M %VP : P
%
<
2 e ::
U?c K
L
L

@G

+A

d?k

&V

O @ { %
U?c
L
@+A:
@M
e(_+ 7 Z * @2
3P:
% g
U?
>
@D _ :
0 UA
st0 13
: PA <
c6
@G
O
+A : d?k
&V :
U?c
L
% :+8
o d
L O L
U?c ;
L
vI = #S+
@M 81
7
6
DM Od
nV % d
s=_ (A K -e `:
HS 06
$ =0
h g
'M
3P I
< :
L
% :+8
o d
UL :
XT #S+
e s=_
O 0
V
?K ( v )
O
M 3P MP L <
$ q :
1n-N6+ Q> $
[ > J88
& ) *W ef:: $ $ > J8 %
16-N6+ %V< :https://wikileaks.org/index.en.html
;

O 0

L +

+?
V

+4v
'- $b@
3P: '' M
6
q +0 * a V:
* $
i ] %
: - o d vI = * @
(A
$
6 ] V 0 ::'' ef $ V::
% :+- K
L %
< :
'' $
i
(A
$
%{% _
L O L <
C; 3
dV 6b
0::
a _9 M
V $d/
*W
6V
: * 9
9
o d U W
6?
$ )'' ef
$ V
v::' % :+- K
L
$H
'- % w
$b@
. 8 .L * & : n - % d _
b#Fz $ v: K
L
> N V> %
(|v ef: % w
3
dV
8
L
O L : K
L <
UV
L
O L : 8
L
O L
6b
$ V/ ::
8
AD
$ V:
+'M
H
r9 $b
H %V+ *W AV = -&pV
+ #S+
?K ( v ) 6 $ $q e ::

- ?V? : M L
_
; O
V N $ 6P
+0 $a V: M :P 8
O L < @6U 0 eV
:: M
da
HS 6

I:
!
; O
: + _

,d
:UL
o d:
L
U 'f $ V ef::

F0
_ .L * & : F0
L % :+8
o d: PA
- d
1
I
r
$>$
e Nx + L jY : d '50 8 %
e $>$ Nx / W
:: +0 $
< '- bg
$ 0
` } D &
1991: @M
e(_+ 7 Z
W c
$
*
U 6 z
<W: - AD <%
d
K
L : D $)
.I
$ @ %
+ L j o d
G% < $70 N
` e ::

HS 6
+%L
$%
I
+ ( -+V" K
L
L
6 0+
<W:
_
+
v
tDv

v::
:V
L
HS 06 ?V?
L ] #
tDv: _
6 <P
E : M i
'M
_
bV
?+ K
L hNV +
L
&
6 P:: +0'M d 'M
>
$:U
> $ 6
@V
e : K
L
e
o d

z:M
<
I
a
ei : M *+:
) '
: K
L
e
L O L 6 Q >V
a W8
W:: M G : d '- _
V N
K
L <G W $a V
1 Jo 1
dp ,P,4
> <a 0
ef
0
f? M
a 'M
b :
X %
w++ *d
$ @ dV:
M
* @
` >?
UV
f
D0 :
#S+
6VV
K
L %*M D <V < Q 6PF
7
f?
T
:
y.q+:
O :
?V <6_
s A 5
8
f
v?
%
#S+
6VV { LV + > KPJ
: I Q>~ .:. .P. V- #
%>%
+
: >A~ 0-d1 s=_
/D
@
: +
{ LV @$:}
C D _
( ): { LV ~N+ V ` O + : #+
[+D ?V
M = L
$%Q %
st0 15:
+ %
@M
e(_+
7 Z &
*

q : AD
L % :+8
o d - $U1 : U
1
% e Le5:
$
uV
#) *d/c
1993 @7@ c

:Uv :
55 %F < : %L - K
L :" +e : K
L
% d:
L
O L
@n2D:
*II % g O
< %>
C
6 0
/ V
eVd: 1993 *d/ d` @7@ c
: - M
@7@ c
6_
: K
L >L
:U $G7Vd` %+I
a>
ef
v::
AD o d G : @Z
% g K
L1 %
<4~Vd: K
L
=:D
%:; 81 @a
A+ ef
v::
XT AD M %
M
UV: n
da
% : dV
8
%Q 6 O2
a V:: P g
U $
:: & ) : `O ! H QS[
8 O
*
I > m8
!!!
IA'E - st0
6
<
$G
'- ]
=

V5
7 $
V 0:: M H
$ %+@9 6+8 e` ::

):
s=
(A

0 dU

7V`
?V?

O L1
L :

>8
:
VZ P % 87
'$ V d
L :
$ ( '
:
P) 4 o
A1 >8
*G V *
E): %(!
1
| K
L :
1 + C
%

| K
L .L
* & :
O L1
1
%]
| K
L :
1
:
( =9
+~ *W >Z
d+ $< V
%+0 :: d 'M
!+
; U 6
0+::
'' 0 dU
O L1 6
< $G''
G:: %(!
1 | K
L: C h
250/0 : C h 251 % :
1
O L1 %
| C h 29/2/
0 : C h 201/3/4 V N $
O
% :+
*d/ 6z *
!1
1
:UL
/a++ D0
f?
%(@
V
$(7@
:8 :
!!
/a++
/
:
P o
'< : :
&
6
%!U _ 6 (
6d/
::
$ :
6G
: O L1
$ V< P %
:

.L * & :
+ '
<
$ >$
%+0 :: +0'M 64V UA st0
15: O L1 6
6a(
: %(@
1 P o8H
: 28 P o :
7Q $
&+ '
: >UL1 >AP 81
1
>8
/(6
ef::
#S+
O 0 V
?K ( v ):
'M :
7AVf
~X
6x
V
f $ V *W?
1 >8
%(@ P %
6? $ : % :+- K
L
<4~
6x %+
<
E): bg $
*
%+V::
= -&pV:-

O L1 6

$a( <

*0:

` ?

O 0:- O L1 6
ef::

$ V uV

Fb :

: m < 5 6

a V

V2 % :+- K
L .
D+ ef::
a _9 P %
1 >8
v
N '
:
e
@b ::
a _9: >
$ G(( ( : $
C
1 P %
i dV
*/ +:
| %!U _ <~9
1 P % >AP
xn:
P g
m d
?p >AP
6? */ @Vd: .
E d ef
$
:: +0 $
ef % :+- K
L: - >bm */
s * Mv

*W::
= -&pV:- d 'v :- $f
$ V 6G

AV Y

%" ef::
a V::

%+V::

- V

%" ef:: <

%" +0 $
& : '' | 13 eVd
- 6
$>
%+
$:0
P!
0
P!
&
:
|
= -&pV

CV %

v -

<

+D

( :

+D
<
v !
C

+!

O L1 6

Q : >v eVd
'
: <
P m:AV 5 ::

V]

''
0

` ?

Fb :: '' 0 d

6x < %+@9: <%


eW
0::
I): P % <%
M ef::
= -&pV:-

y.q+

H ''

:: +
6.h+ %{% _ 6x 6 +@
@ e` $
9 *0:: - >Z G
F]+::

v :-

> d $
6 u0 %F
:
1967 +LKV :
+ (C@8:
$
*0
bUV
a7V.: @M
{DV C
V +
''d
+V"
e/'' e 6 V ;
@::
< 'M C
%I. :
V5 - % :+-:
- @M
d +V") 6
6
6 V'f:: +0'M
8 ef - Q
:
( < 'M C
>? <
6 V ?

