PUNIM SEMINARIK

LËNDA : FIZIKË TEMA : OPTIKA
PUNUAR NGA: LABINOT HYSENI PROF. E LËNDËS: SYZANA MEROVCI

OPTIKA Optika (greq. optikos = "e shikuara, opsis = "shikim"; optika = "mësimi mbi të shikuarën") është degë e fizikës që merret me sjelljen dhe vetitë e dritës, përhapjen dhe ndërveprimin e saj me lëndën. Optika përfshin studimin e dipresionit të dritës Optikë është degë e fizikës që studion sjelljen dhe vetitë e dritës, duke përfshirë ndërveprime e saj me çështje dhe ndërtimin e instrumenteve që përdorin ose zbulojë atë. Optika zakonisht përshkruan sjelljen e dukshme, ultraviolet, infra të kuqe dhe të dritës. Sepse drita është një valë elektromagnetike, format tjera të rrezatimeve elektromagnetike të tillë si X-rrezeve, mikrovalë, dhe valët e radios shfaqin karakteristika të ngjashme. 

Shumica e fenomene optike mund të llogariten për përdorimin e përshkrimit klasik elektromagnetike të dritës. Përshkrimet e tërësishme elektromagnetike të dritës, megjithatë, shpesh janë e vështirë për t u aplikuar në praktikë. Optika praktike zakonisht është bërë duke përdorur modelet e thjeshta. Më e zakonshme e tyre, optika gjeometrike, dritën e trajton si një koleksion të rrezeve që udhëtojnë në linjat e drejta dhe thyhen kur ato kalojnë përmes sipërfaqeve ose pasqyrohen.. Optika fizike është një modele më e plotë e dritës, e cila përfshin efektet e valës të tilla si difraksioni (shpërbërja) dhe interferenca (ndërhyrja) që nuk mund të llogariten për në optikën gjeometrike. Historikisht, modeli i dritës i rrezes-bazë u zhvillua në fillim, rrezesndjekur nga modeli valë i dritës. Progresi në teori elektromagnetike në shekullin e XIX çoi në zbulimin se valët e dritës janë në fakt rrezatimi elektromagnetik.

Optika përfshin studimin e dipresionit të dritës

Disa fenomene varen nga fakti se drita ka të dy karakteristikat si valë dhe si grimcë. Shpjegimin e këtyre efekteve e kërkon mekanika kuantike. Kur duke ditur karakteristikat e dritës si grimcë, drita është modeluar si një koleksion të grimcave të quajtur fotone . Optika kuantike merret me zbatimin e mekanikes kuantike me sistemet optike. Shkenca optike është e përshtatshme edhe për t u studiuar në shumë disiplina duke përfshirë astronominë, fusha të ndryshme inxhinieri, fotografi, dhe mjekësi (veçanërisht okulistikë dhe optometri). Aplikimet praktike të optikës janë gjetur në një shumëllojshmëri të teknologjive dhe objekte të përditshme, përfshirë pasqyrat, lente, teleskopët, mikroskopët, laserëve, dhe fibrave optike. 

Historia e optikës
Riprodhimi i një faqe dorëshkrim Ibn Sahl duke treguar njohuritë e tij për ligjin e thyerjes, e njohur tani si Ligji SnellSnell-së. Optika filloi me zhvillimin e lentave nga egjiptianët e lashtë dhe mesopotamesëve. Lentat më të hershme janë bërë të njohur nga kristal i lëmuar, shpesh kuarc, dhe kanë qenë të vitit 700 Para Krishtit, për lentat asirian si Layard / Nimrud. Romakët dhe Grekët e lashtë i mbushnin gotat, në formë sfere, me ujë, që të bëjnë lenta. Këto zhvillime praktike u pasuan nga zhvillimi i teorive të dritës dhe vizioni nga filozofët e lashtë grekë dhe indianë, dhe zhvillimit të gjeometrisë optike në botën grekogreko-romake. Fjala optikë vjen nga fjala greke që do të thotë pamje apo dukje. Platoni i pari artikuloi teorinë e tij, teorinë e emetimit. 

