P. 1
U Win Tin “ဘာလဲဟဲ့ လူ႔ငရဲ”

U Win Tin “ဘာလဲဟဲ့ လူ႔ငရဲ”

|Views: 31,176|Likes:
Published by greenleave2007
အြန္လိုင္းတြင္ ျဖန္႔ေဝေသာ ဦးဝင္းတင္၏ စာအုပ္အား ABMA မွ ဖတ္ရလြယ္ကူေအာင္ လင့္မ်ားျပန္လည္ထည့္ေပးထားျခင္းကို အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ရလြယ္ကူေစရန္ တင္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဒါင္းလုပ္ရယူလိုလွ်င္ Scrid အေကာင့္မရွိလွ်င္လည္း မိမိ၏ အီးေမး အေကာင့္ျဖင့္ လြယ္ကူစြာ Sign Up လုပ္ၿပီးေနာက္ ရယူႏိုင္ပါသည္။
အြန္လိုင္းတြင္ ျဖန္႔ေဝေသာ ဦးဝင္းတင္၏ စာအုပ္အား ABMA မွ ဖတ္ရလြယ္ကူေအာင္ လင့္မ်ားျပန္လည္ထည့္ေပးထားျခင္းကို အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ရလြယ္ကူေစရန္ တင္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဒါင္းလုပ္ရယူလိုလွ်င္ Scrid အေကာင့္မရွိလွ်င္လည္း မိမိ၏ အီးေမး အေကာင့္ျဖင့္ လြယ္ကူစြာ Sign Up လုပ္ၿပီးေနာက္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

More info:

Published by: greenleave2007 on Mar 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2014

pdf

text

original

2002 ckESpfv,favmufrSm uRefawmf &efukefaq;½kHBuD;wuf&
w,f/ &efukefaq;½kHtoGm; vrf;rSm tif;pdefaq;½kH cP0if&w,f/
tif;pdefaq;½kHwufwJh omreftusOf;om;awGudk vkdufydkY&if; uRefawmf
pD;vmwJhum;u &yfapmifh&wmyg/
c&D;qufzdkY apmifhaewkef; vli,fwpfa,muf a&mufvmw,f/
bBuD;u EIwfqufvdkufygw,fwJh/ uRefawmf csufcsif;jyefajymvdkuf
w,f/ ]]a[h... EIwfqufraeeJY/ Muufwla&G;wpfaumif ydkYvdkufvdkYajym
uGm/ ysif;vGef;vdkY}}/ axmufvSrf;a&;awGtem;uyfvmw,f/ vmEIwfquf
wJh vli,fvnf; vpfajy;a&m/ 1993 ckESpfavmufu wdkuf-3 rSm
jrwfxGef;aecJhbl;w,f/ olYudktm;vkH;u bBuD;vdkYac:Muw,f/

84

tJ'Dtcsdefu uRefawmfwdkYvufxJrSm a&'D,dkwpfvkH;&dSaew,f/

owif;awGzrf;w,f/ ADGtdkat? bDbDpD? jrefrmhtoHutp owif;tpkH

ayghav/ reufwkdif? nwdkif owif;awGvmwJhtcsdefu axmifxJrSm

vl ppfcsdefjzpfaew,f/ tJ'DtcsdefrSm jrwfxGef;zsm;w,f/ apmifacgif;NrD;jcHK

tdyfw,f/ olYem;rSm Muufwla&G;wGefoHuawmh nHaewmyJwJh/

Muufwla&G;qdkwm a&'D,dkudk uRefawmfwdkYac:wm/ Muufwla&G;

wGefoHxJrSm uRefawmfwdkYMum;csifwJh owif;awGygw,f/ 'gudk jrwfxGef;

u pm&Gufay:rSm pmMurf;a&;rSwfw,f/ jrwfxGef;vkyf&wJh tvkyfu

tawmf&ifwkefp&maumif;w,f/ a&'D,dkvufudkifxm;wmvnf; axmif

ESpf&SnfusEdkifw,f/ abmyifawG pm&GufawGudkifxm;vnf; axmifESpf

tawmfBuD;Edkifw,f/

olu olYzsmatmuf acgif;&if;bufrSm t*FawtufaMumif;wl;NyD;