6
$

@M
#S+

I
:
> - O : + @
h
%06 & )
$b
: V N i
] # i
%Lr
'8 O
*
U
d %$ 9
L
ef:: <
h=D H AD
_ G :
M AD'M
:U ef
v:: _
i
D g
P@ $ wV H
+ @
h
dU:
L % g
>
d
eH
>?
st0 15: ''@M
e(_+
7 Z V6 < ': @M
{DV C
V +
1976
+
+LKV d
+V") 6
$ > H:
e(_+ 7 Z G d +V")
@ :
8 ef - Q
?'' $ W:
O 0 V
?K ( v ) d 'M $C O L1 6
W f?

q
#S+

% :+- < '- VV $ 0


` |: t A $P t
O 0 V
?K ( v ) : #S+
y.q+ (Wz

& :: % :+Hnv $.
:

d - P o % n $ +c +s - '
:
G $ +c +s - /
:: 6 g
$ : #S+
y.q+ (Wz
i #S+
O 0 V
?K ( v ): {d H
X O
$ v % (_ .L * & :
A
H
d
e $% $ v
% (_ :
; H
? :
U
6_
s+s+
<
$ v
%
+[!!!
q % :+- <
$
: <
$ /
<
.
x::
'% :+- K
L
N 6 +@
$ >+ > X % :+-:
CV
y.q+
#S+
O 0 ( v ): K
L1 X
1 KPJ
:
DOq fS ++%L @M
$ @ (%@ <( :
'- $ +@
% :+- 6 $ $:U +V"
:q
f? %
/
>AP
#S+
$
CV % e`
:@
f? M
Vd
ef
O 0 V
?K ( v ): bg
8
<
$
@ +0 $70F ef
*
*W::
= -&pV:-

>

d '- $

d` u0 %F

v :?V?
L : (U
< 'M e
6 V
V- # <
6 V` <
$ 0 : <
%
[
< 5 $%+V
P8
$

.:. .P.
#S+
D
> X
%.:
#S+
AX 9

g < 5 eVd?

q
7V. e/:: > d MY
F+ W:: - @M
d
+V")
L
e 'f
; :: VI % :+-:
@ >? e
N ::

I Q>~ .:. .P. V- # %>%


+
'- U 6 V
<W: - $ U 0
<
: <
*0 ef b#.:: - $ U 0 '
: #S+
O 0 V
?K
( v )
!~3
+
CR:
'+ !^" ($ q u0 %
:
@M
e(_+ 7 Z d +V") 6
0:: > X + C : > X % :+
6 6V
0
e
$ 0 . %
[
%+0 ::
%??N #S+
y.q+
(Wz
!^" ($O2 %:0: ''> X- (VP8
% : +V"
> X
0c 6(!
0::
) d
j
> 0-d K
L
V<
ef:: e
>
0i::'' 6 V:
'- $O2 u0 -%
+#
::
@
8
XP ! XP ! o{ { LV
O
@$|} d
X O :
U?c
>
@D _
d
e

$O eH: ''@M
e(_+ 7 Z M >?
* ] V :
L1 +s - $ +
): 6 ( !

e
G : 6?
6
V:''
0
U
*
f?
8
f #S+
6VV { LV
+ >
KPJ : $
UV #S+
6VV: Q: <
$ :
6VV O : O
6VV :
| < F>+ $<AGV > N '
:
0-d
'8 O
/ =
8 : 8
*/ N D $ < w +0 * :U : $
% :+81
i :
81 !^"8 $0 a eH V V ef 6 V $ c::
0 dU ! <
$7Q
: M <
>
. /V V::
+0 $7Q 6G(
0
$ V ef:: +0'M M st0 $a((
:
'M st0 *0
Vh (U :
VZ $a(+
eW <4~Wz 0 :: - %V a- st0 15
UV !
ef
UV ef::
X'M st0
$7Q% st0 W: H
dVY
% :+$( 3 e` :
&Li e`
UV ef::
st0 15 eVd
*+6
E)
oA:
s r

.u+ ! ef
UV * & : >8
ef::
* &)
6P4V : 7AN
@ :: M
e
% :+- <

Vh >AP
: D
$ (
$
+ 7VF

$ O

*W *

+0'M
]):
st0
- %V

aS

ef::

(0+ <4~W
6

j +0 *
C 9 <4~W
a?+: - dV <
>U
a- ef::

Vf:: M
z st0
: D
6 f
P ) 0 :: M
a _
- >
:
@ 6 V
Vf 0 ::

:U 6?
j
G4~
$b@ >
N (0+
(U
ec
+r2
e`
q
:: <
(U
'- $ =0
< 'M
%(0
xr
` 0 eW
~e
@W
::
= -&pV:$
>

v :
E '

2000

N :

M .L
:
z '
C
;@
0:: $
ef::

&

N
st0 /0 :: d H
7 z
$ v
::
'- s=

$(
6
e
@b 68z
q : - $G
G :
: M % 'M 6 + G : % :+- $

st0 13

+L d

VZ

G::

:: 6@ 81 D H
]I :
2001 DOq
G:: 11
j
DOq fS +- * CC
`
z
OVf C e` $G:: +0'M M

%{% _ st0 13
N ] #
d2 :
st0 13
+L U 8
P: h g 70
e s=_
& )
%M $ @
+4
: D
V
?K ( v ) e`
q :: M
+A.
$ @ G :
+4 : D ` >P9 ( X :

d % = 8 C%
1998: M
- & $ I+5: Q>~ #S+
` : #S+
e s=_
O 0
+V?V :
+L >AP
r;
D ` e_::

e `_1 c6
_+ 9

c6
v?

e `_1 c6
6P =
+
st0 13 $P0
kL
e
OVad
d
%{%
5:
=2
$
V/
a _
st0 15 $d/
$ @
]++ ] #
tDv: QL| % g
)
."
U
$ I
<
g ef
v:: M s=
+L

st0
13: {d
A N +DH
F *W ( -+V"
K
L:
A
m8
C 8

ef::
E):
'@M
O @ K
L
H e(_+
7 Z 6b
$ U 0 +
DS7+H
N $P0. ( : e `_1
_+ 9 : c6
6P ={
8
AD e`
6? P 7
AD ef: 8 O
VD+
D+ ::

d
+
st0 13 $P0 *0 (U $ :
eL 2
$ @ W+
+4 :X C8 :
U
It
5A
K
L: L
% :+8
o d $
79: D L
$ OV
t q+
%1 : st0 (
P
@ > * V:V % g W+ +4 :X C8
W :
K
L >
0u
(
1 %(V "U $ OV D
6 + 9 %g2
<
$ v :
I) + #S+
X"1 s=_ $ @ #S+
CN (
C
A :
AX
< $ I :
$>07 3P
N
`
:: $_=
'- XT I ]= .
'M $+ :- '' $ K
L QA 9
L : e
]+
ef!''
$ V

