You are on page 1of 178

gegacze3a.

qxp

2015-10-05

09:49

Page 1

Krzysztof oziski, Piotr Rachtan

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 2

Raport ggaczy
O kamstwach, manipulacjach i prawdziwych zamiarach rodowiska PiS
Autorzy: Krzysztof oziski,Piotr Rachtan
Wsppraca: Waldemar Kuczyski, Marcin Makowiecki, Antoni Miklaszewski,
Sawomir Popowski, Pawe Wimmer
Redaktor: Piotr Rachtan we wsppracy z Agat Czarnack
Okadka: Andrzej Barecki
Rysunek: Janusz Barecki
Wydanie I

Copyright by Autors

Warszawa 2015

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 3

Spis treci

Wstp

Rozdzia 1.
Kamczoholizm i kamstwo jako gwna metoda uprawiania polityki
Kamstwo odwracajce
Odnowa moralna i wzmoenie moralne
Kamstwa yciorysowe
Metoda zda niedokoczonych albo zatruty cukierek
Nierealne obietnice, populizm
Uzurpacja
Nawizywanie do tradycji Solidarnoci
Zmylone afery i nienormalno normalnoci
Oszczerstwa, insynuacje
Groby, wezwania do przemocy
Kama zawsze, kama wszdzie

7
8
16
22
28
31
33
34
36
41
45
46

Rozdzia 2.
Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie
Koncepcje prawa karnego mit zaoycielski PiS
Polityka karna
Prawna mitomania
Odwracanie faktw i mylenie poj
Demagogia prawna
Walka z Kart Praw Podstawowych UE
PiS i rzekoma walka z korupcj
Pastwo strachu (wedug notatek Waldemara Kuczyskiego)
Ataki na Trybuna Konstytucyjny
Manipulacje w ordynacji wyborczej
Manipulacje przy rozpatrywaniu konstytucyjnoci ustawy lustracyjnej
Inne niekonstytucyjne pomysy prawne
Kalendarz dyskredytacji i obezwadniania Trybunau Konstytucyjnego
przez PiS w latach 20062007
Raport Kaczyskiego, czyli o poytkach z maszyny losujcej
Co PiS planuje Polakom zrobi?

49
49
50
51
52
56
59
62
63
65
69
71
77
77
80
82
3

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 4

Raport ggaczy
Ataki na sdziw
Podsumowanie

92
96

Rozdzia 3.
Kamstwa o stanie Polski: gospodarka
Wic jak to jest z t gospodark?
Polska w ruinie?
Ile razy bogatsi od nas
Wyczenia prdu wina rzdu
Wedug PiS Polacy biedniej
Pace
Co na to Gini?
Czy rzd PO PSL chce prywatyzowa Lasy Pastwowe?
Godne dzieci
Stocznie
Jarosaw i gieda. Jak Kaczyski chcia gied likwidowa
Jarosaw i polski zoty oraz koszty wyborczego programu z 2011 roku
Koszty Programu wyborczego PiS w 2007
Zarys polityki prywatyzacyjnej
2015 program wyborczy PiS
SKOK-i
Wie i rolnictwo (wedug Beaty Szydo)

97
97
98
102
103
104
106
108
108
111
113
119
120
121
123
127
128
129

Rozdzia 4.
Polityka zagraniczna
Mit Lecha Kaczyskiego, jako wielkiego polityka na arenie midzynarodowej
Sprawa Trjkta Weimarskiego
Walka z Traktatem Lizboskim
Niefortunne wyprawy zagraniczne politykw i awantury o samolot
Nowy prezydent, nowe (by moe) rozdanie, a stara piewka

135
135
140
143
146
152

Rozdzia 5.
Media, Internet, cenzura
Zlustrowa Ala Pacino i Genowef Pigw
Polskie Radio
Telewizja publiczna
Prasa
Jednak Prawo i Sprawiedliwo nie zlekcewayo Internetu
Zabij Komora, zabij Kaczora, zabij...

155
157
160
161
164
166
168

Zakoczenie

171
171
171
177

Walka z systemem, chcemy zmiany itp.


Pezajcy zamach stanu
Co z tego wszystkiego wynika?

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 5

Wstp

Motto 1.
Byli to ludzie nienadajcy si do niczego, ale zdolni do wszystkiego
Roberto Gervaso, Borgiowie (cytat dotyczy Medyceuszy)

Motto 2.
Gnomie, co Polsk przez tak dugie lata
wtrci skutecznie w bez wyjcia kaba,
nie myl, e znowu zrobisz z nas wariata,
wzi si nie damy na stare kaway
(Janusz Szpotaski: Cisi i Ggacze, czyli bal u prezydenta, Finalny Chr Ggaczy,
na melodi Boe, co Polsk)

Zbliaj si wybory parlamentarne. Wraz z nimi ronie fala czczych obietnic,


nawaa zobowiza i lawina kamstw oraz obelg. Szczeglnie jedna sia polityczna
przoduje w produkcji kosztownych projektw, ktre maj przekona wyborcw do
jej wraliwoci spoecznej i odcign od tych, ktrzy miarkuj si w
populistycznych przyrzeczeniach. Postanowilimy przyjrze si, jak wyglda
prawdomwno tej siy, jakie obiecanki skada, czy s one realistyczne, czy te
cakiem niedorzeczne; uznalimy take, e poniewa partia Prawo i
Sprawiedliwo zamierza przej wadz, naley pokaza wyborcom, e dla
osignicia tego celu powie ona wszystko, take kamstwo, bd
niedopowiedzenie, albo wrcz faszerstwo i zmylenie.
Jestemy grup inteligentw, wikszo z nas to stypendyci ZUS, majcy za
sob dowiadczenie PRL-u i ycia w rzeczywistoci podwjnego jzyka, oraz
wiadome i aktywne uczestnictwo w przemianach ostatniego wierwiecza, a
wczeniej w oporze przeciw poprzedniemu systemowi. Jestemy realistami, wiemy,
e nie ma ani idealnego ustroju, ani idealnej wadzy. Partie s lepsze i gorsze, a
wrd nich s takie w wikszoci ktre szanuj prawa mniejszoci i porzdek
demokratyczny, s te jednak i inne, ktre w porzdek chc zburzy, by budowa
pastwo wedug swojego uznania, nie uznaj wyniku wyborw i demokratycznie
wybranych wadz, jeli nie s ich. Nie planujemy karier politycznych, ani nie
dziaamy na czyjekolwiek zamwienie. Nasza inicjatywa to dziaanie obywatelskie,
5

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 6

Raport ggaczy
ktre ma na celu zdezawuowa kamstwo, pokaza miako niektrych ludzi i ich
prawdziwe, obecnie skrywane zamiary.
Z zebranych i pokazanych w naszym raporcie dokumentw, danych, wypowiedzi
politykw tej partii i jej rodowiska wida jasno, e ona wanie naley do tej grupy
pragncych zmieni ustrj Polski, niestety na gorszy. Nie s to jakie pojedyncze
wyskoki, chlapnicie na konferencji czy do kamery jest to konsekwentnie
budowana i pielgnowana linia programowa, ktra nie zmienia si od lat, cho
twarze, ktre j reprezentuj troch si postarzay, obok nich pojawili si ludzie
modsi, lecz mwicy starym jzykiem.
Postanowilimy nie zajmowa si katastrof smolesk, bowiem na jej temat
powiedziano ju wszystko i legion kompetentnych fachowcw mia okazj si
wypowiedzie. Poza jednym aspektem metod dobierania ekspertw .
Najbardziej zainteresoway nas kwestie ustrojowe, gospodarka w rnych jej
aspektach, polityka midzynarodowa i pozycja Polski w Unii Europejskiej, prawo i
wymiar sprawiedliwoci. Przypominamy o aferze SKOK-w, z ktrych kasy
tajemniczo wyparowao ok. 5 miliardw zotych, o innych niejasnych dziaaniach
finansowych, jakkolwiek nie one s obszarem naszego najwikszego
zainteresowania, lecz ledwie ilustracj tego, co si kryje za fasad moralnej
odnowy, oraz tak pojmowanych prawa i sprawiedliwoci.
Mwimy o rodowisku politycznym, to znaczy nie tylko o samej partii PiS i jej
formalnych czonkach, ale take o ludziach i organizacjach j wspierajcych, ktrzy
formalnie mog do tej partii nie nalee, ale faktycznie j wspieraj i stanowi z ni
jedno rodowisko polityczne (np. Solidarna Polska, Zjednoczona Prawica, Solidarni
2010, obrocy krzya).
Zdajemy sobie spraw, e niektre niemdre pomysy maj take inne siy
polityczne, oraz, e autorzy niektrych kamstw zmienili barwy, ale to nie oznacza,
ze gupi pomys zacz by mdry, lub e kamstwo stao si prawd.
Chcemy, by nasz raport by jak sygna systemu TAWS w Smolesku: terrain
ahead! i by tym razem zadziaa wyborcy, jeli nie zareagujecie na alarm, za
chwil czeka was katastrofa.
Szanowni obywatele, pamitajcie: moecie nie zajmowa si polityk, ale
polityka i tak zajmie si wami.
Autorzy raportu (w porzdku alfabetycznym):
Waldemar Kuczyski, Krzysztof oziski, Marcin Makowiecki, Piotr Rachtan
przy wsppracy Antoniego Miklaszewskiego, Sawomira Popowskiego
i Pawa Wimmera

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 7

Rozdzia 1.
Kamczoholizm i kamstwo
jako gwna metoda uprawiania polityki

W dzisiejszej Polsce stosuje si powszechnie goebbelsowsk metod:


Kam, kam, a co z tego zostanie.
Jarosaw Kaczyski Polskie Radio,
Sygnay dnia, 8 maja 2007. rdo: Wikicytaty

Wyjanijmy pojcia. Czym jest kamczoholizm? Uzalenieniem kamczucha od


kamstwa, niczym pijaka od wdki. Mona bez trudu zaobserwowa grup politykw,
gwnie z PiS i jego sojusznikw, ktrzy tak czsto kami, e ju nie potrafi tego nie
robi. Kami nawet zupenie niepotrzebnie, kontrujc kamstwem i takie wypowiedzi
przeciwnikw, ktre skuteczniej mona by skontrowa faktami (prawdziwymi). Na
kamczoholikw, takich jak Jarosaw Kaczyski, Jacek Kurski czy Zbigniew Ziobro nie
dziaaj nawet takie kuracje odwykowe, jak liczne przegrane procesy o kamstwa.
Charakterystyczny jest zreszt stosunek kamczoholikw do zwizanych z kamstwem wpadek. Najlepiej sformuowa to sam Jarosaw Kaczyski w Sokoowie
Podlaskim w 2013 roku: Wycofamy przepisy o ochronie dbr niematerialnych. Michnik mg wytacza procesy i wygrywa, Gudzowaty mg wytacza procesy i wygrywa. Jak wszyscy zobacz, e mona o nich mwi ostro, to moe si uspokoj
(rdo: Newsweek nr 29/2013). A wic, by nie przegrywa procesw o kamstwa,
nie trzeba nie kama, tylko zmieni prawo tak, by udowodnienie kamstwa nie powodowao przegrania procesu. Oczywicie kamczoholicy uwaaj, e oni nie kami, a procesy przegrywaj, bo prawo jest ze i ci, na ktrych nakamali, s li.
Sprecyzujmy jeszcze, czym jest a czym nie jest kamstwo, bo pojecie to bywa naduywane. A wic kamstwo jest to dziaanie wiadome, majce na celu
wprowadzi kogo w bd (w tym przypadku najczciej wyborcw) dla uzyskania jakiego celu.
Nie zawsze jest kamstwem niespenienie obietnicy wyborczej. Jest nim, o ile z
gry skadano j ze wiadomoci, e nie bdzie realizowana. Niedotrzymanie obietnicy wyborczej moe bowiem wynika z braku moliwoci jej realizacji (np.
brak wystarczajcej wikszoci parlamentarnej, zmiana sytuacji gospodarczej lub
midzynarodowej itp.).
Nie jest kamstwem pomyka, niewiadome powtrzenie nieprawdziwej informacji (zaznaczmy: niewiadome!), bd wynikajcy z nieznajomoci jakiego fak7

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 8

Raport ggaczy
tu, a wic za kadym razem powiedzenie nieprawdy bez wiadomoci, e jest to
nieprawda.
Postaramy si przedstawi poniej gwne metody i przykady notorycznego naogowego kamstwa. W oczach kamczoholika on sam nigdy nie jest winien. Winien
jest ten, kto go na kamstwie zapa. I tu pojawia si pierwszy rodzaj kamstwa.

Kamstwo odwracajce
Andrzej Duda zacz kampani wyborcz od niefortunnego tekstu, i naley powanie rozway wysanie polskich wojsk na Ukrain. Zapewne paln co bez zastanowienia, zaskoczony pytaniem. Oczywicie rzucili si na niego inni politycy i
dziennikarze. Duda mg si z tego wycofa, mwic po prostu, e troch niefortunnie si wyrazi, ale chodzio mu o to, e kad opcj mona rozwaa, co nie
znaczy od razu akceptowa. Zamiast tego zacz kama.
Najpierw e wcale tego nie powiedzia. Wypowied jednak transmitowano niemal na okrgo we wszystkich telewizjach, wic trzeba byo wymyli co innego.
Wymyli wic razem z Marcinem Mastalerkiem, e on to powiedzia w jzyku
dyplomatycznym, a w tym jzyku rzekomo, to co powiedzia, oznacza zupenie co
innego, ni powiedzia (nieprawda, w adnym jzyku dyplomatycznym sowa i
zdania nie maj odwrotnego znaczenia ni normalnie, co najwyej przyjte s pewne zwroty, ktrych si uywa, lub ktrych si unika).
Wypado to blado, wic Duda zacz grozi pani premier sdem za to, e o jego wypowiedzi powiedziaa prawd. Groenie sdem jest dosy czst form kamstwa odwracajcego. Zapa mnie na kamstwie, wic go pod sd, by postronni myleli, e skoro go pozywam, to znaczy, e to on kamie (ale w rzeczywistoci wcale sprawy do sdu si nie wnosi, bo by si przegrao. Przykad: Jarosaw Kaczyski powiadomi prokuratur o rzekomym sfaszowaniu jego lojalki w aktach IPN, po czym wycofa powiadomienie, gdy prokuratura chciaa powoa biegego grafologa).
Podobn metod zastosowano, gdy wyday si przekrty z kilometrwkami
trzech posw PiS. Natychmiast oskarono o naduycia na tym tle Radosawa Sikorskiego, czyli tego, kto ich ciga. Oskarenie nie miao podstaw w faktach, ale
bbniy o tym przez tygodnie wszystkie media. Gdy w kocu prokuratura nie znalaza adnych dowodw na nieprawidowoci w rozliczeniu Sikorskiego, mona byo o tym przeczyta tylko w niektrych telewizjach na pasku, przez jeden dzie. W
ten sposb skutecznie odwrcono uwag od oczywistego kantu trzech posw PiS:
oskarajc o to samo kompletnie niewinnego czowieka.
Mao kto wic zauway, e ostatecznie okazao si, i posowie PiS jako jedyni
dopucili si podobnego kantu (pobrali z kasy Sejmu zwrot kosztw wyjazdu do Hiszpanii trzema sic! samochodami, gdy naprawd polecieli samolotem, tanimi liniami za kilkadziesit zotych). W dodatku pomwienie, e Radek Sikorski dopuci si przekrtw, zostao rozpowszechnione nader szeroko, a ostateczne stwierdzenie, e adnego przekrtu nie byo, miao o wiele sabsz si raenia.
Gdy wydaa si afera SKOK-w to, e senator PiS wyprowadzi ze SKOK-w na
konta kontrolowanych przez siebie prywatnych spek olbrzymi sum pienidzy, e z
8

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 9

Kamczoholizm i kamstwo...
kas SKOK-w tajemniczo wyparowao okoo 5 miliardw zotych politycy PiS zaczli twierdzi, e ze SKOK-ami powizany jest Bronisaw Komorowski. Powd: by
obecny na premierze filmu, na ktrej byli te dwaj dziaacze SKOK-w, i zrobiono mu
z nimi zdjcie. To nie szkodzi, e zdjcia z prezydentem przy rnych okazjach robio
sobie bardzo wielu ludzi, ktrych gowa pastwa najczciej w ogle nie znaa, e byli tam te liczni politycy PiS, e z pienidzy SKOK-w finansowano sporo przedsiwzi wanie PiS, w tym niemal cae prasowe zaplecze PiS, e senator G. Bierecki by
jednym z najbliszych ludzi Jarosawa Kaczyskiego winien Komorowski, i ju! Typowe kamstwo odwracajce. Wsparte zreszt przez kolejne: oto pojawi si argument,
e PiS ma afer SKOK-w, a PO ma afer Amber Gold. A to, e politycy PO nie mieli z afer Amber Gold nic wsplnego? Nie szkodzi, skoro PiS kama, e mieli, to mieli. Argumentacja: dlaczego tak byo, skoro wcale nie byo? Bo my kamalimy, e byo! Tak zwany dowd z siebie samego: dowodem na prawdziwo mojego kamstwa
jest moje wczeniejsze kamstwo.
Oszczerstwo opierao si na tym, e syn Donalda Tuska, Micha, wbrew woli ojca, na krtko zatrudni si w liniach lotniczych OLT (jako zwyky pracownik). A
wic, jak w dowcipie o Radiu Erewa prawda niezupena: nie w Moskwie, a w
Leningradzie, nie samochody a rowery i nie rozdaj a kradn. Nie Donald a Micha,
nie w Amber Gold a w OLT i nie kierowa tylko pracowa. Na tej samej zasadzie
mona by insynuowa udzia Jarosawa Kaczyskiego w przekrtach Marcina Dubieneckiego: nie Kaczyski a m jego bratowej, a Kaczyski nie wiedzia tylko
nie wiedzia. Taka sama prawda niezupena.
SKOK-i byy lansowane jako kasy bezpieczne i polski kapita (do dzi tak s
reklamowane w telewizji). Prezydent Lech Kaczyski, jego wczesny minister Andrzej Duda i senator PiS Grzegorz Bierecki bronili tych kas przed objciem ich kontrol Komisji Nadzoru Finansowego. Lech Kaczyski i Andrzej Duda zdoali opni ten nadzr o szereg miesicy. Dzi szacuje si, e w skutek zego gospodarowania, kradziey, udzielania gangom kredytw na podstawione osoby (SKOK Woomin), wyprowadzenia pienidzy za granic, do Luksemburga, na konta spek zwizanych z Grzegorzem Biereckim (SIM, SKOK Holding) kasy SKOK poniosy straty rzdu ok. 5 miliardw z. Ponad 3 miliardy strat pokry ju Bankowy Fundusz
Gwarancyjny, przez co klienci SKOK-w osobicie tego nie odczuli. Ale gdyby Lechowi Kaczyskiemu i Andrzejowi Dudzie udao si cakowicie zablokowa kontrol KNF i objcie SKOK-w Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, to ci namawiani do oszczdzania w SKOK-ach najbiedniejsi (i inni te) odczuli by to na wasnej kieszeni. Na 52 kasy SKOK, w 40 toczy si postpowanie naprawcze. Tym czasem, jak podaje Newsweek (nr. 33/2015) senator Bierecki zarabia 8 mln z rocznie,
z pienidzy SKOK-w finansowane s bezporednio i porednio: Gazeta Polska,
portal Niezalena.pl, radio Wnet, portal wPolityce.pl, pismo W sieci i Gazeta
Bankowa (podajemy za Newsweek 33/2015).
Aby uwiadomi czytelnikom rozmiary afery SKOK-w przedstawiamy poniej
graficznie rozmiary strat klientw SKOK oraz poszkodowanych z innych afer, przy
czym pamitajmy, e afera Amber Gold i Art.-B nie miay powiza politycznych,
byy dzieem prywatnych przestpcw.
9

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 10

Raport ggaczy
Bankowy
Fundusz
Gwarancyjny przeznaczy
ju na wypaty gwarantowane dla osb fizycznych i
prawnych, ktre, gdyby
nie to, straciyby swoje
wkady w SKOK-ach
Wsplnota i Woomin
3.064 miliony zotych i na
wsparcie bankw, ktre
przejy dwa kolejne
SKOK-i, ratujc je przed
upadkiem, 118 milionw
zotych. cznie BFG
przeznaczy na pokrycie
strat SKOK-w 3.182 miliony zotych (trzy miliardy, sto osiemdziesit dwa
miliony zotych). Szacuje
si, e to nie koniec, e czna kwota strat SKOKw signie ok. 5 miliardw
zotych. Mwimy o oszacowaniu, bo wydarzenia
dotyczce SKOK-w trwaj, pojawiaj si kolejne informacje, koca tej afery nie
wida. Tymczasem sprawy Amber Gold i Art-B s zakoczone aktami oskarenia
lub wyrokami sdw. Skala afery SKOK-w jest prawdopodobnie 6 razy wiksza
ni Amber Gold i ok. 10 razy wiksza ni Art-B.
W 2014 roku politycy PiS zaczli kama, e rzd chce prywatyzowa lasy pastwowe. Kompletne kamstwo wzite z sufitu. Nikt tego nie planowa, nie powsta
projekt ustawy czy choby rozporzdzenia, nikt nawet nad takim projektem nie pracowa, nie podjto w tym kierunku adnych dziaa, nikt z rzdu ani partii rzdzcej czego takiego nie zapowiada. Kompletnie zmylona sprawa.
Mimo to, a moe celowo, dziaacze PiS zaczli zbiera podpisy pod wnioskiem o
referendum przeciw prywatyzacji lasw pastwowych. Zwrmy uwag na mechanizm mistyfikacji. Zwykli ludzie, ktrzy nie ledz na co dzie poczyna rzdu, myl, e skoro kto organizuje referendum przeciw jakiemu projektowi, to znaczy, e taki projekt jest. Nie przychodzi im do gowy, e s okamywani. Poniewa powstaa oparta na fikcji histeria, PO zgosia w Sejmie poprawk do Konstytucji, mwic, e
lasy pastwowe nie mog by prywatyzowane. PiS gosowa PRZECIW niej. Jest dokadnie odwrotnie, ni PiS twierdzi. Nie ma projektu prywatyzacji lasw, jest projekt
poprawki do konstytucji, by tego zabroni, a PiS jest jej przeciwny.
Gdy wreszcie, po miesicach milczenia, premier Ewa Kopacz otwarcie powiedziaa do kamer, e nikt z rzdu ani z PO prywatyzacji lasw nie planowa, na kon10

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 11

Kamczoholizm i kamstwo...
ferencji prasowej PiS 19 sierpnia 2015 r. Marcin Mastalerek owiadczy: skoro
dwa i p miliona ludzi si podpisao (pod wnioskiem o referendum), to co w tym
musi by. Zauwamy sposb argumentacji: skoro udao si nam okama 2,5 miliona ludzi, to znaczy, e kamstwo jest prawd.
Gdy pod wpywem rozptanej przez PiS awantury referendalnej premier Ewa
Kopacz zapowiedziaa 19 sierpnia 2015 r. wniesienie do Sejmu poprawek do ustawy o lasach pastwowych, ktre definitywnie przecinayby kwesti ich rzekomej
prywatyzacji, Beata Szydo natychmiast owiadczya, e PiS moe ustaw poprze,
o ile nie bdzie w niej takiego wytrychu, jak poprzednio (to znaczy we wniosku o
poprawk do konstytucji). Tylko e w tym wniosku adnego wytrychu nie byo.
PiS gosowao przeciw niemu, by nie straci tematu do politycznej awantury, w ktry zainwestowao tyle wysiku.
Poniewa Bronisaw Komorowski nie sprzeciwi si poprawce, mwicej, e lasy pastwowe nie bd prywatyzowane, PiS twierdzi, e Komorowski popiera ich
prywatyzacj. Dlaczego popiera prywatyzacj? Bo nie sprzeciwi si zakazowi
prywatyzacji. Trudno o lepszy przykad tej pokrtnej logiki: Komorowski jest za
prywatyzacj, bo popar jej zakaz, PiS jest przeciwne prywatyzacji, bo storpedowao w Sejmie jej zakaz.
Zwrmy jeszcze uwag, e caa sprawa oparta jest na kolejnych kamstwach: e lasy prywatne to co zego, e wykupi je cudzoziemcy, e prywatny waciciel lasy wytnie albo ogrodzi i nikogo nie wpuci To rwnie nieprawda. Lasy prywatne, cho
jest ich mniej ni pastwowych, w Polsce istniej i z punktu widzenia zwykego obywatela niczym si od tych pastwowych nie rni. Obowizuj w nich takie same
przepisy o gospodarce lenej jak w pastwowych. Nieprawda, e las prywatny mona
ot tak sobie wyci. Na kad wycink, nawet jednego drzewa, trzeba uzyska zgod
lenictwa. Lasy prywatne stanowi niewiellkiprocent lasw i jako wci jeszcze rosn. Absurdalny jest te pomys ich grodzenia. Skuteczne ogrodzenie (nie sznurkiem)
jednego hektara to ok. 400 metrw potu, koszt rzdu 15-20 tys. zotych. A mao ktry
las ma tylko jeden hektar. Koszt duy, a potrzeba wtpliwa. Nie dybi na polskie lasy
te zadni cudzoziemcy. Dziaki lene kupuj gwnie polscy rolnicy. Przemy z polskiego na nasze: zakaz prywatyzacji lasw pastwowych to w praktyce take zakaz
sprzedawania polskim rolnikom dziaek lenych. Czy kto im to uwiadomi?
A o co naprawd tu chodzi? W jednym ze spotw PiS-u widzimy grupk dzieci
nie mogcych wej do lasu, bo staj przed tablic: Zakaz wstpu, teren prywatny. To kompletna demagogia. W Polsce jest mnstwo prywatnych lasw, jest ich
mniej ni pastwowych, ale s w niemal kadej gminie wiejskiej. Nie widzimy tego, bo w terenie tego nie wida. Trzeba by zajrze w ksigi hipoteczne. Prawie kady wczasowicz spacerowa kiedy po prywatnym lesie i wcale tego nie zauway.
Tak naprawd chodzi tu zupenie o co innego. Pytanie w referendum proponowanym przez prezydenta Dud brzmiao: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Pastwowego Gospodarstwa Lenego Lasy
Pastwowe?. A wiec pytanie nie byo za utrzymaniem pastwowej wasnoci lasu
(w sensie terenu, drzew, itp.), lecz o utrzymanie systemu funkcjonowania przedsibiorstwa.
11

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 12

Raport ggaczy
Ten system funkcjonowania przedsibiorstwa wyglda tak: ogromne przywileje i pastwo w pastwie, przedsibiorstwo, ktre teoretycznie jest pastwowe, ale w praktyce wanie pastwo ma w nim bardzo ograniczone kompetencje
(dokadnie opisaa to Janina Solska w Polityce nr 36 z 2 wrzenia 2015). Zacytujmy drobny fragment tego tekstu: W Lasach Pastwowych pace przecitne
wynosz 7,2 tys. z, w rozbudowanej Dyrekcji Generalnej rednia sporo przekracza 11 tys. z. Nadleniczy zarobkami przebijaj premiera, mog wycign nawet 18 tys. z..
Co wicej, to pytanie w referendum dotyczy utrzymania systemu, a nie zakazu sprzedawania lasw, bo ten system wcale temu przedsibiorstwu nie zabrania sprzedania lasu prywatnym wacicielom. Taki zakaz moe natomiast
wprowadzi wymuszone walk polityczn ustawowe wprowadzenie pastwowej
wasnoci lasw.
Nie zmienia to wszystko faktu, e caa sprawa jest oszukaczym trikiem. Nikt
prywatyzacji lasw nie planowa. PiS wymyli nie istniejce zagroenie, po to by
udawa obroc rzekomego dobra narodowego.
Zwrmy uwag na wyjtkow metod tego oszustwa:
1. PiS zaczyna okamywa obywateli, e rzd chce prywatyzowa pastwow
wasno terenw lenych;
2. Przejci, okamani ludzie, zaczynaj skada podpisy pod organizowanym
przez PiS wnioskiem o referendum w obronie pastwowej wasnoci lasw;
3. Okamani wyborcy gosuj przeciw Bronisawowi Komorowskiemu, bo bdzie sprzedawa lasy;
4. Zwyciski nowy prezydent Andrzej Duda ogasza, e skada wniosek o referendum przeciw prywatyzacji lasw;
5. Wniosek o referendum nie zawiera jednak pytania o prywatyzacj lasw, lecz
o utrzymanie dotychczasowego systemu przedsibiorstwa, ktre lasami zarzdza;
6. Okamani ludzie gotowi s za tym zagosowa, bo pytanie jest tak pokrtnie
sformuowane, e wikszo wyborcw nie rozumie rnicy i myli, e broni
lasw a nie bizantyjskich przywilejw grypy ludzi, ktrzy lasami rzdz (bo
na tym polega wanie utrzymanie dotychczasowego systemu przedsibiorstwa Lasy Pastwowe);
7. Senat odrzuca wniosek o referendum, bo jest niekonstytucyjny, oszukaczy i
bez sensu;
8. Beata Szydo wystpuje w telewizji i mwi, e PO i Senat zlekcewayy podpisy milionw wyborcw. Tymczasem adne miliony wyborcw nie
wnioskoway o to by urzdnicy pastwowego przedsibiorstwa mogli zarabia
po 18 tysicy i wicej i mogli kupowa leniczwki za 6 tysicy zotych, a
wnioskowane referendum nie zawierao w ogle pytania o wasno terenw
lenych. Dzie pniej Jarosaw Selin kamie w TVN24, e rzd jednak chcia
prywatyzowa lasy, bo chcia, by Przedsibiorstwo Lasy Pastwowe, jako
przedsibiorstwo bdce wasnoci pastwa, wpacao cz swoich zyskw
do skarbu pastwa. Co ma wpacanie czci zyskw wacicielowi (pastwu)
12

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 13

Kamczoholizm i kamstwo...
do prywatyzacji? Rozumowanie karkoomne: skoro pastwo chce na lasach
zarabia, to znaczy, e chce je sprywatyzowa (!?). To rozumowanie przekracza wszelkie granice absurdu.
A na koniec najsmakowitszy ksek tego wtku: utrzymanie dotychczasowego
systemu oznacza, e przedsibiorstwo Lasy Pastwowe MOE bez przeszkd
SPRZEDAWA LASY! Wanie tak. Zgodnie z prawem wystarczy, e nadlenictwo jaki las uzna za nieprzydatny i ju. Kryteria tego uznania s, jake by
inaczej, uznaniowe. A wic tak naprawd, gdyby doszo do tego referendum, zmanipulowani ludzie glosowali by ZA sprzedawaniem pastwowych lasw, mylc, e
glosuj PRZECIW niemu. Doprawdy niele to sobie PiS i Andrzej Duda wymylili.
Co wicej, win Bronisawa Komorowskiego, prezydenta, ma by to, e na temat
prywatyzacji lasw (ktrej wcale nie miao by), posania szeciolatkw do szkoy czy
obnienia wieku emerytalnego, itd., nie odbyy si referenda. Rzecz w tym, e o odbyciu, lub nie, referendum decyduje Sejm lub Senat, a nie prezydent. Prezydent nie ma
tu nic do rzeczy. Moe by inicjatorem referendum, ale nie moe go zakaza. Tymczasem wedug kamstwa PiS-u, prezydent zlekceway miliony podpisw obywateli.
Prezydent w ogle si tym nie zajmowa, bo to nie jego kompetencja.
A swoj drog to czemu miaby takie pomysy popiera? Referendum przeciw
projektowi, ktrego nie byo? Referendum za tym, by polskie dzieci byy gorzej
wyksztacone? Referendum za tym, by polscy emeryci dostawali godowe emerytury, a pracujcy mniej zarabiali (bo taki byy by skutki cofnicia tej reformy emerytalnej)?
Pniej politycy PiS zaczli domaga si dopisania do referendum na inny temat
pytania o prywatyzacj lasw. Znamy prostsze rozwizanie: niech PiS przestanie
kama, e kto chce prywatyzowa lasy, a nie trzeba bdzie pyta o to w referendum (dokadny opis faktw dotyczcych tej sprawy podamy w rozdziale dotyczcym gospodarki).
Jeszcze dalej poszed pose PiS Krzysztof Szczerski, ktry na spotkaniach przedwyborczych na rzecz Andrzeja Dudy gosi, i prywatyzowa bd rzeki, by trzeba byo paci prywatnym wacicielom za wod. Podobne twierdzenia gosi te
Joachim Brudziski. Gdy reporter TVN24 pyta go, skd ma takie informacje, po
prostu milcza, po czym odwrci si i odszed (pokazano w TVN24 19 sierpnia
2015 r.).
Z kolei Antoni Macierewicz na takich spotkaniach mwi: Komorowski powiedzia sdziom dobrze, e faszujecie wybory, rbcie tak dalej. Agitatorzy PiSowscy w terenie gosili te, e na rynek rzucono znikajce dugopisy z tuszem,
ktry po 4 godzinach znika (wszystkie te wypowiedzi wyemitowaa telewizja
TVN24). O co chodzi? Wanie o kamstwo odwracajce. Gdy PiS przegrywa wybory, za kadym razem gosi, e byy sfaszowane, cho nie ma na to adnych dowodw. Woli wic na wszelki wypadek, nie wiedzc jaki bdzie wynik, zawczasu
robi atmosfer faszerstwa. A nu si przyda.
Metoda nie jest nowa. Zastosowa j Zbigniew Ziobro, gdy wydao si, e bdc
ministrem sprawiedliwoci powoa do ministerstwa prokurator Krystyn Bartnik,
13

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 14

Raport ggaczy
ktra w stanie wojennym oskaraa opozycjonistw. Prokurator Bartnik zostaa negatywnie zweryfikowana za rzdw Tadeusza Mazowieckiego i usunito j z prokuratury. Przywrci j do prokuratury minister Aleksander Bdkowski z PSL. Gdy
Ziobrze wytknito t nominacj, natychmiast skama, e to wina Mazowieckiego
i grubej kreski.
Gdy pniej dosza do wadzy PO i powoano na ministra sprawiedliwoci prof.
Zbigniewa wikalskiego, Ziobro natychmiast zareagowa kamstwem, e w 1968
roku wikalski robi karier w PZPR, podczas gdy Ludwik Dorn by w areszcie
bity przez milicj. wikalski nie robi kariery w PZPR, a Dorn mia wwczas
13 lat, chodzi do szkoy, nikt go nie bi i w adnym anclu nie siedzia.
To wszystko co przypomina. Gdy w PRL wadza narozrabiaa, zawsze winne
byy ofiary. Milicjant bez powodu strzela do Jana Naroniaka aresztowano Naroniaka, a nie milicjanta. Tak samo w IV RP. Zaszczuta przez nagonk Kaczyskiego i Ziobry Barbara Blida popenia samobjstwo, ale to Jarosaw Kaczyski
i Zbigniew Ziobro s przeladowani (Trybuna Stanu), bo walczyli z przestpczoci (Z. Ziobro w TVP2, 4 maja 2015). Gdyby wic Ziobr postawiono przed
Trybunaem Stanu, to z winy Blidy i ofiar aresztw wydobywczych.
We wrzeniu 2012 roku sdzia Milewski, prezes SO z Gdaska, podpuszczony
przez dziennikarza udajcego urzdnika Kancelarii Premiera by skonny wykonywa polecenia politykw partii rzdzcej. Ju nastpnego dnia PiS-owskie media
grzmiay od rana, i sdzia z Gdaska zachowa si tak i tak Sk w tym, i wanie takie postpowanie sdziw i prokuratorw jest jednym z gwnych punktw
programu politycznego PiS-u i miao by podstaw ustrojow IV RP. Lech Kaczyski swego czasu powiedzia to wprost: bez podlegoci politycznej prokuratury nie
mona by prowadzi polityki karnej. Podlego polityczna sdziw jest jednym z
waniejszych celw projektu Konstytucji IV RP (bdziemy go omawia w
nastpnym rozdziale). To wanie za prb realizowania politycznej dyspozycyjnoci organw cigania sejmowa komisja ledcza zalecia postawienie Kaczyskiego
i Ziobry przed Trybunaem Stanu.
PiS w ogle nie kryje si z zamiarem likwidacji niezalenoci nie tylko prokuratur, ale i sdw. To midzy innymi po to uczyniono wiceministrem sprawiedliwoci sdziego Krye, ktry w czasach PRL by jednym z filarw grupy dyspozycyjnych politycznie sdziw, skazujcych, jak partia chciaa. Tak wic brawo: prezes
SO w Gdasku zachowa si tak, jak w IV RP ma by norm!
I druga ciekawostka: PiS mia wwczas wysa pismo do premiera, by nakoni
szefa ABW do odtajnienia tajnej notatki, czyli PiS oczekuje by premier popeni
przestpstwo z art. 231 kk (przekroczenie uprawnie).
Stworzono atmosfer skandalu, bo rzekomo za rzdw PO czasami moe by
tak, jak za rzdw PiS ma by zawsze. Znw typowe kamstwo odwracajce. PiS
chce prowadzi polityk karn, czyli robi to, co w krajach praworzdnych jest
najwikszym przestpstwem przeciwko prawu, a winny jest temu Donald Tusk i
jego rzd.
3 lutego 2006 roku dziennikarz Andrzej Krajewski skomentowa w TVN24 podwjn konferencj prasow PiS, LPR i Samoobrony. Kilka godzin pniej pose
14

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 15

Kamczoholizm i kamstwo...
PiS, Karol Karski objani widzw TVN24, e Andrzej Krajewski jako byy czonek Unii Demokratycznej, Kongresu Liberaw, a obecnie Platformy nie ma prawa
wypowiada si w mediach. To ju detal, e Andrzej Krajewski do adnej z tych
partii nie nalea (a jakby nalea, to co?). Chodzi o kamstwo odwracajce: nie jest
skandalem to, co wyprawiao PiS, tylko to, e kto o tym powiedzia, a w dodatku
prawo wypowiadania si w mediach maj tylko zwolennicy PiS.
Odwracanie uwagi od niefortunnej konferencji PiS-u i przystawek kontynuowa
8 lutego Jacek Kurski. W programie TVP Debata Kurski zarzuci mediom, e
przez cztery lata ukryway nagranie pijanego prezydenta Kwaniewskiego nad grobami oficerw w Charkowie, bo taki rzekomo by zasig wadzy Paacu. To take
kamstwo: w TVP Roberta Kwiatkowskiego tej tamy rzeczywicie dugo nie pokazano, ale widzowie TVN, dziki naciskom Tomasza Lisa, zobaczyli j w tydzie po
skandalu, z wyjanieniami ministra Kalisza, e prezydent zachorowa na gole.
Niestety, ani Kamil Durczok, ani Grzegorz Gauden nie obnayli kamstwa Kurskiego i wiadomo posza. Zreszt tropiciel dziadkw z Wehrmachtu mwi kiedy
o tym w TOK FM otwarcie, cho nie na antenie: kama, bo ciemny lud to kupi, a
sprostowania nikt nie zauway, jeli w ogle bdzie.
Zastosowana przez Jacka Kurskiego metoda kamstwa odwracajcego jest stosowana do czsto i przypomina star sowieck anegdot o tym, jak czowiek radziecki na uwag Amerykanina, e pocigi niepunktualnie kursuj odpar: a u
was murzynw wieszaj!. Wedug tej zasady kady, kto w prasie skrytykuje PiS,
natychmiast zostanie odpowiednio opisany.
Zreszt sta mantr politykw PiS stao si twierdzenie, e za wszystkie ich czyny odpowiadaj inni, a zwaszcza Platforma Obywatelska. Zaproszono przestpcw
z Samoobrony do wsprzdzenia, bo PO nie chciaa koalicji. Wniosek - winna
jest PO.
Podobn konstrukcj kamstwa zastosowa Jarosaw Kaczyski wobec prof. Zolla i Trybunau Konstytucyjnego. W przemwieniu sejmowym zarzuci prof. Zollowi i Trybunaowi Konstytucyjnemu oportunizm i tchrzostwo w sprawie instrukcji 0015, czyli tzw. sprawie inwigilacji prawicy. Miao to polega na umorzeniu
postpowania. Tymczasem prof. Zoll nie by wwczas przewodniczcym Trybunau, a sdzi-sprawozdawc, za postpowanie zostao umorzone, bo rzeczon instrukcj wczeniej ju uchyli wczesny minister spraw wewntrznych Andrzej
Milczanowski. Na kontynuowanie postpowania w tej sytuacji nie pozwalao prawo. De facto umorzenie postpowania spowodowa Andrzej Milczanowski, a Trybuna Konstytucyjny nie mia wyboru, bo aden sd nie moe wydawa orzecze w
sprawie, ktrej przedmiot przesta istnie.
A wic Jarosaw Kaczyski kamie dwukrotnie: raz przypisujc decyzj prof.
Zollowi, dwa, przypisujc odpowiedzialno za czyn Andrzeja Milczanowskiego
Trybunaowi Konstytucyjnemu. I jak zwykle chodzi o to samo. Andrzej Milczanowski nie by wwczas przeciwnikiem politycznym Jarosawa Kaczyskiego, wic atakowa go nie byo potrzeby, prof. Zoll za skierowa do Trybunau Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodnoci z konstytucj forsowanej przez Jarosawa
Kaczyskiego ustawy medialnej. Jarosaw Kaczyski doskonale wiedzia, e ta u15

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 16

Raport ggaczy
stawa jest niezgodna z konstytucj, wic chcia zawczasu oplu Zolla i Trybuna. A
nu si przestrasz. I oczywicie to oni bd winni temu, e ustawa jest niekonstytucyjna. Inwigilacji prawicy tymczasem w rzeczywistoci wcale nie byo (napiszemy o tym dalej).
Jednym z najbardziej bezczelnych kamstw odwracajcych zastosowa na wiecu
przed Paacem Prezydenckim w dniu zaprzysienia, 6 sierpnia 2015 r., Andrzej
Duda. Powiedzia: nie wierzcie tym, ktrzy mwi, e obnienia kwoty wolnej od
podatku i obnienia wieku emerytalnego nie da si zrobi. To s bzdury. Ot ekonomici nie mwi, e nie da si zrobi. Da si. Da si zrobi kad gupot, nawet zbrodni. Mwi, jakie bd tego skutki, a bd fatalne. Andrzej Duda kamie,
e jak PiS, i kamie jeszcze bardziej, twierdzc, e kami ci, co jego kamstwa demaskuj.

Odnowa moralna i wzmoenie moralne


PiS jest swego rodzaju fenomenem na polskiej scenie politycznej - pierwsz od
czasw PZPR parti, ktrej caa propaganda oparta jest na kamstwie, konfabulacji,
insynuacji, oszczerstwie. Mimo pozorw spontanicznoci PiS-owskie kamstwo
jest wiadome, starannie przemylane i rozpisanie na role. Cae dziaanie tej partii
oparte jest na zych emocjach, zawici, kompleksach, zainteresowaniu innym czowiekiem tylko po to, by mu zaszkodzi, znale na niego haka, zgnoi, poniy,
skompromitowa, zabra jeli si czego dorobi (Jeli kto posiada pienidze, to
skd je ma, Lech Kaczyski, rdo: Gazeta Wyborcza, 1 wrzenia 2009) eruje
na najniszych ludzkich instynktach, przede wszystkim zawici, myleniu, e waniejsze od tego, bym ja mia, jest to, by inny nie mia.
Ile razy PiS przystpuje do jakiej wyjtkowo krtackiej akcji, ogasza odnow
moraln lub wzmoenie moralne. Szef partii Jarosaw Kaczyski przedstawiany
jest jako kryszta, niemale wzorzec uczciwoci, jednoczenie czowiek yjcy
skromnie, w zasadzie asceta, ktry o adnych korzyciach wasnych nie myli.
Zacznijmy od uczciwoci krystalicznej. Pytamy: czy czowiek, ktry notorycznie
kamie, jest czowiekiem uczciwym? Czy czowiek, ktry kolportuje swj w duym
stopniu zmylony yciorys, jest czowiekiem uczciwym?
Mona te zapyta, czy czowiek yjcy w wygodnej willi, otoczony licznym
dworem, u ktrego sprzta pani lipnie zatrudniona jako asystentka europosa (co
niedawno opisa Newsweek), czowiek wszdzie woony limuzyn, czowiek ktremu partia i klub parlamentarny robi liczne podarki zatajone w owiadczeniu
majtkowym i od ktrych nie paci podatkw a kreujcy si na skromnego ascet jest czowiekiem uczciwym?
A czy jest wielkim patriot? Naszym zdaniem patriotyzm zaczyna si od pacenia podatkw, uznawania demokratycznie wybranych wadz pastwa, uznawania
wyniku wyborw, nie tylko wtedy, gdy jest dla niego korzystny.
Odnowa moralna zarzdzona w IV RP objawia si w aresztach wydobywczych, samobjstwie Barbary Blidy, dorabianiu przestpstw do z gry wybranych
osb, notorycznym kamstwie i obelgach rzucanych wprost z trybuny sejmowej na
16

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 17

Kamczoholizm i kamstwo...
lekarzy (poka lekarzu, co masz w garau), pielgniarki, inteligentw (lumpeninteligenci, wyksztaciuchy) i elity intelektualne (e-elity).
Jako nie zdarza si, by czowiek naprawd porzdny ogasza swoj wzmoon moralno. To tak jak z garbatym. Czowiek, ktry nie jest garbaty, nie gosi
przy kadej okazji: nie jestem garbaty i nie ogasza wzmoenia wyprostowanej
sylwetki. Nie ma takiej potrzeby. Tak samo czowiek uczciwy nie ma potrzeby ogaszania moralnych odnw ani wzmoe.
A trudno uwierzy, e istniej kraje, w ktrych okamanie kogo w istotnej dla
niego sprawie jest przestpstwem i gdzie podsuchiwanie i nagrywanie przeciwnikw politycznych te jest przestpstwem. W Wielkiej Brytanii przestpstwem jest
nawet niedotrzymanie obietnicy maestwa. W USA prezydent Clinton mia kopoty z prawem nie z powodu romansu z Monik Lewinsky, ale dlatego, e na ten temat skama. Wczeniej prezydent Nixon musia zoy urzd, bo wydao si, e
podsuchiwano i nagrywano jego przeciwnikw politycznych (afera Watergate), a
on w tej sprawie powiedzia nieprawd. U nas istnieje partia polityczna, ktra nagminnie podsuchuje i nagrywa swoich oponentw (lub z takich nagra korzysta),
ale to nie ona jest winna (cho wedle prawa jest to karalne), tylko zawsze winni s
nagrani (afera gruntowa, hazardowa, tamowa, sprawa posanki Sawickiej, Weroniki Marczuk, rzekomej willi Kwaniewskich). I to ta partia miewa wzmoenia moralne!
Dochodzi to tego gigantyczna hipokryzja. Skrajna nieuczciwo w faktach i uroczyste ogaszanie wyszoci moralnej w propagandzie. W 2013 roku w Wgrowie
na spotkaniu z wyborcami, pose PiS Krzysztof Tchrzewski mwi: przegralimy
(wybory), bo si kierujemy uczciwoci, a potem: mwi si, e PiS podsuchiwao. Czy kto na tej sali by podsuchiwany?
Krzywka w gazetce Jaka Polska, ktr PiS rozdaje w czasie spotka z wyborcami (Sokow Podlaski 2013): na 13 liter pionowo Mwienie prawdy cechuje czonkw PiS. A jednoczenie, na tym samym spotkaniu Jarosaw Kaczyski:
Suba zdrowia idzie w kierunku prywatnej i patnej (prywatna jest w duym
stopniu ju dawno, a e patna, to kamstwo); Rzd PiS stworzy 1,3 miliona
miejsc pracy (kompletne kamstwo), i tak dalej Kryzys wywoaa wadza, ktra
szuka pienidzy w kieszeniach ludzi, za tym stoj ludzie ukadu Jednym sowem, mwienie prawdy cechuje czonkw PiS, a Kaczyski w najlepsze e jak
PiS.
Drobne, w gruncie rzeczy, gafy nagranych osb, wulgaryzmy, nieprzyjemny jzyk, drobne gupoty to za kadym razem ogromny skandal i afera, nawet gdy nie
ma w tym adnego przestpstwa (ani w aferze hazardowej, ani w podsuchowej osobom podsuchanym nie znaleziono adnego przestpstwa, nie byo adnej korupcji, a nawet jej obietnicy, ot, panowie niezbyt elegancko rozmawiali). Tymczasem
wszystkie te niedopuszczalne wypowiedzi to prawie nic w porwnaniu z tym, co jawnie i otwarcie (nie trzeba podsuchiwa, wystarczy wczy telewizor) na co dzie
wygaszaj politycy PiS, od J. Kaczyskiego poczynajc. Podsuchane gafy maj
si do tej lawiny kamstw, chamstwa, obelg, gupot, bredni, ktre jawnie generuj
ludzie PiS-u, jak ziarnko piasku do Everestu. Ci ludzie od wzmoe i odnw
17

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 18

Raport ggaczy
moralnych popadaj w wite oburzenie, gdy kto inny, na drobn skal i nieudolnie, robi to samo, co oni na co dzie. I podsuchiwa tego nie trzeba, jest w wiadomociach.
Jeden z przykadw hipokryzji: Jacek Kurski w wywiadzie dla Onet.pl za rzdw
PO: Na konkretnych przykadach wida byo, e ekipa Donalda Tuska nie ma
kompetencji do rzdzenia pastwem. Ten rzd nie by w stanie przyj odpowiedzialnoci za rzdzenie. [...] Jedyn rzecz, ktra ta ekipa bya w stanie zrobi, to
popiesznie zapeni urzdy oprnione po ofiarach tragedii, czyli takie jak Kancelaria Prezydencka, NBP czy IPN.
A teraz Jacek Kurski na zjedzie wyborczym PiS, 4 marca 2007 r. w Gdasku:
Bd konsekwentny w odzyskiwaniu dla ludzi PiS urzdu po urzdzie, przedsibiorstwa po przedsibiorstwie, agendy po agendzie. Odzyskamy te miejsca, ktrych
obsada zaley od pastwa. PiS musi tam rzdzi. Trzeba jasno powiedzie, e 16
miesicy po wygranej PiS aden dziaacz czy zwolennik naszej partii, ktry wykrwawia si w naszych kampaniach wyborczych, nie moe cierpie godu i niedostatku. Ci ludzie musz w satysfakcjonujcy sposb przej wadz w czci sektora podlegajcej rzdowi.
Inny przykad. Rozdmuchano niebywa wrzaw w zwizku z tym, e pose PO
Sawomir Nowak nie zamieci w Rejestrze Korzyci (popularnie zwanym owiadczeniem majtkowym) zegarka za 17 tys. z. Doszo do sprawy sdowej, ostatecznie
Sd Apelacyjny w Warszawie umorzy postpowanie na okres prbny (1 rok), argumentujc m.in., e sprawa ta jest przypadkiem mniejszej wagi, a sam Sawomir
Nowak nie by wczeniej karany. Sd argumentowa, e w stosunku do wielkoci
majtku, jaki Nowak ujawni w Rejestrze Korzyci, ten zegarek to w istocie drobiazg, raczej niedopatrzenie, ni za wola.
Jednoczenie Jarosaw Kaczyski zatai w Rejestrze Korzyci darowizn o wartoci ok. 400 tys. zotych na honorarium jego adwokata w sprawie smoleskiej. Bya to darowizna od Klubu Parlamentarnego PiS. Ustawa o penieniu obowizkw
posa i senatora mwi w art. 18 p. 2: Kluby i koa otrzymuj rodki finansowe na
pokrycie kosztw swojej dziaalnoci, w tym na pokrycie kosztw dziaalnoci biur
klubw i k, w wysokoci i na zasadach okrelonych wsplnie przez Marszaka Sejmu i Marszaka Senatu. rodki te nie mog by wykorzystywane na inne cele
ni okrelone w zdaniu pierwszym. A wic klub parlamentarny nie ma prawa robi darowizn na rzecz osb prywatnych. Nie ma te prawa robi zbirek publicznych. No i co? I nic? Czy organizator tej akcji aby nie podpada pod art. 231 kk?
Jednoczenie Jarosaw Kaczyski zatai w owiadczeniu majtkowym darowizn w wysokoci ok. 3,5 miliona zotych na koszty jego ochrony i wynajcia ssiednich posesji w celu zaspokojenia prywatnych potrzeb. Prokuratura okrela to jako
czyny z art. 233 par. 1 i 6 kk (co nie przeszkadza stronniczym politycznie prokuratorom odmwi cigania, ale to osobny temat, patrz: Studio Opinii, List otwarty do
Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta).
Zapacenie za kogo kosztw usugi wykonanej na jego rzecz w sposb oczywisty jest darowizn. Ponoszenie za kogo kosztw nie tylko ochrony osobistej, ale i
usug suby dworskiej (szoferowania, robienia zakupw itp.), wynajcia ssiednich
18

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 19

Kamczoholizm i kamstwo...
posesji, by nie mia ssiadw o innych pogldach, w sposb oczywisty jest darowizn. Jeeli kto jest na cudzy koszt woony, to odnosi korzy, bo nie musi sam robi prawa jazdy i kupowa samochodu. Jeeli kto jest chroniony na cudzy koszt,
to te odnosi korzy, bo konsumuje usug, za ktr nie paci. Twierdzenie, e tak
nie jest, to absurd urgajcy arytmetyce na poziomie pierwszej klasy szkoy podstawowej. Czy si to nazwie darowizn, czy nie, jest korzyci, ktra w rejestrze powinna by ujawniona.
Nie wymagaoby to wymienienia w owiadczeniu majtkowym (i opodatkowania), gdyby naleao mu si z mocy prawa. Rzecz w tym, e Jarosaw Kaczyski otrzymuje to wiadczenie nie od pastwa (co mu si naley), lecz od partii politycznej. Zgodnie z art. 24 p. 2 ustawy o partiach politycznych majtek partii politycznej moe by przeznaczony tylko na cele statutowe lub charytatywne. Wrd celw statutowych PiS nie ma pozycji: opacanie ochrony i ycia w luksusie Jarosawowi Kaczyskiemu. Trudno te uzna to za cel charytatywny. Jest to wic cakowicie pozbawiona podstaw prawnych darowizna. Zaznaczamy, i Jarosawowi Kaczyskiemu naley si ochrona z BOR i bya mu oferowana. To, e z niej nie korzysta, jest jego prywatn fanaberi. Ale w pastwie prawa za prywatne fanaberie
paci si samemu.
Od wymienionych powyej darowizn powinno si zapaci podatek, drobne 760
tys. z. O ile wiemy, ludzie krystalicznie uczciwi i patrioci podatki pac.
Partii od wzmoe moralnych nie przeszkadza, e jej wiceprezesem cigle jest
skazany na 3 lata wizienia za naduywanie wadzy Mariusz Kamiski. Nie przeszkadza to take wystawieniu go jako kandydata w wyborach. Otwarcie mwi si,
e Duda i tak go uaskawi. PiS dzieli zreszt przestpcw na nie-swoich, ktrych
trzeba ciga surowo, i swoich, ktrzy s zawsze skazani niesusznie.
W 2005 roku PiS wygrao wybory pod hasami zdecydowanej walki z przestpcami. Po 7 miesicach od objcia wadzy wprowadzio do rzdu, na stanowisko wicepremiera, czowieka 7 razy skazanego prawomocnymi wyrokami, chwalcego si
posiadaniem dalszych 131 zarzutw prokuratorskich, w ktrych postpowania s
zawieszone ze wzgldu na immunitet poselski. Co gorsza, Andrzej Lepper czu si
cakowicie bezkarny i otwarcie dawa temu wyraz. Z wyrokw w zawieszeniu po
prostu sobie kpi.
Politycy PiS, wprowadzajc go do rzdu, dokonywali karkoomnej ekwilibrystyki sownej, nazywajc go przestpc, ale nie kryminalnym, posuwajc si nawet
do absurdalnych twierdze, e Lepper popenia przestpstwa, bo mia ku temu podstawy, bo walczy o suszne sprawy wsi, jednym sowem e popenia przestpstwa w interesie spoecznym. Pose Tadeusz Cymaski cynicznie twierdzi nawet,
e Lepper ama prawo, ale nie jest kryminalist. Sugerowa przy tym, e wida
to prawo byo niesuszne. Politycy PiS starali si nam wszystkim wmwi, e Lepper jest przestpc politycznym, niemale przeladowanym za pogldy.
Wedug wykadni stosowanej przez polskie sdy i wedug sownikw jzyka
polskiego, kryminalist jest czowiek prawomocnie skazany za przestpstwa umylne, z czego wycza si osoby skazane w PRL w procesach politycznych.
Andrzej Lepper by kryminalist, co by pose Cymaski nie kombinowa. Zosta
19

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 20

Raport ggaczy
7 razy prawomocnie skazany za przestpstwa umylne, a nie za pogldy, dziaalno polityczn itp. Pobicie, niszczenie mienia, kamstwo, pomwienie, obelga
to nie s pogldy. Oszczerca i kamczuch nie jest winiem sumienia (ju raczej
braku sumienia).
Przypomnijmy wyroki na Andrzeja Leppera (podajemy za PAP):
1. W 1994 r. Lepper zosta oskarony o podeganie do uycia siy wobec zarzdcy gospodarstwa ogrodniczego Antoniego Chodorowskiego z Kobylnicy Supskiej.
Zwolennicy Leppera ogolili wtedy gow Chodorowskiemu i wychostali go. Supski sd skaza za to lidera Samoobrony na 1,5 roku wizienia w zawieszeniu na
3 lata.
2. W 1997 r. Sd Rejonowy w Lublinie uzna Leppera za winnego lenia naczelnych organw pastwa. Druga instancja utrzymaa w mocy to orzeczenie. Leppera
skazano na rok pozbawienia wolnoci w zawieszeniu na 2 lata oraz 3 tys. z grzywny. Poniewa Lepper po skazaniu nie zapaci caej zasdzonej grzywny, sd skaza go dodatkowo na 41 dni aresztu. Lepper wyszed jednak po kilku godzinach, bo
Samoobrona wpacia brakujc kwot.
3. W marcu 2001 r. dzki Sd Rejonowy za nazwanie byego wicepremiera Janusza Tomaszewskiego bandyt z Pabianic skaza Leppera na dwa tysice zotych
grzywny. Wyrok ten utrzyma w styczniu 2002 r. Sd Okrgowy w odzi.
4. W maju 2001 r. Sd Okrgowy w Gdasku skaza przewodniczcego
Samoobrony na kar roku i czterech miesicy za zniewaenie prezydenta Aleksandra Kwaniewskiego i dwch byych wicepremierw. Po odwoaniu obrocw
Sd Apelacyjny zamieni jednak t kar na grzywn 20 tys. z.
5. W 2002 r. - po ponad dwch latach procesu Sd Rejonowy w Elblgu skaza
go na grzywn 21 tys. z za zniewaenie naczelnych organw pastwa podczas blokady w Nowym Dworze Gdaskim w styczniu 1999 r. Sd uzna, e Lepper podczas blokady znieway sowami powszechnie uznanymi za obraliwe naczelne organy pastwa, m.in. rzd Jerzego Buzka nazwa rzdem zdrady narodowej, a samego premiera - bandyt. W 2003 r. sd obniy wysoko grzywny do omiu tysicy z.
6. 15 marca 2002 r. Sd Rejonowy w Subicach skaza Leppera za zorganizowanie w styczniu 1999 r. nielegalnej blokady przejcia granicznego w wiecku na rok
wizienia w zawieszeniu na cztery lata.
7. 8 maja 2006 roku Sd Apelacyjny w Warszawie utrzyma w mocy wyrok Sdu Okrgowego jednego roku i trzech miesicy wizienia w zawieszeniu na 5 lat oraz 20 tysicy zotych grzywny za publiczne pomwienie piciu politykw. Do tego Lepper mia jeszcze zapaci koszty sdowe oraz kolejne 20 tysicy zotych zadouczynienia na rzecz Andrzeja Olechowskiego.
Poza tym przeciw Lepperowi toczyy si wwczas jeszcze dwie sprawy karne:
1. Za wysypywanie zboa,
2. Za oszukanie Jana Piechowskiego.
Trudno si zreszt dziwi, e Jarosawa Kaczyskiego nie raziy wyroki Leppera, skoro on sam notorycznie nazywa premiera, prezydenta, ministra spraw za20

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 21

Kamczoholizm i kamstwo...
granicznych i innych zdrajcami, mordercami prezydenta i 96 osb Tak wic
towarzystwo ani w rzdzie PiS siedmiokrotnie skazanego przestpcy, ani obecnie skazanego na 3 lata wiceprezesa partii wzmoenia moralnego nie przeszkadza.
Czoowym hasem propagandowym PiS-u bya walka z korupcj. Krystalicznie
czysta moralnie partia miaa walczy z ukadem, szar sieci itp. No, to przypomnijmy par faktw.
W czasach IV RP PiS chciao zwikszy przewag nad koalicjantami (LPR i
Samoobron). Dwaj posowie PiS, Adam Lipiski i Wojciech Mojzesowicz, proponowali Renacie Beger zmian barw partyjnych w zamian za spacenie 500 tysicy jej dugw z funduszy Sejmu oraz intratne stanowiska dla caej rodziny.
Gdy sprawa wysza na jaw, politycy PiS twierdzili, e byy to normalne negocjacje polityczne.
W tym samym czasie bliski znajomy braci Kaczyskich i byy czoowy polityk
PC, Adam Glapiski, zosta zatrudniony w Przedsibiorstwie Wydawniczym
Rzeczpospolita jako doradca zarzdu. Otrzyma za to wynagrodzenie w wysokoci
ok. 100 tys. zotych. Jedynym materialnym ladem jego doradzania bya jedna niedbale zapisana kartka papieru. Wedug wadz przedsibiorstwa doradza ustnie.
Sam Glapiski indagowany przez dziennikarzy nie potrafi sobie przypomnie, e
by tam zatrudniony. Ale sto tysicy wzi.
I jeszcze drobiazg, wiadczcy take o poziomie kultury osobistej. 1 wrzenia
2015 roku, po uroczystoci na Westerplatte, prezydent Andrzej Duda na poegnanie
nie poda rki pani premier Ewie Kopacz, cho zrobili to wszyscy inni obecni, take urzdnicy z jego kancelarii. Gdy premier Ewa Kopacz zbliya si do niego, odwrci si do niej tyem i odszed.
Przypomnijmy na koniec tego wtku ciekaw wymian zda z debaty Kaczyski
Kwaniewski (Kaczyski nie chcia debatowa przed wyborami z Donaldem Tuskiem, bo si ba, wic debatowa z Aleksandrem Kwaniewskim).
Aleksander Kwaniewski do Jarosawa Kaczyskiego: Jak Pan mwi o Kaczmarku, to ja panu powiem, e to jest dla mnie zdumiewajce, bo bardziej zdemoralizowanej ekipy rzdowej to ja jeszcze nie widziaem. Jeeli oskaronymi
czy podejrzanymi s minister spraw wewntrznych w paskim rzdzie, szef CB
w paskim rzdzie, prezes najwikszej firmy ubezpieczeniowej, ktrego pan
mianowa, minister sportu, szef Centralnego Orodka Sportu (Kwaniewski
zapomnia o podejrzanym komendancie gwnym policji, wicepremierze z 7 prawomocnymi wyrokami i ministrach zamawiajcych piwo znakiem heil Hitler).
Na to Kaczyski: To jest najlepszy dowd, e my jestemy pierwszym uczciwym rzdem.
Skoro utworzylimy rzd, w ktrym blisko 1/3 skadu to podejrzani, przestpcy
lub filofaszyci, to znaczy, e jestemy uczciwi. Ciekawa konstrukcja nielogiczna.
Wzmoenie i odnowa moralna nie przeszkadzay te Jarosawowi Kaczyskiemu powiedzie: Gdybymy przyjli zaoenia czysto moralne, to bymy nic
nie mieli.
21

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 22

Raport ggaczy

Kamstwa yciorysowe
To takie ludzkie i zrozumiae, e kady chciaby mie pikny yciorys. Gdy si jest
politykiem, to wrcz podane. Do powszechnie yciorysy troszeczk si naciga,
co przemilcza, co uwypukla Wszystko jest do wytrzymania, dokd nasz yciorys
nie zamienia si w cakiem cudzy. U kamczoholika rzecz ma si nastpujco. Zaczyna si od drobnych korekt, ale co roku yciorys piknieje, przybywaj nowe fakty.
Praca w biurze zarzdu zamienia si w prac w zarzdzie, podoficer w oficera, tata
biuralista w tat legionist, itd. Po paru latach w yciorysie pojawiaj si czyny, o ktrych syszao si w telewizji, czytanie parokrotne podziemnej prasy zamienia si najpierw w kolportowanie teje, pniej w wydawanie teje, a paniczny strach przed udziaem w podziemiu z czasem staje si byciem jego przywdc.
Jarosaw Kaczyski rzeczywicie by wsppracownikiem KOR, a cilej Zofii
Romaszewskiej. Rzeczywicie bra udzia w tworzeniu tak zwanego Raportu Madryckiego. Zofia Romaszewska przyznaa po latach, e pracowa w filii UW w Biaymstoku i dostarcza cennych informacji o tym, co dziao si na tym terenie. Inna sprawa, e na tym terenie niewiele si dziao, ale tego fragmentu yciorysu Kaczyskiego nikt powany nie kwestionuje. Cuda zaczy dzia si pniej. Wedug
oficjalnego yciorysu Prezesa, zamieszczonego swego czasu na stronie PiS, w czasie strajkw sierpnia 1980 roku, Jarosaw Kaczyski zakada Solidarno. Gdzie
j zakada? Zagadka. I co to znaczy zakada? To znaczy, e co konkretnie robi? Bra udzia w strajku? Nie, a przynajmniej nic o tym nie wiadomo. Zreszt,
gdzie, w ktrym? To pierwsza tajemnicza wersja. Gorzej, e nie jedyna.
Druga wersja pojawia si w wywiadzie udzielonym przez Jadwig Kaczysk
Newsweekowi. Wedug tej wersji Jarosaw Kaczyski by przez cay lipiec i sierpie
1980 roku aresztowany w Paacu Mostowskich (KS MO w Warszawie) i zosta zwolniony dopiero po podpisaniu porozumie rzdu z MKS w Gdasku. Jest to nieprawda. Jednym z postulatw MKS w Gdasku byo zwolnienie osb zatrzymanych w
zwizku z pomoc strajkujcym. Bya sporzdzona lista tych osb, Kaczyskiego na
niej nie ma. Zreszt dlaczego miaby by zatrzymany? SB w ogle nim si nie interesowaa (teczk zaoono mu dopiero w 1982 roku, i to z innego powodu).
Jest i wersja trzecia. Tym razem z yciorysu w Encyklopedii Solidarnoci. By
na krtko zatrzymany 28 sierpnia (czyli tu przed kocem strajkw) we Wrocawiu.
Trudno to sprawdzi, moe by, moe nie. A tym bardziej nie wiadomo, czy z powodw politycznych. Milicja w tym czasie staraa si zablokowa czno midzy
duymi orodkami strajkowymi. Mogli zatrzyma do wyjanienia przyjezdnego,
choby dlatego, e by z Warszawy. To moliwe. Wysoce wtpliwa wydaje nam si
dalsza cz tej wersji. Kaczyski pono by czym w rodzaju cznika midzy
strajkujcymi zaogami. Jest to zupenie nieprawdopodobne. Po pierwsze nie przypominamy sobie istnienia takich cznikw. Po co? Nie byo takiej potrzeby. Zreszt, jeli ju komu powierzono by tak misj, to raczej nie Jarosawowi Kaczyskiemu, ktry by w rodowisku wczesnej opozycji kompletnie nieznan postaci.
Wysano by Lecha, ktry skromnie, bo skromnie, ale w opozycji na Wybrzeu dziaa. Lecha tam znano, Jarosawa wysoce wtpliwe.
22

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 23

Kamczoholizm i kamstwo...
Jeszcze by uszo, gdyby nie wersja czwarta wygenerowana przez biuro PiS na ul.
Nowogrodzkiej w Warszawie. Jarosaw Kaczyski w sierpniu 1980 roku prowadzi punkt informacyjny dla strajkujcych zag na ul. Bednarskiej w Warszawie
(wyjanienie udzielone przez biuro PiS Zbigniewowi Lisickiemu i przesane mailem Krzysztofowi oziskiemu). No, to ju kamstwo szerokotorowe. Taki punkt
rzeczywicie istnia, ale ju po zakoczeniu strajkw, we wrzeniu. Punkt ten prowadzia Katarzyna Zon, a nie Jarosaw Kaczyski. Kaczyski mg tam by, bo byo tam wielu ludzi, ale na pewno nie prowadzi tego punktu podczas strajkw sierpnia. Punkt ten istnia krtko, przesta by potrzebny, gdy tworzca si Solidarno
zacza mie wasne lokale. Wczeniej, te po zakoczeniu strajkw, istnia punkt
kontaktowy na ul. Hoej.
I co o tym myle? Co myle o czowieku, ktry nie potrafi w sposb jasny i
zrozumiay powiedzie, co robi w krtkim, ale wanym okresie czasu? O czowieku, ktry by jednoczenie we Wrocawiu, w Paacu Mostowskich i na Bednarskiej?
Powstaa Solidarno. Po latach Jarosaw Kaczyski nagle paln, e na zebraniu
17 wrzenia 1980 roku, to on, wbrew Wasie, zadecydowa o powstaniu jednego
zwizku Solidarno, a nie kilku zwizkw regionalnych (publiczna wypowied Jarosawa Kaczyskiego 17 wrzenia 2011 roku po godz. 12, transmitowana przez radio). Wasa by wwczas niekwestionowanym przywdc ogromnego ruchu, a Jarosaw Kaczyski kompletnie nieznan postaci. I ten nikomu niemal nie znany osobnik zadecydowa wbrew Wasie o powstaniu Solidarnoci. Zapewne wczeniej zadecydowa wbrew konklawe o wyborze Karola Wojtyy.
Jarosaw Kaczyski pojawi si w Regionie Mazowsze jako pracownik biurowy
(by moe wolontariusz) w Orodku Bada Spoecznych przy Zarzdzie Regionu,
ktrym kierowa Antoni Macierewicz. Podkrelamy, Kaczyski nie by pracownikiem biura Zarzdu Regionu, lecz orodka doradczego przy zarzdzie. Podczas wyborw parlamentarnych w 2007 roku Kaczyski podawa, e by doradc Zarzdu
Regionu. Natychmiast po wyborach ta informacja znikna ze strony PiS. I tak z
pracownika biurowego jednego z cia doradczych sta si doradc Zarzdu Regionu. To tak, jakby urzdnik dziekanatu jednego wydziaw gosi po latach, e by
doradc rektora.
Jeden z nas, Krzysztof oziski, by na wszystkich 62 zebraniach Zarzdu Regionu Mazowsze w latach 1980-81. Kaczyskiego nie przypomina sobie na adnym. Na licie doradcw zarzdu nie figurowa.
Nasta stan wojenny. Co robi Kaczyski nie wiadomo, prawdopodobnie nic.
Gdy w czasie przedwyborczej debaty telewizyjnej z Donaldem Tuskiem zosta zapytany przez Tuska: Co pan robi w stanie wojennym?, zamilk. Nic nie odpowiedzia i by wyranie zagubiony.
Co jednak robi. Uczestniczy w zakadaniu Komitetu Helsiskiego. Ale Komitet Helsiski to wszak e-elity, wyksztaciuchy i lumpeninteligenci, wic
kopot, o tym si nie mwi. Tak jak o udziale w Okrgym Stole, bo to wszak bya
zdrada okrgego stou, wedle obecnej wersji.
Czas mija. Przyszy kolejne wybory i Kaczyski w kolejnym yciorysie by ju
czonkiem i doradc wadz krajowych podziemnej Solidarnoci. Encyklopedia
23

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 24

Raport ggaczy
Solidarnoci podaje kolejn wersj: by czonkiem i doradc w skadzie sekretariatu Krajowej Komisji Wykonawczej. Kaczyski podawa te, e by sekretarzem
podziemnej KKW. Wszystkie te funkcje przypisywa te sobie Lech Kaczyski.
To ustalmy fakty.
22 kwietnia 1982 r. Zbigniew Bujak, Bogdan Lis, Wadysaw Frasyniuk i Wadysaw Hardek powoali Tymczasow Komisj Koordynacyjn NSZZ Solidarno. Dziaaa w niezmieniony skadzie do 25 padziernika 1987 roku. Jak wida,
adnego z Kaczyskich w niej nie byo. Tak wic aden z Kaczyskich w podziemnych wadzach Solidarnoci przez pierwsze 6 lat podziemia nie uczestniczy.
Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ Solidarno zostaa powoana 25 padziernika 1987 roku. W skad KKW weszli: Lech Wasa (przewodniczcy), Zbigniew Bujak, Jerzy Duniewski, Wadysaw Frasyniuk, Stefan Jurczak, Bogdan
Lis, Andrzej Milczanowski, Janusz Paubicki, Stanisaw Wglarz; nastpnie dokooptowano Jana Andrzeja Grnego (15 XI 1987), Antoniego Stawikowskiego i
Antoniego Tokarczuka (5 XII 1987), Stefani Hejmanowsk, Henryka Sienkiewicza, Grayn Staniszewsk (9 IV 1988), Zbigniewa Romaszewskiego (25 IX 1988).
Jak wida, nie byo w niej ani jednego Kaczyskiego.
Osobna kwestia, e naduyciem jest nazywanie tego ciaa podziemn Solidarnoci. Solidarno nadal bya teoretycznie nielegalna, ale KKW dziaaa ju cakiem jawnie, nikt jej nie ciga, nikogo nie aresztowano, miaa publicznie znan siedzib w Gdasku, na zebrania adna SB-cja nie wpadaa. W poowie sierpnia 1988
roku wadze rozpoczy z Solidarnoci rozmowy, ktre zakoczyy si obradami
Okrgego Stou od 6 lutego do 4 kwietnia 1989 roku. Sierpie 1988 roku mona uzna za definitywny koniec okresu przejciowego midzy podziemiem a pen jawnoci i uznawaniem (jeszcze nieformalnym) przez wadze.
Jedno mona na pewno ustali: aden z Kaczyskich nie by czonkiem wadz
krajowych podziemnej Solidarnoci nawet przez sekund. Nie by nawet czonkiem wadz okresu przejciowego: padziernik 87 sierpie 88.
A co z tym sekretariatem i sekretarzem, do ktrej to funkcji przyznawali si obaj Kaczyscy? Faktycznie, od listopada 1987 roku istnia sekretariat KKW i pracowali w nim Kaczyscy. Czy mog jednak na tej podstawie podawa si za czonkw wadz krajowych?
Spraw jednoznacznie okrela statut NSZZ Solidarno. Rozdzia IV, paragraf
17 statutu okrela jednoznacznie wadze zwizku. S to: Zjazd Delegatw, Komisja
Krajowa, Komisja Rewizyjna. Koniec, wicej nie ma. Sekretariat nie by wadz, a
jego pracownicy nie byli czonkami wadz.
Jarosaw Kaczyski uczestniczy w zebraniach KKW jako sekretarz nie bdcy czonkiem KKW (gdyby by kobiet, pisano by sekretarka) od jesieni 1988 roku, czyli p roku po wyjciu Solidarnoci z podziemia, po spotkaniu Wasy z Kiszczakiem, po rozmowach w Magdalence, po powoaniu rzdu Rakowskiego. Ogaszanie si na tej postawie sekretarzem podziemnej KKW to czyste naduycie,
zwaszcza e sugeruje funkcj sekretarza zarzdu, czyli drugiej osoby w zarzdzie
po prezesie.
24