Riprodhimi i një faqe dorëshkrim Ibn Sahl duke treguar njohuritë e tij për ligjin e thyerjes, e njohur tani si Ligji Snell-së.

Në shekullin e 13-të, Roger Bacon, i frymëzuar nga Ibn al13alHaytham, përdorori pjesë të sferave qelqi si zmadhues syzesh, dhe zbuloi se drita reflekton nga objektet në vend që të lirohet prej tyre. Në Itali, rreth 1284, Salvino D'Armate shpiku syzet e para në gjendje të mirë. Teleskopët e parë u zhvilluan në mënyrë të pavarur në vitet 1570 dhe 1580 nga Leonard Digges, Taqi al-Din dhe alGiambattista della Porta. Mikroskop i parë ishte bërë rreth vitit 1595, në Middelburg. Tre krijuesve të ndryshëm të krijimit të thjerrëz u janë dhënë kredi për shpikje: Lippershey (i cili gjithashtu zhvilloi teleskopin e parë të vërtetë); Janssen dhe babai i tij, Hans. Emrin "mikroskop" i vënë nga Giovanni Faber, i cili i dha emrin mikroskopit kompleks të Galileut në vitin 1625. Zhvillimi i ardhshëm në teorinë optike erdhi në vitin 1899 kur saktë modeloi rrezatimin blackbody (shenjë e zezë) duke supozuar se shkëmbimi i energjisë në mes dritës dhe materies ka ndodhur vetëm në sasi të veçantë e ai e quajti kuantet. Në vitin 1905, Albert Einstein publikoi teorinë e efektit fotoelektrik që vetë themeloi në mënyrë të vendosur kuantifikimin e dritës. Niels Bohr Në vitin 1913, Niels Bohr tregoi se atomet munden vetëm të emitojnë sasi diskrete të energjisë, duke shpjeguar linjave diskrete që janë dukur në emetim dhe spektrit absorbues. Të kuptuarit e ndërveprimit në mes të dritës dhe materies, i cili pasoi nga këto zhvillime, nuk formoi jo vetëm bazën e optikës kuantike, por edhe ishte vendimtare për zhvillimin e mekanikës kuantike si një e tërë. Kulmi i fundit ishte teoria e elektrodinamikës kuantike, gjë që shpjegon të gjitha proceset optike dhe elektromagnetike në përgjithësi si rezultat i shkëmbimit të fotoneve reale dhe virtuale.

Niels Bohr

Optika gjeometrike Optika gjeometrike, ose rreze optika, përshkruan përhapjen e dritës në drejtim të "rrezeve". "Rreze" në optikën gjeometrike është një shkëputje, ose "instrument", që mund të përdoret për të parashikuar rrugën e dritës. Në këtë disiplinë të optikës merret në konsiderim vetëm përhapja drejtvizore e dritës, prandaj studiohen vetëm ato dukuri për të cilat mjafton të mendohet se drita përhapet nëpër vijë të drejtë. Një rreze dritë është një rreze që është pingul me valët frontale të dritës (kolinear me vektorin i valës). Optika gjeometrike parashikon rregullat për përhapjen e këtyre rrezeve përmes një sistemi optik, i cili tregon se si valët frontale aktual do të përhapen. Kjo është një thjeshtësim i rëndësishëm i optikës që nuk llogarit për efektet optike siç janë difraksioni (shpërbërja) dhe polarizimi. Kjo është një përafrim i mirë, sidoqoftë, kur gjatësia e valës është shumë e vogël në krahasim me madhësinë e strukturave me të cilin bashkëvepron drita. Optika gjeometrike mund të përdoret për të përshkruar aspekte gjeometrike të shëmbëllimit, duke përfshirë shmangiet optike. Një përkufizim më pak rigoroz i një rreze drite pason nga parimi i Fermas e cila deklaron se rruga e ndërmarrë në mes të dy pikave nga një rreze drite është rrugë që mund të përshkruhet në pak kohë. 