a&'D,dkxnfhxm;w,f/ tufaMumif;wdrfwdrfqdkawmh Muufwla&G;acgif;

rvkHbl;ayghav/ puúLawG abmyifawGudkae&mcJGNyD; 0Suf&w,f/ ae&m

twnfwus rxm;bl;/ 'DaeY 'Dae&m? [dkaeY [dkae&m qdkovdkayghav/

a&'D,kdudk wpfae&mxJrSm 0Suf&wm rvkHNcHKbl;vdkY xifvmw,f/

'geJY wjcm;vli,fawGtcef;qD a&TUxm;&ao;w,f/ 'gayrJh wcsKdUu

Mum&Snfrodrf;csifbl;/ wvmpDqdkwJh tywfpOf&SmazGa&;awGuvnf;

w*sKdif;*sKdif;? wa'gufa'guf vmaewmr[kwfvm;/ *sKdif;qdkwm oHwHcg;

zGifhoH/ a'gufqdkwm tdyf&mawGay: wufeif;wJh 0efxrf;awG&JUzdeyfoH/

aemufqkH;awmh jrwfxGef;tcef;udkyJ Muufwla&G;ysHvm&awmhwmyJ/ puúL

awG? abmyifawGvnf; a&mufvm&awmhwmyJ/ jrwfxGef;zsm;jyefa&m/

apmifacgif;NrD; jcHKjyefa&m/

Muufwla&G;wGefoH owif;awGudk jrwfxGef;u pmMurf;a&;?

udkaX;atmifuwnf;jzwf? rdk;aZmfOD;u tacsma&;w,f/ rlacsmudk xyf

qifhrlyGm;ay;r,fh wdkuf-4 u vli,fawGqDydkY&w,f/ rlacsmawG xyfyGm;

NyD;wJhaemufawmh jzefYa0a&;tqifh a&mufvmw,f/ 'DtqifhrSm omref

tusOf;om; tNrJqif;vkyfom;awGvnf; ygvmw,f/ uRefawmfwdkY

84
84

84
84
84

[Hom0wD OD;0if;wif

85

vli,fawGupnf;½kH;xm;wm/ tNrJqif;awGu owif;vTmpmrlacsmawGudk

wdkufaygif;pkHvdkufydkYw,f/ wpfcgwav 0efxrf;t&dyfta,mif rjrif&&if

wkdufaemufaz; avomaygufxJudk ypfoGif;w,f/ owif;pmydkYolawG

tdrfxJ owif;pmypfoGif;ovdk owif;vTmudk ypfoGif;Muwm/

uRefawmfwdkYtm;vkH; aysmfaeMuwmaygh/ wpfywfokH;cgavmuf

pm 10 rsufESmavmuf zwfaeMu&wmudk;/ Muufwla&G;wGefoHu OMo

wGefoHvdk w,fem;0ifcsKdvSayoudk;/

owif;awGudk wpfcef;csif;vSnfhzwfw,f/ wpfcgwav 0efxrf;

&Sif;&if tcef;wpfcef;xJrSm vlav;ig;ajcmufa,muf pkzwfMuwmyJ/

tcsdefukefoufomwmaygh/ vlqdkwm owif;pum; Mum;csifMuw,f/

Mum;&wJhowif;udkvnf; yg;pyfqifhurf;vkdufcsifMuao;w,f/ axmif

xJvdkae&mrsKd;rSmawmh b,fajymaumif;rvJ/ owif;oHawGu wdk;wdk;