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 25

Kamczoholizm i kamstwo...
Trzeba przyzna, e Lech Kaczyski uprawia yciorysowej mitomanii znacznie mniej, ale pniej, po jego mierci, nadrobi za niego jego brat. Nie znamy
ani jednej wzmianki autorstwa Lecha Kaczyskiego, w ktrej przypisywaby sobie istotn rol w strajku w Stoczni Gdaskiej w sierpniu 1980 roku. Wrcz przeciwnie, na pocztku lat 90. w prywatnej rozmowie z Krzysztofem oziskim powiedzia, i auje, e nie bra w tym powaniejszego udziau. Nie nam rozstrzyga, ile czasu i kiedy Lech Kaczyski w stoczni by. S na ten temat rozbiene
relacje, a dokumenty nie s jednoznaczne. Pozostamy przy tym, co jest jednoznaczne.
Na licie doradcw MKS Lech Kaczyski nie figuruje. Adam Borowski (autor
notatki w Encyklopedii Solidarnoci) powiedzia, e Lech Kaczyski by doradc, ale Mazowiecki nie zgodzi si na wpisanie go na list doradcw. Dla nas jest
to jednoznaczne: nie ma go na licie doradcw, to doradc nie by. Trzeba tak kategorycznie rozstrzyga, bo dzi bardzo wielu ludzi, ktrzy kompletnie nic nie robili,
podaje si za doradcw Solidarnoci. To jest pojcie wysoce niejasne i mgliste. W
podziemiu nie byo legitymacji czonkowskich i list obecnoci, dlatego dzi bardzo
atwo jest przypisywa sobie jaki mglisty udzia w podziemiu lub bycie doradc. Byle tylko bez konkretw.
Pomimy powszechnie znany incydent w czasie obchodw rocznicy strajku w
stoczni, gdy Jarosaw Kaczyski wygadywa ewidentne kamstwa na temat roli
swojego brata w tym strajku. Zajmijmy si kamstwami powaniejszymi.
Wedle najnowszej wersji kamstwa yciorysowego, ktre go dotyczy, Lech Kaczyski by autorem 21 postulatw strajkowych i autorem tekstu porozumie
sierpniowych. Mona rzec, e goszc te kamstwa, Jarosaw Kaczyski pobi absolutny rekord wiata.
21 postulatw strajkowych sformuowaa w nocy z 3 na 4 dzie strajku specjalna komisja wyoniona z czonkw komitetu strajkowego. Nie byo w niej (ani w komitecie) Lecha Kaczyskiego. Komisja bya potrzebna, bo w zakresie postulatw
panowa kompletny chaos. Domagano si na przykad wystpienia z Ukadu Warszawskiego, goszono: precz ze Zwizkiem Radzieckim. Takie postulaty groziy
natychmiastow inwazj milicji i kocem strajku.
Odpowied na pytanie, kto by autorem 21 postulatw, jest nastpujca: bardzo
wielu strajkujcych zgaszao postulaty, a komisja jedynie dokonaa wyboru i uporzdkowania. adna pojedyncza osoba nie bya autorem tekstu 21 postulatw.
adne rda z tamtych dni nie potwierdzaj obecnoci w tym czasie w stoczni Lecha Kaczyskiego.
Podobnie jest z autorstwem tekstu porozumie koczcych strajk. adna pojedyncza osoba takim autorem nie bya. Tekst porozumie by negocjowany punkt po
punkcie z delegacj rzdow. Jeli w ogle mwi o autorstwie tego tekstu, to autorami byli zbiorowo wszyscy uczestnicy tych negocjacji, a tych dokumenty wyliczaj jednoznacznie:
Po stronie strajkujcych: Lech Wasa, Andrzej Koodziej, Bogdan Lis, Lech
Bdkowski, Wojciech Gruszewski, Andrzej Gwiazda, Stefan Izdebski, Jerzy Kwiecik, Zdzisaw Kobyliski, Henryka Krzywonos, Stefan Lewandowski, Anna Pie25

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 26

Raport ggaczy
kowska, Jzef Przybylski, Jerzy Sikorski, Lech Sobieszek, Tadeusz Stanny, Anna
Walentynowicz, Florian Winiewski.
Po stronie rzdowej: Mieczysaw Jagielski, Zbigniew Zieliski, Tadeusz Fiszbach, Jerzy Koodziejski.
Koniec, nikt wicej. Jak atwo zauway, Lecha Kaczyskiego tu nie ma.
Jarosaw Kaczyski potrafi zreszt najpierw powiedzie, e jego brat nie mg
zamkn si w stoczni, bo mia mae dziecko, a innym razem mwi, e by autorem 21 postulatw lub autorem tekstu porozumie gdaskich i w ogle najwaniejsz osob tego strajku.
Mamy jeszcze kamstwo yciorysowe dotyczce incydentu z ostatnich lat ycia
Lecha Kaczyskiego. Adam Bielan owiadczy nagle, e jest nieprawd, i Lech
Kaczyski w Gruzji wyda pilotom rozkaz ldowania w Tbilisi mimo zamknitego
lotniska. Twierdzi, e takiego rozkazu nigdy nie byo, Lech Kaczyski nie wchodzi w ogle do kabiny pilotw, by cay czas razem z nim w saloniku. Bielan kama, bo sam Lech Kaczyski domaga si postawienia przed sdem pilota i jego degradacji za niewykonanie rozkazu. Przemysaw Gosiewski wystosowa nawet w
tej sprawie pismo z identycznym daniem ukarania pilota za niewykonanie rozkazu zwierzchnika si zbrojnych - prezydenta. Rozmowa bya zreszt nagrana, s zeznania pilota na temat jej treci.
W 2004 roku zrobiono bohaterk Powstania Warszawskiego z Jadwigi Kaczyskiej (matki Jarosawa i Lecha). Po wyborach (2005 r.) wyszo na jaw, i Jadwiga
Kaczyska w Powstaniu nie braa udziau, przebywaa w Starachowicach, gdzie
mieszkaa. Ciekawa bya metoda tej mistyfikacji. Propagandyci z Muzeum Powstania Warszawskiego, niby przez pomyk, umiecili j jako powstaca na plakacie rozklejanym w autobusach miejskich (Lech Kaczyski by wwczas prezydentem Warszawy). Podczas wyborw prezydenckich (2010 r.) telewizja publiczna (zalena od PiS) powtrzya t mistyfikacj przed debat prezydenck z udziaem Jarosawa Kaczyskiego. Prezes dyskretnie nie sprostowa.
Kamstwa yciorysowe nie dotycz tylko politykw PiS. Czasem su do oczernienia ich przeciwnikw. Przeledmy sekwencj zdarze dotyczc synnego
dziadka w Wehrmachcie. Kolejno bya nastpujca:
Dzie pierwszy: Jarosaw Kaczyski mwi w telewizji, e jego brat Lech zna
fakt, z powodu ktrego Tusk nie powinien by prezydentem, ale nie powie, co to za
fakt. Zwracamy uwag, e jest to rekord wiata w dziedzinie nieuczciwego pomwienia. Podaje si do publicznej wiadomoci, na ca Polsk, e istnieje jaki fakt
kompromitujcy Tuska, a nie mwi si jaki. W ten sposb ofiara pomwienia nie
moe si broni, bo nie wie przed czym, a oszczerstwo dziaa.
Dzie drugi: Lech Kaczyski mwi publicznie (telewizja), e istotnie co wie,
ale nie powie. Tego samego dnia wieczorem Jacek Kurski mwi w wywiadzie dla
Angory, e dziadek Tuska by w Wehrmachcie na ochotnika.
Dzie trzeci: bracia Kaczyscy milcz do wieczora i nie dementuj, wystpujc
w tym czasie wiele razy przed dziennikarzami. Dopiero wieczorem, przyparci do
muru przyznaj, e to nieprawda, i zwalaj wszystko na Kurskiego, ktry jest wyranie zaskoczony nag utrat poparcia w tej akcji.
26

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 27

Kamczoholizm i kamstwo...
Tego samego dnia: w studio radia TOK-FM, w czasie przerwy w audycji (a wic
poza anten), Jacek Kurski zwrci si do Tomasza Lisa sowami: Z tym Wehrmachtem to lipa, ale jedziemy w to, bo ciemny lud to kupi. Jacek Kurski nie zastrzeg
przy tym, e jest to rozmowa nie do publikacji, wiec Tomasz Lis powtrzy rzecz
na antenie.
Jaki czas pniej: Tomasz Lis otrzymuje poczt pismo od Jacka Kurskiego, ktry grozi mu sdem i domaga si sprostowania, e on nic takiego nie mwi. Pisze
te, e jeli potwierdz t rozmow przed sdem inni obecni przy niej dziennikarze,
to dopuszcz si krzywoprzysistwa. W dniu 28 padziernika 2005 r. w porannej
audycji dwaj wiadkowie rozmowy, Tomasz Woek i Wiesaw Wadyka, potwierdzili na antenie, i rzeczywicie taka wypowied Jacka Kurskiego miaa miejsce. Dodali, e Kurski mwi to z poczuciem dumy z siebie, e tak sprawnie zamanipulowa. Uderzy ich te cynizm Kurskiego i jego pogarda dla spoeczestwa (ciemny
lud), a dokadnie dla tej czci, ktra stanowi elektorat PiS. wiadkami rozmowy
byy jeszcze 2 osoby.
W reakcji na to Jacek Kurski stwierdzi publicznie, e Katarzyna KolendaZalewska, ktra bya wiadkiem rozmowy, zaprzecza twierdzeniom Lisa, Woka i Wadyki. Katarzyna Kolenda-Zalewska wystpuje w telewizji i dementuje stwierdzenie
Kurskiego, jednoczenie wyranie stwierdzajc, e Tomasz Lis mwi prawd.
Ale cofnijmy si jeszcze do pierwszego kamstwa Kurskiego. Jacek Kurski zostaje
wyrzucony dyscyplinarnie z PiS. Kilka dni pniej dziennikarze odnajduj dokumenty, e dziadek Tuska istotnie by w Wehrmachcie, ale zosta tam wcielony si i natychmiast zdezerterowa do Polskiego Wojska we Francji dokumenty, o ktrych istnieniu
nikt wczeniej nie wiedzia (Kaczyscy i Kurski te). To czysty przypadek. Zwracamy
uwag, e Kurski twierdzi, i dziadek Tuska by w Wehrmachcie na ochotnika. To zupenie co innego, ni przymusowe wcielenie byego winia Stuthofu i jego szybka dezercja do Polskiego Wojska. Ta prawda nie habi, kamstwo Kurskiego tak.
Jacek Kurski zostaje z powrotem przyjty do PiS.
Ostatnie dni kampanii wyborczej: nieznani sprawcy (skd my to znamy?) rozsyaj po Internecie sfaszowane za pomoc montau nagranie wywiadu z kuzynk
Tuska, w ktrym mwi ona (rzekomo), e i ona wiedziaa, i Tusk wiedzia. W prawdziwym nagraniu dla TVN (byo emitowane na antenie) kuzynka mwi, e ona
wiedziaa, ale Tusk nie (!), bo stanowi zupenie odrbne rodziny.
Mimo caej serii zdemaskowanych kamstw Jacek Kurski szybko wraca na pozycj jednego z czoowych politykw PiS.
Ze wzgldu na nadmierny rozrost tematu pomijamy seri dzie twrcw polityki historycznej (czytaj: faszowania historii). Mamy ju obszerne faszywe biografie Lecha Wasy (jako Bolka) i Lecha Kaczyskiego, a take ca seri Resortowych Dzieci wydawnictwa Fronda, gdzie kamie si na temat yciorysw wielu
innych ludzi, tym razem przeciwnikw PiS-u (patrz: liczne przegrane przez wydawc procesy). Mamy te np. kuriozalny artyku Sawomira Cenckiewicza we
Wprost ze zwrotami, e Zbigniew Bujak mg, ale nie musia wprowadza do
podziemia agentw. Sawomir Cenckiewicz te mg, ale (jak wida) nie musia
pisa prawdy.
27

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 28

Raport ggaczy

I na koniec tego wtku ciekawostka. Lech Kaczyski zosta odznaczony za


dziaalno niepodlegociow w latach 1945 1954. Urodzi si w 1949 roku, w
1954 mia 5 lat.

Metoda zda niedokoczonych, albo zatruty cukierek


Jest to metoda oszukiwania wyborcw w taki sposb, e skada si pozornie atrakcyjn obietnic, przemilczajc, jakie bd tego skutki. Na przykad: obniymy
wiek emerytalny (pierwsza cz zdania atrakcyjna), ale bd znacznie nisze emerytury, trzeba bdzie podnie podatki i skadk na ZUS (druga, przemilczana,
cz zdania). Lub: opodatkujemy supermarkety (hura! Dobrze tym bogaczom!),
ale wzrosn ceny podstawowych towarw i wszyscy zbiedniejemy (o tym ju cisza). Podniesiemy kwot woln od podatku do 8 tys. zotych (hura!), ale nie bdzie
mona obniy innych podatkw (np. VAT-u najwikszego polskiego podatku),
albo nawet inne podatki si podniesie (o tym cisza).
PiS i prezydent Andrzej Duda gosz, e cofn reform emerytaln i obni
wiek emerytalny. Jest to pomys niezwykle niebezpieczny i wykraczajcy poza
28

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 29

Kamczoholizm i kamstwo...
zwyk ekonomiczno-spoeczn gupot. To jest gupota na granicy zbrodni.
To, co jest tu przemilczane, jest akurat najwaniejsze. Gdyby ten zamiar wykonano, za 10-15 lat zacznie drastycznie brakowa pienidzy na emerytury. Budet ZUS
si po prostu zawali. W konsekwencji, aby do tego nie dopuci, trzeba bdzie, i to
ju niedugo, robi dwie rzeczy: obnia emerytury (za 15-20 lat, te najnisze, do
poziomu godowego 200, 300 zotych), oraz podnosi skadki na ZUS, czyli obnia pace netto, i to znacznie. Cofnicie reformy emerytalnej kosztowaoby 40
mld z rocznie. Aby wygospodarowa te pienidze, trzeba by obniy emerytury o
1/3 lub podnie skadk na ZUS o rednio 500 zotych.
Tego oczywicie ani Kaczyski, ani Duda nie mwi. I podkrelamy, to nie s
prognozy, to wynika z matematyki. Dzi na jednego emeryta pracuje dwch zatrudnionych, wwczas (bez reformy) bdzie 2 lub wicej emerytw na jednego pracujcego. Ludzie, ktrzy za 18-20 lat wejd na rynek pracy, ju si urodzili. Wiadomo, ilu ich jest, wicej nie bdzie. Nie da si dorobi dzieci do rocznikw, ktre ju
si urodziy.
Skd PiS wemie za par lat 40 mld z rocznie? Beata Szydo i Andrzej Duda
mwi, e opodatkuj supermarkety. Nawet jeli to si uda, bd to grosze, bo
wszystkie te sklepy w Polsce w ogle nie zarabiaj 40 mld. Nawet gdyby im podnie podatek do 100 procent, to i tak by zabrako.
Kamczoholik nie liczy si z konsekwencjami swoich kamstw. Mona okama ludzi, zrobi referendum i przegosowa matematyk. Ale pienidzy od tego nie przybdzie. Podstawow prawd ekonomiczn jest, e pienidze i dobrobyt bior si z
pracy. Z nieba nie spadn. Przegosowa mona wszystko, choby e 2+2=7, czemu
nie. Ale jak realnie wemiemy dwie dwuzotwki, to siedmiu zotych z tego nie bdzie, mimo gosowania. Ci panowie myl tak: niech si ludzie ciesz, e przegosowali, ze skutkami zderz si dopiero pniej, a wczeniej na nas zagosuj.
W dodatku politycy PiS gosz, e trzeba cofn cakowicie reform emerytaln
wprowadzon przez AWS i powrci do zasady solidaryzmu. Przemilcza si przy
tym, e obywatele od lat na swoich kontach w ZUS i OFE gromadz tzw. kapita
pocztkowy. PiS chce go im zabra, by wrzuci do jednego worka w budecie. To
jest po prostu rabunek, podobny do tego, ktrego dokonywali komunici. Za komuny byo tak: pracodawcy potrcali nam z pac skadki na ZUS, ktre trafiay hurtem
do budetu pastwa (a nie do kasy ZUS). Co roku Sejm uchwala budet i w nim
kwot przeznaczon na emerytury, ktra nie miaa nic wsplnego z sum potrconych skadek. Kwot t okrelano zupenie dowolnie. PiS chce przywrci ten stan.
Towarzyszy temu kolejne kamstwo Jarosawa Kaczyskiego powtarzane przez
klakierw: praca do 67 roku ycia to praca a do mierci. Przecitny czas ycia
w Polsce wynosi obecnie 73,8 roku dla mczyzn i 81,6 dla kobiet, ale jest ot przecitna dugo caego ycia, a wic wpywa na ni take dugo ycia tych, ktrzy
np. zginli w wypadku w modym wieku, albo wrcz zmarli jako dzieci. Natomiast
przecitna dugo trwania ycia dla osb, ktre osigny wiek 67 lat (dla kobiet i
mczyzn razem), wedug danych GUS z 2011 roku wynosi 15 lat i 4 miesice.
Jest jeszcze jeden aspekt tego projektu. Sytuacja systemu emerytalnego za kilka
lat tak si ju pogorszy, e trzeba bdzie do tej niepopularnej reformy wrci, ale
29

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 30

Raport ggaczy
ju w duo gorszych warunkach. Kolejna reforma bdzie musiaa by bardziej drastyczna. Ostatnie, niepopularne, zmiany wprowadzono po to, by nie trzeba byo w
przyszoci robi rzeczy jeszcze bardziej radykalnych. Odwracanie teraz tej reformy to dziaanie wyjtkowo szkodliwe.
Drugi oparty na kamstwie niebezpieczny pomys to plany PiS wobec suby
zdrowia. Duda i Kaczyski gosz, e zlikwiduj NFZ i bd sub zdrowia finansowa z budetu ale tylko pastwow, prywatn nie. Co to oznacza w praktyce?
W praktyce oznacza likwidacj niemal 90 procent placwek suby zdrowia. PiS
cigle nie zauway, e suba zdrowia w Polsce dawno ju jest w duej czci prywatna, gabinety stomatologiczne prawie wszystkie. Kamstwo suy straszeniu obywateli.
W tej chwili niemal wszystkie gabinety lekarzy rodzinnych, a wic placwki
podstawowej opieki zdrowotnej, s prywatne. Funkcjonuj, bo istnieje NFZ i pacjent w nich nie paci. Gdyby zrealizowa pomys PiS, w powiecie Giycko zniknyby prawie wszystkie orodki zdrowia. Starych ludzi ze wsi nie sta na pacenie
po 100 z za wizyt tyle by zapewne kosztowaa, gdyby nie byo finansowania z
NFZ. Publiczne s w Giycku tylko dwa szpitale, zreszt fatalne, na wsiach nic. A
ten powiat nie jest wyjtkiem.
To ju nie s arty. To ju nie jest zwyka kaczystowska gupota, to jest pomys
na zbrodni. A wszystko oparte jest na powtarzanym latami kamstwie, e prywatna suba zdrowia jest dla bogatych i trzeba j zlikwidowa. Wiadomo, e najskuteczniejszym lekiem na bl gowy jest amputacja. Nie bdzie kolejek do lekarzy
ani lekarzy Pacjentw te bdzie mniej, bo wymr.
PiS od lat straszy prywatyzacj suby zdrowia, ktra pono ma spowodowa
pacenie gotwk za kad wizyt u lekarza, za kady zabieg. PiS oczywicie nie
zauway, e ju obecnie suba zdrowia jest w ogromnej wikszoci prywatna i
jako si gotwk nie paci, bo istnieje NFZ (ktry PiS chce zlikwidowa). Owszem istniej procedury patne, ktrych nie finansuje NFZ, ale s patne tak samo w placwkach prywatnych, jak i pastwowych. Forma wasnoci nie ma tu
nic do rzeczy.
Kolejn kamliw obietnic PiS-u ma by dodatkowe opodatkowanie supermarketw i bankw. Jest to obliczone na najczystsze uczucie wiata bezinteresown zawi. Nie o to chodzi, bym ja co zyska, chodzi o to, by kto inny straci. Co wicej, pomys dodatkowego opodatkowania supermarketw motywowany jest rzekomo ochron maych sklepikw. Wypada zada sobie pytanie, co dla
ogu jest lepsze? Ochrona kilku i tak do zasobnych sklepikarzy, czy to, by
wszyscy taniej robili zakupy? Skutek zwalczania supermarketw jest oczywisty.
Wzrosn w nich ceny. Wzrosn te ceny w innych sklepach, bo bd miay
mniejsz konkurencj.
A swoj drog to trzeba podziwia geniusz ekonomiczny pomysodawcw tego projektu: zwalczanie najlepiej gospodarujcych przedsibiorstw w brany w obronie tych, ktrzy na rynku nie daj sobie rady. Idc tym ladem naley zwalcza
fabryk opla w Gliwicach, by da szans wznowienia produkcji polonezw i maluchw.
30

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:49

Page 31

Kamczoholizm i kamstwo...

Nierealne obietnice, populizm


Napisalimy na wstpie, e niespenienie obietnic wyborczych nie zawsze jest
kamstwem, bo czasem z przyczyn trudnych do przewidzenia ich spenienie nie jest
moliwe. Czym innym jest jednak skadanie takich obietnic wyborczych, o ktrych
z gry wiadomo, i s nierealne, lub ich skutki bd odwrotne od goszonych (np.
cofnicie reformy emerytalnej lub likwidacja NFZ).
Zacznijmy od dawnej obietnicy wyborczej PiS: wybudowania trzech milionw
mieszka. Po wyborach nie tylko nie przystpiono do realizacji. Nie odbya si ani
jedna rozmowa na szczeblu rzdowym na ten temat! Politycy PiS po pewnym czasie oznajmili dziennikarzom, e te mieszkania zostan wybudowane, jeli ludzie
wezm kredyty i sami je wybuduj. Z inicjatywy rzdu PiS nie powstao nawet jedno mieszkanie, a co dopiero mwi o trzech milionach!
Obecnie PiS, ustami Beaty Szydo i Andrzeja Dudy, obiecuje cuda z kosmosu.
Popatrzmy na koszty tych obietnic i na ile s realne.
Oto tylko kilka faktw- Koszty zwikszenia kwoty wolnej od podatku PIT bd
miay skutki budetowe rzdu 22 mld, a nie 7 mld z, jak gosi PiS. Poowa strat dotknie samorzdy. Z jakich wydatkw maj zrezygnowa samorzdy?
- Gdybymy cofnli reform emerytaln, kosztowaoby to 40 mld z rocznie. To
oznacza obnienie emerytur o 1/3, bd podwyszenie skadek o 500 z.
- Koszt 500 z na kade dziecko: 5 mln dzieci x 500 z x 12 miesicy = 30 mld
z, a nie 22 mld, tak jak mwia Beata Szydo. Chyba, e maj by pominici wszyscy jedynacy, rwnie ci z mao zamonych rodzin.
- Beata Szydo nie uwzgldnia w wyliczeniach kosztw innych obietnic PiS: utrzymywania nierentownych kopal i stoczni, przewalutowania kredytw frankowych, zwikszania wydatkw na opiek zdrowotn do 6,5% PKB, na obronno do
2,5%, programu mieszka na wynajem, darmowych przedszkoli, obnienia CIT dla
maych przedsibiorstw i VAT. Czy to oznacza, e wycofuje si z obietnic wasnych
i prezydenta Andrzeja Dudy? Jeeli nie, to czemu nie przedstawia kosztw ich realizacji?
- PiS chce uszczelnienia systemu podatkowego i cignicia z podatnikw dodatkowych 52 mld z. Kady inspektor finansowy musiaby wic cign dodatkowy
1 mln z od biznesu; ewentualnie od kadego Polaka, od niemowlaka do staruszka,
trzeba by cign ekstra ok. 1400 z rocznie (52 mld z dzielone przez 38 mln Polakw = 1368 z). PiS nie umie powiedzie jak to zrobi. Rzd i Sejm kadego roku uszczelnia system (odwrcony VAT, umowy z rajami podatkowymi o unikaniu
podwjnego opodatkowania etc.), ale aden kraj na wiecie nie jest w stanie zlikwidowa caej luki, tak jak to obiecuje PiS.
Poza tym cignicie dodatkowo 1368 z podatkw od kadego obywatela oznacza w praktyce obnienie dochodw obywateli o przecitnie 114 z. miesicznie. Oczywicie nie po rwno od wszystkich i niekoniecznie wprost. Pastwo powinno
ciga podatki, ale trzeba uczciwie informowa, e kade zwikszenie wpywu z
podatkw pochodzi ze zmniejszenia dochodw ludzi i przedsibiorstw (dochd to
przychd minus podatek). To musi si porednio przeoy na pace (spadek) i bezrobocie (wzrost). Ten aspekt sprawy PiS przemilcza.
31

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 32

Raport ggaczy
- Propozycje PiS ws. opodatkowania supermarketw zwiksz ceny dla konsumentw i uderz w dostawcw, czsto polskich.
- Propozycje podatkw nakadanych na banki zwiksz ceny kredytw i rnych
opat (za prowadzenie kont, za wypaty z bankomatw itp.).
- PiS zapowiada obnienie stawki VAT, ale wyliczenia rde finansowania
swoich propozycji opiera na obecnej stawce 23%. Zapowiadajc obnienie VAT-u,
przeczy po prostu samo sobie.
Poniej zestawienie kosztw podniesienia kwoty wolnej od podatku z 3000 do
8000 z w pierwszej wersji wedug Beaty Szydo i w drugiej, wedug tabliczki
mnoenia. Zaznaczamy: nie wedug PO, czy kogo tam, tylko wedug tabliczki
mnoenia.
Aby wyliczenie Beaty Szydo byo prawdziwe, w Polsce musiayby by (obecnie) nie 24 miliony podatnikw, tylko 8,2 miliona, czyli liczba ludnoci musiaaby
zmale do ok. 15 milionw. Albo Beata Szydo nie umie liczy na poziomie szkoy
podstawowej, albo kamie. Raczej to drugie.

atwo zauway, e wikszo obietnic PiS oparta jest na zasadzie: damy wam
do jednej kieszeni, ale zabierzemy z drugiej. Oparte jest to na myleniu, ktre swego czasu sformuowa Andrzej Lepper: pienidze s w bankach. PiS myli podobnie. Lecz te pienidze maj wacicieli i nie s nimi waciciele bankw, a obywatele (konta prywatne), przedsibiorstwa, instytucje. Opodatkujemy banki banki
obci kosztem nasze konta, opodatkujemy markety zapacimy wicej za zakupy, cigniemy wicej podatkw z kogo? Z nas i naszych pracodawcw! A ci na
nas sobie odbij.
32

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 33

Kamczoholizm i kamstwo...
Przemilcza si podstawow prawd rachunkow: aby komu da, to komu trzeba zabra. W praktyce najczciej wychodzi z tego odwrcony Janosik: teoretycznie daje si najbiedniejszym, ale w praktyce to wanie oni na takich zabiegach
trac najwicej. 500 zotych na kade dziecko to koszt 22 mld z. Te 22 mld trzeba
komu zabra.
Warto wspomnie jeszcze par bajek-obiecanek. Dokonamy reidustrializacji,
odbudujemy przemys gosz zgodnie Jarosaw Kaczyski, Andrzej Duda i
Beata Szydo. To nic, e w Polsce przemysu nie trzeba odbudowywa, bo jest
cakiem niezy. Ale co waciwie PiS chce zrobi? Rzd ma budowa fabryki? Zapomnieli, e w gospodarce rynkowej, jeli si czego nie produkuje, to najczciej
dlatego, e si nie opaca lub nie ma rynku zbytu. Kady, kto prowadzi choby najmniejsz firm, wie, e nie jest problemem produkowa. Problem w tym, by produkcj sprzeda
To s pomysy z czasw Pastwowej Komisji Planowania Gospodarczego, zwanej swego czasu iluzjonem. Kompletnie oderwane od rzeczywistoci.
Podobnym pomysem rodem z Matrixu jest defeudalizacja wsi. Co to takiego?
Jaki kompletny bekot? Polska wie jest feudalna, chopi s paszczyniani? Nie
s, od 1863 roku.
9 sierpnia 2015 r. urzdujcy ju prezydent Andrzej Duda wymyli sprytny trik.
Zada od premier Ewy Kopacz, by wniosa do Sejmu (i sama opracowaa) projekt
ustawy przyznajcej po 500 zotych na kade dziecko. Andrzej Duda dobrze wie, e
rzd jest przeciwny ustawie bez pokrycia finansowego i tego nie zrobi. Twierdzi jednak, e on sam nie ma kompetencji i od spenienia jego obietnic jest rzd. Kamie,
gdy prezydent ma inicjatyw ustawodawcz i moe zgosi taki projekt. Chodzi jednak o to, by niedotrzymanie jego obietnicy przedstawia jako win rzdu i tworzy
obraz zego rzdu, co nie chce da po 500 (i wicej) zotych prawie kadej rodzinie, i dobrego prezydenta, ktry chciaby, ale nie moe. Nieprawda, moe, ale wnoszc projekt ustawy musiaby wskaza rda jej sfinansowania, a to kopot. atwiej
ten kopot przerzuci na kogo innego.

Uzurpacja
1. Wyczno na patriotyzm
Politycy PiS z Jarosawem Kaczyskim na czele to wielcy patrioci, co wicej,
tylko oni s prawdziwymi Polakami, reszta to Polacy nieprawdziwi.
Czy jednak jest patriot czowiek, ktry szkaluje wasny kraj, kamic co do stanu jego gospodarki, negujc wszystkie jego osignicia i nazywajc wasny kraj
kondominium rosyjsko-niemieckim? Czy jest patriot czowiek, ktry o wasnym
niepodlegym kraju mwi, e trzeba go wyzwoli, przywrci mu wolno, ktry mieni si zbawicielem przed pastwem ustanowionym przez obywateli w wolnych i uczciwych wyborach?
Czy jest patriot czowiek, ktry we wasnym kraju nie uznaje demokratycznie
wybranych wadz pastwa, rzdu, prezydenta, Rady Bezpieczestwa Narodowego,
33

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 34

Raport ggaczy
ktry potrafi powiedzie, e nie uznaje uchwalonej przez wolny Sejm ustawy?
Czowiek, ktry de facto nie uznaje obowizujcego prawa? Ktry miga si przed
paceniem podatkw od licznych potnych danin otrzymywanych wbrew prawu od
swojej partii?
Czy jest patriot czowiek, ktry razem ze sw parti demonstracyjnie nie przychodzi na pogrzeb Wadysawa Bartoszewskiego, jednego z najwikszych polskich
bohaterw?
Czy jest patriot czowiek, ktry w momencie powanego zewntrznego zagroenia okamuje nard, e mamy sab i nieudoln armi, a wic faktycznie dziaa na
korzy propagandy wroga? Czowiek, ktry w takiej sytuacji rzuca faszywe oskarenia o fikcyjny zamach, nazywajc premiera, prezydenta i ministra spraw zagranicznych mordercami 96 osb? A do tego wykorzystuje szarlatanw, ktrzy kamic
i zmylajc, staraj si sfabrykowa faszywe dowody w sprawie dotyczcej jednej
z najwikszych tragedii ostatnich lat?
I czy wreszcie jest patriot czowiek, ktry kamstwem, podstpem i demagogi
stara si nakoni obywateli do gosowania za rozwizaniami, ktre w konsekwencji przynios im bied i problemy (obnienie wieku emerytalnego, likwidacja
NFZ)?
Czy moe by patriot czowiek, ktry nie zna sw hymnu narodowego i piewa: z ziemi polskiej do Wolski, albo kto, kto nie zauwaa, e siedzi obok polskiej flagi zawieszonej do gry nogami?
I jeszcze na koniec tego wtku. Czy mona uwaa za patriot i uczciwego czowieka kogo, kto, by tylko dorwa si do wadzy, obiecuje rozdawnictwo pienidzy
w sumach rozwalajcych roczny budet kraju? Przecie ten pan nie ma najmniejszego zamiaru tych obietnic spenia i wie o tym doskonale!
2. Nawizywanie do tradycji Solidarnoci
Uzurpacj jest przypisywanie sobie przez PiS i dzisiejsze kierownictwo Solidarnoci tradycji tej pierwszej Solidarnoci. Zarwno PiS, jak i koledzy szefa zwizku, Piotra Dudy, reprezentuj pogldy wrcz odwrotne do tego, o co my, w pierwszej Solidarnoci z lat 1980-81 oraz w podziemiu, walczylimy.
To pierwsza Solidarno domagaa si zniesienia cenzury, ktr (przypomnijmy, bo niektrzy ju zapomnieli) PiS-owcy chcieli pod pozorem ustawy lustracyjnej przywraca. To Solidarno domagaa si przeamania monopolu
pastwa w edukacji, tego, by mogy powstawa szkoy spoeczne i prywatne
(niedawno nauczycielska S Piotra Dudy demonstrowaa przeciw prywatyzacji szk, ktrej zreszt nikt nie planuje). To Solidarno domagaa si przy
Okrgym Stole gospodarki rynkowej, a dzi i PiS, i nowa S wystpuj przeciw wszelkiej prywatyzacji i chc odbudowywa pastwowe przedsibiorstwa.
To Solidarno domagaa si otwarcia granic, prawa do wyjazdu z kraju i powrotu gdy bdziemy chcieli, bez regulowania przez pastwo czasu pobytu za
granic. Dzi wspomniane siy uwaaj otwarte granice za zo i biadol, e wielu ludzi wyjechao (przemilczajc przy tym, e od 2013 roku wicej z nich wraca ni wyjeda).
34

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 35

Kamczoholizm i kamstwo...
To pierwsza Solidarno chciaa demokracji wielopartyjnej, a dzi PiS nie uznaje adnej partii poza swoj, nie uznaje wyniku wyborw i demokratycznie wybranych wadz. To Solidarno sprzeciwiaa si pastwu policyjnemu, ktre
wszelkimi siami chcieli przywrci Kaczyski i Ziobro.
To jeszcze Akcja Wyborcza Solidarno wprowadzaa kasy chorych, ktre pan
apiski z SLD zastpi NFZ, niszczc zalki powanej reformy suby zdrowia.
Dzi w programie PiS jest likwidacja NFZ, nawet tej resztki reformy AWS, i powrt
do struktury suby zdrowia z czasw Gomuki.
A co ma wsplnego z tamt Solidarnoci PiS i dzisiejsza S? To, e paru dawnych dziaaczy Solidarnoci dzi do PiS-u naley? Znacznie wicej nie naley.
Dziaacze pierwszej Solidarnoci s dzi we wszystkich partiach. Pan Piotr Duda te,
zamiast cieszy z tego, e 450 tys. ludzi dzi naley do zwizku, powinien raczej zastanowi si, dlaczego 9,5 miliona dawnych czonkw ju do niego nie naley.
Jakie wartoci tamtej Solidarnoci reprezentuje PiS? Kamstwo? Marsze z pochodniami na wzr NSDAP? Przychodzenie na demonstracje z paami? Nasyanie
osikw na spotkania wyborcze przeciwnika politycznego? Obrona przez Andrzeja
Dud prawa zakrywania twarzy przez neofaszystowski margines i nazywania tego
prawem obywatelskim? To maj by ideay Solidarnoci, ruchu odegnujcego
si od wszelkiej przemocy?
I jest w tym wszystkim stara kotuska zasada: co twoje, to i moje, a co moje,
to nie rusz. Gdy Polacy kupuj ziemi za granic, to dobrze, ale gdy cudzoziemcy
kupuj ziemi w Polsce to le. Gdy Polacy zostaj udziaowcami zagranicznych
firm lub zakadaj swoje firmy w Londynie, to dobrze, ale gdy zagraniczny kapita
inwestuje w Polsce, to le, bo ma by tylko polski kapita. Przypomnijmy: polski
kapita to np. SKOK-i i senator Bierecki, tyle tylko, e ten ostatni konto bankowe
ma poza krajem i wyprowadza ten polski kapita za granic.
Mona, jak chce Andrzej Duda, repolonizowa banki czy zarzdzi ich przymusowy wykup przez bliej nie okrelony polski kapita. Mona, tylko po co?
Czy banki z tego powodu bd lepsze? Jak wida na przykadzie SKOK-w, raczej
nie. Natomiast wywoa to restrykcje, usuwanie polskiego kapitau z innych krajw.
A co z gied? Trzeba by j zlikwidowa, by cudzoziemcy nie mogli kupowa akcji polskich firm, w tym bankw (o takim pomyle piszemy dalej).
PiS, z jednej strony, kwestionuje niemal wszystkie podstawy Unii Europejskiej,
w tym prawo do swobodnego wybierania miejsca zamieszkania przez obywateli,
prawo do prowadzenia biznesu we wszystkich krajach Unii, prawo do swobodnego
handlu, Kart Praw Podstawowych, rwnouprawnienie pci i zakaz dyskryminacji,
a z drugiej strony domaga si od Unii wicej dopat dla rolnictwa, wikszych funduszy na polskie inwestycje, pomocy w zwikszaniu obronnoci kraju Gdy Polacy wyjechali do Wielkiej Brytanii, to byo strasznie le, ale gdy Cameron chce ich
stamtd wyrzuca, to skandal i zamach na polskie interesy narodowe. To wanie
jest to: co twoje, to i moje, a co moje, to nie rusz.
Obraz Polski, jaki wyziera z programu PiS i wypowiedzi politykw tej partii, jest
taki: zamknite granice, szlaban dla zagranicznego kapitau, cenzura, wycznie
pastwowa suba zdrowia, cofnicie prywatyzacji w gospodarce, wadza jedynie
35

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 36

Raport ggaczy
susznej partii po wsze czasy Chwilami mamy wraenie, e PiS chce przywrci
komunizm pod inn nazw, z t tylko rnic, e tym razem to jego dziaacze zajm miejsce komunistw. To tym razem oni bd mieli zawsze racj i bd zamyka innych. Tylko, prosz pastwa, po co ten komunizm obalalimy? Po co jedlimy t ab?

Zmylone afery i nienormalno normalnoci


Jedn z metod okamywania spoeczestwa przez PiS jest wymylanie nieistniejcych afer oraz przedstawianie rzeczy zupenie normalnych tak, jakby byy wielkim skandalem.
26 marca 2011 roku uprawomocni si wyrok sdu Okrgowego w Warszawie, z
ktrego wynika, i synna inwigilacja prawicy, ktr przez lata straszyo nas PiS
jako rzekom zbrodni sub, w ogle nie miaa miejsca. Co ciekawe, nie jest to
jedyny przypadek powiadamiania przez politykw PiS o przestpstwach, do ktrych nigdy nie doszo. Jest to wrcz staa metoda prowadzenia walki politycznej.
Przypomnijmy: Sd Okrgowy orzek, e instrukcja nr 0015/92 nie pozwalaa na
inwigilacj prawicy. Orzeczenie to popar Sd Apelacyjny. Instrukcja 0015/92 powstaa w sierpniu 1992 roku. Jej autorem by Piotr Niemczyk, wwczas dyrektor
Biura Analiz i Informacji UOP. Wedug Jarosawa Kaczyskiego miaa umoliwia
inwigilacj ugrupowa prawicowych. Na jej podstawie miay rwnie powsta komrki zajmujce si tym zadaniem w kadej z delegatur UOP w Polsce. Instrukcj
ujawni w marcu 1993 r. Jarosaw Kaczyski, oskarajc UOP o inwigilacj prawicy i rozptujc afer na ca Polsk (szafa Lesiaka, rzekome faszowanie lojalki
Kaczyskiego itp.).
Sd oceni zeznania Jarosawa Kaczyskiego i Antoniego Macierewicza w tej
sprawie za mao wiarygodne, raczej insynuacje i konfabulacje ni fakty. Z kolei
historyk IPN prof. Antoni Dudek zezna, e: nie s mu znane adne fakty i okolicznoci, ktre potwierdzayby tez, e na podstawie instrukcji 0015/92 bya prowadzona inwigilacja partii prawicowych. Tak oto synna inwigilacja prawicy polega w sdzie jak duga.
Wczeniej Jarosaw Kaczyski wycofa z prokuratury powiadomienie o rzekomym sfaszowaniu, w ramach inwigilacji prawicy, jego lojalki znajdujcej si w teczce SB. Mona si domyla, e unikn w ten sposb ekspertyzy biegych, ktra
moga wykaza autentyczno jego podpisu. Kady, kto y i dziaa w tamtych czasach, wie, e SB wprawdzie faszowaa dokumenty, ale nie takie, i nie wobec nikomu nieznanych osb bez znaczenia w ruchu oporu, a takim kim by wwczas Jarosaw Kaczyski. Sprawa faszowania lojalki Kaczyskiego od razu wygldaa na
mao wiarygodn, bo nie byo wida celu takiego dziaania, a dokument ten nie mia
istotnego znaczenia. W sensie prawnym nie mia wrcz znaczenia adnego. Tym
bardziej nie miao adnego sensu faszowanie go w latach 90.
Zawiadamianie prokuratury i robienie gigantycznych politycznych awantur na
temat zmylonych przestpstw jest sta metod dziaania tej partii. Tu warto te
przypomnie rzekome zabjstwo pacjenta przez doktora Garlickiego i ogromn
36

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 37

Kamczoholizm i kamstwo...
liczb zarzutw korupcyjnych, ktre nie miay pokrycia w faktach. Zupenie nieprawdziwe byy zarzuty korupcyjne wobec dyrektora szpitala MON przy ul. Szaserw w Warszawie. Rzekomy handel organami przez transplantologw, ktry
nigdy nie mia miejsca. PiS walczy wwczas ze rodowiskiem lekarskim i oglnie inteligencj.
Wczeniej miaa miejsce afera billboardowa, czyli kamstwo Jacka Kurskiego
na temat rzekomego nielegalnego finansowania kampanii wyborczej PO przez firm ubezpieczeniow. Jak wykazao postpowanie prokuratorskie i sdowe, nic takiego nie miao miejsca.
Kolejna sprawa to rzekome pobicie aktorki Anny Cugier-Kotki (pono przez bojwk PO), na ktre brak jakichkolwiek dowodw, cznie z tym, e nie stwierdzono ladw obrae. Brak wiadkw, brak obrae, brak potwierdzajcych nagra
monitoringu, a zeznania zainteresowanej nie trzymaj si kupy.
Skoro jestemy przy pobiciach, to rzekomo jeden z obrocw krzya mia zosta pobity pod krzyem na Krakowskim Przedmieciu i w skutek tego pobicia umrze. Prokuratura spraw zbadaa i stwierdzia, e mier nastpia z przyczyn naturalnych, a adnego pobicia nie byo.
Przypomnijmy te prby sfabrykowania nieistniejcych przestpstw i nawet faszowania w tym celu dokumentw (afera gruntowa, afera hazardowa, afera Weroniki Marczuk-Pazury, rzekomy dom Jolanty Kwaniewskiej w Kazimierzu...).
Na pocztku 20011 roku PiS oskaryo pastwo o rzekom inwigilacj Lecha i
Marii Kaczyskich. Prokuratura spraw zbadaa i stwierdzia, e adnej inwigilacji nie byo.
W zwizku z powyszym przypomnijmy o istnieniu nastpujcych przepisw
kodeksu karnego:
Art. 234. Kto, przed organem powoanym do cigania lub orzekania w sprawach
o przestpstwo, w tym i przestpstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, faszywie oskara inn osob o popenienie tych
czynw zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
Art. 235. Kto, przez tworzenie faszywych dowodw lub inne podstpne zabiegi,
kieruje przeciwko okrelonej osobie ciganie o przestpstwo, w tym i przestpstwo
skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo
w toku postpowania zabiegi takie przedsibierze, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3.
[...]
Art. 238. Kto zawiadamia o przestpstwie, lub o przestpstwie skarbowym organ powoany do cigania wiedzc, e przestpstwa nie popeniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
Pragniemy o tych przepisach przypomnie w pierwszej kolejnoci prokuraturze.
Moe ju pora zacz z nich korzysta?
Niestety nie zawsze faszywe afery pozostaj bez skutkw. Faszywe oskarenia
wobec lekarzy transplantologw spowodoway (czasow, na szczcie) zapa
37

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 38

Raport ggaczy
transplantologii. Co najmniej kilkanacie osb wicej zmaro nie doczekawszy si
przeszczepw, bo spoeczestwu wmawiano, e jeden z najlepszych transplantologw bierze apwki a inni handluj narzdami wystarczy porwna statystyki
zgonw z czasu sprzed afery, po niej i samego jej okresu.
Skutkiem wzitych z sufitu oskare by rwnie najazd ABW na dom Barbary
Blidy i jej samobjstwo. Politykom PiS chodzio o to, by uzyska, jak to nazwali,
wyjcie na SLD.
Kolejn tak afer bya sprawa prof. Jana Widackiego, ktrego Jarosaw Kaczyski, bez adnych podstaw, nazywa kwintesencj ukadu. PiS starao si znale
urojony, nieistniejcy w rzeczywistoci ukad, a dyspozycyjna politycznie prokuratura, podlega ministrowi Ziobrze, dostaa niezwykego zapau i na podstawie wysoce niewiarygodnych dowodw faszywie oskarya Widackiego. Proces trwa
sze lat i skoczy si uniewinnieniem. W midzyczasie dziay si istne cuda w
stylu IV RP.
Jan Widacki, adwokat, zosta oskarony o podeganie do faszywych zezna Sawomira Ratajczaka - kryminalisty siedzcego w wizieniu w Biaymstoku. Ratajczak ni std, ni zowd zezna, e Widacki nakania go do faszywych zezna na korzy Danielaka (Malizny). Wczeniej wysya list do posa Zbigniewa Wassermana, gdzie sugeruje to samo. Dla kadego dowiadczonego prokuratora powinno by
jasne, e Ratajczak zwyczajnie kombinuje i nie ma na ten fakt adnych dowodw.
Ale nie prokuratura, ktra na licznych odprawach syszaa od Kaczyskiego, e Widacki to kwintesencja ukadu (tak w czasie rozprawy zezna Janusz Kaczmarek).
Nastpnie Ratajczaka odwiedza w areszcie Dorota Kania dziennikarka Gazety
Polskiej. Zostawia mu kopi swojego artykuu. Zeznanie Ratajczaka pokrywa si
pniej z treci tego tekstu. Ciekawe, e wizyta Kani w areszcie nie jest odnotowana. Mao tego, Kania chwalia si, e nagraa rozmow z Ratajczakiem, cho
wiadomo, e do aresztu nie wolno wnosi sprztu nagrywajcego. List Ratajczaka
wychodzi z oddziau dla niebezpiecznych osadzonych bez adnego odnotowania w
ewidencji. Dociera do Sejmu, rwnie nie odnotowany w adnej ewidencji. Ratajczak przyzna pniej, e w prawdzie on ten list pisa, ale jak si wyrazi nie on
by jego autorem. Zgodnie z jego wersj list by podyktowany. Tak mwi na rozprawie. Nie wiadomo, jak list dotar do Wassermana, ktry jedn kopi da obrocom Dochnala, a drug Dorocie Kani.
Na takich podstawach przez sze lat cigano i sdzono uczciwego czowieka,
przy okazji oczerniajc go w mediach. Sd nie znalaz adnych dowodw na prawdziwo oskarenia. Swoj drog, istnym kuriozum jest pose przekazujcy list
przestpcy obrocom innego oskaronego przestpcy i dziennikarce otwarcie zwizanej z konkretn opcj polityczn.
Poza tworzeniem faszywych afer, politycy i propagandzici PiS bardzo lubi
przedstawia rzeczy zupenie normalne w taki tonem, jakby byy skandalem.
Typowym przykadem byo rozbuchanie pseudoafery, majcej polega na tym,
e prof. Leszek Balcerowicz zasiada w radzie fundacji swojej ony. Odbiorca, na
ktrego jest to obliczone, nie musi wiedzie, co to jest fundacja, co to jest rada fundacji (moe j myli z rad nadzorcz w spce, cho to zupenie co innego). Z rze38

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 39

Kamczoholizm i kamstwo...
czy zupenie normalnej, moralnie neutralnej, zrobiono jaki rzekomy niebyway
skandal.
Byy pose PO, obecnie sojusznik PiS, Jarosaw Gowin grzmia po wyborach samorzdowych w 2015 roku, w Kropce nad i: - Wybory s sfaszowane, bo jeden kandydat gdzie tam dosta o tysic procent wicej gosw ni w poprzednich
wyborach.
Przypomnijmy tym, co spali na lekcjach, co to jest procent. Z definicji jest to jedna setna. A co to jest tysic procent? 1000% x 0,01 = 10. Tysic procent to po
prostu dziesi. Ale dziesi to tylko dziesi, a tysic procent to jak to brzmi! To
jest co! Nie wiemy, ile gosw dosta ten kandydat, ale powiedzmy, e w poprzednich wyborach dosta 50, a w tych 550 (co dalej jest mao), ale dosta o tysic procent wicej! To ci dopiero!
Pracowicie eksploatowanym wtkiem jest to, e podsuchani politycy PO rozmawiali w restauracji przy omiorniczkach. No istny skandal. W Polsce od dawna w restauracjach serwowana jest nie tylko kuchnia polska, ale i chiska, indyjska, tajska,
francuska, meksykaska Te omiorniczki to nic nadzwyczajnego, danie jak danie, na
wiecie spoywa je wielokrotnie wicej ludzi, ni kotlety schabowe. aden to luksus,
tyle e nie z polskiej kuchni. No to co? Ale PiS-owcy i niektrzy dziennikarze telewizyjni nigdy nie omieszkuj doda, e rozmawiali przy omiorniczkach.
Typowy wyborca PiS to czowiek kiepsko wyksztacony, ktry w lepszych restauracjach nie bywa, za granic nie jedzi, wiata nie zna, wic dla niego te omiorniczki to niebyway luksus, a nie takie sobie danie, wcale nie jakie wyszukane, tyle e z zagranicznej kuchni.
Wyjazd rzdowej delegacji do Ameryki Poudniowej przedstawiano w propagandzie PiS tak, jakby by niepotrzebn prywatn wycieczk, niemale naduyciem.
Donalda Tuska nazywano pogardliwie socem Peru. Wystawiono mu nawet ironiczny pomnik w inkaskiej czapce i z pik w rku. A przecie Soce Peru to nazwa najwyszego odznaczenia, jakie moe otrzyma cudzoziemiec. Nie sdzimy,
by obywatele Arabii Saudyjskiej miali si z krla Abdullaha, odznaczonego Orderem Ora Biaego przez prezydenta Lecha Kaczyskiego i nazywali go na przykad
wyskubanym orzekiem..
Podamy jeszcze cztery przykady manipulacji opini publiczn zwizane z wyborami i obejmowaniem funkcji wybieralnych w pastwie:
I. Po poprzednich wyborach parlamentarnych w 2011 r. PiS ju po kilku dniach
zaczo gosi, e Tusk jednoosobowo odwoa Schetyn (z funkcji marszaka Sejmu). Tymczasem Donald Tusk, premier poprzedniego rzdu sprzed wyborw,
wcale Grzegorza Schetyny nie odwoa a tym bardziej jednoosobowo. Schetynie po prostu skoczya si kadencja, bo kadencja Marszaka Sejmu koczy si
wraz z kadencj Sejmu. Nie byo adnego odwoywania. Tym bardziej premier w
ogle nie ma kompetencji odwoywania Marszaka Sejmu. Moe to zrobi tylko
Sejm. Ale to nie przeszkadzao podnosi larum o rzekomo niedemokratycznych
dziaaniach premiera. Podtrzymywali to larum niezbyt rozsdni dziennikarze, ktrzy wyranie nie czytali Konstytucji.
39

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 40

Raport ggaczy
Grzegorz Schetyna rzeczywicie straci stanowisko, ale w skutek upywu
kadencji. Nowego (innego) marszaka wybra Sejm w nowym skadzie, ale mg
to zrobi dopiero na pierwszym posiedzeniu, ktre mogo si odby dopiero
po orzeczeniu przez Sd Najwyszy wanoci wyborw. Ale larum podniesiono
ju kilka dni po wyborach i stworzono atmosfer zamachu stanu, podczas gdy
cae wydarzenie byo cakiem normalne. adna partia bowiem nie ma obowizku zgasza na stanowisko tego samego kandydata, co w poprzedniej kadencji,
ani te nowy Sejm nie ma obowizku tego samego marszaka wybra. W poprzednich kadencjach Sejmu, gdy rzdzi kto inny, kilkakrotnie zmieniano marszakw Sejmu i nikt z tego powodu nie dopatrywa si zamachu stanu i histerii
nie urzdza, bo wwczas PiS nie miao interesu urzdzania politycznej awantury.
II. Po tych samych wyborach, ju po kilku dniach, Mariusz Baszczak niemal codziennie gosi do kamer: mino tyle to a tyle dni, a Tusk jeszcze nie powoa rzdu. Przedstawiano to jak jakie skandaliczne zaniedbanie i, niestety, nabierali si
na to liczni dziennikarze, podniecajc wrzaw.
Tymczasem Konstytucja jasno okrela procedur i zwizane z ni terminy:
1. PKW ogasza wynik wyborw w terminie do 14 dni od wyborw;
2. protesty do Sdu Najwyszego w terminie 7 dni od ogoszenia przez PKW;
3. SN ogasza wano wyborw w terminie do 90 dni od upywu terminu skadania protestw;
4. Sejm zbiera si na pierwszym posiedzeniu;
5. prezydent desygnuje kandydata na premiera w cigu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu;
6. desygnowany na premiera proponuje Sejmowi skad rzdu w cigu 14 dni od
desygnowania i skada wniosek o udzielenie mu wotum zaufania;
7. Sejm powouje rzd na najbliszym posiedzeniu;
8. prezydent wrcza nominacje;
9. premier zwouje pierwsze posiedzenie rzdu.
Jak wida, nawet przy maksymalnym skrceniu wymienionych terminw, nie da
si odby caej procedury w czasie krtszym ni minimum 14 dni od zakoczenia
wyborw, a i to moliwe jest tylko wwczas, gdy kady z wymienionych krokw
zajmuje tylko jeden dzie (na drugi dzie po wyborach s wyniki, SN oddala wszystkie protesty ju nastpnego dnia po terminie ich wnoszenia, Sejm zbiera si ju
dzie pniej i natychmiast prezydent desygnuje premiera, ten natychmiast proponuje skad rzdu W praktyce jest to mao prawdopodobne.
A tymczasem opowieci Baszczaka bezmylnie powtarzane w mediach miay
miejsce jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Sejmu, nawet przed ogoszeniem
wanoci wyborw przez SN. Jakim cudem Donald Tusk mia powoa rzd, gdy
nawet nie by jeszcze desygnowany na premiera? Mao tego, nie byo nawet wiadomo, e wybory s wane.
40

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 41

Kamczoholizm i kamstwo...
III. Po katastrofie smoleskiej i mierci Lecha Kaczyskiego PiS podnioso
wrzaw, e Marszaek Sejmu Bronisaw Komorowski tak bardzo pieszy si z objciem funkcji penicego obowizki prezydenta. Tymczasem Konstytucja mwi
wyranie, e od chwili mierci prezydenta jego obowizki peni Marszaek Sejmu.
Nie obejmuje, tylko ju peni. Nie ma adnego obejmowania.
IV. Po wyborach 2011 roku, gdy wygraa PO, a wczeniej wybory prezydenckie wygra Bronisaw Komorowski, podniesiono (PiS oczywicie) larum, e nastpi monowadza, bdca rzekomo wielkim zagroeniem dla demokracji. Tymczasem to, e prezydent i rzd pochodz z tego samego rodowiska politycznego, nie jest niczym niezwykym. Wystpuje to w wielu krajach demokratycznych, w USA jest wrcz norm
konstytucyjn, a i w Polsce nie jest niczym dziwnym. Gdy przyjrzymy si temu w okresie od pierwszych powszechnych wyborw prezydenckich do dzi, zauwaymy, e
przewanie tak wanie byo. Co wicej, gdy dzi zanosi si na to, e zarwno prezydent, jak i rzd bd z PiS, jako PiS nie lamentuje, i grozi nam monowadza.
Powysze cztery przykady dobitnie pokazuj, jak w sytuacjach zupenie normalnych mona u opinii publicznej wzbudzi poczucie rzekomej strasznej afery i niemal skandalu. Trzeba przyzna, e PiS we wmawianiu Polakom istnienia nieistniejcych afer doszo do perfekcji.

Oszczerstwa, insynuacje
Insynuacja jest zawsze niejasna, a jej interpretacja podpowiadana jest w propagandzie szeptanej. Na przykad: Ustalenie odpowiedzialnoci politycznej [za Smolesk] nie wymaga ledztwa (Jarosaw Kaczyski). Jest to zawoalowane pomwienie, e za katastrof odpowiada PO i Tusk. Albo tak: Jeli Bronisaw Komorowski
usunie krzy spod Paacu Prezydenckiego bdzie jasne, kim jest, i po ktrej jest
stronie, w rnego rodzaju sporach dotyczcych polskiej historii (Jarosaw Kaczyski, na konferencji prasowej 16 lipca 2010, podajemy za: Wiadomoci24.pl).
Oczywicie jest kim zym, masonem, poganinem, nie-Polakiem, liberaem... (Jarosaw Kaczyski uywa sowa libera jako obelgi i albo tego sowa nie rozumie,
albo przekrca jego znaczenie celowo).
Takie insynuacje rzucane s wiadomie, jak swoiste haso do ataku na okrelone
osoby lub grupy. W historii nie jest to niczym nowym. O tym, kto jest ydem, to
ja decyduj - mia powiedzie Hermann Gring, a bojwki robiy swoje. Teraz Jarosaw Kaczyski decyduje publicznie, kto jest patriot, chrzecijaninem, Polakiem,
a kto nie, a dobrze naoliwiona machina robi swoje. I tak, kady kto ma pogldy inne od wodza, Polakiem nie jest. Reszty dokonaj ludzie z fanatycznego tumu, nieuczciwi dziennikarze, sterowane media.
W poowie czerwca 2014 roku prezes Jarosaw Kaczyski wezwa prezydenta
Bronisawa Komorowskiego, by ten zezna, czy naley do sitwy czy te nie. Zezna czy nie, insynuacja dziaa.
W pierwszych dniach sierpnia 2014 r. Jarosaw Kaczyski urzdzi konferencj
prasow. Jak zwykle nakama i naublia niemal wszystkim. Tak si zacietrzewi,
41

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 42

Raport ggaczy
e zapomnia powiedzie, o co chodzi. Zrobi to dopiero, odpowiadajc na wyrane pytanie dziennikarza. Okazuje si, e jaka prywatna firma nie chciaa zamieci
plakatw PiS przedstawiajcych czonkw rzdu z podpisem Sitwa. Ma to by
dowd na stosowanie cenzury przez rzd. Pono caa inteligencja patriotyczna
uwaa ten rzd za sitw.
W wywiadzie dla Gazety Polskiej (16 kwietnia 2012 r.) Jarosaw Kaczyski
dopuszczajc, e rdo zamachu, o ktrym w wielu wypowiedziach ju waciwie
przesdzi, moe by w Polsce powiedzia: Incydentalne prawo, na podstawie
ktrego bdzie przeprowadzone ledztwo w sprawie 10 kwietnia, jest wrcz konieczne Chcemy ustawy, by da odwanym prokuratorom szans na ledztwo nieskrpowane politycznym strachem ich przeoonych.
Rzecznik prasowy PiS-u Adam Hofman uzupeni t zapowied, wyjaniajc, e w
toku s prace nad ustaw, jak te jak, naley sdzi ledcz, instytucj, ktra bdzie
si miaa si tym zaj. Dla tych, ktrzy wierz, e w Smolesku zamordowano 96 osb, to pozytywna zapowied. Ale wieje z niej groz. Wszystkie bowiem badania i dochodzenia, ktre zrobiono i s robione, potwierdzaj, e nie ma dowodu ani poszlaki,
e Tu-154 pad ofiar zamachu. Nie moe wic by winnych zamachu.
Rzecz w tym, e w razie dojcia PiS-u do wadzy bd musieli by szukani i znalezieni. Bd szukani, bo wierzy w zamach Kaczyski, a jeszcze bardziej dlatego,
e wierz rzesze, ktrym nie da si tej wiary wyperswadowa ani wyrwa z serc.
Raczej one wyrw serce przywdcy, gdyby prbowa to zrobi. Wic bd szukani
z wiksz zajadoci, z jak szukani byli w latach 2005-07 twrcy ukadu istniejcego tylko w gowach obu Braci i ich wyznawcw. Wtedy chodzio jedynie o korupcj. Teraz szoby o, istniejcy take jedynie w gowach, najwikszy mord polityczny na Polakach od czasu obawy augustowskiej. Zasugujcy wic na o wiele
wicej ni w latach IV RP. Wtedy na kocu poszukiwa by trup Barbary Blidy i adnego ukadu.
A szukanie winnych zamachu moe by rozlege, zwaszcza e w innym wystpieniu Jarosaw Kaczyski twierdzi, i byy te planowane zamachy na pocigi.
Pod koniec 2008 roku Adam Michnik wygra proces cywilny z Andrzejem Zybertowiczem, ktry zarzuci Michnikowi, i uywa argumentu, e ma racj, bo za
komuny siedzia. Zybertowicz w sdzie nie potrafi udowodni swoich twierdze.
W obronie Zybertowicza larum podnioso spore grono, w ktrym prym wiedli Bronisaw Wildstein, Rafa Ziemkiewicz, Maciej Rybiski, Piotr Semka i inni. Larum:
wyrok sdu narusza wolno sowa! Cenzura!
Gdy spyta si tych panw, czy wolno kama, zapewne odpowiedz, e nie. Jako tak si jednak skada, e gdy dochodzi do konkretw, to w tym rodowisku panuje dziwne przekonanie, e s ludzie, o ktrych kama nie tylko wolno, ale wrcz
naley. S to: Adam Michnik, Jacek Kuro, Tadeusz Mazowiecki, Lech Wasa, Donald Tusk, a ostatnio take Stefan Niesioowski. Dla tego rodowiska s to wrogowie, wic kamstwo na ich temat jest walk szlachetn.
Czerwiec 2011 roku. PiS domaga si powoania sejmowej komisji ledczej do
zbadania rzekomego finansowania Platformy Obywatelskiej przez mafi pruszkowsk. Wedug Mariusza Kamiskiego (PiS) maj o tym wiadczy zeznania gangste42

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 43

Kamczoholizm i kamstwo...
ra (cilej: szeregowego czonka gangu), niejakiego Brody. Mia on obciy Mirosawa Drzewieckiego, ktry rzekomo pra brudne pienidze gangu, finansujc nimi PO.
W caej opowieci Kamiskiego nic si kupy nie trzyma. Gang pruszkowski zosta rozbity przez policj na przeomie 2000 i 2001 roku, na prawie rok przed powstaniem Platformy Obywatelskiej. Jakim cudem gang miaby finansowa parti,
ktrej jeszcze nie byo? Broda nie moe mie adnej wiedzy na temat wydarze
z lat 2001-2002, bo od roku 2000 do 2005 siedzia w wizieniu, a pniej, od czerwca 2005 do 2010 r., ponownie. Od 2000 do 2010 roku by na wolnoci tylko przez
sze miesicy. Poza tym by w gangu szeregowcem, zwykym drobnym bandziorkiem. Wysoce wtpliwe, by mg w ogle zna interesy gangu, zwaszcza interesy
tak powane. Kamiski i Kaczyski s niewiarygodni take dlatego, e nie wskazali adnego logicznego powodu, by jakikolwiek gang mia interes w finansowaniu
PO. Po co?
W dodatku Mariusz Kamiski nie zna zezna Brody, tylko podobno sysza o
nich od jednego prokuratora, ktry zaprzecza, by takich informacji Kamiskiemu udziela. Prokuratura zaprzecza stanowczo, by z zezna Brody wynikao, e gang
finansowa PO. W czasie, gdy Kamiski rzekomo si o tym dowiedzia, by szefem
CBA. Nie wiedzie czemu, nic z tym nie zrobi. Przypomnia to sobie dopiero po
ponad dwch latach, u progu kampanii wyborczej. W dodatku wedug Kamiskiego i Kaczyskiego przepyw pienidzy mia odbywa si za porednictwem Mirosawa Drzewieckiego, skarbnika PO. Tyle tylko, e nie Mirosaw Drzewiecki by
wtedy skarbnikiem PO. By nim Waldy Dzikowski. Drzewicki zosta skarbnikiem 5
lat pniej. A wic gang, ktry ju od 6 lat nie istnia, przekazywa pienidze Drzewieckiemu. Drzewiecki zaprzecza oszczerstwom i zapowiada proces.
Na czym jest oparte cae PiS-owskie oskarenie? Na tym, e Kamiski mia rzekomo usysze o zeznaniach osoby cakowicie niewiarygodnej, zeznaniach, ktrych
nie widzia, przy czym wedug prokuratury, ktra zeznania zna, takich treci w nich
nie ma. A wic w zeznaniach o takiej treci, ktrych nie ma, Pruszkw mia finansowa PO, gdy jeszcze nie powstaa, za porednictwem skarbnika, ktry nie by
skarbnikiem, a zeznaje to (w rzeczywistoci nie zeznaje) facet, ktry ju na dwa lata przed powstaniem PO siedzia w pudle i w adnych transakcjach nie mg bra
udziau, ani o nich wiedzie. W dodatku Broda jest wiadkiem wyjtkowo mao
wiarygodnym, bo ju raz zezna, e w zlecaniu zabjstwa generaa Papay mia bra
udzia gangster Niko, ktry wwczas ju od miesica nie y.
Zestawienie dat i faktw na temat Brody i Pruszkowa jest dawno znane. Wystarczy przejrze archiwum dowolnej gazety, by o tym przeczyta. Te same fakty, i
w duej czci na podstawie tych samych rde, ustali i opisa w Polityce Piotr
Pytlakowski. To nie sztuka do tych faktw dotrze. Dlaczego wic Kamiski i Kaczyski wygaduj takie rzeczy? Nie sprawdzili powszechnie dostpnych faktw?
Nie sprawdzali, bo po co? Przecie wiedz, e kami.
Metoda jest sprawdzona i wielokrotnie stosowana. Najpierw kto z PiS-u rzuca
kamstwo-oszczerstwo, nastpnie rzecznik partii i jego szef robi konferencj prasow. Rzecznik mwi to zdumiewajce, a prezes domaga si od prokuratury, Se43

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 44

Raport ggaczy
jmu, rzdu, prezydenta i reszty wiata wyjanienia sprawy, ktra jest wysoce
niepokojca i jeli okae si prawd, to.
Od pierwszych dni po katastrofie smoleskiej kolportowane byo kamstwo:
Tusk oddal ledztwo [w sprawie Smoleska] Rosjanom. Niby kady mylcy
czowiek powinien wiedzie, e Donald Tusk niczego nie oddawa, lecz Rosja sama wszcza swoje ledztwo i nikt jej nie jest w stanie tego zabroni, bo kade pastwo wiata moe prowadzi ledztwo na temat wszystkiego, co zdarzyo si na jego terytorium. Niby kady mylcy czowiek powinien wiedzie, e s dwa ledztwa, jedno rosyjskie, drugie polskie. Niby kady mylcy czowiek powinien
wiedzie, e domaganie si, by Rosja zaprzestaa swojego ledztwa jest absurdem...
Niby kady mylcy czowiek powinien wiedzie, e aby odda ledztwo, trzeba
by nasze polskie ledztwo przerwa i przekaza je Rosji, a nic takiego nie nastpio. Tylko czy wyznawcy PiS to ludzie mylcy? Wida nie, skoro w to wierz.
Propagandyci PiS wykorzystuj przy tym znakomicie media. Doskonale wiedz, e jeli ktry z ich ludzi walnie w telewizji wyjtkowo bezczelne i bulwersujce kamstwo, to zostanie ono szeroko rozkolportowane, przez co dotrze do milionw odbiorcw, bo wszystkie stacje telewizyjne bd je wielokrotnie powtarza
przez kilka dni. To samo zrobi rozgonie radiowe i gazety. 16 lipca 2010 roku
kamstwo o oddaniu ledztwa Rosji wyartykuowa w TVN24 Bronisaw Wildstein,
dodajc jeszcze, e Polska oddaa [w ten sposb] cz swojej suwerennoci. Ju
nastpnego dnia rano byo to w TVN24 na pasku. Zasada Goebbelsa zostaa zmodernizowana: kamstwo wielokrotnie powtrzone zostanie przez wielu ludzi uznane za prawd, a powtarza je wielokrotnie bd bezmylni dziennikarze, mylcy obiektywizm z brakiem prostowania kamstw i bezmylnym ich rozpowszechnianiem.
Podobnie jest z kamstwem Joachima Brudziskiego, i pada deszcz, Tusk i
Putin obciskiwali si pod namiotem, a ciao prezydenta leao w bocie, na czarnej
folii, w ruskiej trumnie. Wydawaoby si, e kady kto wwczas oglda telewizj, wie, i nie pada deszcz, nie byo namiotu, a ciao prezydenta leao na noszach,
bez adnej trumny, tylko przykryte. Po co wic tak kama, skoro zaraz si wyda?
Po to, by poda wyznawcom aktualn wykadni teorii spiskowej, spisku Tuska i
Ruska; by bezmylne media szeroko j rozkolportoway.
I rzeczywicie. Tytu na Onecie: Kopoty Tuska. Jest wniosek do prokuratury.
Okazuje si, e Ziobro zoy powiadomienie o moliwoci popenienia przestpstwa przez premiera, bo wykonawcy autostrady nie zapacili podwykonawcom.
Wniosek Ziobry jest bezsensowny, pozbawiony jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych. Za to wniosek Onetu ambitny: Tusk ma kopoty, bo Ziobro co
napisa bez sensu.
Oszczerstwem mona waln w kadej chwili, ot tak. 13 lipca 2015 r. na lsku
Jarosaw Kaczyski powiedzia, e PO zastawia na przyszy rzd puapk, wskutek czego na jesieni zabraknie pienidzy na wypaty dla grnictwa. Skd taki
wniosek? Znikd, ot tak.
Plotka rozpuszczona w Internecie: Tajny dekret Kopacz spowoduje wzrost cen
paliwa. Nie szkodzi, e w polskim prawie nie ma instytucji dekretu, a prawo nie o44

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 45

Kamczoholizm i kamstwo...
goszone w dzienniku ustaw nie obowizuje. A wic nie ogoszony (tajny) akt prawny, ktry nie istnieje, spowoduje wzrost cen.
Mona by tak dugo

Groby, wezwania do przemocy


Jarosaw Kaczyski w maju 2011 roku na konferencji prasowej zapowiada: bdzie zemsta na Tusku. Zdzisaw Krasnodbski: Trzeba pokaza, e spokoju nie
bdzie, dopki oni bd rzdzi. Nie bdzie grubej kreski. Najpierw bdzie kara
(19 maja 2011 roku). Antoni Macierewicz: Tusk z Putinem zawarli tajny ukad.
[] o zdradzie orzeka Trybuna Stanu, przed ktrym ich na pewno postawimy (20
maja 2011 r., obie wypowiedzi pod namiotem nienawici na Krakowskim Przedmieciu). Do tego zapowied utworzenia trybunaw ludowych, ktre maj sdzi sdziw i zmienia ich wyroki (Jarosaw Kaczyski po przegraniu w trybie
wyborczym procesu o kamstwo, padziernik 2011). Do tego polityka karna i kara mierci. Pikny komplet.
12 wrzenia 2012 roku, na stronie Stowarzyszenia Solidarni 2010, zosta opublikowany nastpujcy tekst:
W dn. 29.09 w Warszawie na Placu Powstacw Warszawy dwukrotnie w godzinach przedpoudniowych i wieczorem odczytany zosta publicznie i potwierdzony przez zgromadzonych na pikiecie organizowanej przez Solidarnych 2010. Prezentujemy peny tekst tego wyjtkowego Aktu. (odczytaa jego autorka Ewa Stankiewicz przyp. nasz.)
Akt spoecznego osdzenia winnych wobec narodu polskiego:
D. Tuska, B. Komorowskiego, [], E. Kopacz
Ponad dwa lata temu na terenie Rosji 38 metrw nad ziemi rozerwany zosta
w wyniku dwch wybuchw samolot z polskim prezydentem na pokadzie i elit niepodlegociow tego pastwa.
By to pocztek koszmaru, w ktry a trudno uwierzy, cho rozgrywa si na naszych oczach. Zachowanie najwyszych wadz po mierci prezydenta jest nieludzkie,
nielogiczne i prostu nie mieci si w gowie. Caa historia dziaa i wypowiedzi Donalda Tuska i Bronisawa Komorowskiego, kae podejrzewa, e ci ludzie byli nie
tylko przygotowani, ale take przeszkoleni w zagwarantowaniu rosyjskich wpyww
w Polsce po fizycznej eliminacji polskiego prezydenta.
Mamy do czynienia ze stanem zagroenia bytu pastwowego. Media i sdy s na
usugach wadzy, ktra dziaa na szkod spoeczestwa.
Dlatego sami musimy si organizowa. Wedug polskiej konstytucji.
Jestemy obiektem fizycznej agresji, przed ktr musimy si fizycznie broni.
Poniewa nie mona liczy na skorumpowan prokuratur i sdy tutaj w sposb symboliczny, ale take stanowicy prawo, odwouj si bezporednio do Was,
jako do wiadkw ponad dwuletniej historii.
Zostan tu wymienione nazwiska osb odpowiedzialnych za sprawy zwizane z
dziaami pastwa w kontekcie mierci polskiego prezydenta na terenie Rosji. Was
prosz o wyrok. Tak jak awnikw, ktrzy od dwch lat obserwuj bieg wydarze.
45

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 46

Raport ggaczy
Po wymienieniu nazwiska bdziemy odpowiada: Winny lub niewinny dziaa na
szkod narodu polskiego.
Donald Tusk
Winny dziaa na szkod narodu polskiego!
Bronisaw Komorowski
Winny dziaa na szkod narodu polskiego!
Pawe Gra
Winny dziaa na szkod narodu polskiego!
Tomasz Arabski
Winny dziaa na szkod narodu polskiego!
Bogdan Klich
Winny dziaa na szkod narodu polskiego!
Radosaw Sikorski
Winny dziaa na szkod narodu polskiego!
Andrzej Seremet
Winny dziaa na szkod narodu polskiego!
Ewa Kopacz
Winna dziaa na szkod narodu polskiego!
Ludzie odpowiedzialni za fizyczn eliminacj gowy pastwa, prezydenta Polski,
powinni ponie najwyszy wymiar kary. Nikt w Polsce nie moe by przewiadczonym, e zdrada pastwa pozostanie czynem bezkarnym.
W imieniu zgromadzonych na pl. Powstacw Warszawy
Ewa Stankiewicz
Tak wic ludzie odpowiedzialni za urojone winy wyrose w gowach paranoikw
powinni zosta zgadzeni, a wina ju zostaa ogoszona. Sdu nie trzeba, wystarczy
lincz. Nie mona liczy na sdy, wic lud smoleski linczu dokona.