+-

%V< :- http://www.tesfanews.net

- V
UV
; s{0 13 $
c6
@G
O
+A ef:: c6
@G
O
+A
<
(
L 2 ]I
e *F%b
x
E): ; O :
O @ K
L 6
:U
$ GP0 @M %+I a> : c6
@G
O
+A
F +:- '' 8 > - *A S: :$
} (
P
): ] # z
K
L
+ e `_ >L 6 e ef
`
!!!'' "I have been part of Ethiopia.
There is a larger sense of which we are all Ethiopians: historically, culturally as I
tried to explain today, and my wish, my hope before I die is that we will
comeback together, in a larger unity transcending all these divisions"
UV: QN
dU
M K
L : QN
8 a
$0 ( c6
@G
O
+A: - U
<
(
L 2 ]I
v: 8
5A1 O
* V:A ]I
r7A
$ W $ @:
*II
% g K
L <
dV e `_
:
@
K
L
+ e `_ $ % / U 8 ef:: $ $

d
u
]=
.
%V< :- https://www.youtube.com/watch?t=12&v=ztgsNcspUik
M c6
@G O
+A <
` * @2: $G>
V
]
:
%
sL1
: : 0-d1 PV+P
6@
<W:
$
O
K
L
> m %V a- ef *0::
a _9
+'- st0 (
P
@ >
L
% :+8
o d
.> :
e `_ K
L
V>
O : c6
@G O
+A
@ K
L
+ e `_ $Q> ]I
UV
D0 :
*II
% g
bg d
*@! d`
5A
K
L a> D0 ef:: a _9
'; F? *A V
`
c6
@G O
+A:
@
+ e `_ d >
d
% / : 8
@
$ /A *W O @ K
L:
%Aa85 < O
%F +0 *
]I
/ V_
ef D0
ef::
a _9
8 ]I
6G
$: Y:
'8
L
V *A e `_ ]I
ef 6 ] V *0I D0
ef::
K
L - +
c6
@G
O
+A $(7q
~ ]I
:
<
W
%gU G :
0-d1 6
e
+
'- PV 0-d
;e
G
A D0
ef::
sL1
!1 %=
6@
<W G :
e
'* @F
|
DJ
E :
? * < 0
VP- O
<+ _
a V ef::
:v! :v! G : < '- $ %
w@U V>
W C D0 ef::
+0 $
ef G % :+- K
L: M 9
8 <
!
<W
r :
- e
c6
@G O
+A $>0 $ %@* ]I : 8 O
< (%D
<W
+0 *+
O0 : - % M > -
ANT - bD#5 6? $ 6W
U :
% = 8
6Q>P
<W $z
]I
ef 6 V $ 0:: +0'M st0 13
G MY
$ %(
$ <
C0
m8
Fj5 6 0a
<W: > <
( <
$ v UA st0 15 *
G( % ef 6a(+?
'- s=
DOq fS +- +%L $ V< : #S+
O 0 V
?K ( v ):
'' 6@ 81 D H
]I :
2001 DOq $
z '
C
G::
j
DOq fS +- * CC
`
E '
;@
0::'' K
L d 'd
L
O L
$ ( H %
QL $
:U
D
+0 $ L:
%(@ d U.N.D.P. $ (ACA
U{
$H
:Uv >
> :
M
:U <
%(@
- `
+A. $ Q
. (= +L
G : #S+
- >AP
>$ %
6@ 81 D H 6+L %g :: M P
H
*0 D
QL $ G : 6 0
C
C
>
+0 $ @:
DOq

fS +- d
K
L
%=_
6PN
+'-

+%L 6C

%M ::

U.N.D.P. $ @a
e UlL
+
:U : % :++'cz$ ( F@t :
(L
m8
V 6PN ] N :
$ . *0 UA O L1
V:W $a7V
%D
- (U)
*
:
8 : % :+- - %
+L
DOq fS +- +%L:
'8 O
$(DD
* ]DJ ~ 6a7W
(NT::

& ) :
I) @M
D
DOq fS +- +%L (%@ <( :
%
;
= #S+
O 0 V
?K ( v ): #S+
y.q+ (Wz $ ?
Q1T:
+ K
L1 X
1 KPJ
>U
M s=
%VnH
U
d
W :: <
e
UY
<
M D
QL $ $ V< : U.N.D.P.
cA
*
%1V +0 *W: - U.N.D.P. $% W Cb
*
<
%z:
<
%z 6 O
0::
6
*
<
$%Q 7N.
0 :: M
% :+
: U
6
V e` :: +'M
8
$D
$ V V
H
w i
6 V ef
U
| :: ]++ <
M %V6
UT
|: M * U T G :
UA
st0 15 #S+
O 0
V
?K
( v ) #S+
y.q+ (Wz
e`
q ::
+0 $
G : - *0CCV *
!1
]++
+
:U : % :+- %: e
6: @
!!#
r D =
(D
@G :: h
#S+
O 0
V
?K ( v )
- !^" (< 'M 6 V:- '' DOq fS ++%L
VV z *0i
H
!
]
ef:: 6?
%7Q 8 AD
Hi
T G :
<
V / V
::
Hi
!
]ID
(L > 6? $ %V< 6 ] V A
0 ::
6? %,@X8
w i
0 ::'' 6 V N:: +0'M M f */a++?
!1 % g * @?
q7

*
*W

nK P+> `
b
6PA 2001: q(
nK P+> `
$
:
'' +N K
L
XM C(
C%8 : d ?
?'' $ V
%
D: $ 7A0f
Vh (U
kL
dA : ( %$
%
34
* @
$ v I : d
#S+
P r:
O @ K
L M
P r H FC% / ' : d 'ad
]++ st0 15 $G $ v
?U
0-d
!+: ''% :+
: U
#S+
P r +L>
8
v <
*0: @M
O @ K
L H e(_+
7 Z
+ >
% :+- "Vu
8
+L
<N < *W:
1996
It P
P g $ Q It
]I
*
:U : H
| (
z_
I) 6 z
a V :
L : U
@M
V N dA P r .
3'' <
Vd
::

M
O A M
+'- bg #S+
O 0
V
?K ( v ): @M
% :+81 %I
$ Q
%??N %I L
P" : % g : U
% :+ Qq
W:: : U
dA
% :+n5
(
W e
$ b
D @ $G
:
= $b@
ef
v::
I)
@M
P r O @
K
L H FC% /
$b@
3P ]= : . %V< :http://mereja.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=61893&mobile=on

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1723868
@M
P r H FC% / : d 'M
?U
!+:
|
_
(%@ <( 0-d1
s
>$: (%@ <(
O L1 Q.8 8r
|
=O0
<W:: (
'M 6 Q *0
- N+ $ /
( :
O L1
(Q.8) $ >$ ( :

e` ;;) 6 g $
@M
P r
H FC% / : - V
st0 15 #S+
O 0 V
?K ( v )
L :
A 0I
M N+ K
L: @M
D
DOq fS +- +%L (%@ <( :
A 0I
P g 6b
%QI 8
+= : - s=
!^"8
<
$!I
v::
1
0
@M
D
DOq fS ++%L (%@ <(
h@ ::
| D <A
=m
'- A 0I
P g:
@M
P r H FC% / :
2
:^ %QI 8: ;M 1
%
N+
r$ 6b
M ::
'M QL M ef D #S+
O 0 V
?K ( v )": M
A N $ 0
`
F]+:- '' DOq fS ++%L
VV z *0i
H
!
]
ef:: 6?
%7Q 8 AD Hi
T G :
<
V
/ V
::
Hi
!
]ID
(L > 6?
$ %V< : 6 ] V
A
0 ::
6? %,@X8
w i
0 ::'' 6 V ! ::
V6