wpfrsKd;? us,fus,fwpfzkHaygh/ pkHawmNrdKif,HrSm Muufwla&G;wGefoH wnH

nHjrnfovdk jzpfaeawmhwmygyJ/

'DvdkeJY owif;oHawG yJhwifnHvmw,f/ wm;r& ydwfr&jzpfvm

w,f/ Mumawmh vufydkufMunfhae&wmaygh/ udk,fh&JabmfawG aysmfaysmf

BuD; vQmpMumjzefYaeMuwmudk b&dwfrtkyf&ufbl;/ aemufqkH;awmh

owif;ajc&mawG zkH;&zd& azsmuf&zsuf& vkyf&wmayghav/ jynfolY

udk,fpm;vS,f OD;ausmfoGif&JU om;cspfrdcifBuD;trnfokH;NyD; owif;eHY

azsmuf&w,f/ 'DtaMumif; uRefawmf 'Dpmpkwpfae&mrSm a&;jyxm;yg

w,f/

zkH;aezdaewJhMum;u owif;vTm&JUowif;u [dkae&m'Dae&m toH

awG woJhoJhxGufvmw,f/ (owif;vTmqdkwm uRefawmfwdkYxkwfaewJh

owif;pm&JUemrnf) owif;&JUowif;yg/ tmPmydkifawG&JUqD aygufoGm;

ykH&w,f/ uRefawmfwdkY&JU Muufwla&G;vkyfief;vnf; a&SUuzkH; aemufu

ay:jzpfvmw,f/ rsufvkH;jyL; rsufqefjyL;jzpfavmufwJh udpöawmhr[kwf

ygbl;/ owif;eHYawG waxmif;axmif;xGufw,fqdk½kHavmufygyJ/

jyóemu Muufwla&G;awG EIwfoD;ydwfukefwmygyJ/ wpfaumif

bmvJ[Jh . . . vlYi&J

85
85

85
85
85

86

NyD;wpfaumif axmifacsmufxJrSm udGceJygukefw,f/ awmfao;&JU/ bBuD;

jrwfxGef;&JU Muufwla&G;u vGwfaew,f/ axmifvkH;nHatmif wGefoH

ay;EdkifzdkY usef&pfaeao;w,f/ rdoGm;wJh Muufwla&G;u wkduf-3? tcef;

-1 u udkrsKd;rif;qDu wpfaumifwJh/ tcef;-14 u bdkbkdOD;qDu wpf

aumifwJh/ (bdkbdkOD; Muufwla&G;udpö aemufrSMum;&wm/ [kwfavovm;?

r[kwfavovm;awmh aocsmrod/) wdkuf-4 u &ckdifuGefjrLepf&Jabmf

xGef;0if;eJYtwlae udkvif;armifoufqdkwJh vl0BuD;wkdYqDuvnf; wpfvkH;

rdw,fwJh/

udkrsKd;rif; Muufwla&G;u tapmqkH;rdoGm;wm/ wkduf-3 xJrSm

Muufwla&G;wpfaumif&dSw,f/ rMumcP wGefoHawGMum;&zwf&w,f/

bmvdkao;vJ/ udkrsKd;rif;vdkwmu Muufwla&G;jzpfaew,f/ olu &atmif

&Smw,f/ twlae udkrif;Zifvnf; em;axmifw,f/ em;axmif&if; Muuf

wla&G;u vQmacgufoGm;a&mxif&JU/ toHrxGufawmhbl;/ 'geJY wdkuf-1

rSm&dSwJh olcdk;BuD;jrifhodef;qDudkydkYw,f/ (udkjrifhodef;u emrnfausmf azmuf

xGif;0dZÆmav/ pma&;q&mjroef;wifha&;wJh ]]q,fBudrfajrmuf tvnf

a&mufjcif;}}qdkwJh jzpf&yfrSef0w¬KxJu Zmwfaumifav/)

b,fvdkb,fvdkjzpfNyD; owif;aygufoGm;w,f rod/ udkrsKd;rif;