Kama zawsze, kama wszdzie


O kamstwach, oszczerstwach, insynuacjach ze strony PiS i jego przystawek
mona jeszcze dugo. Ilo tego kamstwa jest taka, e mona by o nim napisa grub, naszpikowan faktami ksik i jeszcze by si wszystkiego nie ogarno. Nie
wiadomo, czy piciu tomw by starczyo. Musimy si jednak ogranicza ze wzgldu na objto tekstu i wytrzymao czytelnikw.
Skd si to wzio? Z koncepcji walki politycznej polegajcej na tym, by o przeciwniku mwi zawsze tylko le, niezalenie od tego, jaka jest prawda. Ale mwi
zawsze tylko le, nie kamic, si nie da. Wic lepszy jest ten, kto bardziej brutalnie kamie, jest bardziej chamski, bardziej bezczelny. To on najszybciej awansuje w
partii tego rodzaju.
A dalej ju idzie. Ludzie yjcy rodowisku, w ktrym cigle si kamie, po pewnym czasie maj w gowach gwnie faszywe informacje o wszystkim, co ich otacza. yj w Matrixie, w faszywej rzeczywistoci i nie odrniaj jej od prawdziwej. Nie wiedz ju, e kami. Uwaaj swoje kamstwa za prawd, a jeli twarde
46

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 47

Kamczoholizm i kamstwo...
zderzenia z rzeczywistoci s bolesne, to znaczy, e wiat jest zy, a my cierpimy,
my, szlachetni. Wierzymy w prawa faszywej ekonomii, faszywej fizyki, w faszyw histori, a jeli to si nie sprawdza, to li s ci, ktrzy mwi, e jestemy w bdzie!
PiS i jego zwolennicy to nie tylko kamicy politycy, to te caa masa okamanych ludzi. Skutkiem wieloletniego PiS-owskiego kamstwa jest doszcztnie okamana spora cz spoeczestwa.
To smutne niestety. Walka z plag kamczoholizmu moe by beznadziejna. Oczywicie kamczoholizm wystpuje nie tylko w PiS-ie, ale tylko w tej partii przybra rozmiary plagi. Rolnik z pobliskiej wsi, zwolennik PiS, ma co roku coraz droszy samochd i mwi, e biednieje; dostaje potne dopaty z Unii i twierdzi, e Unia go okrada bo ta niedobra Unia daa mu w tym roku o 40 tysicy mniej, ni w
zeszym. I rzeczywicie w to wierzy! Pan Papryka, zarabiajcy wicej ni premier
i ministrowie, pyta premiera: Jak y, panie premierze, jak y?. Matrix, prosz
pastwa, Matrix. Za to skuteczny, co wida po wyniku Andrzeja Dudy.
Skdind zalecenie, by kama zawsze, by wszystko byo win Tuska, nie jest
jedyn przyczyn tego stanu. Drug jest sposb rekrutacji ekspertw. Lech Kaczyski powiedzia kiedy: Po co mi doradcy, z ktrymi si nie zgadzam? Jest to
mylenie eksperta z klakierem.
W normalnych warunkach (np. w nauce, w sdzie) ekspert to niezaleny fachowiec powoywany po to, by odpowiedzia na konkretne pytanie. Dobrym obyczajem jest zleca ekspertyzy instytucjom zewntrznym, im pozostawiajc dobr osb,
ktre nad ekspertyz pracuj. Ekspert tym si rni od szarlatana, e nie wypowiada si w kwestiach, na ktrych si nie zna.
W PiS-ie jest inaczej. Ekspertem zostaje kady, kto deklaruje popieranie kadej
teorii Prezesa. I tak, specjalistk od gospodarki zostaa w tej partii Beata Szydo, z
zawodu etnograf. Przykadem tej metody jest zesp Macierewicza, ktrego aden
z ekspertw nie jest fachowcem od badania wypadkw lotniczych. Co wicej,
cz z nich nawet kamie co do tego, kim jest. Przykadem jest tu doktor inynier
Wiesaw Binienda, specjalista od budownictwa ldowego (po angielsku civil engineering), ktry przez ponad rok kama, e jest profesorem fizyki i ekspertem
NASA. Zeznajc w prokuraturze jako wiadek (pod odpowiedzialnoci karn za
skalanie faszywych zezna), sam przyzna, e nie jest profesorem, a jedynie jest
zatrudniony na stanowisku pracy przeznaczonym dla profesora, jest doktorem nauk technicznych, a nie fizykiem, nie prasuje w NASA. Mimo to zwolennicy PiS
nadal tytuuj go profesorem.
PiS si pod tym wzgldem zaptli. Taki nabr ekspertw (nie tylko w sprawach
smoleskich) powoduje, e samemu nie zna si prawdy, bo przecie klakierzy i
szarlatani prawdy nie powiedz, jeli jest inna, ni hegemon sobie yczy. Std by
moe cz politykw PiS rzeczywicie wierzy w zamach i Polsk, ktra jest w
ruinie i znika.

47

gegacze3a.qxp

48

2015-10-05

09:50

Page 48

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 49

Rozdzia 2.
Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie

Prawo, system prawny, instytucje i organy wymiaru sprawiedliwoci, zwaszcza


sdy, w pastwie demokratycznym to nie gorset uciskajcy spoeczestwo, lecz
sposb jego organizacji i ukadania si obywateli. Kwestionowanie zasad prawnych
i podstaw konstytucyjnych oznacza odrzucenie prawide, ktre Polacy przyjli po
1989 roku. Nie tylko niektre siy skrajne, ale take jedna z partii gwnego nurtu
Prawo i Sprawiedliwo, wielokrotnie albo kontestoway fundamentalne zaoenia, w tym konstytucj, albo po cichu sprzyjay takim opiniom.
Opiszemy poniej fakty, wypowiedzi, dokumenty, ktre dowodz, e PiS, prbujc najpierw zbudowa tak zwan IV RP, a potem zwalczajc niekorzystne dla siebie wydarzenia i zjawiska, prbowao, lub raczej nieustannie prbuje zmieni porzdek konstytucyjny, niszczc autorytet sdownictwa, sdu konstytucyjnego, aparatu cigania. By moe po to, by na gruzach budowa wedug swojej wizji projekt
pastwa autorytarnego.

Koncepcje prawa karnego mit zaoycielski PiS


Stosunek do prawa karnego i zagadnie przestpczoci gwnych politykw PiS
z czasw zakadania tej partii, braci Lecha i Jarosawa Kaczyskich oraz Zbigniewa Ziobry, jest trzonem mitu zaoycielskiego nowej formacji, ktra po przeksztaceniu z Porozumienia Centrum zyskaa now nazw: Prawo i Sprawiedliwo.
Ta partia wyrosa z mitu o rzekomo niezomnych szeryfach, Lechu Kaczyskim
i Zbigniewie Ziobrze, ktrzy dzielnie walczyli z gigantyczn pono przestpczoci, ale niestety im przeszkodzono, wyrzucajc ich z posad, odpowiednio, ministra
i wiceministra sprawiedliwoci. Ta legenda leca u podstaw partii PiS, bya, jak
niemal wszystko w tej partii, wierutnym kamstwem.
Przestpczo w Polsce nie bya w tamtym czasie gigantyczna, a wrcz przeciwnie, jedna z najniszych na wiecie (ju wtedy liczby najciszych przestpstw na
100 tys. mieszkacw byy w Polsce na podobnym poziomie jak w Szwajcarii czy
Hiszpanii, a znacznie wysze byy np. w USA). Kaczyski i Ziobro nie tylko jej nie
obniyli za ich urzdowania po raz pierwszy na przestrzeni ok. 10 lat przestpczo wzrosa, a ich koncepcje w tym zakresie byy cakowicie niekompetentne i
nieskuteczne. Dopiero jednak za czasw tzw. IV RP wczesny minister Zbigniew
49

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 50

Raport ggaczy
Ziobro i szef CBA Mariusz Kamiski zajli si, pod pozorem walki z przestpczoci i korupcj, intensywnym zwalczaniem przeciwnikw politycznych.
Ostatnio politycy PiS rzadziej wypowiadaj si na tematy prawa karnego, bo wymylili sobie inny patent na dorwanie si do wadzy. Niemniej ich pogldy w tym
zakresie si nie zmieniy. Warto wiec je przypomnie, bo s grone.

Polityka karna
Gdy w 2000 roku minister z ramienia SLD Grzegorz Kurczuk chcia przywrci
niezaleno polityczn prokuratury, Lech Kaczyski zaprotestowa, e bez politycznej podlegoci prokuratury pastwo nie bdzie mogo realizowa polityki karnej. Przypomnijmy, e podporzdkowanie polityczne prokuratury, funkcjonujce
w PRL, zniesiono na pocztku lat 90. Przywrci je minister Jerzy Jaskiernia za rzdw SLD. Ponownie funkcje oraz kompetencje Ministra Sprawiedliwoci i Prokuratora Generalnego rozdzieli dopiero rzd PO. Ponowne poczenie tych kompetencji i prowadzenie polityki karnej jest od tej pory sztandarowym punktem programu PiS.
Co to jest polityka karna? Jest to podporzdkowanie decyzji procesowych, prokuratury, sdw i innych sub (policji, CBA, ABW) potrzebom i poleceniom politycznym stawianym ponad prawem kodeksowym. Mwic prociej, o ciganiu, aresztowaniu i skazaniu konkretnej osoby decydowa ma wola polityczna, wrcz polecenie aktualnej wadzy, a nie to, czy ten czowiek popeni przestpstwo w wietle kodeksu karnego.
W krajach od dawna demokratycznych i praworzdnych prowadzenie polityki
karnej jest zakazane i uwaane za powane przestpstwo przeciwko prawu. W niektrych z tych krajw ju za sam prb wywierania politycznego nacisku na sd
lub organ cigania grozi potny wyrok. W Polsce polityka karna bya prowadzona
za czasw IV RP i nadal jest jednym z gwnych zamiarw najwikszej partii opozycyjnej (czasem wymsknie si ten pomys i innym).
Skutkiem prowadzenia polityki karnej za rzdw PiS bya sprawa Barbary Blidy
(rewizja u niej miaa by wyjciem na SLD, jak to wyrazi Jarosaw Kaczyski
[zeznanie Janusza Kaczmarka], przy czym podstawy do tej rewizji byy wysoce
wtpliwe), rzekomej willi Kwaniewskich w Kazimierzu (Kwaniewscy wcale nie
mieli tam willi, ale CBA chciao za wszelk cen im j znale i niepotrzebnie kupio will, ktra wcale do nich nie naleaa) oraz szereg innych. Sprawy te s na
tyle znane, e na razie ich opisywanie pominiemy. Skutkiem polityki karnej byy te
sprawy doktora Garlickiego i transplantologw, gdy PiS koniecznie chciao wykaza swoj z gry zaoon tez, i rodowisko lekarskie jest dogbnie skorumpowane.
Za kadym razem dziaano metod poszukiwania dowodw na z gry zaoon tez o czyjej winie. Jest to kompletne odwrcenie metodyki postpowania w
normalnym, uczciwym postpowaniu dowodowym, gdzie najpierw bada si lady, dowody, przesuchuje wiadkw, a dopiero na tej podstawie typuje podejrzanego, ktremu trzeba udowodni win. W polityce karnej jest odwrotnie. Naj50

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 51

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie


pierw na potrzeby polityki wskazuje si winnego, pniej szuka si na niego
dowodw, a jak si nie znajdzie, to si je fabrykuje (tak na przykad byo w aferze gruntowej, gdzie sfaszowano dokumenty, by sprowokowa z gry wybrane osoby do korupcji).
To wanie za przekroczenie uprawnie na potrzeby polityki karnej zosta skazany na 3 lata wizienia wiceprezes PiS Mariusz Kamiski.
Polityka karna wcale temu rodowisku z gw nie wywietrzaa. Jeszcze w lipcu 2015 roku Zbigniew Ziobro (TVN24) grozi ciganiem po dojciu PiS do wadzy
sdziego Igora Tuleyi, za to, e ujawni niedozwolone metody stosowane w ledztwie za rzdw PiS. Wedug Ziobry, sdzia Tuley zama wszelkie zasady etyki
sdziowskiej. Dlaczego? Ano dlatego, e skierowa do prokuratury powiadomienie
o stosowaniu przez ekip Ziobry aresztw wydobywczych, wielogodzinnych przesucha (tzw. konwejerw) i jak najbardziej susznie porwna je do metod sub
stalinowskich. Porwnanie byo trafne. Konwejerw nie stosowano w Polsce od
1956 roku (nawet za komuny), gdy upady rzdy Bieruta. Przywrcili je do metod
ledczych dopiero funkcjonariusze i prokuratorzy za rzdw PiS, gdy ministrem
sprawiedliwoci by Ziobro.
Pomys prowadzenia polityki karnej przez to rodowisko polityczne jest niezwykle grony, bo wanie to rodowisko generuje co pewien czas kolejne domniemane winy rnych ludzi, za czyny, ktre bywaj zupenie urojone (np. zamach
w Smolesku).

Prawna mitomania
Przypominamy tu liczne wypowiedzi i pomysy Lecha i Jarosawa Kaczyskich z pocztku lat 2000., ktre stay si mitem zaoycielskim ich partii, a poza tym wcale temu rodowisku nie wywietrzay z gw, cho zeszy na drugi
plan. Niemniej s nadal grone. Przeledzimy te pokrtn metod dyskusji
stosowan przez PiS. Pokaemy, e dla uzasadnienia wprowadzenia polityki
karnej mona ple dowolne bzdury na temat prawa i stanu przestpczoci,
byle tylko ciemny lud to kupi.
W niedziel, 11 lipca 2004 roku prezes Prawa i Sprawiedliwoci Jarosaw Kaczyski ogosi, e jego ugrupowanie domaga si bdzie przywrcenia kary mierci. Bya to odpowied PiS na czyn dwch bandytw, ktrzy dla uczczenia urodzin
jednego z nich zabili (pobili i wyrzucili z pocigu) 21-letni dziewczyn.
To wydarzenie pokazuje, e dotychczasowe zmiany w prawie karnym prowadz
do degradacji wartoci ycia ofiary, a z drugiej strony do wyniesienia wartoci ycia zbrodniarza. Z tym trzeba skoczy owiadczy Kaczyski. Jego zdaniem,
przywrcenie kary mierci, obniyoby poziom pewnoci sobie rodowisk przestpczych i niejednemu Polakowi uratowaoby ycie. Wprowadzenie kary mierci z
ca pewnoci jest moralnie uzasadnione, jest moralnie konieczne twierdzi Kaczyski.
Postaramy si wykaza na licznych przykadach publicznych wypowiedzi braci
Kaczyskich oraz Zbigniewa Ziobry, i panowie ci w rzeczywistoci nie maj a51

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 52

Raport ggaczy
dnego realnego pomysu na walk z przestpczoci, a ich gone deklaracje maj
na celu tylko budowanie popularnoci wrd najsabiej wyksztaconych warstw
spoeczestwa. S bowiem czyst demagogi.
Dyskusja na temat ksztatu prawa karnego nie toczya si wwczas (2002 rok i
pniej) midzy dwiema koncepcjami, liberaln i konserwatywn, lecz midzy wiedz, wynikajc z dorobku nauk prawnych, reprezentowan przez grono profesorw prawa karnego oraz ignorancj, demagogi i populizmem byego ministra sprawiedliwoci Lecha Kaczyskiego i jego otoczenia.
Pogldy goszone przez Lecha Kaczyskiego, jego brata Jarosawa i czoowego
doradc Zbigniewa Ziobr trafiay do przekonania wikszoci Polakw. Nie pomagay protesty rodowiska prawniczego. Ludzie chcieli wierzy, e Lech Kaczyski
poskromi przestpcw, e znaleziono cudowny lek na patologi, ktrej wikszo
si boi. w rzekomo cudowny lek, czyli surowe prawo, pasuje do wyobrae i
wspgra z emocjami sporej czci spoeczestwa.
O ile zwyky czowiek moe mie naiwne wyobraenia o prawie karnym, to ju
wyznajcy podobne pogldy minister jest postaci niepokojc. Goszenie antynaukowych koncepcji i odwoywanie si w dyskusjach z naukowcami do opinii prostego ludu przypomina praktyki niechlubnego okresu.
W starciu z ludow logik nauka zawsze stoi na przegranej pozycji. Jeli
kto pad ofiar przestpstwa, czuje si przeraony i poniony. Najchtniej widziaby sprawc na doywociu. Demonizuje moliwoci przestpcy. Ciko
przestraszony czowiek chtnie daje posuch wezwaniom do zaostrzania kar, uproszczenia procedur, ograniczania prawa do obrony, pogarszania warunkw w
wizieniach. Jakkolwiek te emocje s zrozumiae, pastwo powinno kierowa
si wiedz a nie ludowymi przekonaniami. Nie mona w tworzeniu prawa ignorowa dorobku nauk prawnych. Czowiek, ktry propaguje ignorancj, nie powinien by ministrem.

a. Odwracanie faktw i mylenie poj


Obaj bracia Kaczyscy, Lech i Jarosaw, nazywali swoich przeciwnikw zwolennikami agodnego karania oraz okrelali koncepcj nowoczesnego prawa karnego jako liberaln ideologi.
Nazwanie grona profesorw prawa zwolennikami agodnego karania jest przeinaczeniem faktw. Wedug nowoczesnej koncepcji prawa karnego wysoko kary
ma by wynikiem rozwaenia wszelkich za i przeciw, takich jak zagroenie recydyw, szansa resocjalizacji, szkodliwo spoeczna, skuteczno itp. Nie ma natomiast
dyrektywy, e kara ma by z zaoenia agodna. Bracia Kaczyscy stosowali demagogiczny chwyt odwracajcy role w dyskusji. Pogld naukowy nazywaj ideologi,
przypisujc mu zarazem tez, ktrej on wcale nie gosi (agodno), i przeciwstawiaj mu swj pogld, e kary maj by z zaoenia surowe, czyli wanie pogld
czysto ideologiczny.
W kadej dziedzinie nauki kryterium prawdziwoci teorii jest jej weryfikacja
empiryczna. Choby teoria bya krysztaowo logiczna, to jeli przecz jej fakty ob52

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 53

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie


serwacyjne, jest bdna. Teorii o tym, e surowe kary s lekiem na przestpczo,
przeczy dowiadczenie historyczne, informacje o stanie przestpczoci na wiecie
oraz zjawisko recydywy.
Koncepcja zwalczania przestpczoci za pomoc surowych kar bya realizowana
przez ca histori ludzkoci. Gdyby bya skuteczna, rodowiska przestpcze powinny nie istnie od wiekw. Tymczasem mimo tortur i obcinania rk zodziei nie
ubywao. Wiara, e jeli zaostrzy si kary, przestpczo zmaleje, jest wiar naiwn.
Wikszo opracowa podaje tylko statystyki z trzydziestu najbezpieczniejszych, a zarazem najbogatszych i najbardziej praworzdnych pastw. Z uzyskaniem
danych o tych pastwach nie ma kopotu. Co do reszty natomiast, to albo dane oficjalne s niewiarygodne, albo wcale ich nie ma i trzeba szuka specjalistycznych opracowa. Nie mona jednak twierdzi, e ta trzydziestka to cay wiat, bo w roczniku statystycznym skoczya si tabelka. Z tego pominicia ponad 150 pastw
wyciga si nieuprawnione wnioski, e jestemy w wiatowej czowce pod
wzgldem liczby gronych przestpstw (Lech Kaczyski i Zbigniew Ziobro). Nieprawda. Jestemy w drugiej poowie drugiej setki, jestemy jednym z najbezpieczniejszych pastw wiata.
rodowisko PiS-owskie gosio wwczas teori o odstraszajcym dziaaniu kary wedug Lecha Kaczyskiego przestpcy jednak kalkuluj. Wniosek ten pochodzi, jak twierdzi Kaczyski, nie z dorobku nauki, lecz z jego obserwacji z okresu internowania. Tak wic jednostkowa obserwacja jednej osoby stoi ponad nauk.
Lech Kaczyski, zapytany przez Monik Olejnik, dlaczego w Rosji jest wysoka
przestpczo, cho s surowe kary, odpowiedzia, e gdyby kary nie byy surowe,
to przestpczo byaby jeszcze wiksza. Jest to wniosek, ktry nie wynika z niczego poza ideologicznym przekonaniem. Rosyjska przestpczo jest skutkiem anarchizacji i kryminalizacji pastwa, braku praworzdnoci, biedy i powszechnej demoralizacji. Wysoko kar niewiele ma do rzeczy.
Obaj bracia Kaczyscy, gdy nie mieli argumentw, strzelali wnioskami i faktami
wzitymi z sufitu. Jarosaw Kaczyski, zapytany o przestpczo w Chinach, odpowiedzia, e tam wykrywalno jest promilowa. Jest to nieprawda. Jarosaw Kaczyski nie wie, jaka jest wykrywalno przestpstw w Chinach, tylko strzeli faktem z sufitu, podobnie jak jego brat strzeli z sufitu wnioskiem na temat Rosji i
twierdzeniem, e Polska jest w wiatowej czowce pod wzgldem liczby gronych przestpstw.
W innym wywiadzie Lech Kaczyski stwierdzi: jest taka praktyka, e sprawcy
gronych przestpstw wychodz na wolno. To kolejny fakt wzity z potocznych wyobrae, a nie z rzetelnych danych. W Polsce sprawcy gronych przestpstw na og otrzymuj wyroki znacznie wysze ni w innych krajach europejskich.
W jednym z wystpie telewizyjnych w 2002 roku Lech Kaczyski na pytanie o list
42 profesorw prawa i adwokatw, ktrzy publicznie zaprotestowali przeciw jego koncepcjom (surowego karania, przywrcenia kary mierci), odpar, e z tymi autorytetami, to nie jest sprawa taka prosta, jak w fizyce czy chemii. Jest to niczym nie uza53

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 54

Raport ggaczy
sadnione kwestionowanie kompetencji autorw listu (jak zauwaylimy kilkanacie lat
pniej, dla rodowiska PiS autorytetami w fizyce czy chemii te s ludzie, ktrzy maj zdanie zbiene z ich hegemonem, a niekoniecznie z prawami chemii i fizyki).
O antynaukowym charakterze koncepcji Lecha Kaczyskiego najdobitniej
wiadczy to, e na wszystkie problemy przestpczoci zaradzi miao jedno i to samo lekarstwo: surowe kary. Odpowiadajc na list 42 prawnikw, Lech Kaczyski
mwi: S w tym licie sprawy wysoce niepokojce. Twierdzi si na przykad, e
liberalne prawo a wic agodno wobec mordercw, gwacicieli i bandytw jest
skadnikiem pojcia wolnoci. Jest to przykad typowej dla obu braci Kaczyskich
metody dyskusji: przypisywanie przeciwnikowi pogldw, ktrych on wcale nie
ma, a z ktrymi atwiej jest dyskutowa ni z rzeczywistymi argumentami. aden z
krytykw pana ministra nie twierdzi, e agodno wobec mordercw, gwacicieli i bandytw jest skadnikiem wolnoci. Liberalne prawo nie ma nic wsplnego
z agodnoci wobec mordercw. Za morderstwo o czym Lech Kaczyski zdaje si zapomnia grozi doywocie, a nie agodno.
Gdy nie ma si argumentw i nie ma si racji, mona przypisa adwersarzowi
bulwersujce dla opinii publicznej zdanie, ktrego on wcale nie powiedzia, starajc si wzbudzi gniew ludu i zastraszy rozmwc wrzaskiem. I tak, kady, kto
mia inne zdanie, zosta okrzyknity zwolennikiem agodnego karania, poplecznikiem mordercw, gwacicieli i bandytw i oczywicie liberaem (np. Lech Falandysz libera?!).
W wypowiedziach Lecha Kaczyskiego jest wiele elementw wiadczcych o
tym, e nie zna on, lub udawa, e nie zna, metodologii bada naukowych. Na
stwierdzenie: Polska nadal jest krajem duo bezpieczniejszym ni Francja czy
Wielka Brytania Lech Kaczyski odpowiada: To wierutna bzdura. W tych krajach jest wysza przestpczo ujawniona to znaczy ta, ktr ujmuj statystyki. U
nas jest nieporwnywalnie wiksza ciemna liczba przestpstw. Jest to twierdzenie,
e naukowcy lepo wierz w liczby podawane przez policj, e przestpstw niezgoszonych statystyki nie obejmuj! Zdumiewajco naiwne wyobraenie o metodzie
sporzdzania statystyk i znowu argument wzity z sufitu. Lech Kaczyski nie
wiedzia, czy dane, o ktrych myla rozmwca, obejmuj przestpstwa niezgoszone. Nie mg, bo w nie poda adnych liczb. Skd wic wniosek, e mia na myli tylko przestpstwa zgoszone? Znikd. Trzeba byo szybko co paln w odpowiedzi, nie dbajc, czy to prawda.
Ulubionym argumentem Lecha Kaczyskiego i jego zwolennikw, byo twierdzenie, e statystyki nie oddaj rzeczywistoci. To by znaczyo, e statystyki sporzdzane s przez ignorantw. Nieprawda. Statystyki sporzdzane przez instytucje
naukowe oraz publiczne, takie jak GUS, oddaj rzeczywisto. Uwzgldniaj
ciemn liczb, bo istniej algorytmy pozwalajce na oszacowanie wielkoci zjawiska na podstawie niepenych danych.
W statystykach podaje si liczby przestpstw zgoszonych, wykrytych oraz
wszystkich. S to rne liczby. Dla oceny stanu bezpieczestwa w rnych krajach
porwnuje si nie liczby przestpstw w ogle, tylko liczby takich samych czynw
na sto tysicy mieszkacw rocznie, bo kraje maj rn liczb ludnoci, a ten sam
54

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 55

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie


czyn w jednym kraju moe by przestpstwem, a w innym nie. Gdyby stosowa rozumowanie Lecha Kaczyskiego, mogoby si okaza, e najbezpieczniej jest w
Somalii, bo tam nie ma kodeksu karnego i statystyk. Mimo to liczba zabjstw na sto
tysicy mieszkacw rocznie istnieje i naukowcy potrafi j oszacowa. Dla Polski
wynosi ona ok. 2-3, a dla Somalii ok. 300.
Lech Kaczyski twierdzi, e na caym wiecie liberalizacji prawa karnego towarzyszy wzrost przestpczoci. Narzuca si wniosek o zwizku przyczynowoskutkowym midzy tymi dwoma zjawiskami. Autorzy listu wietnie wiedz, e wyniki bada naukowych w tym zakresie s zrnicowane.
Na caym wiecie nastpia liberalizacja prawa karnego? W ogromnej wikszoci pastw adnej liberalizacji prawa karnego nie byo (w kilkudziesiciu pastwach
do dzi nie ma skodyfikowanego prawa). A wic znowu: wiat nie koczy si rwno z
tabelk w europejskich statystykach. Liberalizacja nastpowaa stopniowo, od pocztku XX wieku w ok. trzydziestu najbogatszych krajach. I tak si skada, e wanie
w tych krajach przestpczo jest znacznie mniejsza ni w pozostaych. Jeli patrze na
cay proces, a nie na dowolnie wybrany wycinek, to jest dokadnie odwrotnie, ni Lech
Kaczyski twierdzi. wiadcz o tym rnice bardzo due, a nie subtelne. Spekuluje
si na niewielkich wahaniach stanu bezpieczestwa w i tak bezpiecznej Wielkiej Brytanii czy do bezpiecznych USA, a pomija si milczeniem kraje o prawie drakoskim
i przestpczoci gigantycznej (np. Kolumbi, RPA).
Sama zbieno w czasie jeszcze nie dowodzi zwizku przyczynowoskutkowego. W niektrych krajach w tym samym czasie zwikszono zakres wolnoci, zwaszcza gospodarczej, co pozwolio atwiej kra i atwiej sprzedawa kradzione, i zliberalizowano prawo karne. Nie wszdzie jednak tak byo. W Polsce nastpi skokowy wzrost liczby przestpstw przeciwko mieniu w tym samym czasie,
gdy wprowadzono wolny rynek. Niewielkie zagodzenie niektrych sankcji karnych nastpio kilka lat pniej. W odniesieniu do Polski, mwic o zwizku
przyczynowo-skutkowym, Lech Kaczyski budowa wehiku czasu. Podawana
przeze przyczyna bya osiem lat pniejsza ni skutek. Zagodzenie prawa karnego spowodowao wzrost przestpczoci, ale osiem lat wczeniej, ni si dokonao!
Co si tyczy twierdzenia, i wyniki prac naukowych podaj inne przyczyny
zjawiska ni zmiany w prawie karnym, Lech Kaczyski udaje, e nie wie, i zbieno w czasie zagodzenia kar i wzrostu przestpczoci lub zaostrzenia kar i jej
spadku nie zawsze istnieje. Swego czasu w USA znaczne zaostrzenie prawa w postaci ustaw prohibicyjnych spowodowao ogromny wzrost przestpczoci zorganizowanej. Wzrost, a nie spadek.
Powysze metody manipulacji faktami jednoczenie stosowa Zbigniew Ziobro
(G.W. z dn. 26 lipca 2000 r.). Pisa on: Na przestrzeni ostatnich kilkudziesiciu lat
w Europie Zachodniej i USA warunki spoeczne i standard ycia systematycznie si
poprawiay. Polityk kryminaln oparto na modelu agodzenia kar []. Zgodnie z
recept prof. Widackiego przestpczo powinna wyranie spa []. Stao si
wprost przeciwnie. Poziom przestpczoci generalnie wzrs.
Manipulacja pierwsza: dowolnie wybrany wycinek czasu, w ktrym jednoczenie wystpuje zjawisko innego rodzaju sprzyjajce przestpczoci (wzrost zamo55

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 56

Raport ggaczy
noci spoeczestwa). Manipulacja druga: niczym nie udowodnione przypisanie
przyczyny wzrostu przestpczoci polityce karnej, a nie np. wzrostowi zamonoci,
lub innym czynnikom. Zbigniew Ziobro wyranie nie rozumie, i zbieno w czasie, a nawet istnienie korelacji w sensie statystycznym, nie dowodzi jeszcze zwizku przyczynowego, a tym bardziej nie dowodzi kierunku tego zwizku. Rozumujc
tak jak on, mona ze zbienoci w czasie zapadania zmroku i zachodu soca wycign wniosek, e zapadanie zmroku jest przyczyn zachodzenia soca soce
si chowa, bo jest mu za ciemno! (W rzeczywistoci przyczyn obu zjawisk, zapadania zmroku i zachodzenia soca, jest ruch obrotowy ziemi, czyli ani jedno, ani
drugie). Korelacja w czasie istnieje te midzy pocztkiem matur i wysypem chrabszczy. W cytowanej wypowiedzi Zbigniewa Ziobro wysoce wtpliwa historycznie jest take teza o oparciu polityki kryminalnej na modelu agodzenia kar. W
jednych bowiem kategoriach prawo agodzono, ale w innych wprowadzano kary
tam, gdzie ich wczeniej wcale nie byo (przykad najprostszy: karanie za bicie ony i dzieci, za molestowanie seksualne, za szereg przestpstw gospodarczych).

b. Demagogia prawna
Oto czoowy argument Lecha Kaczyskiego: Prawa czowieka interpretowane
s w sposb grony dla spoeczestwa przestpcy s bezkarni a ofiary bezbronne. Prosz poda cho jeden przypadek gronego przestpcy, ktremu udowodniono win i pozosta bezkarny ze wzgldu na prawa czowieka! A moe myla wczesny pan minister o przestpcach, ktrym nie udowodniono winy lub ich nie zapano? Ale co maj do tego prawa czowieka?
Klucz ley w innych wypowiedziach pana ministra, z ktrych wynika, e chciaby on widzie skazywanie ludzi bez udowodnienia winy. Lech Kaczyski mwi:
Bywa, e w sprawach oczywistych mniejsze, wrcz wymylone wtpliwoci s
tarcz dla wyjtkowo okrutnych i zdegenerowanych przestpcw. Ten bekot
logiczno-prawny niestety trafia do przekonania wielu ludzi. Wielokrotnie syszy si
wypowiedzi w stylu: Sd go uniewinni z braku dowodw, ale wiadomo, e jest
winien. Nieprawda. Jak nie ma dowodw, to nie wiadomo. Mona przebole, e
nie rozumie tego czowiek niewyksztacony, ale co innego minister sprawiedliwoci i pniejszy prezydent.
Co to znaczy sprawy oczywiste? Dla sdu sprawa jest oczywista dopiero,
gdy udowodni si win. Co to znaczy mniejszej wtpliwoci? W cywilizowanym prawie, by kogo skaza, wtpliwoci musi nie by, ani wikszych, ani
mniejszych. Lech Kaczyski chcia zanegowa zasad domniemania niewinnoci. Poza tym prosimy o konkrety: ktry to sd i w jakiej sprawie wymyli
wtpliwoci, by stay si tarcz dla wyjtkowo okrutnych i zdegenerowanych
przestpcw? Wydaje si, e wymylanie wtpliwoci przez sd wymyli
Lech Kaczyski.
Jakie prawa czowieka le si interpretuje? adna z konwencji praw czowieka nie precyzuje, jakiej wysokoci maj by wyroki. Lech Kaczyski podaje przykady: S lady zbw tego zbira (tzn. sprawcy gwatu i zabjstwa), lady DNA,
56

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 57

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie


wszelkie moliwe znaki i nie mona postawi zarzutu. Jeeli prokurator nie moe postawi zarzutu, to s dwie moliwoci: albo, wbrew temu, co Kaczyski mwi, nie ma wystarczajcych dowodw, albo prokuratura le pracuje. Co to ma za
zwizek z prawami czowieka? Znowu ten sam. Lech Kaczyski chciaby, aby ludzi skazywano bez dowodw, co pozostaje sprzeczne z prawami czowieka.
Inny przykad: Niedawno wadze jednej z uczelni uznay, e nic nie mog zrobi profesorowi, ktry wynaj swj dom na agencj towarzysk. Lech Kaczyski
chcia, by karano za czyn nie bdcy przestpstwem! Po co zmienia kodeks, skoro nie ma obowizywa?
W artykule dla Wprost (nr. 49/2000) Lech Kaczyski stwierdza, e chciaby,
aby minister sprawiedliwoci mg odwoywa sdziw i aby w organach dyscyplinarnych samorzdu sdziowskiego znalazy si osoby spoza rodowiska sdziowskiego. Jest to postulat likwidacji niezawisoci sdw.
Innym razem Lech Kaczyski mwi: [] naleaoby zastosowa rodki absolutnie drastyczne. A wic kar mierci, zwikszenie liczby winiw [], przywrcenie trybu uproszczonego w niektrych sprawach, wizienia przypominajce te z
lat 70-tych, a nie obecne. [] Policja nie powinna bawi si z przestpcami. Tutaj
naleaoby wrci do praktyk z lat 70-tych. Na czym polegay praktyki z lat 70tych? Milicja zabezpieczaa lady, zakadaa teczk i w ogle nie szukaa sprawcw,
a gdy pniej przypadkowo wpadali, dostawali paami i przyznawali si do wszystkiego, co zrobili lub co milicji pasowao. Wtedy wycigano teczk i sprawa bya
gotowa.
Zapytany otwarcie przez Jarosawa Kurskiego Lech Kaczyski zaprzecza, jakoby chcia wymusza zeznania biciem, ale ju w nastpnym zdaniu potwierdza:
[] potrzebne s dziaania bardziej stanowcze. [] na nieszczcie dla naszego
spoeczestwa, w tej chwili takie dziaania nie przejd. Wyjanijmy: nie przejd,
bo zabrania ich konwencja przeciw torturom.
Za kadym razem Lech Kaczyski powtarza, e nie jest przeciwnikiem praw
czowieka, tylko s one le interpretowane. By tylko zwolennikiem: przywrcenia kary mierci, zniesienia zasady domniemania niewinnoci, zniesienia niezawisoci sdw, karania za czyny niekaralne, wymierzania kar nie w proporcji
do czynu, tylko z zaoenia surowych, wprowadzenia nieludzkich warunkw w
wizieniach i stosowania tortur w ledztwie. Ale nie by przeciwnikiem praw
czowieka! (Wszystkie powysze wypowiedzi pochodz z wywiadu z Lechem
Kaczyskim w GW.)
Lech Kaczyski chcia stosowania obligatoryjnego tymczasowego aresztowania, czyli takiego, ktre stosuje si nawet, gdy nie ma ku temu powodu. Zapytany
przez Monik Olejnik o ewentualne pomyki, odpowiada, e s przepisy o rekompensatach za takie pomyki.
Wczeniej innym jego pomysem byo podniesienie kary minimalnej z 3 miesicy do p roku (nie chodzi o dolny zakres kary w konkretnych artykuach kk,
lecz o kar minimaln stosowan wobec wszystkich przestpstw). Minister sprawiedliwoci, pniejszy prezydent, profesor prawa nie wiedzia, e w polskim prawie nie ma kary minimalnej, wic nie mona jej podnie.
57

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 58

Raport ggaczy
W tym samym wywiadzie Lech Kaczyski mwi: [] obecna praktyka jest taka, e sprawcy gronych przestpstw nie s aresztowani. Nieprawda. Sprawcy naprawd gronych przestpstw na og s aresztowani. Pomyki sdw lub przypadki niedbaego osdzenia nie s nieodwracalne. Jeeli sd si pomyli, to podlegy ministrowi prokurator lub on sam moe t decyzj zaskary. Zreszt brak tymczasowego aresztowania nie oznacza bezkarnoci. Areszt nie jest kar, lecz rodkiem zapobiegawczym.
Minister sprawiedliwoci chyba jednak nie rozumia instytucji tymczasowego
aresztowania. Lech Kaczyski mwi: W przecitnej sprawie gospodarczej zastosowanie aresztu tymczasowego jest oczywistoci, natomiast w sprawie o porwanie [] aresztowania nie stosuje si. W praworzdnym pastwie nie trzyma
si ludzi w wizieniach bez prawomocnego wyroku. Tymczasowe aresztowanie
jest odstpstwem, stosowanym w wyjtkowych przypadkach, gdy sprawca moe
si ukrywa, popenia nastpne przestpstwa lub utrudnia ledztwo. Jest uzalenione od wystpienia jednej z tych przesanek, a nie od rodzaju przestpstwa. Moe si zdarzy, e sd zastosuje areszt w sprawie gospodarczej, a nie zastosuje wobec porywacza, ale nie ma takiej oczywistoci, e stosuje si areszt w sprawie gospodarczej, a wobec porywaczy nie. To ewidentna nieprawda.
Pan minister mwi: W Polsce wyrok w zawieszeniu oznacza w praktyce bezkarno. Wyrok zawiesza si nie ot, tak, tylko warunkowo. Jeeli sprawca w
okresie zawieszenia nie zamie tych warunkw, to nie idzie siedzie. Na tym polega wyrok (kara!) w zawieszeniu, nie tylko w Polsce, ale wszdzie. Pogratulowa
wiedzy profesorowi prawa, przedstawianemu pniej w kampanii wyborczej jako
znakomity prawnik. Jaki znakomity wanie wida.
W 2000 roku, po ujawnieniu przez media afery korupcyjnej w Wojewdztwie
lskim, Lech Kaczyski wystpi w telewizyjnym Monitorze wiadomoci (Pr. 1
TVP, 4 grudnia 2000). Tym razem, gdy chodzio o urzdnikw i politykw z jego
ugrupowania, nie domaga si surowych kar, i przywrcenia praktyk z lat siedemdziesitych. Sprawy przestay by oczywiste, prawo do obrony i zasada domniemania niewinnoci powrciy do ask. Prawa czowieka przestay by le interpretowane. Nie zapaali te publicznym oburzeniem, ani Jarosaw Kaczyski, ani obroca praw ofiar Zbigniew Ziobro.
Gdy rozpatrywano afer Rywina, Zbigniew Ziobro oburza si na dyspozycyjno prokuratury wobec SLD. Zapytamy retorycznie: a kt t dyspozycyjno prokuratury forsowa? Czy przypadkiem nie Lech Kaczyski i Zbigniew Ziobro, gdy
zasiadali w ministerstwie? Czy idealnie obrotowego prokuratora Kapust to przypadkiem nie panowie mianowali?
Przytoczmy jeszcze wypowied pniejsz, gdy Lech Kaczyski by ju prezydentem.
Brak przepisw jest spowodowany swoicie pojmowan wolnoci powiedzia w niedziel 29 stycznia 2006 roku w Katowicach w czasie konferencji prasowej w zwizku z katastrof w Chorzowie prezydent Lech Kaczyski, odnoszc si
do nieuregulowania, jego zdaniem, koniecznoci odnieania dachw takich obiektw, jak hala wystawowa, w ktrej mier znalazo co najmniej 66 osb.
58

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 59

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie


Profesor prawa powinien wiedzie, e takie przepisy istniej; oczyszczanie dachw ze niegu i strcanie sopli lodowych zagraajcych zdrowiu i yciu nale do
obowizku zarzdcw obiektw budowlanych.
Wolno zatem idc tropem sw prezydenta zagraa nie tylko poziomowi ycia,
ale samemu yciu ludzi. Nie zagraaj natomiast niczym insynuacja i kamstwo.
Wypowied Lecha Kaczyskiego, porednio przypisujca politykom liberalnym
domylnie: Platformie Obywatelskiej win za tragedi w Chorzowie, zapowiadaa rodzaj retoryki, jakiej uyto w walce politycznej przez przeciwnikw liberalizmu, w tym - przez prezydenta, ktry nie zamierza, jak wida, zrezygnowa z okazji. Nawet tak strasznej jak to, co wydarzyo si na lsku.

Walka z Kart Praw Podstawowych UE


W marcu 2008 roku Lech i Jarosaw Kaczyscy (prezydent i premier, obaj prawnicy) wywalczyli zapis zwalniajcy Polsk z obowizywania dwch artykuw
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, art. 9 i art. 17 p. 1. ten przykad dobitnie wiadczy o stanie umysw i znajomoci prawa ww. prawnikw.
Politycy PiS twierdzili, e Karta Praw Podstawowych zezwala na maestwa
homoseksualne oraz zezwala Niemcom na odzyskiwanie nieruchomoci w Polsce,
ktre utracili po zakoczeniu II wojny wiatowej.
Walczc przeciw ratyfikacji Karty Praw Podstawowych, politycy PiS zwalczali przepisy i tak zawarte w innych aktach prawnych obowizujcych ju w Polsce: Konstytucji RP, Konwencji o ochronie praw czowieka i podstawowych wolnoci (ratyfikowanej
przez Polsk ju wczeniej), Kodeksie rodzinnym, Kodeksie cywilnym, Kodeksie karnym i wielu innych obowizujcych aktach prawnych. Karta Praw Podstawowych w
kwestionowanych przez PiS artykuach nie wnosia nic, czego w polskim prawie i tak
ju by nie byo. Grone natomiast byo zapisanie w ustawie, jak chcia PiS, e przepisy
karty w Polsce nie obowizuj. Byo to ni mniej, ni wicej ustanowienie, e nie obowizuje cz Konstytucji, Kodeksw (rodzinnego, cywilnego i karnego) oraz wypowiedzenie ratyfikowanej konwencji praw czowieka. Powstaaby wwczas powana sprzeczno, gdyby jeden akt prawny mwi, e przepisy o identycznym brzmieniu nie obowizuj, a inne akty prawne e obowizuj. Na szczcie wywalczonymi zmianami
prawnymi nikt si nie przej i stay si one prawem martwym.

Porwnajmy dokumenty
PiS twierdzi, e art. 9 Karty Praw Podstawowych dopuszcza w Polsce maestwa homoseksualne. Jest to kamstwo. Art. 9 brzmi:
Artyku 9: Prawo do zawarcia maestwa i prawo do zaoenia rodziny
Prawo do zawarcia maestwa i prawo do zaoenia rodziny s gwarantowane
zgodnie z ustawami krajowymi regulujcymi korzystanie z tych praw.
Porwnajmy z Konwencj o ochronie praw czowieka i podstawowych Wolnoci, gdzie Art. 12 brzmi:
59

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 60

Raport ggaczy
Artyku 12: Prawo do zawarcia maestwa
Mczyni i kobiety w wieku maeskim maj prawo do zawarcia maestwa i
zaoenia rodziny, zgodnie z ustawami krajowymi regulujcymi korzystanie z tego
prawa.
Oba wic artykuy odsyaj do polskiego Kodeksu rodzinnego, czyli mwi dokadnie to samo. adne maestwa homoseksualne z tego nie wynikaj, dokd nie
zostan zapisane w polskim Kodeksie Rodzinnym.
Grony byby natomiast zapis ustawowy, e art. 9 Karty nie obowizuje. Znaczyoby to, e Prawo do zawarcia maestwa i prawo do zaoenia rodziny nie s
gwarantowane zgodnie z ustawami krajowymi regulujcymi korzystanie z tych
praw. Tego wyranie chcia PiS. Powstaaby sprzeczno prawna z wymienion
Konwencj oraz z Kodeksem rodzinnym. Jeden akt prawny mwiby, e nie s, a
dwa inne, e s.
Kolejnym artykuem Karty kwestionowanym przez PiS by Art. 17 p. 1, ktry
brzmi:
Artyku 17: Prawo do wasnoci
1. Kada osoba ma prawo do wadania, uywania, dysponowania i przekazania
w drodze spadku swego mienia nabytego zgodnie z prawem. Nikt nie moe by pozbawiony swego mienia, chyba e w interesie publicznym, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w ustawie, za uczciwym odszkodowaniem wypaconym we
waciwym terminie. Korzystanie z wasnoci moe podlega regulacji ustawowej,
jeli jest to konieczne ze wzgldu na interes oglny.
Wedug PiS, artyku ten daje Niemcom prawo do ubiegania si o majtki na ziemiach odzyskanych. Zobaczmy wic, co mwi o tym Konstytucja RP:
Art. 64.
1. Kady ma prawo do wasnoci, innych praw majtkowych oraz prawo dziedziczenia.
2. Wasno, inne prawa majtkowe oraz prawo dziedziczenia podlegaj rwnej
dla wszystkich ochronie prawnej.
3. Wasno moe by ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w
jakim nie narusza ona istoty prawa wasnoci.
atwo zauway, e Art. 64. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej chroni
prawo wasnoci jeszcze mocniej, ni Art. 17. Karty Praw Podstawowych, bo
nie przewiduje ograniczenia prawa wasnoci, jeli jest to konieczne ze wzgldu na interes oglny.
A co maj z tym wsplnego Niemcy? Dokadnie nic. Obecny stan prawny daje
im takie same, a nawet wiksze, moliwoci dochodzenie swoich roszcze, bo obywatel kadego kraju ma prawo wnie pozew cywilny do polskiego sdu. Uznanie
za tego pozwu nie zaley od tego, jakie powd ma obywatelstwo, tylko od tego,
czy ma racj. Mao tego, Konstytucja RP nie pozwala ograniczy jego prawa wasnoci ze wzgldu na interes oglny.
60

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 61

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie


Prawo obywatela kadego kraju do wniesienia pozwu do polskiego sdu wynika
jednoznacznie z Art. 6 i Art. 14 Konwencji o ochronie praw czowieka i podstawowych Wolnoci. Art. 6 stanowi:
Prawo do rzetelnego procesu sdowego
Kady ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy
w rozsdnym terminie przez niezawisy i bezstronny sd ustanowiony ustaw
przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowizkach o charakterze cywilnym albo o zasadnoci kadego oskarenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie
karnej. []
Art. 14 Konwencji stanowi:
Zakaz dyskryminacji
Korzystanie z praw i wolnoci wymienionych w niniejszej konwencji powinno
by zapewnione bez dyskryminacji wynikajcej z takich powodw, jak pe, rasa,
kolor skry, jzyk, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub
spoeczne, przynaleno do mniejszoci narodowej, majtek, urodzenie bd z jakichkolwiek innych przyczyn.
Z Art. 6 i Art. 14 Konwencji wynika jednoznacznie, e nie mona nikomu odmwi prawa do dochodzenia swoich racji (w tym prawa wasnoci) przed sdem ze
wzgldu na narodowo lub obywatelstwo. Niemcy maj wic cay czas takie samo
prawo do wasnoci, jak Polacy, Eskimosi, Hindusi i wszyscy inni. Karta Praw Podstawowych nie wnosi tu nic nowego.
Oszczdzimy czytelnikom mozolnego porwnywania artykuw Karty z artykuami polskiego prawa. Gwarantujemy, e wszystkie zapisy zawarte w Karcie w polskim prawie ju obowizuj, tylko s rozproszone w ronych aktach prawnych. Na
pytanie: co nowego?, naley odpowiedzie: nic. Cienia wtpliwoci nie zostawia
co do tego Art. 51 Karty:
Zakres
1. Postanowienia niniejszej Karty maj zastosowanie do instytucji i organw Unii z waciwym uwzgldnieniem zasady pomocniczoci oraz do Pastw Czonkowskich wycznie w zakresie, w jakim stosuj one prawo Unii. Pastwa te zatem szanuj prawa, przestrzegaj zasad i popieraj ich stosowanie zgodnie ze swymi kompetencjami.
2. Niniejsza Karta nie ustanawia adnej nowej kompetencji ani zadania dla
Wsplnoty lub Unii, ani nie zmienia kompetencji i zada okrelonych w Traktatach.
Artyku 51 mwi wic jak byk, e: Postanowienia Karty stosuj si do Pastw
Czonkowskich wycznie w zakresie, w jakim stosuj one prawo Unii. Trzeba by
prawniczym durniem, by nie rozumie, e Karta nie zmienia dotychczasowego prawa krajowego nie tylko Polski, ale i adnego innego kraju.
O co wic chodzi?
61

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 62

Raport ggaczy
Wycznie o polityczne pieniactwo i walk o ten elektorat, ktry z tego wszystkiego i tak nic nie zrozumie. Do takich wyborcw odwouje si PiS.

PiS i rzekoma walka z korupcj


Odwoajmy si do notatek Waldemara Kuczyskiego zawartych w jego wydanej
wanie ksice W. Kuczyski, Przeciw Czwartej Rzeczpospolitej, Wyd. Poltext,
Warszawa 2015):
Korupcja jest w Polsce problemem, nikt tego nie podwaa. Zwalczanie jej obcione jest u nas tymi samymi powanymi sabociami, ktrymi obcione jest w ogle ciganie i wymiar sprawiedliwoci. Jeli rzd PiS co w tej sprawie poprawi, na pewno zasuy na brawa. Ale projekt powoania Centralnego Biura Antykorupcyjnego to nie jest
projekt, jakich wiele, ktry moemy ocenia wedug zwykych dla tej dziedziny miar
pomoe w walce z korupcj czy nie pomoe. Ocena w tej paszczynie bagatelizuje i zasania rzecz najwaniejsz rodowd tego projektu. On jest najwaniejszy, on bdzie
decydowa o sposobie dziaania Biura i jest do przewidzenia.
CBA ma rodowd partyjny, lecz samo to nie byoby czym niezwykym, bo wiele projektw w przeszoci take byo partyjnych. Ale jego rodowd jest te obsesyjny, wyrastajcy z obsesji, ktr opanowana jest czowka rzdzca, e w Polsce
istnieje podziemny ukad przestpczy, gwnie postkomunistyczny, docierajcy
wszdzie.
W jego skadzie wic moe znale si kady, na kogo padnie jakiekolwiek podejrzenie czy nieaska kogo wanego. Partyjne i obsesyjne poczcie to gwarancja,
a w kadym razie ogromne niebezpieczestwo, e urodzi si potwora, chorobliwie
zmotywowan struktur do pocigu za enigm, za mgawic.
Jak piciuset zajadych i suto opacanych ruszy do walki, a nie znajd tumu winnych, to zaczn dobiera z niewinnych. Jest niebezpieczestwo przeksztacenia si
CBA w rodzaj partyjnej policji PiS. Tym bardziej e na czele stan ma dziaacz
PiS, ktry zanim obj posad, ju z gry, bez najmniejszych podstaw, wskaza po
nazwiskach, na kogo bdzie polowa [Przedstawiajc dziennikarzom po posiedzeniu rzdu koncepcj CBA, Kamiski powiedzia: S w Polsce tzw. wielcy biznesmeni, ktrzy kolekcjonuj w swoich spkach byych ministrw, byych posw.
Widzimy to zjawisko i chcemy powiedzie takim panom, jak pan Kulczyk, pan Gudzowaty, pan Krauze: jeli licz na to, e dziki temu bd odnosili korzyci w biznesie, to s w wielkim bdzie. Cyt. za: Dominik Uhlig, Kamiski grozi biznesowi, Gazeta Wyborcza, 11.01.2006]
To jest prawda o jego i nie tylko jego zamysach, a nie pniejsze wykrty. Jest
on te znany jako czowiek o bardzo silnych i selektywnych zarazem, w jedn stron skierowanych nienawiciach. To nie zadymiarz, jak go agodnie okreli Aleksander Hall, to o wiele gorzej. Taka osoba powinna by trzymana jak najdalej od tego rodzaju sub:
RAFA KALUKIN: Co Pan powie na planowane przez PiS stworzenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego? ALEKSANDER HALL: Nie mam wyrobionego pogldu poza przekonaniem, e czowiek o temperamencie Mariusza Kamiskiego nie
62

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 63

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie


powinien sta na czele takiej instytucji jak CBA. To typ uczciwego, ale zadymiarza. Cyt. za: Pakt na krtk met, Gazeta Wyborcza, 4.02.2006.
A tak Mariusza Kamiskiego scharakteryzowa Stefan Niesioowski: Powouje
si now, cakowicie zbdn policj, ktrej szef zdy ju zaprezentowa si z jak
najgorszej strony, atakujc z nazwiska trzech biznesmenw i insynuujc ich przestpcze filiacje w stylu godnym sekretarzy PZPR, ktrzy rwnie mieli w zwyczaju atakowa ludzi niewygodnych, posugujc si insynuacj i kamstwem. Za ten
choby wystp Mariusz Kamiski czowiek osobicie uczciwy, ale cakowicie
niezdolny do penienia wanych funkcji w demokratycznym pastwie prawa powinien zosta natychmiast odwoany. Kamiski ma w sobie niewtpliwie co z Robespierrea bez gilotyny. Robespierre bowiem take by nieskazitelnie uczciwy, zyska nawet przydomek nieprzekupnego, ale Francja oszalaa z radoci, gdy zosta
obalony i zastpiony przez ludzi, ktrzy z pewnoci nie byli nieprzekupni. Cyt.
za: Stefan Niesioowski, Polska w rkach ludzi strasznych, Gazeta Wyborcza,
20.01.2006.

Pastwo strachu
(Wedug notatek Waldemara Kuczyskiego)

Po roku wadzy PiS musz powtrzy t opini. Gwna rzdzca dzi partia po
raz pierwszy od upadku PRL przywrcia w funkcjonowaniu pastwa kanon, na
ktrym spoczywaa Polska Ludowa pastwa trzeba si ba. Nie przywrcili ustroju, tego oczywicie nie chcieli. Wolnoci te nam nie odebrali, bo to nie takie atwe.
Ale przywrcili strach przed wadz, dali mu wolno rozprzestrzeniania si, obudzili emocj niszczc wiadomo obywatelsk, samo pastwo, a w kocu take wolno jednostek. Uwaam, e to najwaniejsza zmiana w kraju, jaka nastpia
wraz ze zmian wadzy jesieni ubiegego roku. Lk przed wadz sta si fundamentem IVRP.
Przeczytaem nie tak dawno w Polityce obszerny artyku Barbary Pietkiewicz
o tytule Atmosferka (Polityka nr 37, 2006). Artyku powinien mie tytu Strach,
bo na przykadach pokazuje rozprzestrzenianie si na kraj strachu przed wadz. Pokazuje te skutki: powrt bdcej w uyciu za PRL zasady co innego myl, co innego mwi, narastanie sualczoci wobec wadzy i donosicielstwa.
Mechanizmy rozprzestrzeniajce strach nakrcane s zarwno przez rzdzcych,
jak i si bezwadu. Strach potguj tak wyrane jak nigdy przez ostatnie 17 lat polityczne czystki w strukturach pastwa, w prokuraturze, w owiacie, w mediach
publicznych, a take rysujce si masowe piecztowanie ludzi papierami z IPN. Jeszcze troch, a jaki lustracyjny narwaniec powie, e OZI (osobowe rdo informacji) powinni zaoy specjalne opaski na rkawy. Dlaczego stygmatyzacja ma
by tylko w papierach i internecie, a nie na rkawach? Przecie bdzie bardziej widoczna i od razu spersonifikowana, a wic skuteczniejsza.
Wadza jest te siewc donosicielstwa, robic z niego warunek pozostania w
pracy. Mam na myli midzy innymi publiczne chwalby posa (Artura) Zawiszy,
63

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 64

Raport ggaczy
jak to obywatele spieszyli z sensacyjnymi donosami do komisji ledczej, czy
nagoniony obowizek zoenia donosu przez weryfikowanych funkcjonariuszy WSI jako warunek zachowania pracy. To s demoralizujce sygnay o wymowie: doniecie, to bdziecie bezpieczni. Strach w rodowiskach medialnych usiuje sia pani Kruk, rozdzielajc ostrzeenia i nakadajc kary na treci
nieprawomylne.
To samo w stosunku do mediw i nie tylko robi si w zwizku z tzw. raportem Macierewicza. Raportu co prawda nikt jeszcze nie zna, ale do opinii publicznej przekazywane s goosowne oglniki o straszliwym obrazie kraju, jaki
ma z niego wynika, i o kompromitacji wielu ludzi z pierwszych stron gazet. S
to praktyki wstrtne i cyniczne, ktre byyby niemoliwe bez odgrnej inspiracji. Atmosfer lku wytwarzaj rwnie przemwienia premiera, jak to
w Stoczni Gdaskiej z pierwszego padziernika. Przemwienia z twarz wykrzywion zoci, niemal krzyczane, pene podejrze, oskare, insynuacji i
pitnowania wrogw. Budzce skojarzenia z PRL-owsk wadz w momentach
jej wciekoci na wrogw ustroju. Mgbym t list przykadw jeszcze pocign.
Ale oprcz impulsw odgrnych dziaa znany od wiekw mechanizm wzmacniajcy na dole dziaania gry. Policyjne upodobanie wadz najwyszych, kiedy tylko si objawi, nasilaj policyjne skonnoci wszystkich struktur w pastwie, nawet
bardzo od policji odlegych. Przy okazji zawsze reguluje si osobiste rachunki. Wystarczy, by minister sprawiedliwoci widowiskowo zwolni prokuratora za jakie jego zdaniem zaniedbanie, by caa struktura zacza si ba zaniedba. Skutkiem
tego moe by rozpoczynanie ledztw w jednym kierunku, a unikanie w innym,
wnioski o zamykanie do aresztu bez potrzeby albo niezamykanie mimo potrzeby
itd. Wystarczy, by minister owiaty orzek, i nauczyciele z jakim fragmentem biografii s genetycznymi niepatriotami, eby zaczto si takich nauczycieli pozbywa. Wystarczy wywali dziennikarza z publicznych mediw za zbyt ostre potraktowanie polityka rzdzcego pastwem, ktrego naley si ba, eby wielu innych
zaczo traktowa wadz z naleyt potulnoci. W mediach tych narastanie potulnoci jest wyrane. Nie min rok rzdw PiS, a publicystyk, szczeglnie w telewizji publicznej, mamy ... partyjn i prawicow [] Ten mechanizm by znany w
PRL, a najbardziej ponuro zaznaczy si w roku 1968. Zreszt obecne wydarzenia
nieco przypominaj ten czas. ydw zastpili lustrowani, a oryginalnym wkadem
IVRP ma szans sta si kategoria podobywateli urodzonych przed 1972 r. Ich
kochanki lub kochankowie zapisani w aktach SB zostan ujawnieni. Skoki w bok
urodzonych po roku 1972, take posw pracujcych nad ustaw o lustracji, bd z
ustawy moralne, wic nie bdzie si ich ujawnia.
Sianie strachu, konformizmu, donosicielstwa raz uruchomione nie ustanie. Niedawno mielimy ewidentnie pokazowe zatrzymanie ministra Wsacza przez ekip
w bojowych mundurach i pod broni, oczywicie pod okiem dziennikarzy. Przewieziono go przez ca Polsk, przesuchano i zwolniono za mizern kaucj, ktrej jednym celem byo uwiarygodnienie propagandowej pokazwki [...]
64

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 65

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie

Ataki na Trybuna Konstytucyjny


Jedn z najwaniejszych instytucji, niepodporzdkowan ani wadzy prezydenta
[wtedy Lecha Kaczyskiego], ani premiera, by Trybuna Konstytucyjny. Signijmy do zebranych przez Waldemara Kuczyskiego ustaw zakwestionowanych przez
TK, skdind fundamentalnych dla realizacji projektu IV RP. Byy to poraki bolesne.
Waldemar Kuczyski:
Podaj przykady ustaw i uchwa najbardziej priorytetowych dla PiS, tych konstytuujcych IVRP. 23.03.2006 Trybuna Konstytucyjny uznaje za niezgodne z
Konstytucj kluczowe postanowienia ustawy medialnej; w tym prawo prezydenta
do mianowania jej szefa oraz prawo KRRiT do cenzurowania etyki dziennikarskiej
w mediach.
21.04.2006 TK uznaje za niekonstytucyjn wikszo ustawy otwierajcej zawody prawnicze, a faktycznie zmierzajc do osabienia lub likwidacji samorzdu adwokackiego. 22.09.2006 TK uzna za niekonstytucyjne najwaniejsze uprawnienia bankowej komisji ledczej Sejmu, faktycznie wymierzonej w Leszka
Balcerowicza i niezaleno NBP, w tym jej prawo do badania banku centralnego i organw nadzoru finansowego. Reakcj na wyrok TS by insynuacyjny atak
Jarosawa Kaczyskiego na prezesa NBP; gdyby by nowy prezes NBP, naprawd nowy, czyli z innego rodowiska, to ochrona tej instytucji przez Trybuna
Konstytucyjny niewiele by pomoga. To, co si tam dziao przez wiele lat, wyszoby na jaw. Mogoby to by dla rnych rodowisk skrajnie niemie (Rzeczpospolita, 29.09.2006).
Opracowanie Trybuna Konstytucyjny w mediach w 2006 roku, Warszawa,
Wydawnictwo TK:
Reakcj na wyrok TK by insynuacyjny atak Jarosawa Kaczyskiego na prezesa NBP; gdyby by nowy prezes NBP, naprawd nowy, czyli z innego rodowiska,
to ochrona tej instytucji przez Trybuna Konstytucyjny niewiele by pomoga. To, co
si tam dziao przez wiele lat, wyszoby na jaw. Mogoby to by dla rnych rodowisk skrajnie niemie (Rzeczpospolita, 29.09.2006).
Przyjrzyjmy si jak, ta sprawa (U 4/06) relacjonowana bya na amach prasy:
Jeszcze przed wyrokiem Trybunau rozpocza si dyskusja na temat ewentualnych jego skutkw.
Dla Komisji od samego pocztku najwaniejsze stao si upokorzenie Leszka
Balcerowicza, ktry symbolizuje polityk gospodarcz III RP. Dlatego przewodniczcemu komisji Arturowi Zawiszy tak bardzo zaleao na przesuchaniu prezesa
NBP. A Balcerowicz przed komisj nie chcia si stawi.
Ju we wrzeniu Zawisza zapowiada rozwizanie siowe: Jeli wiadek si nie
stawi, wylemy zawiadomienie o nowym terminie przesuchania, jeli to nie poskutkuje, moemy na niego naoy grzywn, a w przypadku kompletnego braku
wsppracy - doprowadzi si. (Przekrj, Grudzie, 2006, Nasza przepowiednia dla Polski).
65

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 66

Raport ggaczy
Prof. Leszek Balcerowicz ostentacyjnie odmwi stawienia si przed sejmow
komisj ledcz ds. bankw, dopki Trybuna Konstytucyjny nie zbada, czy jest ona
legalna.
Z formalnego punktu widzenia Balcerowicz jest zobligowany stawi si na wezwanie komisji parlamentarnej. >Prezesa NBP nie obejmuje ochrona immunitetu. I
cho faktycznie mona kwestionowa legalno powoania tej akurat komisji ledczej, to pki wtpliwoci tych nie rozstrzygnie Trybuna Konstytucyjny, trzeba si
jej podporzdkowa i stawi na wezwanie< - ocenia prof. Piotr Winczorek, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. (Polityka, nr 38, 23.09.06, Gest
Balcerowicza).
Gdy doszo do rozprawy, media obficie relacjonoway jej przebieg.
Wojciech Szarama i Andrzej Dera (obaj z PiS) i prokuratorzy Zbigniew Szcztka i Przemysaw Pitek przekonywali Trybuna, e nie ma on prawa bada tej uchway Sejmu. Powoywali si na konstytucj, ktra pozwala Trybunaowi bada
przepisy prawa, czyli akty skierowane do nieokrelonej grypy osb i tworzce jakie oglne zasady postpowania.
- Czy w takim razie jest w ogle jaki sposb kontroli konstytucyjnoci uchwa
Sejmu?- pyta sdzia sprawozdawca Mirosaw Wyrzykowski. Posowie nie umieli
jej wskaza.
() Sdzia Ewa towska badajc zarzut naruszania niezalenoci banku centralnego pytaa prokuratora Szczsk, czy zna takie zjawisko, jak nkanie kogo np.
kontrolami i pojcie molestowania prawnego. I czy to moe wpyn na czynnoci
podejmowane przez tak osob. - to moe wpywa na jednostki nie majce silnego charakteru - przyzna prokurator. (Gazeta Wyborcza, nr 222, 22.09.06, Co
dalej z komisj?).
Jak czytam t uchwa, to nie wiem, czy chodzi o przyznanie komu Nagrody
Nobla, czy postawienie zarzutw komentowa sdzia Marian Zdyb. (Rzeczpospolita, nr 222, 22.09.06, Trybuna krytycznie o komisji ledczej).
Cytowano te obszerne fragmenty ustnego uzasadnienia wyroku, co naley raczej do rzadkoci.
Niech to wykuj na sejmowej cianie:
- Przesuchania powinny by wyrazem >najwyszego poszanowania dla obowizujcych norm, wzorem do naladowania<.
- Posom nie wolno: zadawa pyta sugerujcych, nieostrych i niezrozumiaych,
pytanie nie mog by >poniajce, zniewaajce, wymiewajce, podchwytliwe lub
obraliwe< dla osoby przesuchiwanej, nie wolno zadawa po kilka razy tych samych pyta, odczytywa zezna innych osb i da komentowania ich, zadawa
pyta o ocen wiarygodnoci innych przesuchiwanych osb, narusza dobra osobiste wiadkw, wdawa si w spory i dyskusje ze wiadkami i sugerowa prawdziwe znaczenie ich zezna, przesuchiwa wiadka przez wiele godzin.
- Zeznania zoone w warunkach wyczajcych swobod wypowiedzi albo uzyskane wbrew wyej wskazanym zakazom lub nakazom zgodnie z zasadami proce66

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 67

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie


dury karnej nie mog stanowi dowodu zauway sdzia Mczyski. (Trybuna,
nr 223, 23-24.09.06, Wielkie baty).
Sejm jako jeden z organw wadzy pastwowej moe duo, lecz nie moe
wszystkiego. To, co robi, musi si mieci w ramach konstytucji i ustaw. Chodzio
o uniknicie znanego z historii sprowadzenia demokracji do wszechwadzy wikszoci parlamentarnej - uzasadnia wyrok wiceprezes Trybunau Andrzej Mczyski.
Sejmowa komisja nie moe by sytuowana w pozycji superorganu nad innymi
organami. Sejm, powoujc komisje, jest zwizany z konstytucyjn zasad podziau i rwnowaenia wadz - mwi sdzia Mczyski. (Gazeta Wyborcza, nr 223,
23-24.09.06, Nad Wami Konstytucja).
Przestaa obowizywa socjalistyczna zasada, w myl ktrej najwyszym organem wadzy pastwowej jest Sejm, aczkolwiek reminiscencje tej zasady s w dalszym cigu wyranie obecne w myleniu o pozycji i zakresie zada Sejmu zauway wczoraj sdzia Andrzej Mczyski, uzasadniajc wyrok Trybunau Konstytucyjnego. (Gazeta Wyborcza, nr 223, 23-24.09.06, Sdziowie o tym, co wolno
ledczym, a czego nie).
Wreszcie burza komentarzy po wyroku.
Zakres dziaalnoci komisji ledczej ds. bankw jest nielegalny orzek Trybuna Konstytucyjny. Sdziowie potraktowali posw jak nowicjuszy, eby nie powiedzie nieukw. Sdzia Mczyski dugo wylicza dziesitki karygodnych bdw,
jakie popenili powoujc instytucj do zbadania caego systemu bankowego. Trybuna zmasakrowa jednak nie tylko PiS-owsk komisj, ale postawi w fatalnym
wietle wszystkie poprzednie komisje ledcze badajce spraw Lwa Rywina, Orlenu i PZU. (Trybuna, nr 223, 23-24.09.06, Wielkie baty).
Trybuna uzna w pitek za sprzeczn z konstytucj t cz uchway Sejmu,
ktra okrela zakres prac komisji bankowej. Nie zlikwidowa jednak samej komisji. Sejm musi na nowo okreli zakres jej dziaania. () Sejm przekroczy swoje
konstytucyjne uprawnienia, zlecajc komisji badanie dziaalnoci organw, ktre
nie podlegaj jego kontroli m.in. Narodowego Banku Polskiego i jego prezesa,
Komisji Nadzoru Bankowego czy Komisji Papierw Wartociowych.
(Gazeta Wyborcza, nr 223, 23-24.09.06, E. Siedlecka. R. Grochal, Nad Wami
Konstytucja).
To jest przeomowa decyzja dla niezalenoci banku centralnego w Polsce. Suchajc uzasadnienia, miao si wraenie, e jest to jednoczenie wielka lekcja, co
znaczy pastwo praworzdne, w ktrym najwysz wadz jest konstytucja. I ona
wie wszystkie inne wadze razem, take Sejm. Bo nie jest tak, e ten, kto zosta
wybrany w wyborach parlamentarnych, moe wszystko. Sejmokracja amie praworzdno. (Newsweek, 1.10.06, Prof. L .Balcerowicz, Kolesie, czyli nard).
Suchajc pana ministra Szczygy, nie syszaem ani jednego argumentu odnoszcego si do orzeczenia. Pan minister stwierdzi, e TK nie ma kompetencji do
rozpoznania sprawy, bo uchwaa o komisji ledczej nie jest jakoby normatywna. Ot trybuna wyranie stwierdzi i popar to licznymi argumentami, e ta uchwaa
ma charakter normatywny. Potwierdza to cay szereg treci tej uchway. Zamiast po67

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 68

Raport ggaczy
czeka na pisemne uzasadnienie i do niego si odnie, pan minister popieszy si
z konkluzj. To bardzo niewaciwa reakcja ze strony wysokiego funkcjonariusza
pastwa na wyrok TK. ( Trybuna, nr 223, 23-24.09.06, prof. M. Safjan, Ta komisja nie moe dziaa).
Trzeba jednak przyzna, e z jednej strony bya to bardzo rygorystyczna interpretacja Konstytucji. Caa rzecz rozbia si o pojcie okrelonoci sprawy. To pojcie przestao by czysto akademickie, ale wpyno na bieg wydarze w kraju. Z
drugiej jednak strony trzeba zada pytanie o suszno i sprawiedliwo samych
rozstrzygni konstytucyjnych. Bo gdyby miao by tak, e Nard powouje Sejm,
ktry nie jest w stanie podda sejmowemu ledztwu dziaa Komisji Nadzoru Bankowego, to znaczyoby, e mamy do czynienia ze le skonstruowan Konstytucj
i to jest najdalej idca refleksja z dzisiejszego dnia. (Nasz Dziennik, nr 223, 2324.09.06, Artur Zawisza, Ruch naley do Sejmu).
Teraz powoanie kadej komisji ledczej bdzie zaskarane do Trybunau, bo
zawsze znajdzie si jaka grupa interesw, ktra bdzie si temu sprzeciwia. Dojdzie do tego, e to od Trybunau bdzie zalee zakres prac komisji mwi Szarama). (Nasz Dziennik, nr 223, 23-24.09.06, Komisja nie moe wezwa kadego).
Posowie PiS mieli nietgie miny. A minister Przemysaw Gosiewski mwi
Gazecie: - Trybuna moe bada legalno ustaw, a nie uchwa sejmowych. S
granice falandyzacji prawa. Prawo obowizuje te Trybuna . (Gazeta Wyborcza,
nr 223, 23-24.09.06, Nad Wami Konstytucja).
Politycy PiS powiedzieli ostatnio duo pochopnych sw na temat Trybunau.
Mwili o niedawnych czasach, gdy sdziowie starali si by powcigliwi. Dzi ta
powcigliwo znika. Czy to orzeczenie to aby nie swoisty wyraz malutkiego odwetu uraonych prawnikw na partii rzdzcej? Powtrz raz jeszcze to nie pose
Zawisza bdzie mia z tego powodu kopot, a polska demokracja, ktra stanie si
bardziej bezradna wobec patologii, a te nie s przecie wymysem politykw.
(Newsweek, 1.10.06, A. Zaremba, Pyrrusowe zwycistwo Trybunau).
Uwaam, e orzeczenie Trybunau Konstytucyjnego, w ktrym sdziowie uznali, e sejmowa komisja ledcza ds. bankw dziaa niezgodnie z konstytucj, to wielkie zwycistwo pastwa prawa. Powiedziabym nawet, e najwiksze w ostatnim
roku.
To orzeczenie jest druzgocce dla osb, ktre instrumentalnie traktuj prawo,
czyli dla sejmowej wikszoci, ktra chciaa uderzy w Leszka Balcerowicza. Jest
te absolutnie druzgocce dla komisji, a w szczeglnoci dla jej przewodniczcego
Artura Zawiszy. Pewien sposb traktowania prawa zosta przez to orzeczenie cakowicie skompromitowany. To sygna dla nas wszystkich, e prawdziwa demokracja to rzdy prawa, a nie rzdy ludzi. Prawo wygrao. Ludzie, ktrzy prawa nie rozumiej albo je zinstrumentalizuj ponieli klsk. (Dziennik, nr 133, 2324.09.06, T. Lis, Orzeczenie Trybunau jest druzgocce dla Zawiszy).
Sdziowie wykazali rzadk odwag cywiln. Przecie od miesicy rzd i prezydent publicznie ajali czonkw Trybunau za poprzednie werdykty. Niektrzy
prominentni
68

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 69

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie


PiS-owcy wrcz grozili, e zmieni ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, powoaj do niego swoich ludzi jak wczeniej zrobili z KRRiT, a ostatnio z nadzorem
nad instytucjami finansowymi. (Gazeta Wyborcza, nr223, 23-24.09.06, W. Gadomski, Brawa dla Trybunau).
Na koniec opinia konstytucjonalisty.
Wyrok w sprawie komisji bankowej nie jest kolejnym przejawem >polityki imposybilizmu< Trybunau Konstytucyjnego, o co oskaraj jego sdziw niektrzy
politycy. Po prostu w pastwie prawa wydawanie pewnych aktw normatywnych
jest niedopuszczalne; nie moe te by w nim zgody na dowolno dziaa organw
wadzy publicznej. To istotna zasada, ktr wszyscy politycy powinni si przejmowa. Nie zawsze, co wida, chc, ale powinni przynajmniej wiedzie, e ona jest i
e powinni si jej trzyma. (Tygodnik Powszechny, nr 40, 1.10.06, Prof. P. Winczorek, Prawnie i sprawiedliwie)
3.11.2006 TK uzna za niezgodn z konstytucj, uchwalon byskawicznie, z naruszeniem trybu (krtkie, tygodniowe vacatio legis) ordynacj wyborcz do samorzdu terytorialnego. Trybuna Konstytucyjny powiedzia, e przepuszcza ustaw
tylko dlatego, e procedura wyborcza ju trwa. Tylko majc na uwadze toczcy
si wanie proces wyborczy, Trybuna nie uznaje zbyt krtkiego vacatio legis za
wystarczajcy powd do uznania trybu uchwalenia ustawy za sprzeczny z konstytucj uzasadni wyrok sdzia sprawozdawca Jerzy Stpie. Troje sdziw zoyo zdania odrbne. Ewa towska, Marek Safjan i Mirosaw Wyrzykowski uznali,
i tylko dlatego, e wybory s za tydzie, nie mona przymyka oka na niezgodny
z konstytucj tryb uchwalenia ordynacji. Cyt. za: Ewa Siedlecka, Wybory wygray z konstytucj, Gazeta Wyborcza, 4.10.2006.