';

% :+
$ 0 *W::

0
M G
d c :
$ %% $

DOq fS +- +%L:
h
A 0I
P g
@ ' / ` :: M $ 7A0/ %V6T
$
1
]+? :
| <
*/
& ) 6 @

d '
+
st0 13 $
T
+%L *
: c6
@G
O
+A:
V
X : V5A
@/+ 6 )
<0:
H
+%L
E :
d =
@M
e(_+ 7 Z
L K
L: ss +0 $
+V") <@6 :
+
%?
9 6; : * .... - 3P 1
$ *U@b %V a- r :
+%L
$
UA st0 13 G :
eW
d *0 d Q! <<<
/D >>> 1.
c6
O 0
U+: 2. c6
(4
G+ : 3. d?k &V: 4. c6
_
? : 5. c6

+: : 6. =1
%+P : 7. W+ +4 :X C8 : 8.
% /
T% (
.): &P eW
d *0 D <A >>> 9. c6

O 0: 10.
%>% G_ T% ::

c6

5A
@/+
st0 13
N D 7+H $ V
% U > J8 $* :
34H
- $ @
%
- st0 13
+?v I 9
dV / =
<
*0
+
* % x
- s=
]) %+%
r$
L $C0% *
E)
:!
0 UA
M st0
c6
+:
c6
5A
@/+ / = +r2

- dV
M
z * ! + `:
V 0 :: $
a _ & <
< * : +
q
VV
0:: M
$
O
e O :
% :+
$
O
E) *
_ : d
>8
@ >
CV
656/658/0
V7
D ( % :+- $ v:
K
L: K
L
* ( @: +0'M
:
* O P P

Vu1 .
*
V :
- dV
s=

+ 8
E)
$ i : O L1 @ >
ef::

@ >

$C0%
v
$G
: +0
8
g81 D 0D
d
$
% :+
O
< N wV 2
= :
d/
v:: M
+L1
a
@ > $
*
$
>Z /0 :: +0'M ; O
: % :+g
C%8 6+@> $Q
=U ef
v:: +0'M M f
$
? - $
% :+
$O d >AP
F d:
Vh
+
(
&:
K
L
1 %( ! %
|: C h
VAP: d
10 C%
$7 (
D ( - %
-: 6?
*
1 P %
):
+
st0 15 $P0 %L = g
$7V. *

| ef:: M '
%(@
|
z
%
- d
*
O L
> E 'f nS5
/
ef
O L1 @ > $ (
:U :
:
di: $
V% $
g !
Vh
+V" @ > :
* + % g
f: < O L1 @ > $ ( *W?

- ?V? : - $ i %
:
V N st0 15 +s - 6 +
*W ;@ :: +
L : U N : P
E) : dV O L1
8
+!
j +s - d
?
<
F
;@ ::
6
W * & : H
$7Q 6a( e`
0 ::

>
<
+0 *0 :
e` ::

>
d
%00f $U1 : U + 8 ef::
L
a + 81
~e :
+s ?
U
/
:: <
U
$U1 : U
L
f:
< '- (L 6?
P
; ( ` z:
+ 6 @ [ $ OV::
+ 8
U N $U1 : U < : * . %
[8 +s - 6 + d *
A $O
v
U N ef:: $U1 : U : <
: U
% :+
>U $ +c
+ 8
%
+
.8 :
Vh (U
+V"
Fz
$ +
VX
+s
< : 6V
$
Q0 < g ef:: +0 $
ef G : : U
% :+
s= st0 15
$ 6(
: d
:8 $
|
$
+
I
.L
* & : $
% :+
: U
$
Q0 * +
+s - *
? :
>U
eH
.L
ef + 8 %
v::
$
: U
% :+
eH +
FCC% G :
i
( =1 .89
e
+ /
:
h g
::
'M 6 Q *0: % :+
: U
d
$ $7V`
v: $
s= st0 15 iV %@= 8
v ef::
iV %
[ :
q :: : U
% :+
< :
$
iV : ;

%@= 8
v
ef::
$ *
@ %@! . (
: :
: U
% :+
ef
v:: M
O
e`
: U
% :+ :
L
$
c
- >Z
:A : O L1 @ >
A
:! : Q.8 (A
'8
(D 8 $%Q O
>+ $( 3 $ v:: <
e9 G : $
e
i
X O : F0U9
V N st0 15
8
<
$ 0:
A
7V\
DN *6q ef::

10.

.] - 2000:
e $ v 13 P "
kL
z_ _
K
L _ : 68z
*
Vu1
=
e(_+ Ne
::
e
%LG
O
+
: ''DS7+H
N ''
$ V +
6 P0. {#L::
'8
A <
= : +V"
'- % :+-:
e
> (
. A :
V N >? d
:A
%(V * `
QL
uP: - $ @
8
$ V< $
6: : ]I
:
6
V:: >UL1 %
6
: P
P g 67 + :
dV
1 0 .8
6:
Q1[ :: d 'H
68z
* v:
nV $U1 : U
L O L : < 5 '
2
& X ]I
$ @ c6
@< O
+A: 2
D
@gK K
L
H W+ C8 :
S @
x N
H d?k &V: >A~ 6PN .
$U1 : U
c6
(4
G+ : V
X ( o d): # _
.%. T% (CU
" _):
%>%
a_ T% (
):
+: (X
):

O 0 ( V ):
5A
@/+ (
P u) pq ::
- $
*
P@ <
H
? P- /@ 5:: QS>
5A
?rU::

11

> 0 2001:
D
DOq fS +- +%L 2
(%@ <(
%
6@ 81 D H
DOq fS +$ V<
b78
L
xv::
DOq fS + z
:Uq :
V NY
:4
6_ :
1C (
D H
> N Ae
:: ( 69 I (&V2 g (W) 6V z H :: U
DOq fS +- +%L
|:: : P $ Qq
% (_ D
n5::
G(( :: d
D ( A D:
e

- &
M

= -&pV
+0 *

. % <x (
(| ` 0 ::

: V V eV

$:U

%Vx

% :+De
$Qv
dV_) 6@ 81
'D: D
(%@ $
)
.P W::

+0 *0 :

:!

- h=D
6x: st0 15 $
i *
!
* ]ID
7Q%
$ V %Vx
::
a _9
2001:
0 %L g w++ *d/=:
D <A
_
7
: P e/ :: M U8
D <A XD:0 i 7 #
7
: P $Q b
& :: O L1 U H:
d #S+ L : M U
/
:
5 %Vn9 6
/d/ ::
%(@ ]ID1 %+ r
]ID1 :8
!!
*0 :
'M
! :^

| : U : ]ID1 | U H K
L: st0 15
<
$ O(: %
[ V V 6 V %N+ `
.L +0 $G
:
'- dV 6 (: :-

aV-5
` +0

b
%
K
L:
PA
@M
*z
dA : d
+V"
Af w++ *d/
${%@ st0 15 ef:: C% 2001 &:
C%
1999 6V C%
rv $%
*W C% ef:: c+ $ O
& ): <
* 7V. ef >x ::
9
(U
$ D @ 6
M
C
ef::
1999
st0 13
g d
s++:
& d
4
+? : U V
*=0`
@b
VY
(U
<
$b@
xVd:
%
% :+K
L : % :+81 %L > :
]ID1
:
!!
!1 dA : h
a $
L
6_
s++
8 %(/ 8 ef 6 O2
Vf? - >Z
O
6VV
>+ 5A
<A:
C V < U
D :
> A
> 8
"#L
i
Y
g8
]V D
L <
u0+
:UL
c
& :
1999
L1 w++ $ / :: M w++ M < : I 89