Në këtë figurë 1. shihet se si valët e dritës udhëtojnë në hapësirë dhe luhaten në amplitudë . Në këtë imazh çdo lëkundje maksimale e amplitudës është ilustruar me paraqitjen e valëve. Rrezja është paraqitur me shigjetë paralel me sipërfaqet. Pasqyrimi Pasqyrimet mund të ndahet në dy lloje: pasqyrim spekular dhe pasqyrim i përhapur. Pasqyrim spekular përshkruan sipërfaqeve të shkëlqyera si pasqyra, që reflektojnë dritën në një mënyrë të thjeshtë, valë e parashikueshëm. Kjo lejon prodhimin e pasqyruar të imazheve që mund të shoqërohet me një lokacion në hapësirë aktuale (të vërteta faktike) ose ekstrapolatim (virtuale). Pasqyrim i shpërndarë përshkruan sipërfaqet e papapraruar, të tilla si letër apo guri. Forma e reflektimeve nga këto sipërfaqet mund të përshkruhet vetëm në mënyrë statistikore, me shpërndarjen e saktë të reflektimit të dritës në varësi të strukturës mikroskopike të sipërfaqes. Shumë pasqyra (reflektorë) përhapëse janë përshkruar ose mund të harmonizohen me ligjin kosinus të Lambertit, e cila përshkruan sipërfaqet që kanë kthjelltësi të barabarta, kur shihet nga çdo kënd.

Diagrami i pasqyrimit spekular  

Në pasqyrimin spekular, drejtimi i rrezeve të reflektuara është i vendosur nga këndi ku rrezja e bënë takimin me sipërfaqe normale, në një linjë pingule në sipërfaqet ku përplaset rrezja e dritës. Gjatë rënies së rrezes së dritës në ndonjë pasqyrë të rrafshët, rrezet rënëse dhe të reflektuara qëndrojnë në të njëjtin rrafsh vertikal ndaj rrafshit të pasqyrës dhe formojnë kënde të njëjta me normalen e lëshuar në pikën e reflektimit. Për pasqyrat e rrafshëta e, ligji i reflektimit nënkupton se imazhet e objekteve janë vertikal dhe të njëjtën largësi prapa pasqyrës si objektet që janë para pasqyrës. Madhësia e imazhit është e njëjtë sa madhësia e objektit. (Zmadhimi i një pasqyre të rrafshët është në harmoni). Ligji gjithashtu nënkupton se imazhet e pasqyrës janë baras të përmbysura, të cilin ne e shohim në përmbysje nga ana e majtë. Imazhet e formuara nga pasqyrimi në dy pasqyra (ose një numër të caktuar) nuk janë barazi të përmbysura.

Refrakcioni (thyerja) Thyerja ndodh kur drita udhëton përmes një zone të hapësirës që ka një indeks (n(ntregues) ndryshimi të thyerjes, ky parim lejon lentat (thjerrëzat) dhe fokusimin e dritës. Rasti më i thjeshtë i thyerjes ndodh kur është një përballje në mes të një mediumi të njëjtë me indeksin e thyerjes n1 dhe të një mediumi tjetër, me indeksin e thyerjes n2. Në situata të tilla, ligji i SnellSnell-ës e përshkruan devijim e rrezes së dritës: n1 sin 1 = n2 sin 2 
 

ku 1 dhe 2 janë kënde mes valëve normale dhe incidente dhe përkatësisht valëve të thyera. Ky fenomen është i lidhur edhe me një ndryshim të shpejtësisë së dritës siç shihet nga definicioni i indeksit të thyerjes dhënë më lart që nënkupton: v1 sin 1 = v2 sin 2

Fig.2 - Ilustrim i Ligjit të Snell-ës për rastin n1 <n2 , siç janë në përballje ajri / uji 