tcef;udk wvmpD(&SmazGa&;)vkyfw,f/ a&'D,dkrdoGm;w,f/ olYudkjypf'Pf

wkdufydkYw,f/ olu trIdufykH;xJu aumuf&wmvdkY bl;uG,fw,f/ jypf

'Pfwdkufuae olYrlvwkdufudk ydkYzdkYawmif;qdkw,f/ r&/ olu tpmiwf

cHw,f/ ol tpmiwfcHwJhowif;Mum;awmh uRefawmfwdkY wdkuf-3u wpf

wdkufvkH; tpmiwfcHr,fvdkY aMunmw,f/ aemufqkH;awmh olwkduf-3

udk jyefa&mufvmw,f/ ]]udk,fhvl Muufwla&G;eJY tqifrajy&if omvdum

om arG;awmh}} vdkY 0dkif;aemufMuw,f/

wkduf-4 u Muufwla&G;&JU axmifacsmufowif;u 'Dvdk/ wdkuf

-4 &SnfrSm udkvif;armifoufeJY udkxGef;0if;twlaew,f/ (wdkuf-4

&Snfqdkwm wkduf-4 &JU awmifbufjcrf;u tcef;awGudkac:wm/ ajrmuf

bufjcrf;u tcef;awGudk wdkuf-4wdk vdkYac:w,f/)

86
86

86
86
86

[Hom0wD OD;0if;wif

87

udkvif;armifoufu uRefawmfwdkY&JUowif;vTmxJu Muufwla&G;
toHeJYem;tmomrajybl;/ ½kyfjyxJu Muufwla&G;toHudk em;axmifae&
ovdk xifaeykH&&JU/ 'geJY udk,fydkifouf&dS Muufwla&G; &SmoGif;w,f/
(olu uG,fvGefol ordkif;ygarmu© a'gufwmOD;ausmfouf&JUom;/ wnf;
cdkcef;? pm;aomufqkdifvkyfief;awG vkyfw,f/)
Muufwla&G;udk twlae &cdkifeDudkxGef;0if; vuftyfxm;w,f/
udkxGef;0ifu Mum;orQowif;udk jyefajymjy&w,f/ Muufwla&G;rdoGm;
awmh udkxGef;0if; trIopfwdk;wmaygh/ udkvif;armifouf 0wå&m;rysuf
ygbl;/ udkxGef;0if;twGuf w&m;½kH;xGufNyD; aumif;aumif;oufaocH
w,f/ udkxGef;0if; pm;a&;aomufa&; jynfhjynfhpkHpkH yHhydk;ay;w,f/ ol
axmifxyfrusbl;/ udkxGef;0if;uawmh rl&if;ESpf 20 axmif'PfrSm
ckepfESpfvm;rod wdk;oGm;w,f/
tif;pdefaxmifxJu Muufwla&G;awGtaMumif; ajymawmh e,f
omvefEdkifiH trfpwm'rfNrdKUu Muufwla&G;udkowd&w,f/ 1955-
57 avmufrSm uRefawmf trfpwm'rfNrdKUa&mufaew,f/ udk,fwkdifvnf;
owif;iwfw,f/ EdkifiHjcm;a&mufaeolwkdif;vnf; owif;iwfw,f/ 'g
aMumifh ]]'dkYjynfowif;}} qdkwJh owif;vTmwpfapmif uRefawmfxkwfw,f/
&efukefu owif;axmufudka&TarmifwdkY? udkbxl;wdkY? t,f'Dwm
udkpHvGifwdkYu owif;ydkYay;w,f/ &efukefu rpdk;jrifhqdkwJh trsKd;orD;
(uG,fvGefol &ckdifpma&;q&mOD;omñGefY&JUZeD;)eJY rEÅav;u jrifhjrifhBuD;
qdkwJh trsKd;orD;uvnf; owif;awGydkYay;w,f/ uRefawmfudk,fwkdif
vufESdyfpuf½dkufw,f/ za,mif;ykHESdyfw,f/ wpfywfESpfcgavmuf xkwf
w,f/ urÇmtESHYjzefYydkYw,f/
aysmfvdkufwm/ owif;awGzwf&wm aysmfw,f/ wjcm;olawG
zwfzdkY owif;pmxkwfay;&vdkYvnf; ydkaysmfw,f/ axmufvSrf;a&;u
tif;pdefaxmifxJrSmvnf; raumif;bl;/ axmiftjyifrSmvnf;raumif;
bl;/ jynfytxdawmif olwkdYvufwHu &Snfw,f/ ]]'dkYjynfowif;}}rSm
tpdk;&qefYusifa&;owif;awG ygw,fvdkY pGyfpJGw,f/ axmufvSrf;a&;
owif;t& tpdk;&u q&marmifarmif (uG,fvGefol or®wa[mif;