UA
st0 15 e`
q :: : U
% :+
2001 M
=
$. F
$ @ CW :
%
> @8 U AH
UA
st0 13
* |z::
- !^"8 K
L <
$$ ! +0 $ v:
+'- $
1
:UL
$D
< : : U
% :+
: @ %Vx
O
c :: - $ r$ $Q
%@= 8
:
+
%@! ( =9
PV\ $
'- s=
<
$C
v:: +L
> % :+
:
< : M ef dV +L / W
::
= -&pV:- $

dA1

dV /0 ?

v :- - $GP
g $ @
E) ef::
$
: P CV +V"
- # +
ef:: $
U (# :
D <A
7
: P
6
i :
(#
U $
2 - #S+
ef::
M
.
U C
>0P- , P
6PV8
Cgz ::
dVY #S+

:
8

#S+
- $0C0
$
6
GW :
@ - 6V <0I: -

> v ::
#S+
:
e +
#S+
*0
: P
, P >0P
'
< 5:: G 'M
U w++ {#q ::

<

+ & d <%
e
< - V
(L >
% :+
PL+
.
=(L d
<0+: % :+-:
z: % U
*d c U < $ : <
ef: e
;
ON: W# & < 'DN
&
*W d =::
d
b/@:
W# ; U *
:@S
V
ON: /I
d 'M
!+ , P
: P
dA
$ %
.
H
'M s=
e
*
q
dA
: : < '- V
- U ::

<
'

> @
$
/
$
$_=
U

6G
:: - : U
V 67 +
N 0i
5 ( T < /d
DN d =
! .L
ef:: +0'M
U
> @
::
d = ef
>

U8
> v :
A Y
$HY
8
@ :: $ d
U
4
U
0 (U
U
*W
+ > v e 6 7V. $G V :: U
: Q> <
<
@
q ::

E) $70. `
:
g
0
*
$7 3

<

:
$H ; U U : 0
U 6 @
' :
@ ::
a _9
v ei
(NP
*0i :: > I! 8
: : <%
L
<AGV?
.] ? 8 %!. 8
L
%+0 :: +0'M
%
Q 8
: '
* @ `:
$D 6@
<W : :
8
AD ef 6 @
?
+
&
V/
: d '>U % <A1 < g AD: *V

ei *0i ::
'M U8 : ''C
6
V :
V >qz ::

- ( %M % :+-:
; O
6 ;
0

d %
q '' 6

>$:
H

_ :+!+5
m8

%(@
o d vI = * @ Y
(A +
6 ] W
* n V : O
e z:M
L % :+8
o d :
L O L
@6U D0
&:
*II
- %0+ ^ 1
#_$_ 1990:
+ UV D <A +0_ o d (D +)
V * *d/c u0 %
:
+- D &
q
$ %z

0
+
+
$C0%
c
& : 1g
<~ d /
` : %+&
<~ d > d` :
8 ;
0:: +0'M h] #
_
=
&+d:
D @
&+ :
*$
) H:- '' >@
v::''
-

(#

70

$ *(

ef

N $
$
*$d_ %

@::
:

_
PU
r
_ &
_ %
'f

v::

'
6+
:
* @W
<
82 $ `
$ v 6a

<0:
-:
d
% C:
d
C:
$G7W %+I $
%% Q:
8 : V
<
(
6W ef &: 2a
?+ V
%+I - G~ : ; O
5A 8 CZ I:: $ M s= 6(
<W +
: <% * +
!!!!
'- U
g2
(U +s - 6 (

$
(U
0::'' eW ::

Uq : ''% :+sf
M - $ 0CV::

W:

V N

$ &
q 0:: V CV
(U
/ V` ef:: - s=
&
V N5
ef *!.
*W:: +N
'- $ dV ( %5 ! * V`
%+0 :: dV
( %5 G
q : - $ q %@= 8
8
D %@! 5
U
: :
n *
::
V C $
@ dV
g :
@ :: U
d
&P % N5 + ! <
U 0 A $ @ $ ef::
= -&pV:-

M V6

< '-

1978

o d *!F%

%+V::

= -&pV
M U V 6
V(Vd::
o d *!.
8
+ K
L
$D
>+
ON: >
xYV 28:
O
? :
+ >
@
<
e
V *0::
o d *!.
8
:
+'O
?
g (
>._ 9
6 ` $ @ ef $%?(V:: %*< 8 6 d: . x
+
c6
?V
%n
- K@ $O2 %:0
< *6@d: ''K
L <
o d 6 <
: c?''
U
+
>
: '' K
L <
o d 6 <
O:: - $ GP0 %+I <
a> e/ $ q::'' 6 V N:: + :- ''
o d
+- <P 7
>
1 P o PQ ::'' 6 V +# :: +0'M 1978
o d *!F%:
H
( "
] 0
Q 8 ef:: M
K
L
2001
@a2 G :
> -
:
aN *A O
> $ /
uVx
ef::
v :- - $GPK $
: = J6
U 0 : 6V-Y
'- U ec
6 +q
0::'' eW ::
%% ef
(U < $
v
70 ::
Vd
CN C :
'C
$
I) q 8 ( <
UV O L1
( v ) : #S+
D

0t K
L CN C : dV
VCV: ''% :+- +s - 6 +
v::
M H
%
8

q 8 (
/
U8
*
% >
Uv %F
$b@
PV\ +0

dV + N
V
:
:
#+
$ q: >A~

8 (
0::
e :

L :
8
*/ Q
::
O 0 V
?K
%"

P- G
Uv:
+ + 3 $
?( < :
+
>
_
V
dA
@+ :
%
a I?
~N
L8
LG +0 $ @:
= >x2
(0\
:: 9
z >?
:: = @6
{ LV CN C '
: UA
st0 15
%
h 2
>?2
<
>-H :
XT #S+
^ $ @: ''% :+
; U M
V *0i
; U:
--K@ 6?
$
>?
*/ @ :
a
ei ::'' $ V
AX +0 $ I 2 :

>?
*
b :
?H
eVd / = d

(U
? :
e
*
UV ef::
(U %Y
v
q $ V z : :
h N 6? $ @: 6
* 6
> J8 6
6
U _1 ef
v::
C P o @a2 . 21:
P
+- (~ 6 V e ::
+0'M > C
(U
%??N ec
dV
7A0/ U
C
eH <
%%
M

v :$
$

: D0
CN C
q 8 ( :
dV
U
:
VCV % :+- +s - 6 +
6 +q
0 eW ::
G
q ::
CV
q 8 ( :
dV
U >
;@ : (U
C
%Y
<
$
vS
70 :: +0'M
ef
v::

:!: < '-

= -&pV:- %
%
@'f:: %
@ ef::

ef

7+:

8 (: d

#S+

v :e` ?
%L -:

j $ Vh
U

8
>

M s= ....

f?