Manipulacje w ordynacji wyborczej


Zainicjowana przez PiS bitwa o zmian samorzdowej ordynacji wyborczej, ktra zmierzaa do wprowadzenia tak zwanych blokw list partii startujcych w wyborach, rozpocza si od zmian w Komisji Samorzdu Terytorialnego, w ktrej rzdzca koalicja PiS-Samoobrona-LPR nie miaa wikszoci. Zaatwiono to prost uchwa Sejmu o zwikszeniu liczby czonkw tej komisji z o dodatkowych 30 posw. Z wymienionych partii, naturalnie. Dotychczas pracami komisji kierowa prezes PSL Waldemar Pawlak. Pojawia si zatem moliwo zmiany na tym stanowisku.
Polska Agencja Prasowa:
Waldemar Pawlak (PSL) zosta w rod odwoany z funkcji szefa sejmowej komisji samorzdu terytorialnego i polityki regionalnej. Nowym przewodniczcym zosta
Dawid Jackiewicz z PiS. Koalicja ma te obecnie wikszo w prezydium komisji.
Zmiany zostay dokonane na posiedzeniu komisji w nowym, poszerzonym skadzie.
W rod po poudniu komisja ma zdecydowa o losach wysuchania publicznego w sprawie projektu zmian w samorzdowej ordynacji wyborczej.
69

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 70

Raport ggaczy
Za odwoaniem Pawlaka byo 32 posw komisji, przeciwko - 24, nikt nie
wstrzyma si od gosu. Po jego odwoaniu wikszo obecnych na posiedzeniu komisji posw opozycji z PO i SLD opucia sal obrad. Jackiewicza poparo 32 posw, przeciwko byo 5, nikt nie wstrzyma si od gosu.
We wtorek Sejm rozszerzy skad komisji z 31 do 61 osb. Koalicja zdobya w
niej przewag nad opozycj. Na rodowym, pierwszym posiedzeniu komisji w nowym skadzie, wniosek o odwoanie Pawlaka i powoanie Jackiewcza oraz o rozszerzenie prezydium komisji z 4 do 6 osb zoy Antoni Sosnowski z LPR.
Poniewa nieco wczeniej Pawlak - jeszcze jako przewodniczcy - pomyli nazwisko Sosnowskiego, pose LPR motywowa swj wniosek m.in. tym, e skoro po
roku pracy z 31-osobow komisj Pawlak myli nazwiska posw, to jak poradzi sobie z komisj liczniejsz o 30 osb.
Merytorycznie Sosnowski zarzuci Pawlakowi, e jego ubiegotygodniowa decyzja poddania pod gosowanie wniosku o przeprowadzenie 11 wrzenia wysuchania publicznego w sprawie projektu zmian w ordynacji samorzdowej bya sprzeczna z uchwa Sejmu zobowizujc komisj do zakoczenia prac nad tym projektem do 21 sierpnia oraz z regulaminem Sejmu.
Wedug posa LPR, Pawlak cho ma dugi sta parlamentarny w tej sprawie ewidentnie zama prawo. Sosnowski powoywa si na ekspertyz, zgodnie z ktr
Pawlak, wobec uchway Sejmu o zakoczeniu prac komisji nad ordynacj do 21
sierpnia, nie powinien poddawa pod gosowanie wniosku o wysuchanie publiczne. Jego przyjcie oznaczao de facto niedotrzymanie przez komisj naoonego
na ni terminu zakoczenia prac.
Wystpienie posa LPR przeryway okrzyki posw opozycji, m.in: Sosnowski
na marszaka. Pose SLD Jan Kochanowski bezskutecznie apelowa o wycofanie
wniosku o odwoanie Pawlaka argumentujc, e robienie tego przed wyborami samorzdowymi jest skandalem.
Ostatecznie Pawlak zosta pozbawiony funkcji, a nowym szefem komisji zosta
Dawid Jackiewicz. Nastpnie rozszerzone zostao prezydium komisji z 4 do 6 osb.
Po odwoaniu Pawlaka w prezydium komisji pozostali: Jackiewicz, Waldemar Nowakowski (Samoobrona) i Waldy Dzikowski (PO). Po gosowaniu doczyli do nich: Krzysztof Jurgiel (PiS), Elbieta Winiowska (Samoobrona) i Witold Baaak (LPR). Przepada kandydatura posa PSL Mirosawa Maliszewskiego. []
Komisja w nowym skadzie moga zaj si teraz wysuchaniem publicznym, zaplanowanym jeszcze przez Waldemara Pawlaka na wrzesie:
PiS nie chce wysuchania ordynacji pisa reporter portalu money.pl. - Termin
ten praktycznie uniemoliwia wprowadzenie zmian do ordynacji samorzdowej
przed jesiennymi wyborami samorzdowymi. Chodzio przede wszystkim o poprawk umoliwiajc blokowanie list wyborczych.
Przed gosowaniem opozycja wskazywaa na brak podstawy prawnej, na mocy
ktrej komisja mogaby zdecydowa o odwoaniu wysuchania publicznego.
Pose PO Waldy Dzikowski tumaczy, e nie byo podstaw prawnych do odwoania wysuchania. Jego zdaniem zgodnie z regulaminem Sejmu mona je odwoa
70

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 71

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie


z powodw technicznych - gdy jest zbyt wielu chtnych do udziau w wysuchaniu
i nie ma do tego warunkw lokalowych.
Wszystko wskazuje na to, e nie bdzie publicznego wysuchania projektu zmian
w samorzdowej ordynacji wyborczej. Szef klubu PiS Marek Kuchciski powiedzia, e jego ugrupowanie jest przeciwne tej procedurze.
Decyzj o wysuchaniu publicznym komisja przyja w ubiegym tygodniu, wikszoci gosw jej opozycyjnych czonkw.
Kuchciski: Wysuchanie publiczne wprowadza w bd opini publiczn. Zaplanowane zostao na 11. wrzenia. Po zmianie skadu komisji i zdobyciu w niej wikszoci przez koalicj, PiS bdzie chcia anulowa decyzj o wysuchaniu publicznym. Komisja [wikszo miaa ju w niej rzdzca koalicja] zbierze si w tej
sprawie jeszcze dzi po poudniu.
Wysuchanie publiczne zostao odwoane.
Opozycja zorganizowaa jednak wysuchanie poza siedzib Sejmu, w wynajtej
sali w jednej z prywatnych szk wyszych. Oczywicie, skutki tego byy adne.
Wczorajsze, nieformalne wysuchanie zostao zorganizowane przez opozycj, co
Marek Jurek uzna za demonstracj. (Polskie Radio, 6 wrzenia 2006).

Manipulacje przy rozpatrywaniu konstytucyjnoci


ustawy lustracyjnej
11 maja 2007 r. po trzydniowym posiedzeniu TK zakwestionowa najwaniejsze
punkty ustawy lustracyjnej. Znacznie ograniczy zakres jej stosowania i znis sankcje za niezoenie owiadczenia lustracyjnego.
Przyjrzyjmy si oczami mediw rozprawie i wydarzeniom wok i po wyroku. Warto powici na to nieco wicej czasu, bowiem jak na doni wida sposoby,
ktrych wczesna wadza wykonawcza (cho razem z wadza ustawodawcz) uywaa dla dyskredytowania wadzy sadowniczej.
Lustracja (sygn. K 2/07) [opracowanie Zespou Prasy i Informacji Trybunau
Konstytucyjnego Trybuna Konstytucyjny w mediach w 2007 roku. Wydawnictwo TK, Warszawa 2008]
Rozpraw roku 2007 bya na pewno lustracja. Najwicej o niej napisano,
rozprawa trwaa z przerwami 3 dni, a wyrok ogoszono czwartego w pnych godzinach wieczornych.
28 lutego oraz 9, 10 maja 2007 r. Trybuna Konstytucyjny w penym skadzie
rozpozna wniosek Grupy posw na Sejm RP dotyczcy ustawy z 18 padziernika
2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organw bezpieczestwa pastwa z lat 1944-1990 oraz treci tych dokumentw znowelizowanej ustaw z dnia
14 lutego 2007 r. Trybuna oceni z punktu widzenia zgodnoci z konstytucj wymienione wyej ustawy a take szereg innych ustaw, ktre zostay zmienione w wyniku wejcia ich w ycie. Wyrok ogoszono 11 maja.
Nim doszo do rozprawy, temat lustracji przewija si w mediach przez dugie
miesice.
71

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 72

Raport ggaczy
Sowo lustracja dziaa na wielu ludzi w Polsce jak czerwona pachta na byka.
Wok idei lustracji wytworzya si caa chora mitologia i naroso wiele nieporozumie, ktre dzi utrudniaj pene przeprowadzanie procesu lustracyjnego
(Dziennik, nr 12, 15.01.07. Zbigniew Romaszewski, Dzieje antylustracyjnej
histerii).
To, kiedy w sprawie ustawy lustracyjnej zbierze si Trybuna, jest wane: od jego wyroku zaley, jak w najbliszych miesicach bdzie wyglda lustracja. 15 maja mija termin skadania owiadcze lustracyjnych. (). Wczoraj niemal wszyscy
sdziowie Trybunau przez ponad trzy godziny za zamknitymi drzwiami naradzali si nad wyznaczeniem terminu rozprawy. I sugerowali, eby decyzj odoy
powiedzia po naradzie prezes Trybunau Jerzy Stpie. (). Sam mog podj decyzj i niczego nie wykluczam. Widzimy zapotrzebowanie spoeczne na wydanie
wyroku przed 15 maja.
(Rzeczpospolita, nr 86, 12.04.07. Lustracja bez zawieszenia).
Wreszcie rozpocza si rozprawa.
Caa Polska czeka: co dalej z t bublowat lustracj? Trzeba si owiadcza lustracyjnie, czy moe Trybuna Konstytucyjny wyrzuci PiS-owsk ustaw do kosza?
Czego wadcy IV RP od Trybunau oczekuj, wiadomo meldunku: >Panie prezesie, zadanie wykonane<. Widocznie na to si nie zanosi, bo do akcji, przy wtrze obelywych, kierowanych pod adresem Trybunau Konstytucyjnego wypowiedzi
dygnitarzy PiS-u, przystpi sam marszaek Sejmu Ludwik Dorn.
(Trybuna, nr 106, 8.05.07. Gwacenie sdziw).
PiS prbuje w sprawie lustracji gra na czas. Marszaek Sejmu Ludwik
Dorn zada odroczenia rozprawy. () zwrci si do Trybunau z ponownym
wnioskiem w tej sprawie. Marszaek twierdzi, e pose PiS Arkadiusz Mularczyk, ktry bdzie broni lustracji przed Trybunaem, nie zdy si przygotowa do rozprawy.
(Rzeczpospolita, nr 107. 9.05.07. Dzi sdny dzie dla lustracji).
Pi godzin trwaa () przed Trybunaem walka o odroczenie rozprawy rozstrzygajcej, czy ustawa lustracyjna jest zgodna z konstytucj. Na pocztku Mularczyk owiadczy, e nie ma upowanienia marszaka Sejmu, by reprezentowa go
w sprawie skargi rzecznika praw obywatelskich z 23 kwietnia. Marszaek zdecydowa tak dzi rano stwierdzi Mularczyk.()
Po 45-minutowej naradzie Trybuna wyczy ze sprawy wniosek RPO. Wtedy pose
Mularczyk wytoczy kolejne dziaa. Domaga si wyczenia ze sprawy trjki sdziw;
Marka Mazurkiewicza, Ewy towskiej i Jerzego Stpnia, bo Gazeta Polska i Nasz
Dziennik przypomniay, e w przeszoci krytycznie wypowiadali si na temat lustracji. Mularczyk chcia te sprawdzenia bezstronnoci sdziego Mirosawa Wyrzykowskiego. Podejrzewa, e jako czonek Rady Wydziau Prawa na UW uczestniczy w podjciu uchway krytykujcej ustaw lustracyjn. Po dwuipgodzinnej naradzie Trybuna
postanowi odrzuci te wnioski i rozprawa moga si zacz. (). W pierwszym dniu
trzydniowego lustracyjnego maratonu przed Trybunaem Konstytucyjnym Trybuna odrzuci wnioski o wyczenie w sumie czterech sdziw i wysucha przemwie stron.
(Gazeta Wyborcza, nr 108, 10.05.07. Bdzie wyrok na lustracj).
72

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 73

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie


Trybuna Konstytucyjny orzek, e midzy wczeniejszymi wypowiedziami sdziw a ich dzisiejsz rol nie ma adnej sprzecznoci. Przeciwnicy odsunicia grupy sdziw wskazuj, e lustracja przykuwa uwag Polakw od 17 lat. Jak znale
kogo, kto nie mia w tej kwestii zdania? Zadaj ironiczne pytanie, czy krytyczne
wypowiedzi o lustracji Ewy towskiej i Marka Mazurkiewicza sprzed 15 lub dziewiciu lat maj podwaa dzisiejsze domniemanie ich bezstronnoci. (). Nieco inaczej spraw widzi Janusz Kochanowski. (). Uzna, e dawne wypowiedzi sdziw zarwno za lustracj, jak i przeciw niej, uprawniaj do zoenia wniosku o
ich wyczenie wobec >subiektywnych wtpliwoci co do ich bezstronnoci<. TK
jednak odrzuci ten punkt widzenia.
(Rzeczpospolita, nr 108, 10.05.07. Piotr Semka, Autorytet i wiarygodno Trybunau).
() posiedzenie przypominao bardziej manewry wojenne ni obrady Trybunau Konstytucyjnego.
(Rzeczpospolita, nr 109, 11.05.07. PiS kontra Trybuna).
Drugi dzie rozprawy zosta przedstawiony w mediach rwnie dramatycznie.
Przez jedn noc IPN znalaz akta dwch sdziw Trybunau.
(Dziennik, nr 109, 11.05.07, Nocny atak na Trybuna).
Drugi dzie sdzenia ustawy lustracyjnej zacz si od bomby. Wrzuci j reprezentujcy Sejm pose Mularczyk (PiS) wedle akt IPN dwaj sdziowie Marian
Grzybowski i Adam Jamrz maj agenturaln przeszo. Mularczyk zoy wniosek o odroczenie rozprawy, dopki nie wyjani si, czy sdziowie mog orzeka.
(). Prezes Trybunau Jerzy Stpie chcia zobaczy notatk, ktr Mularczyk
zrobi z akt IPN, ale pose nie mia jej przy sobie. ()
Prezes Stpie zdecydowa: sdziowie zostan wyczeni, bo Trybuna ma orzec
w sprawie przepisu, ktry mgby ich dotyczy. Po czterech godzinach rozprawa
moga si zacz.
(Gazeta Wyborcza, nr 109, 11.05.07. Noc dwch teczek)
Rzecznik IPN odsania kulisy odnalezienia teczek sdziw Trybunau: Pose
Mularczyk zacz je przeglda w czwartek o 8 rano. Wyszed od nas przed 11, eby zdy do Trybunau na rozpraw.
(Gazeta Wyborcza, nr 109, 11.05.07. Operacja Trybuna)
Zachowanie przedstawiciela Sejmu przed Trybunaem komentowano:
Donald Tusk, przewodniczcy PO: Kolegium IPN powinno wyjani rol Instytutu w tej sprawie. Rodzi si podejrzenie, e mg suy w tym przypadku
skuteczn pomoc w szukaniu hakw na Trybuna. T spraw trzeba dokadnie
wyjani.
Wiktor Osiatyski: Poprzednie wnioski posa PiS zmierzajce do odroczenia
wyroku TK byy niesuszne, ale uprawnione. Ten krok jest nikczemny. (Gazeta
Wyborcza, nr 109, 11.05.07. Operacja Trybuna)
Dopiero po godz. 19 Trybuna dosta informacj o tym, co znajduje si w aktach
sdziw Adama Jamroza i Mariana Grzybowskiego, ktrych wczeniej prezes Trybunau wyczy ze sprawy w zwizku z informacj reprezentujcego Sejm Arkadiusza
Mularczyka, e s zarejestrowani w IPN jako >kontakty operacyjne<. ()
73

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 74

Raport ggaczy
- Czy pan przekaza nam pen informacj? Czy wiedzia pan, e sdzia Grzybowski zosta zarejestrowany 19 czerwca 1989 r.? Czy wiedzia pan, e sdzia Jamrz odmwi wsppracy z SB z powodw moralnych i zosta wyrejestrowany jako nieprzydatny? pyta wzburzony sdzia Stpie. (). Dlaczego pan zatai przed nami te informacje? Na ich podstawie dwaj sdziowie zostali wyczeni. Czy kto pana wprowadzi w bd? naciska prezes TK. Mularczyk milcza. () - Czy sprawdzi pan te informacje? Nie dla Trybunau, lecz dla siebie zakoczy Stpie.
(Gazeta Wyborcza, nr 109, 11.05.07. Czy Pan to sprawdzi, panie pole Mularczyk?)
Ludwik Dorn, marszaek Sejmu, powiedzia: Chc jasno stwierdzi, e pan Mularczyk dziaa jako wskazany przedstawiciel Sejmu. Oceniam jego postpowanie
przed Trybunaem bardzo wysoko. Dziaa w kontakcie i po konsultacjach ze mn,
pod moim nadzorem, w wikszoci wykonujc moje polecenia - powiedzia Dorn.
(ycie Warszawy, nr 110, 12-13.05.07. Rada adwokacka zajmie si posem
Mularczykiem)
Dzi zobaczylimy, jak dziaa nowa ustawa stwierdzi prezes TK Jerzy Stpie.
(Trybuna, nr 109, 11.05.07. Niezwykle niepokojce)
Prof. Marek Safjan, byy prezes Trybunau Konstytucyjnego: - W historii orzecznictwa TK nie byo przypadku, w ktrym z tak konsekwencj uczestnicy postpowania zmierzaliby do tego, by nie dopuci do wydania wyroku. Adam Jamrz i
Marian Grzybowski powoani zostali podczas mojej kadencji w trybunale. Skadali owiadczenia lustracyjne, ktre zostay poddane weryfikacji przez rzecznika interesu publicznego. Gdyby byy jakiekolwiek wtpliwoci w ich sprawie, wszczto
by na pewno postpowanie. Niezwykle niepokojca z punktu widzenia interesu
pastwa prawa jest sytuacja, w ktrej blokuje si moliwo wydania bardzo wanego i oczekiwanego przez du cz spoeczestwa orzeczenia.
(Trybuna, nr 109, 11.05.07. Niezwykle niepokojce)
Po trzydniowym i penym dramatycznych przerw w posiedzeniu Trybuna wyda
wyrok.
W sprawie lustracji toczy si prawdziwy wycig z czasem. A 90 procent osb
zobowizanych do zoenia owiadcze lustracyjnych czekao do orzeczenia Trybunau. PiS starao si z kolei odwlec orzeczenie. Trybuna Konstytucyjny przeciwnie,
chcia koniecznie wyda werdykt przed 15 maja. I dopi swego. Po trzydniowym i
penym dramatycznych przerw posiedzeniu Trybuna wyda wyrok.
(Rzeczpospolita, nr 110, 12-13.05.07. Trybuna: ustawa lustracyjna czciowo niezgodna z konstytucj).
Lustracja ma suy wycznie ochronie demokracji. Nie moe zaspokaja dzy zemsty, lecz musi suy sprawiedliwoci i uwzgldnia prawa czowieka mwi, rozpoczynajc wygaszanie uzasadnienia, prezes Trybunau Jerzy Stpie. I doda: - Walczc z reliktami ustroju totalitarnego, pastwo musi stosowa zasady demokratycznego pastwa prawa, bo inaczej takie pastwo nie byoby lepsze od pastwa totalitarnego. Ustawa lustracyjna moe mie tylko charakter indywidualny, a
nie zbiorowy. Teori lepych bagnetw mamy ju za sob mwi Stpie. () Celem ustawy lustracyjnej nie jest, wbrew rozpowszechnionemu pogldowi, ocena i
74

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 75

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie


nastpnie stwierdzenie prawdomwnoci osb skadajcych owiadczenia lustracyjne. Zasadniczym celem ustawy jest ujawnienie pracy lub suby w organach bezpieczestwa pastwa lub wsppracy z nimi w latach 44-90 bd ustalenie braku
takiej pracy, suby lub wsppracy. Celem takiej regulacji jest zapewnienie jawnoci ycia publicznego, eliminacja szantau faktami z przeszoci, ktre mog by uznane za kompromitujce, i poddanie tych faktw spoecznemu osdowi.
(Gazeta Wyborcza, nr 110, 12-13.05.07. Jerzy Stpie: Jaka lustracja, Uzasadnienie wyroku Trybunau Konstytucyjnego)
W pitek pada te przestroga z ust prezesa Stpnia. Przedstawiajc uzasadnienie do orzeczenia w sprawie ustawy lustracyjnej, kilkakrotnie przypomnia premierowi, e ma obowizek opublikowa w dzienniku ustaw orzeczenie Trybunau
>niezwocznie<.
(Rzeczpospolita, nr 110, 12-13.05.07. Prezes, ktry zaskoczy wszystkich)
Publikacja sentencji wyroku w Dzienniku Ustaw nie odbya si bez komplikacji.
Kilka dni moe potrwa, zanim opublikowany zostanie werdykt Trybunau
Konstytucyjnego w sprawie lustracji. Osoby ni objte s zdezorientowane. Opozycja grzmi, e odkadanie publikacji werdyktu to cyrk. Orzeczenie musi poczeka
na swoj kolejk do druku w Dzienniku Ustaw powiedzia premier Kaczyski. A
Jan Dziedziczak doda, e moe si to przecign do koca tygodnia. Zwykle
trwa to okoo czterech dni tumaczy Dziedziczak, cho za rzdw PiS byway sytuacje, ze publikacja w Dzienniku Ustaw trwaa zaledwie kilka godzin od momentu podpisania zlecenia przez premiera, np. w ekspresowym tempie zosta wydrukowany raport z likwidacji WSI.
(Rzeczpospolita, nr 112, 15.05.07. Lustracyjny chaos: wydawcy stosuj si do
przepisw, naukowcy czekaj)
Orzeczenie Trybunau Konstytucyjnego w sprawie lustracji zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw najprawdopodobniej po 15 maja 2007 r. zapowiedzia
wczoraj premier Jarosaw Kaczyski. PiS, walc poniej pasa, chce wic dopa
kilkaset tysicy osb podlegajcych przepisom zakwestionowanej w pitek ustawy
lustracyjnej, mimo e s one niezgodne z prawem.
(Trybuna, nr 111, 14.05.07. Lustracja poza prawem).
Jeli tak si stanie, bdzie to naruszenie konstytucji, a cen ewentualnych konsekwencji poniesiemy wszyscy! alarmuje prof. Andrzej Zoll, byy sdzia Trybunau Konstytucyjnego. (). Prof. Zoll dodaje, e jeli premier bdzie chcia, to orzeczenie TK zostanie opublikowane przed 15 maja. Gdy chodzio o ustaw o
Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, ktra zmieniaa procedury wyboru czonkw rady, wtedy pojawia si ona w tym samym dniu, w ktrym podpisa j prezydent przypomina byy sdzia TK.
(Dziennik, nr 111, 14.05.07. Lustracyjny wycig z czasem)
Na oczach caej Polski polecenie Trybunau o koniecznoci niezwocznej publikacji jest kontestowane. Premier rzdu RP, notabene doktor prawa, przez wiele dni
bdzie udziela obywatelom korepetycji na temat tego, jak mona bezkarnie poniewiera zarwno prawem, jak i Trybunaem.
(Dziennik, nr 112, 15.05.07. Chyba wszyscy stracili ju rozum)
75

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 76

Raport ggaczy
Prof. Piotr Winczorek, konstytucjonalista: Wyrok Trybunau Konstytucyjnego powinien by ogoszony w Dzienniku Ustaw bezzwocznie. Nie ma wprawdzie adnych ustawowych terminw, ale nie ma te adnych przeszkd. Jak si
nie chce robi fochw, to mona to zrobi naprawd bardzo szybko. Byway
przypadki, e Dziennik Ustaw ukazywa si z jedn kartk, a wydrukowanie go
z dnia na dzie nie stanowio problemu. Na miejscu premiera Kaczyskiego nie
szarpabym si z tym.
(Trybuna, nr 111, 14.05.07. Prof. Piotr Winczorek, konstytucjonalista: Niech
nie robi fochw i drukuj)
W zwizku z pojawiajcymi si rnymi opiniami na temat druku w dzienniku
ustaw wyroku TK Biuro TK wydao komunikat.
Warszawa, 2007.05.15.
Komunikat
W zwizku z pojawiajcymi si w mediach i prasie informacjami oraz komentarzami zwizanymi z ogaszaniem wyrokw Trybunau Konstytucyjnego, Biuro Trybunau Konstytucyjnego wyjania, co nastpuje:
Zgodnie z art. 79 ust. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ogoszenie wyroku
w organie publikacyjnym zarzdza Prezes Trybunau, za stosownie do art. 190 ust.
2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Orzeczenia Trybunau Konstytucyjnego
podlegaj niezwocznemu ogoszeniu w organie urzdowym, w ktrym akt normatywny by ogoszony.
Oznacza to, i ogaszanie wyrokw Trybunau Konstytucyjnego take ze wzgldu na ich ostateczno i moc powszechnie obowizujc podlega k o n s t y t u c
y j n e j dyspozycji niezwocznoci ogoszenia, co zdecydowanie wyrnia je oraz
nadaje charakter priorytetowy, w wietle oglnych regu ogaszania aktw normatywnych oraz innych aktw prawnych w urzdowych organach publikacyjnych.
Katarzyna Sokolewicz-Hirszel
Rzecznik Prasowy Biura TK
Setki tysicy ludzi nie musz si ju lustrowa. Premier Jarosaw Kaczyski
zama si i wydrukowa wczoraj w ostatnim dniu skadania owiadcze lustracyjnych wyrok TK. Nie byo atwo. Druk Dziennika Ustaw z pitkowym wyrokiem
Trybunau szatkujcym PiS-owsk ustaw lustracyjn ruszy poinformowa wczoraj ok. godz. 15.00 rzecznik rzdu Jan Dziedziczak.
(Trybuna, nr 113, 16.05.07. Kaczyski pk)
Komentarze po wyroku.
Prezydent Lech Kaczyski: Lustracja w Polsce trafia na niezwykle silny opr.
Mog tylko powiedzie, e ta sprawa nie jest zamknita.
(Gazeta Wyborcza, nr 110, 12-13.05.07)
Skoro ustawa lustracyjna jest niezgodna z konstytucj, to zmiemy konstytucj
zaproponowa premier. () Premier Jarosaw Kaczyski przeamuje tradycyjny sposb mylenia: to konstytucja ma by zgodna z lustracj. () Zaraz jednak przedstawi
propozycj, co zrobi, eby lustracji nie przeszkadza ju Trybuna Konstytucyjny:
76

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 77

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie


Trybuna Konstytucyjny tutaj musi spotka si z demokratyczn wol spoeczestwa,
tak mocn, eby nie mia ju nic do powiedzenia. Sens tej ustawy bdzie sensem waciwym tylko wtedy, jeeli przybierze ona charakter ustawy konstytucyjnej powiedzia. () - Trzeba uchwali tak ustaw, ktrej nie zdoa obali Trybuna Konstytucyjny. Czyli w trybie waciwym dla tzw. ustaw konstytucyjnych (niepodlegajcych ocenie Trybunau Konstytucyjnego).
Antylustracyjne nastawienie Trybunau Konstytucyjnego, wziwszy pod uwag zachowania i owiadczenia wielu sdziw, jest oczywiste podkreli.
(Gazeta Wyborcza, nr 111, 14.05.07. Lustrowanie konstytucj).

Prby likwidacji niezawisoci sdw


A teraz wracamy do Waldemara Kuczyskiego:
18.07.2007 TK uchyli prezydenck nowelizacj ustawy o Krajowej Radzie Sdownictwa pozwalajcej wymieni 40% Krajowej Rady Sdowniczej. O nagminnym amaniu Konstytucji przez rzd i koniecznoci jej obrony mwi te Tadeusz
Mazowiecki podczas uroczystoci na Zamku Krlewskim w 10. rocznic jej uchwalenia: Trzeba broni Konstytucji, 2.04.2007. Jeszcze dugo po zmianie wadzy Trybuna Konstytucyjny uznawa za sprzeczne z ustaw zasadnicz prawa przyjte
przez wikszo PiS, LPR, Samoobron.
8.11.2007 za niekonstytucyjne uzna, e odbieranie sdziom immunitetw w
trybie 24-godzinnym godzi w sdziowsk niezawiso. Wprowadzono to prawo z
inicjatywy ministra Ziobry.

Inne niekonstytucyjne pomysy prawne


27.06.2008 Trybuna uzna, e autorzy raportu i ustawy o raporcie [dotyczcych
likwidacji WSI W.K.] zamali Konstytucj w kilku punktach dotyczcych ochrony praw jednostki. Nastpnego dnia TK stwierdzi, e publikacja w lutym 2007 r.
Raportu z weryfikacji WSI naruszya standardy demokratycznego pastwa i podstawowe prawa czowieka. Trybuna orzek te, e Aneks nie moe by opublikowany, dopki ustawa o raporcie nie zostanie uzupeniona o gwarancje praw czowieka. To, a nie decyzja prezydenta Kaczyskiego sprawia, e Aneks do Raportu
nie zosta opublikowany. [Cyt. za: Agnieszka Kublik, Wojciech Czuchnowski, Trybuna zablokowa aneks, Gazeta Wyborcza, 30.06.2008]
7.07.2008 TK zakwestionowa wprowadzone do Kodeksu Karnego przez poprzedni wikszo sejmow penalizowanie wypowiedzi pomawiajcych nard
polski.

Kalendarz dyskredytacji i obezwadniania Trybunau


Konstytucyjnego przez PiS w latach 2006-2007
Pierwszy raz Trybuna Konstytucyjny narazi si braciom Kaczyskim
18.01.2006, kiedy uzna za niezgodny z Konstytucj zakaz Parady Rwnoci wyda77

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 78

Raport ggaczy
ny przez Lecha Kaczyskiego, wtedy jeszcze prezydenta Warszawy. Trybuna orzek: pogldy moralne wadzy nie okrelaj kanonu moralnoci publicznej i nie
mog by powodem do zakazania zgromadzenia, Gazeta Wyborcza, 19.01.2005.
Reakcja Jarosawa Kaczyskiego na ten wyrok bya byskawiczna. Tego samego
dnia powiedzia: Pewnych ustaw nie da si teraz przeprowadzi, bo nie przejd
przez Trybuna Konstytucyjny. Trybuna reprezentuje okrelony kierunek polityczny, ale to si zmieni, gdy bdzie wymiana jego czonkw. Cyt. za: Ewa Siedlecka, Prawo kul u nogi Prawa i Sprawiedliwoci, Gazeta Wyborcza, 21.01. 2006.
Nadzieja Kaczyskiego bya zasadna. Pod koniec roku koczya si kadencja 8
spord 15 sdziw Trybunau.
3.02.2006 w rozmowie z Agnieszk Kublik i Monik Olejnik skrytykowa
sposb interpretowania prawa przez TK, ktry pacyfikuje ycie publiczne i gospodarcze, bo prowadzi do imposibilizmu. Wskaza te na waciwy sposb interpretowania prawa. Jest niewaciwe, jeli godzi w pastwo, w instytucj
pastwa. Bya to doktryna usuwajca Konstytucj jako punkt odniesienia wyrokw TK i zastpujca j dobrem pastwa czyli enigm definiowan kadorazowo przez wadz.
23.03.2006 Trybuna Konstytucyjny zakwestionowa wszystkie cztery punkty ustawy medialnej (o KRRiT) zaskarone przez rzecznika praw obywatelskich. A mianowicie: prawo prezydenta do mianowania przewodniczcego (co
pozbawio funkcji ju mianowan posank PiS Elbiet Kruk), przepis dajcy
KRRiT prawo podejmowania dziaa w zakresie ochrony etyki dziennikarskiej, przepis uprzywilejowujcy nadawcw spoecznych odnonie do przeduenia koncesji (korzystny dla Radia Maryja), take przepis o natychmiastowym
zakoczeniu dziaa Rady poprzedniej kadencji, by nowa moga od razu obj
media publiczne kontrol.
5.04.2006 po raz pierwszy na corocznym zgromadzeniu sdziw TK nie pojawili si premier i prezydent ani nawet ich przedstawiciele. Z pewnym alem stwierdzam, e wybrany niefortunnie termin zgromadzenia oglnego (miech na sali) uniemoliwi uczestniczenie w tym spotkaniu zgodnie z dwudziestoletni tradycj
najwyszym reprezentantom pastwa rozpocz wystpienie prezes Trybunau
Marek Safjan. Cyt. za: Ewa Siedlecka, Prezydent i premier zignorowali TK,
6.04.2006. Jedn z przyczyn nieobecnoci Lecha Kaczyskiego byo to, e prezydent krytycznie ocenia orzeczenie Trybunau w sprawie KRRiT powiedzia rzecznik prezydenta Maciej opiski. Cyt. za: Prezydent Kaczyski nie lubi Trybunau,
Gazeta Wyborcza, 6.04.2006.
21.04.2006 TK uzna za niekonstytucyjn wiksz cz ustawy otwierajcej zawody prawnicze (de facto podwaajcej samorzd adwokacki). W odwecie PiS zapowiedziao zmian Konstytucji, tj. wykrelenie art. 17 dajcego prawo do tworzenia samorzdu zawodowego.
29.05.2006 prezydent, premier i marszaek Sejmu nie przybyli na uroczysto
20-lecia Trybunau Konstytucyjnego. To si nie zdarzyo nigdy w historii europejskich trybunaw. To niedobry sygna obraania si, lekcewaenia tego organu, lekcewaenia prawa, konstytucji oceni prof. Andrzej Zoll, prezes Trybunau w la78

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 79

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie


tach 19931997. Cyt. za: Bogdan Wrblewski, Obraeni na Trybuna, Gazeta
Wyborcza, 30.05.2006.
12.07.2006 PiS wnis do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o TK, wzmacniajcy pozycj prezydenta przy wyborze prezesa TK. W tym momencie prezydentowi
byli zgoszeni przez 15 sdziw Trybunau dwaj kandydaci (sdziowie Jerzy Stpie i Marek Mazurkiewicz) na miejsce ustpujcego w listopadzie Marka Safjana.
Prezydent na wybr mia czas do 5 sierpnia. Chodzio o pozostawienie sobie moliwoci decyzji do czasu, gdy wraz z Safianem odejdzie jeszcze czterech sdziw i
zostan wybrani nowi, z koalicyjnego przydziau. Konstytucjonalista Piotra Winczorek tak skomentowa ten zabieg: Prezes Jarosaw Kaczyski lubi mwi, e co
jest poraajce to poraa dogbnie. Cyt. za: Bogdan Wrblewski, Wojna o Trybuna Konstytucyjny, Gazeta Wyborcza, 13.07.2006.
Kilka dni pniej PiS wycofao projekt nowelizacji z porzdku dziennego, a prezydent zapewni odchodzcego Marka Safjana, e wybierze jednego ze wskazanych
ju kandydatw, co niepokj zmniejszyo. I sowa, cho z opnieniem (5.11.2006),
dotrzyma. Prezesem zosta Jerzy Stpie.
29.06.2006 PiS wnioso do Sejmu projekt ustawy zwikszajcej rol prezydenta
w mianowaniu prezesa i wiceprezesa Trybunau oraz rozszerza zakres spraw rozstrzyganych nie przez prezesa, a przez peny skad Trybunau. Te pomysy skomentowa Marek Safjan, byy prezes TK zmierzaj do obnienia rangi Trybunau, sparaliowania jego pracy i uzalenienia prezesa Trybunau od wadzy wykonawczej. Oceniam je jako bardzo niebezpieczne. Cyt. za: Ewa Siedlecka, Osabi
Trybuna, Gazeta Wyborcza, 30.06.2006.
Ewa Siedlecka nastpujco okrelia cel zmiany: Jak Trybuna bdzie musia sdzi wycznie w penym skadzie, to osdzi uchwalane wbrew konstytucji prawo
nie zaraz, ale po piciu latach. Szybciej si nie da. I tyle te poyj niekonstytucyjne przepisy. Na przykad publikowanie przez IPN listy agentw, ktre Trybuna
Konstytucyjny dopiero co zakwestionowa. Cyt. za: Beztroskie psucie Trybunau
Konstytucyjnego, Gazeta Wyborcza, 30.06.2006.
Kolejne groby ze strony Jarosawa Kaczyskiego posypay si na TK w marcu
2007 r., tu przed ogoszeniem wyroku w sprawie konstytucyjnoci pozbawiania
mandatw samorzdowych za spnienie si ze zoeniem owiadczenia majtkowego. Przydarzyo si to prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz i byo dla
PiS okazj, by sprbowa pozbawi j mandatu i stanowiska.
Kaczyski, insynuujc, jak zwykle, e prezydent Warszawy znaa wyrok
przed jego wydaniem, tak grozi w dniu jego wydania w Sygnaach Dnia:
Bardzo bym by zdziwiony, gdyby si okazao, e pewne rozumowanie prawne,
ktre przedstawia w swoim pimie do wojewody mazowieckiego pani
Gronkiewicz-Waltz, piszc jednoczenie, e bdzie ono brane pod uwag przez
Trybuna Konstytucyjny, rzeczywicie zostao przez Trybuna zastosowane. Z tego wynikaoby, e Hanna Gronkiewicz-Waltz jest z gry o orzeczeniach Trybunau informowana. To by by jeszcze jeden argument za tym, e trzeba si nad
now konstrukcj Trybunau bardzo powanie zastanowi. Mam nadziej, e orzeczenie bdzie zgodne z oczywistym prawem i nie bdzie adnych cyrkowych
79

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 80

Raport ggaczy
sztuczek prawniczych. Cyt. za: Premier znw straszy Trybuna, Gazeta Wyborcza, 14.03.2007.
Przeciwko atakowi Kaczyskiego ostro protestowali byli prezesi TK Andrzej
Zoll i Marek Safjan, a take sdziwie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sdziw Polskich Justitia (25.03.2007).
Po raz kolejny 3.04.2007 na zgromadzeniu oglnym sdziw TK nie byo
prezydenta i premiera. Po raz pierwszy pojawi si prezydent Kaczyski w Trybunale ju z premierem Donaldem Tuskiem,12.03.2008.
17.07.2007 doszo do wydarzenia bez precedensu. TK zaatakowany zosta przez
Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich z PiS-owskiego rozdania. Reagujc na niekorzystny dla ustawy lustracyjnej wyrok, Rzecznik napisa w
owiadczeniu, e Trybuna
Konstytucyjny przekroczy granice sdziowskiej wstrzemiliwoci. Cyt. za:
Ewa Siedlecka, RPO: Trybuna pozwala sobie na za wiele, Gazeta Wyborcza.
(Waldemar Kuczyski Przeciw Czwartej Rzeczpospolitej, Poltext 2015, str.
426-428. Przypis)
Wtrt o Jarosawie Kaczyskim w okresie jego pozostawania w opozycji

Raport Kaczyskiego, czyli o poytkach z maszyny losujcej


Szczeglnym rysem polityki rzdu PO i kierownictwa tej partii jest odrzucenie
zwyczajowych regu uznawanych za oczywiste i nienaruszalne przez ludzi o choby
elementarnym wyrobieniu kulturalnym i politycznym - napisa Jarosaw Kaczyski w swoim opublikowanym 31 marca [2011 r. przyp. red.] Raporcie o stanie
Rzeczpospolitej.
Dalej, piszc o tych, ktrym brak wyrobienia (czytaj Donald Tusk z byle jakiego podwrka), e Reguy te, obok przepisw prawa, ktre s te czsto amane
(choby w sposobie traktowania Prezydenta RP czy rozprawienia si z CBA), stanowi podstaw funkcjonowania ustroju demokratycznego. Dzi Polsk rzdzi grupa, ktra ich nie zinternalizowaa, nie uznaa ich za wasne. W istocie prowadzi to
do niszczenia podstaw demokracji, niszczenia jej najdelikatniejszej tkanki, ktr
trudno bdzie odbudowa.
Raport, niestety, nie jest opisem rzeczywistego stanu Polski, jej ustroju, wadz, stosunkw spoecznych i politycznych, ani te nie odzwierciedla stanu gospodarki polskiej,
nie jest adnym raportem o stanie Rzeczpospolitej. Jest raportem o sposobie widzenia
rzeczywistoci, zapisem sdw wartociujcych, subiektywnym opisem wewntrznego
napicia autora bd autorw, a w szczeglnoci emocji wynikajcych z wci dotkliwie przeywanej utraty wadzy. Peno tu, dla dodania wagi i pozoru mdroci, trudnych
sw, jak hiperproceduralizacja, cokolwiek miaoby to znaczy, albo dekonstrukcja, albo hiperekspiacja, charakter petryfikacyjny, opresanci, spoeczno-narodowa gospodarka rynkowa (co to moe by? - PR), korporacjonizacja, imposybilizm i tak dalej.
Autorzy rzeczywisto polsk widz w barwach czarno biaych, wyznaj bowiem nie chrzecijask zasad mioci bliniego, a manichejsk zasad walki dobra ze zem. Wedug nich Aryman to:
80

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 81

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie


Donald Tusk, Kazimierz Kutz, Lew Rywin, ideologia lumpenliberalizmu, polityka transakcyjna, kaszubsko i lsko, niektre wymienione wyej trudne sowa,
klientyzm wobec Niemiec i Rosji, Polsat News, Gromosaw Czempiski, Andrzej
Wajda, Krzysztof Bondaryk, WSI, Zbigniew wikalski, Gazeta Wyborcza, Tomasz Gross, dziedziczenie w trzecim pokoleniu karier komunistycznych, mylenie
tetyczne, expos Tuska, Mirosaw Sekua, Komisje ledcze, Abdul Rahman ElAssir, zowrogi awrow i tak dalej, i tak dalej. Spis jest doprawdy dugi, gdy obejmuje cay okres rzdw POPSL, a nawet wczeniej, siga bowiem do Okrgego
Stou.
A po stronie Ormuzda? Lech Kaczyski (witej pamici, naturalnie), Mariusz
Kamiski i Agent Tomek, IPN, spoeczno-narodowa gospodarka rynkowa, zasada z
Joanniny, Nard, Patriotyzm Jutra, Muzeum Powstania Warszawskiego, Rafa Matyja, a nawet Jan Rokita, deprowincjonalizacja (znw trudne sowo), wreszcie Koncepcja PiS: suwerenny Nard, bezpieczna rodzina i cywilizacyjne minimum dla
jednostki.
Raport Jarosawa Kaczyskiego Rafa Grupiski okreli jako raport o stanie umysw autorw. Nie zgadzam si z posem Grupiskim. Raport Kaczyskiego
przypomina raczej maszyn losujc, z ktrej wypadaj przypadkowo dobrane sowa, zdania, akapity, czone w rwnie przypadkowy sposb. Peno w nim pomieszanych skarg na obecny rzd, obelg i wyrzutw, samochwalstwa gdy chodzi o stan
spraw w latach 2005 2007, pretensji do rywali, gupawych, gazetowych formu.
Tenor oddaje bardzo dobrze nastpny cytat, w ktrym wida rozpaczliw potrzeb potwierdzenia wasnej wartoci, w odrnieniu od rywali, ktrym najlepiej przypisa strach (przed PiS):
I tu dochodzimy do problemu socjotechniki rzdzenia, ogromnie wanego dla
formacji sprawujcej obecnie wadz. Mona sdzi (i nie jest to myl zbyt oryginalna), e zasadnicz rol odegra tu w pierwszej kolejnoci lk przed rzdami PiS.
Wywoanie tego lku dowodzi przewagi przekazu medialnego nad bezporednim ogldem rzeczywistoci przez jednostk. Zasadza si ona jak mona sdzi na intersubiektywnoci tego pierwszego, poczonej z ogromnym rozszerzeniem pola obserwacji. Widz i sysz to, co inni, jestem czci wielkiej grupy, jednoczenie bardzo radykalnie przekraczam wasny horyzont. Jeli doda do tego mechanizm oddziaywania autorytetw zwizany z szeroko rozpowszechnionym myleniem tetycznym, czyli takim, w ktrym sprawdzeniem prawdziwoci sdu jest jego potwierdzenie przez autorytet, to zrozumiae si staje, e jeli przekaz medialny jest w miar ujednolicony, jego sia jest przemona. Z tak sytuacj mielimy do czynienia w
latach 2005-2007.
Maszyna losujca, ktr jest przegrzany umys prezesa, nie jest rdem mdroci, mona natomiast pozna dziki niej wan ze wzgldw zasadniczych definicj: oto wreszcie publiczno pozna istot Narodu. Przed rokiem Prawo i
Sprawiedliwo opublikowao projekt nowej konstytucji, w ktrej podmiotem tego dokumentu uczynio Nard (pisany przez due N). Niestety, nie zdoaem w
tym projekcie znale definicji tego stosujc sowotwrstwo Jarosawa Kaczyskiego makroagregatu. A tu prosz, po roku dowiadujemy si, e chodzi
81

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 82

Raport ggaczy
o projekt Narodu jako realnej wsplnoty poczonej wizami jzyka i szerzej
caego systemu semiotycznego, kultury, historycznego losu, solidarnoci.
Dziki temu jednostka moga si odnale jako czowiek, jej ycie nabierao sensu, a poprzez mechanizm demokratyczny pastwa narodowego zyskiwaa te
podmiotowo we wsplnocie.
Prezes Samo Dobro, znany z wyrobienia kulturalnego i politycznego, jak ju
co powie, to powie. Smacznie i tak mdrze, e s z niego same poytki. ycie nabiera sensu!
Piotr Rachtan
(Kontrateksty.pl, 1 kwietnia 2011)

Pomysy konstytucyjne, zmiany konstytucji


Fundamentem demokratycznego pastwa prawa jest konstytucja. Jak wykazuje
praktyka, Prawo i Sprawiedliwo wielokrotnie stwierdzao, e przyjta w 1997 roku ustawa zasadnicza nie odpowiada tej partii. Przyjrzyjmy si zatem, co by jej odpowiadao.
Co PiS planuje Polakom zrobi?
Polacy, po 22 latach niepodlegoci, wci s niedoksztaceni w dziedzinie prawa, prawo odczuwaj raczej jako krpujcy gorset, a nie wygodne, uporzdkowane
otoczenie, w ktrym narzdzia i instytucje prawa uatwiaj ycie obywatelom. Nawet Konstytucja, najwaniejszy dokument organizujcy ycie pastwa i jego obywateli, umyka im. Przypominaj sobie o nim tylko wtedy, gdy historyczny wstrzs
zaburza codzienn rutyn.
Dokumenty polityczne naley czyta bardzo uwanie. Zazwyczaj publiczno ocenia intencje politykw i ugrupowa politycznych po spektakularnych konferencjach prasowych, poajankach czy bulwersujcych wywiadach. Nic bardziej mylnego prawdziwe cele kryj si w projektach politycznych. Najbardziej wyrazistym i
najtrudniejszym zarazem jest projekt pastwa, ktry trzeba odczytywa z dokumentw programowych partii.
W przypadku Prawa i Sprawiedliwoci mamy dwa takie projekty: pierwszy, sporzdzony i ogoszony w styczniu 2010 roku Projekt nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej by programem cakowitej przebudowy pastwa, skrojonym pod
oczekiwan wtedy reelekcj Lecha Kaczyskiego, napisanym po przykrych dowiadczeniach z rzdem Platformy Obywatelskiej i wczeniej koalicji z Samoobron i Lig Polskich Rodzin. Drugi dokument, o ktrym pisalimy1, to Raport
PiS o stanie pastwa.
Przyjrzyjmy si temu, co zamylio PiS zrobi z naszym pastwem, naszym spoeczestwem i z nami wszystkimi i co planuje nadal, jako e nie sycha, by partia
Jarosawa Kaczyskiego zamierzaa zmieni projekt. Ba, nawet chyba w rok po katastrofie smoleskiej i prezes, i jego ludzie s jeszcze bardziej zdeterminowani, by
w Polsce przeprowadzi prawdziw rewolucj, zgodnie z tym, co niedawno Jarosaw Kaczyski zapowiedzia: system polityczny, system spoeczny, system gospodarczy jest w Polsce do zmiany.
82

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 83

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie


Nard
Podmiotem konstytucji wedug PiS jest nard (Wadza w Rzeczypospolitej Polskiej naley do Narodu. Nard sprawuje wadz przez demokratycznie wybranych
przedstawicieli lub bezporednio). Zatrzymajmy si na chwil przy tej podstawowej kategorii Narodu, jako rda wszelkiej wadzy w Rzeczpospolitej. Zawiedziony bdzie czytelnik, ktry w tym dokumencie sprbuje znale definicj Narodu.
Jak si wydaje, jest to warto autoteliczna zajmujca najwaniejsze miejsce w
hierarchii wartoci. Jej realizacja jest dobrem samym w sobie. Wartoci autotelicznej nie ocenia si z punktu widzenia prakseologii, poniewa jest ona ju wartoci z powodu swego istnienia. Dopiero w Programie o stanie Rzeczpospolitej znajduj wyjanienie istoty Narodu: Narodu jako realnej wsplnoty poczonej wizami jzyka i szerzej caego systemu semiotycznego, kultury, historycznego losu,
solidarnoci. Dziki temu jednostka moga si odnale jako czowiek, jej ycie nabierao sensu, a poprzez mechanizm demokratyczny pastwa narodowego zyskiwaa te podmiotowo we wsplnocie.
Prezydent
Dzi kandydata na prezydenta zgasza co najmniej 100 000 obywateli majcych
prawo wybierania do Sejmu. Praktycznie bez wikszego kopotu mona tyle podpisy zebra. PiS chce to utrudni, proponuje wic, by kandydatura na urzd Prezydenta Rzeczypospolitej wymagaa poparcia przez:
co najmniej 300 osb penicych funkcj publiczn pochodzc z wyborw bezporednich oraz co najmniej 100 tysicy obywateli polskich posiadajcych prawo
wybierania lub co najmniej 300 tysicy obywateli polskich posiadajcych prawo
wybierania.
Wedug projektu PiS: W sprawach o szczeglnym znaczeniu dla pastwa Prezydent Rzeczypospolitej moe zwoa posiedzenie Rady Ministrw Prezydent
Rzeczypospolitej zwouje posiedzenie Rady Ministrw w celu rozpatrzenia projektu strategicznych kierunkw polityki pastwa.
Wprawdzie podczas takiego posiedzenia RM prezydent nie bierze udziau w
glosowaniu, ale jednak jego rola jest znacznie wiksza, ni daje mu uczestnictwo w dzisiejszej Radzie Gabinetowej [obecnie]: W sprawach szczeglnej
wagi Prezydent Rzeczypospolitej moe zwoa Rad Gabinetow. Rad Gabinetow tworzy Rada Ministrw obradujca pod przewodnictwem Prezydenta
Rzeczypospolitej... Radzie Gabinetowej nie przysuguj kompetencje Rady Ministrw.
Dostao si obecnemu rzdowi od opozycji, mediw i nieyjcego prezydenta za
prb wyegzekwowania przesz premiera Tuska jego roli w prowadzeniu polityki
zagranicznej. Pamitacie tzw. wojn o krzesa, ktra skoczya si rozstrzygniciem
Trybunau Konstytucyjnego? Projekt PiS zaatwia to krtko:
Prezydent Rzeczypospolitej moe, wedug swojego uznania, osobicie reprezentowa Rzeczpospolit Polsk w rokowaniach z przedstawicielami innych pastw oraz w organizacjach midzynarodowych zgodnie z prawem i zwyczajami midzynarodowymi. W takich przypadkach Prezydent Rzeczypospolitej zwraca si do Preze83

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 84

Raport ggaczy
sa Rady Ministrw o sformuowanie przez Rad Ministrw stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach, ktre maj by przedmiotem rokowa, oraz o wyznaczenie czonka lub czonkw Rady Ministrw uczestniczcych w rokowaniach.
Pierwsza cz tego artykuu wyranie oddaje prezydentowi prawo prowadzenia
wasnej polityki zagranicznej. Rzd ma mu tylko w tym pomc.
Prezydent i strategia
Wyrazem niezadowolenia prezydenta Lecha Kaczyskiego ze stanu rzeczy po
wyborach 2007 r. byo utrzymywanie groteskowego skadu Rady Bezpieczestwa
Narodowego, do ktrej nie powoa nikogo z rzdu Donalda Tuska, nie mwic o
przedstawicielach klubw parlamentarnych. W RBN pozostaa Anna Fotyga, Jarosaw Kaczyski i inni politycy PiS.
Wedug obecnej Konstytucji Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w
zakresie wewntrznego i zewntrznego bezpieczestwa pastwa jest Rada Bezpieczestwa Narodowego. PiS w swoim projekcie zaatwia to inaczej: Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawach strategicznych kierunkw polityki pastwa jest Rada Strategii Pastwowej. Nie wyjania przy tym, co to s owe strategiczne kierunki polityki pastwa. Czy nale do nich rozwizania tyczce si si zbrojnych, czy take przynalenoci do paktw i organizacji midzynarodowych, czy moe
kierunki polityki prywatyzacyjnej, czy owiata i system sdw powszechnych te naley do obszarw objtych zainteresowaniem ROR? Oto pytania bez odpowiedzi, za
to z moliwoci dowolnej interpretacji - i rozstrzygania. Jake to przypomina nieokrelone zadania niegdysiejszego Komitetu Obrony Kraju...
Prezydent, wojsko i wojna
Cywilna kontrola nad siami zbrojnymi jest jednym z wikszych osigni demokratycznego pastwa. Widzimy niejednokrotnie, jak irytuje to przedstawicieli armii, gdy politycy - cywile! - mwi im, co i jak maj robi. Cywile w liczbie mnogiej: parlamentarzyci, ministrowie, prezydent.
Wedug obecnej Konstytucji W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej
sprawuje zwierzchnictwo nad Siami Zbrojnymi za porednictwem Ministra Obrony Narodowej. [] mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowdcw rodzajw Si
Zbrojnych na czas okrelony. Czas trwania kadencji [] Na czas wojny Prezydent
Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrw, mianuje Naczelnego Dowdc Si Zbrojnych. W tym samym trybie moe on Naczelnego Dowdc Si
Zbrojnych odwoa.
A u PiS-owcw? Prezydent Rzeczypospolitej powouje i odwouje Generalnego
Inspektora Si Zbrojnych. Generalny Inspektor Si Zbrojnych jest w czasie wojny
Naczelnym Wodzem Si Zbrojnych. To pierwsze tak wyrane odwoanie do przedwojennych rozwiza konstytucyjnych, ktre musiay zapewni specjaln pozycj
Jzefowi Pisudskiemu. Czyby kto dzisiaj chcia podj misj marszaka?
Odkadajc na bok ironi, trzeba koniecznie przyjrze si, co PiS chce zrobi w
sytuacji zagroenia pastwa, w szczeglnoci gdy rdem s niepokoje spoeczne.
Maska spada:
84

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 85

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie


Decyzj o uyciu Si Zbrojnych w stosunkach wewntrznych moe podj tylko
Prezydent
Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrw i tylko w przypadku:
1) dziaa zbrojnych grocych obalenia przemoc porzdku konstytucyjnego
lub
2) powanych zamieszek zagraajcych bezpieczestwu pastwa lub porzdkowi
publicznemu, lub
3) stanu wojennego albo stanu wyjtkowego, jeeli nie wystarcza uycie si porzdkowych.
W Konstytucji z 1997 roku nie ma mowy o uyciu armii dla tumienia powanych zamieszek. Tu sformuowanie jest klarowne: W razie zagroenia konstytucyjnego ustroju pastwa, bezpieczestwa obywateli lub porzdku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrw moe wprowadzi, na czas oznaczony, nie duszy ni 90 dni, stan wyjtkowy na czci albo na caym terytorium pastwa. Przeduenie stanu wyjtkowego moe nastpi tylko raz, za zgod
Sejmu i na czas nie duszy ni 60 dni. Stan wojenny moe by wprowadzony,
ale tylko [w] razie zewntrznego zagroenia pastwa, zbrojnej napaci na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub gdy z umowy midzynarodowej wynika zobowizanie do wsplnej obrony przeciwko agresji, Prezydent Rzeczypospolitej na
wniosek Rady Ministrw moe wprowadzi stan wojenny na czci albo na caym
terytorium pastwa.
Bo prezydent wedug dzisiejszych zapisw nie moe mie pewnoci, czy jego
decyzja bdzie skuteczna, gdy Rozporzdzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjtkowego Prezydent Rzeczypospolitej przedstawia Sejmowi w cigu 48
godzin od podpisania rozporzdzenia. Sejm niezwocznie rozpatruje rozporzdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej. Sejm moe je uchyli bezwzgldn wikszoci
gosw w obecnoci co najmniej poowy ustawowej liczby posw.
PiS nie potrzebuje tak pilnego zatwierdzenia przez parlament: Rozporzdzenie
Prezydenta Rzeczypospolitej wydane w sprawie [wprowadzenia stanu wojennego]
wymaga zatwierdzenia przez Sejm i Senat bez zbdnej zwoki, jednak nie pniej w
cigu 30 dni od dnia wejcia w ycie. Dzi - 48 godzin, a jutro - miesic
W razie przeszkd w dziaaniu Sejmu w czasie stanu wojennego lub stanu
wyjtkowego Prezydent Rzeczypospolitej moe wydawa, w zakresie niezbdnym
do funkcjonowania pastwa, rozporzdzenia z moc ustawy z pominiciem wymaga okrelonych w art. 62 ust. 1 i 2. W razie koniecznoci rozporzdzenie z
moc ustawy moe take zawiera zgod na ratyfikacj lub wypowiedzenie umowy midzynarodowej oraz ustala prowizorium budetowe pisz autorzy z
Prawa i Sprawiedliwoci, nie baczc na ewentualne konsekwencje takich, autorytarnych ju, decyzji.
Rada Ministrw
Jeeli kto w Polsce ma pami dusz ni pami zotej rybki, to przypomina
sobie z pewnoci awantur z powoaniem Radosawa Sikorskiego na ministra
spraw zagranicznych. Lech Kaczyski szepta na ucho Donaldowi Tuskowi, e s
85

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 86

Raport ggaczy
dowody niewaciwej postawy Sikorskiego. W powietrzu wisiaa sugestia zdrady
stanu. A chodzio o znajomo kandydata z pewnym amerykaskim politykiem
Ronem Asmusem. Niestety (dla prezesa PiS, a przed czterema laty dla prezydenta),
obecna Konstytucja nie daje prezydentowi adnej moliwoci odmowy desygnowania czonka rzdu zaproponowanego przez premiera.
Nauczone przykrym dowiadczeniem PiS w swoim projekcie konstytucji zapisao, e Prezydent Rzeczypospolitej moe odmwi powoania Prezesa Rady Ministrw lub innego czonka Rady Ministrw, jeeli istnieje uzasadnione podejrzenie,
e nie bdzie on przestrzega prawa albo jeeli przeciwko powoaniu przemawiaj
wane wzgldy bezpieczestwa pastwa [] Prezydent Rzeczypospolitej powouje
albo odmawia powoania Prezesa Rady Ministrw lub innego czonka Rady Ministrw po rozwaeniu przedstawionych mu opinii. Kto ma te opinie przedstawi i w
jakim trybie? Interpretacja jest dowolna.
Dla wikszej pewnoci panowania nad administracj publiczn z projektu PiS
znika zapis o zwierzchnictwie rzdu (premiera) nad korpusem suby cywilnej. Taka suba, w pewnym sensie niezalena od wadzy, nie gwarantuje realizacji pomysw aktualnego rzdu.
Trybuna Konstytucyjny
Trybuna Konstytucyjny w opinii spoecznej jest najbardziej wiarygodn instytucj pastwa polskiego. Jest to wielkie osignicie 3 Rzeczpospolitej, ktrego rda tkwi w konsekwentnym utrzymywaniu niezalenoci TK od wadz i systemu politycznego. [...] Trybuna nie naley w odbiorze publicznym do systemu wadzy
ani sdowniczej, ani legislacyjnej, ani, tym bardziej, wykonawczej. On jest ponad
nimi. Jest te jako instancja ostateczna troch osobny i tajemniczy. Publiczno
zaglda do rodka tylko w momentach napi politycznych, w ktrych wiat polityczny, a w lad za nim spoeczestwo, licz na jego rol arbitra.
Ta niezaleno i pewna osobno TK prowokoway niekiedy usiowania wpywania na jego dziaalno przez powoywanie sdziw bardziej politycznych ni merytorycznych. Prawo i Sprawiedliwo nie chce zda si w tej materii na przypadek i znalazo rozwizanie. Obecnie Trybuna Konstytucyjny skada si z 15 sdziw, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spord osb wyrniajcych si wiedz prawnicz. Ponowny wybr do skadu Trybunau jest niedopuszczalny.
Projekt PiS: Trybuna Konstytucyjny skada si z 18 sdziw [] Sdziego Trybunau Konstytucyjnego powouj, w przypadku zwolnienia urzdu sdziowskiego,
kolejno: Prezydent Rzeczypospolitej, Sejm i Senat spord osb nieskazitelnego
charakteru wyrniajcych si wiedz i dowiadczeniem prawniczym. Sejm lub
Senat powouje sdziego Trybunau Konstytucyjnego bezwzgldn wikszoci
gosw.
Wybr prezesa obecnie: Prezesa i Wiceprezesa Trybunau Konstytucyjnego powouje Prezydent Rzeczypospolitej spord kandydatw przedstawionych przez
Zgromadzenie Oglne Sdziw Trybunau Konstytucyjnego.
A wedug PiS? Nic nie moe by pozostawione przypadkowi: Prezydent Rzeczypospolitej powouje spord sdziw Trybunau Konstytucyjnego jego Prezesa i
86

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 87

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie


dwch wiceprezesw. Funkcje te sprawuj oni przez okres 4 lat od dnia powoania,
lecz nie duej ni do koca sprawowania urzdu sdziego Trybunau Konstytucyjnego. T sam funkcj mona peni tylko raz.[...]
Sdownictwo
Fundamentalnym filarem pastwa prawa jest niezalene sdownictwo. W demokratycznym systemie stanowi ono powany kopot, ogranicza bowiem woluntaryzm
rzdzcych. Niezaleny sdzia moe zatrzyma ca machin pastwow, moe uprze si i nie zechcie realizowa doranych celw politycznych wadzy. Jest na to
jednak rada, i Prawo i Sprawiedliwo to remedium odkryo.
Wedug projektu PiS sdziego powouje Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek
Rady do Spraw Sdownictwa, wskazujc sd, w ktrym osoba powoana sprawuje
urzd sdziowski. Sdzi ma si by doywotnio, chyba, e Sdzia, ktrego dotychczasowe postpowanie wiadczy o niezdolnoci lub braku woli rzetelnego sprawowania urzdu, moe zosta zoony z urzdu przez Prezydenta Rzeczypospolitej
na wniosek Rady do Spraw Sdownictwa, wyraony w uchwale podjtej wikszoci
3/5 ustawowej liczby czonkw Rady po przeprowadzeniu okrelonego w ustawie
postpowania z udziaem osoby, ktrej dotyczy. Akt Prezydenta Rzeczypospolitej nie
podlega zaskareniu.
Wedug obowizujcej konstytucji na stray niezalenoci sdw i niezawisoci
sdziw stoi Krajowa Rada Sdownictwa. Skada si ona z: Pierwszego Prezesa
Sdu Najwyszego, Ministra Sprawiedliwoci, Prezesa Naczelnego Sdu Administracyjnego i osoby powoanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, pitnastu czonkw wybranych spord sdziw Sdu Najwyszego, sdw powszechnych, sdw
administracyjnych i sdw wojskowych, czterech czonkw wybranych przez Sejm
spord posw oraz dwch czonkw wybranych przez Senat spord senatorw.
KRS sama wybiera sobie przewodniczcego i zastpcw. Z tym skadem KRS nie
poradzi sobie aden prezydent, ani prezes jakiej partii rzdzcej.
3/5 oznacza 60% gosw.
Policzmy, jak chce rozwiza to PiS: Przewodniczcym Rady do Spraw Sdownictwa jest z urzdu Prezydent Rzeczypospolitej, a jego zastpcami s z urzdu
Pierwszy Prezes Sdu Najwyszego, Prezes Naczelnego Sdu Administracyjnego i
Minister Sprawiedliwoci. Wszyscy powoani przez prezydenta. To daje 4 gosy.
W skad Rady do Spraw Sdownictwa wchodz ponadto: cztery osoby powoane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej oraz po dwie osoby powoane, przez Sejm i Senat bezwzgldn wikszoci gosw w kadej z izb spord osb wyrniajcych
si wiedz o wymiarze sprawiedliwoci, cztery osoby powoane przez Ministra
Sprawiedliwoci spord sdziw wyrniajcych si dowiadczeniem zawodowym
zwizanym z orzekaniem w instancji odwoawczej przez co najmniej 10 lat. A zatem na 16 osb w RdSS przynajmniej 11 gosowaoby tak, jak chce prezydent.
12/16 to wicej ni 3/5, a zatem prezydent moe mie pen gwarancj, e jego wola bdzie speniona.
Sdziw i sdy ma w ten sposb PiS-owski prezydent opanowane.
87

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 88

Raport ggaczy
Media publiczne
Dla politykw Prawa i Sprawiedliwoci, w szczeglnoci dla Prezesa, media
publiczne s nader cennym narzdziem realizowania polityki. Trwajce od kilku lat walki o odpowiedni dobr czonkw KRRiTV czy zarzdw i rad nadzorczych poszczeglnych spek medialnych wskazuj na wiar tej partii w polityczn rol zwaszcza telewizji. Dlatego i w tej dziedzinie PiS zamierzyo reformy, ktre w przyszoci miayby pozwoli na skuteczne manipulowanie opini
Narodu.
Wedug PiS Instytucje publicznej radiofonii i telewizji, dziaajc w sposb niezaleny od biecych decyzji politycznych, realizuj misj publiczn, w szczeglnoci poprzez upowszechnianie tradycji narodowej i wartoci patriotycznych, przyczynianie si do zaspokajania duchowych potrzeb suchaczy i widzw, upowszechnianie dorobku polskiej i wiatowej kultury i nauki, uatwianie dostpu do rzetelnej informacji oraz tworzenie warunkw pluralistycznej debaty w sprawach publicznych.
Narzdziem realizacji tej misji przestaje by dotychczasowa Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji, ze skomplikowanym systemem wyboru jej czonkw, ktra sama sobie wybiera przewodniczcego i ktra w pewnych warunkach moe
by do niezalena od politykw i biecych awantur. PiS chce w jej miejsce utworzy Urzd do Spraw Mediw Elektronicznych, ktry ma czuwa nad przestrzeganiem ustawowych zasad i procedur obsady organw nadzorczych i zarzdzajcych w publicznej radiofonii i telewizji, wykonuje okrelone w ustawie kompetencje regulacyjne i kontrolne w sprawach mediw elektronicznych. Najwaniejsze jednak jest to, e prezesa Urzdu do Spraw Mediw Elektronicznych
powouje Prezydent Rzeczypospolitej na 5 lat. Powouje, a zatem moe odwoa. I kontrolowa.
Finanse pastwa
I najlepsze, i najgorsze pomysy reformatorskie trzeba jako finansowa. Obecna konstytucja bardzo precyzyjnie okrela warunki, jakie pastwo musi speni dla
zachowania rwnowagi finansw publicznych. Konstytucja wyznacza tzw. ostronociowy prg zaduenia publicznego, po ktrego przekroczeniu rzd musi podj
dziaania restrykcyjne. Wszyscy obserwatorzy ycia gospodarczego wiedz, e wedug art. 216 Nie wolno zaciga poyczek lub udziela gwarancji i porcze finansowych, w nastpstwie ktrych pastwowy dug publiczny przekroczy 3/5 wartoci rocznego produktu krajowego brutto. To jest granica nieprzekraczalna, o ile
Konstytucja nie zostanie zmieniona.
Jak wiadomo, bankiem centralnym pastwa jest Narodowy Bank Polski. Przysuguje mu wyczne prawo emisji pienidza oraz ustalania i realizowania polityki
pieninej. Narodowy Bank Polski odpowiada za warto polskiego pienidza. Organami Narodowego Banku Polskiego s: Prezes Narodowego Banku Polskiego,
Rada Polityki Pieninej oraz Zarzd Narodowego Banku Polskiego. Tymczasem
dla PiS jedynym zadaniem konstytucyjnym NBP jest emisja pienidza. O odpowiedzialnoci za jego warto nie ma ladu.
88

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 89

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie


W projekcie PiS nie ma te ladu po RPP, nie mwic o konstytucyjnych ograniczeniach polityki finansowej pastwa. Takie rozwizanie otwiera drog do swobodnego traktowania zotego i budetu pastwa. S w konstytucji z 1997 roku inne
jeszcze ograniczenia w sferze fiskalnej: Zwikszenie wydatkw lub ograniczenie
dochodw planowanych przez Rad Ministrw nie moe powodowa ustalenia
przez Sejm wikszego deficytu budetowego ni przewidziany w projekcie ustawy
budetowej. Oraz: Ustawa budetowa nie moe przewidywa pokrywania deficytu budetowego przez zaciganie zobowizania w centralnym banku pastwa. Milczenie PiS w tej sprawie wskazuje, e ju teraz zakada, i bdzie potrzebowa rodkw na sfinansowanie swoich politycznych zamiarw.
Znamienne s rnice w sposobie powoywania prezesa NBP. Obecnie powoywany jest on przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej, na 6 lat. PiS
chce prezesa zalenego: Prezesa Narodowego Banku Polskiego powouje na 5 lat
Prezydent Rzeczypospolitej za zgod Senatu. Czy powoany przez prezydenta prezes NBP bdzie mia do odwagi, by przeciwstawi si nadmiernym wydatkom,
zwaszcza gdy prezydent jest z tego samego obozu politycznego, co premier i wikszo rzdzca?
Take w dziedzinie zarzdzania majtkiem publicznym prezydent uzyskuje specjaln pozycj, ktrej obecna Konstytucja nie przewiduje. Gwarantowa ma to Prokuratoria Generalna. Projekt tak to opisuje: Ochron interesw majtkowych
Skarbu Pastwa i innych pastwowych osb prawnych oraz ich obsug prawn
wykonuje, w zakresie i na zasadach okrelonych w ustawie, Prokuratoria Generalna Skarbu Pastwa [] Prezydent Rzeczypospolitej powouje i odwouje Prezesa
Prokuratorii Generalnej Skarbu Pastwa na wniosek Prezesa Rady Ministrw.
Dzi prezydentowi nic do polityki Prokuratorii Generalnej, ktrej prezesa powouje
premier na wniosek ministra Skarbu Pastwa.
Rzecznik Praw Obywatelskich
Jest to instytucja, ktrej rol i znaczenie w spoeczestwie budowali przez 25 lat kolejni RPO. Obecna Konstytucja daje mu szeroki zakres zada i du swobod: Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na stray wolnoci i praw czowieka i obywatela okrelonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. RPO dzisiaj jest powoywany przez Sejm za zgod Senatu, na 5 lat. Ponadto Rzecznik Praw Obywatelskich
jest w swojej dziaalnoci niezawisy, niezaleny od innych organw pastwowych i
odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach okrelonych w ustawie.
PiS widzi usytuowanie RPO inaczej:
Rzecznik Praw Obywatelskich dziaa na rzecz osb, ktrych sytuacja wymaga
pomocy w zwizku z naruszeniem ich wolnoci lub praw zagwarantowanych w Konstytucji lub ustawie przez wadze publiczne albo ze wzgldu na pokrzywdzenie lub
zagroenie czynami zagroonymi kar. Rzecznika Praw Obywatelskich powouje
Senat na 5 lat.
Wida z tego rozwizania, e PiS nie ma zaufania do Sejmu i trzystu szedziesiciu (tak liczb posw proponuje) przedstawicieli spoeczestwa, to jest, pardon
- Narodu.
89

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 90

Raport ggaczy
Najwysza Izba Kontroli
Podobnej zmianie w pastwie ma ulec suwerenna pozycja Najwyszej Izby Kontroli. Dzi Prezes Najwyszej Izby Kontroli jest powoywany przez Sejm za zgod Senatu, na 6 lat i moe by ponownie powoany tylko raz. Najwysza Izba Kontroli
przedkada Sejmowi: analiz wykonania budetu pastwa i zaoe polityki pieninej, opini w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrw, informacje o wynikach
kontroli, wnioski i wystpienia, okrelone w ustawie. Najwysza Izba Kontroli przedstawia Sejmowi coroczne sprawozdanie ze swojej dziaalnoci.
Autorzy projektu Prawa i Sprawiedliwoci wol, by prezesa powoywa Senat i
pragn wczy w nadzr nad NIK urzd prezydenta: Najwysza Izba Kontroli co
roku przedkada Prezydentowi Rzeczypospolitej, Sejmowi i Senatowi informacj o
wykonaniu budetu pastwa wraz z opini w sprawie absolutorium dla Rady Ministrw, uwagi o stanie finansw publicznych i gospodarki narodowej [oraz] sprawozdanie ze swojej dziaalnoci.
[...]