Një pajisje që prodhon rrezet divergjente apo konvergjente të dritës për shkak të thyerjes është i njohur si thjerrëza. Kjo thjerrëz prodhon pikat e vatrës në të dyja anët që mund të jetë modeluar duke përdorur ekuacionin e thjerrëzës. Në përgjithësi, ekzistojnë dy lloje të thjerrëzave: thjerrëza konveks, që sjellin rrezet paralele të dritës për të konvergjuar, dhe thjerrëza konkave, që sjellin rreze paralele të dritës për të divergjuar. Parashikim i detajuar se si imazhet janë prodhuar nga këto thjerrëza mund të bëhet duke përdorur rreze-gjurmimin e ngjashme me pasqyrat e rrezelakuar. Në mënyrë të ngjashme me pasqyrat e lakuar, thjerrëzat e holla ndjekin një ekuacion të thjeshtë që përcaktojnë vendndodhjen e imazheve të dhëna në një gjatësi të caktuar të vatrës (f) dhe largësi të objektit (S1): ku S2 është distanca lidhur me imazhin dhe konsiderohet nga marrëveshja për të qenë negativ në qoftë se në anën e njëjtë të thjerrëzës është si objekt dhe pozitive në qoftë se është në anën e kundërt të thjerrëzës. Gjatësia fokuse f është konsideruar negativ për thjerrëzat konkave.

Fig.3- Diagrami i gjurmës së rrezes për një thjerrëz konvergjente.

Mbivendosja dhe interferenca 

Në mungesë të efekteve jo lineare, parim i mbivendosjes mund të përdoret për të parashikuar formën ndërvepruese formën e valëve përmes çrregullimeve shtesë të thjeshta. Ky bashkëveprim i valëve që të prodhojë një model përgjithësisht quhet "interferencë (ndërhyrje)" dhe mund të rezultojë në një shumëllojshmëri të rezultateve. Nëse dy valë të të njëjtës gjatësi vale dhe frekuenca janë në fazën, të dy valët ato kurorë dhe troughs lidhur. Kjo rezulton në ndërhyrje konstruktive dhe një rritje në amplitudë e valës, e cila për dritë është e lidhur me një brightening e ëaveform në atë vend. Përndryshe, në qoftë se dy valë të njëjtën gjatësi vale dhe frekuenca janë jashtë fazë, atëherë do të crests vala troughs lidhur me valë dhe anasjelltas. Kjo rezulton në ndërhyrje shkatërruese dhe një rënie në amplitudë e valës, e cila për dritë është e lidhur me një dimming e ëaveform në atë vend. Shih më poshtë për një ilustrim të këtë efekt. 

 

 

Difraksioni Nëse fronti i valëve ndërpritet nga një pengesë , vala përkulet rreth pengesës. Përkulja e valëve rreth pengesave quhet difraksion i valëve. Difraksioni ndodh kur përmasat e pengesës janë të krahasueshme me gjatësinë e valës. Kur përmasat e pengesës janë më të vogla se gjatësia e valës, valët vazhdojnë rrugën pothuajse njëlloj si para pengesave. Kur përmasat e pengesës janë më të mëdha se gjatësia e valës difraksioni është i papërfillshëm, fronti i valës do të ndërpritet do përkulet lehtë rreth skajeve të pengesës, prapa pengesës kemi një zonë pa valë. Kur përmasat e pengesës janë të krahasueshme me gjatësinë e valës, fronti i valës përkulet dukshëm, prapa pengesës kemi valë. Një grimcë që mund të përplaset me një pengesë nuk mund ta kapërcejë atë , vetëm kthehet prapa Kur fronti i valës takon një pengesë me çarje, me përmasa më të mëdha se gjatësia e valës, rrezet e valës që bien në çarje nuk e ndryshojnë drejtimin e tyre . Kur përmasat e çarjes janë më të vogla se gjatësia e valës , vala kalon mbrapa pengesës ,pjesa e frontit të valës përkulet rreth skajeve të çarjes dhe bëhet sferik ose rrethor , çarja sillet si një burim pikësor .Pra difraksioni ka të bëjë me shfaqjen e valëve edhe prapa pengesave. Në të kundërt për një tufë grimcash që do të binin në një pengesë me një çarje , pjesa e grimcave që do të kalonin përmes çarjes nuk do të ndryshonin drejtimin e përhapjes. Difraksioni është një nga karakteristikat që dallojnë valët nga grimcat. Ne do të tregojmë pse shfaqet difraksioni kur të studiojmë interferencën dhe difraksionin e dritës