: P
, 7 :
< 5 $ %(0 >AP
j 2z 0 ::
% P- >A~ $ @ ef::
:^ @81 Vx UV O L1 % >
g
=
+In !Lt +0 $ @
5
v: >A1 %M

= -&pV:- +0'M
ef

= 0:: & )

" # * $ %:0::
8 D0 ef?
> d '3=
+ {%@:
@
*%> q (
N:: %M8 '
(
:: - %M :
M
:=V
c
& ? M 8 O
$% d 28
d D d
+V?V
c
*
*W
- : U $C / d
%
& ) d $(
( : M V M 6
$ GP0 %+I -: '' FA !!!'' $ V %:0

@P :
b N
I)
--K@
: U
6 h
6?
+ @ d
=
; U CN

V:

*0 (
H:

''>A1 %M
v::'' M
R ef::
$0C0
i
+ C /
@
::
@
*
F
%M .L
* & :
$ *
$<8 0
( <
::
$d/
:
& ? M
U
z G
& ) * V 0 :
@ #S+
>Z *s ef:: E ` <
@M
d $O ( : M bNV ef::

%CV- ef::

z G

>

U g ^!

- dV

$ M Fb
$f ( +0 $
< e`
7z ? 6 V >-9:: H
6 7V ei $ V %Vx 2z ::

> ::
%CV9 *
>] :
#5 *
%CV9 67V.
E
>q ::
?A $O0
$b
.L :
!'' f $ 0 1?

(A

(U
CV %
- w++ *d $ v

N , ]
: ''

+0 */0:
:

< 'M C
+s $ Ft
M

O L1 6
(
>
@
6
< *W 67V. 6e ::

7 & ):
: (U
H

8
(#
VW :: +0'M

%
(

::
0

U :
$U1 AD ef:: I
'M s=
&: - @M %+I 9
@9 $G70 $ 6? $ : - $ s= d
< 'M 3 W
eVd
U : d
*/ N
PXPX + 8
A : D $)
+ aV
$C0% ef:: M
H M $U
O L
H 6? $
G :
$ >v
bg +s - 6 (
$ OV
) G : $
PA G
8
*G W Q
0?
$

M
+ (D : V6 < Y
* >AP 8 _ 6 <
d L
!L
v::
L
O D8
- O L
$( 3 0
6 V $ 6;@ {#v::

::
a _9
PVV
:U :

(U
- $ V : U 8 $

:
< q ef & ) *W::
: U
% :+
* >AP 81
U8
d c :: I !
%
;
#S+
O 0 V
?K ( v ) : %
; #S+
y.q+ (Wz : d
e
$% % (_
-wNVd
U8
d/
@
f? d
fS +DOq
UA
O.D.D. .K. $ v wtVd: P

U8
Q R
f? +V"
K
L1 X
1 KPJ
: @M
D
DOq
fS +- +%L
(%@ <( :
= #S+
y.q+ (Wz
c
&
aNV +V"
~ W :: +0'M - * >AP 81
E
UA
st0 15 ei
{#
z:: s=
O D
L $ V< :
#S+
D

%{% 8 u0-%

: d /
D $
f
v % x5? #S+
?V
+ <6_ .:. .P. C@ Q.:
C@ e/ D@:: M
+ C
+V
ef % 5:: @M
e(_+ 7 Z
V N
C@
_
0
U
:@
f?
U L V $d/
$ @
=
a
A 5
8
f
v? ]++
st0 15:
- Q@-O L
$C(0
c
&
$d/
v?
+<
%N+
7
::
+0'M ! ! 6
< V ef eV :: M > m ef eV ::
(
W & ):
!1 % g 6@ 0:: +0 $
D <A
O L1 U H
U 6:
>:: - +v
U :^ q >N

$7Q%
XD:0
v::

x ! $P
*W M st0 M ef:: - $> H *
!1 U
$H5 : d
: U
% :+
'' ! f 0i '' $ V + L- 81
AX $O
f
L
! % g $ +c
*W?
+
!
x !
= %@ $G
*W U 8?
%+0 :: +v
U O L1 U H:
+
.
%CV8
/ N
'
:
:M5
ef::
8
ef $<>
*W?

= -&pV:v :8 ?+

0d-

U 6:

@ :: D <A XD:0
- $
V U 6:

8r

% = 8 :^
::

v?
5

U :
>(

@ ?
d :: +0'M

>( V6
U
a _81 s=_ :
+s + ::

:: q 8 ?+ 6d/
$ q U : :
:^ (=5
%>AN '
: . (
*
6_

O L1 U H :
XX
r ef $ < ::
>( 6 <
: Y
v::
@M
#0 f
U ? P +0 $ @: U :^
a _
D ef
%+<@
U
@::

D <A

XD:0 U:
L O L :
%CV- %>AN:: M

+v
(~v

U O L1 U H:
P+
<P XX
r $d/
E)
'- ]I
W:: d 'M
e $
+ %+
'
/0 ::
: U
U G : d :M5
@Q : $2 @ U G
@ :: U
8 ?+ G d/
a _
d
$ : U #S+ L
- $ I 2
'- C%
D $ @
U08
: !: @M
#0 `
U O
n
6? P
:
%+<@
%>AN:: r %+<@
U ' : ef:: +0'M
ef - Q
?
IA '
%(@
$ Q
:^ (=:
>
U 6
:: +0'M M > m
]++ ef eV
XD:0 & : UV O L1 U H $ ) (U : M > m
D <A
7
: P *0 (U ! P +0
%@ 8 6: @
0 eW :: % ;
Y
UA
D
$ @ (#
]I :
U8 D <A XD:0 6 0

r .
O L1 U H
::
>
UA D <A
]++ ef eW ::
*0:
+v
U8
<A
XD:0: - $ O
Y
v::

UA D <A XD:0 : U :
!1 % g
U O L1 U H

6FV
+V"
>AP
/ W
::
D <A
7
: P *0 (U < : UA
D <A XD:0 :
'- : U 7 #
7
e` :: P+ <P >
C1 C% 6d/
$: Y $ @ U8 < : +v
% g A
I Q>~
'- : U
- 7 #
7 :
U /d
v::
O L1 U H U
$ V< :
(U (st0 15)
U FV
q
< : < '- V V
6 V
N
` *0 :
UA
O L1 U H - q
150 ef::
M O L1 U H
D5 $ V< : 75 d
L $: 75 <
UA D <A XD:0 : P r
ef :: +0'M
(U :
&
c
O L1 U H U
6_
6@a
$:U - x
@P:
: U
U 6FV
$:U
V
'
@G
::
a _9 F02

U O L1 U H
v:
%(@
]I
'- O L1 U H: d

'- O L1 U H 3/4 ((0+


): d ' 6@a
v ::
M D0 :- d
150 (U
:
111
(#
C(
> )
6 6
v :: +0'M /
%06 e`
- +v
U
:M5 +v
d/ d
@:

U $
%(V F0 ].
:
/DV5 :: d
|
e %(V < 6@a
6
e` ::
:
@M
U
ef:: +0'M 6 >H 0 eV
+D
>P
. C
:: +v
U 6: @ $: Y :^ >N +0 $ @ : 6$@ W $: Y
+- ; U8 +0 $ v : - @M
H
:: M
H'M
+ VCV
>
(U :- '' @M
>: <
: @ %Vx
P +s
8
6 + ef::'' +! U
U $
6 Q
0 eW ::

@M
P +s
8
a +
*a W +V" /
::
- @M
$b
$ @
H8
!|: '' ! f 0i '' $ V ]
AX
v
ef::
'- I :
'!1 ]ID1 +s - * +
$ 4P % g $(L
+i
ei ::
a _9 ]ID1
!1 +V"
.>+: +D
%$|
*
!1 w+?
6_ : 68
6
6
{#
:: - d 1999
]I
]ID1
:
d
$
:
=
8
st0 13
. P :
6 h?b :
C
<0C
= :
| . (
.L
* & :
+
$ 7A0f 8 O
*=a
8 $ 9 $ v
:=
> V8 :
>?+U
+? :
A
L 6? $
: - H:
H
'- @M
* &
M s= : s=
:
!!
]ID1 % <A
ef & ) *W:: +0'M
% <V
O L1 6
8 6@ *0 >Z ef
v:: +0'M - 6 ( ef $ V z $
+ :
'- @M
P +s
8
Q L
* & :
>8
- ]ID1
:8
*W . (
ef
- %(@81 .:: +0'M @M
G
:
!1 %+
G- : <
:^ (=5 G +v
U5 d ::
H
$ $3 U 6:
0 $ V >?U
IA'E
:
3=
:
@M
U 6
89 P :: +0'M Q
/0 :
!1 +0 $
6 >H e eV :: >Z
r . 2000
D <A XD:0 : O L1 U H
U8
+ / : - @M
%{% _ :^
8
Fz::
8 e`
- r*z *0 +V" : +V"
$
c
&
v? %
d % ef G 67
?
8 & ) ef G 67
?
. 2000 $ /
U:
st0 15
* @ H F0 : @M
G d
st0 15 +0 $7
/
U
& :: . 2000 $ /
U: - +v ]ID1 +V" $O2 A1 + C
:^ (= ( T $ /
U ef
v:: d :^ $ ( C
e:
: U
P L
$ /
U D <A XD:0 : O L1 U H
@ ::
?
'0
F0
U: >U
?i
2 : > ?
D $ + (
( : d
: D
7
ef:: +0'M
8 ef *P :
5 G
W ? - >Z : +v
U 6:
= =0 : wS *
Af U
I
:
| /
ef $ V i ::
8 %{% _ $b@
=
H: ''
8
+v
U8
> :- dA :
: U
% :+ : <
7Q dA :
'- : U
% :+
* d
''
V
@ ::
'I
@M
''
FC% '' $ V %Vx O ::
''
8 ?'' $ V
I"
H h
:: '' ( n
OI
'' 6 V %Vx
%0(:: ''
4
: FF
d $ V
: 7
r
v W::'' 6
%Vx 2z:: a _9 - I . 2000 ef
v:: ''
2
e/
FC%
<
0
0i::'' 6 V e(_+ %N:: ''
% e '
. % :

$ V eH
OVfS: U
e/::'' +!
$ V *@U
+%R:: M D (U
.T::
CV % e`
[ ? 6
$ ) e`
< [
<?
8 : @
O ? 6 0 $: Y
H8
e`
q ::
z w
. 2000 U
r %+<@
U :
(0+
r
> :^ ef *W:: $ (:@ +v
D <A XD:0 : O L1 U H
@ :: 8 ?+
$ @

+'- @M
L
O L
#0 f
U
$ %>A07 ef
v:: +0'M
'- @M
$b
*
!1 >8
$a V: $ " ( ]ID1
:
!!
6?
*/0: - @M
$FC

%Vx
:
U
U:
+8
<+
i

$> h :
L
8

'
!5 *W D <A
$ QA0
z
@ ::

O L1 U H

'' ; O
D
: Y ::
a _9
6 V %Vx O :: M

e `_
% g K
L 0
1
*W:: O L1 U H K
: !
. ]=
_ * 07H
: U H $
(
?p
d $b
*W?

+D1 O L1 U H
A:
0
12-05-1998
V N
+
{ :: - $ {H
'
6?
j
A 0
L '
0
14-05-1998 +v
U5
>U & )
%V< :- http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/107985.stm It
i : K
L
(A
$
a . 8
r;
Y .
(A
$C 7
?p
A: +V" O L1
c
& ? <%
e
ef
j
Vh (
<
$

8
AD ef G?

'-

A:
(A

XD:0

@Pc :C1 U8 :
(a- U8 6: v
$ V s= : > :- dA ef 6 ( $: Y::''
. 2000
0C0 ; U ef::

e(_+ '' U 6:
0 e0
(#TS .L e/ U $
'' 6 V Q
+0
;@ : ''<
(
C * . %d
& ): O L1 U H U
<
6 V @M
<d c: D <A
XD:0
U
D:
': U Q>~ V- # %>% + /d c::'' 6
(U
eH 2z::
6V

$ >I ( ; U
A :
L
:
P
$
$7.v
&) ::
: U
U8
7Q - UA
D <A XD:0 : P:
I)
d/
v ef:: +0'M
'M U M wg :
2v $ O0 s= /0 ::
'O L1 U H U
$ V<
< :

U G :
U
$ (:@
@ :: +0'M M
%V6
H %V+
AV
+ = -&pV
( h
*W
7.:
VU
r$d
$
! $b@ CW ef::
= -&pV:h
?

M d

v :-

D <A

= -&pV:- M
v :- % ;

H8
Y

D <A
XD:0
* @

XD:0

f?

O L1 U H

U::
ef?

s. 15::

d '- # +
O 0 V
?K ( v ) $O2
AX
+
:U 6
V+:
'M
j - .
k:: % ;
Y
UA
st0 15: M
H
2
d
U 0::
U W
st0 15 '
$ DV
. +0 *
q : - H <
Vh
eH & ) .L
6+
$a V::
M .L
a _9
v::
% :+$ @ b0

& :
- : U

- : U
* + 3
9 W 6
% :+81
dA
F W 8
@

+I+ + C -FU ef *d
: -FU s= ef::

:: : U
- : U

% :+
d
1

'

H
X:

< : - >
*I 0W

VC ::
7.
*La2
P DV

+0 $

q :
55 %F
< :
'% :+81
P
dA

d :
9 C # I?
v:: % :+- G <
S
'L1 dV :
O L1 O - O
:
+L
P
A
7. ::
'- s=
$I+5 dA
< : U 8 /% : M %
ef G :
-FU1 s=_
'- % :+-:
: U
VA :
ef:: n @ +V") >N $ q
8
/0 :
@
' ::
0-d1 s=_
):
- % :+- $a W
$
>
0-d1 PV+P
'- : U 0-d1
ef:: '- : U
0-d1 % > $% G : >A~ 0-d1 s=_
'- : U ef:: @M
G
+V"
0::
=
d
: :
0-d
DG 6%$$ 6
:
qH<V ( %$ : 7m 9 $G
dV 6>
6%$$ :
+V"
0:: +0'M M
>A~ -FU1 s=_
: P : >A~ 0-d1
s=_
: P :
+'- % :+- *0
6
"Vu
8
$ (@ * & :
6 g
6VA :
VA
L :
d : G% %V6 ef
+
\ W W
>x ?
s?
= -&pV:- M dV
*L
?
+
< *0 a *L
v :-

'- $Q>P z ]
; U
+ > ei
c?

; U

% :+-

=
*L
dA

f?