***
Opisaem tu pewne, cho nie wszystkie pomysy Prawa i Sprawiedliwoci, ktre prowadzi miayby do wprowadzenia bocznymi drzwiami ustroju prezydenckiego uszytego na miar Kaczyskich. Ale i to, co przytaczam, powinno budzi trwog i upewni niedowiarkw i naiwnych poputczikw, e na wolnoci i prawa obywateli wci nastaje grony tych wolnoci i swobd przeciwnik, przekonany, e Nard to warto wiksza od wartoci praw obywatelskich, e wadza nie suy ochronie wolnoci obywateli, tylko zmuszaniu ich do tego, by wpasowali si w ramy
zmienionych systemw politycznego, spoecznego i gospodarczego, wedug koncepcji samego Prezesa.
Obserwujmy czujnie wystpienia, wsuchujmy si uwanie w sowa, czytajmy starannie projekty: z nich przebija si waciwy plan przejcia wadzy i
wzicia Polakw za mord.
Piotr Rachtan (16 kwietnia 2011, kontrateksty.pl)
Demokratura
Dodatkowo omawiamy (wrzesie 2015) kilka innych artykuw tego projektu.
Wyjanijmy najpierw, co to jest demokratura. Jest to taka demokracja, w ktrej
nie ma obecnego baaganu, eby przed wyborami nie byo wiadomo, kto po wyborach bdzie rzdzi.
Ustrj zmieni si na prezydencki, ale specyficzny.
Art. 94 nowego projektu konstytucji daje prezydentowi p roku po objciu urzdu prawo do rozwizania Sejmu bez konkretnego powodu. Ot tak, jak Sejm mu si
nie bdzie podoba, to go ciach, i nie ma.
Art. 122 pozwala prezydentowi nie powoa rzdu (premiera i ministrw) wybranych przez Sejm, jeli uzna, e zachodzi uzasadnione podejrzenie, e nie b90

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 91

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie


d oni przestrzega prawa. Co to jest uzasadnione podejrzenie? Nie wiadomo.
Kto ma je uzasadni? Nie wiadomo. W praktyce rzd bdzie taki, jak chce prezydent, i ju.
Art. 103 pozwala prezydentowi jednoosobowo zarzdzi referendum nad ustaw
uchwalon przez Sejm, ktra mu si nie podoba. A gdy wynik referendum bdzie
po jego myli, moe rozwiza Sejm. Na wszelki wypadek Art. 8 konstytucji wedug PiS obnia prg wanoci referendum do 30 procent frekwencji.
Art. 105 daje kolejn moliwo. Prezydent moe te zastosowa odwrotn kolejno. Najpierw zarzdzi referendum na wasnym projektem ustawy, a pniej,
jeli Sejm jej nie uchwali, Sejm rozwiza.
A co bdzie, gdy PiS straci wadz i bd nowe wybory? Spokojnie, prezydent
czuwa. Po p roku rozwie Sejm (Art. 94) i nastpi kolejne wybory, a jak trzeba
to kolejne, kolejne, tak dugo, a wygra PiS. Nigdzie nie jest powiedziane, e Art.
94 ma by stosowany jeden raz.
Prezydent oczywicie odpowiada za naruszenie konstytucji, ale tylko umylne,
za premier i ministrowie za kade. A zreszt po co prezydent miaby tak konstytucj narusza.
Do kompletu tych pomysw, sdziami Trybunau Stanu nie musz by wcale zawodowi sdziowie. Mog by znajomi prezydenta, albo prezesa.
Art. 106 pozwala rzdowi zabroni posom wnoszenia poprawek do rzdowej ustawy.
Art. 62 upowania rzd do udzielenia prezydentowi wydawania dekretw z moc ustawy, a przypomnijmy, e rzd bdzie zawsze taki, jak chce prezydent, bo uchwa Sejmu co do skadu rzdu wcale go nie wie (Art. 122), a trudno sobie wyobrazi, by Sejm, ktry moe by w kadej chwili rozwizany (Art. 94, 103 i 105)
uchwali skad rzdu, ktrego prezydent nie chce.
W praktyce prezydent moe tak dugo rozwizywa Sejm, a ten bdzie mu ulegy i powoa rzd po jego myli. Nazwijmy to wprost: prezydent ustala skad Sejmu i rzdu.
W tym Sejmie liczba posw ma by zmniejszona do 360, a do wniesienia poselskiego projektu ustawy potrzebne bdzie 36 posw (obecnie 15). No to co? A no
to, e mniejsze partie nie bd mogy wnosi projektw ustaw. Zreszt, jak widzimy, i tak kad ustaw moe prezydent obali. Chodzi tylko o to, by mia z tym
mniej roboty.
PiS-owski projekt konstytucji ubezwasnowolnia te Trybuna Konstytucyjny,
ktrego wyroki bd wane tylko wtedy, gdy zagosuje za nimi 4/5 skadu sdziw.
Czyli jeli 11 sdziw uzna ustaw za niekonstytucyjn, a 4 bdzie miao inne zdanie, to ustawa bdzie konstytucyjna (Art. 135). Na wszelki wypadek tych 4, prezesa i jego zastpcw, powouje kto? Oczywicie prezydent, i to wedle uznania. Nikt
mu nie zgasza kandydatur. Sam je zgasza (Art. 128).
Znikn te niezawise sdy. Art. 145 przewiduje, e prezydent moe odwoa
kadego sdziego w kadym sdzie za niemono lub brak woli rzetelnego
wykonywania obowizkw sdziego. Wniosek w tej sprawie kieruje Rada do
Spraw Sdownictwa (nowy organ), ktrego 80 procent skadu powouje rzd (za91

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 92

Raport ggaczy
leny od prezydenta), Sejm (w takim skadzie, jakiego prezydent sobie yczy), a
jej przewodniczcym jest sam prezydent. Tak wic prezydent na czele rady, ktr praktycznie w 80 procentach sam powouje (przecie zaleny rzd i zaleny
Sejm mu nie podskocz) kieruje wniosek sam do siebie, by konkretnego sdziego pozbawi posady.
Co wicej, na mocy Art. 144 prezydent te sdziego powouje na wniosek, jakeby inaczej, Rady do Spraw Sdownictwa, ktr w praktyce sam powouje. Tak
wiec prezydent moe kadego sdziego powoa lub odwoa, take sdziego w
skadzie Pastwowej Komisji Wyborczej.
Smaku temu wszystkiemu dodaj niedawne zapowiedzi politykw PiS karania
butnych i aroganckich sdziw, badania ich wariografem, pobierania od nich moczu do bada
Interesujcym projektem jest pomys powoania izby wyszej Sdu Najwyszego, ktra bdzie miaa prawo zmieniania prawomocnych wyrokw wszystkich
sdw i wedle niektrych wypowiedzi pomysodawcw w jej skad nie bd wchodzi tylko sdziowie. Pasowaa by dla niej nazwa: izba linczu.
Przypomnijmy jeszcze, e Pastwowa Komisja Wyborcza skada si z sdziw.
Teraz tych butnych i aroganckich w niej nie bdzie. Zacytujmy klasyka: niewane, kto gosuje, wane, kto liczy gosy (Jzef Stalin).
Pastwo nie bdzie te wieckie. Obecnie lubujcy pose moe doda sowa
tak mi dopom Bg. Wedle nowej konstytucji sowa te w rocie lubowania ju
bd, a pose moe co najwyej owiadczy, e lubuje bez nich.
Art. 183 daje prezydentowi prawo uycia si zbrojnych w stosunkach wewntrznych w razie powanych zamieszek. Swego czasu Jaruzelski musia w tym
celu wprowadzi stan wojenny. Prezydent z PiS bdzie mg wysa wojsko na ludzi bez tego. Na wszelki wypadek w projekcie konstytucji nie ma prawa do strajku.
Art. 186 pozwala prezydentowi wprowadzi na wniosek Rady Ministrw stan
wyjtkowy. Za komuny moga to zrobi Rada Pastwa tylko wtedy, gdy nie byo akurat sesji Sejmu. Wedug projektu PiS prezydent moe to zrobi zawsze.
I na koniec ciekawostka: prezydent zarzdza wybory do Sejmu i Senatu, ale
bez adnego terminu, w jakim ma to zrobi. Praktycznie moe rozwiza Sejm
i zwleka ile chce z rozpisaniem wyborw. Nawet do koca kadencji. A co wtedy? Teoretycznie termin wyborw prezydenckich ogasza marszaek Sejmu, ale
przecie Sejm bdzie rozwizany, a wic prezydent moe trwa i trwa i
trwa

Ataki na sdziw
Oczywicie, niezadowolenie Prawa i Sprawiedliwoci z sdownictwa, prawa,
konstytucji nie zakoczyo si w 2011, tylko trwa waciwie do dzisiaj. Przykady? Sprawa sdziego Igora Tuleyi, ktry wyda niekorzystny dla Mariusza Kamiskiego, byego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wyrok w sprawie
dr. Mirosawa G., co opisuje poniszy tekst owiadczenia Krajowej Rady Sdownictwa:
92

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 93

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie


Krajowa Rada Sdownictwa stwierdzia z najwyszym zaniepokojeniem, e w
ostatnim okresie wiele publicznych wypowiedzi prowadzi do kwestionowania konstytucyjnej zasady niezawisoci sdziw.
Wypowiedzi nawoujce do badania yciorysw rodzin sdziw, postulujce
dobieranie skadu sdzcego z uwzgldnieniem pozaustawowych kryteriw raco
godz w zasad niezawisoci sdziw i podwaaj obowizujcy porzdek ustawowy - gosi stanowisko Rady.
W ostatnich tygodniach spory wywoay sowa sdziego Igora Tulei, ktry w ustnym uzasadnieniu wyroku na kardiochirurga dr. Mirosawa G. porwna metody
organw cigania do tych z czasw stalinizmu. Gazeta Wyborcza podaa w poowie stycznia, e kto m.in. wytropi syna Tulei. W niektrych z mediw pojawiy si informacje dotyczce rodziny Tulei, sugerowano te brak bezstronnoci sdziego. Politycy PiS i SP chc, by sdzia ponis odpowiedzialno dyscyplinarn,
a nawet karn - twierdz, e Tuleya znieway. W stanowisku KRS przypomniano, e w demokratycznym pastwie naturaln rzecz jest krytyka orzecze sdw
i prawo to nigdy nie byo przez Rad kwestionowane. Od merytorycznej, ostrej,
a nawet nietrafnej krytyki orzecze naley jednak odrni wypowiedzi godzce w
regulacje konstytucyjne - zastrzega KRS.
Rada z najwyszym zaniepokojeniem stwierdza, e w ostatnim okresie w wypowiedziach publicznych pojawiy si gosy grupy osb, w tym politykw i dziennikarzy, kwestionujce konstytucyjne zasady i wypracowany ponad dwudziestoletni dorobek sdw zwizany z realizacj zasady niezawisoci sdziw i bezstronnoci sdw - wskazano w stanowisku.
Dlatego - wedug KRS - ataki na poszczeglnych sdziw odwoujce si take do okolicznoci niezwizanych ze sprawowaniem urzdu, w poczeniu z wypowiedziami, deklaracjami, a nawet daniami dobierania sdziw wedug wyobrae
osb je zgaszajcych, nawizuj do jednoznacznie potpionych przypadkw nieprawidowoci wystpujcych przed 1989 r..
Stanowisko zostao przygotowane w kocu zeszego tygodnia, podczas ostatniego posiedzenia Rady. Ju miesic temu KRS uznaa, e sdzia Tuleya w ustnym uzasadnieniu do orzeczenia w sprawie dr. G. nie naruszy norm wynikajcych z przepisw prawa, ani te z zasad etyki obowizujcych sdziego. (obserwatorkonstytucyjny.pl, 14 lutego 2013).
Ciekawie wypowiada si o sdziach pose Krystyna Pawowicz, skdind dr nauk prawnych. W maju 2014 roku, w pierwszym dniu 68. posiedzenia Sejmu odbyo si drugie czytanie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sdzie
Najwyszym (druki nr 1591 i 2370). W dyskusji zabraa m. in. gos pose Krystyna
Pawowicz, []
Pose Krystyna Pawowicz:
Obecnie sdziowie Sdu Najwyszego przechodz w stan spoczynku z mocy ustawy po ukoczeniu 67. roku ycia. Mog jednak na swj wniosek i po przedstawieniu zawiadczenia lekarskiego pracowa duej, ale jeszcze tylko przez 3 lata, tj.
nieprzekraczalnie do ukoczenia 70. roku ycia. Przepisy s tu rygorystyczne i bio93

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 94

Raport ggaczy
rc pod uwag powtrz cae fragmenty opinii, ktre zostay przedoone w komisji charakter funkcji sdziw Sdu Najwyszego, podejmowanie przez nich decyzji o skomplikowanych prawnie sprawach, a w zwizku z tym wymg ponadprzecitnej sprawnoci psychofizycznej i intelektualnej, nie przewiduj moliwoci podniesienia wieku nawet z pozytywnym zawiadczeniem lekarskim.
W przepisach emerytalnych dotyczcych sdziw ustawodawca przyj wanie,
tak jak w opiniach bya mowa, domniemanie ju cakowitej ich niezdolnoci do pracy po osigniciu wieku 70 lat i we wszystkich regulacjach ich dotyczcych wiek ten
ma charakter nieprzekraczalnej przeszkody w dalszym penieniu przez nich funkcji.
Ustawodawca postawi grupie sdziowskiej wysze wymagania zdrowotne i psychologiczne ni innym grupom osb pracujcych umysowo, np. pracownikom naukowym. To utrwalone stanowisko ustawodawcy ma oparcie w bezspornych ustaleniach nauk medycznych, a szczeglnie medycyny pracy. Opinie zoone w Komisji
Sprawiedliwoci i Praw Czowieka szczegowo to stanowisko rozwijaj i uzasadniaj.
Zaskakujca i niezrozumiaa w tej sytuacji inicjatywa prezydenta RP podwyszenia dla sdziw Sdu Najwyszego, i tylko dla sdziw tego szczebla, wieku emerytalnego z mocy ustawy a o 8 lat, tj. z ukoczenia 67 lat do ukoczenia a 75 lat,
wydaje si wprost szokujca, gdy lekceway nie tylko naturalne i oczywiste ograniczenia medyczne co do wykonywania zawodu sdziego, ale stwarza te nowe powane problemy prawne. Spord czterech opinii, ktre wpyny do komisji, trzy
krytycznie oceniy projekt od strony prawnej. Przede wszystkim projekt niezrozumiale rnicuje sytuacj emerytaln sdziw sdw powszechnych i sdziw Sdu
Najwyszego. Tylko tym ostatnim bowiem wiek emerytalny podnosi si o 8 lat.
W projekcie prezydenckim nie wykazano te w uzasadnieniu adnego dowodu na
tak konieczno ani na nadzwyczajne moliwoci pracy starzejcego si tak samo
jak wszystkie inne organizmu akurat sdziego Sdu Najwyszego.
Opinie zoone w komisji podkrelaj, i ustawowa granica wieku 75 lat w wypadku emerytury sdziego Sdu Najwyszego ustalona zostaa powtrz za opini
zoon w komisji w projekcie na zbyt wysokim poziomie. Rwnie podam przykady, ktre pani przede mn przytaczaa, e w innych krajach odpowiednicy sdziw polskiego Sdu Najwyszego bezwzgldnie kocz kariery zawodowe w wieku 70 lat, tak jak jest obecnie w Polsce.
Projekt wprowadza zamieszanie do obowizujcego systemu prawa, gdy jego
przyjcie wywoa drastyczne podniesienie wieku sdziw Trybunau Konstytucyjnego, ktrzy jako sdziowie Sdu Najwyszego bd mogli kandydowa do niego do
75. roku ycia, a wic po upywie dziewicioletniej kadencji przechodziliby w stan
spoczynku w wieku a 84 lat.
Komisja Sprawiedliwoci, zamiast odwanie odmwi rekomendacji tego niedobrego projektu, zmodyfikowaa go nieco sama i przedkada teraz do uchwalenia,
przewidujc dla sdziw Sdu Najwyszego wiek emerytalny z urzdu tym razem na
70 lat, to jest podwyszajc go o 3, a nie o 8 lat, jak chcia w projekcie prezydent,
ale dajc sdziemu jeszcze moliwo pracy, na jego wniosek, o dwa lata duej, tj.
do 72. roku ycia, czyli cznie jest to 5 lat. Zagodzona nieco przez komisj propo94

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 95

Prawo, konstytucja, lustracja, sdziowie


zycja prezydenta zawiera jednak wszystkie jej wady prawne, o ktrych wspomniaam, zwaszcza chodzi tu o zrnicowanie emerytalne grupy sdziw, i nadal drastycznie podwysza wiek emerytalny sdziw Trybunau Konstytucyjnego, ktrzy, kandydujc wedug ju tej nowej, komisyjnej wersji do 70. roku ycia, po odbyciu 9letniej kadencji peni bd swe funkcje w Trybunale Konstytucyjnym a do 79. roku ycia. Projekt prezydencki, mimo modyfikacji wprowadzonych w ramach komisji, wprowadza tylko zamieszanie prawne i psuje kompatybilno regulacji dotyczcych sdziw Sdu Najwyszego i Trybunau Konstytucyjnego, wyduajc dziwacznie i przypadkowo tym ostatnim czas pracy.
Poza powyszymi, prawnymi, s jeszcze powody moralne i etyczne, dla ktrych akurat grupie sdziw Sdu Najwyszego nie powinno si podwysza wieku emerytalnego. Wielu tych sdziw, oczywicie nie wszyscy, zapisao si niechlubnie na kartach polskiego wymiaru sprawiedliwoci. rodowisko to po
1989 r. odmwio samooczyszczenia si po spucinie PRL, nie rozliczyo si z
przestpstw sdowych i sdziowskich. To sprawia, e sdziowie Sdu Najwyszego, oczywicie nie wszyscy, s si rzeczy obcieni podejrzeniem dotyczcym dalszego szkodliwego konserwowania i przekazywania swoich specyficznych PRL-owskich nawykw i dowiadcze. Z powodu nieoczyszczenia si to
rodowisko sdziowskie jako grupa nie ma dzi moralnego prawa oczekiwania
wyduenia im czasu pozostawania w subie nowego systemu, ktrego elementy przez wikszo swojego dorosego ycia zwalczali. Zdarza si, e do dzi
chroni oni poprzedni, opresyjny system.
(Dzwonek)
Trzeba wspomnie tu na przykad nie tak dawno wydan uchwa Sdu Najwyszego chronic rodowisko sdziowskie od odpowiedzialnoci za skazywanie Polakw na podstawie dekretu o stanie wojennym, mimo i zosta on przyjty z naruszeniem konstytucji i ogoszony tylko w mediach. Ta uchwaa Sdu Najwyszego zablokowaa rozliczenie sdziw PRL, pokazujc, i rodowisko Sdu Najwyszego
jest nadal przeszkod dla sprawiedliwej oceny okresu socjalizmu, komunizmu w
Polsce. Z tych powodw sdziowie Sdu Najwyszego jako cao nie zasuguj moralnie na zaszczyt duszej suby dla dobra pastwa polskiego.
Pani marszaek, przekazuj wniosek
Podkrelmy:
Poza powyszymi, prawnymi, s jeszcze powody moralne i etyczne, dla ktrych akurat grupie sdziw Sdu Najwyszego nie powinno si podwysza
wieku emerytalnego. Wielu tych sdziw, oczywicie nie wszyscy, zapisao si
niechlubnie na kartach polskiego wymiaru sprawiedliwoci. rodowisko to po
1989 r. odmwio samooczyszczenia si po spucinie PRL
A wiec tak naprawd nie chodzi o adne sprawy wieku i emerytur tylko o usunicie z SN sdziw, ktrzy si PiS nie podobaj i zastpieni ich tymi, ktrzy podoba si bd.
Ostatni okazj do atakw na rodowisko sdziw byy kopoty Pastwowej Komisji Wyborczej z szybkim policzeniem gosw w wyborach samorzdowych. Poniewa PKW skada si z czynnych i bdcych w stanie spoczynku sdziw, oni
95

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 96

Raport ggaczy
przede wszystkim stali si celem atakw i grb. Wreszcie gos musieli zabra prezesi najwaniejszych sdw:
Gbokie oburzenie sowami o sdziach wypowiedzianymi przez Jarosawa
Kaczyskiego 13 grudnia 2014 wyrazili w poniedziaek prezesi Sdu Najwyszego,
Trybunau Konstytucyjnego i Naczelnego Sdu Administracyjnego.
Jest to bezprzykadny w Europie atak polityka pretendujcego do sprawowania
wadzy wykonawczej w Polsce na wadz sdownicz. Jest to peen pogardy atak
wymierzony w kadego z tysicy sdziw wszystkich sdw w Polsce - napisali w
owiadczeniu I prezes SN prof. Magorzata Gersdorf, prezes TK prof. Andrzej
Rzepliski i prezes NSA prof. Roman Hauser (ktry przewodniczy te Krajowej
Radzie Sdownictwa).
Chodzi o wypowied prezesa PiS, gdy, odnoszc si do wyborw samorzdowych, powiedzia: Faszerstwem jest sytuacja, w ktrej wadza, gdy okazuje
si, e wybory kocz si katastrof, e ich wynik jest w gruncie rzeczy nieznany, natychmiast rozpoczyna kampani ukrywania tego faktu, wpywa na sdy,
mona powiedzie, wrcz terroryzuje sdy i to z udziaem prezydenta RP i z udziaem prezesw sdw tych najwaniejszych w Polsce, i wreszcie rozpoczyna kampani medialn przeciwko tym wszystkim, ktrzy mwi, e doszo do
faszerstwa.
Takie zniewaajce, wiecowe zdanie nawizuje do najgorszych zwyczajw
walki politycznej sprzed 1989 r. - czytamy w owiadczeniu prezesw.
Autorzy owiadczenia wyrazili gbokie oburzenie sformuowaniami uytymi pod ich adresem. Podkrelili, e tym samym postawiono im zarzuty terroryzowania sdziw i namawiania ich do okrelonego orzekania w sprawach
rozpoznawanych protestw wyborczych. (za PAP, obserwatorkonstytucyjny.pl)

Podsumowanie
Opisalimy tu wiele przypadkw nacigania prawa i jego naduywania w skali i
nateniu, ktre wskazuj na nieustann recydyw Prawa i Sprawiedliwoci w tej
dziedzinie. Ta partia nie mieci si w ramach obowizujcego porzdku konstytucyjnego, ktry chciaaby - dla swoich celw zmieni.

96

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 97

Rozdzia 3.
Kamstwa o stanie Polski: gospodarka

Kamstwa o stanie polskiej gospodarki i poziomie ycia Polakw s jednym z


gwnych elementw propagandy PiS i maj brod dug jak droga ze rdmiecia
na oliborz. Przykad pierwszy z brzegu: 12 maja Andrzej Duda wypali w Polsat
News, e PO likwiduje przemys, nie dajc nic w zamian. Wedug PiS-owskiej
propagandy stan polskiej gospodarki jest fatalny, Polska nie ma przemysu, rolnictwo wymaga defeudalizacji, a wspomniany Andrzej Duda par razy w czasie
kampanii wyborczej kama, e ostatnio sytuacja na polskiej wsi znacznie si pogorszya (w rzeczywistoci adne inne rodowisko nie skorzystao tak bardzo na
przemianach jak wie i rolnicy, o czym piszemy dalej).
W dniu zaprzysienia 6 sierpnia 2015 r. przed Paacem Prezydenckim usyszelimy, na przykad: powoli tracimy Polsk.

Wic jak to jest z t gospodark?


Wedug danych Banku wiatowego skumulowany wzrost PKB per capita Polski
w procentach za lata 1990-2014, liczony wedug parytetu siy nabywczej w staych
dolarach midzynarodowych z 2005 roku, wynis 137,4 procent. To znaczy, e
Polska odnotowaa w tym czasie ogromny wzrost gospodarczy, a zwaywszy, e
dzi produkcja przemysowa to ok. 32 procent PKB, to i ona znacznie wzrosa. Polska nie tylko ma przemys, ale i jest on wikszy, ni by w 1990 roku. Wikszy, nie
mniejszy. Twierdzenie, ze Polska nie ma przemysu to zwyke bezczelne kamstwo.
PiS bazuje tu na archaicznym wyobraeniu o przemyle, gdy dymi kominy i hucz turbiny, a stal si leje i moc truchleje. Tymczasem przewaga przemysu cikiego i wydobywczego jest charakterystyczna dla gospodarek zacofanych. Tacy ludzie,
jak Jerzy Zelnik, ktry mao si nie popaka powtarzajc w telewizji Polska nie
ma przemysu, Polska nie ma przemysu, nie rozumiej, e dzisiejszy przemys
jest inny, e dominuj w nim mniejsze firmy o ogromnej rentownoci, jak elektronika czy mechanika precyzyjna lub takie jak stocznia jachtowa w Olecku produkujca luksusowe jachty, ktre w metrach s mae, ale w pienidzach - ogromne. Zelnik jest aktorem i si na tym nie zna, ale powtarza kamstwa za swoj parti. Specjalistk od gospodarki w PiS jest Beata Szydo, etnograf, i to rwnie sycha.
97

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 98

Raport ggaczy
Jednym sowem, jakby Kaczyski i Duda nie kamali, polska gospodarka nie tylko nie kona, nie tylko si nie wali, ale ma si bardzo dobrze, najlepiej w naszej najnowszej historii, i porzdnie si rozwija.
Przy okazji dodamy, e wspomniane rda klasyfikuj polsk gospodark na 21.
miejscu w wiecie (na ponad 200 pastw) i 6. w Europie.
A co z t PO, co likwiduje przemys? Dwie rzeczy, ktre najszybciej rosy za
rzdw PO, to produkcja przemysowa i eksport. Nie wiem gdzie Duda widzia
likwidowanie przemysu za rzdw PO, moe w PiS-owskich przekazach dnia,
czyli instrukcjach, jak kama na dzi.
Jeli nie wie, jaki jest udzia produkcji przemysowej w Polsce na tle innych krajw, to niech spojrzy na poniszy wykres.
Wedug propagandy PiS, wyraanej wielokrotnie w wystpieniach Jarosawa Kaczyskiego, Mariusza Baszczaka i Beaty Szydo (a take wielu innych, kamczuchw nie brakuje) Polska jest w ruinie, Polska znika, bieda jest coraz wiksza,
los ludnoci wiejskiej znacznie si pogorszy, staruszki odchodz paczc od okienka w aptece, bo nie sta ich na leki (co ciekawe, wszyscy zwolennicy PiS podaj ten sam przykad. Jako nigdy nie pacz przy okienku staruszkowie, bezrobotni zawsze tylko staruszki. Chyba wszyscy maj t sam cigawk).
Andrzej Duda w czasie swojego inauguracyjnego wystpienia w Sejmie powiedzia, e rozwie problem godnych dzieci. Beata Szydo w lipcu tego roku gosia, e to nieprawda, i tylko Polska bya zielon wysp w czasie kryzysu. Pono bya ni i Grecja. Wedug danych Banku wiatowego Grecja od 8
lat miaa cay czas spadek PKB. Wedug tych danych, skumulowany wzrost PKB
w UE w latach 2008 2014 by najwikszy w Polsce (23,8%), rednia EU to
0,6%, a najwikszy spadek miaa Grecja (-25, %). Czy Beata Szydo wiadomie
mijaa si z prawd?

Polska w ruinie?
Kiedy spoeczna reakcja w Internecie na to haso zacza uwiera politykw PiS,
odcili si od niego i tumaczyli, e nigdy takie sowa nie pady. Signijmy do wypowiedzi:
Jeeli kto uwaa polityk jako trosk o dobro wsplne to Polsk da si naprawi. Jeeli udao si j odbudowa z ruin po II wojnie wiatowej to da si i teraz. Trzeba tylko dobrej woli i uczciwej wadzy. Tak mwi Andrzej Duda w TV
Republika 27 kwietnia 2015 r.
Musimy odbudowa pastwo polskie i demokracj - zauway Piotr Gliski na
Kongresie programowym PiS 4 lipca 2015 w Katowicach.
My wiemy, e ten rzd doprowadzi kraj do ruiny i teraz si wszystkiego pozbywa, eby za wszelk cen zdoby jakie rodki - Jarosaw Kaczyski w Zakopanem, 22 lipca 2012 r.
PiS musi powrci do wadzy, aby odbudowa gospodark morsk. Joachim
Brudziski, Kropka nad i, 20 grudnia 2012 r.
I wreszcie Beata Szydo, 9 lipca 2015 r. - My nie mwimy, e wszystko jest ze,
98

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 99

Kamstwa o stanie Polski: gospodarka

e Polska jest w ruinie. Ale dzi Polska jest z pewnoci bardzo le rzdzona. Osiem lat rzdw PO-PSL mogo by zdecydowanie lepiej przepracowane.
(cytaty za NaTemat.pl)
Powoli tracimy Polsk powiedzia Andrzej Duda na wiecu w dniu swojej inauguracji, 6 sierpnia 2015 r. I doda: naprawa Polski jest moliwa. Wic jak to jest
z t ruin i Polsk, co znika?
W padzierniku 2007 roku, po dwch latach rzdw PiS, w czasie debaty z Aleksandrem Kwaniewskim Jarosaw Kaczyski powiedzia: Dzisiaj gospodarka
rozwija si bardzo szybko, przy bardzo dobrych wskanikach, np. bezrobocia. [...]
Musimy o tym pamita, bo mamy dzisiaj zdumiewajc i szkodliw propagand
klski, ktra nie ma nic wsplnego z faktami (Kaczyski debatowa z Kwaniewskim, a nie z Tuskiem, bo wwczas wymyli, e prawdziwym szefem jest Kwaniewski, a Tusk to jego podwadny).
Wypowied ta zawieraa pprawd i kamstwo. Pprawda polegaa na tym, e rozwj gospodarczy wwczas nie by w adnej mierze zasug PiS-u, a wynika gwnie z
otwarcia rynkw Unii Europejskiej dla polskiego eksportu a take z dotacji oraz z innych
uatwie unijnych. Z tego te wynika spadek bezrobocia i te nie by on zasug PiS-u.
PiS byo parti eurosceptyczn. Ci sami politycy, ktrzy wwczas chwalili si wzrostem
gospodarczym, jeszcze niewiele wczeniej straszyli rodakw Uni. Twierdzili, e Polska
bdzie tylko rynkiem zbytu dla niemieckich towarw i rezerwuarem taniej siy roboczej.
Wedug nich, wejcie Polski do Unii miao spowodowa bied, droyzn i zanik tosamoci narodowej. Chwalenie si przez nich sukcesami byo cyniczn obud.
Kamstwo w tej wypowiedzi polega na tym, e adna propaganda klski w gospodarce ze strony opozycji nie istniaa. Wszyscy powani politycy opozycyjni i
99

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 100

Raport ggaczy
wszystkie powane media zgodnie mwiy, e Polska przeywaa znaczny wzrost
gospodarczy i naley si z tego cieszy. Jarosaw Kaczyski po prostu rzuci oszczerstwo, wkadajc w usta swych przeciwnikw i niezalenych mediw sowa,
ktrych nikt nie gosi. Ale co najwaniejsze: w padzierniku 2007 roku, tu przed
utrat wadzy na rzecz PO, Kaczyski mwi, e Polska szybko si rozwija i ma
znaczy wzrost PKB. Pniej, ju w czasach opozycji, wielokrotnie odwoywa si
do wspaniaego rozwoju, ktry nasz kraj przezywa w okresie krtkiej kadencji
2005 2007.
Popatrzmy, co byo dalej. Wedug danych Banku wiatowego w latach 2008-20014
(za rzdw PO) produkt krajowy Polski wzrs o 23,8 procent. Wzrs, nie zmala.
Nawiasem ju wypada wspomnie, i PiS-owska prognoza, e po wejciu do UE
Polska bdzie tylko rynkiem zbytu dla niemieckich towarw okazaa si kompletnie nietrafiona. Jest dokadnie odwrotnie, to Niemcy s jednym z najwikszych rynkw zbytu dla polskich towarw.
Pokamy jeszcze ciekawostk dotyczc wzrostu PKB Polski z zestawienia danych Banku wiatowego o wzrocie gospodarczym w okresie 1990-2014. Ot okazuje si, e w caym tym okresie Polska miaa tylko jeden rok regresu, na samym
pocztku, a potem bezustanny wzrost przez 23 lata. Inne kraje miay po kilka lat regresu, przoduj Czechy, Cypr i Grecja, po 8 lat spadku PKB.
Prezes Kaczyski lubi uywa trudnych sw, np. chce dokona w Polsce reindustrializacji, bowiem nasz kraj jest pono ofiar deindustrializacji. Zanim ten lament podnosz inni politycy Prawa i Sprawiedliwoci, zreszt naladowcw znajduj rwnie na lewej stronie.
Najwieszym przykadem ignorancji jest wystpienie z 11 sierpnia br. posa
Mastalerka, ktry wygosi na konferencji PiS tez, e za PRL mielimy 50% udziau przemysu w PKB, a dzisiaj musimy walczy o o zaledwie 20%. No, i wszystko
trzeba bdzie odbudowa.
Odwoajmy si do liczb, one przeciwnie ni niektrzy politycy, w tym rzecznicy PiS nie kami. Czy polski przemys ley w gruzach? Cakiem nowy prezydent
dr Andrzej Duda jedzi po Polsce i opowiada publicznoci o koniecznoci reindustrializacji Polski, w ktrej przemys chyli si ku upadkowi, a waciwie zosta zrujnowany. Oczywicie wtapia si to w szersz narracj PiS o katastrofie, jak sprokurowaa ojczynie Platforma Obywatelska.
Pawe Wimmer, ekonomista, bloger, informatyk, ktry potrafi liczy i tworzy
czytelne wykresy zauway, e Polska jest na trzecim miejscu w Europie pod
wzgldem udziau przemysu w PKB, a o 8 punktw procentowych powyej redniej unijnej. Przemys obejmuje tutaj: przemys wydobywczy, przemys przetwrczy, wytwarzanie energii i budownictwo.
Co zabawne, udzia przemysu w PKB sam w sobie nie wiadczy o tym, e jest
dobrze czy le megatrend to rosncy udzia usug. Staram si jednak obali faszywe twierdzenia PiS, ktre z tej akurat kwestii uczynio pak i tucze ni konkurenta politycznego.
Po medialnym festiwalu gupstw wygadywanych przez wiadomych politykw.
Najnowsze dane dotyczce udziau przemysu w tworzeniu PKB, za 2014 rok.
100

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 101

Kamstwa o stanie Polski: gospodarka


UE 28 udzia przemysu w tworzeniu PKB w proc. w 2014 r.
(przemys = grnictwo + wytwrczo + produkcja energii + budownictwo)

Wana uwaga: w metodyce CIA przemys = grnictwo + wytwrczo + produkcja energii + budownictwo. (W metodyce polskiej budownictwo liczy si osobno).
Nic na to nie poradzi mgr Beata Szydo, fotografujca si na tle starych zabudowa nieczynnej fabryki nici w Nowej Soli, ktra nie chce wiedzie, e nieopodal
stoi nowiutki zakad, produkujcy takie same nici.
Wrmy do produktu krajowego brutto, ktry moe jest agregatem niezbyt doskonaym, ale jak dotd nie wymylono lepszego miernika rozwoju gospodarczego.
Poziom PKB nie wiadczy, naturalnie, o bogactwie kraju, ktre gromadzi si i narasta przez dziesiciolecia i cae wieki, ale pokazuje tempo rozwoju kraju i jego kierunek.
101

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 102

Raport ggaczy

Jak wic wyglda Polska w ruinie?

A zatem skumulowany wzrost PKB Polski wynis 137,4 procent (jeli PKB Polski z
1990 roku przyj za 100% to dzi wynosi on 237,4%). redni przyrost w tym samym
czasie dla wiata to 63 procent. Wida z tego, jak od 1990 roku Polska posza do przodu
wzgldem innych krajw i jak szybko doganiamy najbogatszych. Dla przykadu, skumulowany wzrost PKB Szwajcarii (w kocu kraju bardzo bogatego) wynis 18%. Szwajcarzy s cigle bogatsi od nas, ale ten dystans maleje, a nie ronie, jak twierdzi PiS.
Popatrzmy jeszcze jak zmieni si ten nasz dystans do najbogatszych. W 1990 roku (w uspjnionych jednostkach miary) PKB per capita Polski wynosi ok. 10 000,
za Wielkiej Brytanii ok. 26 500, czyli PKB per capita Polski wynosi ok. 38 procent brytyjskiego. Jak jest dzi? Liczby te wynosz odpowiednio: Polska ok. 23
500, Wielka Brytania 37 500, to znaczy dzi PKB per capita Polski wynosi ok. 63
procent tego, co ma Wielka Brytania (mwimy cay czas o produkcie krajowym na
obywatela, a nie caym, i nie o pacach to nie to samo).
Co to znaczy? W 1990 roku polski produkt na obywatela stanowi 38 procent tego, co miay najbogatsze kraje Unii, dzi wynosi 63 procent, zmniejszylimy dystans o 25 procent. Oczywicie dystans cigle jest, ale gonimy, prosz pastwa, gonimy. Nie cofamy si, jak e PiS.
Pokamy jeszcze wykres, bo czasami lepiej to wida na grafice, ni wynika z suchych liczb.
Ile razy bogatsi od nas
PKB na gow danego kraju w stosunku do PKB Polski w okresie 1990-2014

102

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 103

Kamstwa o stanie Polski: gospodarka


Ten wykres pokazuje, ile razy bogatsi od nas byli obywatele rnych krajw w
1990 roku, a ile razy bogatsi s teraz. Widzimy, jak bardzo ten dystans zmala. Dane pochodz z Midzynarodowego Funduszu Walutowego, z publikacji World Economic Outlook 2015.
Ile trzeba mie w sobie zakamania, bezczelnoci i ignorancji, ile arogancji i hucpy, by
publicznie wygasza tez o zwijaniu si Polski, a zwaszcza zwijaniu Polski powiatowej.
A tak tez wystrzelia 25 lipca 2015 r. Beata Szydo, kandydatka na premiera.
Wszystkie wskaniki mwi nie tylko o poprawianiu si kondycji ekonomicznej
caej Polski, ale i o zmniejszaniu si nierwnoci, a wic wanie wyrwnywaniu
poziomu i szans metropolii i prowincji, bogatszych i biedniejszych.

Wyczenia prdu wina rzdu


Energochonno wytworzenia 1 tys. euro PKB spada w Polsce w latach 20032013 z 400 do 300 kg ekwiwalentu ropy naftowej, czyli o 25%. Dawne kraje komunistyczne maj wysz energochonno, co jest pokosiem dziesitek lat ekstensywnego rozwoju gospodarczego. Czowka, bez wyjtku kraje zachodnie, zuywa
100-200 kg, czyli znacznie mniej.
Piszemy po to, by rozumie, e zapotrzebowanie na energi relatywnie maleje,
bo doskonal si technologie wytwarzania, a udzia energochonnego przemysu w
tworzeniu PKB stale spada.
Ale wskanikami - obiektywnymi i niepodwaalnymi miarami zmian - pani
Szydo nie zawraca gowy ani sobie, ani tumanionym przez siebie ludziom, lecz z
miedzianym czoem zakamuje rzeczywisto do kamer i mikrofonw, bo wadza
warta jest kadego kamstwa i przeinaczenia.
Mariusz Baszczak paln niedawno, e mamy zapa finansw publicznych.
No to sprawdzimy, jak wyglda ta zapa na tle innych krajw. Zaduenie sektora publicznego Polski wynosi 50,8 procent PKB, a rednia unijna to 88,2 procent
PKB. Znacznie wiksz zapa od nas maj Wielka Brytania, Francja, Niemcy
Jak wyceniane s pastwowe obligacje, ktre rzd emituje, by za poyczone pienidze sfinansowa deficyt budetowy? Ktry przypomnijmy niezwocznie
zmala do granicy 3,0%, dziki czemu Rada Europejska wycofaa si z tzw. procedury nadmiernego deficytu wobec Polski. Procedur t uruchamia si w przypadku
przekroczenia przez pastwo czonkowskie Unii Europejskiej okrelonych kryteriw dyscypliny budetowej. Procedura okrelona zostaa w art. 126 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w Protokole nr 12 do tego Traktatu. Jej kryteria to:
3% dla stosunku planowanego lub rzeczywistego deficytu publicznego do produktu krajowego brutto wyraonego w cenach rynkowych,
60% dla stosunku zaduenia publicznego do produktu krajowego brutto wyraonego w cenach rynkowych.
Finanse naszego pastwa zostay uzdrowione przez wprowadzenie tzw. reguy finansowej, skrtowo mwic ostrej dyscypliny budetowej, ktr finansom zaaplikowa w nieznony minister Jacek Rostowski, ktry mia poucza opozycj, jakie
prawida rzdz ekonomi, oraz przez reform OFE, ktra ulya publicznym finansom o ok. 0,4 procent.
103

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 104

Raport ggaczy
Ocena wiarygodnoci finansowej pastwa jest monitorowana i wyceniana
przez agencje ratingowe.

Jak wida, Polska utrzymuje stabilny rating we wszystkich trzech najwikszych agencjach ratingowych. Ostanie ratingi potwierdzaj dotychczasowe oceny i prognozuj stabiln perspektyw. Z reguy uzasadniaj swoje szacunki stosunkowo wysokim tempem wzrostu gospodarczego (w II kwartale: +3,6%), ktre jest skutkiem wysokiej konsumpcji wewntrznej i duego wzrostu eksportu, a
take stabiln sytuacj finansw publicznych. Za czynnik ryzyka agencje uwaaj nadchodzce wybory, po ktrych Polska moe ulec destabilizacji. Jest bardzo
prawdopodobne, e po zdjciu z Polski procedury nadmiernego deficytu ratingi
powdruj w gr.

Wedug PiS Polacy biedniej


Jak pamitamy, to biedniej nieustannie od przegranych przez PiS wyborw w
2007 roku. Proponujemy, by zweryfikowa, jak biedniej nasi rodacy:
Rozporzdzalny nominalny dochd miesiczny na osob wzrs od 2001 roku
ponad dwukrotnie. Realnie jest to, oczywicie, mniej, ale wci o ponad 50 procent
wicej. Chyba niele, jak na pastwo w ruinie i z dykty.
Wedug PiS biedniej przede wszystkim emeryci. I cigle powoue si na te staruszki paczce w aptekach
Tymczasem rednie emerytury w latach 20002015 rosy, a najwikszy ich
wzrost nastpi za rzdw PO.
104

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 105

Kamstwa o stanie Polski: gospodarka


Zwrmy jeszcze uwag, jak zmieniay si emerytury minimalne. Za rzdw PiS
emerytura minimalna netto wynosia 597 zotych, obecnie, po rzdach PO wynosi
880 z. Wzrost moe nie imponujcy, ale wzrost, a nie spadek.

Podobnie z pac minimaln netto


W 2007 roku (koniec rzdw PiS) wynosia ona 697 zotych, obecnie 1286 zotych. Jakby PiS nie kama, poziom ycia Polakw ronie, a nie maleje.
Na koniec tego wtku paca rednia netto w cenach staych na koniec 2014 roku.
W 2007 roku wynosia ona 2227 zote, po siedmiu latach rzdw PO - 2703 z.
Wzrost o ok. 500 zotych.
Niedawno opozycja zachystywaa si wzrostem w ostatnich latach odsetka osb
poniej progu ubstwa biologicznego, jako e kada negatywna informacja to woda na jej myn.
Ale s rne wskaniki ubstwa. Jednym z kluczowych wskanikw europejskich s dane dotyczce zagroenia ubstwem i wykluczeniem spoecznym. Najnowsze dane Eurostatu mwi, e od 2008 do 2013 roku odsetek ten spad w Polsce z 30,5% do 25,8% (niewiele powyej redniej unijnej), czyli o prawie 5 punktw procentowych, a to daje nam 15 miejsce w Europie. Jednoczenie absolutna
liczba zagroonych osb spada z 11,49 mln do 9,75 mln, czyli przy zblionej liczbie ludnoci a o 1,74 mln osb.
Zwrmy jednoczenie uwag, e odsetek osb zagroonych ubstwem
w Polsce (25,8%) by w 2013 roku niszy, ni w Irlandii (29,5%), we Woszech
(28,4%), na Wgrzech (33,5 %) i tylko o jeden procent wyszy ni w Wielkiej
Brytanii (24,8%). Warto jeszcze doda, e poziom ycia, jaki w Europie uwaa
si za zagroenie ubstwem, w ogromnej wikszoci pastw wiata uwaany
byby za cakiem niez zamono. Pamitajmy, e mwic o biedzie, porwnujemy si z najbogatszymi.
Pojcie granicy ubstwa okrelane jest w Polsce ustawowo. W 2013 roku (czyli
tym, o ktrym mwi ponisza tabela) byo to 1080 zotych dochodu miesicznie na
osob. Jeli spojrze na te barier z perspektywy czasu, to zobaczymy, e ustawodawca umieszcza j coraz wyej w miar wzrostu zamonoci spoeczestwa. Dlatego odsetek osb zagroonych ubstwem maleje stosunkowo wolno i ekscytowanie si nim jest logicznym naduyciem.
Warto jeszcze zwrci uwag, e od 2008 do 2013 roku odsetek osb zagroonych ubstwem w Polsce zmala o 5,2%, za w Wielkiej Brytanii wzrs o 1%. Na
Wgrzech wzrs o 5,3 % (wymarzony Budapeszt Kaczyskiego pod rzdami Orbana), w Niemczech wzrs o 0,2%, w Austrii zmala o 1,8%... Polska na tym tle
wyglda niele. Nie tylko nie biednieje, ale malej obszary biedy.
Z nieskoczonego zestawu PiS-owskich bajd na temat ekonomiki kraju jedn z
waniejszych jest powtrzona 7 sierpnia w telewizji przez Witolda Waszczykowskiego historyjka o 4 milionach bezrobotnych. Przy czym liczone jest to tak, e bierze si wzite z sufitu 2 mln bezrobotnych krajowcw, a do nich dodaje 2 mln emigrantw.
105

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 106

Raport ggaczy
S tu trzy garstwa - a moe po prostu tylko ignoranckie bajdy.
2 mln bezrobotnych byo w szczycie kryzysu wiatowego i dotyczyo to bezrobotnych rejestrowanych, a wic w tradycyjnej metodyce GUS. Obecnie zarejestrowanych jest mniej ni 1,6 mln.
Kolejne 2 mln to dodana emigracja. To garstwo wyjtkowo paskudne (lub wyjtkowo niemdra bzdurka), bo pracujcych za granic Polakw nijak nie da si zaliczy do krajowych bezrobotnych. Co najwyej mona powiedzie, e wyjedajcy ulyli w pewnym stopniu rynkowi pracy, a to nie to samo. Nawiasem mwic,
saldo wyjazdw i powrotw jest dodatnie. Wicej osb wraca, ni wyjeda. Kto
chce, niech sprawdzi.
Po trzecie wreszcie, nie wszyscy emigranci to osoby pracujce - to take rodziny, czyli czsto niepracujce ony i dzieci. Take i nieco bezrobotnych. Nacisk na
rynek pracy jest mniejszy o jakie 700-800 tys. osb, nie o 2,2 mln emigrantw.
Metodyka unijna (bardziej zreszt miarodajna) wykazuje jeszcze mniejsze bezrobocie, obecnie w okolicach 1,4 mln. Tak wic liczba 4 mln bezrobotnych jest wyssan z palca bajd.
A, jeszcze to bezrobocie, ktre stale ronie, cho spada. Tymczasem ronie, i owszem, ale... zatrudnienie.
Tu - kolejna ciekawa statystyka. W okresie 2004-2014 stopa zatrudnienia w przedziale wiekowym 15-64 lata wzrosa w Polsce z 51,7 do 61,7%, czyli o 10 punktw
procentowych. Z ostatniego, 28. miejsca w UE wyszlimy na 20.
Co wicej, nawet mimo cikiego wiatowego kryzysu ekonomicznego trwajcego od 2008 roku stopa zatrudnienia wzrosa z 57% w 2007 roku do 61,7% w
2014. To skala wysiku na rynku pracy w cigu ostatnich 8 lat.
rdo: Employment statistics, table 1
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics

Pace
Syszymy, e ndzne pace Polakw ju wkrtce bd hamulcem rozwoju. Popatrzmy wic na pozycj Polski w rankingu pac, przedstawion przez (nie mainstreamowy wszak) portal Money.pl.
Biorc pod uwag, e pensje w Polsce w samym pierwszym kwartale biecego
roku zwikszyy si o kolejne 2,8% w zotwkach w skali roku, to najprawdopodobniej ju teraz wyprzedzamy pod tym wzgldem Rosj. Tym bardziej, e kurs
rubla spad o 5,4% od pocztku roku, nie mwic o cenach paliw, ktre maj decydujcy wpyw na gospodark naszego wschodniego ssiada. Niewiele wyprzedzaj
nas jeszcze Estonia i Czechy, a troch wicej brakuje Polakom do wynagrodze
Sowecw i Portugalczykw.
Co to jest wspomniana sia nabywcza? Organizacja OECD co roku publikuje
wskanik Purchasing Power Parity (PPP, PSN). Jest on liczony w oparciu o porwnanie
cen ustalonego koszyka towarw i usug w rnych krajach w tym samym czasie, wyraonych w walutach tych krajw. Wszystkie ceny porwnywane s z cenami w USA,
ktre przyjto jako podstaw, dlatego warto PPP dla USA jest rwna 1.
106

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 107

Kamstwa o stanie Polski: gospodarka


Jeli wic podamy, e statystyczny Hindus wyprodukowa warto tysica dolarw, to nie bdzie to oznaczao tego samego co osignicie tej samej liczby dolarw
przez Amerykanina. Ten drugi za tysic dolarw kupi u siebie o wiele mniej towarw i usug ni Hindus w swoim kraju.
Tysic dolarw ma w Indiach o wiele
Wynagrodzenia miesiczne w wybranych krajach,
wiksz warto, a przey miesic w euro, przeliczone wedug parytetu siy
mona za o wiele mniejsz dolarow nabywczej PPP (ceny towarw w USA traktowane
jako odnonik)
kwot ni w USA. Wskanik PPP jest
wanie po to, eby takie rnice Pastwo
2014
2012
Zmiana
realna [%]
wyrwna, porwnujc gospodarki.
3431
3367
1,9
W wyliczeniach portal Money.pl Szwajcaria
Luksemburg
2668
2673
-0,2
zastosowa przelicznik PPP w celu Norwegia
2566
2627
-2,3
2552
2468
3,4
sprawdzenia, ile zarabiamy realnie na Holandia
Wielka Brytania
2412
2521
-4,3
tle wiata i jak nasze zarobki si zmieUSA
2361
2388
-1,1
niy w latach 2012-2014. Przeliczenia Japonia
2284
2339
-2,4
2283
2337
-2,3
prezentujemy w walucie europejskiej a Korea Pd.*
2278
2239
1,8
zarobki s w kwotach netto, czyli na Australia
Niemcy
2217
2223
-0,3
rk. Prezentowane dane obejmuj Islandia
2194
2036
7,8
wszystkie kraje Unii Europejskiej (z Szwecja
2166
2139
1,3
2095
2086
0,4
wyjtkiem Cypru), USA, kraje BRIC, Austria
Irlandia
2048
2085
-1,7
czyli Brazyli, Rosj, Indie i Chiny o- Dania
2036
2040
-0,2
raz kraje rozwinite - czonkw Francja
2022
1998
1,2
Belgia
2008
2029
-1,1
OECD.
1990
2069
-3,9
I tak, z wylicze wynika, e najlepiej Finlandia
Malta
1877
1913
-1,9
zarabiajcymi ludmi na wiecie s Hiszpania
1873
1833
2,2
1726
1699
1,6
Szwajcarzy, a o 29% wyprzedzajc dru- Wochy
1591
1514
5,1
gich w rankingu Luksemburczykw. Jak Nowa Zelandia
Grecja
1519
1414
7,4
wida, system bankowy, silnie rozwini- Izrael
1393
1392
0,1
ty w obu krajach, dostarcza obywatelom Portugalia
1356
1346
0,8
1241
1216
2,1
ponadprzecitne zarobki. Na drugim bie- Sowenia
Czechy
1130
1120
0,9
gunie s Hindusi, wynagradzani co pra- Estonia
1113
1055
5,4
wda realnie coraz lepiej (wzrost o 6,0% Rosja
1112
1049
6,0
1095
1037
5,5
wynagrodzenia w latach 2012-2014), ale Polska
1078
1222
-11,8
nadal za te pienidze po wiecie raczej Turcja
Chorwacja
1077
b.d.
nie mog podrowa. Do nadrobienia Sowacja
1015
972
4,5
938
906
3,5
maj wiele, o czym wiadczy fakt, e Wgry
Chiny
898
863
4,1
przedostatni Brazylijczycy zarabiaj o
Litwa
803
789
1,8
33% wicej.
otwa
787
798
-1,4
W zamieszczonym zestawieniu po- Bugaria
748
693
8,0
679
695
-2,4
dajemy kwoty zarobkw z uwzgl- Rumunia
615
780
-21,1
dnieniem siy nabywczej, zmian real- Brazylia
Indie
463
436
6,0
n z uwzgldnieniem PPP i zmian nordo:
minaln, czyli bez przeliczania siy na- Eurostat, OECD, Bank wiatowy, tradingeconomics.
bywczej.
107

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 108

Raport ggaczy

Co na to Gini?

Spoeczne koszty nierwnomiernego wzrostu gospodarczego to zwikszajce si


rozwarstwienie. Mierzy si je za pomoc tzw. indeksu Giniego. Wedug Prawa i
Sprawiedliwoci rozwarstwienie w Polsce, zwaszcza w okresie rzdw PO-PSL,
dramatycznie ronie.
Wyjanijmy wic, dla uatwienia - za Wikipedi, bo dostpu do niej nie wyprze
si aden garz e indeks Giniego to stosowana w statystyce miara koncentracji
(nierwnomiernoci) rozkadu zmiennej losowej. Nazwa wspczynnika pochodzi
od nazwiska jego twrcy, woskiego statystyka Corrada Giniego.
W ekonometrii wspczynnik Giniego nazywany jest wskanikiem nierwnoci
spoecznej i stosowany jest do liczbowego wyraania nierwnomiernego rozkadu
dbr, zwaszcza dochodu (na przykad gospodarstw domowych).
Wskanik Giniego, oparty na krzywej Lorenza, pokazuje nierwnoci w dochodach danego spoeczestwa naley interpretowa go w ten sposb, e im jest wyszy, tym nierwnoci w dochodach w danym kraju s wiksze.
W Stanach Zjednoczonych wynosi on w 2011 roku 0,45. W Polsce w 2008 roku jego warto ksztatowaa si na poziomie 0,34.
Od pocztku lat 90. obserwowano jego systematyczny wzrost, jednak tendencja ta
ulega odwrceniu, a w latach 20092013 wspczynnik Giniego spada w Polsce z
poziomu 0,313 do 0,299 (Diagnoza Spoeczna 2013. Warunki i jako ycia Polakw).
Czy rzd PO PSL chce prywatyzowa Lasy Pastwowe?
Z takimi oskareniami co chwil od lat - wystpuj politycy PiS, sam prezes oraz bardzo aktywny byy minister Ochrony rodowiska Jan Szyszko, i nawouj do
oglnokrajowego referendum, ktre miaoby raz na zawsze rozstrzygn, e Lasy
Pastwowe pozostan pastwowe.
11 sierpnia tego roku Beata Szydo przypomniaa na wiecu propagandow bzdur o sprzeday Lasw Pastwowych. To sprytna, ale bardzo wredna metoda insynuowania, e jest jaki zamach na lasy, e zwyky czowiek nie bdzie mg z nich
korzysta, pj na grzyby i zbiera jagody. Propozycja wczenia pytania o lasy do
referendum sugeruje, e wadza co kombinuje, a nard musi si temu sprzeciwi,
bo inaczej zostanie pozbawiony dostpu do lenego runa.
Aktualny stan wiedzy sporej czci publicznoci jest jeszcze paskudniejszy - to
skutek jadowitej propagandy w prawicowych mediach. Ot wadza (rzd, poprzedni prezydent) chcieli sprzeda lasy, a pienidze odda ydom. To skrtowe ujcie
problemu rekompensat za utracony (w czasie wojny i po niej) majtek. Zmylenie
horrendalne i wredne, bo sigajce po najgorsze resentymenty. Jak miaoby brzmie
zatem pytanie referendalne? Czy zgadzacie si sprzeda Lasy Pastwowe, a pienidze odda ydom?
Wielokrotnie tumaczono, e nie ma najmniejszej groby dla lasw, ale jest to uparcie, z premedytacj ignorowane, a sprawa wydobywana przy kadej okazji, by
rozbudzi spoeczne emocje.
W poowie lat 90., na fali zataczajcej coraz szersze krgi prywatyzacji przedsibiorstw pastwowych, rzeczywicie pojawiy si pomysy, by lasy Skarbu Pastwa
108

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 109

Kamstwa o stanie Polski: gospodarka


zreprywatyzowa albo te skomercjalizowa, poddajc zarzdowi spki prawa
handlowego. Lasy Pastwowe jako jedna z ju nielicznych dobrze radzcych sobie
w warunkach rynkowych wielkich organizacji sektora pastwowego budziy zrozumiae zainteresowanie w krgach decyzyjnych i wydaway si dobrym kandydatem
do takich przeksztace, obiecujcych budetowi rodki, ktre pastwo mogoby
przeznaczy na inne cele. Kwestie te rozwaano nie tylko pod ktem rosncego deficytu budetowego, ale i na kanwie wynikw referendw przeprowadzonych w
kraju 18 lutego 1996 r. o powszechnym uwaszczeniu obywateli (referendum uwaszczeniowe) oraz o niektrych kierunkach wykorzystania majtku pastwowego (prywatyzacyjne).
W wczesnych projektach Ministerstwa Skarbu Pastwa ustaw reprywatyzacyjn wizano z koniecznoci powoania w miejsce Lasw Pastwowych spki lenej, ktrej akcjami mona by rekompensowa mienie lene utracone przez wacicieli prywatnych po ostatniej wojnie. Proponowano te inne rozwizania, ktre paday zarwno ze strony rzdowej, jak i obywatelskiej
Jesieni 2010 r. minister finansw postanowi wykorzysta pienidze Lasw
Pastwowych do atania dziury budetowej. Aby mc zrealizowa w zamys, wystpi z propozycj, by wczy t organizacj do sektora finansw publicznych. W
tym te kierunku zmierzay dwa przedstawione Radzie Ministrw projekty: nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz stosownego ministerialnego rozporzdzenia. Dla Lasw Pastwowych oznaczaoby to pozbawienie ekonomicznej podstawy koniec samofinansowania dziaalnoci gospodarczej, a przez to rwnie
brak rodkw na realizowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu.
Jeszcze raz lenicy zaprotestowali. 20 padziernika 2010 r. szefowie Zwizku
Lenikw Polskich w RP, Krajowej Sekcji Pracownikw Lenictwa NSZZ Solidarno i przedstawiciele Ruchu Obrony Lasw Polskich wrczyli marszakowi
Sejmu petycj, w ktrej wyrazili stanowczy sprzeciw dla tych planw. Przekazali
mu rwnie list, podpisan przez 207 tys. obywateli, ktrzy poparli protest. Pod
Sejmem zorganizowali te demonstracj.
Drugi koalicyjny rzd Donalda Tuska powrci do kwestii Lasw Pastwowych
w latach 2013-2014, proponujc naoy na Lasy Pastwowe w latach 2014-2015
obowizek odprowadzenia do budetu pastwa cznej kwoty 1,6 mld zotych. Od
roku 2016 Lasy miayby dokonywa wpaty w wysokoci 2 proc. od wartoci sprzeday drewna. Szacowano, e bdzie to kwota 100-150 mln z rocznie. W reakcji ruszya kolejna akcja zbierania podpisw pod wnioskiem o referendum oglnokrajowe. Oczywicie, skierowane przeciwko prywatyzacji Lasw Pastwowych. O
ktrej od dawna nikt nie tylko nie mwi, ale nawet nie myli.
Do dzi nikt, aden rzd, adna koalicja nie wymylia sposobu na wczenie Lasw Pastwowych w obieg gospodarczy w kocu Lasy Pastwowe t dziaalno
na wielk skal prowadz, co wida nie tylko po ich wyniku finansowym, ale take po przodujcej w Europie sile producentw mebli, ale w taki sposb, by Lasy,
odprowadzajc jak danin z renty prawie monopolowej, mogy nadal prowadzi
gospodark len. I by mona byo np. uregulowa istnienie setek orodkw wypoczynkowych.
109

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 110

Raport ggaczy
Jak pisaa trzy lata temu Bianka Mikoajewska w Polityce Na gruntach nalecych do Lasw Pastwowych dziaa ponad 700 orodkw wypoczynkowych, w
wikszoci utworzonych za PRL. Wiele z nich nadal wynajmuje domki turystom.
Ale coraz wicej suy wycznie wacicielom ju prywatnych domkw (lub domw). Jak wynika z danych zgromadzonych na nasz prob przez dyrekcj generaln, od Lasw dzierawi obecnie grunty 136 stowarzysze wacicieli domkw
kempingowych. W przyrodniczych uroczyskach na Mazurach, Pojezierzu Drawskim, w Borach Tucholskich, Bieszczadach.. Tu prywatyzacja odbywa si po cichu. Bez ustaw czy referendw, tylko prawem kaduka.
Tymczasem w marcu 2014 w Sejmie rozpoczy si prace nad zmian w konstytucji, ktra zagwarantowaaby nietykalno Lasw Pastwowych, to znaczy lasw
pozostajcych we wadaniu Skarbu Pastwa. Projekt poselski popary od pocztku
wszystkie kluby, z wyjtkiem Prawa i Sprawiedliwoci. Do przyjcia ustawy zmieniajcej konstytucj konieczna jest wikszo 2/3 co najmniej poowy liczby posw.
W Przegldzie Sejmowym (nr 3/2015) prof. Andrzej Szmyt z Uniwersytetu
Gdaskiego relacjonowa:
Projekt zawiera w art. 1 propozycj dodania w Konstytucji RP nowego art. 74a,
o nastpujcym brzmieniu:
Art. 74a. 1. Lasy stanowice wasno Skarbu Pastwa s dobrem wsplnym i
podlegaj szczeglnej ochronie. 2. Lasy stanowice wasno Skarbu Pastwa nie
podlegaj przeksztaceniom wasnociowym, z wyjtkiem przypadkw okrelonych
w ustawie. 3. Lasy stanowice wasno Skarbu Pastwa s udostpniane dla ludnoci na rwnych zasadach. Zasady udostpniania i gospodarowania lasami okrela ustawa.
Przepis art. 2 proponowanej nowelizacji przewidywa, e ustawa o zmianie konstytucji wejdzie w ycie po upywie miesica od dnia ogoszenia. Ujmujc syntetycznie, istota projektu dotyczya przede wszystkim zagwarantowania lasom, stanowicym wasno Skarbu Pastwa, ochrony przed procesem przeksztace wasnociowych, w tym komercjalizacji i prywatyzacji oraz zagwarantowania ich udostpniania ludnoci na rwnych zasadach.
Dalej prof. Szmyt pisa:
Z uzasadnienia projektu przedoonego Sejmowi wynikao, e lasy stanowice
wasno Skarbu Pastwa dominuj w strukturze wasnociowej lasw w Polsce i
stanowi ponad 80% szczeglnie cennych przyrodniczo obszarw kraju. Taka struktura wasnociowa ma - zdaniem wnioskodawcw projektu - powszechn akceptacj spoeczn, a zarzdzanie takim majtkiem wymaga stworzenia dugofalowej
strategii i zapewnienia stabilnej podstawy funkcjonowania. W uzasadnieniu projektu zaznaczono, e zarzdzanie lasami powinno pozosta politycznie niezalene,
strategicznie spjne i zrwnowaone z punktu widzenia uytkowania i ochrony oraz
poddane nadzorowi spoecznemu (s. 1 uzasadnienia). Wnioskodawcy podkrelili, e
prowadzenie waciwej gospodarki lenej byoby znacznie utrudnione lub wrcz uniemoliwione, gdyby doszo do zmian w strukturze wasnociowej lasw pastwo110

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 111

Kamstwa o stanie Polski: gospodarka


wych. Interes spoeczny (caej wsplnoty obywateli) powinien by nadrzdny nad
partykularnym interesem jednostki, w szczeglnoci prawem jednostki do nabywania lasw. Zaoenie rwnowagi w stosunkach spoecznych powinno przeciwdziaa
tworzeniu przywilejw, niepopartych obiektywnymi wymogami i kryteriami dla wybranych grup obywateli. Wnioskodawcy wyrazili przekonanie, e konieczna jest
zmiana Konstytucji RP, ktra zapobiegaaby jakimkolwiek prbom zmiany struktury wasnociowej lasw w Polsce i uniemoliwiaaby przeksztacenia prywatyzacyjne i komercjalizacyjne lasw pastwowych (s. 3 uzasadnienia). Regulacja konstytucyjna powinna za da ogln i spjn koncepcj prawn, ktra byaby nadrzdn
zasad i trwale wytyczonym kierunkiem dziaania. Zgodnie z uzasadnieniem projektu konieczne byoby wprowadzenie do Konstytucji RP przepisu nakazujcego udostpnianie ludnoci - na zasadach rwnoci lasw stanowicych wasno Skarbu Pastwa.
18 grudnia 2014 odbyo si gosowanie w Sejmie. Oto wydruk z wynikami gosowania:
Gosowanie nr 167 posiedzenie 83
Dnia 18-12-2014 godz. 00:44:26
Pkt 3 porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej - trzecie czytanie
Gosowanie nad przyjciem w caoci projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w
brzmieniu proponowanym przez Komisj Ochrony rodowiska, Zasobw Naturalnych i Lenictwa
Gosowao 443 Za 291 Przeciw 150 Wstrzymao si 2 Nie gosowao 11
Wikszo 2/3 296
Wyniki indywidualne
Gosowao
Za
Przeciw

SLD
PSL
niezal.
KPSP
TR
BiG

32
30
22
15
15
11

196
127
32
20
20
15
15
10

195
32
28
11
15
10

127
8
15
-

Wstrzymao si

1
1
-

Nie gosowao

2
4
2
2
1

By lasy pastwowe wpisa do konstytucji, zabrako 5 gosw. Wiadomo,


czyich...

Godne dzieci
Od kilku lat opozycja opowiada, jak to w Polsce goduje 800 tysicy dzieci. Trzy
lata temu Fundacja Maciu przedstawia swj raport, ktry podawa tak wanie
liczb. Wedug Polskiej Akcji Humanitarnej, ktra niewtpliwie jest wiarygodn instytucj i z pewnoci organizacj pozarzdow, ta liczba wynosi 120 - 130 tysicy. Naturalnie, jest to o 120 - 130 tysicy za duo, ale nie jest to 800 tysicy, wielko rzeczywicie wstrzsajca. Wedug informacji Ministerstwa Pracy i Polityki
Spoecznej, o ktrym nie syszaem, eby kiedykolwiek dopuszczao si szachrajstwa, rzd [to zapis z padziernika 2014] kontynuuje wieloletni program doywia111

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 112

Raport ggaczy
nia dzieci i dorosych. Do 2020 r. na program przeznaczono 3,9 mld z. Rocznie na
wsparcie najbardziej potrzebujcych zaplanowano 550 mln z (...).
Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedoywienia dzieci
i modziey z rodzin o niskich dochodach lub znajdujcych si w trudnej sytuacji,
ze szczeglnym uwzgldnieniem uczniw z terenw objtych wysokim poziomem
bezrobocia i ze rodowisk wiejskich oraz osb dorosych, w szczeglnoci osb samotnych, w podeszym wieku, chorych lub osb niepenosprawnych. Do koca
2013 roku obowizywa program doywiania przyjty na lata 2006-2013. Kolejny
wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie doywiania Pomoc
pastwa w zakresie doywiania zosta przyjty uchwa Rady Ministrw z dnia 10
grudnia 2013 r.
Dysponentami rodkw budetu pastwa na dofinansowanie realizacji Programu
Pomoc pastwa w zakresie doywiania s wojewodowie. Gminy realizuj Program w oparciu o rodki wasne oraz dotacje otrzymane z budetu Wojewodw. cznie pomoc w ramach Programu w 2013 roku objto prawie 2 mln osb, z czego
ponad 320 tys. stanowiy dzieci do 7. roku ycia, a prawie 700 tys. to uczniowie
szk ponadgimnazjalnych. W okresie styczegrudzie 2013 r. na realizacj Programu wydatkowana zostaa kwota ponad 870 mln z, w tym na wsi ponad 360 mln
z. W 2013 ze rodkw wasnych gminy przeznaczyy prawie 289 mln z na doywianie (posiek, zasiek celowy oraz pomoc rzeczowa).
W ramach programu udziela si trzech form pomocy: posiek, wiadczenie pienine w postaci zasiku celowego na zakup posiku lub ywnoci oraz wiadczenie
rzeczowe w postaci produktw ywnociowych. W 2013 r. z posiku skorzystao
ponad 900 tys. dzieci i uczniw, w tym ponad 460 tysicy na wsi. W 2013 r. ogem wydano ponad 120 mln posikw, z czego ponad 5,5 mln dzieciom, ktre otrzymay pomoc w tej formie bez koniecznoci przeprowadzenia wywiadu rodowiskowego. Ponad 1,2 mln osobom w rodzinach przekazano kwot ponad 330 mln z w
formie wiadczenia pieninego w postaci zasiku celowego na zakup posiku lub
ywnoci. Prawie 88 tysicy osb w rodzinach skorzystao ze wiadcze rzeczowych w postaci produktw ywnociowych, a do 64 tysicy osb zorganizowano
dowz posikw.
Dodatkowo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje w szkoach dwa
programy wspierajce ide zdrowego odywiania wrd dzieci. Jest to program
Mleko w szkole oraz Owoce w szkole. Celem pierwszego programu jest ksztatowanie wrd dzieci i modziey dobrych nawykw ywieniowych poprzez promowanie spoycia mleka i przetworw mlecznych.
Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wrd krajw UE w realizacji
programu Mleko w szkole. W ramach programu dzieci i uczniowie spoywaj
mleko biae i mleko smakowe o rnej zawartoci tuszczu, twaroki, sery i jogurty. Od pocztku realizacji programu Mleko w szkole dzieci uczszczajce do
szk i przedszkoli spoyy ponad 1 miliard szklanek mleka.
Program Owoce w szkole jest realizowany w Polsce od roku szkolnego
2009/2010. Jest on skierowany do uczniw klas I-III szk podstawowych. Gwnym celem programu jest trwaa zmiana nawykw ywieniowych dzieci przez
112

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 113

Kamstwa o stanie Polski: gospodarka


zwikszenie udziau owocw i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie
zdrowego odywiania, przez dziaania towarzyszce o charakterze edukacyjnym realizowane w szkoach podstawowych.
Przytaczamy ten komunikat w caoci, bo nie wchodzi on w polemik i walk polityczn, tylko spokojnie informuje o stanie realizacji programu. Do ktrego opozycja ma z pewnoci dostp, jeli nie w Ministerstwie, to choby na jego stronach internetowych.
Doywianie dzieci to doywianie, a nie polityczna walka z godem. Kiedy jednak
zabieraj si za to politycy, winni zwrci uwag na prac samorzdw, w ktrych
gestii s szkoy, szkolne stowki i rodki na doywianie.

