You are on page 1of 2

Phn tch KQXS min Bc ngy 12-10-2015 th con s p nht c kh nng xut

hin trong kt qu x s min bc ca hm nay.

Xem truc tiep xo so mien bac nhanh nht.|


Mi cc bn xem li kt qu x s min bc ngy hm qua:

Kt qu x s min bc hm qua: c bit v 35


Xem ket qua xo so khanh hoa hng ngy.|
Gi chng ta xem kt qu ca tun trc nh:

Kt qu x s min bc tun trc: c bit v 34


p dng thm bng m v dng ca cc con s:
Bng dng: 1-6 , 2 -7 , 3 - 8 , 4 - 9 , 0 - 5

Bng m: 1 - 4 , 2 - 9 , 3 - 6 , 5 - 8 , 0 - 7
Chng ti xin d on kt qu XSMB ngy hm nay:
Bch th l t v hm nay: 16
L t lt: 66
Mua vps r nht.
Chc cc bn may mn!!!