*L

; U -FU s=_
8 6:

gi
6+L

::

- Q
@M
- >
% :+81 %I
: - dV
% :+81 %I
6 Qq +0 $ 0/ %?(V- %I L <
$
v::
% :+81 dA
.:. .P. (U
F W W
v
q :: M
$ V<
'.
U *
d
.
U
>
- @M

$ V >?
OV ": U < *
:V +0 $> @: U < * :
7N::
@M
6V
>
$ >AW
%??N %I L
%+@ ::
.:. .P.
dA
$
% :+81 %I L
e
<
I
$a A
/ 0 :: VA
: :
$
%+
*W ef:: IA
: @(
dA
'
&: % :+-: <
% d 8 % :+- &
6( > +0 $ V_
ef $(w
v:: +0'M
: P
dA
'
:
%??N <
% d 8
% :+81
dA
v:
% :+81 %I L
*0
#S+
8 : (
%$8 :
_
7
8
%+
/d/= : G 5 a L *a V
%dS$
'
/ 0 :: @M
+V")
U 6
)
>AP
0:: - st0 15 $Q
:

U %Vn9 $@G
6_
V
1
(0+
+0 * @G : @M
U8
$
0
a _
/0 ::
i
+

'

L
M i > w w
PA
D:
> 0 2000
Y8
V{ +
+ 7@
: - @M
$FC%S U
+0 $ 0: (U d XT {#q
''@M
U
> :- dV 6
:
. C
= 6
P W '' 6
{#q ::
a _9
r .
@M
I < *
*$ >v
v ef::
@M
U >
]ID1 + C

?V?

v
6 L

I
):

<
* ]/ :
U a: @V
V e/ $ 0

<
*
*$
a FV * &
@M
: D 5 &

r .
:
>
6 ( 3

* & : >]
d +V"
d +V"
<
-L
dV +s

$ V
d
r .
] #
L: U Vi
6
ef
::

2001
+

a V @M
:
D Y8 +0 $7@
:
@M
8
+ eV ` ::

$ @ %+
:
%:0
a _

b.8 % :+:
0 8i

V (A
%
+0 $
6 >H
V O
:

V
:

8 +s - ei 6
+ %g
v? < '- o{ { LV
O @$|}
d $ @d
+L >AP
d 0 + U 0:
!^" h+
D
$
.FS /0
e
$7<@
:^: @M
>?
* ] V
):
V N5 %?
9
z $
+s -: - GU ]
d $ q (U
dA
$ G 0
@ :: %+I - G : 28
%
ef:: :
- :^ (A
A U
; O
6
*0I @
e
*D
AV ef >0I
v
'
: < '.
+s
i : (U
& ! ; K
L
OV O
'
O0
c
G
?
! .
+
'- I $ V ef::
I)
G 6 %: $ $ 6 V e ::
e ?V?
L zL
e :
. C
= <
% = 8:
>( U 6

U 8 * +0 $ @ : >P 7V. +0 $ @ :
@V
L 6 V b W::

]v
>(::

] W

. "

$
O
>AP
$ (<% ( : < '- $ OV *W zL '
*
b: *!F% 6+
V
V 5 6 <P 6+ [ U _1 ef:: /
&)
g :: 0 -0
$ V
A
% (_
e`
; O
g :: ;
st0 :
- $ GP0 %+I - '
: <
>
O
$
>AP
$+ [
CV +V" .L * & : <
L (
@P: < P
g (
V
!
VU $
>
%+V ::
* & ) @M
zL
n
v
$a :
%G > N $
P
$
%+ b
v::
= -&pV:-

v :::

(U
6 +[ 0 :: M


V
!

gi

z?

: D
6: : M
$ V z6q

) @ ::
# 6 e 0
C
6P ) e`
eV ::
'
: 6
a V e eV ::

eV ::

L
<
d:
>
$ , F *
6
a V e::
E) - $ U
*W @M
ef
OV <
*
@: j G
6
(U
+&) e`
C
$
):: ` H
U
*0

$
c
OV
@ !
!
6_ :
: U
(L >
z q
:=P D0 : - d
e9 6+
$a V >8
=
ef $Q : dV
s 6 V
6 V ef::
i
'
'M
z6L+_
$
eV :: +0'M - : U
6:
6 >
v ::

>(

U :
#
6 .
:
P (AD
U
]ID1 % :+- *(!:@ % g <
+ 0
$ V< O L1
a: :
:^ (= 6+L sUK

_.:
C _ 6 <
<
*0
@=g :: O L1

d/
eV 6 >
a V e ::

|
:
| (VP8
$ V<
_.
~
6
r +0 * N:
5
a:
>
>
C%
V 6
a V: +0'M
'M
I
C%
% 7
:^ 6 >
a V eV :: +0 $
+! % = 8 2001:
> C%
% 7
:^ 6 V
a V D0 ef::
|

XD:0:
%(@
O L1 U H
.
U5
/ NP $ @
?p
+
:U e_ D::
a _9
.
U8 :
O L1 U H

(VP8
$ V<
| <
* V : M
&#
6
*$ : ;$ >AP
<
2
'- O L1 U H (n
v
ef::
%(@
'- $>07
?p
+
:U < : 2
O L1 U H
: U
@M
e(_+ 7 Z: #S+
D
$ V_:
|

(VP8
]
&# D + > {#L:: O L1

$ V< :
'O L1

] e $ A (VP8 6 = L +0 *0 : bg ] # O L1

6_: (VP8
$ $
| 6 P +0 $ q: (@ A ] # 7@+ +0
*/?
: - + zw8
+ PVF81 (L > aa/ : > h. zV e ::
: U $ V<
sUK G : : U
U H r$ $ @ %
: O L1 U H (L >
8 +0 $QV: ]
V V i : (VP8

$7]
| 6 P +0 $ q ef
= :
!1 U 8 (L >
h
89 >Vf a :
$ % ::
'M s= 6 Q]. 0 eV ::
?V?
L
*!F%
:U
C
Q D 67.v +0 $a
:
@x
:^ (= < = : dVY
# *?: %(@8 _
o{

{ LV %>%

8 +

D?

h :
(
#
L 6
U?c

q V

6VV
.D :
v ::
D60

/
e`
H
#
*?s %(@8 _
L
6 : v
v
$ O *0? H
+
HS 06 $

+
C : IA
K Ux "V_
% g
U?c
H `
U gS
st0
15
$
+ :

* * * `
>
s=_
& 0 ::
E) - F Z
L
e"V_1 gWD(m
8
f
v? n
@
+V")
*
V<H
> - O
"Vu
8
c
& ! ]= . %V< http://www.tesfanews.net/no-diablo-is-saint/ L :
U?c
L
% :+8
o d
K
L
U?c q V D60
Cu (A
(L1
Y <
8
f
v?
I) .L * & : XT
$*L
z
6 :
$bQ0 C%8
@M
O @ K
L H e(_+
7 Z
8 %
.
L % :+8
o d d
f M ]V? ~ #? V

@M
e(_+
.t
MY
`
H
%(@8 _
L ? d 'M 6
81 >Z M
|+ :
$
V V N @M
O @ K
L
H e(_+
7 Z
#? V
8
:
i
$ @ $ $
%
:
V
o{ { LV %>% 8 + D? :

U?c

H ` U gS
Cu
(A
%
(n
$
V

6
34

64V
$
V

:?

Q Q -

<

g8 !!!

gdusattsenatsenti@gmail.com

O L
K -e `
U?c q V
D60
+
+
. ( =1 %
[89 <

- .):
:U :
2 e ::