***
Stocznie
Jedna z bran przemysu, nad ktr ze szczegln uwag nachyla si Jarosaw Kaczyski i jego ludzie, to przemys stoczniowy, ktry przez wiele lat suy do walenia
rzdu po gowie. W ostatnim okresie stocznie przestay by politycznie nonym tematem, gdy wikszo z nich wychodzi z gbokiego doka, w ktry zostay wepchnite
przez niechlujn (mam nadziej niewiadomie) polityk m.in. Jarosawa Kaczyskiego. Poniej opis wieloletniej epopei Stoczni Gdaskiej pochodzcy sprzed 6 lat, ale
dajcy sposb walki politycznej i jako argumentacji.
apki politykw, czyli ballada o stoczni
Dwudziestoparoletni epopej Stoczni Gdaskiej, dawniej Lenina, ju po odzyskaniu przez Polsk suwerennoci mona podzieli na kilka etapw, z ktrych kady koczy si ostrym wiraem: najpierw zaamanie finansowe, potem zmiana wasnociowa. W kadym mona te byo dostrzec apki politykw, ktrzy akomie prbowali dyskontowa kopoty stoczni.
Powszechnie uwaa si, e cay sektor stoczniowy nadaje si doskonale do uprawiania polityki. Stocznie Gdaska, Gdyska i Szczeciska Nowa s tego najlepsz
ilustracj. Jest wprawdzie jeden chlubny wyjtek ale wspomnimy o nim na kocu przegldu wydarze, w ktrym bohaterem jest Stocznia Gdaska.
Stocznia Gdaska zostaa przeksztacona w spk akcyjn w 1990 roku. Nie bya to jednak zwyka jednoosobowa spka skarbu: ten zachowa ledwie 60% kapitau, a 40% przekazano pracownikom. To unikalny przypadek, uchwalona w 1996
roku ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przewidywaa oddawanie pracownikom do 15% kapitau pastwowych spek. Tak dzieje si w przypadku maych
firm, jak i gigantw PGNiG czy PZU. Stoczniowcy zostali wic bardzo korzystnie,
jak na tamte czasy, uwaszczeni na kapitale pastwowym. Od tego momentu uzyskali bardzo istotny wpyw, bezporedni poprzez swoich czonkw rady nadzorczej
spki, i poredni poprzez potne w tej firmie zwizki zawodowe, na funkcjonowanie i losy stoczni.
Na dodatek ustali si na trwae model politycznych zalenoci. Odwoywano si
do historii (Stocznia Gdaska kolebk Solidarnoci), do wartoci patriotyczno113

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 114

Raport ggaczy
religijnych (zbirka prowadzona przez o. Tadeusza Rydzyka, ktra zakoczya si
znikniciem co najmniej kilkudziesiciu milionw zotych), bd populistycznych
(okrzyki zodzieje pod budynkami rzdowymi w stolicy albo Urzdem Wojewdzkim w Gdasku, przy wtrze petard i w dymie poncych opon).
Zadecydoway o tym gwnie negatywne emocje, jakie zrodziy si wiele lat
wczeniej, z poczucia krzywdy po bankructwie, w 1996 r. Emocje te wezbray ponownie, gdy syndyk upadej stoczni sprzedawa jej majtek Trjmiejskiej Korporacji Stoczniowej spce akcyjnej, bdcej w wikszoci wasnoci Stoczni Gdynia. Spka ta, po kupnie Stoczni Gdaskiej, przeksztacia si w Stoczni Gdask
Grupa Stoczni Gdynia SA. Trudno byo stoczniowcom gdaskim, u ktrych zakorzenio si poczucie przywdztwa (kolebka), nie tylko w wiecie okrtowym, pogodzi si z tym, e Stocznia Gdynia, sama majca kopoty i nie najwyszych lotw organizacj, bdzie ich wacicielk.
Mimo kilku prb prawnego podwaenia transakcji, sdy jej nie zakwestionoway. Wprawdzie Stoczni Gdask sprzedano za zaledwie 115 mln z i to jeszcze z
gotwk w kasie (42 mln z), to trzeba jednak pamita, e sprzedano przedsibiorstwo obcione wieloma zobowizaniami. Syndyk Stoczni Gdaskiej Andrzej
Wierciski zapewnia, e oferta Stoczni Gdynia bya najbardziej wiarygodna spord tych, ktre mu zgoszono.
Przypomnijmy, e wczeniej Stoczni Gdynia kupio trzech ludzi : Andrzej Buczkowski, Janusz Szlanta i Hubert Kierkowski (publicznie pojawi si znw pniej
przy okazji prywatyzacji PZU S.A.). Zakup zrealizowali za porednictwem zaoonego wczeniej Stoczniowego Funduszu Inwestycyjnego (kapita: 100 tysicy z),
w ktrym rada nadzorcza skadaa si z ich on i brata Szlanty. Nominalna cena kupowanych akcji Stoczni Gdynia wyniosa prawie 60 mln z.
Byy minister Wiesaw Kaczmarek: - Zagadek byo zbyt wiele. Powiedziaem
tylko tym panom, aby przestrzegali prawa. Formalnie byo wszystko w porzdku,
bo spka z onami prezesw w Radzie Nadzorczej bya prywatna. Budzi jednak
wtpliwoci etyczne.
Transakcja odbya si w styczniu 1998 r., prawie nic o niej nie wiadomo. Z wyjtkiem tego, e znalaz si bank, ktry trzem panom poyczy pienidze na zakup
Stoczni Gdynia.
W Stoczni Gdaskiej nie lubiano trzech przyszych wacicieli. Na bramie wywieszono czarny transparent: Zabrano akcje 8000 biedakom i dano trzem ukadnym cwaniakom. Transparent wisia midzy portretami Papiea i Matki Boskiej.
Stocznia Gdynia
Emocje stoczniowcw gdaskich uspokoiy si, gdy zaczto masowo przyjmowa zwolnionych po bankructwie pracownikw, gdy Stocznia Gdynia zlecia Stoczni Gdaskiej pierwsze statki do budowy i praca ruszya pen par. Wtedy te zaczy si powane inwestycje z wizj zwartej, kompaktowej stoczni i
nowego orodka montau kadubw na wyspie Ostrw. Nie trwao to jednak
dugo. Gdy zaczy si kopoty w Gdyni, emocje, umiejtnie podsycane przez
liderw zwizkowych, przez rozdmuchiwanie kolejnych afer, z kadym rokiem
wzbieray. Zo, jakie Stocznia Gdynia miaa wyrzdza Stoczni Gdaskiej, u114

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 115

Kamstwa o stanie Polski: gospodarka


tosamiano z wczesnym prezesem Stoczni Gdynia, Januszem Szlant i z kad osob z jego nadania.
Klimat wok SG zacz gstnie wraz z przyblianiem si akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Kaczyski Stocznia Gdaska idzie na swoje
Proces prywatyzacji i restrukturyzacji stoczni by prowadzony niekonsekwentnie
i opieszale. Rzd Jarosawa Kaczyskiego zapewne z przyczyn politycznych i
wbrew logice ekonomicznej i mimo sprzeciwu Komisji Europejskiej wydzieli Stoczni Gdask z Grupy Stoczni Gdynia.
Komisja opowiadaa si przeciwko koncepcji tzw. zaparkowania Stoczni Gdaskiej,
czyli przekazania jej akcji podmiotowi z udziaem Skarbu Pastwa. 31 sierpnia 2006 r.
rzd Jarosawa Kaczyskiego, ignorujc jednoznaczny i kilkakrotny sprzeciw KE gwnie wobec zaparkowania Stoczni, przyj Strategi dla sektora stoczniowego w Polsce w latach 2006 - 2010, ktra to wanie zakadaa. Wbrew interesowi Stoczni i Skarbu Pastwa oraz przy sprzeciwie Komisji Europejskiej Rada Ministrw zdecydowaa o
odczeniu Stoczni Gdask od Stoczni Gdyskiej, aby zrealizowa obietnice wyborcze
wobec stoczniowcw. Stocznia Gdask nie posiadaa finansowych i technologicznych
podstaw do samodzielnoci (m. in. pochylni). Przed odczeniem Stoczni przestrzegali
nawet byy premier Kazimierz Marcinkiewicz i byy minister skarbu Andrzej Mikosz.
Od poowy lipca 2006 r. nastpuje stopniowe wyczanie ze struktury Grupy Kapitaowej Stocznia Gdynia S.A. Stoczni Gdaskiej. Nastpio wtedy przejcie 750
000 sztuk akcji Stoczni Gdask S.A. przez Agencj Rozwoju Przemysu S.A.
[...]Stocznia Gdask S.A. zostaa wydzielona z Grupy Stoczni Gdynia, a w padzierniku tego samego roku nastpiy zmiany w radzie nadzorczej. Wtedy to po raz
pierwszy znalaz si w Radzie Nadzorczej Roman Gazewski. R. Gazewski jest
przewodniczcym Komisji Zakadowej NSZZ Solidarno. Jego zbrojne rami to
zastpca Karol Guzikiewicz.

Zaniechania rzdu PiS i czowiek Putina


Rzd Jarosawa Kaczyskiego nie wykorzysta prawa do wystpienia do UE o
objcie stoczni rodkami ochronnymi, dziki czemu nie podlegayby one przez uzgodniony okres ograniczeniom pomocy publicznej1. Daoby to czas na ich restrukturyzacj. Do 1 maja 2007 roku mona byo wykorzysta moliwoci, jakie daje art.
37 ust. 1 Aktu dotyczcego przystpienia do Unii Europejskiej, w myl ktrego pastwo czonkowskie moe zwrci si w cigu pierwszych trzech lat po przystpieniu do Unii do Komisji Europejskiej o zezwolenie na wprowadzenie rodkw ochronnych, na mocy Oglnej Klauzuli Ochronnej.
Rzd PiS zaakceptowa te niekorzystne rozwizania proponowane przez Komisj bez prby ich negocjacji. W marcu 2006 roku Komisja Europejska poinformowaa Polsk, e gwarancje KUKE dla stoczni s pomoc restrukturyzacyjn. Stanowisko to zostao przez wczesny rzd zaakceptowane i nawet nie podjto prby jego negocjacji.
115

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 116

Raport ggaczy
Dodatkowo, rzd J. Kaczyskiego zignorowa oraz zatai przed opini publiczn
i pniej - przed rzdem D. Tuska istnienie oferty banku Fortis Intertrust, ktry
reprezentowa fundusze inwestycyjne z Bliskiego Wschodu (czerwiec 2007) i proponowa zakup wszystkich trzech stoczni.
wczesny zarzd Stoczni Gdaskiej upatrywa szansy w wejciu, jako inwestora,
norweskiej grupy stoczniowej Aker Yards. Rozmowy byy daleko zaawansowane.
Stocznia Gdaska samodzielnie podpisaa, nie bez oporw ze strony Stoczni Gdynia,
korzystne kontrakty handlowe z Akerem. Wsplnie stworzony zosta plan inwestycyjny, przewidujcy finansowe wparcie ze strony Akera, ukierunkowany gwnie na mechanizacj i automatyzacj procesw w obszarze obrbki i prefabrykacj sekcji, w celu wykorzystania potencjau, jaki Stocznia Gdaska posiada w tzw. COOPK-u. Tylko
I etap mia obejmowa inwestycje rzdu kilkunastu milionw euro.
Zwizek z Akerem dawa stoczni szanse na dostp do najnowszych technologii i
do wiedzy specjalistw z tej bardzo oszczdnie i efektywnie funkcjonujcej grupy,
aktualnie najsilniejszej w Europie. Konkurencja w wiatowym przemyle okrtowym rozgrywa si midzy krajami Dalekiego Wschodu a Europ. Dlatego, trzymanie z najsilniejszymi w Europie jest strategicznie najkorzystniejsze.
Tymczasem wszyscy, rwnie powoany przez rzd PiS prezes ARP, zniechcali
Akera, kady na miar swoich moliwoci ale skutecznie. Krtko po rezygnacji z
kupna Stoczni Gdaskiej, Aker naby stoczni ukraisk w Nikoajewie, co potwierdza jego determinacj do inwestowania w tym rejonie.
Jednym z potencjalnych inwestorw zosta ukraiski Donbas, a waciwie jego
spka crka, ISD Polska. Wikszociowym wacicielem Donbasu jest jeden z bogatszych rosyjskich oligarchw, Roman Abramowicz, pono bliski zaufany Wadimira Putina. Kto za tym stoi?
Wedug niektrych politykw, za udzieleniem odmowy Norwegom i wyborem
Ukraicw stoi wierny, polski przyjaciel prezydenta Ukrainy, ktry po prostu mia
wyda polecenie takiego wanie zaatwienia sprawy Stoczni Gdask.
Dla zwikszenia nacisku w padzierniku przed Urzdem Wojewdzkim w Gdasku stoczniowcy wypowiedzieli si po swojemu: spalili opony, by w ten sposb wyrazi sw wol sprzedania SG ukraiskiemu inwestorowi. Co te si stao ostatecznie w styczniu 2008 ISD przejo pena kontrol nad stoczni.
W sile 300 ludzi pojawili si w p roku pniej w Warszawie, zwyczajowo palc opony i rzucajc petardy dali rozliczenia pomocy publicznej dla ich zakadu
pracy. Takiego rozliczenia zapewne, ktre uspokoioby urzdnikw z Brukseli. By
ci nie kazali jej zwraca
W miesic pniej oflagowali historyczn bram nr 2 w intencji nierubowania norm pracy i gwoli zniechcenia ISD do kupna Stoczni Gdynia. W par dni
pniej stoczniowcy gdascy pojawili si pod sopockim mieszkaniem Donalda
Tuska. Krzyczeli to, co zwykle, i podkrelali swoje oburzenie na rzd poncymi
oponami. Chcieli te dodatkowych pienidzy od rzdu (150 mln z) na spat zobowiza.
W sierpniu 2008 stoczniowcy z Gdaska przyjechali do Warszawy: pod siedzib
ISD domagali si lepszego zarzdzania i wyszych pac.
116

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 117

Kamstwa o stanie Polski: gospodarka


Pniej dali upadoci swojej stoczni. Potem zmienili zdanie i owiadczyli, e
Stoczni Gdask rzd musi ratowa, Komisja Europejska ma odczepi si od ISD
i przesta domaga si zwrotu pomocy publicznej. O ratunek gono prosili przed
warszawskim Paacem Kultury.

Prby ratowania sytuacji przez PO


Tymczasem rzd Donalda Tuska zapewni cigo dziaania stoczni i ochron
przed bankructwem z przyczyn ekonomicznych. Poczwszy od listopada 2007 roku stocznie otrzymay od pastwa 9 poyczek na czn kwot 262,2 mln z.
Ju w dwa tygodnie po dojciu PO do wadzy zrealizowano niewykonan przez
poprzedni rzd obietnic podwyszenia kapitau zakadowego Stoczni Gdynia S.A.
(o 515 mln z).
Rozpoczto take renegocjacj kontraktw i wdroono programy oszczdnociowe i naprawcze w stoczniach. Domagano si od Komisji Europejskiej zgody na
podjcie negocjacji z nowymi inwestorami. Komisja trzykrotnie odmwia, a jedyny inwestor zrezygnowa z dalszych negocjacji.
Rzd stara si pozyska nowych inwestorw, wznowiono rozmowy z Bankiem
Fortis, inwestorem, ktrego rzd Kaczyskiego zignorowa.
Zapewni te profesjonalizacj dziaa, na przykad dziki korzystaniu z doradztwa profesjonalnej firmy doradczej oraz wykorzysta nieuywane procedury, co
okazao si przydatne, bo dziki nim wyduono dla Polski czas na zoenie programw. Skoczyo si jednak tak, jak si skoczyo dwie stocznie poszy pod motek, a bohaterka naszej narracji, Stocznia Gdaska, czeka na wyrok Komisji Europejskiej. Rzd doprowadzi do zawarcia umowy w sprawie dodatkowej, 150milionowej pomocy dla stoczni oraz przyjcia zabezpiecze socjalnych dla stoczniowcw. Waciciel, ISD Polska, zoy projekt programu naprawczego.
Zwizkowcy tymczasem, jak mwi ponuro artownisie, zbieraj opony. I udaj, e wierz w argumenty opozycji, ktra starannie mija si z faktami: pomoc publiczna dla polskich stoczni wyniosa nominalnie 12 mld z, z czego Komisja Europejska cz nakazaa zwrci (np. prywatnym wierzycielom). Tymczasem w 2008
r. Bruksela uznaa, e pomoc dla greckiej stoczni Hellenic Shipyard jest nielegalna
i nakazaa jej zwrot. Podobnie byo w 2004 r. w przypadku potnej niegdy stoczni
Iznar w Hiszpanii. Zakady upady. Wczeniej Komisja zgodzia si na du pomoc
publiczn dla stoczni niemieckich. Ale w zamian za 3 mld euro (wicej, ni w przypadku polskich stoczni) dwie niemieckie stocznie zostay zamknite, a produkcja
statkw zredukowana o 40%. Pozostae zakady przestawiy si na produkcj nowoczesnych statkw.

Bohater pozytywny smutnej opowieci


Wszystkie te nieprzyjemne dla zag, lokalnych spoecznoci, samorzdw i
wadzy pastwowej wydarzenia ominy jedn stoczni, o ktrej wszystkie strony konfliktu starannie milcz: tzw. Grup Remontow, w skad ktrej wchodzi
117

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 118

Raport ggaczy
Stocznia Remontowa im. Jzefa Pisudskiego w Gdasku i Stocznia Pnocna.
Grup Remontow tworzy prawie 30 firm, oprcz Stoczni Pnocnej, ktra zajmuje si budow oraz remontem statkw i okrtw, m.in Fabryka Mebli Okrtowych Famos w Starogardzie Gdaskim i Fabryka Urzdze Okrtowych Rumia.
Zatrudnionych w niej jest ok. 6 tys. osb. W 2007 roku zysk brutto grupy wynis
ponad 67 mln z, a przychody ze sprzeday 1,8 mld z. Grupa ma peny portfel zamwie do 2012 roku.
[]
Piotr Rachtan, Gospodarka, 14 maja 2009

Wrzesie 2015
Polska jest jednym z krajw, ktry ma stosunkowo duy jak na warunki europejskie potencja zwizany z produkcj okrtow - mwi agencji informacyjnej
Newseria Biznes Andrzej Wojtkiewicz, prezes Zwizku Pracodawcw Forum Okrtowe i prezes zarzdu stoczni Remontowa Shipbuilding. - To tyczy si rnych sektorw, zarwno produkcji w peni wyposaonych, nowoczesnych statkw rnego
typu, jaki i prac remontowych, przebudw, realizacji rnego rodzaju skomplikowanych projektw zwizanych z bran okrtow bd? bran wydobywcz, ktra realizuje swoje zadania na morzu. Dla brany okrtowej pewnym problemem jest
sytuacja na rynku ropy. Brana wydobywcza naley bowiem do waniejszych klientw polskich stoczni. To w stoczniach powstaj nowe tankowce i platformy wiertnicze. Polski przemys specjalizuje si jednak w wielu typach statkw i to pozwala mu dywersyfikowa ryzyko.
O stanie stoczni mwi przedsibiorcy:
- Remontowa Shipbuilding oprcz jednostek pywajcych dla przemysu wydobywczego produkuje take jednostki o przeznaczeniu pasaersko-samochodowym
czy wyspecjalizowane statki towarowe, ktre su do dostarczania rnego rodzaju produktw np. w rejony arktyczne. Te kierunki rozwoju gospodarki wiatowej,
ktre maj bezporedni zwizek z morzem, dyktuj nam kierunki rozwoju - podkrela Andrzej Wojtkiewicz.
Do Zwizku Pracodawcw Forum Okrtowego naley pi stoczni oraz prawie
50 firm produkujcych na ich potrzeby wyposaenie do nowych statkw. Jak podkrela Jerzy Czuczman, dyrektor biura Zwizku, mimo spowolnienia w sektorze oil
and gas, ktry jest cile powizany z bran okrtow, firmy wietnie sobie radz.
Przede wszystkim szukaj dla siebie miejsca na innych rynkach.
(Newseria.pl)
Dodajmy jeszcze, e przemiany w przemyle stoczniowym objy nie tyko polski sektor okrtowy, ale take zachodnioeuropejski. PiS oskara z upodobaniem
koalicj rzdow o to, e dziaa na rzecz zachodnich stoczni, a w osobliwie niemieckich. Dzi wikszo niemieckich stoczni, w tym sztandarowa Bremen Vulkan,
jest zamknita. Znakiem czasu jest fakt, e z okien Ministerstwa Gospodarki Danii
118

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 119

Kamstwa o stanie Polski: gospodarka


wida doskonale wielk hal zamknitej stoczni Burmeister&Wein, w ktrej urzdzono najwiksze w Europie kryte pole golfowe oraz zorganizowana w niej Konkurs Eurowizji.

Jarosaw i gieda. Jak Kaczyski chcia gied likwidowa


Gdy pisalimy pierwszy program wyborczy PiS, ktrego byem wspautorem
razem z Marcinkiewiczem, Dornem i Styczniem, to Jarosaw Kaczyski zaproponowa likwidacj Giedy Papierw Wartociowych mwi Wiesaw Walendziak
w wywiadzie dla Gazety Wrocawskiej Polska z 24 grudnia 2007.
Waciwie ten horrendalny pomys szefa opozycyjnej wtedy partii, ktry polega
na likwidacji jednego z gwnych filarw gospodarczych nowoczesnego pastwa,
mwi o nim wszystko i nie ma potrzeby analizowania tak nonsensownego stanowiska. Pokazuje ono bowiem cakowit nieznajomo wspczesnego ycia gospodarczego, ujawnia te niech do tego, czego si nie rozumie, wreszcie wobec tej niewiedzy dowodzi skonnoci do usuwania tego, czego si nie rozumie. A to ju jest
defekt znacznie powaniejszy, ni jaki prozaiczny bd czy przejzyczenie. I to nie
defekt polityczny...
Dla nowoczesnego polityka dbao o dobro pastwa obejmuje wszystkie instytucje, nie tylko cigajce korupcj i inne zbrodnie, ale take te decydujce o
rozwoju gospodarczym. Naley do nich w kadym nowoczesnym pastwie gieda papierw wartociowych. Giedy s w USA, Japonii, W. Brytanii, Francji, Niemczech, Austrii, Budapeszcie, Pradze, Rosji, Chinach, Australii i tak dalej. Dla zwykego zjadacza chleba gieda to albo sposb na zainwestowanie oszczdnoci, albo wiat nieznany i trudny do zrozumienia. Polityk nie jest jednak zwykym zjadaczem chleba, nie do, e re jak sdz ci zwykli tylko
buki z szynk, to wie wicej. Musi wiedzie wicej. Czyli wie take co to jest
i po co jest rynek kapitaowy. Polityk nie musi zna si na analizie technicznej
albo fundamentalnej spek notowanych na rynku pierwotnym czy wtrnym,
nie musi si zna na instrumentach pochodnych i funduszach hedgingowych,
nie jest konieczna jego wiedza o kursach otwarcia, spadkach i wzrostach, bykach i niedwiedziach. Polityk, ktry myli o dobru pastwa i jego obywateli,
musi wiedzie tylko, e gieda jest jednym z najwaniejszych rde finansowania inwestycji, e dziki giedzie wiadomo, ile kosztuj przedsibiorstwa i tak
dalej, i tak dalej.
Walendziak, pytany dalej, czy Kaczyski jest politycznym daltonist? mwi,
e jemu Gieda Papierw Wartociowych kojarzy si ze spekulacj, a ja przekonywaem go z kolegami, e jest to szansa upowszechnienia wasnoci i transparentny
sposb prywatyzacji przedsibiorstw pastwowych, pozyskiwania kapitau dla najbardziej obiecujcych polskich przedsibiorstw.
Kaczyski, dla ktrego inwestorzy to zwykli spekulanci, rozumie wic wiat
wedle pogldw z dalekiej przeszoci, jeli nie z epoki Wadysawa Gomuki, to
moe z jeszcze wczeniejszej, z epoki Wielkiego Kryzysu 1929. Gdy zatem tak anachroniczny obraz rzeczywistoci ma ksztatowa katalog narzdzi do zreformo119

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 120

Raport ggaczy
wania pastwa, to nic dziwnego, e najbardziej wartociowa dla Kaczyskiego instytucja to CBA, ktre miao ciga pewnie nie tylko apwkarzy, ale i spekulantw.
Wkrtce spekulantem mgby wic zosta kady, kto kupi taniej i sprzeda droej,
nie tylko akcje na GPW, ale i szczypiorek na targu.
Nie dziwota zatem, e gdy dziennikarze zapytali , czy byy premier jest z innej
bajki, Wiesaw Walendziak odpowiedzia: Kaczyski wybra dla siebie rol stranika witego ognia. Kiedy z Marcinkiewiczem przez kilka miesicy pracowalimy nad programem ekonomicznym PiS, z budetem zadaniowym, reform finansw publicznych. I Kaczyski po tych miesicach powiedzia: taki program to jest
znakomita gwarancja na przegranie wyborw. Dziennikarze pytali dalej, czy szef
PiS nie chcia nigdy modernizacji pastwa. Wedug Walendziaka Kaczyski uwaa, e na odwane reformowanie przyjdzie czas wtedy, kiedy zbuduje si takie zaplecze polityczne, ktra przetrwa czas dekoniunktury.
Gdy pado bodaj najwaniejsze pytanie o to, czy dla Kaczyskiego partia jest
waniejsza ni pastwo, Wiesaw Walendziak odpowiedzia: On postrzega pastwo poprzez parti.
Nie wiem, jakie dzisiaj pogldy na gied, reform finansw publicznych,
rda wzrostu gospodarczego ma szef najwikszej siy opozycyjnej. Wydaje mi
si, e po przegranych wyborach starannie ukrywa to, co wypsno mu si
wczeniej. Jarosaw Kaczyski dobiega szedziesitki. W tym wieku raczej pogldw ju si nie zmienia, zwaszcza, gdy trzeba by przyzna si do bdu. Lub
niewiedzy, albo te naiwnoci, czy wreszcie - gupoty. Przypuszczam, e jego
wizja prostego wiata, w ktrym nie ma miejsca na skomplikowane gry giedowe, gdzie przez kapita rozumie si majtek, a konto bankowe moe by tylko
rdem zagroe jest utrwalona raz na zawsze. I e gdy Kaczyski bdzie w
przyszoci mwi o reformach gospodarczych, to bdzie rozumia przez nie
kontrreformy, czyli restauracj starego porzdku, rodem z peerelu, gdy partia
znaczya, jeli nie Lenin, to na pewno pastwo. Tam spekulanci dzi oligarchowie szli do puda, a jeli im si upieko, to na pewno zasugiwali na potpienie, ogie wieczny i domiar.
Piotr Rachtan, kontrateksty.pl, 2008-01-05

***
Jarosaw i polski zoty oraz koszty wyborczego programu
z 2011 roku
Prezes Prawa i Sprawiedliwoci ogosi 31 stycznia 2011 roku w Hotelu Sheraton, e: Czas dzisiejszy nakazuje nam powiedzie z ca moc, e jest dzi potrzebny patriotyzm, ktry sytuuje si w sferze gospodarczej. Potrzebny jest nam patriotyzm gospodarczy. Wedug niego taki patriotyzm powinien opiera si na partnerskiej relacji midzy pracownikiem a pracodawc co byo jedn z idei Solidarnoci. Mwi te o wczeniejszych korzeniach patriotyzmu gospodarczego, sigaj120

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 121

Kamstwa o stanie Polski: gospodarka


cych XIX wieku i czasu II RP. Trzeba si do nich odwoywa. Trzeba si odwoywa do tego, co dobre i optymistyczne.
Wreszcie zapowiedzia odkrywczo, e polski zoty powinien by zachowany jeszcze przez co najmniej 20 lat. Zoty powinien trwa 10 lat - niektrzy mi tak radzili. Ja powiem - duej, co najmniej 20 lat - owiadczy. Jak mwi, polska waluta powinna peni funkcj przynajmniej trzeciej waluty zapasowej w naszej czci Europy, po euro i dolarze.
Pocztkowo sowa prezesa wzbudziy zdziwienie. Kaczyski powiedzia bowiem:
Euro powinno by w Polsce zachowane, powinno by zachowane przynajmniej 10
lat, ale powiem wicej, powinno by zachowane przez 20 lat. Szef PiS sprostowa jednak pomyk i wyjani, e mwi o polskiej walucie. Jak bogata jest wyobrania szefa PiS, moe wiadczy propozycja uczynienia ze zotego trzeciej waluty rezerwowej w naszym regionie. Zabawny, jako wiczenie, jest pomys, by z waluty kraju o
wci niezbyt mocnej gospodarce zrobi walut rezerwow, gdy nie jest ni np. chiski juan, brazylijski real czy indyjska rupia. Jeli propozycja jest powana, to nadaje
si wycznie do rubryki Humor w krtkich majteczkach.
(Kontrateksty.pl)
W ostatnich latach PiS miao bez liku pomysw gospodarczych. Pomimy przesanki, ktrymi si kierowao, cho s one widoczne w tytuach dokumentw.
Wszystkie one miay wsplne zaoenie, e budet pastwa jest takim samym instrumentem polityki jak sowa. One nic nie kosztuj, tak jak obietnice, ktrych efektem byoby zwikszenie wydatkw, kosztw obsugi deficytu i w efekcie pomnoenie problemw fiskalnych pastwa.

Policzmy koszty
Policzmy to, co jest policzalne: spadki wpyww do budetu z powodu ograniczenia prywatyzacji, redukcji stp podatkowych w podatkach bezporednich PIT i
CIT oraz porednich VAT (obnienie i odliczenia) lub likwidacji podatku Belki. Policzy dadz si te zwikszone wydatki, na sfer socjaln w szczeglnoci, ale take na cele prorozwojowe w postaci zwikszonego o 7 mld deficytu budetowego.
Natomiast kabaretowe pomysy obnienia realnych stp procentowych lub
argumentu odpowiedniej polityki kursowej i sabszego zotego podlegaj tylko ocenie, bowiem skutki ich wprowadzenia przy zmianie Konstytucji, rzecz jasna
s trudne do oszacowania, cho lokuj si gdzie midzy utrat wiarygodnoci
przez pastwo wobec sektora przedsibiorstw i partnerw zagranicznych, a utrat
wiary w wyksztacenie ekonomiczne politykw gospodarczych.

Koszty Programu wyborczego PiS w 2007, ktre byyby


poniesione w latach 20082010
PiS modych Polakw stara si przekona obietnicami tak oto: Jedn z konsekwencji kryzysu spoeczno-gospodarczego bdzie masowa emigracja modych, wy121

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 122

Raport ggaczy
sokiej klasy specjalistw z rnych dziedzin. Ulgi w CIT na tworzenie nowych
miejsc pracy PiS proponuje, aby kady przedsibiorca, tworzc jedno nowe miejsce
pracy, otrzymywa przez 2 lata w formie potrcenia od podatku CIT comiesicznie
kwot 1000 z.
Przyjmujc, e z dodatniego salda zatrudnienia w roku 2008 (78 tysicy osb)
ok. 50 tys przyj do pracy stanowiy nowe miejsca pracy, w prosty sposb, w rezultacie pomnoenia proponowanego zwolnienia 1000 z otrzymuje si 1,2 mld z
rocznie, a w latach 2008 - 2010 3,6 mld. Otwarte pozostaje pytanie, jak ta zachta mogaby wyglda w stosunku do przedsibiorcw, ktrzy miejsca pracy utworzyli, ale nie osignli opodatkowanego zysku. Czy mieliby otrzyma od pastwa
gotwk?
Ulgi w podatku PIT to atwy, populistyczny chwyt. Prcz argumentw socjalnych PiS proponowa: W myl naszej koncepcji po czterech latach stawka wysza
[32%] zostaaby obniona do 28 procent. Kwota wolna od podatku nie byaby
mniejsza ni dzi, a prg podatkowy ksztatowaby si w granicach 80100 tys. zotych. Te wyborcze obietnice Prawa i Sprawiedliwoci miay kosztowa 6 mld z
rocznie. W latach 2008 - 2010 zebraaby si wic kwota 18 mld z.
Poniewa Prawo i Sprawiedliwo bardzo chciao przycign do siebie rzesze przedsibiorcw, zwaszcza tych drobnych, prowadzcych jednoosobow
dziaalno gospodarcz, miao co i dla nich: Zamierzamy obniy stawk podatkow dla osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz do 18 procent. ... W ten sposb pracodawcy w pierwszym okresie po zatrudnieniu nowego pracownika mieliby rodki na wynagrodzenia, a z drugiej strony, nie ponosiliby kosztw zwizanych ze skadkami na ubezpieczenie spoeczne tyche pracownikw.
Obnienie stawki podatkowej od osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz z 19 do 18% (zmniejszenie dochodw budetowych o ok 0,3 mld rocznie) daoby wic w cigu trzech lat spadek dochodw budetowych o kwot zaledwie 1,0 mld z.
W ramach dziaa na rzecz przedsibiorczoci, co PO zawsze popieraa, PiS zaproponowao take bardzo kosztowne dla budetu wprowadzenie tzw. przyspieszonej amortyzacji: Proponujemy przyspieszon amortyzacj. Obecnie bezporednio
od dochodw mona odliczy koszty do 3500 zotych. Propozycja PiS zakada moliwo odliczenia wszelkich kosztw zakupu rodkw trwaych, z wyjtkiem nabycia nieruchomoci i samochodw. Ubytek wpyww budetw wynosiby 6 mld z
rocznie. Zatem w latach 2008 - 2010 zsumowaby si w 18 mld z.
W punkcie 5. Programu zapowiadano likwidacj podatku Belki, ktry wci jest
obcieniem, ale trudnym do natychmiastowego usunicia: Jestemy za likwidacj
podatku giedowego i od lokat bankowych, lub wprowadzeniem takich ulg, ktre
sprowadz go do minimum. Ich wprowadzenie nie miao specjalnego znaczenia dla
dochodw budetu pastwa.
Tymczasem, zakadajc przychody budetowe z tego tytuu na poziomie roku
2008, mona tylko wyrazi zdziwienie, e w perspektywie 3 lat PiS planuje okroi
budet o 7,7 mld z.
122

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 123

Kamstwa o stanie Polski: gospodarka

Zarys polityki prywatyzacyjnej

Pakiet wyborczy zawiera take zarys polityki prywatyzacyjnej:


W rkach skarbu pastwa pozostan te spki i przedsibiorstwa, ktre s wane z punktu widzenia bezpieczestwa gospodarczego, wanych powodw regionalnych lub koniecznoci tworzenia marki polskiej.
Program wyborczy PiS zakada zatem istotne ograniczenie prywatyzacji, a wic
proponowa konsekwentn kontynuacj polityki, prowadzonej przez ministra Wojciecha Jasiskiego. Gdyby program w zosta wcielony w ycie, w latach 20082010, gdy wiat pogry si w kryzysie, a polska gospodarka i finanse potrzeboway rodkw, pozbawilibymy budet pastwa: w 2008 roku 1,021 mld z, w 2009
roku - 17,5 mld (w tym z dwch prywatyzacji PKO BP i PGE, a kopalni w Bogdance - ponad 0,5 mld), wreszcie w 2010 r., kiedy podpisane umowy prywatyzacyjne
miay warto blisko 30 mld z, 22 mld z, ktre wpyny do kasy MSP (budetu).
Tylko debiuty spek PZU i Tauron (wczeniej wymieniony w programie wyborczym PiS jako Poudniowy Koncern Energetyczny) przyniosy 6,7 mld z! A zatem
realizacja programu pozbawiaby budet wpyww ok 40 mld z!
Program zaj si take kwestiami moe nieco mniej konkretnymi, ale takimi,
ktre buduj wiarygodno i wizerunek pastwa i jego polityki gospodarczej, szczeglnie za polityki monetarnej. Przypomnijmy, e te kwestie s w Polsce uregulowane nie tylko w ustawach, ale przede wszystkim w konstytucji. Dziki temu majstrowanie przy decyzjach, nalecych do Rady Polityki Pieninej czy Narodowego Banku Polskiego niebezpiecznie ociera si o granic legalnoci.
PiS zapowiadao w swoim Programie Wyborczym, co nastpuje: Uwaamy, i
obnienie realnych stp procentowych pobudzi wzrost gospodarczy, przycignie inwestycje bezporednie, spowoduje wzrost zatrudnienia, wzrost popytu wewntrznego i przyrost bazy podatkowej. () Bdziemy stosowa argument odpowiedniej
polityki kursowej i sabszego zotego, duych umiejtnoci polskich pracownikw,
a take niszych ni w krajach starej Unii Europejskiej kosztw pracy, co powinno
przekona inwestorw zagranicznych do inwestowania w Polsce.

2009 Pakiet Antykryzysowy


Kiedy u progu jesieni w 2008 roku wybuch wiatowy kryzys finansowy, polski
rzd zaj si przede wszystkim szukaniem oszczdnoci. Nie sign do kieszeni
podatnika, nie ruszy na poszukiwanie poyczek, zacz natomiast redukowa koszty pastwa. Tymczasem opozycja szalaa, wskazujc pakiety Paulsona, Merkel
czy Obamy jako wzory godne zastosowania i w Polsce. Kto mia racj wiadomo.
Godzi si jednak przypomnie, e Prawo i Sprawiedliwo wystpio w styczniu
2009 z dokumentem pod nazw Pakiet antykryzysowy. Sprbujmy oszacowa
koszty urzeczywistnienia pomysw PiS, ktre wprost dao nowych obcie dla
budetu.
W pierwszej kolejnoci autorzy tego dokumenty wzili na cel deficyt budetu
pastwa. Nie proponowali sposobw jego redukcji, gdzie tam! Proponowali, by
deficyt zwikszy:
123

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 124

Raport ggaczy
Aby zapewni wzrost gospodarczy na poziomie 3,5%, gospodarka musi zosta
aktywnie wsparta przez rzd. To wsparcie wymaga rodkw, dlatego deficyt budetu pastwa powinien by zaoony na poziomie 25 mld z. Rzdy wikszoci krajw wysoko rozwinitych radykalnie zwikszaj deficyty budetowe.
A zatem zwikszenie deficytu o 7 mld, daoby w cigu dwch lat czemu rzd
miaby sobie aowa w roku nastpnym? - kwot, bagatela, 14 mld z.
Przyjrze si trzeba i innym pomysom PiS, bowiem z nich zoy si pokana
kwota, pod ktrej ciarem przewrciby si najbardziej nawet oszczdny rzd.
PiS zaproponowao wic dokapitalizowanie PKO BP kwot 1 mld z w postaci
10 letnich obligacji skarbowych, z przeznaczeniem na rozwinicie akcji kredytowej
w celu finansowania zakupu wasnego mieszkania przez rodziny. Przy zaoeniu, e
program powinien przynie uruchomienie 100 tysicy kredytw, a cena gwarantowanego metra nie przekroczyaby 5 tysicy metrw [chyba zotych?], warto
gwarancji wyniosaby 6 mld z.
Czyli ujmujc to po prostu, rzd musiaby wyoy 1 mld, emitujc na ten cel obligacje, i dorzuci jeszcze 6 mld z gwarancji. Czonkowie PiS moe nie wiedz, e
gwarancje udzielane przez budet zapisuje si po stronie wydatkw. Razem wic
daje to 7 miliardw zotych!
Utworzenie Banku Hipotecznego z Agencji Nieruchomoci Rolnych to kolejny
twrczy pomys PiS: Agencj Nieruchomoci Rolnych naley przeksztaci w
Bank Hipoteczny Skarbu Pastwa. Bank pozyskiwaby rodki finansowe z emisji listw hipotecznych, zabezpieczonych na nieruchomociach agencji. () program
moe mie warto 7 mld z. Finansowanie programu pozabudetowe.
Niestety, majtek Skarbu Pastwa nie moe by, ot tak skrelony. Tych 7 mld z
nawet najbardziej twrczy ksigowy nigdzie poza budetem nie schowa.
Innym sposobem na popraw stanu gospodarki Polski miaoby sta si budownictwo komunalne, ktre powinno by organizowane przez samorzdy gminne, w
praktyce nie istnieje, a przecie powinno by przeznaczone dla osb, ktre nie mog same zapewni sobie i swojej rodzinie mieszkania. () Proponujemy uruchomienie programu wspomagajcego gminy do wysokoci 25% inwestycji w budownictwo komunalne o wartoci 1 mld z w 2009 i 2010 roku. () Warunkiem tego
rodzaju realokacji musiaaby by renegocjacja progw finansowania budownictwa,
narzucona Polsce przez KE.
Do kosztw Pakietu dodajemy wic kolejne 2 miliardy z, bo rozumiem, e chodzi o 1 mld co roku przez 2 lata?
Prawo i Sprawiedliwo wiedziao, e kademu przedsibiorcy musi zalee na
odliczeniu VAT od auta z kratk. Napisao wic, e powinno by moliwe odliczenie VAT przy zakupie samochodu. () Zakadamy, e obnienie dochodw budetu z tytuu proponowanych zmian podatkowych nie przekroczy 3 mld z.
Przez dwa lata zebraoby si tych odlicze za 6 mld z.
Kolejne propozycje PiS dotyczyy ludzi ubogich, o ktrych politycy tej partii
wiedzieli, e ich wydatki na ywno stanowi powan cz domowych budetw. Proponowao wic w swoim Pakiecie: Jako ochron pracy traktujemy take
ochron poziomu dochodw z pracy. Dlatego proponujemy obnienie stawki podat124

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 125

Kamstwa o stanie Polski: gospodarka


ku VAT na ywno z 7% do 6%, co spowoduje zmniejszenie wpyww do budetu o ok. 1,5 mld z. Obnika VAT dotyczy jedynie ywnoci, czyli artykuw pierwszej potrzeby, gdy wydatki na ten cel stanowi najwikszy procent w budetach
najmniej zarabiajcych obywateli.
Obnienie VAT na ywno daoby zatem zmniejszenie w cigu 2 lat wpyww
do budetu o 3 mld z.
Powany wysiek intelektualny zna u autorw, gdy proponuj prace interwencyjne jako sposb na zwikszenie zatrudnienia. Pisz oni tak: W przypadku wzrostu bezrobocia w danym regionie powyej 14% konieczne bdzie wdroenie programu prac interwencyjnych, robt publicznych oraz prac spoecznie uytecznych,
naley rozway moliwoci wykorzystania prac interwencyjnych do rozwoju usug opiekuczych, na ktre systematycznie wzrasta zapotrzebowanie. Proponujemy, aby prace takie mogy suy take na przykad poprawie lesistoci kraju. Sadzenie lasw jest najprostszym i skutecznym rodkiem zapobiegania niekorzystnym
zmianom klimatycznym, poprawie stosunkw wodnych i pikna krajobrazu. Proponowana warto programu w miar potrzeb do 200 mln z.
Jak z tej propozycji jasno wida, rzd powinien dodatkowo wyda na popraw
lesistoci i lepsze usugi opiekucze tylko 400 mln z.
atwo o populizm proponujc rencistom i emerytom dodatek droyniany, co
PiS tak oto formuuje: ...PiS zaproponowao ustaw wprowadzajc jednorazowy,
coroczny, kwotowy dodatek dla emerytw i rencistw, ktrych wiadczenia s nisze ni 1300 z. Projekt ten zosta odrzucony gosami PO-PSL. Naley powrci do
tej propozycji. Wydatkowane w ten sposb rodki w czci powrc do budetu w
innej formie poniewa natychmiast zostan wydatkowane, a nie przeznaczone na oszczdnoci.
Nie wiemy, w jakiej innej formie wydane z budetu pienidze wrc do niego.
Ale policzmy, o jakie kwoty moe tu chodzi. Pierwsze zaoenie musi dotyczy
kwoty samego dodatku; ile te ma on wynie? Tego, ostronoci wiedzione, PiS
nie podaje. Dopiero dwa lata pniej, w styczniu 2011, posanka Beata Szydo poda, e moe chodzi o 600 z. A teraz szybki rachunek: w Polsce liczba emerytw i
rencistw wynosi ok. 9,3 mln, z nich ok 2/3 otrzymuje wiadczenia poniej redniej, przyjmiemy zatem, e ok 6 mln osb yje za 1300 z miesicznie. A gdzie beneficjenci rent socjalnych (0,25 mln osb dostaje rent ok. 600 z), ludzie yjcy
wycznie z zasikw socjalnych i zasikw dla bezrobotnych, bd z rent rodzinnych? Przyjmujc oszczdnie, e jest ich razem 0,5 mln, otrzymamy w sumie liczb uprawnionych ok. 6,5 mln. Po pomnoeniu przez 600 daje to rocznie 3,9 mld z,
czyli 7,8 mld z w cigu 2 lat!
[Uwaga z wrzenia 2015 r. PiS nie przewidywao, e w Polsce moe pojawi
si deflacja. Wprawdzie ju 2 lata temu Beata Szydo mwia, e inflacja spada,
ale ceny rosn, jednak deflacji nie spodziewa si nikt. Ciekawe, czy lekarstwem
na deflacj bdzie nadal dodatek droyniany? - PR]
Mieszkania Polakw to staa troska Prawa i Sprawiedliwoci ju od lat. Obiecywao ono kiedy budow 3 mln mieszka, w Pakiecie Antykryzysowym nie idzie
ju tak daleko, cho realizacj pomysw zostawia rzdzcym rywalom. Proponuje
125

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 126

Raport ggaczy
wic zmiany w dodatku mieszkaniowym wliczanie kosztw energii elektrycznej
i gazu. Stale rosnce ceny energii elektrycznej s szczeglnie dotkliwe dla gospodarstw domowych o najniszych dochodach.
Projekt zgoszony przez PiS zakada, e przy okreleniu uprawnienia do otrzymania zasiku mieszkaniowego, do kosztw utrzymania mieszkania wliczane bd
koszty energii elektrycznej i gazu. Ju dzi uwzgldniane s na przykad koszty wody. Projekt take zosta odrzucony przez koalicj POPSL. Ze wzgldu na zapowiedziane kolejne podwyki cen energii elektrycznej trzeba jak najszybciej przyj to
rozwizanie. czna warto dodatku dla emerytw i zmian w dodatku mieszkaniowym to 2,5-3 mld z.
Zmiany w dodatku mieszkaniowym kosztowayby w latach 2009 2010 kolejne
6,0 mld z.
Hojno opozycji nie zna granic, a ju na pewno granic miesznoci. Trudno
policzy skutki dla finansw publicznych ostatniej propozycji Pakietu, ale trzeba
koniecznie je pozna, bowiem ma tyle wsplnego z rozsdkiem i prawidami rzdzcymi rynkami i wiatem finansw, co przytoczona na wstpie trzecia waluta rezerwowa:
Przepisy antyspekulacyjne (krtka sprzeda). Dobrze dziaajce rynki finansowe
dostarczaj podstaw do racjonalnych decyzji gospodarczych. Niestety na rynkach
dziaaj podmioty o tak duym potencjale finansowym, e mog wpywa na wyceny poszczeglnych aktyww. Szczeglnie niebezpieczne s wszystkie transakcje, w
ktrych podmiot zyskuje w momencie spadku wyceny instrumentu finansowego (tzw.
krtka sprzeda). Swoboda dziaalnoci na rynkach finansowych powinna zosta zachowana, ale podmioty decydujce si na tzw. krtk sprzeda powinny zosta zobowizane do publicznego ujawniania swoich krtkich pozycji. Drugim sposobem
wpywania na rynek jest formuowanie prognoz przy jednoczesnym zajmowaniu pozycji, ktre w przypadku sprawdzenia si prognozy pozwol na uzyskanie znacznych
korzyci formuujcemu prognoz. Aby zapobiec temu samospeniajcemu si proroctwu, instytucje, ktre s aktywnym uczestnikiem rynku i formuuj prognozy, powinny rwnie informowa, jakie pozycje zajmuj na aktywach powizanych z t
prognoz. Na przykad, jeli bank inwestycyjny ma krtkie pozycje na zotwce
(zyska, gdy zoty si osabi), to jeli prognozuje wzrost gospodarczy w Polsce, powinien poinformowa o tym, e spadek kursu zotego oznacza dla niego zyski.
Wracajc do czystych kosztw. Wedug przeprowadzonego powyej szacunku
Polska miaaby w cigu 3 lat o 142,5 mld zotych zwikszony deficyt budetu pastwa (przy czym przyznam, e nie policzyem proponowanych przez PiS kosztw
rozmaitych zwolnie w ZUS, zaliczania kosztw inwestycji do 400 tys z w koszty
itp.). Ktry musiaaby pokry, poyczajc na rynku. (...) To nie s wszystkie koszty
obsugi dugu. Wszystkie jednak musiayby by solidarnie pokryte przez obywateli, ktrzy chtnie przyjmuj do wiadomoci, e dostan Inflanty, ale nie wiedz, bo
cyniczni dobroczycy to przemilczaj, e nabytek obciony jest kolosalnym dugiem, po ktry kiedy zgosi si wierzyciel. Prawo i Sprawiedliwo przyjmuje, e
patriotyczni Polacy wiedz, e skoro kto ma pienidze, to skd je ma, ale nie dotyczy to pastwa, ktre pienidze ma, ale nie wiadomo skd. Piotr Rachtan
126

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 127

Kamstwa o stanie Polski: gospodarka


Adam Szejnfeld, byy wiceminister gospodarki, szacowa wtedy te koszty wyej: Deficyt budetu pastwa - za rzdw PO-PSL: w 2008 roku wynis 24,6 mld
z, w 2009 r. - 23,8 mld z, w 2010 - poniej 45 mld z, a wedug planw deficyt w
2011 roku ma wynie okoo 40 mld z. Jak wyliczy, opierajc si na programie
wyborczym PiS i programie antykryzysowym tej partii z 2009 r., gdyby rzdzio
PiS, deficyt budetowy wynisby: w 2008 roku - 43,9 mld z, w 2009 roku - 83,2
mld z, w 2010 r. - 108,4 mld z. To byaby katastrofa, gdyby rzdzi PiS, dzisiaj zastanawialibymy si o ile wszystkim obywatelom w Polsce obci pace, renty, emerytury, o ile zahamowa rozwj spoeczno-gospodarczy naszego kraju. Polska,
gdyby rzdzio PiS, byaby bankrutem, najgorzej wygldajcym pod wzgldem finansowym, ekonomicznym, a wic i spoecznym pastwem w Europie. Nie ulega
najmniejszej wtpliwoci, e deficyty budetowe poszczeglnych lat zostayby
przekroczone do tego stopnia, e mielibymy dzisiaj autentyczny kryzys w Polsce.

2015 program wyborczy PiS


Zmiany s niewielkie w porwnaniu z tym, co opozycja obiecywaa przed 4 laty. Koszty jednak bd znacznie wysze.
Gospodarcze postulaty Prawa i Sprawiedliwoci bd kosztoway znacznie wicej, ni twierdzi partia uwaa Jakub Borowski, gwny ekonomista Crdit Agricole. Z kolei przychody s przeszacowane na przykad nie do osignicia jest cakowite uszczelnienie systemu podatkowego, co miaoby wnie ponad 50 mld z do
budetu. Zdaniem Jakuba Borowskiego proponowane podatki dla sieci handlowych
mowa tu o bankowym i obrotowym mog zaszkodzi caej gospodarce.
Mamy propozycj znaczcego zwikszenia wydatkw bez wskazania stabilnych i pewnych rde ich finansowania podkrela w rozmowie z agencj
informacyjn Newseria Biznes Jakub Borowski,.
Podczas konwencji programowej PiS zaprezentowao swoje pomysy gospodarcze. Partia zapowiada m.in. obnienie wieku emerytalnego, podniesienie kwoty
wolnej od podatku do 8000 z rocznie oraz dodatek w wysokoci 500 z na kade
dziecko (z wyjtkiem pierwszego w zamonych rodzinach).
Wedug dzisiejszej opozycji wprowadzenie tych pomysw w ycie bdzie kosztowao 39 mld z: obnienie wieku emerytalnego 10 mld z, dodatek na dzieci
22 mld z, a kwota wolna 7 mld z. Borowski podkrela jednak, e to nierealne zaoenie, bo koszty postulowanych rozwiza s niedoszacowane.
Najprawdopodobniej mamy do czynienia z duym niedoszacowaniem w przypadku wydatkw zwizanych z obnieniem wieku emerytalnego. Jest jeszcze oczywicie kwota wolna od podatku, tu te mielimy sygnay ze strony Ministerstwa Finansw wskazujce na to, e ten ubytek moe by bardziej znaczcy, wynoszcy
kilkanacie miliardw zotych tumaczy Borowski.
Wedug analitykw koszty obnienia wieku emerytalnego mog sign nawet
20 mld z. Zdaniem niektrych koszty mog sign nawet 40 mld z rocznie.
Gwny ekonomista Crdit Agricole zauwaa, e PiS nie przedstawio wiarygodnego programu sfinansowania tych wydatkw. Wedug partii 9 mld z ma pocho127

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 128

Raport ggaczy
dzi z podatku VAT to wyliczenie opierajce si na tym, e 23 proc. z 39 mld z
trafi z powrotem do kasy pastwa. Taki rachunek nie uwzgldnia jednak chociaby
tego, e nie wszystkie produkty s objte 23-procentowym VAT-em. Opozycja proponuje zreszt obnik tego podatku do 22 procent.
Kolejnym rdem przychodw dla pastwa ma by uszczelnienie systemu podatkowego (gwnie w zakresie VAT-u). Dziki likwidacji szarej strefy PiS chce zyska
a 52 mld z.
Zdecydowanie z najwikszym przeszacowaniem dochodw mamy do czynienia w przypadku luki w dochodach z VAT podkrela Borowski. Nie sdz, eby
byo moliwe tak szybkie zredukowanie luki w VAT i w zwizku z tym osignicie
bardzo duych dodatkowych dochodw z tytuu tego podatku. Sdz, e to bdzie
rozoone na lata i w zwizku z tym w krtkim okresie nie moe to by rdem finansowania znaczco wyszych wydatkw.
PiS zaproponowao take dwa nowe podatki: obrotowy dla sieci handlowych i od
aktyww dla bankw. Maj one przynie odpowiednio 3 mld i 5 mld z. Borowski
zauwaa jednak, e ich skutki mog by bardzo powane.
Przede wszystkim dla konsumentw, ktrzy bd paci najprawdopodobniej
wicej za dobra nabywane w sklepach wielkopowierzchniowych i za usugi bankowe. W obu tych przypadkach waciciele kapitau w sytuacji, kiedy ich wynik finansowy ulega znaczcemu obnieniu z tytuu wprowadzonego podatku, bd szukali
pomysw na to, jak go jednak zwikszy podkrela Borowski.
Ekonomista zaznacza, e podatek bankowy moe zabra temu sektorowi jedn
trzeci zyskw netto. Dlatego jego wprowadzenie mogoby doprowadzi nie tylko
do wzrostu cen usug finansowych, lecz take do spowolnienia akcji kredytowej. Udzielane kredyty wpywaj na wzrost aktyww bankw miayby zatem bezporednie przeoenie na wysoko podatku.
Borowski dodaje, e niepotrzebny jest take inny pomys PiS-u, czyli wykorzystanie kapitau spek Skarbu Pastwa i BGK do finansowania inwestycji polskich
przedsibiorcw. Wedug niego w obecnej sytuacji polskiej gospodarki nie ma potrzeby uruchamiania wyjtkowych mechanizmw pobudzajcych inwestycje. W zamian naley popracowa nad zmniejszeniem bezrobocia strukturalnego.
Bardzo trudno dalej znaczco obnia bezrobocie, moce wytwrcze s ju w
duym stopniu wykorzystane. W zwizku z tym polska gospodarka nie potrzebuje
dzisiaj nadmiernej stymulacji uwaa Borowski.
(Newseria.pl)

SKOK-i
W ostatnich miesicach wiele uwagi powicono spdzielczym kasom
oszczdnociowo-kredytowym.
Nie bdziemy tu powica uwagi temu, co szczegowo opisay i omwiy media, czym zajmowaa si specjalna podkomisja w Sejmie, a take (czterokrotnie)
Trybuna Konstytucyjny, a nad czym wci pracuj prokuratury, suby i Komisja
Nadzoru Finansowego. Charakterystyczne jest to, e wszelkie lady, dowody, bada128

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 129

Kamstwa o stanie Polski: gospodarka


nia potwierdzaj, e kasy pozostaway w ukadzie (to sowo-klucz, tak chtnie uywane przez PiS i jego prezesa do dyskredytowania prawdziwych czy urojonych
przeciwnikw, tu pasuje jak ula) z prezydentem Lechem Kaczyskim, ludmi z jego kancelarii, klubem parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwoci itd.
Powizania biznesowo-polityczne psuj prawo, ale jeszcze bardziej psuje pastwo unikanie odpowiedzialnoci za ze rozwizania i przerzucanie jej na przeciwnikw. Najlepszym tego przykadem jest oskaranie Bronisawa Komorowskiego o
to, e ponosi win za przestpcz dziaalno zarzdu kasy SKOK Woomin, a KNF
za to, e nadzorem obja kasy dopiero w 2012 roku!
Jednoczenie jedna z odpowiedzialnych po stronie Lecha Kaczyskiego i PiS osb dr Andrzej Duda nie ustosunkowywa si do zarzutw, stawianych mu przez
politykw i media. Nie poszed te do sdu, by walczy o oczyszczenie swojego dobrego imienia, a proszony [...] o komentarz do wypowiedzi politykw PO, powiedzia, e on prowadzi merytoryczn kampani. - Nawet nie bd tego komentowa
- podkreli. (Onet, 28 marca 2015). Jarosaw Kaczyski ujmowa to dosadniej:
Jeli chodzi o [B. Komorowskiego], to on nie ukrywa sympatii do WSI. A SKOK
Woomin by zarzdzany przez ludzi z WSI. To jest problem pana Bronisawa Komorowskiego, a nie Andrzeja Dudy. Takie s fakty. Wszystko inne to bezczelno i
hucpa. (Onet.pl, 28 marca)
Politycy chtnie id do sdu, by udowodni publicznoci, e zostali pomwieni.
Wykorzystuj zarwno oskarenie z osawionego art. 212 kk, jak i drog cywiln.
W sprawie SKOK tylko tradycyjnie Grzegorz Bierecki pozywa. Ani Duda, ani
inni politycy PiS majcy jaki zwizek z t afer, z drogi sdowej nie korzystaj.
Moe bior Polakw na przeczekanie?

Wie i rolnictwo (wedug Beaty Szydo)


Prawo i Sprawiedliwo musi usilnie zabiega o gosy mieszkacw wsi. W wyborach prezydenckich wanie na wsi, niespodziewanie, zdobyo przewag (moe z
powodu saboci kandydata PSL?), i to take zadecydowao o sukcesie Andrzeja
Dudy.
Prezes Kaczyski pamita te na pewno lekcj, ktr odebra w czasie ostatnich
wyborw samorzdowych, kiedy dua cz mieszkacw wsi popara PSL (cho,
jak twierdzi prezes PiS, te wybory zostay sfaszowane). Taka sytuacja moe si
powtrzy i PiS robi wszystko, aby do tego nie dopuci. Dlatego tak czsto w mediach widzimy kandydatk na premiera Beat Szydo buszujc w zbou w towarzystwie czoowych aktywistw i ekspertw partii, np. sdziego Janusza Wojciechowskiego czy Marka Suskiego, zmagajcych si z kosami. Mona j byo te zobaczy w innych miejscach: w oborze lub na lokalnym pikniku.
Na spotkaniu z mieszkacami wsi Odrzyw na Mazowszu 18 lipca Szydo mwia o kryzysie w rolnictwie, biedzie na wsi i o projektach naprawy, gdy PiS wreszcie wygra wybory.
Jednym z waniejszych punktw tej wyborczej agitacji jest krytyka Unii Europejskiej oraz wsplnej polityki rolnej (WPR). PiS nie chce rezygnowa z unijnych
129

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 130

Raport ggaczy
dotacji, ale z wielk nieufnoci podchodzi do polityki Wsplnoty. Wedug relacji
PAP, Szydo mwia w Odrzywole, e przyszy rzd PiS zniweluje zrnicowanie
na polskiej wsi i doprowadzi do tego, e polscy rolnicy bd otrzymywa dopaty
w takiej samej wysokoci jak rolnicy w innych krajach UE. Polski rolnik mwia
za swoj prac bdzie otrzymywa godne wynagrodzenie, nie bdzie oszukiwany,
nie bdzie wyzyskiwany, tylko bdzie mg i bdzie w stanie utrzyma si ze swojej pracy na roli.
Pastwo wedug Beaty Szydo powinno stan po stronie polskich rolnikw,
polskiej wsi i broni, rwnie na arenie midzynarodowej () naszych interesw.
Nie wolno nam oddawa pola innym, ktrzy narzucaj takie standardy i takie rozwizania, ktre s w interesie ich narodowych gospodarek. Nie udmy si, przecie
w UE kady walczy o swoje.
Z przykroci odbieram takie opinie. Trzeba chyba zapyta, czy kandydatka na
premiera dobrze zrozumiaa, czym jest Wsplnota Europejska i po co powstaa? W
2004 r. w referendum dua cz rolnikw i mieszkacw wsi, zwaszcza z biedniejszych rejonw wschodnich i poudniowych, gosowaa przeciw wejciu do UE.
Uwierzyli w goszone wtedy hasa: Zaleje nas ywno z Unii, Obcy wykupi
polsk ziemi. Nic takiego si nie stao. Dla polskiej wsi i producentw wejcie do UE
w 2004 r. okazao si nie tylko szans na uzyskanie pomocy finansowej, ale przede
wszystkim otwarciem na wiat, na dorobek wspczesnej cywilizacji i moliwoci wczenia si w europejski system spoeczno-gospodarczy. Dzi przytaczajca wikszo
na wsi (ok. 85 proc.) jest zadowolona i widzi korzyci z przynalenoci do Unii i nie
czuje si wyzyskiwana i oszukiwana, jak twierdzi Beata Szydo.
Trzeba rwnie zdementowa cigle powtarzane kamstwa o dopatach bezporednich. Wydano na nie 55 procent wszystkich funduszy z unijnych programw
przeznaczonych dla rolnictwa, ktrych oglna suma w latach 2002-2013, wyniosa
171 mld z (wliczajc w to pomoc otrzyman jeszcze przed akcesj). Z dopat bezporednich, niezalenych od produkcji, co roku korzystao i nadal korzysta okoo
1,36 mln gospodarstw (tj. 92% gospodarstw o powierzchni powyej 1 ha).
Co najwaniejsze o czym, zdaje si, nie wiedz politycy PiS wyraona w euro patno dla polskich rolnikw wzrastaa w latach 2004-2013, zgodnie z traktatem akcesyjnym, z poziomu 25% do 100% redniej stawki w krajach UE-15. Od pocztku polscy rolnicy otrzymywali dodatkowo 30 procentow dopat z budetu
krajowego. W 2010 r. stawka patnoci w Polsce zostaa zrwnana ze redni UE15. Rnice w poszczeglnych latach wynikay z waha kursu euro. W 2011 r. ,
gdy 1 euro kosztowao 4,40 z, rednia dopata na jedno gospodarstwo przekraczaa 9000 z. Gdy kurs euro zmienia si, wysoko dopat take. Poniewa PiS nie
chce przystpienia Polski do strefy euro, musi bra pod uwag ryzyko kursowe i
zmienn wysoko dopat.
Dodajmy jeszcze, e subwencje unijne, jak wynika z bada ekonomicznych,
miay znaczny wpyw na sytuacj gospodarstw rolnych: ich udzia w dochodach w
2011 r. wynosi okoo 50 procent.
Warto wic pamita i docenia, co rolnictwu i gospodarce ywnociowej daa
przynaleno do Unii. A take nie zapomina w kampanii wyborczej, e znw b130

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 131

Kamstwa o stanie Polski: gospodarka


dziemy korzysta z unijnej wsplnej polityki rolnej. W latach 2014-2020 mamy otrzyma ponad 32,1 mld euro. Bdzie to ostatni tak wielki program pomocy. Dobrze wic byoby, aby zostaa ona jak najlepiej wykorzystana.
Nie mona take przej do porzdku dziennego nad tym, e zarzuty pod adresem Unii Europejskiej s nie tylko faszywe i niesprawiedliwe, ale wrcz szkodliwe, naruszaj polsk racj stanu.
Korzyci z obecnoci w UE czerpie caa gospodarka ywnociowa, a nie tylko
gospodarstwa rolne. Najwikszym sukcesem ostatnich lat jest rozbudowa i modernizacja przemysu spoywczego i rozwj eksportu. Najlepiej spord nowych krajw UE wykorzystalimy szans jak byo otwarcie wielkiego europejskiego rynku.
Efekty? W 2014 r. eksport produktw rolno-spoywczych mia warto 21,35 mld
euro, a import 14,79 mld euro. Od 10 lat mamy dodatnie (i wzrastajce) saldo obrotw tymi towarami z zagranic.
Mimo rosyjskiego embarga polscy eksporterzy potrafili znale inne rynki zbytu. Ponad 35% wyrobw naszego przemysu spoywczego jedzie w wiat. Przede
wszystkim (w 80%) do krajw UE. Prognozy na ten rok byy take optymistyczne.
Nie wiadomo jednak w jakim stopniu zaszkodzi nam klska suszy. Dla propagandy
PiS te sprawy nie s interesujce, bo sukces niewtpliwy nie pasuje do czarnego scenariusza. Jak wynika z opublikowanej relacji z pobytu Beaty Szydo w Odrzywole, uwaa ona, e dochody rolnikw spadaj (wedug PiS, o 14% od 2012 r.)
i przez to trudno si utrzyma rodzinom z maych gospodarstw.
To prawda, e dochody gospodarstw rolnych spaday. Wedug Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej w ubiegym roku o 5,6 proc. w porwnaniu z 2013 r. To niemao, ale Polska nie bya wyjtkiem w Europie. Ekonomici wiedz, e ceny produktw i dochody gospodarstw rolnych nie s stae, bo zale od wielu czynnikw: od koniunktury na rynkach wiatowych, wielkoci produkcji, urodzaju, zapasw oraz od tzw. noyc cen produktw rolnych i rodkw
produkcji nabywanych przez rolnikw. W ostatnich 3 latach relacje te byy dla rolnictwa niekorzystne.
Sytuacj komplikuje dodatkowo nasza struktura agrarna. Dlatego trzeba odpowiedzie na pytanie, czy mamy liczy dochody wszystkich gospodarstw, ktre wystpuj co roku o unijne dopaty bezporednie (okoo 1,36 mln), czy tych (ok. 700
tys.), ktre maj jakikolwiek kontakt z rynkiem, czy tych najlepszych (ok. 300
tys.), od ktrych zaley nasze wyywienie i eksport?
O sytuacji ekonomicznej mieszkacw wsi moemy dowiedzie si wicej z
publikacji GUS, ktre podaj skd pochodz dochody gospodarstw domowych na
wsi. Miesicznie, w przeliczeniu na osob miay w ostatnich latach najwikszy udzia dochody z pracy najemnej, na drugim miejscu byy emerytury i renty (prawie
1/4 oglnej sumy dochodw!), a dopiero na trzecim dochody z pracy w gospodarstwie rolnym. Charakterystyczn tendencj w tej strukturze jest malejcy udzia
pracy w gospodarstwach rolnych w oglnych dochodach mieszkacw wsi. Wchodz oni coraz aktywniej na inne obszary rynku pracy.
Wedug danych GUS (z 2013 r.) miesiczne dochody w przeliczeniu na osob w
gospodarstwie domowym na wsi wzrosy w latach 2000-2011 dwukrotnie (z 483 z
131

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 132

Raport ggaczy
do 975 z), a wic rosy w tempie porwnywalnym do wzrostu dochodw ludnoci
miejskiej. Mimo to utrzymuje si dua rnica. W miastach dochd na osob w tym
samym czasie wzrs do 1384 z. Trzeba jednak te rnice ocenia sprawiedliwie,
pamitajc, jaka bya sytuacja na wsi w pierwszym okresie transformacji ustrojowej. Pod koniec lat 90. dochody rolnikw, w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w porwnaniu z przecitnym dochodem w gospodarce, szacowano na poziomie 38-40%.
Najpowaniejszym problemem w tamtym okresie, zwaszcza na wsi, by brak
pracy. Na wie wracali zwalniani pracownicy upadajcych zakadw przemysowych. Na terenach wiejskich yo wwczas ponad 40% (ok. 1 mln) ogu zarejestrowanych w kraju bezrobotnych. Ponadto tzw. bezrobocie ukryte dotykao na wsi
okoo 900 tys. osb.
Trudno oczekiwa, e propagandyci PiS bd mwi w kampanii wyborczej, e
wie polska zmienia si na lepsze, jest teraz bogatsza i zadbana. Natomiast poczucie satysfakcji mog mie ci, ktrzy si do tego przyczynili. Raczej nie s to wspczeni dziaacze partii prezesa Kaczyskiego.
Z informacji IERiG wynika, e w Polsce spoycie ywnoci pod wzgldem ilociowym i jakociowym systematycznie si poprawia. Ale s to dane oglnokrajowe, wic nie mona wykluczy rnic regionalnych lub rodowiskowych. Wydatki na ywno w 2013 r. w przeliczeniu na 1 osob w gospodarstwie domowym wynosiy miesicznie rednio 264,36 z. W rodzinach rolnikw to 246,99 z, pracownikw 248,81 z, a najwicej jedz emeryci i rencici za 314,88 z. Zmniejsza si
udzia ywnoci w oglnych wydatkach, w 2014 r. wynosi 24,4%. M.in. dlatego,
e produkty te w ostatnich latach taniay, a dochody ludnoci rosy. Wzrs popyt na
artykuy o lepszej jakoci i wartoci odywczej, wygodne w uyciu, ale drosze. Na
wsi take zmniejszyo si znaczenie konsumpcji naturalnej, a wzrosy zakupy ywnoci przetworzonej. W konkluzji ekspertw IERiG, zmiany te s zgodne z tendencjami wystpujcymi w wysoko rozwinitych krajach UE. Trzeba jednak doda,
e nawet w takich pastwach s ludzie yjcy w biedzie. Wane, czy potrafimy im
pomc.
Pani Szydo pojechaa na wie i zobaczya obraz straszny, o ktrym trzeba bardzo gono i wyranie mwi. A przede wszystkim trzeba dziaa. W kryzysie jest
nie tylko gospodarka rolna, ale ycie spoeczne na wsi - twierdzi. Mieszkacy wsi
martwi si, e niedugo ich gospodarstwa zostan bez gospodarzy. Modzi ludzie
wyjedaj, bo musz pracowa zagranic lub w duych miastach. Czsto zostawiaj swoje dzieci, ich rodziny s rozbite.
Musz zmartwi pani pose. Specjalici PiS przygotowali z ekspertyz. Nie
bd tu podawa powszechnie znanych danych o awansie cywilizacyjnym wsi, o
wzrocie poziomu wyksztacenia jej mieszkacw, dostpie do Internetu i o innych
wskanikach pokazujcych popraw kapitau spoecznego na wsi. Posu si za to
argumentami z pracy socjologicznej dr Barbary Fedyszak-Radziejowskiej z Polskiej Akademii Nauk, do ktrej opinii dziaacze PiS mog mie na pewno zaufanie,
zostaa wszak doradczyni prezydenta Dudy. Praca zostaa opublikowana w raporcie Polska wie 2014, wydanym przez Fundacj na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
132

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 133

Kamstwa o stanie Polski: gospodarka


Autorka, przytaczajc dane z Diagnozy spoecznej stwierdza, e w 2013 r. deklaracj zadowolony z ycia zoyo 89 proc. mieszkacw wsi utrzymujcych
si z pracy w gospodarstwie rolnym i 91 proc. pracujcych poza rolnictwem na wasny rachunek. I to pomimo e swoje warunki materialne jako dobre okrelio tylko
35 proc. rolnikw i 50 proc. pracujcych na wasny rachunek. W konkluzji dr
Fedyszak-Radziejowska pisze: rolnicy jako grupa spoeczno-zawodowa plasuj si
powyej redniej (w tych badaniach) zarwno swoj obywatelsk aktywnoci oraz
poczuciem zadowolenia z ycia, jak i stosunkowo woln od patologii sytuacj yciow i dobrostanem psychicznym. Gorzej pod tym wzgldem wygldaj inne grupy mieszkacw wsi.
Wzrasta atrakcyjno wsi i rolnictwa. Dr Fedyszak-Radziejowska przytacza wyniki
bada CBOS z 2013 r. A 58% Polakw deklaruje, e gdyby mieli wybiera miejsce
do ycia, to woleliby mieszka na wsi ni w miecie. Zdecydowana wikszo (86%)
mieszkacw wsi i rolnikw deklarowaa, e gdyby musieli wybiera, to pozostaliby
na wsi. Te postawy przekadaj si na realne zmiany demograficzne. Pochodzcy z
miasta nowi mieszkacy wsi to obecnie okoo 8% caej wiejskiej ludnoci.
Mieszkacy wsi i rolnicy znajduj si w gronie zdecydowanych zwolennikw naszej obecnoci w Unii Europejskiej. Sprzeciw wobec integracji nie przekracza 15 procent. Pod tym wzgldem polska wie nie rni si ju od metropolii, a rolnicy nie odbiegaj w swoich pogldach od robotnikw czy przedsibiorcw. Dzisiaj stosunek do obecnoci Polski w unijnych strukturach czy a
nie dzieli Polakw.
Pani Szydo widzi to inaczej. Trudno. Szkoda jednak, e na uytek kampanii wyborczej upowszechnia faszywy obraz polskiej wsi. Taka ocena krzywdzi rolnikw,
pracownikw przemysu spoywczego, handlu i wszystkich pozostaych, ktrzy
przez lata pracowali w samorzdach, organizacjach zawodowych i administracji.
To, oczywicie, nie suy porozumieniu spoecznemu, ale cel PiS jest inny. Wyborcy maj otrzyma przekaz, w ktrym jasno i dobitnie s sformuowane wane, a
moe nawet gwne przesanki przyszej polityki rolnej PiS.
Prawda, ocena ekonomicznych i innych skutkw rzucanych hase pozostaj na
dalekim planie.
Trzeba jednak t taktyk traktowa powanie, cho pod wzgldem merytorycznym i intelektualnym nie powinna zasugiwa na uwag. Jej skutki mog by
grone. PiS ywi si konfliktem. Cele polityczne zastpiy rzeczow dyskusj nad
trudnymi problemami zrnicowanej i podzielonej polskiej wsi i rolnictwa.
Kolejne rzdy koalicji PO-PSL realizoway program rozwoju rolnictwa i gospodarki ywnociowej, ktrego gwne zasady powstaway jeszcze na pocztku transformacji ustrojowej. PiS, bdc stale w opozycji, nie wspiera politycznie tych dziaa, mimo e dla ich powodzenia potrzebny byby szeroki konsensus spoeczny ponad podziaami. Dotychczasowy przebieg kampanii wyborczej te nie zapowiada
przeomu. PiS zamiast debaty wybiera wiecowanie, zamiast merytorycznych propozycji totaln krytyk. Czy kto zastanawia si, co pozostanie na polu tej bitwy po
wyborach?
Marcin Makowiecki, 16 sierpnia 2015 r.
133

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 134

Raport ggaczy

***

Do tego dochodz kamstwa tak wiele razy powtarzane, e wikszo ludzi uwaa je za prawd. A wic:
Supermarkety nie pac podatkw nieprawda, pac podatki wedug tych samych zasad, co wszystkie firmy.
Supermarkety i firmy zagraniczne pac podatki nie w Polsce, tylko w swoich
krajach kolejne kamstwo. Zagraniczne firmy pac w Polsce podatki od tej czci dziaalnoci, ktr w Polsce prowadz.
Banki nie pac podatkw kamstwo, banki s wrd najwikszych patnikw podatkw w Polsce.
Grnictwo musi by podstaw polskiej energetyki, niezalenie od kosztw, ponoszonych przez pastwo (to jest przez og podatnikw).
I tak dalej, i tak dalej.
Miesic przed wyborami pan prezydent Andrzej Duda okazal si czowiekiem
prawdomwnym - speni swoje kampanijne zobowizanie i zoy w Sejmie projekt ustawy przywracajcej dawny wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 67 dla
mczyzn. Przeszed w ten sposb nad wyrokiem Trybunau Konstytucyjnego, ktry uznal, e konieczne jest zachowanie rwnoci dla obu pci, ale - co gorsze przeszed obojtnie nad naraeniem finansw pastwa nie tylko na straty, ale na prawdziw katastrof. Jego urzdnicy, piszc mu projekt, policzyli koszty kontrreformy
na 40 mld z, ale tylko w cigu pierwszych czterech lat. O kolejnych jako zapomnieli. Wedlug prof. Leszka Balceerowicza (TOK FM 21 wrzenia) kwota ta signie
dwustu kilkudziesiciu miliardw. A to jest 3/4 rocznego budetu pastwa! Takiej
dezynwoltury w traktowaniu finansw publicznych nikt jeszcze nie zademonstrowa. Nawet w czasach PRL partyjne wadze potrafiy si hamowa.
Skala woluntaryzmu, prezentowanego w gospodarczych projektach przez Prawo
i Sprawiedliwo i konsekwentnie aplikowanego opinii publicznej, przekracza
wszystko, co w polskiej polityce w cigu wierwiecza byo norm. Wcielenie w
ycie niebezpiecznych pomysw moe wykolei polsk gospodark, a realizacja
pomysu prezydenta to nie moliwo, tylko pewno.
I to wcale nie bdzie pikna katastrofa...
* Zob. Vademecum Prawo wsplnotowe w dziedzinie pomocy pastwa wydane przez Dyrekcj
Generaln do spraw Konkurencji Komisji Europejskiej, wrzesie 2008.