bmvJ[Jh . . . vlYi&J

87
87

87
87
87

88

a'gufwmarmifarmif)? q&mOD;xifBuD;(pmayAdrmef ñTefMum;a&;rSL;)wdkYudk
trfpwm'rf vTwfw,f/ owif;pmxkwfwm &yfckdif;w,f/ uRefawmf
r&yfbl;/ 'geJY uRefawmf EdkifiHjcm;u jyefvm&w,f/
&efukefa&mufawmh aMu;rkHowif;pm wnfaxmif&mrSm yg0ifNyD;
uRefawmf t,f'Dwmvkyfw,f/ ]]'dkYjynfowif;}}u ÓPfawG? ynmawG
[kwfwdywfwd rsm;rsm;pm;pm; r&cJhygbl;/ 'gayrJh owif;pmrmefawG?
owif;pmowådawG a'gifa'gifjrnf trsm;BuD;&cJhw,f/ tJ'Dvkd rmefawG?
owådawGeJYyJ tif;pdefaxmifxJrSm owif;vTmudk xkwfEdkifcJhwmyg/
apmapmuajymcJhwJhtwkdif;yJ owif;vTm xkwf&mrSm vli,fEdkifiH
a&;tusOf;om;awG trsm;BuD;yg0ifcJhygw,f/ owif;vTmu vlwpf
a,mufwnf; vkyf½kHeJY NyD;EdkifwJhudpöuav;yg/ 'gayrJh axmifxJrSmxkwf
&wm/ axmufvSrf;a&;&JUrsufckH;ay: pMuøavQmufNyD;xkwf&wm/ owif;
ay;awG 0dkif;0dkif;vnfwJhMum;u xkwf&wm/ 'DvdktvkyfrSm vli,faygif;
rsm;pGm yg0ifvIyf&Sm;Muw,fqdkwm odyfta&;BuD;ygw,f/
'Dvkyfief;u ppftmPm&SifawG axmiftmPm&SifawGudk em;&Guf
wHawG;qGwfvkdufwmyg/ tusOf;om;awGudk rsufpdydwf? em;ydwf? yg;pyf
ydwf vkyfaewJh tmPm&SifawG&JU t½Idufudkxdk;vdkufwmyg/ 'gaMumifh
'D vkyfief;u omrefrD'D,mvkyfief; owif;vkyfief;r[kwfbl;/ EdkifiHa&;
vIyf&Sm;rI? tmPmzDqefa&;vIyf&Sm;rIvdkY owfrSwf&rSm jzpfygw,f/
'Dvkyfief;u EdkifiHa&;tm;rmefawG? EdkifiHa&;owådawG? EdkifiHa&;
oEédXmefawG ckdifckdifrmrm eufeuf½Idif;½Idif;BuD; oGwfoGif;ay;EdkifcJhw,fvdkY
qdk&rSmjzpfygw,f/

vli,fEdkifiHa&; tiftm;pkawG[m 'Drmef 'DowådawG 'DoEédXmefawGeJY
tmPm&SifawG&JU rsufpdydwf em;ydwf yg;pyfydwf tmPmaomhcavmuf
awGudk wpfjynfvkH;ae&mtESHYrSm atmfBuD;[pfus,fjzpfjzpf? wdk;wdk;
wdwfwdwfjzpfjzpf ½dkufcsKd;oGm;a&;wm0efudk xrf;aqmifoGm;EdkifMuvdrfh
r,fvdkY uRefawmfwdkY ,kHw,f/ arQmfvifhw,f/ wdkufwGef;w,f/

N

88
88

88
88
88

[Hom0wD OD;0if;wif

89

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->