Fig.4 Thyerja e dritës nëpër prizëm Në qoftë se sipërfaqet e thyejnë dritën nuk janë paralele por në mes vete e mbyllin një këndë , atëherë trupi i tillë transparent quhet prizmi optik. Le të jenë AC dhe BC sipërfaqet thyerëse të një prizmi trefaqësor, të cilat në mes vete e mbyllin një kënd . Ky këndë quhet këndi thyerës i prizmit, si në fig. 5.

Në këtë figurë së pari është vizatuar normalja në sipërfaqe të prizmit në vendin ku rrezja hyn në të. Këndi i rënies është shënuar me . Rrezja shmanget nga drejtimi fillestar dhe, meqë mjedisi është më i dendur, afrohet kah normalja. Këtë këndë e kemi shënuar me . Pasi që të depërtojë pjesën e qelqit të AC të prizmit, rrezja arrin në sipërfaqen tjetër kufitare, duke rënë në të me këndin 1= . Rrezja do të dalë nga prizmi nën këndin 1. Shmangia e drejtimit të rrezes në dalje prej sajë drejtimit të rënies shënohet me . Prizmi optik luan një rolë me rëndësi në zbërthimin e dritës së bardhë në gjatësitë e veta valore. Meqë çdo valë më gjatësi të dhënë valore e ka ngjyrën e vetë themi se pasi të kalojë drita e bardhë nëpër prizëm ajo do të zbërthehet në ngjyrat e veta përbërëse. Për këtë qëllim roli i prizmit është i pazëvendësueshëm në ato instrumente optike ku bëhet zbërthimi i dritës së bardhë në ngjyrat e veta. Aparatet e tilla quhen spektroskop me prizëm fig.6. 

Fig.5.

Fig.6. Spektroskopi me prizëm

Në prizmin optik drita e bardhë zbërthehet në ngjyrat përbërëse, në saje të shmangies së ndryshme të ngjyrave të ndryshme. Më së shumti shmanget ngjyra vjollce, pra kjo ngjyrë e ka më të madhe ndërsa më së paku ngjyra e kuqe e cila e ka më të vogël. Nga drita e bardhë fitohet spektri i ngjyrave me këtë renditje në dalje prej prizmit, duke filluar nga shmangia më e vogël siç shihet në figurën 7. Nëse këndi i prizmit është i vogël, atëherë këndi i shmangies shprehet me formulën: min = (n -1) Kjo shprehje e përafërt ka zbatim të gjër praktik. 

Fig .7

Thjerrat optike Thjerrë optike quajmë materialin e tejdukshëm të kufizuar me dy sipërfaqe sferike. Si material i tejdukshëm merret zakonisht qelqi dhe kufizohet me dy sipërfaqe sferike të lakueshmërisë së njëjtë apo të ndryshme. Njëra prej sipërfaqeve mund të jetë edhe e rrafshët. Boshti optik i thjerrës quhen vijat që bashkojnë qendrën e lakueshmërisë. Thjerrat mund ta mendojmë se përbëhet prej një varg prizmash, prandaj rrezet kalojnë nëpër thjerrë, thuajse kalojnë nëpër prizëm. 


Fig.8. 

Nëse rrezet paralele të dritës bien në thjerrën që në mes është më e trashë se në skaje ato thyhen ashtu që në dalje të saj do të kalojnë nëpër një pikë që gjendet në boshtin optik, të cilin e quajmë vatër. Këtë lloj thjerre e quajmë thjerrë konvergjente, pozitive ose përmbledhëse, si në figurën 9.