134

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 135

Rozdzia 4.
Polityka zagraniczna

Wedug propagandy PiS polityka zagraniczna rzdu tej partii i prezydenta Lecha
Kaczyskiego bya podmiotowa i suwerenna; budowaa pozycj midzynarodow Polski, ktra wstaa z kolan. Polityka pniejszego rzdu Platformy Obywatelskiej miaa by, ulega, na kolanach, niesuwerenna, klientelska wobec
Niemiec itp. Polska pod rzdami PO miaa nawet sta si kondominium rosyjskoniemieckim i utraci cz suwerennoci.
Twarde fakty wskazuj jednak na to, e byo dokadnie odwrotnie. Polityka zagraniczna przez dwa lata rzdw PiS i jeszcze prawie trzy lata dalszej prezydentury Lecha Kaczyskiego bya nieudolna, niekompetentna, chwilami mocno dla Polski szkodliwa. Osabia pozycj midzynarodow kraju, a zdarzao si e robia z
wadz kraju midzynarodowe pomiewisko.
Mit Lecha Kaczyskiego, jako wielkiego polityka na arenie midzynarodowej
Dzisiejszy mit Lecha Kaczyskiego jako wielkiego polityka oparty zosta na
dwch incydentach gruziskich.
Incydent pierwszy: zatrzyma rosyjsk armi
Wedle tego mitu, Lech Kaczyski, lecc do Gruzji, ocali ten kraj przed rosyjskim podbojem. Jest to nieprawda. Lech Kaczyski polecia do Gruzji w momencie, gdy prezydent Francji Nicolas Sarkozy ju prowadzi negocjacje z Putinem
w Moskwie, ktrych skutkiem byo zawieszenie broni. To Sarkozy, a nie Kaczyski wynegocjowa ocalenie Gruzji. A byo to moliwe dziki ogromnemu
naciskowi politycznemu i wrcz demonstracji siy ze strony USA oraz NATO.
Przypomnijmy, e amerykaskie okrty wojenne weszy na Morze Czarne w pobliu wybrzey Gruzji. Cay udzia Kaczyskiego w tym wydarzeniu sprowadza
si do jednego wystpienia na wiecu w Tbilisi, gdzie wzywa do walki, czym utrudni rokowania Sarkozyemu i da Putinowi argument w rokowaniach (w
Moskwie prezydent Francji wzywa do pokoju, a w Tbilisi prezydent Polski wzywa do wojny).
Wyprawa gruziska Kaczyskiego w istocie przypiecztowaa fiasko jego polityki wschodniej. Lechowi Kaczyskiemu marzyo si, e pod egid Polski uda si
zmontowa wsplny blok pastw Europy rodkowo-Wschodniej; miao to by
135

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 136

Raport ggaczy
praktycznie realizacj idei jagielloskiej. Ponis kompletne fiasko: kilku prezydentw, m. in. Litwy i Ukrainy, zgodzio si uczestniczy w wyprawie (co uznano za
wielki sukces Lecha Kaczyskiego), ale gdy przylecieli do Tbilisi, okazao si, e
prezydent Gruzji nie bardzo ma ochot na rozmowy z nimi, bo w tym samym czasie konsultowa negocjacje Sarkozyego, ktry dogadywa porozumienie z Putinem.
Spotkali si dopiero na wsplnym wiecu. W Polsce odtrbiono wielki sukces propagandowy. Tyle e to wanie wtedy wsptowarzysze wyprawy przekonali si, e
w istocie Polska niewiele moe, jej gos si nie liczy i inwestowanie w polskie sny
o idei jagielloskiej jest strat czasu.
Podobnie zreszt poniosa fiasko idea zorganizowania oczywicie rwnie pod
egid Lecha Kaczyskiego wielkiej konferencji energetycznej w opozycji do Rosji. Mia na ni przyjecha midzy innymi prezydent Kazachstanu jako potencjalny
dostawca ropy i gazu, konkurencyjnych dla dostaw rosyjskich... ale wystarczy jeden telefon Putina do Nazarbajewa, aby ten odwoa swj udzia i kolejny wielki pomys leg w gruzach.
Osobn spraw jest zwizany z wypraw gruzisk incydent w samolocie, gdy
Lech Kaczyski chcia zmusi pilotw do ldowania na zamknitym (z powodu
wojny) lotnisku w Tbilisi. Lech Kaczyski wszed do kabiny pilotw i spyta:
- Kto jest zwierzchnikiem si zbrojnych?
- Pan, panie prezydencie odpar pilot.
Wwczas Lech Kaczyski zada od pilotw ldowania w Tbilisi na jego rozkaz. Pniej, ju w Polsce, domaga si ich zdegradowania i aresztowania, za niewykonanie rozkazu prezydenta, a Przemysaw Gosiewski pisa nawet do prokuratury pismo z takimi daniami. Na taki przebieg wydarze istniej twarde dowody
i nic tu nie zmieni kamstwa (po dugim czasie) Adama Bielana, e prezydent w ogle do kabiny pilotw nie wchodzi.
Postpowanie Lecha Kaczyskiego w tej sprawie naley uzna za skrajnie nieodpowiedzialne. Skutki ewentualnej katastrofy w tych okolicznociach (wojny) byyby trudne do przewidzenia. Na pewno zaognioby to i tak ju bardzo niebezpieczn sytuacj midzynarodow i wysoce wtpliwe, czy pomogoby Gruzji. Na pewno zaszkodzioby Polsce. Poza tym, ani prezydent, ani nikt inny nie ma prawa naraa na utrat ycia innych osb: przecie nie by w tym samolocie sam, a Polska
nie bya stron toczcej si w Gruzji wojny.
Incydent drugi: Bardzo dziwny zamach
W poowie marca 2010 roku telewizja prywatna, ale zwizana rodzinnie z prezydentem Gruzji Saakaszwilim, pokazaa fikcyjny reporta z ataku wojsk rosyjskich
na Gruzj, nie informujc, e to fikcja. Ten fakt coraz bardziej uprawdopodabnia tez, i rwnie incydent z 23 listopada 2008 roku z udziaem Lecha Kaczyskiego
mg by inscenizacj.
Zaznaczamy tu wyranie, i nie twierdzimy, e tak byo (nie wchodzimy w rol zespou Macierewicza, nie jestemy ledczymi czy ekspertami, by to rozstrzyga). Przedstawiamy tylko splot co najmniej dziwnych okolicznoci, ktre powinny zosta kiedy zbadane przez polskie suby, a ktrych to okolicznoci nikt dotd
136

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 137

Polityka zagraniczna
powanie nie analizowa. Krtki raport ABW opiera si tylko na relacjach strony
polskiej i by bardzo oglnikowy.
Przypomnijmy fakty, nie wdajc si w spekulacje.
W planie wizyty z gry przewidziano odwiedziny w obozie uchodcw w strefie przyfrontowej przerwanej dopiero co wojny. Zaplanowano wyjazd prosto z lotniska. Jest to postpowanie sprzeczne z wszelkimi zasadami bezpieczestwa w czasie wizyty gowy pastwa. Tym dziwniejsze jest wiezienie w nocy w poblie frontu dwch prezydentw jednym samochodem. Nigdy, nawet w czasach zupenego
spokoju, tak si nie robi.
Jak pisa w Gazecie Wyborczej Wojciech Jagielski: Kolumna samochodw odjeda z lotniska, ma jecha do Metechi w pooonym przy granicy osetyjskiej powiecie Kaspi. Tam nie ma rosyjskich wojsk, ale nagle prezydenci pytanie, kto
wpad na ten pomys? zmieniaj drog i zajedaj do pobliskiego powiatu Achagori (gdzie wojska rosyjskie byy).
Lech Kaczyski powiedzia pniej, e pomys wyjazdu na lini frontu powsta
wanie w czasie jazdy tym samochodem. Znacznie bardziej prawdopodobne jest to,
e prezydent Saakaszwili celowo wzi go do swego samochodu, by mu o tym powiedzie. wiadkami rozmowy byli kierowca i tumaczka (Lech Kaczyski nie zna
adnego jzyka obcego), ale ci zwizani s tajemnic i niczego nie ujawni.
Konwj, amic program wizyty, pojecha od razu w stron owego posterunku, a
to wskazuje, e kierowcy i ochrona ju wczeniej wiedzieli, gdzie jad. O tym
wczeniejszym planie wiadczy te fakt, e ochrona gruziska bya ju na miejscu
i czekaa. W pierwszych relacjach dziennikarze z ekipy TVN24 mwili, i ta ochrona zachowywaa si tak, jakby z gry wiedziaa, e dojdzie do jakiego incydentu.
Pniej, w powtrzeniach redakcja tej stacji usuna z ich relacji ten fragment.
Kolejnym nietypowym wydarzeniem byo wysanie na czoo konwoju samochodu z dziennikarzami. Po co? Jedyne logiczne wytumaczenie: po to, by zarejestrowali jakie wydarzenie, ktre ma nastpi. A wic czego si spodziewano.
Kolejnym faktem jest wysanie do tyu polskiej ochrony (BOR-u). I znw pytanie: po co? Naprawd trudno wytumaczy pozbawienie prezydenta ochrony w nocy, na wskiej drodze, w strefie przyfrontowej. Gdy samochd z dziennikarzami jako pierwszy przyjecha na miejsce, obecna ju tam ochrona gruziska nie pozwolia im wysi, nie bardzo wiadomo czemu, bo jeszcze nic si nie dziao. To ochrona krzyczaa po rosyjsku do dziennikarzy, a nie rzekomi onierze rosyjscy, jak mwili pniej Lech Kaczyski i Micha Kamiski, co mona uzna za ich pomyk.
Chwil pniej nadjecha samochd z oboma prezydentami. W momencie, gdy
wysiedli z samochodu, dao si sysze strzay, dwie krtkie serie. Nikt nie widzia
osoby strzelajcej, byskw ognia z lufy, nikt nie sysza gwizdu pociskw. Pniej
dopatrywano si na jednym ze zdj czowieka z podniesion nad gow broni. Jednak po dokadnym obejrzeniu tego zdjcia wida, e czowiek ten trzyma w rku
aparat fotograficzny z dugim obiektywem.
Jakby w odpowiedzi na te strzay, jeden z onierzy gruziskich strzela w gr.
Tym razem wszyscy wyranie widz, kto strzela i z czego, wida ogie wylotowy.
Ale i ten fakt jest zastanawiajcy. Po co ten Gruzin strzela? Przecie, jeli odpowia137

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 138

Raport ggaczy
da si ogniem na strzay ostrzegawcze, to prowokuje si do strzelania na serio. Brak
profesjonalizmu, gupota? A moe fragment przedstawienia?
Bardzo dziwnie wyglda te w rzekomy rosyjski posterunek praktycznie na linii zatrzymanego frontu. adnych umocnie, okopw, workw z piaskiem, drutu
kolczastego Po prostu, ot tak, grupa onierzy stojca na drodze.
Pierwsze komunikaty prasowe mwiy o ostrzelaniu prezydenckiego konwoju
przez onierzy rosyjskich w Gruzji. Lech Kaczyski i Micha Kamiski w pierwszych wypowiedziach mwili, e strzelano w ich stron z kaasznikowa z odlegoci 30 m oraz e na pewno strzelali Rosjanie. Pniej Kaczyski zamilk. Obaj
panowie pono rozpoznali kaasznikowa po dwiku strzaw. Na pytania dziennikarzy, skd Lech Kaczyski zna odgos strzaw z kaasznikowa, Kamiski odpar, e prezydent strzela z tej broni na Studium Wojskowym UW.
Czowiek zaskoczony strzaami w ciemnoci w pierwszym odruchu nie wie, kto
strzela, z czego i skd. I, co ciekawe, wszyscy oceniaj odlego na 30 metrw,
jakby si umwili, nikt nie mwi 20, 25, 35, 40 Skd ta zadziwiajca precyzja oceny, jednakowa u wszystkich?
Czowiek w takiej sytuacji te inaczej si zachowuje. Ma odruch skulenia si,
chowania si za co. onierzy specjalnie si szkoli, by padali na ziemi, a nie uciekali schowa si za co, co jest naturalnym odruchem. Czowiek zaskoczony strzaami w ciemnoci powinien te by mocno przestraszony. Tymczasem panowie Kaczyski i Saakaszwili stali wyprostowani przy samochodzie, umiechnici od ucha
do ucha, jak sztubacy, ktrym uda si psikus. S wyranie bardzo z siebie zadowoleni.
A jak to relacjonowali obecni na miejscu? Ledwo dwch prezydentw wyszo
z samochodu, poszo kilka serii, chyba w powietrze mwi sam Kaczyski. Najpierw przygldaem si temu, by zobaczy, co si dzieje, potem podszedem do prezydenta Saakaszwilego, poszlimy wolnym krokiem i zmienilimy samochody. Nie
sdziem, by byo zagroenie.
- Strzay pady ze strony posterunku rosyjskiego, na pewno nie od Gruzinw.
Samochody byy bardzo dobrze oznaczone. Z przodu jechali gruziscy onierze,
moe to do nich skierowane byy strzay, moe byy to strzay ostrzegawcze, w powietrze opowiada prezydencki minister Micha Kamiski. onierze rosyjscy
znajdowali si w odlegoci 30 m od pana prezydenta podkrela Kamiski (oba
cytaty za Gazet Wyborcz).
Inaczej relacjonuj to urzdnicy MSZ: - Byo ciemno i panowao zamieszanie,
ale z pewnoci ani strzay nie pady tak blisko prezydenta, ani onierze nie znajdowali si a tak blisko mwi pracownik polskiej ambasady w Tbilisi Maciej
Dachowski, ktry tam by. Take Andrzej Kramer utrzymywa, e strzay pady z
oddali. Skd wraenie, e z oddali? Ano std, e wanie nie widziano nic, tylko syszano dwik nieco stumiony.
Bardzo dziwnie te zachowywaa si gruziska ochrona. W pierwszej chwili
w ogle nie zareagowaa. Nic nie robia, by chroni dwch prezydentw. Dopiero po jaki 15-20 sekundach niemrawo wsadza ich do samochodu, a pniej powolnym, spacerowym krokiem przeprowadza do drugiego. Reszta ochrony do138

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 139

Polityka zagraniczna
piero po chwili wycelowaa z broni dugiej w kierunku posterunku, stojc w owietlonym miejscu w pozycji wyprostowanej. Zupenie jakby pozowali do
zdj, bo jest to zachowanie skrajnie nieprofesjonalne. Kady onierz wie, e
jeli wyceluje w stron wrogiego onierza, to tamten zacznie strzela, bo nie
bdzie czeka, a strzel do niego. A tu panowie stanli pod latarni (lub owietleni przez samochody) i wycelowali do Rosjan znajdujcych si w ciemnoci.
Najciekawsze jest jednak to, jak zachowuje si reszta gruziskiej ochrony. Na
zdjciach wida, e za szpalerem z wycelowan broni stali inni Gruzini weseli, rozemiani, na kompletnym luzie. Zachowanie jednych i drugich kompletnie do siebie nie pasuje.
W czasie, gdy ochrona prezydentw staa, nic nie robic, onierze znajdujcy si
przy dziennikarzach krzyczeli do nich po rosyjsku, by kadli si na pododze samochodu i nie wychodzili. W tym samym czasie dwaj prezydenci, umiechnici od ucha do ucha, stali doskonale owietleni, stanowic idealny cel dla nawet kiepskiego
strzelca. Wic tylko dziennikarze maj lee na ziemi?
Strona rosyjska zaprzeczya temu, e rzekomo strzelaa w pobliu konwoju prezydentw. Pocztkowo do incydentu przyzna si lokalny wataka osetyski, ale tacy watakowie czsto przyznaj si do faktw, ktre znaj z telewizji. Pniej jednak i Osetyjczycy odegnali si od tego incydentu. Niestety ani jedni, ani drudzy
nie s wzorcem wiarygodnoci.
Dziwnych faktw jest wicej. Mercedes obu prezydentw ma zasonit tablic
rejestracyjn. Nie ma adnych oznak, e to samochd prezydenta, nie ma flagi pastwa. Zupenie mtne jest tumaczenie Michaa Kamiskiego, skd on i prezydent
wiedzieli, e to Rosjanie. Bo krzyczeli po rosyjsku. Tylko e w tym rejonie
wszyscy mwi po rosyjsku
Jednak na wersj o mistyfikacji wskazuje najmocniej to, co Saakaszwili zrobi
pniej, w poowie marca 2010 roku. Puszczono w telewizji fikcyjny reporta, sugerujc, e dzieje si to naprawd. Pokazano rosyjskie czogi i samoloty atakujce
Gruzj, podano wiadomo o mierci Saakaszwilego oraz Lecha Kaczyskiego rzekomo spieszcego mu na pomoc, wywoano prawdziw panik, par osb zmaro
na serce. Dopiero pniej powiedziano, e to inscenizacja, bo tak moe by. Jeli Saakaszwili zaprezentowa tak mistyfikacj, to jest wysoce prawdopodobne, e
zrobi to samo wczeniej. Pokaza, e dysponuje ekip mogc odegra taki teatr.
Najwicej wtpliwoci budzi pytanie o cel tej wizyty na froncie. Jaki by cel wyjazdu w nocy, znienacka, wprost na frontowy posterunek wroga? To to czyste samobjstwo.
Podejrzenia, e incydent by ukartowany, pojawiay si zreszt natychmiast. Po
powrocie do Tbilisi obaj prezydenci musieli temu zaprzecza. Owiadczam uroczycie, e takie sugestie to kamstwo mwi Kaczyski. Saakaszwili: Nie spodziewaem si po Rosjanach, i otworz ogie. W ten rejon jed obserwatorzy
OBWE. Rosjanie zwykle tego nie robi twierdzi.
W reakcji na t wypowied dziennikarze zaczli chichota. Rosjanie dopiero co
zajli p kraju, zabili mas ludzi, a prezydent Gruzji mwi: nie spodziewaem si
po Rosjanach, i otworz ogie. A czego si spodziewa?
139

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:50

Page 140

Raport ggaczy
Pewnoci co do przebiegu tamtego incydentu zapewne nie uzyskamy nigdy, ale
po pniejszym wybryku Saakaszwilego wiarygodno twierdze obu prezydentw
o tym, co si wydarzyo, ley w gruzach.
Niezalenie od tego, jak byo naprawd, nie to jest w tej sprawie najbardziej bulwersujce, tylko kompletnie nieodpowiedzialne postpowanie obu prezydentw.
Wyobramy sobie sytuacj, e polski prezydent zostaje zastrzelony, lub choby postrzelony, przez rosyjskiego onierza w Gruzji. Nasz kraj znalazby si w
niezwykle trudnej sytuacji, w ktrej kade postpowanie byoby bardzo ze.
Nic nie mona zrobi. Zaprotestowa, ale jak? Not dyplomatyczn? Zerwaniem stosunkw dyplomatycznych? Za mao w obliczu zamachu na gow pastwa przez wojsko innego kraju. Wypowiedzie wojn? To te nie byoby
mdre.
Prezydent nie jest osob prywatn, jest gow pastwa i w pierwszej kolejnoci powinien pamita, e nie moe naraa na szwank nie tylko siebie, ale i
pastwa. Postpowanie Lecha Kaczyskiego byo w tej sprawie nieodpowiedzialne i niezgodne z niemal wszystkimi reguami wizyt midzynarodowych.
Samochd polskiego prezydenta porusza si w nocy po wskiej grskiej drodze, praktycznie bez ochrony, dwa razy czekajc po ciemku a z drogi zejd
przypadkowo przecinajce j krowy. Nie do przyjcia jest zgoda gowy pastwa
na tak sytuacj! Lech Kaczyskie sam przyzna, e wiedzia o zmianie planu
wizyty i wiedzia, dokd jedzie. Nie jest tylko jasne, czy wiedzia, e praktycznie nie ma adnej ochrony. Nie wiadomo, kto wyda polecenie odesania samochodu ochrony BOR na koniec kolumny.
Gdy po powrocie Lecha Kaczyskiego do Polski ABW przedstawia krtki raport, w ktrym skrytykowano pozbawienie prezydenta ochrony oraz stwierdzono,
e prawdziwego zagroenia dla jego ycia raczej nie byo, otoczenie polityczne Lecha Kaczyskiego, podobnie jak on sam, zapaao witym oburzeniem. Podobnie
zareagowano zreszt na sowa Bronisawa Komorowskiego, wwczas marszaka
Sejmu: z 30 metrw to nawet lepy snajper by nie spudowa. Urzdnicy Kancelarii Prezydenta i on sam upierali si, e istniao realne niebezpieczestwo dla jego
ycia. A przecie wanie to bardzo le wiadczy zarwno o nich (organizacja wyjazdu), jak i o nim.
A przecie z punktu widzenia zarwno prestiu prezydenta, jak i jego wizerunku, rozsdniej byoby to zagroenie bagatelizowa. Mona zrozumie motywy osobiste, ale prezydent pastwa ma myle o interesie i prestiu pastwa, a nie budowa wasn mitologi ze szkod dla pastwa.

Dziaania w negocjacjach z Uni Europejsk


Sprawa Trjkta Weimarskiego
Na przeomie czerwca i lipca 2006 roku prezydent Lech Kaczyski zerwa rozmowy w ramach Trjkta Weimarskiego (Polska, Niemcy, Francja), jak oficjalnie
140

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 141

Polityka zagraniczna
podano z powodu kopotw
gastrycznych. Po tym incydencie nie wznowiono rozmw w
tym formacie do koca ycia
Lecha Kaczyskiego. Wznowiono je dopiero za prezydentury Bronisawa Komorowskiego.
Ju po kilku dniach Kancelaria Prezydenta, jego partia i on
sam przyznali, e prawdziwy
powd by inny. Prezydent obrazi si na Niemcy z powodu
satyrycznego artykuu w mao
wanej gazetce Die Tageszeitung. Artyku by istotnie niesmaczny, wrcz chamski. Nazywa braci Kaczyskich kartoflami, obraa matk Kaczyskich i Jarosawa Kaczyskiego
w do paskudny sposb. Ale
prezydent duego europejskiego kraju, jakby si nie czu obraony, nie powinien z tego powodu zrywa niezwykle wanych negocjacji midzynarodowych. Powani politycy negocjuj nawet z przedstawicielami pastw, ktre
s wobec nich otwarcie wrogie (Poroszenko z Putinem, Nixon z Mao Zedongiem,
przedstawiciele UE z Iranem).
Tym razem nie tylko zerwano istotne rozmowy na bardzo wanym midzynarodowym forum, na ktrym Polska wystpowaa na rwni z dwoma najwikszymi potgami Europy. Naraono nie tylko interesy polityczne i gospodarcze, ale take presti Polski, jako jednego z najwaniejszych pastw Europy. W dodatku zrobiono to
tu przed spotkaniem grupy G8, gdzie mieli by obecni obaj rozmwcy polskiej delegacji, Francja i Niemcy. Na dodatek zaczto domaga si postawiania przed sdem niemieckiego dziennikarza, cigania go midzynarodowym listem goczym i
nakazem aresztowania, co w krajach demokratycznych, gde istnieje wolna prasa,
zostao bardzo le przyjte.
W protecie przeciw takiemu postpowaniu omiu byych ministrw spraw zagranicznych: Dariusz Rosati, Bronisaw Geremek, Wadysaw Bartoszewski, Adam
Rotfeld, Andrzej Olechowski, Wodzimierza Cimoszewicz, Stefan Meller i Krzysztof Skubiszewski wydao wsplne owiadczenie. Stwierdzili, i byo to lekcewace wobec partnerw, nie podano bowiem istotnej przyczyny. Szefowa polskiej
dyplomacji Anna Fotyga (PiS) stwierdzia, e brak reakcji strony niemieckiej na artyku jest niepokojcy, a list byych ministrw szkodliwy dla Polski. Znacznie
pniej PiS-owski minister Antoni Macierewicz ni std, ni zowd, wypali, e
wszyscy ci ministrowie byli agentami KGB.
141

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 142

Raport ggaczy
Przytoczmy komentarz do tej sprawy posa Marka Borowskiego: Spotkanie
Trjkta Weimarskiego miao by najwaniejszym spotkaniem prezydenta od momentu, kiedy obj swj urzd. Zaplanowano je przed szczytem Grupy G-8. W programie rozmw byy wane kwestie gospodarcze, energetyczne, dotyczce polityki
wschodniej Unii Europejskiej itd. Przyczyna, dla ktrej prezydent nie wzi udziau w tak wanym spotkaniu powinna by bardzo powanie uzasadniona, jednak takiego uzasadnienia zabrako. Na domiar zego, powstay, m.in. wskutek wypowiedzi doradcw prezydenta, wtpliwoci, czy faktyczn przyczyn jest niedyspozycja,
czy satyryczny artyku w niemieckiej prasie, czy jeszcze co innego. Jeli chodzi o
list omiu ministrw, chciaem publicznie bardzo podzikowa im za to, e zabrali
gos. W sposb zreszt bardzo stonowany. To, co si stao w zwizku z Weimarem,
to bya kropla, ktra przelaa czar. Obecna ekipa nie bardzo wie, jak prowadzi polityk zagraniczn. Nie wiadomo te, czy prowadzi j prezydent, premier, minister
Fotyga, czy moe wicepremierzy szczeglnie jeden. Przypadkw miotania si,
zwaszcza na scenie europejskiej, braku koncepcji, albo wychodzenia ze zymi koncepcjami, np. tzw. Paktu muszkieterw, byo bardzo duo, mimo to byli ministrowie nie zabierali gosu. Obecnie uznali to za konieczne. Jeli z ich listu wycignite zostan wnioski, jeeli sam pan prezydent i jego doradcy, a take PiS uporzdkuj polityk zagraniczn, to na pewno i z opozycj bdzie atwiej wsppracowa.
Nie pierwszy raz pobrzmiewaj wtki, e oto mamy do czynienia prawie ze zdrad
narodow. Syszaem ju w przeszoci takie oskarenia pod adresem ludzi, ktrzy
krytykowali przy okazji rozmaitych forw midzynarodowych naganne rzeczy, ktre si dziay w Polsce. Czas zrozumie, e to ju nie jest ten wiat, w ktrym Europa jest wroga sobie, kto co wykorzystuje przeciw komu. Jeeli zaley nam na naszym wizerunku, to musimy przede wszystkim dba o to, eby sami si nie omiesza. Niedawny wystp Macieja Giertycha pochwalajcy faszystowskiego dyktatora gen. Franco, a take dziaania jego syna Romana jako ministra edukacji i wypowiedzi posa Wierzejskiego, to s dopiero rzeczy szkodliwe i kompromitujce
Polsk. Kady kto je krytykuje, czyni susznie, a im bardziej publicznie to robi, tym
lepiej. W tych sprawach PiS jednak milczy i to milczenie odbiera mu wiarygodno,
gdy wyraa trosk o wizerunek Polski w wiecie.
I jeszcze komentarz z internetowych Kontratekstw: Nasza dyplomacja zadaa od niemieckiego rzdu, by z pismakiem zrobi porzdek pryncypialnie, po leninowsku, a chr klakierw koalicji wznis stosowny lament. Rzd niemiecki odpowiedzia, jedyne co mg, a mianowicie, e w Niemczech jest wolna prasa i rzdowi nic do tego. Niestety w naszym kraju od pewnego czasu wolno prasy nie
spotyka si z wikszym zrozumieniem, wic oburzenie ronie.
Reakcj na to jest kolejny artyku w tej samej gazetce, ktry ju teraz czytaj miliony (dziki polskiej reklamie), a nasz rzecznik odzyskanego MSZ owiadcza, e
gada wicej nie bdzie z autork tego drugiego artykuu, przypadkiem korespondentk powanych niemieckich gazet, Gabriel Lesser.
Co jest w tym wszystkim smutne? To, e Polska si totalnie omiesza na oczach
wiata. Prezydent redniej wielkoci europejskiego kraju, ktry odwouje niezwykle wane rozmowy z najwikszymi europejskimi potgami z powodu blu brzu142

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 143

Polityka zagraniczna
szka, naraa na mieszno nie tylko siebie, ale i kraj. A komicznemu pastwu bardzo trudno bdzie przekona inne pastwa do swoich racji. Bl brzuszka pana prezydenta moe nas w przyszoci bardzo drogo kosztowa. (Kontrateksty.pl)

Walka z Traktatem Lizboskim


Przypomnijmy stan prawny Unii Europejskiej sprzed czasu rzdw PiS. Obowizywa Traktat Nicejski (oficjalnie: Traktat z Nicei zmieniajcy Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiajcy Wsplnot Europejsk oraz niektre zwizane z nimi akty prawne). Traktat Nicejski parafowany by w grudniu 2000 roku, a wszed
w ycie 1 lutego 2003 roku.
Jednym z najwaniejszych ustale Traktatu by podzia gosw w Radzie Unii
Europejskiej, obowizujcy od 1 listopada 2004 do 1 listopada 2014. Przewidywa
on po 29 gosw czterem najwikszym pastwom (Niemcy, Francja, Wielka Brytania , Wochy), 27 gosw dla Polski i Hiszpanii oraz znacznie mniejsze liczby dla
mniejszych pastw.
Wniosek poddawany pod gosowanie Rady Ministrw w myl Traktatu uznawano za przyjty, jeeli oddano za nim 74,8% gosw; 51,9% pastw czonkowskich
(jeeli autorem wniosku bya Komisja Europejska) lub 66,6%, jeeli wniosek pochodzi od jednego z pastw. Dodatkowo pastwa popierajce wniosek musiay reprezentowa co najmniej 62% caej ludnoci Unii.
Wprowadzono te nowy podzia miejsc w Parlamencie Europejskim pomidzy
pastwa czonkowskie. Po rozszerzeniu PE skada si z 785 posw, Polska ma w
nim obecnie 51 posw.
Traktat Nicejski by w pewnym sensie dla Polski korzystny, poniewa przyznawa
nam niemal tyle samo gosw, co najwikszym pastwom UE. Zawiera jednak z naszego punktu widzenia pewn wad, i to do istotn. W sytuacji rozproszenia stanowisk
mniejszych pastw, dwa lub trzy najwiksze pastwa mogy, gosujc solidarnie, przegosowa wszystkich, bo gdy gosy innych byy rozproszone i rozoone niemal po rwno, te 2 lub 3 pastwa miay 58 lub 86 gosw i stanowiy niezwykle silny blok.
Nie wiedzie czemu politycy polskiej prawicy (w tym PiS) zupenie tej wady nie
dostrzegali i chcieli broni tego traktatu niczym niepodlegoci. Skutkiem tego bya zacita walka czoowych politykw PiS, Lecha i Jarosawa Kaczyskich oraz Anny Fotygi z nowym Traktatem Lizboskim, w ktrym starano si wprowadzi znacznie bezpieczniejszy dla mniejszych pastw system gosowania.
Traktat Lizboski (oficjalnie: Traktat z Lizbony zmieniajcy Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiajcy Wsplnot Europejsk) podpisano 13 grudnia
2007 roku w Lizbonie. Ostateczny ksztat traktatu zosta wczeniej uzgodniony
przez szefw pastw i rzdw podczas szczytu UE w Lizbonie w dniach 18-19 padziernika 2007.
Najwaniejsze decyzje zawarte w traktacie:
- zmniejszenie liczby komisarzy europejskich do 18 (mimo e jest 28 pastw
czonkowskich)
143

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 144

Raport ggaczy
- zwikszenie liczby eurodeputowanych dla Woch
- decyzje unijne od 2014 bd podejmowane za pomoc tzw. podwjnej wikszoci, zamiast zgody wszystkich pastw czonkowskich
- od 2009 Parlament Europejski bdzie mia maksymalnie 750 czonkw (poprzednio 785)
- porednia inicjatywa ustawodawcza obywateli wymaga bdzie zebrania 1 miliona gosw w danej sprawie
- niewygasalno tzw. kompromisu z Joaniny
- przyznanie Polsce dodatkowego Europosa
- wprowadzenie stanowiska wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i
polityki bezpieczestwa
- wprowadzenie stanowiska Przewodniczcego Rady Europejskiej
- Karta Praw Podstawowych
- solidarno energetyczna
Punkty, ktre w czasie wczeniejszych negocjacji budziy najwikszy sprzeciw
politykw PiS, to zasada podwjnej wikszoci i rezygnacja z koniecznoci uzyskiwania zgody wszystkich pastw Unii do kadej decyzji oraz Karta Praw Podstawowych. Walk PiS z Kart Praw Podstawowych omwilimy ju w rozdziale dotyczcym prawa, wic nie bdziemy do tego wraca.
Czemu zasada podwjnej wikszoci wzbudzia taki sprzeciw? Przewiduje ona,
e do wanoci decyzji potrzebne s gosy 55% pastw czonkowskich + jedno pastwo, reprezentujcych minimum 65% obywateli Unii Europejskiej. Z punktu widzenia interesu Polski jest to zmiana bardzo korzystna, bo za decyzj maj sta nie
tylko pastwa najludniejsze, ktre w systemie nicejskim miay najwicej gosw,
ale i wikszo pastw, w tym take tych najmniejszych, jak np. Cypr. Zniesiono
wic zagroenie, e cztery najwiksze pastwa (258 mln ludnoci) przegosuj
wszystkich. Zasada podwjnej wikszoci praktycznie chroni mae pastwa, kosztem najsilniejszych.
Czemu jednak budzio to taki sprzeciw PiS? Politycy PiS de facto nie chcieli si
pozby moliwoci zawetowania przez Polsk kadej decyzji UE i twierdzili, e jest
to rezygnacja z suwerennoci Polski. Jest to rozumowanie absurdalne, wynikajce
z niezrozumienia tego, czym jest Unia Europejska i czym s stosunki miedzy pastwami.
Polska ju od dawna naleaa do organizacji midzynarodowych, w ktrych
decyzje zapaday w drodze gosowania, na przykad do ONZ, i wcale to nie oznaczao utraty suwerennoci. Stanowisko prawicy w tej sprawie wynikao z jej
eurosceptycyzmu, niezrozumienia, e Unia nie jest tworem zewntrznym, ktry
nam le yczy, ale e Polska to te Unia. Osabianie Unii jest te osabianiem
Polski. Nie rozumiano te, e nasza pozycja w wiecie dziki czonkostwu w Unii jest znacznie silniejsza ni bez niej. Pozostawienie dotychczasowej zasady, e
na kad decyzj musz zgodzi si wszystkie pastwa czonkowskie i wystarczy jedno, by decyzj zablokowa, powoduje sabo Unii jako caoci, a z tego
wynika gorsza pozycja Polski w konfliktach zewntrznych. Gdyby ta zasada o144

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 145

Polityka zagraniczna
bowizywaa do dzisiaj, zbudowanie jednolitego frontu Unii Europejskiej wobec, na przykad, Rosji byoby praktycznie niemoliwe (choby ze wzgldu na
potg rosyjskiego kapitau na Cyprze).
Dodatkowo trzeba wyranie podkreli, e pozostawienie zasady uzyskiwania
zgody wszystkich pastw czonkowskich po rozszerzeniu Unii do 28 pastw powodowaoby w praktyce cakowit niemono decyzyjn Unii, co na pewno nie byoby dla Polski korzystne. Widzimy, jak w sprytny, wrcz perfidny sposb sabo
decyzyjn Unii wykorzystuje dzi Rosja.
W rezultacie wywalczono dopisanie do traktatu punktu o kompromisie z Joaniny oraz to, e zasady gosowa wedug Traktatu Nicejskiego bd obowizywa
do 2014 roku. Do tego czasu wymagana bdzie te zgoda wszystkich pastw. W
Polsce ogoszono to jako wielki sukces.
Czy aby by to sukces? Kompromis z Joaniny praktycznie nic nam nie daje, a odoenie w czasie zasady podwjnej wikszoci nam szkodzi (na szczcie rok 2014 ju min). Kompromis, tzw. mechanizm z Joaniny, umoliwia
krajom czonkowskim odwlekanie podejmowania decyzji w UE przez rozsdny
czas, nawet jeli nie maj one wystarczajcej mniejszoci blokujcej. Decyzja
w sprawach istotnych moe by podjta przez minimum 21% krajw czonkowskich lub minimum 26,25% reprezentowanych obywateli. Od 1 kwietnia
2017 r. kompromis z Joaniny bdzie wymaga ju tylko wsparcia 15,4% krajw
czonkowskich lub 19,25% obywateli do podjcia takiej decyzji. Rzecz w tym,
e ten rozsdny czas, to zwyczajowo ok. 3 miesice. W praktyce nie ma to adnego znaczenia.
Kolejnym sukcesem negocjatorw z PiS byo nieuznanie dwch artykuw
Karty Praw Podstawowych, zawierajcych postanowienia, ktre i tak od dawna zapisane s w polskim prawie (pisalimy ju o tym).
Traktat Lizboski podpisywaa ju delegacja nowego polskiego rzdu (PiS w
midzyczasie przegra wybory) i prezydent Lech Kaczyski. Odwrcenie niefortunnych decyzji negocjatorw z PiS byoby bardzo trudne, bo wymagaoby ponownych negocjacji ze wszystkimi pastwami Unii. Na szczcie ich sukcesy i tak
przestay ju obowizywa, poza ow Joanin, ktra w praktyce nie ma adnego
znaczenia.
27 marca 2008 roku Krystyna Pawowicz (PiS) skrytykowaa niektre postanowienia traktatu, takie jak rzekome pierwszestwo prawa wsplnotowego nad Konstytucj RP oraz rozstrzygajcy charakter wyrokw Trybunau Sprawiedliwoci
Unii Europejskiej jako instytucji nie posiadajcej legitymacji demokratycznej. Na
drugi dzie opinia Pawowicz zostaa skrytykowana przez kierownika Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagielloskiego prof. Stanisawa Biernata, ktry uzna przewag prawa unijnego nad polskim (deklaracja nr 17) za nieulegajc wtpliwoci. Stanowisko Trybunau Konstytucyjnego w sprawie samej zasady wyszoci prawa wsplnotowego nad prawem krajowym zostao ju wczeniej zawarte
w orzeczeniu o zgodnoci traktatu akcesyjnego z Konstytucj RP. Trybuna stwierdzi, e chocia konstytucja zezwala na uznanie pierwszestwa prawa wsplnotowego nad krajowymi ustawami, to prawo to nie ma pierwszestwa przed sam kon145

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 146

Raport ggaczy
stytucj, a decyzja o sposobie rozwizania ewentualnych konfliktw prawa w tym
zakresie ley w wycznej gestii Narodu.

Niefortunne wyprawy zagraniczne politykw i awantury


o samolot
Od kolejnych wyborw parlamentarnych i utraty wadzy przez PiS prezydent
Lech Kaczyski usiowa prowadzi wasn polityk zagraniczn wbrew rzdowi.
Efektem tego byy kolejne awantury o samolot, z ktrych ostatnia przybraa posta
komiczn. Lech Kaczyski polecia do Brukseli wyczarterowanym samolotem,
spni si na obrady, wszed na sal tylko na kilka minut, ani razu nie zabra gosu i wyszed. Jedynym efektem tej wyprawy byo kolejne omieszenie Polski, co
skwapliwie odnotoway europejskie media. Nie wpywaa te dobrze na pozycj i
presti Polski sytuacja, w ktrej kraj prowadzi dwie polityki zagraniczne, chwilami ze sob sprzeczne, jedn reprezentowan przez premiera i ministra spraw zagranicznych, a drug przez prezydenta. Polityka zagraniczna naszego kraju przypominaa w tym czasie jak chaotyczn szarpanin, co niewtpliwie obniao jej skuteczno.
Postpowanie Lecha Kaczyskiego byo sprzeczne z art. 133 p. 3. Konstytucji
mwicym, e: Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej
wspdziaa z Prezesem Rady Ministrw i waciwym ministrem. Konstytucja wyranie nie daje prezydentowi prawa do prowadzenia odrbnej polityki zagranicznej
wbrew stanowisku rzdu.
Lech Kaczyski nie by jedynym przedstawicielem kraju, ktry prbowa prowadzi odrbn polityk zagraniczn. Ju na pocztku urzdowania nowego rzdu Donalda Tuska, pochodzcy z poprzedniej ekipy wiceminister spraw zagranicznych,
Witold Waszczykowski, jak to opisaa Polityka:
Wielokrotnie i to publicznie krytykowa lini resortu i poddawa w wtpliwo
kanony polskiej polityki zagranicznej. W ten sposb zama podstawow zasad
funkcjonowania urzdnika suby zagranicznej, ktry ma realizowa polityk rzdu. Waszczykowski nie tylko skrytykowa wwczas rzd, ale i ujawni kulisy negocjacji z Amerykanami w sprawie umieszczenia w Polsce elementw tarczy antyrakietowej. Zosta natychmiast zdymisjonowany, za Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego odebraa mu za to certyfikat dostpu do materiaw niejawnych. Po tym
fakcie sta si nie tylko zagorzaym krytykiem rzdu, zdecydowanie te popar dziaania prezydenta Lecha Kaczyskiego i wyranie zbliy si do PiS. Waszczykowski zosta zdymisjonowany dopiero 1 wrzenia 2010 roku, bo przez dwa lata by na
urlopie bezpatnym. Bardzo szybko zosta prominentnym politykiem PiS (jeszcze
gdy by na urlopie). Partia wyranie docenia szkodzenie wasnemu krajowi jako zasug dla PiS.
Pniejsze postpowanie Witolda Waszczykowskiego tak opisa Daniel Passent:
Witold Waszczykowski udzieli gazecie Polska The Times (Anita Werner i Pawe Siennicki) wywiadu, ktrego powinien si wstydzi, a wraz z nim my wszyscy, bo ze przynosi wiadectwo panujcym obyczajom.
146

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 147

Polityka zagraniczna
Przypomnijmy Waszczykowski, po serii niefortunnych wpadek, zosta usunity z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i natychmiast trafi w objcia prezydenta
Kaczyskiego, ktry mianowa go zastpc szefa Biura Bezpieczestwa Narodowego, ministra Szczygy.
Teraz Waszczykowski, bd co bd minister, mci si na Sikorskim, daje upust
swojej frustracji i rozgoryczeniu, oczywicie ku uciesze swoich obecnych mocodawcw, ktrzy ministra nie cierpi. Waszczykowski gra w druynie braci Kaczyskich
to jego prawo, ale nie umie si zachowa na stanowisku, ktre dosta na otarcie ez. Nie
jestem entuzjast kandydatury Radka Sikorskiego w obecnych wyborach prezydenckich, pisaem o tym na tym blogu, wic mam na to tysice wiadkw, ALE co innego nie by czyim zwolennikiem, ba, nawet by krytykiem i przeciwnikiem, a co innego wylewa na urzdujcego premiera oraz na ministra Spraw Zagranicznych kube
pomyj i oskare. Zanim przytocz zawstydzajce cytaty, przypomn, e mamy do
czynienia z pracownikiem Kancelarii Prezydenta, ktra powinna by ponadpartyjna, a
nie z rzecznikiem partii opozycyjnej a la panowie Brudziski czy Bielan.
Ludzie mwi W.W. dr sobie wosy z powodu tego, co robi MSZ i MON,
Ten rzd odszed od kanonw polskiej polityki zagranicznej, Donald Tusk wykonuje w tej dziedzinie tylko wizerunkowe gesty, niepotrzebnie wycofa si z Iraku i z operacji na Bliskim Wschodzie, w tym rzdzie s ludzie sprytni, przebiegli i umiejtnie stosujcy PR (), chodzi im o brutaln wewntrzn rozgrywk i utrzymanie si przy wadzy, cignlimy Putina na Westerplatte po to, eby rzd
mia wizerunkowy sukces, wiele jest zachowa bezczelnych i bezczelnego przeinaczania rzeczywistoci, politykierstwo skierowane na wewntrzny uytek,
premier nie ma kwalifikacji i predyspozycji, Sikorski jest brutalny i wulgarny
dla wsppracownikw, oczarowa media, do MSZ wraca stara elita komunistyczna albo majca kontakty z SB, prowadz gorsz polityk ni postkomunici, itd., itp.
Nie jest to gos felietonisty, pamflecisty, paszkwilanta, ani rzecznika opozycji, to
nie jest felieton Urbana ani Ziemkiewicza tak mwi przedstawiciel prezydenta,
stranika polityki zagranicznej i obronnej. To do tego wywiadu pasuje okrelenie
bezczelny.
(Polityka, 21.02.2010)
Nic doda, nic uj.
Pozycj midzynarodow Polski i jej presti obnia te sam prezes PiS, Jarosaw Kaczyski, nazywajc wasny kraj kondominium rosyjsko-niemieckim i
publicznie, bez adnych dowodw poza opiniami osb niekompetentnych, oskara
czoowych politykw Polski o zamordowanie 96 osb, w tym prezydenta.
Wyjanijmy: krytyka polityki rzdu, nie tylko w kraju, ale i za granic, jest rzecz normaln i dopuszczaln, o ile jest to krytyka, a nie oszczerstwo, paszkwil, insynuacja lub wrcz kamstwo. Oskarenia prezesa PiS nie s krytyk, tylko oszczerstwem i kamstwem nie majcym adnego oparcia w realnych faktach.
Podwaaniem za granic ustale instytucji polskiego pastwa, takich jak Naczelna Prokuratura Wojskowa i Pastwowa Komisja Badania Wypadkw Lotniczych zajmowali si take politycy PiS Antoni Macierewicz i Anna Fotyga. Wy147

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 148

Raport ggaczy
brali si nawet do USA usiujc nakoni rzd tego kraju do powoania midzynarodowego ledztwa w sprawie smoleskiej. Jest to ewidentne dziaanie na
szkod wasnego kraju. Midzynarodowe ledztwa i midzynarodowe trybunay powouje si wtedy, gdy w jakim kraju nie funkcjonuj normalne instytucje
pastwa lub funkcjonuj wadliwie (Somalia, Burundi, bya Jugosawia w czasie
wojny, obszary zajte przez separatystw w Donbasie). W Polsce dziaaj
normalnie rzd, prokuratura i sdy. Podwaanie ich kompetencji do badania wypadkw lotniczych w oparciu o opinie takich ekspertw, jak specjalista od budownictwa ldowego Wiesaw Binienda, biofizyk z uczelni medycznej Kazimierz Nowaczyk czy inynier lenik Kris Cieszewski odbierane jest jako postpowanie niepowane.
W USA z Macierewiczem i Fotyg nikt, poza jednym senatorem, nie chcia
rozmawia. Caa ta wycieczka poskutkowaa tylko ironicznymi i zoliwymi komentarzami w mediach. To, czego domagali si od Stanw Zjednoczonych Macierewicz i Fotyga, byoby powanym afrontem dla Polski, jako sojuszniczego
i zaprzyjanionego pastwa. Przy okazji pani minister Fotyga wykazaa si publiczn demonstracj swojej niekompetencji w tej sprawie. Nie wiedziaa nawet,
e wszelkie midzynarodowe ledztwa czy trybunay mog zarzdza organizacje midzynarodowe, takie jak ONZ, UE, NATO i inne, a nie pojedyncze pastwa, choby nawet najwaniejsze. Nie wiedziaa, e takie sprawy zaatwia si
drog dyplomatyczn, a nie chodzc po Nowym Jorku od polityka do polityka,
jak po probie.
Nie przysporzyy te powagi polskiej polityce dwie wyprawy zagraniczne ministra w rzdzie PiS Zbigniewa Ziobry. Jedna z nich dotyczya wniosku o ekstradycj
z USA polonijnego biznesmana Edwarda Mazura. Wniosek okaza si wedug amerykaskiego sdu bezzasadny i sd nie zostawi na nim suchej nitki. Dzi wiemy
ju, z pniejszych ustale polskiej prokuratury, e oskaranie Edwarda Mazura o
podeganie do zabjstwa gen. Papay byo bdne, bo za tym zabjstwem sta zupenie kto inny.
Druga wyprawa Zbigniewa Ziobry odbya si do Szwajcarii, gdzie stara si on
uzyska list tajnych kont politykw lewicy. Prawicowe media nawet donosiy, e
tak list uzyska. Ostatecznie okazao si, e nie uzyska nic, poza omieszeniem
wasnej misji. Szwajcarzy twardo odmwili zamania tajemnicy bankowej, a argumenty Ziobry byy bardzo sabe (opieray si na oglnikowych zeznaniach podejrzanego w sprawie karnej Marka Dochnala i rzekomo na zeznaniach aresztowanego Petera V.).
Spraw podsumowaa 30 czerwca 2009 roku Rzeczpospolita: Nie bdzie ju
ledztwa w sprawie kont lewicy. Prokuratorzy nie znaleli dowodw, e politycy ukrywali pienidze w Szwajcarii. Gazeta pisze, e bankowiec Peter V. nie wsypa
nikogo.
Tak wic budzca ogromne emocje i niezwykle nagoniona misja Ziobry w
Szwajcarii okazaa si kompletn klap. Pozosta niesmak po wystpie polskiego
ministra, ktry domaga si ujawnienia kont swoich przeciwnikw politycznych,
nie dysponujc adnymi powanymi dowodami na jakiekolwiek przestpstwo z ich
148

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 149

Polityka zagraniczna
strony. Dla bankowcw, politykw i opinii publicznej praworzdnych krajw minister sprawiedliwoci, ktry domaga si zamania tajemnicy bankowej wobec politykw opozycji jest postaci godn realiw afrykaskich dyktatur, a nie duego
pastwa w rodku Europy.
Na kompletn mieszno narazi Polsk, siebie i swj urzd prezydent Lech
Kaczyski w lipcu 2008 roku, gdy wezwa na przesuchanie w specjalnym
dwikoszczelnym pokoju ministra spraw zagranicznych Radosawa Sikorskiego. Tre tego przesuchania i tak przecieka do mediw, cho nie ustalono w jaki sposb. Chodzio o to, e politycy PiS podejrzewali jaki spisek, tajny ukad
midzy polskim rzdem a Parti Demokratyczn USA. Chodzio o to, e wedug
czyich uroje (bo adnej realnej podstawy ku temu nie byo) rzd polski mia
spiskowa z Parti Demokratyczn, by umowa o budowie tarczy antyrakietowej
w Polsce bya zawarta z t parti i jej prezydentem, a nie z ustpujcym ju
(koczcym kadencj) prezydentem Bushem. wiadczy o tym miaa pono opublikowana rok wczeniej przez konserwatywne pismo The New Republic
analiza, wedug ktrej Ron Asmus jednoznacznie opowiada si przeciw rozpoczynaniu budowy kontrowersyjnej instalacji radarowo-rakietowej pod koniec
kadencji prezydenckiej. W rol tropiciela nieistniejcego spisku wcieli si
Lech Kaczyski.
Prezydent mia pyta Sikorskiego m.in., czy to on tumaczy telefoniczn rozmow premiera Tuska z wiceprezydentem USA Dickiem Cheneyem.
- Czy pan jest tumaczem? - pyta prezydent.
- Jakie to ma znaczenie? - dziwi si Sikorski.
- Czy pan jest tumaczem, powtarzam pytanie? - dopytywa prezydent.
- Nie rozumiem, jaki to ma zwizek ze spraw.
- Prosz zaprotokoowa: Odmawia odpowiedzi na pytanie, czy jest tumaczem.
- Czy pan zna Rona Asmusa? - pyta Kaczyski.
- Nie widz zwizku ze spraw tarczy - odpowiada Sikorski
- Powtarzam pytanie, czy pan zna Rona Asmusa?
- Nie widz zwizku.
- Zna pan?
- Zna go pani Fotyga, ja go te znam.
- Prosz zaprotokoowa: Potwierdzi, e zna Rona Asmusa.
Prezydent pyta o Amerykanina, bo podejrzewa, e Sikorski z niejasnym udziaem Asmusa zawar tajny pakt z Demokratami. Mia on zakada, e umowa
o tarczy zostanie podpisana z nimi, a nie z odchodzc administracj Busha.
W rozesanym potem do polskich mediw owiadczeniu Asmus przyzna, e zna
Sikorskiego, ale stanowczo zaprzeczy, jakoby kiedykolwiek nakania go do zajcia jakiego konkretnego stanowiska w sprawie obrony antyrakietowej.
Przypomnijmy jeszcze, kim jest Ron Asmus, z ktrym znajomo miaa by dowodem spisku.
Ron Asmus peni wwczas funkcj dyrektora w Centrum Transatlantyckim w amerykaskiej fundacji The German Marshall Fund w Brukseli. W latach 1997-2000
by zastpc Sekretarza Stanu ds. spraw europejskich. By starszym analitykiem i
149

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 150

Raport ggaczy
wsppracownikiem organizacji Radia Wolna Europa, badawczej organizacji
RAND oraz Rady ds. relacji zagranicznych.
Zabiera gos w sprawie bezpieczestwa w wiecie po zimnej wojnie oraz
przeksztace w NATO. Jest autorem ksiki Opening Natos Door. Za swoj
dziaalno by wielokrotnie nagradzany, w tym przez amerykaski Departament Stanu oraz rzdy wielu pastw, m.in. Szwecji, Estonii, Litwy, otwy, a
take Polski.
Z wyksztacenia jest europeist. Uzyska rwnie tytu magistra w zakresie bada nad Zwizkiem Radzieckim i Europ Wschodni na Uniwersytecie Johnsa
Hopkinsa w Baltimore.
Amerykanista prof. Zbigniew Lewicki uwaa, e Asmus to polityk przychylny
naszemu krajowi. To bardzo silna posta, dobrze do Polski usposobiona, rozsdny czowiek. Nie jest to z pewnoci aden potwr, ktry co knuje przeciwko Polsce.
- Jest zwolennikiem tarczy i rozszerzenia NATO uwaa Maciej Wierzyski z
TVN24. Prezydent Kaczyski powinien mie do niego zaufanie, bo niewtpliwie
interesuje si bezpieczestwem Europy, a take Gruzj jak prezydent.
Co prezydentowi przyniosa ta sprawa? Nic poza miesznoci. Jednoczenie
wiadczy o zupenej nieznajomoci realiw amerykaskiej polityki. Koncepcja istnienia tajnych spiskw wrd rzdzcych tym krajem blisza jest fabuom kiepskich filmw sensacyjnych ni realiom rzeczywistego wiata.
Z budowy tarczy antyrakietowej zrezygnowa pniej prezydent Obama. Polski
rzd nie by tym zachwycony, ale na decyzj Obamy nie mia adnego wpywu.
Warto jeszcze pokrtce wspomnie, jak doszo do dwch oddzielnych wyjazdw do Katynia premiera i prezydenta w 2010 roku, bo PiS oskarao pniej
o rozdzielenie Donalda Tuska i rzd, wskazujc na to jak na niemal spisek,
a nawet wrcz cz zbrodni, istniejcej tylko w urojeniach niektrych ludzi.
Kiedy w 2007 r. Tusk obejmowa urzd premiera po dugim okresie ochodzenia
w relacjach z Moskw, embarga na polskie miso itp. sformuowa myl, e trzeba
rozmawia z Rosj tak, jaka jest; e s sprawy, w ktrych zasadniczo si rnimy,
ale i takie, ktre moemy razem realizowa. Tusk by te pierwszym od lat polskim
premierem, ktry pojecha z oficjaln wizyt do Moskwy. Prasa prawicowa i okooPiS-owska uznaa to wrcz za zdrad, bo wrogo wobec gwnych ssiadw,
Rosji i Niemiec, miaa niemal wypisan sztandarach. Ale rzeczywicie zamroone
przez lata stosunki zostay wwczas odblokowane. Cig dalszy nastpi w 2009 r.
W relacjach Zachodu i Rosji obowizywaa wwczas formua partnerstwo w imi
modernizacji.
W Moskwie oficjalnie prezydentem by wwczas Miedwiediew, a Putin premierem - rzecznikiem takiej polityki by Dmitrij Trenin, szef. Moskiewskiego Centrum Carnegie. To on gosi wwczas w Rosji to haso i program z jedn zasadnicz
tez: albo Rosja bdzie si modernizowa (z pomoc Zachodu), albo bdzie marginalizowana. I to podobno wanie on przygotowa dla Putina notatk, w ktrej dowodzi, e jeli Rosja chce realizowa podobn strategi, to nie moe pomija Polski, bo za ni stoi ju Unia i Angela Merkel, ktra podczas spotkania w Soczi je150

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 151

Polityka zagraniczna
dnoznacznie opowiedziaa si po stronie Polski (m.in. w sprawie embarga). W rezultacie doszo do wanej wizyty w Polsce na Westerplatte. Wanej, bo po raz
pierwszy Rosjanie uznali, e II wojna wiatowa, zacza si wanie w tym miejscu,
a nie w czerwcu 1941 r., od najazdu Hitlera na ZSRR.
Mniej wicej w tym czasie na fali ocieplenia powstaa tzw. Komisja do Spraw
Trudnych, a take polskie i rosyjskie Centra Dialogu. Prawdopodobnie (nie zostao
to do koca wyjanione) wanie wwczas ze strony Putina pada propozycja
wsplnego uhonorowania w 2010 r. rocznicy mordu katyskiego.
Po katastrofie smoleskiej podawane jest to jako dowd zdrady, a moe nawet
spisku, ktrego ofiar mia by Lech Kaczyski. W rzeczywistoci nikt wwczas
nie przypuszcza, e wanie w Katyniu Lech Kaczyski ktrego notowania systematycznie spaday zechce rozpoczyna swoj now kampani prezydenck. Za
to z punktu widzenia polskiej racji stanu byo rzecz wan, e to podobna propozycja wysza wanie ze strony rosyjskiej i to od premiera Putina faktycznego
przywdcy rosyjskiego.
To oczywicie nakadao pewne ograniczenia; protok dyplomatyczny wymaga,
aby podczas podobnych uroczystoci wystpowali politycy tej samej rangi. Inaczej
mwic: skoro zaprasza premier, to i go musi by szefem rzdu, a nie np. prezydentem. Ale wtedy, pn jesieni 2009 r., nikt jeszcze tym sobie nie zawraca gowy. Problem pojawi si, gdy Lech Kaczyski uzna, e rwnie musi by w Katyniu i gotw by zorganizowa wasne obchody, a do tego postanowi wanie tam
zainaugurowa swoj kampani prezydenck. Zacz si swoisty wycig do Katynia, walka o to, jak omin protok dyplomatyczny i wymyli formu, ktra pozwoli polskiemu prezydentowi uczestniczy w uroczystociach. A gdy to si nie udao jak rozdzieli wizyty.
Trzeba tu jasno powiedzie, e pomys dwch oddzielnych wizyt pad ze strony
Lecha Kaczyskiego, a nie premiera. Paac Prezydencki przez duszy czas nie informowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrw o tym, i taki wyjazd organizuje. Generaw zapraszano do delegacji z pominiciem drogi subowej (bez informowania MON). Ostatecznie jednak obie strony doszy do porozumienia i zgodziy si na
dwie oddzielne wizyty.
Zebranie w jednym samolocie tylu wanych osb by prawdopodobnie wynikiem denia Lecha Kaczyskiego, by na uytek kampanii wyborczej mie wietniejsz delegacj ni premier. Organizacj wyjazdu ze strony kancelarii prezydenta
zajmowali si z racji sprawowanych funkcji Waldemar Stasiak (zgin w Smolesku), Jacek Sasin, Maciej opiski i Andrzej Urbaski (wynikao to z zakresu kompetencji stanowisk, jakie zajmowali). Nie przeszkadzao to im pniej oskara o
rozdzielenie wizyt premiera i jego kancelarii.
Wyprawa prezydencka zakoczya si, jak wiemy, tragicznie.
Tematu nie bdziemy dalej rozwija, bo z polityk zagraniczn ma on zwizek
tylko poredni. Przypomnimy jednak jeszcze jeden fakt, bo by on pniej przeinaczany. Przetarg na zakup nowych samolotw dla VIP-w uniewani PiS-owski minister obrony narodowej, Aleksander Szczygo. Przyczyny katastrofy nie miay jednak zwizku z typem samolotu.
151

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 152

Raport ggaczy
Na koniec jeszcze dwa drobne wtki:
Lech Kaczyski jako prezydent odznaczy Orderem Ora Biaego, najwyszym
polskim odznaczeniem, krla Arabii Saudyjskiej. Zrobi to z wdzicznoci za sfinansowanie bardzo kosztownej operacji rozdzielenia polskich blinit syjamskich.
Mona zrozumie tak motywacj wdziczno, ale czy nadawanie najwyszego
odznaczenia pastwowego krlowi jednej z najwikszych obecnych tyranii, kraju w
ktrym w drastycznie amane s prawa czowieka, w ktrego stolicy, na rynku, znajduje si chip place miejsce wiartowania gdzie ucina si szabl rce oraz gowy, kraju, w ktrym za posiadanie krzya jeszcze niedawno obowizywa kara
mierci, to na pewno dobry krok? Chyba mona byo t wdziczno wyrazi inaczej.
Druga wpadka to powiedzenie przez Lecha Kaczyskiego o pani Pratibhi Patil
pan prezydent Indii. Wypadaoby, aby polski prezydent mia nieco wiedzy o jednym z najwaniejszych krajw wiata, liczcym, bagatela, miliard trzysta milionw
ludnoci, zwaszcza e pani Pratibha Patil bya pierwsz kobiet prezydentem Indii
(wczeniej Indira Gandhi bya premierem), a wic postaci do istotn.
Takie wpadki bior si z realizacji zasady: po co mi doradcy, z ktrymi si nie
zgadzam, wypowiedzianej znacznie wczeniej przez prezydenta. Tak si niestety
koczy zastpienie ekspertw klakierami oraz powoywanie Rady Bezpieczestwa
Narodowego wycznie z politykw wasnej partii.

Nowy prezydent, nowe (by moe) rozdanie, a stara piewka


Niestety zapowiada si, e fatalna polityka zagraniczna z czasw rzdu PiS bdzie obecnie kontynuowana. Pierwszym sygnaem jest znamienna wypowied prezydenta Andrzeja Dudy w Londynie: - Niemal na kadym spotkaniu w Polsce kto
do mnie podchodzi i mwi, e chciaby, aby dziecko czy wnuk mogli wrci z zagranicy, gwnie z Anglii. Jedynym pomysem na to, jak do tego doprowadzi, jest
podniesienie poziomu ycia w Polsce, przez stopniow napraw gospodarki w Polsce. Pytanie dzisiaj jest proste: czy jest wicej miejsc pracy w ich miejscowociach,
czy szanse s wiksze, czy atwiej prowadzi dziaalno gospodarcz, czy obcienia s mniejsze. Ja tych zmian nie widz.
Mamy wic prezydenta, ktry nie tylko oczernia wasny kraj, ale i kamie na temat stanu jego gospodarki i poziomu ycia spoeczestwa. Gospodarka polska nie
wymaga naprawy, tylko utrzymania dalszego rozwoju, bezrobocie maleje i
miejsc pracy jest wicej, poziom ycia znacznie si podnis, itd. Prezydent nie moe o tym nie wiedzie, ale prowadzi kampani wyborcz swojej partii i zwyczajnie
kamie. Przeoczy nawet taki szczeg, e najwiksza emigracja Polakw w poszukiwaniu lepszego ycia miaa miejsce w roku 2005 i bya dodatkowo motywowana
tym, e PiS wwczas doszed do wadzy.
Kolejnym sygnaem byo wystpienie W Sejmie Jarosawa Kaczyskiego podczas debaty na temat uchodcw (16 wrzenia 015). Mwi on: Mamy prawo broni si przed akcj dyfamacyjn, ktr prowadz wrogowie Polski, ludzie oszalali z
nienawici do naszego kraju.
152

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 153

Polityka zagraniczna
I dalej: Chodzi o to, e istnieje powane niebezpieczestwo, e zostanie uruchomiony proces, ktry bdzie wyglda tak: najpierw liczba cudzoziemcw gwatownie si zwiksza, pniej nie przestrzegaj oni naszego prawa i obyczajw, a pniej narzucaj swoj wraliwo i swoje wymogi w przestrzeni publicznej w rnych dziedzinach ycia. I to w sposb bardzo agresywny i gwatowny. Jeli kto
mwi, e to nieprawda, to niech si rozejrzy po Europie. Niech spojrzy na Szwecj,
na 54 strefy, gdzie obowizuje szariat. Obawy przed wywieszaniem flagi szwedzkiej na szkoach, bo jest tam krzy. Szwedzkim uczennicom nie wolno chodzi w
krtkich strojach, bo to si nie podoba.
Co si dzieje we Woszech? Pozajmowane kocioy, traktowane jako toalety. We
Francji? Nieustanna awantura, szariat, patrole pilnujce przestrzegania szariatu.
()
Takie wypowiedzi nie tylko szkodz Polsce doranie, ale i na dusza met. Po
pierwsze wyamywanie si z solidaryzmu europejskiego w sprawie uchodcw odbije si nam w najgorszym momencie. Solidarno krajw UE wobec nas nie jest
nam dana od niebios, tylko w duym stopniu zaley od politykw, a ci zale od
swoich wyborcw. Jeeli czoowy polski polityk, ktry (by moe) bdzie wkrtce
rzdzi, obraa politykw UE nazywajc ich wrogami Polski oszalaymi z nienawici do naszego kraju i nie ma ku temu adnych podstaw poza wasnymi urojeniami, to trudno by ci politycy ywili pniej do Polski ciepe uczucia. Jeeli Polska mwi innym krajom Europy, ze im nie pomoe w rozwizaniu kryzysu imigracyjnego, a w dodatku im ublia, to zamiast pomocy, gdy my jej bdziemy potrzebowali, moemy usysze: a teraz to bawcie si sami. A solidarno europejska
moe nam by bardzo potrzebna wobec, na przykad, agresywnej polityki Rosji.
Z drugiej czci wypowiedzi prezesa przebija, poza kamstwem i agresj, jego
wszechstronne nieuctwo. Mgby chocia przeczyta w Wikipedii, co to jest szariat,
nie myli go z sunn, i dowiedzie si, e nawet w krajach islamskich nie wszdzie
jest on stosowany. W wikszoci krajw islamskich nie jest, lub jest w bardzo ograniczonym zakresie.
Na kilkadziesit krajw islamskich szariat obowizuje w penym zakresie w piciu. Obowizuje te na terenach zajtych przez ekstremistw, np. Pastwo Islamskie, Boko Haram, Talibowie na pograniczu afgasko-pakistaskim. Tak si jednak
skada, e obecni uchodcy wanie przed tymi ruchami uciekaj. Bzdur jest twierdzenie, e ludzie uciekajcy przed szariatem, bd go w Polsce wprowadza. Jarosaw Kaczyski nie zauway, e cakiem niedawno Polska przyja kilkadziesit
tysicy Czeczenw, wyznawcw islamu, i nic si z tego powodu nie stao. W Polsce przebywa te czasem nawet 200 tysicy Wietnamczykw i jako nie wprowadzili buddyzmu. Kilkadziesit tysicy z nich mieszka ju na stae.
No i oczywicie w Szwecji nie ma adnych stref, gdzie obowizuje szariat, nie
tylko 54, ale ani jednej, nikt si nie boi wywiesza szwedzkiej flagi, ani chodzi w
mini, we Woszech nie ma adnych zajtych kociow zamienionych w toalety,
we Francji nie ma adnych patroli pilnujcych przestrzegania szariatu.
Mona mie obawy, jak polityk zagraniczna bdzie prowadzi czowiek do tego stopnia nieznajcy wiata i nieodrniajcy uroje od rzeczywistoci.
153

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 154

Raport ggaczy
Dodajmy, e jeli Prezes niechtnie siga do Wikipedii, (co sdzi o Internecie
mniej wicej wiadomo patrz rozdzia Media, Internet, cenzura), moe skorzysta z dziea, ktre pochodzi z epoki mu najbliszej wydanej w 1968 roku
Wielkiej Encyklopedii Powszechnej, gdzie definicja szariatu jest podobna do
Wikipedii.

154

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 155

Rozdzia 5.
Media, Internet, cenzura

Prawo i Sprawiedliwo od pierwszej chwili, gdy wygrao w 2005 roku wybory


parlamentarne, ujawnio niezwyke zainteresowanie dla mediw, osobliwie dla mediw publicznych, to znaczy dla telewizji publicznej i Polskiego Radia. Jak wikszo ludzi, yjcych przez wikszo swojego dorosego ycia w systemie najpierw totalitarnym a potem tylko mocno autorytarnym, dla ktrych realny socjalizm
by naturalnym biotopem, twrcy PiS uwaali, e dziki telewizji nie tylko utrwal
swoj wadz, ale take a moe przede wszystkim atwiej przeprowadz swj
wielki projekt demontau Trzeciej RP i budowy w jej miejsce RP Czwartej. Nie dziwota wic, e dwie dla tego projektu fundamentalne ustawy przeprowadzono w
tempie icie stachanowskim: przejcia mediw i lustracji.
Przejcie kontroli nad telewizj i radiem nie byo moliwe bez wymiany skadu
osobowego a wic i bez nowelizacji stawy o Krajowej Radzie Radia i Telewizji. Nowelizacj przeprowadzono byskawicznie, prezydent Lech Kaczyski spiesznie
podpisa j w noc przed sylwestrow, by zdy z drukiem.
Serwis Wirtualne media tak relacjonowa przebieg prac legislacyjnych:
W ostatnich dniach przebieg prac sejmowych w tym zakresie wzbudzi wiele
sporw. Posowie PO i SLD uwaaj, e PiS chce przej kontrol nad publicznymi mediami. PiS odpiera te zarzuty i twierdzi, e znowelizowana ustawa to realizacja programu Tanie pastwo, a szybkie tempo to wynik sprawnych prac Sejmu.
Gwne prace nad nowelizacj ustawy o rtv, Prawa telekomunikacyjnego i Prawa pocztowego toczyy si w cigu kilku ostatnich dni. We wtorek odbyo si posiedzenie specjalnie powoanej podkomisji, a w rod, czwartek i pitek odbyy si
kolejne posiedzenia poczonych komisji Kultury i rodkw Przekazu oraz Infrastruktury (w tym w czwartek - dwa posiedzenia). W pitek, po drugim czytaniu projektu ustawy, przeprowadzono gosowanie nad ni.
Tak szybkie tempo prac krytykowali posowie PO, SLD i PSL. Zoyli oficjalne
protesty do marszaka Sejmu.
W pitek rano punkt o drugim czytaniu projektu ustawy wczono do porzdku obrad. Doszo do kolejnych sporw. Piotr Gadzinowski (SLD) przypomnia protesty PO,
SLD i PSL. Marszaek Sejmu Marek Jurek (PiS) wyjani, e protesty byy przedmiotem dyskusji Prezydium Sejmu oraz Konwentu Seniorw i stwierdzono, i nie postawiono w nich adnych umotywowanych zarzutw natury regulaminowej.
155

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 156

Raport ggaczy
Marszaek podtrzyma to stanowisko w trakcie rozmw z dziennikarzami. Wedug niego, najbardziej merytoryczny by protest SLD, ale jak powiedzia nie
byy to zarzuty mogce uniewania prace komisji.
Okoo poudnia odbyo si drugie czytanie projektu, a nastpnie zebray si poczone komisje kultury i infrastruktury, ktre przyjy kolejne poprawki zgoszone
przez PiS i LPR. Jednoczenie odrzucono poprawki PSL.
W wieczornym gosowaniu za nowelizacj ustawy gosowao 236 posw, przeciw byo 179, a dwch wstrzymao si od gosu. Ustaw popary kluby: PiS, LPR i
Samoobrona. Przeciwko opowiedziay si: SLD, PO i PSL. Nowel zajmie si jeszcze Senat.
Zgodnie z nowel, dwch czonkw KRRiT powoa Sejm, dwch prezydent i
jednego Senat.
W znowelizowanej ustawie o mediach znalaz si te kontrowersyjny zapis o nowym obowizku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji inicjowaniu i podejmowaniu dziaa w zakresie ochrony zasad etyki dziennikarskiej. Tak poprawk
wprowadzia Samoobrona, ktra twierdzi, e dziennikarze pisz o niej nieprawd.
PiS to zaakceptowao, bo bya to cena partii Leppera za pomoc w ekspresowym
przeforsowaniu ustawy w Sejmie. Etyka dziennikarska w wydaniu Samoobrony
sprowadza si wycznie do tego, czy dziennikarz mwi le, czy dobrze o Lepperze
komentuje Danuta Waniek, przewodniczca KRRiT. Pomys, by to Krajowa Rada zajmowaa si etyk mediw, jest chory. Mog by przecie naciski na KRRiT,
by cofn koncesj, bo dziennikarz danej stacji zachowuje si nieetycznie dodaje
Waniek. Zapis o etyce dziennikarskiej jest wieloznaczny i nieprecyzyjny. Dlatego
moe by interpretowany na wiele sposobw w zalenoci od sytuacji mwi Krystyna Mokrosiska, szefowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. I dodaje, e jeli pojawi si naciski politykw na media, to SDP bdzie reagowa. Obowizuj nas standardy midzynarodowe, a one pozwalaj na do daleko idc krytyk
politykw podkrela Mokrosiska. PiS bagatelizuje zapis o etyce dziennikarskiej.
Pose Antoni Mydo przekonuje, e jest on pusty i niewykonalny. Nie ma przecie skodyfikowanych zasad etyki dziennikarskiej, wic zapis nic nie wnosi mwi pose. W znowelizowanej ustawie o mediach znalaz si te wtpliwy konstytucyjnie przepis o szczeglnym traktowaniu nadawcw spoecznych, takich jak Radio
Maryja. To propozycja LPR. Prawnicy uwaaj, e zapis ten rwnie jest nieprecyzyjny. Tak opini przedstawili we wtorek na posiedzeniu sejmowej komisji kultury eksperci. Opozycja chce zaskary do Trybunau Konstytucyjnego zapisy ustawy dotyczce tzw. rekoncesji dla nadawcw spoecznych i etyki dziennikarskiej. Ustpujca KRRiT poprosia ju o to rzecznika praw obywatelskich. Zdaniem SLD,
przepis dajcy przywileje nadawcom spoecznym narusza konstytucyjn zasad rwnoci.
Nic dziwnego, e Trybuna Konstytucyjny mia odmienne od twrcw ustawy
zdanie: wyrokujc o poddaniu kontroli etyki dziennikarskiej TK oznajmi, e
Organ wadzy publicznej, ktrym jest Krajowa Rada, nie powinien by wyposaany w kompetencj do podejmowania i inicjowania dziaa wicych si z okrelaniem jakie s zasady etyki dziennikarskiej i z egzekwowaniem przestrzegania tych
156

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 157

Media, Internet, cenzura


zasad. Taki stan rzeczy jest niedopuszczalny w demokratycznym pastwie prawnym zwaszcza, e stwarza realne zagroenie niekontrolowanego i niezgodnego z
Konstytucj ograniczania wolnoci sowa. Trybuna Konstytucyjny orzek, e przyznanie KRRiT zadania w postaci inicjowania i podejmowania dziaa w zakresie ochrony zasad etyki dziennikarskiej wykracza poza zakres odpowiadajcy roli i pozycji ustrojowej tego organu.
Za sprzeczne z konstytucj Trybuna uzna uprzywilejowanie nadawcw spoecznych (czyli Radia Maryja i Telewizji Trwam) oraz pomys, by przewodniczcego
KRRT powoywa prezydent.
Poraka w Trybunale nie zrazia jednak PiS-u, ktry i tak stworzy z Krajowej Rady instytucj sobie poddan, z nowymi prezesami i radia, i telewizji, z
nowymi szefami poszczeglnych redakcji i rozgoni, jednym sowem ca orkiestr medialn. Przypomnijmy tu czyszczenie zogw gomukowskogierkowskich i zwalnianie starych bab przez prezesw Krzysztofa Czabaskiego i Jerzego Targalskiego, ktrymieli zreszt w yciorysach wieloletnie
czonkostwo w PZPR.
Do zwolnienia w Polskim Radiu przewidziano blisko 300 osb (na 1200 zatrudnionych), wrd nich wiele znanych gosw
Odrbn kwesti bya lustracja dziennikarzy, ktr zarzdzia tzw. Ustawa lustracyjna. Opisa to szczegowo Krzysztof oziski w internetowym magazynie
Kontrateksy:

Zlustrowa Ala Pacino i Genowef Pigw


Okoo 600.000.000 (szeset milionw) ludzi z caego wiata podlega w Polsce lustracji. To wcale nie art. To wniosek z kolejnego bubla prawnego uchwalonego przez
Senat, bezmylnie przyklepanego przez Sejm i podpisanego przez prezydenta.
I ty zostaniesz dziennikarzem
Przyjta przez Senat ustawa lustracyjna nakazuje lustracj wszystkich dziennikarzy, take cudzoziemcw i obywateli polskich na emigracji. Sankcj za niezastosowanie si do niej ma by 10 lat zakazu wykonywania zawodu.
Kto jest dziennikarzem okrela ustawa Prawo Prasowe, ktra tworzona bya w
zupenie innym celu (okrelenia co i jak wolno publikowa), w dodatku w czasach, gdy nie byo jeszcze Internetu i telewizji satelitarnej. W ustawie Prawo Prasowe zapisano, e dziennikarzem jest kady, kto wykonuje prac na rzecz redakcji i to nawet prac jednorazow, nieodpatn. A wic nie musi by zatrudniony,
wystarczy e raz w yciu zrobi co dla redakcji przysa list, zdjcie, udzieli
odpowiedzi do mikrofonu na ulicy. Mao tego, inny artyku Prawa Prasowego
mwi, e przepisy ustawy dotycz nie tylko publikacji w prasie (pod pojciem
prasy ustawa rozumie take stacje telewizyjne i radiowe) ale take wszelkich innych publikacji. Oznacza to, e Prawo Prasowe dotyczy take Internetu, ksiek,
ulotek, sztuk teatralnych, kabaretw, filmw, wystaw fotografii i malarstwa
Nie zapisano wprawdzie jasno, czy osoby pracujce dla takich mediw te s
157

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 158

Raport ggaczy
dziennikarzami w sensie ustawy, ale nie okrelono te, e nie s, a w kilku przypadkach polskie sdy orzeky ju, e s.
Doda dziennikarka i redaktor Nikifor
Przy skrajnej interpretacji ustawy Prawo Prasowe, dziennikarzami s wic: autorzy wpisw na forach internetowych, posiadacze blogw czy stron internetowych w
ogle, wszyscy aktorzy teatralni, filmowi i kabaretowi, fotograficy, malarze, mwcy wiecowi, czy choby ludzie gono mwicy w miejscach publicznych. Wedug
orzecznictwa polskich sdw gone przemawianie do tumu nawet przypadkowych
suchaczy jest tosame z publikowaniem goszonych treci, a w poczeniu z Prawem Prasowym w skrajnej interpretacji, orzecznictwo to znaczy, e czowiek gono piewajcy na ulicy jest dziennikarzem.
Kto powie, e przesadzam. By moe, ale byy ju przypadki wydawania wyrokw przez sdy w oparciu o tak interpretacj Prawa Prasowego. I wbrew pozorom
nie musiay to by wyroki absurdalne. Po prostu definicja dziennikarza z ustawy
Prawo Prasowe miaa suy okreleniu, kto jest obowizany przestrzega norm dotyczcych wszelkich publikacji, rozumianych jako goszenie jakiej treci wobec
zbiorowych odbiorcw. Norm takich, jak: goszenie prawdy, sprawdzanie rde,
nie obraanie nikogo itp. Dla tego celu, taka, jak powyej, definicja dziennikarza,
jest dobra. Absurdalna staje si dopiero, gdy zaczyna si j stosowa dla innych celw, na przykad lustracji.
Nawiasem mwic, tak szerok definicj dziennikarza stosuje od lat IPN, udostpniajc swoje archiwa ludziom obecnie nie zatrudnionym w adnej redakcji. IPN
rozumuje, e skoro kto kiedy co publikowa, to jest dziennikarzem i ma dostp,
jako dziennikarz. Jak ju wspomniaem, tak logik potrafi kierowa si te sdy,
stosujc Prawo Prasowe wobec autorw blogw, czy wpisw na forach internetowych.
Bruce Willis i Brian Scott do lustracji
Prawo polskie (o ile w konkretnej ustawie nie zapisano inaczej) dotyczy wszystkich obywateli polskich, wszystkich osb przebywajcych na terytorium Polski, w
tym cudzoziemcw, oraz osb prowadzcych jakkolwiek dziaalno na terytorium Polski, nawet gdy fizycznie w Polsce nie przebywaj (oczywicie w zakresie
tej dziaalnoci). Lustracji maj wic podlega take Brian Scott, Klaus Bachmann
i Gabrielle Lesser. Na szczcie, dziennikarka Kontratekstw, Ton Van Anh urodzia si po 1972 roku, wiec IPN nie bdzie sprawdza, czy nie wsppracowaa z
ORMO w Sajgonie.
Ale tu dochodzimy do wikszego absurdu. Wedle ustawy, lustracji maj podlega dziennikarze wszystkich mediw w Polsce, ale nie wiadomo, co to znaczy. Czy
mediw tworzonych w Polsce, czy kolportowanych w Polsce, czy wydawanych w
Polsce, czy nadawanych z Polski? Pojawia si od razu pytanie: w jakim kraju ley
Internet i w jakim kraju ley satelita? Czy lustracji podlega telewizja Trwam nadawana do satelity z terytorium Federacji Rosyjskiej i Polonia 1 Nicoli Grauso
nadawana z Woch? Bo jeli tak, to znaczy, kada telewizja odbierana w Polsce i
158

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 159

Media, Internet, cenzura


cay Internet, nawet ten z Papui Nowej Gwinei, podlegaj lustracji (bo Internet z caego wiata odbierany jest w Polsce). Platforma cyfrowa Cyfra+ przekazuje do
Polski sygna ponad 800 stacji telewizyjnych i radiowych z caego wiata. Codziennie powstaje ponad 100 tysicy nowych blogw internetowych i publikowane jest
w Internecie miliard nowych zdj. To wszystko chc zlustrowa szanowni senatorowie. Wedle mojego szacunku ok. 600 milionw ludzi z caego wiata ma zoy
owiadczenia lustracyjne a IPN ma je sprawdzi.
Ale to nie koniec absurdw ustawy. Wedug naszego prawa, obywatelem polskim jest kady, kto nie przesta nim by decyzj polskich wadz. I tu mamy milion
lub wicej emigrantw mieszkajcych od lat za granic, ktrych Polska cigle uwaa za swych obywateli, nawet gdy oni maj inne zdanie. Bardzo wielu z nich jest
dziennikarzami. Ludzie ci maj si zlustrowa, bo jak nie, to przez 10 lat nie bd
mogli wykonywa zawodu dziennikarza, na przykad w BBC lub New York Harald Tribune.
Jak zarobi duo pienidzy i wykiwa sd lustracyjny
Ustawa przewiduje sankcj: zakaz wykonywania zawodu na 10 lat. Sankcja ta
jest w oczywisty sposb sprzeczna z Europejsk Konwencj Praw Czowieka, ktra zakazuje pozbawiania kogokolwiek wolnoci sowa, a praca dziennikarza polega
na wypowiadaniu si. Zakaz wykonywania zawodu dziennikarza, to ni mniej, ni
wicej, tylko dziesicioletni zakaz wypowiadania si publicznie. Ten pomys w UE
adnym sposobem nie przejdzie.
Jeli kto chce bardzo duo i bez wysiku zarobi, to powinien w sdzie okrgowym zarejestrowa now gazet (np. pod tytuem Latajce limaki) z sob
w roli redaktora naczelnego, a nastpnie nie wypeni owiadczenia lustracyjnego. Rejestracja gazety w sdzie to wypenienie jednego druczku i znaczki opaty sdowej za 30 zotych. Trzeba poczeka, a zostanie si ukaranym zakazem
wykonywania zawodu dziennikarza i zaskary t decyzj do Trybunau Praw
Czowieka Strasburgu. 50 tysicy euro odszkodowania ustawi nas finansowo na
dugie lata.
Jest i drugie zastosowanie tego patentu. Sd lustracyjny odmwi lustracji Henrykowi Karkoszy i paru innym osobom. Teraz lustrowa bdzie musia, jeli chtni
do autolustracji wypeni ten druczek i zapac 30 zotych.
Internauto wylegitymuj si
Zgodnie z ustaw nie wolno mi, jako redaktorowi naczelnemu, zamieci adnego materiau dziennikarza ukaranego zakazem na 10 lat. Szkopu w tym, e nie tylko w naszej internetowej gazecie, ale i w wielu mediach tradycyjnych, znaczna
cz tekstw przesyana jest przez Internet. Dzisiejsi dziennikarze bardzo czsto
mieszkaj w innych miastach a nawet krajach, ni wychodzi gazeta. Jeeli dostaj
tekst podpisany Ja Kowalski, to skd mam wiedzie, e nie podpisaa si tak ukarana zakazem Ania Kwieciska? Musz to sprawdzi. Musz kaza na przykad
Mariannie Dembiskiej przyjecha z Mediolanu albo Staremu Wiarusowi z Sydney
i wylegitymowa si dowodem osobistym. Ale by bya kupa miechu! Ale to jesz159

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 160

Raport ggaczy
cze nic, bo to Polacy. Ale jak mam zmusi do legitymowania si Davida Kilgurda z
Kanady albo Pawa Szeremieta z Rosji? Nie chc nawet sysze odpowiedzi, gdzie
oni maj polsk ustaw.
Lustracyjna szafa
Od tej pory w kadej redakcji powinien pojawi si nowy mebel szafa na owiadczenia lustracyjne. Kontrateksty istniej dopiero 3 lata, i to nie cae, a ju
pisuje w nich blisko 300 osb z czego ok. 30 systematycznie. Wsppracownicy
Gazety Wyborczej to pewnie kilkadziesit tysicy ludzi. Tam ju jedna szafa nie
wystarczy.
Jak z tego wybrn? Wyrejestrowanie gazety internetowej w Polsce i przeniesienie jej na serwer w USA, to jakie 3 godziny roboty. Pisanie pod pseudonimem, to
te nie problem. Trzeba by tylko doda podtytu dla senatorw lustratorw: Szukaj wiatru w polu. A swoj drog ciekawe, jak oni zmusz do lustracji telewizj
Al-Dazira i jak wylegitymuj Osam ben Ladena?
Senator Zbigniew Romaszewski powiedzia, e trzeba w takiej sytuacji zmieni
Prawo Prasowe. Problem w tym, e trzeba, w takim celu, odpowiedzie na wspomniane ju pytanie: w jakim kraju le satelita i Internet? Jedynym rozsdnym rozwizaniem byoby ograniczenie lustracji do osb, ktre byy dziennikarzami mediw politycznych (da si stworzy zamknit list) w czasach PRL i da spokj
wszystkim pozostaym. Wszystkie inne pomysy prowadz do absurdu. Najgorszym
pomysem jest zdanie si na tak zwany zdrowy rozsdek (nie u wszystkich jest on
zdrowy). To by dopiero byo bagno cakowita dowolno interpretacji, kto jest
dziennikarzem lustrowanym, a kto nie.

Polskie Radio
11 maja 2007 roku Trybuna Konstytucyjny w penym skadzie orzek, e Z obowizku poddania si procedurom lustracyjnym wyczono: [...]czonkw zarzdw lub rad nadzorczych, osb prawnych, a take osoby fizyczne, ktre uzyskay
koncesje na rozpowszechnianie programw radiowych i telewizyjnych; wydawcw
oraz redaktorw naczelnych w rozumieniu prawa prasowego, take dziennikarzy.
Jednym z istotnych argumentw przeciw konstytucyjnoci ustawy podnoszonym
w skardze konstytucyjnej by zapis 10. letniego zakazu wykonywania zawodu
dziennikarza dla osb zlustrowanych. Podnoszono, e jest to typowy akt zakazanej
przez Konstytucj RP cenzury prewencyjnej, tzw. zapis na osob. Naszym zdaniem, ustawa lustracyjna bya de facto prb ustanowienia politycznej cenzury w
mediach i nauce, pod pozorem lustracji. Na podstawie tej ustawy politycy mogli decydowa, komu wolno, a komu nie, publikowa lub prowadzi badania naukowe.
Kwestie programowe byy jednak bodaj znacznie waniejsze dla dysponentw mediw, ni lustracja i zwalnianie z pracy. W radiu i telewizji pojawili si nowi ludzie, np.
wczeniej nieznany w Polskim Radiu Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny tygodnika
Gazeta Polska, ktry uwaano za tub rzdw PiS LPR Samoobrona, ktry otrzyma poranne pasmo w I Programie PR Sygnay Dnia, co spotkao si z protestem
160

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 161

Media, Internet, cenzura


wielu dziennikarzy radiowych. Do radia jako prowadzcy Sygnay Dnia przyszli te
bracia Karnowscy, Joanna Lichocka, Dorota Gawryluk. Kade z nich zapraszao
swoich rozmwcw wedug powszechnej opinii funkcjonowaa w radiu lista zapisw z nazwiskami osb z opozycji, ktrych nie wolno zaprasza.

Telewizja publiczna
W telewizji publicznej dziao si nie lepiej: krloway Misje specjalne, Jan Pospieszalski i inni. Szczegowo i wielokrotnie opisywali to inni. Oprzyjmy si tutaj
na tekcie z tygodnika Przegld, autorstwa Jerzego Baszczyka (strona internetowa Przegldu, 31 padziernik 2007):
Jak TVP przerobiono na TVPiS
Prawo i Sprawiedliwo ponioso wyborcz klsk. Zapomniao o brutalnej prawdzie, e kto ma telewizj, ten wadz traci. Tak uczy praktyka. Tylko nieuki nie
chc tej prawdy przyj do wiadomoci, a potem maj pretensj.
Wildstein rozumny
Budowanie PiS-owskiej telewizji zaczo si wiosn 2007 r. Najpierw zmieniono ustaw o radiofonii i telewizji i powoano apolityczn Krajow Rad Radiofonii i Telewizji. W radzie wikszo miao PiS, a dowodzia ni Kruk Elbieta, apolityczna zaufana braci Kaczyskich, desygnowana do rady przez prezydenta.
KRRiTV wybraa apolityczn, czyli z przewag PiS, rad nadzorcz telewizji
publicznej, a ta bez zahamowa, bez udawania i zabawy w jakie tam konkursy,
marcow noc odwoaa Jana Dworaka i na prezesa telewizji powoaa protegowanego braci Kaczyskich i Elbiety Kruk Bronisawa Wildsteina. Twierdza zostaa
zdobyta. Opozycja pierwszy raz w historii jednej i drugiej rady nie miaa nic do gadania, bo aden jej czowiek do rad nie wszed. W ten oto prawy i sprawiedliwy sposb gwny dowdca telewizyjnej batalii PiS, ktra dopiero miaa nastpi, dosta
ubezpieczenie. Wos mu z gowy spa nie mg, cho co warto przypomnie pisalimy o tym nie raz mia jak na funkcj prezesa zarzdzajcego wielk medialn spk skarbu pastwa, wspaniae kwalifikacje. By w przeszoci kierownikiem
orkiestry symfonicznej i chru oratoryjnego. Ale nie to byo najwaniejsze. Bronisawa Wildsteina ceni Jarosaw Kaczyski, wtedy premier. Za co? Za to, e: To
by obok Macieja Rybiskiego jedyny czowiek, ktry konsekwentnie, nawet po zawarciu przez PiS trudnej koalicji, pokazywa w swych tekstach, e rozumie, jak jest.
To niezmiernie rzadkie. Bardzo to ceniem. Mylaem, e facet, ktry to wszystko
rozumie i w dodatku ma odwag to napisa, to niezy kandydat (Fakt,
10.03.2007 r.).
Dla susznej sprawy
Wildstein przystpi do dziea. Nie musia si zna na zarzdzaniu i kierowaniu
wielk spk. Wystarczyo, e rozumia trudn koalicj PiS-Samoobrona-LPR.
Najpierw oczyci telewizj z ludzi telewizji, bo tak jak ten, ktry go namaci, ob161

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 162

Raport ggaczy
cym nie ufa. A do obcych zaliczy wszystkich, ktrzy byli na kierowniczych stanowiskach, i wszystkich, ktrzy byli twarzami telewizji. Polecieli Nina Terentiew,
Monika Olejnik, Piotr Dejmek, Piotr Radziszewski, Jacek Snopkiewicz i Andrzej
Jeziorek. Na antenie pojawili si suszni prawicowi publicyci z Rafaem Ziemkiewiczem na czele i pojawia si suszna publicystyka pod hasem Nie ma przebacz.
Misja specjalna pod redakcj red. Anity Gargass pozyskanej z Gazety Polskiej
i autorski paw Doroty Gawryluk A dobro Polski?. Dogorywa program Macieja
Pawlickiego Polacy. To nic, e programy te nie miay widowni. Byy zgodne z
nurtem rozliczeniowym. Tropiy, pitnoway, obnaay. Walczyy z postkomun i
szukay wrogw. W Programie 2 sztandarowym programem byo Warto rozmawia Jana Pospieszalskiego. Szefami anten zostali ludzie godni zaufania. Niestety
wszystkie te dziaania nie zadowalay premiera. Potrzebowa do realizacji swojej linii, do umocnienia susznej idei walki o wszystko i ze wszystkimi, innego wodza
PiS-owskiej telewizji. Wildstein by dobry na pocztek.
Nie bd ukrywa, e nie miaem wpywu na jego nominacj, cho osobicie prawie go nie znaem Ale Wildstein postanowi uprawia polityk na zasadzie: wszystkim, ktrzy go powoali w pysk. Ja to znios, inni nie (Fakt 10.03.2007 r.). Cesarz opuci kciuk do dou i Wildstein poleg.
Misja Urbaskiego
Jestem przekonany, e Andrzej Urbaski tak spluralizuje TVP, e wszyscy, cznie ze mn bd zdziwieni. To bdzie telewizja polifoniczna w stopniu dotychczas nieznanym, przekonywa Jarosaw Kaczyski, rzucajc na front apolitycznego szefa kancelarii prezydenta Lecha Kaczyskiego. W zarzdzie TVPiS wspiera
Urbaskiego apolityczny rekomendowany przez PiS, najbardziej zaufanych z ludzi braci Kaczyskich, Sawomir Siwek.
Na stanowisko dyrektora Jedynki wrcia z chorobowego przyjacika rodziny
Kaczyskich, Magorzata Raczyska.
Jej kariera (Dziennik, 22.09.2007 r.) jawi si jako jeden z najwikszych ekscesw IV RP Teraz dziki protekcji braci Kaczyskich Magorzata Raczyska
kieruje najwikszym w Polsce programem telewizyjnym. Jej wsppracownicy s
bezlitoni: Cwaniaczka, karierowiczka, dziennikarskie zero.
Tu przed wyborami Urbaski uruchamia TVP INFO. Od dawna zapowiadany
kana informacyjny. Stanowisko szefa kanau dostaje protegowana Sawomira Siwka, Beata Jakoniuk-Wojcieszak. Po klsce w Jedynce programu Ring u Jakoniuk
dostaj programy Rafa Ziemkiewicz i dyrektor radiowej Jedynki, Jacek Sobala,
prowadzcy program w Telewizji Puls.
Nad suszn treci Wiadomoci czuwa wicedyrektor Agencji Informacyjnej
TVP, Patrycja Kotecka. Par miesicy temu Kotecka nie wahaa si publicznie mwi do reporterw, wydawcw i prezenterw Wiadomoci TVP, e jakiego materiau nie puci, bo to moe zaszkodzi PiS Czasami Kotecka zachowuje si jak
reporter: przynosi newsy, przecieki, dokumenty. Ma swoje rda, ale tylko po jednej stronie mwi w Wiadomociach. W PiS, w rzdzie, w Ministerstwie
Sprawiedliwoci, prokuraturze. Dziennikarze przypominaj, e po aresztowaniu
162

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 163

Media, Internet, cenzura


kardiochirurga G. Daa reporterowi dokadne dane wiadkw zeznajcych przeciwko lekarzowi (Gazeta Wyborcza, 13.09.2007 r.).
Misja Urbaskiego bya do wyborw jak Misja specjalna. Do misji specjalnej
potrzebni s specjalni ludzie. Zatrudniono wic w Wiadomociach nowych. Prezentera Misji specjalnej sztandarowego programu rozliczeniowego pod nadzorem
specjalnym Anity Gargas, Piotra Czyszkowskiego. Program jak po sznurku realizowa lini PiS. Wskazywa agentw, lustrowa, tropi oligarchw, przypomina przewiny postkomunistw i ich samych. Tak si dziwnie ukadao, e dziennikarze Misji mieli nosa do tematw, ktre na drugi dzie byy albo tematami konferencji prasowych Ziobry, albo Kamiskiego, albo Wassermanna.
Wiadomoci zasilili te jak podaje prasa kolejny wsppracownik Gazety
Polskiej, aktywny dziaacz Naszoci, Filip Rdesiski, i tropica w Gazecie Polskiej policyjnych informatorw, ktrzy ujawnili Gazecie Wyborczej kulisy dymisji komendanta policji, Adama Rapackieg, Karolina Wichowska.
Przed wyborami 21 padziernika misja Urbaskiego nabraa szczeglnego znaczenia. Spluralizowana, polifoniczna w stopniu dotychczas nieznanym telewizja ruszya do walki o zwycistwo wyborcze PiS. Im bliej byo wyborw, tym bardziej rosy supki obrazujce czas, jaki w programach TVP zajmowali politycy PiS.
Zarzd telewizji podj w trybie pilnym uchwa zakazujc czonkom zarzdu wypowiada si do mediw. Bya to reakcja na publiczne zarzuty dotyczce faworyzowania PiS, jakie stawia telewizji rekomendowany do zarzdu przez LPR Piotr Farfa. Przedtem zarzd podj uchwa zakazujc pracownikom telewizji rozmw z
mediami.
W ostatnim tygodniu wrzenia, gdy w sondaach PiS i PO szy niemal eb w eb,
PiS dostao w telewizji 8,5 godziny, a PO poow mniej 4,5 godz.
W tygodniu midzy 1 a 7 padziernika na informacje o PiS, o prezesie PiS oraz
rzdzie PiS telewizja przeznaczya prawie 30 godzin czasu antenowego. Druga w
sondaach Platforma Obywatelska dostaa od telewizji czas 6 godz. 11 min. Lewica i Demokraci 5 godz. 6 min, a PSL 2 godz. 1 min.
Telewizja publiczna i KRRiTV to jedyne instytucje, ktrym obserwatorzy wyborw z OBWE zarzucili stanie w wyborach po stronie PiS.
Jak dogodzi braciom K.?
Nic nie pomogo. PiS przegrao. Co trzeba byo jeszcze zrobi, by zadowoli
wodza, ktry wbrew faktom twierdzi, e \opowieci o podporzdkowanej nam
telewizji publicznej s opowieciami cakowicie oderwanymi od rzeczywistoci\, i wini telewizj za to, e nie przerwaa w czasie ciszy wyborczej emisji
spotu zachcajcego modzie do pjcia na wybory. (\Dziennik\, 24.10.2007
r.). Ba, eby w spocie bya tylko tre \id na wybory\, premier by wybaczy.
Ale wedug niego, tam by czon \zmie Polsk\, co wskazywao, by nie gosowa na PiS. Czy po to premier postawi na czele telewizji szefa Kancelarii
Prezydenta?
PiS-owski specjalista od hakw, pose Jacek Kurski, te uwaa, e telewizja publiczna nie sprzyjaa PiS, a nawet naganiaa wyborcw PO.
163

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 164

Raport ggaczy
Kiedy panie pole, kiedy? Wtedy gdy 19 padziernika tu po \Teleexpressie\ nadaa reporta o posance Sawickiej, ktr 1 padziernika CBA zapao na
przyjmowaniu apwki, czy wtedy gdy przemilczaa jej konferencj prasow?
Wtedy gdy po raz pierwszy zamaa ramwk i we wtorek 16 padziernika retransmitowaa konferencj CBA, czy w rod, gdy 17 padziernika powtrzya
j raz jeszcze? Czy moe wtedy, gdy do sprawy Sawickiej dorzucia nazwiska
Radziszewskiej, Pitery i Schetyny posw PO? Czy moe wtedy, gdy po raz kolejny zamaa ramwk i nadaa dodatkowy, lizusowski program \Autografy\ z
udziaem Zyty Gilowskiej?
Publicystka \Gazety Wyborczej\ Teresa Bogucka (\TVP wersja dla ciemnego ludu\, 19.10.2007 r.), analizujc zawarto najwaniejszych programw informacyjnych w czasie kampanii wyborczej, zauwaa: \Z jakich powodw przez
cay ubieg tydzie [TVP przyp. J.B.] informowaa w \Wiadomociach\, e Barbara Blida bya przestpc, a dr G. morderc. W tym tygodniu min. Ziobro ustpi miejsca drugiemu wedug premiera czowiekowi uosabiajcemu misj PiS Mariuszowi Kamiskiemu. Telewizja umoliwia zrobienie mu spektaklu, w ktrym
prosta wiadomo z pocztku miesica o apwkarstwie posanki, zostaa rozwinita w spisek przeciwko polskiej subie zdrowia i polskim chorym. \Sprywatyzowany szpital\ ma odegra rol pustej lodwki z poprzedniej kampanii. Przedwczoraj
\Wiadomoci\ skleiy z rnych wyimkw konsekwentn wizj podstpnych planw zawaszczenia szpitali. Wraz ze spotem PiS o czowieku umierajcym, bo go
prywatny szpital nie przyj ma by to produkt do kupienia przez ciemny lud\
Tak oto dziaaa \polifoniczna w stopniu dotychczas nieznanym\ telewizja publiczna, by zadowoli braci K. Prezydenta i premiera. Niestety ani premier, ani prezydent nie potrafi tych dziaa doceni.
PiS przegrao wybory, nie dlatego, e jak mwi J. Kaczyski, \przeciwko uczciwym ludziom, ktrzy w Polsce chcieli zaprowadzi prawo, sprawiedliwo i
porzdek, zawizano szeroki front nienawici\, ale wanie dlatego, e zawizano
szeroki front, by byo prawo, sprawiedliwo i szacunek dla ludzi.
(Przegld, 31 padziernik 2007)

Prasa
Ciekawie te dziao si w prasie. Rozpychanie si Prawa i Sprawiedliwoci
najlepiej ilustrowa przykad zmian w dzienniku Rzeczpospolita, ktrym po mierci Macieja ukasiewicza, nastpcy Dariusza Fikusa kierowa dziennikarz i wydawca Grzegorz Gauden, powizany z norwesk Orkl, wspwacicielem dziennika. Po
wyborach2005 nastpia zmiana w radzie nadzorczej skarbowego udziaowca w Presspublice czyli w PW Rzeczpospolita SA. W lad za t zmian nastpiy zmiany w
dzienniku: G. Gauden zosta odwoany (przypomnie trzeba, e p roku wczeniej usun z redakcji Bronisawa Wildsteina, ktry opublikowa w Internecie wyniesion z
IPN tzw. List Wildsteina), a nowym naczelnym, bez porozumienia z zespoem redakcyjnym, co dotychczas byo praktykowane, zosta Pawe Lisicki, znany z konserwatywnych pogldw jawny stronnik PiS. Lisicki usun dwch swoich zastpcw. Z za164

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 165

Media, Internet, cenzura


rzdu Presspubliki, wydawcy gazety, usunito dwoje dotychczasowych wiceprezesw.
Zgod na te dziaania musiaa da spka PW Rzeczpospolita, w 100 proc. bdca wasnoci Skarbu Pastwa, w ktrej radzie nadzorczej przewodniczy Andrzej Liberadzki, przyjaciel i dawny zwierzchnik (w Gosie Wybrzea) Macieja opiskiego, ministra w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyskiego.
Przytaczamy te przykady, by pokaza, jak dokonywao si odzyskiwanie mediw przez rodowisko Prawa i Sprawiedliwoci i jaka media moe czeka recydywa. Trzeba tu doda, e Krzysztof Czabaski odnawia prb powrotu do polityki,
bdc kandydatem do Sejmu, z listy naturalnie Prawa i Sprawiedliwoci. A z pewnoci cieszy si on zaufaniem prezesa PiS. Dlaczego? Przypomnijmy: niegdy
by redaktorem naczelnym Expressu Wieczornego, przejtego w 1991 roku przez
Fundacj Prasow Solidarno (czy kto pamita nazwiska zaoycieli? Przypomnijmy: Jarosaw Kaczyski, Maria Stolzman, Sawomir Siwek, Krzysztof Czabaski, Maciej Zalewski oraz Bogusaw Heba). W latach 1993 2000 toczyo si ledztwo w sprawie nielegalnego finansowania przez FPS partii Porozumienie Centrum, (pierwsze dziecko Jarosawa Kaczyskiego). ledztwo umorzono z przyczyn
formalnych.
W 1995 FPS zaoya spk Srebrna o kapitale 5.564 tys. z., w ktrej mniejszociowe udziay objli, midzy innymi, Barbara Czabaska (wtedy ona Krzysztofa Czabaskiego) i Jarosaw Kaczyski, ktrzy wnieli po 2 tys. z.
Ani mrocznymi interesami FPS, ani Srebrnej nie bdziemy si tu zajmowa, opisane zostay wielokrotnie gdzie indziej.
Modsz generacj dziennikarzy, wspierajcych Jarosawa Kaczyskiego i jego
parti reprezentuje Joanna Lichocka, ktra dzi otwiera list wyborcz PiS w Kaliszu. Zasugi pooya nie tylko w samej publicystyce, ale take czynnie wspierajc
prezesa np. w kampanii wyborczej na prezydenta w 2010 roku. Sposb, w jaki wyraaa swoje pogldy (bya wspprowadzc) w debacie midzy Bronisawem Komorowskim a Jarosawem Kaczyskim, sta si nawet powodem skargi do Rady Etyki Mediw, ktra o dziwo wydaa opini m. dla J. Lichockiej miadc piszc, e: Zasady rzetelnego dziennikarstwa zostay /-/ zamane, a dziennikarz
telewizji publicznej zachowa si stronniczo. Rada Etyki Mediw uznaa, e zachowanie dziennikarki naruszao zapisan w Karcie Etycznej Mediw ZASAD OBIEKTYWIZMU - co znaczy, e autor przedstawia rzeczywisto niezalenie od
swoich pogldw, rzetelnie relacjonuje rne punkty widzenia.
Media niezalene (od PiS) traktowane s czsto przez jego politykw jak forpoczty wroga. Niezalenie od tego, czy s to media krajowe, czy zagraniczne,
traktowane s z najwysz nieufnoci, a nawet wrogo, ze skutkami czasem tyle nieoczekiwanymi, co gronymi dla pastwa: warto tu wspomnie tzw. afer
kartoflan, o ktrej P. Rachtan pisa w Kontratekstach: Kiedy (...) Peter Koehler opublikowa w Die Tageszeitung satyryczny tekst o braciach Kaczyskich
Nowe polskie kartofle. Dranie chccy opanowa wiat. Lech Katsche
(mlaskajcy- red.) Kaczyski. retorsje dotkny uczestnikw szczytu Trjkta
Weimarskiego, a prokuratura (czy wtedy to nie Zbigniew Ziobro by Prokuratorem Generalnym?) wszcza postpowanie zawiadomiona o przestpstwie przez
165

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 166

Raport ggaczy
Przemysawa Gosiewskiego. Na szczcie Koehler w Polsce si nie pojawi,
cho wiadkw przesuchano.
Stosunki z pastwami sojuszniczymi stay si w ten sposb zakadnikami wraliwoci przywdcw PiS na opinie o nich. W kraju PiS zacz w lipcu 2008 roku bojkotowa audycje publicystyczne TVN i TVN24, ktre oskara o brak obiektywizmu.
Wedug dziennika Rzeczpospolita, poszo o pechow rozmow z Markiem
Suskim. Pose Prawa i Sprawiedliwoci mia wystpi w TVN z ministrem Aleksandrem Gradem, ale na miejscu okazao si, e Grada zastpi Jacek Socha. Z tumacze dziennikarza Suski zrozumia, e to Grad nie chcia z nim wystpi. W rozmowie z Rzeczpospolit pose Suski podkreli, e politykw PiS, ktrzy maj ze
dowiadczenia z TVN jest wicej. - Mamy do roli chopca do bicia - stwierdzi.
Wszystkie te informacje potwierdzi jeszcze w rod wieczorem w wypowiedzi
dla TVN24 szef klubu PiS Przemysaw Gosiewski. - Posowie PiS nie bd brali udziau w programach informacyjnych (TVN i TVN24 - przyp. red.), bo widzimy
brak obiektywizmu dziennikarskiego i w tej sprawie nie moemy godzi si na tego typu praktyki - owiadczy polityk PiS.- podaa Gazeta Wyborcza.
Jarosaw Kaczyski uzasadnia t decyzj niesychanym grubiastwem, osobliwie satyrycznego programu Szko kontaktowe, ktre przyrwna (...) do polityki tzw. niemieckich pism gadzinowych, ktre za wszelk cen chciay doprowadzi Polsk i Polakw do najniszego poziomu. Okreli te TVN jako formacj,
bo to co wicej ni tylko stacja telewizyjna, siejc w Polsce nienawi i
niezwykle radykalnie przeciwstawiajc si jakiejkolwiek prbie zmiany, wzmocnienia Polski. (Wprost, J. Kaczyski stawia warunki TVN).
Ju w styczniu 2009 bojkot zosta zawieszony.
Ale pewnie swojej opinii z 2005 roku (W Polsce tak naprawd wolnych mediw
nie ma. Jest pewien ukad i dziennikarze, ktrych pozycja jest bardzo trudna konferencja prasowa Jarosawa Kaczyskiego w Krakowie, 27 lutego 2005 za Wikicytaty) nie zmieni.
Jeszcze dwa cytaty, wiadczce o wielkiej do mediw nieufnoci i niechci:
Rzeczywisto jest taka, e TVN bulgocze nienawici wobec PiS. Nie lepiej
jest z Polsatem wywiad dla Rzeczpospolitej, 26 padziernika 2007;
Ja bym bardzo prosi radia, w szczeglnoci niemieckie, by nie prowadziy
kampanii zmierzajcej do tego, aby odwraca uwag od wanych spraw, a zajmowa si jakimi bzdurami, zupenie drobnymi wydarzeniami. () Media niemieckie powinny by szczeglnie ostrone, bo mog by posdzane o wtrcanie si do
polskich spraw wewntrznych odpowied na pytanie dziennikarza radia RMF
FM o zaguszanie rozmw telefonicznych pielgniarek strajkujcych latem 2007
Media niemieckie to w tym kontekcie radio RMF FM.
Podobnie zreszt traktowa Internet, o ktrego uytkownikach niefortunnie si
wyrazi w wywiadzie w marcu 2008 roku dla serwisu pis.org.pl:
Osobicie nie jestem zwolennikiem zmuszania ludzi do brania udziau w wyborach ani te znacznych uatwie jeli chodzi o oddawanie gosu. Akt gosowania powinien by wedug mnie czynnoci powan, wiadom, wymagajc pewnej fatygi. Nie jestem entuzjast tego, eby sobie mody czowiek siedzia przed kompu166

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 167

Media, Internet, cenzura


terem, oglda filmiki, pornografi, pociga z butelki z piwem i zagosowa, gdy
mu przyjdzie na to ochota. Zwolennicy gosowania przez Internet chc t powag
odebra. Dlaczego? Wiadomo, kto ma przewag w Internecie i kto si nim posuguje. T grup najatwiej manipulowa, sugerowa na kogo ma zagosowa.

Jednak Prawo i Sprawiedliwo nie zlekcewayo Internetu.


Po przegranych w 2010 roku wyborach prezydenckich jego politycy uskarali si
na internautw, zacytujmy tu trzy relacje prasowe z tamtej jesieni.
20 padziernika 2010 gazeta.pl donosia:
Wsplne posiedzenie komisji sprawiedliwoci i specsub ws. ataku na biuro PiS
- Internetowe wpisy powinny zosta poddane szczegowym badaniom - apelowaa posanka Beata Kempa - Trzeba przeanalizowa wpisy przeciw Jarosawowi
Kaczyskiemu, a take pozostaym politykom PiS. Zadaniem ABW jest ciga tych,
ktrzy takie opinie, oceny formuuj - dodaa.
- Okoo godziny temu na Facebooku pojawi si wpis Dobrze temu patafianowi, ten drugi te powinien zdechn - oburza si pose PiS Andrzej Jaworski. Doda, i ABW moe namierzy taki wpis w cigu 10-15 min.
- Jeli kto pisze na swoim blogu, e jeszcze w tym roku Jarosaw Kaczyski bdzie rozmawia z siami wyszymi i bdzie to dobry rok, to ja oficjalnie skadam
doniesienie do prokuratora o popenienie przestpstwa podegania do nienawici.
Bo tak to naley teraz odczyta - mwi pose Zbigniew Girzyski.
PiS: Gro nam w internecie. Trzeba wprowadzi monitoring sieci relacjonowao 21 padziernika radio TOK FM:
PiS chce, aby ABW i policja zaja si ciganiem internautw, ktrzy w internetowych wpisach kieruj wobec politykw groby karalne. Wedug posw na uytkownikw amicych w sieci prawo powinni donosi do organw cigania administratorzy forw, a prokuratura miaaby wszczyna postpowania z urzdu. - Bdzie
sporo pracy przy tym - przyznaje pose Jarosaw Zieliski. Moliwe, e w tej sprawie w Sejmie pojawi si projekt ustawy.
Na pojawiajce si w internecie groby wobec parlamentarzystw PiS zwrcili
uwag politycy tej partii podczas porannego posiedzenia poczonych komisji sejmowych: sub specjalnych oraz sprawiedliwoci i praw czowieka. Beata Kempa z
PiS zauwaya, e najwicej jest ich pod adresem Jarosawa Kaczyskiego. - Ale s
te pogrki w internecie wobec innych dziaaczy PiS. Ja te widziaem w internecie groby kierowane pod moim adresem - mwi nam z kolei pose Jarosaw Zieliski.
Administrator forum powinien donosi na internautw do organw cigania
Jak posowie PiS wyobraaj sobie ten monitoring? Koncepcj politykw pozna
reporter TOK FM. Wedug posa Jarosawa Zieliskiego autorzy wpisw w internecie, w ktrych zawarta jest groba karalna wobec polityka, powinni by cigani z urzdu przez prokuratur. - Tak samo jak teraz dzieje si, gdy pojawia si informacja w prasie, ktra wskazuje na przestpstwo czy przekroczenie uprawnie - mwi
pose PiS.
167

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 168

Raport ggaczy
Jego zdaniem bdzie przy tym sporo pracy, bo forw w sieci jest bardzo duo. Ale przecie za kade odpowiada jaki administrator. Jeeli wic pojawi si wpis,
ktry sam w sobie jest przestpstwem, to taki administrator powinien mie obowizek zgosi to odpowiednim organom cigania. W szczeglnoci powinno zajmowa si tym internaut ABW, policja, a nastpnie wymiar sprawiedliwoci - tumaczy Jarosaw Zieliski.
Jak si dowiadujemy niewykluczone, e w tej sprawie politycy PiS zgosz do
laski marszakowskiej odpowiedni projekt ustawy.
PiS bdzie monitorowa internet. Kto podpadnie - do prokuratury alarmowaa 1 lutego 2011 wyborcza.pl:
W pitek odbdzie si pierwsze posiedzenie parlamentarnego zespou ds. monitorowania internetu, w tym midzy innymi portali politycznych. Kto podpadnie posom moe liczy si z zawiadomieniem do prokuratury. Nowe ciao parlamentarne nosi nazw Zesp ds. Promocji Wolnoci Przekazu i Poszanowania Zasad Dialogu Spoecznego w Komunikacji.
Prawo i Sprawiedliwo chce by internauci brali odpowiedzialno za sowa. Mamy konkretne przykady caych stron, czy forw, ktre kipi nienawici, obraaj konkretne osoby, w tym te ktre nie peni funkcji publicznych - mwi szef zespou pose Andrzej Jaworski.
- Kipi nienawici do PiS, czy take do innych partii politycznych - pytamy: Do konkretnych osb, ale agresja skierowana do Prawa i Sprawiedliwoci jest wyjtkowo dua - mwi pose.
Kady pokrzywdzony bdzie mg dochodzi swoich praw
Posowie chc broni midzy innymi przedsibiorcw, ale take innych (np. lekarzy) przed sownymi atakami w internecie. O niebezpiecznych i agresywnych treciach posowie bd zawiadamia organy cigania. Chc te zmienia prawo. Aby doprowadzi do tego, e kady bdzie mg dochodzi swoich dbr osobistych
- dodaje Jaworski.
Zesp skada si z posw z PiS-u: Andrzeja Jaworskiego, Piotra Cybulskiego,
Zbigniewa Girzyskiego, Zbigniewa Kozaka, Maksa Kraczkowskiego, Leonarda
Krasulskiego, Tomasza Latosa, i Kazimierza Smoliskiego. Pose z PO raczej bdzie mia trudnoci w przeforsowaniu swoich racji.
Ju kilka miesicy pniej nastpi radykalny zwrot akcji i Prawo i Sprawiedliwo wrcio do swojej starej troski o wartoci oglniejsze, ni tylko interes tej partii i bezpieczestwo jej szefa. Organy cigania zajy si wtedy skromnym studentem z Tomaszowa Mazowieckiego. Posumy si tekstem P. Rachtana z Kontratekstw:

Zabij Komora, zabij Kaczora, zabij...


Obudni politycy lamentuj od kilku dni nad losem biednego internauty z Tomaszowa, ktremu zbrodniczy reim Tuska wpakowa si o 6 rano do mieszkania i zabra narzdzie pracy, rozrywki i dziaalnoci publicznej, polegajcej na niewinnym
naigrawaniu si z osoby prezydenta. Oraz jego maonki. Brutalni wysannicy wa168

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 169

Media, Internet, cenzura


dzy uniemoliwili w ten sposb realizacj podstawowego prawa obywatelskiego do
swobody wypowiedzi, w tym - rzetelnej krytyki rzdzcych.
Dzisiaj (wadza - PAP) nie jest ju w stanie tolerowa nawet wolnoci w internecie - krytykowa poczynania ABW Jarosaw Kaczyski.
To co robi obecny rzd to zwyczaje biaoruskie i rosyjskie - oburzy si pose
Zbigniew Girzyski - Takie dziaania to tworzenie klimatu, w ktrym ludzie, ktrzy
krytykuj rzd, s traktowani jak pospolici przestpcy.
Pose Pawe Poncyliusz (PJN) do kamery TVN24: Wkrtce na ulicach bd apanki na mylcych inaczej ni wadza.
Natomiast Edyta ya, bya rzeczniczka Zbigniewa Ziobry, uczestniczca w briefingu psotnego internauty Frycza, zapowiedziaa, e razem uruchomi now stron
internetow zawierajc podobne treci, co antykomor.pl.
Te treci opisaa w swoim owiadczeniu ABW tak: Gry te moliwe s do
pobrania i zainstalowania na komputerze bezporednio ze strony gwnej witryny.
Strona nie wymaga podania adnych hase ani przeprowadzenia adnego procesu rejestracji. Czynnoci wystarczajc do zainstalowania gry
jest jedynie dwukrotne kliknicie na ikon programu (przedstawiajc Prezydenta
Bronisawa Komorowskiego, ktremu po chwili zostaje przestrzelona gowa).
Ani prezes, ani przewodniczca nie ujli si przed 5 laty za bezdomnym Hubertem H., ktry puci wizank pod adresem wczesnego prezydenta, za co cigaa
go policja caego pastwa polskiego. Wizank puci z oparami alkoholu w powietrze, a nie na stron internetow. By to wic akt jednorazowy, chwilowy. (...)Milcza Girzyski, nie odezwa si Poncyliusz gdy pan Aleksander, 50-letni rencista z
Elblga, zosta przez elblsk prokuratur poddany badaniu na okoliczno rozsyanych e-mailem karykatur: obrazkw z kaczorami-aniokami albo kaczek z napisem A teraz kochani wyborcy... pocaujcie nas w kupry!.
Dzi w swawolnej grze Komor killer i Komor szoter przestrzelona zostaje
gowa prezydenta Komorowskiego. Jutro - moe w grze wystpi prezes Kaczyski.
A pojutrze - moe Poncyl straci ycie, wszystko zaley od wolnej decyzji figlarza.
Czy dzieci Poncyliusza, widzc swojego tatusia wystpujcego w grze (Zabij Poncyla) uznaj, e warto wolnej wypowiedzi warta jest gupstw, ktre ojciec wygaduje?
Co za do zapowiedzi, e opozycja zawalczy o likwidacj tego okrutnego art.
212, ktry przewiduje kar wizienia za zniewaenie (np. przez dziennikarza) osoby publicznej, to niech czytelnicy pamitaj, e przed rokiem taka inicjatyw zgosi w Sejmie minister Krzysztof Kwiatkowski z rzdu Donalda Tuska. I co zrobili
posowie? Posowie projekt odrzucili.
Tak wic Prawo i Sprawiedliwo ujawnio swj relatywizm: gdy obraaj naszego ciga, gdy cigamy (susznie) stronnika PiS wara od niego!
Manipulacje dotycz nie tylko mediw, take treci, ktre mogyby by niekorzystnie interpretowane, a znajduj si na wasnej PiS-u stronie internetowej, co zostao opisane w poniszym komentarzu:
Autocenzura Prawa i Sprawiedliwoci rodem z PRL
Piotr Rachtan | Polska | 2010-11-24, Kontrateksty.pl
169

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 170

Raport ggaczy
Z archiwum multimedialnego PiS zniky spoty wyborcze z kampanii prezydenckiej. Zniko znacznie wicej...
Nie ma przemwienia do przyjaci Rosjan. Obejrze je mona na YouTube, pod
adresem:
http://www.youtube.com/watch?v=wZ3EEZs39zE&feature=related ale nie w
serwisie partii.
Nie ma spotu Fortepian i dby. Nie ma ladu kampanii, w ktrej kandydat prezes uczestniczy i zdoby 48 proc. gosw.
Z okresu midzy 18 marca a 9 listopada 2010 w archiwum ostay si ino dwa filmy: Prezes PiS przed posiedzeniem RBN o propozycjach pomocy dla powodzian
z 27 maja i Jarosaw Kaczyski apeluje o rzetelne informacje w sprawie katastrofy smoleskiej z 1 czerwca.
W dziale Aktualnoci jedyne informacje, zwizane z kampani prezydenck
Jarosawa Kaczyskiego to oficjalne wyniki obu tur. Ledwie dwie informacje z dugotrwaej rywalizacji!
Nie ma adnego Komentarza politycznego z okresu midzy marcem a lipcem
2010. jakby politycy PiS nic wtedy nie publikowali.
Rzetelnych informacji o przeszoci wasnej nie ma - prezes sta si wasnym
cenzorem, ktrym nie chcia by z nominacji Tadeusza Mazowieckiego. Jest nawet
bardziej skuteczny, ni dawni cenzorzy z ulicy Mysiej, ktrzy po zmianie I sekretarza dbali tylko o to, by nazwisko starego sekretarza nie pojawiao si w gazetach.
Archiwalnych numerw nie usuwano z bibliotek, co najwyej zaliczano je do cymeliw. Dzi Jarosaw Kaczyski jest bardziej skuteczny, moe silniej motywowany: usuwa wszystkie lady niektrych momentw swojego ycia politycznego ze
stron www.pis.org.pl, ktre wi si z obrzydliwymi dysydentami.
Na szczcie Internet nie pozwala pj mu w lady pozbawionych wyobrani i
rozumu dyktatorw i kady uparciuch bez trudu trafi na te cenne dla wspczesnych
Polakw i przyszych pokole idee, myli, refleksje a nawet zwyke informacje.
Dzi, przed wyborami 2015 Prawo i Sprawiedliwo nie kryje, e chce odwrci
bieg historii i odzyska media publiczne. Pracuje nad tym Jarosaw Selin, piszc now ustaw medialn, ktra zlikwiduje medialne spki skarbu pastwa i przeksztaci je w narodowe instytucje kultury. Media publiczne zostan przeksztacone w
media narodowe, cokolwiek miaoby to znaczy. A jeli narodowe, to penice
zupenie inn misj, ni publiczne. Szczeglnie wyrazicie brzmi to pojcie narodowych mediw, gdy przypomnimy sobie definicj PiS Narodu jako realnej
wsplnoty poczonej wizami jzyka i szerzej caego systemu semiotycznego,
kultury, historycznego losu, solidarnoci. Dziki temu jednostka moga si odnale
jako czowiek, jej ycie nabierao sensu, a poprzez mechanizm demokratyczny pastwa narodowego zyskiwaa te podmiotowo we wsplnocie.
Ciekawi nas bardzo, jak w tak opisanej rzeczywistoci zmieszcz si w mediach
publicznych, pardon narodowych, wci egzystujce w granicach Polski mniejszoci, niestety narodowe.
170

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 171

Zakoczenie

Walka z systemem, chcemy zmiany itp.


Podobne hasa wysuwane s czsto w kampanii wyborczej (nie tylko przez zwolennikw PiS). Warto si nad nimi zastanowi. Co to znaczy obali system?. System obowizujcy w Polsce to demokracja, pastwo prawa i gospodarka rynkowa.
Jeli go obalimy to co? No to musi by albo anarchia, albo inny system. A co to
jest inny system? Proste: dyktatura, pastwo policyjne i gospodarka centralistyczna,
taka jak w PRL (wiemy, czym si skoczya).
Pomys obalania systemu powtarzany jest bezmylnie, bez zrozumienia, co to
znaczy. Tak samo postulat zmiany, zmienimy Polsk, itp. Zmienimy na jak? Z
materiau, ktry przedstawilimy w tym opracowaniu wynika, e PiS chce zmieni
Polsk na duo gorsz. 26 lat po obaleniu komunizmu mamy prc do wadzy parti, ktra chce przywrci w Polsce wszystko to, co w PRL byo najgorsze: dyktatur jednej partii, a nawet jednej osoby (Jarosawa Kaczyskiego, opiszemy to dalej), centralistyczn, pastwow gospodark (nie dla wszelkiej prywatyzacji
wielu politykw PiS wielokrotnie), pastwow sub zdrowia, godowe emerytury
finansowane z budetu, dyspozycyjne politycznie prokuratury i sdy, pastwo podsuchw i zbierania hakw, cenzur, zalene politycznie media, nauczanie faszywej historii (polityka historyczna), itd. Czy aby zwolennicy obalania systemu i
zmiany wiedz czego chc?

Pezajcy zamach stanu


Powtarzane od lat notoryczne kamstwo na niemal kady temat gboko zapado
w wiadomo wielu Polakw. Stali si spor czci spoeczestwa, ktrej wiadomo prawie ju nie kontaktuje rzeczywistoci do tego stopnia, e trudno z nimi
dyskutowa, bo broni tego faszu niczym niepodlegoci. Systematycznie sczone
przy kadej okazji kamstwo dziaa na masow skal. I nie jest ono dzieem przypadku. Wiele wskazuje, e jest to cz starannie przemylanego planu przejcia
wadzy i zmiany ustroju na autorytarny.
Nie miejmy zudze. Jeli PiS osignie wynik wyborczy pozwalajcy na zmian
konstytucji, to projekt tej konstytucji znamy (opisalimy go w naszym raporcie). Ta
konstytucja pozwala pynnie przej z demokracji do dyktatury. Prezydent, ktry
171

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 172

Raport ggaczy
moe w kadej chwili, pod byle pretekstem, a nawet bez pretekstu, rozwiza parlament, ktry nie ma adnego konkretnego terminu na ogoszenie nowych wyborw
(waciwie moe ich nigdy nie ogosi, a jego decyzji nie ma kto wtedy zakwestionowa), ktry moe zmienia wszystkich sdziw po uwaaniu, w tym sdziw
Trybunau Konstytucyjnego i Pastwowej Komisji Wyborczej, ma umoliwi powrt do systemu podobnego do tego z czasw PRL. Prawdziw wadz moe sprawowa partia (oczywicie PiS) i jej prezes, a rzd i parlament bd tylko tej wadzy
wykonawcami.
Wiele wskazuje na to, e praktycznie rzdzi ma Jarosaw Kaczyski, jako pozakonstytucyjny hegemon, za porednictwem swych namiestnikw: premiera i prezydenta, oraz zdyscyplinowanej, karnej, posusznej do blu wikszoci sejmowej. A
w przyszoci i Sejm moe ju nie by potrzebny, chyba e fasadowy, jak na Biaorusi.
Czy jest moliwe funkcjonowanie takiego systemu? Jeli zamie si wszelki opr, na przykad za pomoc tej majcej wikszo konstytucyjn zdyscyplinowanej
maszynki do gosowania zawsze zgodnie z wol Prezesa, jak najbardziej. Pewn
prbk takiej sytuacji mielimy za czasw rzdu AWS, gdy bya wikszo sejmowa, by premier, a prawdziwe decyzje podejmowa Marian Krzaklewski. Brakowao mu tylko, na szczcie, dyspozycyjnego prezydenta i wikszej przewagi w Sejmie. No i koalicjant, Unia Wolnoci, nie chcia go sucha.
Znamy te przykady zagraniczne i historyczne. Deng Xiaoping przez 4 lata rzdzi Chinami bdc tylko prezesem federacji brydowej, a przez nastpne 3 lata rzdzi cakowicie niekonstytucyjny twr: sekretariat crek Deng Xiaopinga. Parlament i wybory istniay te w PRL (a w praktyce rzdzi i tak pierwszy sekretarz
PZPR), istniay w ZSRR, istniej na Biaorusi, w Rosji W Rosji jest parlament,
odbywaj si wybory, a rzdzi i tak Wadimir Putin, ktry sprawuje raz funkcj premiera, raz prezydenta i waciwie nie ma znaczenia, ktr akurat sprawuje. Rzdzi
i tak.
Kluczem do takiego systemu rzdw, dyktatury z fasadowym parlamentem i nieistotnymi wyborami, jest to, czym Jarosaw Kaczyski ju dysponuje: zdyscyplinowana, idealnie posuszna partia i posuszny tej partii prezydent. Ostatnim brakujcym elementem jest osignicie konstytucyjnej wikszoci w parlamencie, pozwalajce na zmian konstytucji. I to jest prawdziwym celem Kaczyskiego. Dla tego
celu gotw jest obieca kade gruszki na wierzbie, zreszt i tak nie zamierza tych
obietnic realizowa.
No dobrze, ale wikszo parlamentarna i prezydent z tego samego rodowiska
politycznego, to jeszcze nic zego. Taka sytuacja par razy w Polsce ju bya. Na
czym wic polega rnica? Na tym, e PiS jest parti wyjtkow. Parti nie uznajc regu gry demokratycznej, wodzowsk, w ktrej nie istnieje nawet lad wewntrznej demokracji. Jarosaw Kaczyski pracowa nad tym przez lata. Kady, kto omieli si mie jakie niezalene pogldy, kto omieli si okaza jakiekolwiek inne zdanie, ni prezes, a nawet kady kto zaczyna mie zagraajcy monopolowi
prezesa autorytet, by bezlitonie z partii wyrzucany. I nie mia adnych szans na
skuteczne odwoanie od jednoosobowej decyzji prezesa.
172

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 173

Zakoczenie
A mechanizm tego jest do prosty i zapisany w statucie. Prezes PiS ma w partii
ogromn wadz:
Okrela j Art. 15. statutu
1. Prezes PiS jest najwysz wadz wykonawcz PiS.
2. Do kompetencji Prezesa PiS naley w szczeglnoci:
[]
3) kierowanie:
a) biec dziaalnoci ugrupowania,
b) pracami Klubu (Koa, Zespou) Parlamentarnego za porednictwem ich przewodniczcych,
c) pracami Rady Politycznej oraz Komitetu Politycznego,
[]
5) wnioskowanie w sprawach, o ktrych mowa w Statucie, w tym w sprawie:
a) regulaminw wadz naczelnych PiS,
b) wyboru, powoywania i odwoywania czonkw wadz PiS,
6) okrelanie zakresu zada i kompetencji Wiceprezesw PiS, Przewodniczcego Komitetu Wykonawczego, Skarbnika PiS,
7) udzielanie upowanie do reprezentowania PiS w organizacjach lub strukturach powstaych w wyniku porozumie zawartych przez PiS, w tym o charakterze wyborczym,
[]
9) przedkadanie do akceptacji Komitetu Politycznego kandydatw PiS w wyborach parlamentarnych, do Parlamentu Europejskiego oraz na urzd Prezydenta RP
[]
Ale to nie wszystko, poniewa
Art. 7. pozwala na:
[]
2) wydanie przez Prezesa PiS postanowienia o zawieszeniu (czonka PiS),w
zwizku z uzasadnionym przypuszczeniem, i narazi on dobre imi lub dziaa na szkod PiS, w szczeglnoci po wszczciu przeciw niemu postpowania dyscyplinarnego do czasu rozpoznania sprawy przez Koleeski Sd Dyscyplinarny lub do czasu wyjanienia sprawy bdcej przyczyn zawieszenia.
Art. 17. daje Radzie Politycznej kompetencj:
[]
11) uchwalanie na wniosek Prezesa PiS szczegowego trybu wyboru oraz dziaania wadz PiS w formie regulaminw bd te, w przypadku powierzenia
tej kompetencji innemu organowi, okrelanie wytycznych.
Art. 18. (dotyczcy Komitetu Politycznego PiS)
[]
3. Prezes PiS moe okreli inne osoby uprawnione do udziau w posiedzeniach
Komitetu Politycznego z gosem doradczym.
173

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 174

Raport ggaczy
4. Komitet Polityczny na wniosek Prezesa PiS wybiera Sekretarza Komitetu
Politycznego.
Art. 19 (okrelajcy kompetencje Komitetu Politycznego)
[]
5) wybr i odwoywanie, na wniosek Prezesa PiS, Rzecznika Dyscyplinarnego
PiS i jego 2 zastpcw, Rzecznika Prasowego PiS, Penomocnika Finansowego Funduszu Wyborczego oraz Penomocnika Wyborczego i Penomocnika
Finansowego Komitetu Wyborczego PiS,
6) dokonywanie na wniosek Prezesa PiS wicej wykadni Statutu,
7) w uzasadnionych przypadkach zwoywanie, na wniosek Prezesa PiS, posiedze Zjazdu Okrgowego, Zarzdu Okrgowego lub Rady Regionalnej.
Statut PiS jest tak uoony, e wikszo istotnych decyzji moe zapa tylko na
wniosek prezesa. Statut nie daje w tych sprawach prawa wnioskowania nikomu innemu, a prezes nie ma adnego terminu na zoenie tych wnioskw. W praktyce moe ich
nie zoy nigdy. Ponadto prezes moe w kadej chwili zawiesi w prawach czonka kadego wedle wasnego uznania na bliej nieokrelony czas. Teoretycznie decyzja ta musi by zatwierdzona przez Koleeski Sd Dyscyplinarny, ale nie ma adnego terminu
rozpatrzenia sprawy. Praktycznie prezes moe te kadego z partii wyrzuci, bo ma tak wadz, e nikt mu si nie przeciwstawi. W statucie nigdzie nie zapisano, jak maj
wyglda gosowania, czy maj by jawne, czy tajne. Nigdzie nie ustanowiono takiej
instytucji, jak komisja skrutacyjna. W efekcie prezes moe, nie amic statutu liczy glosy sam, bez adnej kontroli (tak byo np. w sprawie odwoania Zbigniewa Ziobry od decyzji usunicia go z partii).
Wedug Art. 12. statutu, prezesa wybiera Kongres PiS,
Ale: Art. 13. mwi, e delegatami na Kongres s, midzy innymi: Prezes PiS,
czonkowie Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Koleeskiego Sdu
Dyscyplinarnego oraz Przewodniczcy Rad Regionalnych, czonkowie Rady Ministrw, sekretarze stanu, marszakowie i wicemarszakowie wojewdztw, posowie i
senatorowie oraz posowie do Parlamentu Europejskiego, o ile s czonkami PiS oraz delegaci wybrani przez Zjazdy Okrgowe A co to znaczy? To, e poza delegatami wybranymi w wyborach okrgowych, s jeszcze delegaci powoani na
wniosek prezesa oraz czonkowie wadz pastwowych (gdy PiS rzdzi) wrcz mianowani przez prezesa (gdy jest premierem on lub jego namiestnik, np. Beata Szydo). A to sporo osb. Czonkowie rzdu, marszakowie i wicemarszakowie wojewdztw to ju dobre 30-40 osb. No a posowie, senatorowie? No przecie praktycznie to prezes decyduje o listach wyborczych, kolejne 200-250 osb T metod
prezes moe wprowadzi na Kongres, jako delegatw, okoo trzystu swoich ludzi
nie wybranych w regionach.
Art. 14 mwi: posiedzenie Kongresu zwouje Prezes PiS co najmniej raz na
trzy lata. A poniewa kadencja trawa te 3 lata, to prezes moe zwoa Kongres tyl174

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 175

Zakoczenie
ko jeden raz. W trakcie kadencji nie musi. Kongres jest wic instytucj fasadow,
potrzebna tylko do wybrania wadz, ktre dalej robi, co uwaaj.
Art. 16 okrela, e w skad Rady Politycznej wchodz:
1) Prezes PiS,
2) Wiceprezesi, Skarbnik oraz Przewodniczcy Komitetu Wykonawczego PiS,
3) Prezesi Zarzdw Okrgowych,
4) posowie, senatorowie oraz posowie do Parlamentu Europejskiego, bdcy
czonkami PiS,
5) do 120 czonkw wybranych przez Kongres,
6) osoby dokooptowane na wniosek Prezesa PiS przez Rad Polityczn do
swego skadu, w liczbie nie wikszej ni 10% skadu Rady.
A wic podsumujmy: Poza 120 osobami wybranymi przez kongres, w skad Rady Politycznej wchodzi prezes i ok. 200-250 osb wybranych do Sejmu, Senatu i
Parlamentu Europejskiego z list ukadanych przez prezesa, do tego 10% czonkw
nie wybranych, lecz wprowadzonych na wniosek prezesa. Jak by nie liczy, jakie
60 procent Rady Politycznej porednio, lub bezporednio mianuje prezes.
W dodatku Art. 19. p 3. stanowi: Prezes PiS moe podj decyzj w sprawach
nie cierpicych zwoki, przypisanych do kompetencji Komitetu Politycznego. Dla
jej dalszej wanoci wymagane jest jej zatwierdzenie przez Komitet Polityczny na
najbliszym jego posiedzeniu.
Oczywicie z tym zatwierdzeniem nie bdzie kopotu.
W dodatku Art. 18. p 3. mwi: Prezes PiS moe okreli inne osoby uprawnione do udziau w posiedzeniach Komitetu Politycznego z gosem doradczym.
Jak by byo mao, to prezes moe take ustanawia grono ekspertw, ktrzy cho
sami nie glosuj, to ich opinie wpywaj na sposb gosowania czonkw Komitetu.
Wynikajc z tego statutu praktyk mona by streci jednym zdaniem: Waciwie prezes decyduje o wszystkim i moe wszystko, co najwyej musi troch poudawa, e s jakie procedury i jakie gremia. W statucie nawet sowo Prezes
pisane jest z duej litery. W kocu to imi wasne Prezes jest tylko jeden Jarosaw Kaczyski. Kult Prezesa w tej partii jest niemal religijny. Prezes ma nawet
przydomek: Zbawiciel. PiS jest jedyn polsk parti, w ktrej od pocztku ani razu nie zmieni si przywdca.
To wszystko pozwala prezesowi PiS uczyni z posw i senatorw swojej partii
absolutnie posuszn maszynk do gosowania zgodnie z jego wol.
Mona miao odsun wszelkie spekulacje, e premier, ministrowie, a nawet
prezydent z PiS mog usamodzielni si od woli prezesa. To czysta teoria oderwana od realiw. Prezes moe w kadej chwili sprawi, e premier (jeli on sami nim
nie jest) oraz ministrowie mog w kadej chwili przesta nimi by. A prezydent?
Teoretycznie jest niezaleny od swej partii, ale w praktyce prezydent z PiS bdzie
natychmiast bezradny, gdy zadrze z prezesem. Zostanie pozbawiony zaplecza poli175

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 176

Raport ggaczy
tycznego, a bez tego kady prezydent niewiele moe, a tym bardziej nie zostanie
wybrany na kolejn kadencj.
W wywiadzie dla Wprost (15 stycznia 2007) Jarosaw Kaczyski powiedzia:
Chciaem rzdzi, ju gdy miaem 12 lat. Premierem zamierzaem zosta majc lat
34, a skoczy rzd, majc lat 91. To byby rok 2040. To jeszcze strasznie duo czasu. Mona by powiedzie, ze to tylko jedna megalomaska wypowied, ale w zachowaniu Jarosawa Kaczyskiego s elementy, ktre ka j traktowa na serio.
Od kilku lat systematycznie i demonstracyjnie nie uznaje on pastwa polskiego, o ile
on sam nie rzdzi. Prezes PiS, jako jedyny szef partii reprezentowanej w parlamencie,
ani razu nie przyszed na posiedzenie Rady Bezpieczestwa Narodowego, wielokrotnie
demonstracyjnie wychodzi z sali sejmowej podczas wystpie premiera lub prezydenta. Nie przyj oferowanej mu ochrony z BOR, kade wybory, ktrych jego partia nie
wygraa, nazywa sfaszowanymi (bez adnych na to dowodw). Przykadw wymieni
mona by wiele. To jest otwarte demonstrowanie postawy: nie uznaj demokracji, nie
uznaj wyniku wyborw, ktrych nie wygraem, nie uznaj nikogo, kto nie uznaje mnie
za jedynego prawowitego wadc. Tak si nie zachowuje polityk w demokratycznym
pastwie, tak si zachowuje uzurpator do roli dyktatora.
Do tego dochodzi u czci politykw tego rodowiska trudno skrywana obsesja
podsuchiwania, nagrywania, gromadzenia hakw, prowadzenia teczek (Lech
Kaczyski, gdy by ministrem sprawiedliwoci w rzdzie AWS-UW, poleci prokuraturze dostarcza mu akta wszystkich spraw z udziaem politykw i innych znanych osb, podsuchami zbiera haki na przeciwnikw politycznych Mariusz Kamiski, Zbigniew Ziobro nagrywa Andrzeja Leppera, Arkadiusz Mularczyk stara
si zdyskredytowa sdziw TK teczkami z IPN, itd.).
Zastanawiajcy jest przebieg tzw. afery podsuchowej. Po pierwsze PiS systematycznie przedstawia ofiary przestpstwa (nielegalnie nagranych) tak, jakby byli
sprawcami przestpstwa. Po drugie, dziwnym trafem nie ujawniono dotd ani jednego nagrania politykw PiS. Nie wiadomo, czy za nagraniami stoi tylko biznesmen Falenta, czy kto jeszcze. Wida za to, e tajemniczy kto nadal dysponuje magazynem nagra i w odpowiednich momentach je dawkuje, zawsze na korzy PiS.
Nie robi tego Falenta, bo nowe nagrania wyciekay do mediw (zawsze tych przychylnych PiS), gdy on siedzia w areszcie.
Jest wiele elementw, skadajcych si na obraz dugotrwaego zaplanowanego
dziaania, ktre mona okreli pezajcym zamachem stanu. Takim elementem jest
na przykad sposb, w jaki PiS wyprowadzi w pole swoich koalicjantw:
1. Z PiS-u stopniowo wyrzucani byli politycy zagraajcy prezesowi (albo tacy,
ktrych prezes podejrzewa, e mu zagraaj).
2. Wyrzuceni z PiS utworzyli oddzielne niewielkie partie (np. Solidarna Polska)
3. Te partie zyskay pewne poparcie wyborcw, ktrzy mieli podobne pogldy,
ale nie do koca podobao si im postpowanie Jarosawa Kaczyskiego.
4. Poparcie dla tych partii byo za mae, by mogy wej do Sejmu.
5. Przed wyborami prezes zaproponowa im, oraz uciekinierom z innych partii
(np. Gowinowi) koalicj.
6. Koalicja skonsumowaa poparcie wszystkich pod wodz PiS.
176

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 177

Zakoczenie
7. Politycy tych mniejszych partii dostali na listach wyborczych dalekie miejsca,
ze znikomymi szansami wejcia do Sejmu, lub nie dostali miejsc wcale.
8. Komitet wyborczy zosta zgoszony do PKW jako tylko komitet PiS.
Podsumowujc: PiS przej ich wyborcw, a im samym pokaza fig. Trudno si
oprze wraeniu, e byo to dobrze zaplanowane.

Co z tego wszystkiego wynika?


Zapowiada si wic taka struktura wadz pastwa (jeli PiS wygra wybory), w
kolejnoci wanoci:
1. Naczelnik Hegemon Jarosaw Kaczyski
2. Podlegy mu prezydent Andrzej Duda
3. Podlega mu premier Beata Szydo
4. Podlega mu wikszo parlamentarna wykonujca bez szemrania jego decyzje.
Jeli Szanowny Czytelniku widzisz tu jeszcze jak demokracj, to radzimy
przetrze oczy.
Naszym zdaniem, powstanie takiej sytuacji jest niezwykle powanym zagroeniem dla Polski.
Zupen natomiast katastrof byaby taka sytuacja, w ktrej PiS zyskaby wikszo pozwalajc zmieni konstytucj.
Na jak?
Przecie to opisalimy.

177

gegacze3a.qxp

2015-10-05

09:51

Page 178