Fig.9 

Nëse rrezet e diellit bien paralel me boshtin optik të thjerrës, e cila në mes është e hollë, kurse në skaje e trashë, atëherë ato do të thyhen në të thuajse kanë arritur në një pikë F, që gjendet para thjerrës në boshtin optik. Pikën f e quajmë vatër të thjerrës divergjente, negative dhe përndarës (thjerrat divergjente). Thjerrat në figurën 9 mbajnë edhe emërtime të veçantë: thjerra a), dy sipërfaqet e së cilës janë konvekse, quhet thjerrë bikonvekse; thjerra b) quhet thjerrë bikonvekse; plankonvekse, plankonvekse, sepse njëra sipërfaqe e saj është e rrafshtë, e tjetra konvekse , ndërsa thjerra në c) quhet konkavo-konvekse. konkavo-konvekse. Edhe thjerrat divergjente mbajnë emërtime të veçanta: thjerra d) quhet bikonkave, thjerra e) plankonkave, bikonkave, plankonkave, ndërsa thjerra f) konvekso-konkave. konvekso-konkave. Kalimi i rrezeve nëpër thjerra konvergjente gjegjësisht divergjente është dhënë në figurën 10.  

Kalimi i rrezeve nëpër thjerra konvekse dhe konkave është dhënë në figurën 10.

Fig.10.

Instrumenti optikë qelqi zmadhues Instrumentet optike luajnë një rol mjaft të rëndësishëm sidomos në jetën e përditshme po ashtu edhe në aspekte të tjera. Instrumenti më i thjeshtë optik është qelqi zmadhues i cili shërben për zmadhimin e këndit të pamjes gjatë vrojtimit të objekteve të afërta dhe të imëta. Ai objekt që dëshirohet të vërehet me qelq zmadhues vendoset përpara thjerrës në largësi më të vogël se largësia vatërore që shënohet me (f). Në këtë rast fitohet shëmbëllimi virtual apo i drejtë, si në figurën.11. 

Fig.11 Syri Në aspektin fizik, pjesë kryesore e syrit është thjerra konvergjente, e cila nga objekti që gjendet përpara formon shëmbëllim real të zvogluar dhe të përmbysur në pjesën e prapme të syrit në retinë. Në retinë gjenden fundet e nervit të të parit. Largësia nga thjerra e syrit derit e retina është konstante. Që të fitohet gjithmonë shëmbëllim i qartë i objektit, i cili gjendet në largësi të ndryshme nga syri, duhet ta ndërrojmë largësinë vatrore të thjerrës. Largësia vatrore ndërron, duke duke ndërruar rrezën e përkulshmërisë së thjerrës. Kjo arrihet duke vepruar muskujt në të. Aftësia e thjerrës, që të ndrrojë largësinë e vetë vatrore dhe të fitojë shëmbëllim të qartë, pa marrë parasyshë se në qfarë largësi gjendet objekti përpara syrit, quhet akomodim . Pikat e fundit në të cilat syri mund të akumudohet quhen pika e largët dhe pika e afërt. Te syri normal pika e largët gjendet në pakufi, kurse pika e afërt largohet me moshën e njeriut. Te fëmia 7 vjeçar pika e afërt është rreth 7 cm kurse te 60 vjeçarët rreth 200 cm. Merret se te syri normal pika e afërt është e larguar afro 25cm 

Nëse thjerra e syrit pa veprim të muskujve të cilët e mbajnë atë, formon shëmbëllim të qartë të objektit të larguar në pakufi, themi se syri është normal emetrop, që është paraqitur në figurën.12. emetrop, Nëse kjo nuk ndodh, syri nuk është normal dhe quhet ametrop. ametrop. Në të vërtetë, nëse syri pa shtrëngim të muskujve formon shëmbëllimin e objektit të largët përpara retinës, syri është shkurtpamës apo miop dhe nëse pa shtrëngim të muskujve formon shëmbëllimin e trupit të largët prapa retinës, syri quhet largëpamës ose hipertrop. Largëpamësi që paraqitet nga mosha hipertrop. quhet prezbiopi.

Fig.12

FALEMINDERIT PER VËMENDJEN E JUAJ!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful