You are on page 1of 63

-asued soo!69100a soioadsa sot ua ual\!I\UOO oonuouooa seui IB!

JaIBW IB BpB2

Bj60lOlBW!lO BI B opuarpuaia sauanduroo JBJJaO f.. ruqa ap saoadao 'seiuat

ap SOpalPO ap U9!OBO!ldB f.. U9PB6!ISaI\U! BI B solamd uaJJOO OUB!d ozuag al=

-!ISaI\U! sns BJBO!ldB anb BISBl! 'sauejqno SBI ua Bj6Jaua JBlnWnOB f.. sejqenuru

SOl aIUaWBO!WJ<;l1 JBIS!B ap saoedec

'SIIBLj ~.J88U08 'SWn8SnW '6ulsnoLj 8.JB

8S8Lj~ .J8Lj~8LjM 'S88Bds IB81601088

-sad sarauiud sns eJez!leaJ anb apsac

8WBS 8Lj~ UI ~SIX808 SIBIJ8~BW 8A!SU8dx8UI ~SOW 8Lj~ pUB SW8~SAS 6uIPllnq

P88UBAPB ~SOW 8Ljl 'S88U81J8dX8 to 86uB.J 8pIM B P88B.JqW8 SBLj >j.JOM S,p8~ILj8.J8

U811B~1 8Lj~ '6ulPllnq to SABM P10-86B 8.JBLjS O~ .J8P.J0 UI samuno .J8Lj~0 Lj~IM

~U8W86B6u8 UB O~ U61S8P IB.Jnp8lILj8.JB to AWOU088 UB to SW.J8l UI ALjdB.J60dol to

6U!PUBlS.J8pun 8Ljl WO.Jt 'S8UO PIO to 6UipA88.J 8Ljl pUB SIBU8lBW M8U to UO!l8np0.Jd

8Ljl O~UI Lj8.JB8S8.J oi .J8LjlB8M 8Ljl oi osuodsai UI 8S0p pUB uado lBLjl S8.Jnl.J8dB

LjllM sbuipunq lU861118~UI to UOlpn.JlSU08 8Ljl WO.J::I 'S88.Jnos A6.J8U8 8IQBM8U8.J

-UOU to 88UBPIOAB UB pU8 AlIIIQBU!1:qsns to 8U8lU8 to asn pU8 0lU! Lj8.JB8S8.J SILj Lj~IM

.J8Ljl860l 8u06 SA8MIB 8ABLj S>j.JOM S,OU8!d OZU8t:J 'S.J8qltIB.Jnl8U SnO!.JBA to Ljl6u8.JlS

IB.Jnpn.JlS 8Ljl UO Lj8.JB8S8.J SILj oi 'UOI~BlnWn:::l8B A6.J8U8 dOHOO.J jOt All8BdB8 8Ljl PUB

uouarnsu: IBW.J8Lj~ LjllM 'SUI>jS 81Qnop LjllM s6u!PllnQ 0lUI SUO!lB6!lS8AUI lS.J!t SILj WO.J::I

;ale::J01 saUO!::J::JnJlSUO::J sel ap SalelaDall eJq!* sel eprenoai anb zall el e OlUa!W!UalUeW cod aJa!nbaJ anb 'O>lOJ! la sa epealdwa erap ~w el '>leue>l sopejqod so] ap sezouo sel ap I. [esred la uaoreui anb sourd soue so] ap u9!::Je::J :Jlla el ua -arapaui ap saiquno I. lenD!Sap eJnlle p SaUOlS!1 uoo- SO!::J!*!pa zarp sns ap oxuoru; suoo ewanbsa la asaq I. e'i'wnoN ap aise Ie ~ lIOWOJd un ua openus ?lSa leJnlln::J onuao 13 soai 0 els'i' anb SalE!JaleW I. SOSJn::JaJ SOl e I.

I

EzaleJnleu EI e OpeD!1 alUaWEW!lUj ?lSa I. oJawl*a sa ruujdsa oxno U9!::JEZIIIII!::J eun e opaorpep ojoquijs un JeaJ::J ap eqeleJl as 'eJnpal!nbJe 0 airujno ouioo soidaouoo ua ootnuaooma ouaiuo Ja!nblen::J ap opuejpurosard otpuodsai oiosnnbra la 'eweJDoJd lap papuaunoad el I. pruqdure el 'rJ

'o::J!Jj::JEd ouaaoo la uoo ODOI?!P oruadied ua I. saunuioo saprex soroadsa 'sorapuas

sns uoo 'opsiqod un ap SEse::J sel ouioo adrufia as oiunluoo la 'sesJall!p sauojounj I. seuors -uawlp ap soroadsa zaip rod 0pEWJ0.::l 'noaq

-![1 'VIIT OJlua:::J la ua ouuuino anb pOI smueti

lap epanbsnq ap I. e::J!D910doJlUe U9PED!lSaIlU! eJapepJall eun 9110JJesap oue!d ozuag 'osuerod -uraiuoo a[enDual un UO::J >leue>l leuop!peJl erru

-In::J el JEa[Euaw04 e opauusap opaf.oJd un u3

'a::J8ld 8>j81 6uIluI8d _"2 S,r:::; r::s '::Jlsnw '8::JU8p 01 6uI1818J S81111llP8 'f.llS81 'PJ1418111 UI :N8Jqll pU8 WOOJ 8::JU8J8tUO::J 8 SI 8J8111 pU8 U8>j8jJ8pun SI >jJOM LI::JJ88S8J PUO::J8S 8L11 UI ,'2:22_: ~:J~B ,B-U8do U8 pU8 umuoupne U8 'SMOLIS NBJodW81 JOt 8::J8ds 8 'ainuno >j8U8>i UO UO!llqlLlx8 lU8U8WJ8d 8 SUI81UO:J IS11t 8L11 'OIUI p8plllip SI 86811111 I,,: sa.oz 38JLll 8L11 6ul>jU!1188JlS 8L11 0IUO 81116 - SJ818W 82: 'ssnou NOlS-8UIU 8 S8 14618L1 8W8S 8L118118L1 LI:JILIM to f.luor8w 841 - S8:J8ds 8W8L11-816u!S U818L11

'punos 6UIIlSILIM anbum 8 ssonpoid Sl81S U8POOM 8L11 Ll6noJLll 6UISS8d PU!M ,~: u:Jllf,' 01 P8PP'rJ 'UOllBI!IU811 8S88J:JUI 01 S8WIl18 P8U8do 8q U8:J SI8U8d to W81Sf.S 8L11 '81UOP8188 M8N to 818WlP 811U86 8L11 01 S>jU8L11 pU8 'f.I6UlpJo:J:J'rJ 'sprs :r:; 8 1 UO SU88J:JS 8118L1 SI8U8d SS816 8L11 'IU8J8dSU8Jl8J8 ssoejms 18J8181 pU8 tOOJ 8L11 'II S8Jlnb8J Ulq8:J 8L11 to uououru 8L11 U8L1M '8JOWJ8L1jJn.::l ':J18 'sxooq JOt ;9'1811S 818JodJo:JU! SWOOJSS8p S8 dn 18S 8J8 18L118S0Ll1 '811LlM SI 8:J8fjns JOU81UI 8S0LlM SI8U8d LlllM P8:J8t 8JB suomqrqxa JOt P8PU81UI 8S0Ll1 'Spl8 18:J!60IOU u:J8: UJ8pOW lSOW 8L11 LlllM .asnou, LI:J88 to 8plSUI 8L11 dmba 01 P8Pi:J8P OU8!d '18UOllIP8Jl f.I818J8qll8p S! spismo 8L11811L1M 'p8sn OSI8 8J8M 6uI1I8U8d 1881S sS81 J 81S pU8 wnlulwnl8 'SS816 srud po OM 18Jnl8U 'pOOM P818UIW81 Ll1IM 6uOI'rJ 's6uIPllnq 18:J01 to srsqu 1U81d 8L11 S118:J8J OSI8 pU8 8:JUBU81u18W 81+\11 Sp88U LI:JILIM O>;OJI SI pssn POOM 8L11 'S>j8U8>i 18:J01 8L11 to SlnLl 8L11 uo pU8 8d8:JSPU81 8L11 6Ulj8npund S8Uld 11818L11 to UOl18001l8 8L11 UO p8S8q SI - POOM to S>jJOM8W8Jt pU8 ;,,1l6U81 lU8J8Ulp to sinus 6uIsn - s6uIPllnq u81 su to 8W8L10S 18UOlpnJ1SUOO 8L11 pU8 '8<ilwnON to IS88 8L11 01 N01UOWOJd 8 UO P818n1lS SI J81U88 18Jnlln8 8L11

'S8pIIIOJd SILl1 ; 8')8 8W pU8 S8:JJnOS8J 8L11 01 pU8 '8Jn18U 01 p8>jUII f.1818WllU! pU8 18J8W8L1d8 uioq SI lIJlds ssouv, UOI18Z!III1i:J 8 01 P818:JIP8P loqwf.s 8 6U!188J:J U88W 01 S8M >l1I1 '8JnP8111l:JJ8 JO amuno 8>j1l Sld8:JUO:J to SUOI10U lSUlu8:JOJn:3 118 1I11M f.8M8 6ulOp f.q w8J60Jd 8L11 to f.li:Jlti:J8ds pU8 LllP88Jq 8111 01 papuodsai P8111l:JJ8 8111 'U88:JO :Jltl:J8d 81111l1lM 60181P 18n18dJ8d UI pU8 'S88J8 U88J6 18unwwo:J pU8 SlI18d 1I1lM '86811111 8 UI sosnou 8>j!1 J81118601 padno.f s xaiduroo 8111 'suououru pU8 S8ZIS lU8J8Ulp to S8:J8ds U81 to dn 8P8lAJ 'J81u88 n08qlr1 'lAJT 8L11 UI P818UIWIn::l1l:JllIM to 118 '"i:J01 sruuso, 8111 to 8Jnl8U 8lH OIU! ~:JJ88S8) 18:J16010dOJlIlU8 ann pip OU81d OZU8l:::J '868n6u81 N8Jodw81UO:J 6u!sn f.q mq '8Jnlln:J >j8U8>i 18UO!1!P8J1 8111 01 868WOlI JSpU8J 01 P8PU81U! U61S8P 8 UI

S81qlU8lSOS SBJnp81lnbJB

866l

"q38~ aleo

,w OS9L

8!3!J.l8dnS eaJIt eluopaleJ MaN 'e.wnoN

"9'3ez'I"301 lIOI12JOl I"J"II"30JI"83

JaluaJ leJnllnJ

"!6010dll A5010dAl

OUB!d OZU8t:j

S81np8jlLpJ8 81QeuI8jSnS

I

·BJnlU!d Ii airutnosa 'BZUBP 'B:J!S~W ap SapBp!IIIPB SBI JB5nl ueusu 'alUaWIBU!~ 'BJa:JJal BI ua ~B:JalO!lq!q BUn Ii satouarajuoo ap BIBS Bun uaisixa Ii U9PB5ilsailui ap saroqej UBllOJJBSap as epunfies BI ua ~aJq!1 aJ!B IB OJlBamUB un Ii ououpne un 'SalBJodwal SBJlSanW BJBd oroedse un ')fBUB)f errujno BI erqos aiuaueuued U9!:J -rsodxa Bun aUa!lUO:J BJawpd el ·OPBlqod la BZ

-iuafuo as anb ua SaUO!SIIlIP san sel aojuruuoo

anb alle:J el B UaJqB as -eJnlle ap SOJlaW B1: 'sel

-uejd allanu ap asao eun anb 01 opuu sereno SOl ap Joliew la- scouauraiououi soroadsa zaip SOl

·Iepadsa opiqus un sonpord 'eJapew ap sauiej SBI JBSalleJle Ie 'OlUa!1I la 'st;?wapv ·u9pBliluall el Ja:JaJolle~ eJed SaUO!SB:JO ua asruqa apand seu!wt;?1 ap euraisis la 'B!UOpale:::> ellanN ap eW!1:J oufiruaq Ie se!:JeJ5 'OWS!W JSV -sarouaixe sellelued uellall O!Jp!1I ap saiauad sOl ·salUaJedsueJl uos saleJalel sap!~adns selli ouosi ra 'aJa!nbaJ

01 BlJeqe:J el ap uojoun; el opueno 'aluawlen51 ·:Jla 'SOJq!1 eJBd sBpaluelsa uarodrooui seine ouioo UBl!l!qB4 as anb sel 'e:Juelq JO!JalUI arao BI uoo sejeuad ap sapusexai ut;?lsa seuo.orsodxa e sapeuusap sel 'seurapour saui Sej50lou:Jal sel uoo ese:J epeo ap JOpalU! la reiop 9!P!:Jap oue!d 'leUO!:J!peJl aiuaureueiuruox sa JO!JalXa la !S

·alqBp!XOU! OJa:Je Ii O!U!W -nle 'OIJP!1I ap sejauad 'leJnleu BJapeW 'epBU!W

-el eJapew el e oiunt 'uoreojdure as 'aluawlen51

S8mp8jllj:JJ8 81Q8uI8jSnS

I

alsao,ns Opolilt [!I!!!]I! uOlleAala ISaM-41nOS

'solsnq,e A saloq'~

ap u9!30la6ao el U03 ue6olo!p sauo!:J::JnJ1SUO:J la!p S8,

'sa4snq pue saan jo uOI)81aOaA a41 41lM oOlelp sanucnns ual a41

'O!'OIUOwo,d lap le,nleu eaull el ua e,6alU! as noq!!! 'WT O'Iua3 B

'AJoluOWOJd a41 )0 aUIlleml2u a41 OIUI paleJOalU!

Sl JaluaJ noql11 'V'-JT a41

lo,aua6 elueld [!!!l!liJ uejc aIlS

S8Jnp8jlllClJll 81QlluIlljSnS

OUll!d OZU8t:1

'OIUa!W!UaIUeW ns ap pep!l!0e, "' Jod O~OJ! ap arapeui 9a,dwa as sarquna A SaUOIS!! u3

'saweJj pue SlnJIS

a41 UI pasn uaaq se4 POOM O~OJI aausuannetu jO asea sn 01 ana

'JO!J3lXa [a "a OIUO!UOO lap u9!saqoo e, JaoaJo.e, A "9!Oel!lua. e, ua eS!Jq e, Jeqoa.oJde ered Jew ,e "p,edsa e, U"P SO!0!l!pa sOl

'a 104M a41 jO uOlSa40J leuJalxa a41 JOAej 01 pue UOllel'luaA JOj azaaiq a41 asn 01 JapJO UI eas a41 01 ~Jeq Jla41 aAe4 SOUIPl'nq a41

I

alSaJOU Opel,,! [1l!l!]Il uOlleAala Isea'4)JoN

'a.a, A a,q!s!. syw eJIO A aw", A a,q!s!.U! auad euo auau "~eqeo apeo 'saloqJY smdord so, owo:)

'14011

pue alqlSlA SI le41 auo pue ued alqels pue alqlSlAul ue seq UlqeJ qoea 'saAIaswa41 SaaJI a41 a~ll

S8JnP8jl~8jB 81QBuIBjSnS

Z oPI,qod ,ep opel,,, Ii:lID z a6ell!/\ uOlleMI3

'I,S! el ap JOp3'IU! 18 8!3eq elU8!JO as JDDew 111 'S9,ld!3U!Jd sep.~3B1 sop, •• , apsap' Jew ,a Ja. QI1WJeda,nsu!uad egahbad eun 09 811epuB 13

QU1!!d 02U9l:1

'PUeIS!

a4! jO JOUalU, a41 SpJeMO! S~OOI auo J911ewS 941 'sap.'"! Ulew OMj a4! wOll usas aq 01 eas 941 sl!wlad "InSUluad lIews 51! "0 a.epua 941

S9mp91'LjOJll 9,qllU!IlISnS

'S&I~IUOZ!'O~ A saI8~!",sA 'ups. A S8AJn~ seeu!! 8J~U8 U,?!!)!SlUUI Run aaso '8UD!~~"'ISUO~ .81 ap 1!118d I~

·saU!llejUOZIJ04/lellj.Ja, pue 145,eJls/pal\lnJ uaaMlaq UOI1!SUeJI JOj sMolle samnnas 841 10 5upnoluOJ a41

OS'S'UI epuuas ap .aluoll\ UDIl'8'IP allSDddo wO'1 spuIM

I

s/W 5l" Dl-P SOIU_!1I s/w SL 0101 pUIM

--- .."

E,.IIIiW1O

-

...

1-

sllU Ol ,~ 9 ap 'SOIUS,t. SjW 0' 019 pUIM

SIIU 9 • £ ap sOlualt. s/w 9 01 f PU!M

s

[........,

'Ol6,au •• p unnqa '" "'"'0'0, '.al'I!IP" sa, "P "91,0.1!' 0, A ""Ol"' ap "lUI" 13 ',0'010" "9!'0'lluo, o,allwuad " rn "ade ap Ows!ue,slU un

'5UlAOS,A5Jau8 sa5eJnooua s5uIPllnq a4ljD uDllelDI a41 puo oa,. a41 10 aleW!1J 841 'UO!lel'IUaA le,nleu ,oJ SaplMJO allAap BUluadD 10llu.4,aw II

OUeid OZU9\:l

, ,

I

"O.!/\ las OJapepJa. un OJIUa~ lap uaoeq epealdwa eJapew el ap u~!onl0Aa eldoJd"1

A saloqJ~ sOl ap 0Iua!w!~.'lI3

"6U1aq 5U!AlI son e DIU! JaluaJ 841 s81ew sa6ue4l pasn POOM a41 118M a41 pue SaaJI a41 10 41MOJD a41

"SO!'!J!pa sOl ap u~lonquIS!p "I red ep!.aJo.e, 'olun!uo. lap pepiun"1 UDO A saucraun] A .emlle ap pep!""!p el UD:J l!6anf Eip~nJISUO!l euoz 13"1

"SDU!PI!nq 94110 UD!lnq!JIS!P a41 Aq padla4 'aI04M 94110 AII"n a41 41!M pue UO!IOunl poe 140!a410 AI!SJaollp aql 4l!M sheld eaJe lI!nq a41

·O~!I~!lJ!Ul.'13!Jsed ,o,p o6sell 10 Jell'. e,ed'"Q!~e6!1sa."! "'.'h6!' 8un ap S~.UI e o'od 'opaADJd I" 9J!dsu! eUD' el up ,euoI9!peJI eJnloa"nbJe.,

'a4~lls~d a"!leIIWI 10 ~S!J a41 P!O,. 01 J.pm ui pa4l1easaJ AI4fil4 ssa194)J9MU SeM 4J!4M 'u5!sap a41 paJ!dsu! eam 941)0 amp91!4JJ2 leuoljlpeJI 941

I

QUB!d ozu98

I

'sele,ml3nJI'S3 sOluawala sOl SOPOI uajquiesua as sal_'!).Ia s s "UOIS!I SOl II

'aluawlensIA UO,6aIU!

as I_law A o'apow ·.W_JI

'"I ap a).led eWlol a!olqwe.ua 11

'slnns leJ!ll.~ "41 01 paulo! am 51uawala leJnllnJIS 84111\1

'p8leloalUI Aliens"

ale 1"laW pue PooMJiJqe, 341

JO ued SWlOj W81SAs 6u1J04~ue a41

-.

·o.apewap

sauolS!1 sOl "P eza,a6!1 el uo. eMla as A U96!W'04 lap '.P!lo, el U" el'u" a. O!'!I!pa UP":!

'SlniIS uapoov

"41 01 5~ue41 .Ii!lenb 14D!aMl4D!I e se41aA pue aiaouoo 10 AIIPIIOS "41 U! P.l04~ue 5! DU!PI!nq 4~e3

"1915!J-:1 A 'o.apew ap la!d "Iqop sun .ad ap!ti"lO.d ~IS. JO!lalu! 13

'sselD pue pOOM 10 U!~S "'Il 0 J.q p3JJaIOID 5! JOUalUI 841

Oluel 'Jallellap sSISlllU SOIU!lSIP SOl aojunuroc BUJSlUI BJSIBOSS BUn onb opow oursuu lap 'BUJa1Xa BJalEosa Bun rod epaooa as BSBO B,I \;f ·SSlue1Islll. eJed OIUSIWB!Ole ouroo epel!l!qe4sJ efueJo enOllue eun e oiun] 91uBilai SS JSllel :13 'alualPuad BI sp ODJel 01 e SBI!WSl ua ueuojsose as enb sopelUeWOeJ~ seleiliu 90UIO ap BlSUOO u91oonJlSUOO Bl'OIJPl1I ap sOJe5!1 soiuenuauao uoo f. oraoa ap SaJel!d scpsfqap uoa ual\ll\UOO -remreu zn] uoo ardursis Je!eqeJI USlIWJsd snb

I

sejqrsuasoio; souaurson] uoo epeu!wBI iE1JapBW ap BJrlpnJISS ap- alUSJBdsueJI elJ:s!qno, el f. -opssor 001'11sa .f. suaisoduraur 'eO!lsl)JBJpa!d ua- U9!:>ualUOO ap SOJrlW sO:I, 'opow slsa ,ao "epno!l ep u910SJ BI us sSlenllqell BlQOeJJSI us SSlW!OOnJlSUOO SBI ap .JO,IOO la f. 'SBIOOJIJOB SOl -SpBUJaIlU! SOl :s6leool seJnIOS~!n'bJe ap BI:Jzaw eun eool\s 'BY'BlUOW 'BI f. JEW .Ia a,JlUa"o!Olllpa '13

'BzaIBJn1'BU EI ap sopsuroisejeuaiaur ap s61EJnpnJlsa sauopeollde SE,I eOI1SSIIU! anb OIJOleJoqel oJapepJal\ un sa al\BN elund

'emloal -lnbJe ep Janel.J60J61· ns oueld ozual:l 9pa.f.oJd 'JBllnOlunl rod 6lqlsaoo:e 019s OSU~JJSIIPs,VIJ la aiqos allElOu? un ua 'EI\OUl;l8 apsoJlaw91Pl O~B f. uJIJSS f. s.ped ap seurouo sajn 0lunr

- -

oioaunbra lap JalleJ 13

'SIB!JaIBW 6ulPI!nq 10 9l!1 6UI>jJOM alH .BulpualXa uo PUB uoucumsuoo A5Jaua ;0 UOI10npaJ a4l uo A)!Unwwo:) ueadoJn3 S41 JOI SWBJBOJd pal91dWo:l SBLI dOLISliJOM 'II fiJOIBJoqBl oosaun aLII aWIIUEaw a41 UI 'aJnpsW.PJB U! IljB!IIBJn)BU fO esn 8L11 PUB 81eWIP 8L1110 8ou8nllul 8lH :S8nSS! OMI UO sassnoo, WS8Un L11!M UO!IB10qBlloo 10 WE..IBOld IU8..1..1no aLII 'AI!I!qBU!BISnS Lll!M UOIIBdnoooaJd S,OUBld uall!!) 'BJOII eU!Jew 10 SSldwBXS 'ISBOO SLiI uo pue p8'lel\!llno aJe suso pus ooqweq )0 saiourss se:JeJJaIIU9:JBlpB 9Lil uo PUB fiJoreJOqBl9L11 UI 'snLll 'sJeqlJ. lUBld 10 SalllJlqlssod IBJnPSl!LI:JJB 9111 UO - oiprus 9Lill0 IBLiI LiI!M peuioluco sl LI:JIl!M 1.0 eureu sLII - O:JSSun 1.01 psrOJd LI:Jlesse,B ul 'leBeuss U! UI5lJO 511 self )SI)1B pus pUBI lenPIII!pu! UB 01 pa>jull "IIBnba uouonusuoo 'rJ

'uMouli sell oueld PiJOM sLilll5noJLlIIIOJIS B 'AeM B UI 'SI ojprus slIIlI6noJlIlIIOJIS V 'UII1S8 'Sill B).jO:JBJJ8, B pUB .o).j05U!l S! dWBI e se Isnr 'e\)WnON S! OOqWBq aLII :fiJoIS!lf UMO J!aLII LlIIM spsfqo 'UleWSJ )eLl! SI:JS[qo LIIIM pus oB PUB SWO:J 0LiM sidoad. lfilM '"JOOp IB:JlsALIdelew" e 'pallll:JJe sLiI JOI 'SI "pOOM le:JISALlde19w" B pSJ8P!SU.oO JOldlnos SLlIIBLiM '"liJOM OLIM USW LI,IM S5BlS J.oPSIU!" S!LI'OlpmS ,MBN elund sLiI ul 'pSIBSJO UJnI ul SBlj oueld '"aq IIiM pUE aJB )BlII s>pOM)1e lIi!M eoelS JOpaIUI" us sa d04S>jJOM S!lI)O >juiLiI 01 pasn - peionnsuooai SEll OUBld ozusij S!Jed UI oiprus 8solfM - Isn:JueJ8 ~I

'll'Oua!) )0 110d SLII PUll' ess 9LiI)0 SMal/\ LlI!M soel1S1 e 0IUO uedo 'SBaJB BUIIsaw PUB Apnls SB mo PSllY 'II ausoddo PSIB:JOI ssoeds MSU sLII pus ursq aLII Lil.og '.o!pnls 8lfl ).0 slal\alluSJsJ.I!P slil SliU!1 aSBOJ!BIS IBU1SIU! UB sllLiM 'SSB:JJ!BIS leUJsjxe UB B!I\ esnou aLII sauoaai auo 'SJO)!SI/\ JO) s:Juap!ssJ B SB paIBI!lIqBLiaJ 'UJBq eW!I-aUO B 0IIXSU pspsJe S! oiprus aLil 'adolS slIl BUOIB 6uIPUSIX8 sS:JeJJ81 U! paddsis SJe LI:J!LIM sis/\SI palusw5BJ) SI\!I SBLI uouoruisuco sLIl 'sllBM u!el1n:J pus SJell!d lesls W!IS LlI!M isrxaoo - ILiB!1 IBJnlBU UI AlluSUBWJad liJOM 01 euo MOIiB L1:JILiM SILl5!1"liS sl\JllSUSS.olOLId LlI!M 5u!IS8L1S POOM 10 spew - JOOJ IU8JedsU8Jl aLII pU8 - ooorus >ju!d pUB liJOMSlqqnJ 'SUOIS :JIISnJ UI - slleM 5U]JBSq-pB.oj sLII 'snLil'UOl6s1 epn6n aLII U! IBO!d"l S6UIPllnQ BH.o:JBJJallo JOIO:J aui PUB sssnouusaf IBJnlln:JuBB elll :saJnpal!ll::lJB le:Jol )0 X!W B sa>jol\a 6ulPI!nq Sljl 'UIBlunow pUB BSS USsMlSq ISS

'8JnlBU W.QJJ UMeJp slepSlew 10 suo!leo.!lddB leJnpnJIS SlH 6U!IB6!IS9I\U! JOj fiJolBJ.oqel alqe)jJsl\ B S! 81\eN Biund 'U.!IJsg pua sued U! 8s.oLIIAuedwo:J:J8 01 'OIPnjS elnpsl!LI:JJB PJlljl Sill paubrsap OUB!d ozustl 'ilEMIIBJ Jeln:Jlunl AQ 81Q1sSS:J:JB "IUO S! jBlIl UeaUBJJSI!P8V\l alii OUI>jOOpSI\O 81\epUa UE UI 'BOUS!) WOJj SJS,SWOI!li AluSMI swos

l66l

,w os~

S!J,!I'sdnS BaJI;' '01811 'eouBg

U9!JBZ!IBJO,' UO!IBJOl D!.pnIS::J

O!pniS

B!60I0d!l "flOIOd"l

oue1d OZU8l:J

S9mpelillOJB 91QBuIBlsns

I

·u9100nJISUO::l ap salelJereUJ sOl ap epllI ep odurau jap oiuaume la' " O::lllyOJaUa oumsuoo ap u9!O::lnpaJ el aiqos eadoJn3 u9lun el BJEd sBweJ60Jd cpaunuino e4 dOllS)fJOM 'l? ooseuq opo~eJoqe1la 'o~uel aJ~U3

·eJnpallnbJe U9 leJnleu zru el ap osn la Ii euiuo lap epuanlJul el .soiund sop ua anueo as oosauri el UO::l U91::l -aroqejoo ap lenpe eweJ60Jd la 'pepII!q!Ua~sos el rod oueld ap uoroadnooard el uoo eau!l u3 ·eulJew eJoll ap SaJeldwara 'leJO~!I la ue .Ii 'el,!eo o nquraqepsaasernu u"ellillno, as SalUa::lelipe

SeleJJel el ua Ii o!JoleJoqella ua '!s'V ·salelaoall seJq!J sel ap S"eolU9tOat!nbJe sapep!l!q!sod sel arqos -Janel19p lie 9lun as aiqurou olin::l'ooseun III eJed u9,oe,6'ISeIlU! ap opaJioJd un ua 'le6auas ua uai5!Jo ns oxn; SaJelnouls eislve un e " eJJa11 eun e epei511 uel uotoonnsuoo eun ·OUEld oPIOOUOO e4 anb opunui la rod oased un 'opow ouoro ua 'sa Jallell9 rod oased un

·U!IJas 'eIOOeJJal ap BsoPIEq eun 0 0llo6ull sa eJedwl?1 eun ouroo eOilwnoN sa nquieq un :epolslll ardord ns uoo sOlafqo 'uaoeuauuad anb sOlarqo uoo Ii. aU9111

anb Ji ell onb a~u96 uoo '"OOIS!JeI9UJ ouend., un sa oioaimbra 19 ared ',.o0lsuelaw snbsoq, un eqBJeplsuoo JOllnosa .Ia' anb 01 ·"uefeqeJ'1 anb sarquioq uoo JOpajUI ap eueosa., ns alieN elund ap orprusa ns ua 9zlleaJ oU'eld '"uI?Jas anb Ii uos anb saiqo uoo JOiJelul ap eueosa, eun owoo Jallel ns eqeJaplsuoo -oueld ozual;j OPlnJI -SU009J ell sped ua orprusa oxno- lsnoueJ8 !S

·ellouOil8 ap ousnd I'll Ji JeUJ Ie se~slll uoo -eleJJal sun e uaJq-e as 'U9!UnaJ Ii 0IP -ruse ap seuoz ouioo SOpelll!q-e4 ,Ii eue Il alUaJl soparurs soroadsa soaanu SOl owoo efueJi5, el

'J~m I" "'.0 'UJalaJJU'

el apsap osaooe la' euo!oJodoJd OOOJlo~la J"lno!unl o~anbad ufil

Bas a~16uljeJ

peal aql WO'j ssaoae sap!~o,d ADM!!"l '"jnJlunl "mala "ews 'r/

"oaI8!Ja,8m SOl ap sapep9!doJd "'1 .uqo. O!P"I" la eJed SO'!lIn, una o~as!p ap SeUOl UeA!AU03 j9W~1 pi u:I

'SI"iJa,BW lU8laH'p 10 SallJadoJd a4110 ApnlS a41 jOj saJolln~o!q 41lM 'O!POIS aliI U! ,,!,ao, 'BaJe u6!sap JO raqumu 'r/

'09!OO"'ISOO, "I ap

em!oua Jode,ala as auoz 'el ap U9!30I08a •• , '"~eIUOIll

el ap I!"ad I,a opua!n6!s "elll I" ano OpallDbJ" lOP ,all"II.3

'alOIJOlIS alii asoqs sasu "a," alii 10 uo!,ela6a~ 841 'UleIU"OW aq]' JO JnOIUOJ alii 5UIMOII01 'eas alii 01 spuaosep OIP"I' ',IJIII!4JJe a41

I

aumd ozual::j

I

/ :"

//

r

l

"epUa!A!A OWO~ Opelmq,eqaJ: O!O!f!P.' un 'e oum] 9A.lUI.sUO:l as lall.II~1 'IE!lJn~le IBII UO:l1 ue~[Je", lal'&!U ep23 ap SaUD!~HjaUJ!p SRl

'5u!sn04 101 palel'l!qe4aJ OU!PI!nq e orieau pal~OIlSUOJ seM O!P"IS all! ')40!a4 a414W" I.re~ lahal 4Jea 10 suo!suaw!p '9IU

olpnlsala,p BIUBld IlElII ueld O!POlS

'elue/d ns UOJ •• !d'SU! a o.I~!JIpa lap ope'I" I" UOnlllO!:l!pUO:) ouaual.lap, sezellal. sl!l

'uelwOOli su (lilJIdsu! pue6wPI,nqat.!l'Q~

,alll pa!!wualap IJUB1 pa:!I!JlaI "'l1

tlnleu o!:Jedsa 19 U& '!~1!J6aIU! UI A 1J~!aeu!wnl!"1 I8Jo.e~ 'auoz el ap "lo.!J6e lJapeUJ3AU! sOl ua BPIU!dsu~ jUnfuo. lap e!.uaJedsuUJI",

Ieds II!.Jlijeu a41

J! UO!leJ6alU! pue UO!leU!WnIlIJOj pwlJd '.am a41 UI sasn04UaaJo

n'!Jtie "41 Aq paJ!dsUi 0IjM a4! jO k!uaJedsuen "41

'1"1Oleu lnl uoa .Jdwa!s J.'eqe" Uill!WJad ""a!qna "I ap salq!suasoloj SO!JBuJaanl so,

·140!l1","1"U

411M ~JOM SA"MI" 01 auo MOil" JOOl 941 UO S145!1A~s aA!I!SUaS0104d 941

OUE!!d ozuatj

I

'saUO!:):)mISlJoa sel J9pU3lXa ap pgp!sa~su U!S o!~edsa ,eue6 BJed saUO!S!A!pqns uape~u

as OU3'Jaiisp sezellel sel ,ud sope~o~o,d sala.!usep 501"

oipmsa I~P u~!~~as IlDI UO'I~S OIpnlS

SCulPllnq

a4l puaixa 01 6""e4 Ino41!M aaeds ule6 01 J.pm uJ J841J"j papIh'pqns aJe puel a41)0 BUpeJJal a41 Aq pale"'J 145184"1 saJUal"JjIP "41

'j

00'5

- ..

00'(

05'£9

oroo

OBU

IT

b

QUE!d ozual::f

I

I

'eyel"OW"1 ap .Japel el ua U~n:lUaA.JalU! HI ap U9!33JOS!P el A lel.edsa peplnull"D. el u3::JaJoJ\,eJ JO!JaIU! lap selueld 5"1 A DIJPIA 13

'aplSUlejunow

a~1 uo uOllu9N91ul 941jO uOl19JJSlP a~1 pUB AllnUllUOJ I"lleds JOA"I SJOOn JO!Jalul a~1 pUB ssel5 a'U

sampalllj:JJe alqeulBlsnS

I

'SOJnw so] SOpO~ 'alUaWI?l\!~OaB 'SOUJa~Xa osaooe la e!oeLJ saluE1lslt. soj E E1U9po anb osoJn0P" OS!09Jd sa O!O!~lpa la 'elueld u3

sOJnW sot ap EaJ19d EZaWJ!~ "E!I 1100 e~seJ~UOO ofeq omui un ua BWJO~SU"E!Jl as " enbrad la .iod '00!J9~S!LJ otueumuoui aluawIBnl0"E! oparaprsuoo

anb ezaJao.!1 ep aJ!e un aSOpU9!nOISUOO 'SEjJaIEO apUa!lXa as "E!DJBI S~W EI 'seSJat.,p seJnllB ueuag XIX'S lap 0IO!j!pa un :JaMOJas: ell!J\ EI sp opBt.!Jd

sa] apsap at. as ou O"OdB ap erruoruise <11 separsd SEI :eo!w1j!II'!P sl?w ellnse,J uotooss el enbred Iia EJanl OYE~UE anb 01 ep OJ1Uap 'eal!sea

'sOlOW 's9~lIellnsaJ soroedsa so] ua alllawlBlIlpn~ ap EOJaO 'uaLJe!1:I ue Op!nJ1SIlOO an; oasnw 13

so: .iod OPIU!l8P OJlaw)Jad lap aluewalqls -]OUOI uepuauxa as uororsodxa ap sEjJale6 SEl 'uolsnoH ap I!ual'\!

-uas 81eS8JQos 'aldwls "nw eO!I?~aw BJOlOrulsa ·olo!J.!pa la eJJa!o anb OlOW Ie SOlelEJEd lIeJJOO u9!00eI0~ BI uoo Lae ~ ua opipaons eJqeLJ owoo

'eun rod Op!'UalSOs :O!o!~!pe' lap aiuarpued pnl!OUOleWS!W BI ap SOJ1SaEW SOJOW OJlen~ 'alJE ap els!uo!ooaloo UBJD lin BJed oesnw un

-epui zat. BI e Ii alUBJ6alUI alJed sa oLJoa1 a1s3 '-06Jeoue la JeZlleaJ 'OIOa"oJd elsa ep eP!lJed ap soiueuieje so] uos

'sal13Jnl"eu " saAens S\?W seiotoo smqo ap sejue OIl13!d ap sO!EqeJl soj sopor JaOOU -oprex a[Bs!ed Ii BJpald- eZ91BJnlllU Ii BlOpal

selE enDJ010 lel!UaO zm BI anb eJBd ssrcsered -00 osmb anb 'B1S!UO!00aIOO ojdord la owoo- -jnbre aJIUa 119!OBlaJ 131 " IB1!UaO l13lO1BU zm 131

uoo OP!DalOJd 8IUeJedsu13JI 040el un rod Ep!nl!1 -suoo '!lIsa lllJ8!qno El -oesnui lap led!ou!Jd

">pBd 5UIU!0[pB alH to aoussaid 6u!sodw! aLil PUB ILl6!IUnS paJall~un -opjsmo aJnIBU aLII pUB 8P!SU! jJB aLII uaa.waq 6U!AOW- JOI!S!A aLII sJaJJo I! SB aW!1 aWBS aLlllB 'unco arudmos B SB suouounj LI::l!ljM uapJB6 JalUIM MOJJBU pUB 6uOI 810 soeds aLII sl!w!lap IIBM ssel6 B 'IOOJ 6u!pa[oJd aljllo a6pa aljl qiseueq 'aprs IsaM aLII uo '''"8UI::I

"1lnolJJ!p eoususnneiu sa>1Bw puel1azl!MS 10 leo!dAj suoispuas 8ljl IBLII lOBI 8ljl 01 anp 'BUlwa6J\;t WOJI1Ll6noJq SBM euois alU aOUBISU!

Slljl U! LJ6nOljllB 'IBJpaLlIB:J laSBS UI pasn lBljl 01 JBI!W!S suois ljSI>1uld B LJl!M paoBI aJB '>1JBd aljl spunouns ljO!LJM suo alll 5u!pnpUI 'SIIBM alll liB'S! I] S,<! "SIIBM JO]JajXa aLJltO "'!P!IOS a>1II->100J aLII LlIIM SISBJIUOO LI::lILIM ssaUILl6!1 N!B UB SU!BI+B PUB 'S8]J8I1B6 aLII WOJI uaas IOU S! 8JnpnJIS 6uljJoddns alU. "SIIBM aLilliq pauyap J8IaW!J8d 8L11 WOJ)lilqBaollou ino Sin! I! '8JnpnJIS lel8W aidwis 1i18WaJjX8 ue "q psuoddns :6uIPI!nqalH)0 JJBd 'Iuapuadapu! euiu awes aLlllB PUB 'leJDaIU! ue S! 100J S!Lll "S>1JOMjJB aLII 01 JOlOo leJnIBu aJOW pUB J8ijOS B pual IiBW )Ll61) pBaLlJ8t.o aLlIIBLI) OS J8AaUIUBo lH!M 100J IUaJBdsueJI B 10 SlslSUOO UMOJO 8LJl

"wnasnV» 8LJIlO souanua UIBW aLJI SPjBMOI SJOI!S!A Sp8J!P LlolLJM IIBM MOle OIU! 5u!soljdJoWelaW pUB >1JBd 8ljl 0IU! 5UIPU8jXa IS86uOI aLII 'SILl6IaLJ IUaJaJ.jlp )0 aJB SIIBM aLII :o!wBulip 9JOW SI UO!l09S 9lU. -saoeds 6u!llnSaJ aLII UILll!M AIIBU!pnl!6uOI pualxa S8lJ811e6 UO!I!q!ljXa aLil "ao~!pa 8L11 J.jo sosop lP!LlM IIBM aLII 01 lallBJed uru 'LJl6ual aWBS SLlII18 'SIIBM U!BW JnO::l UO!SSIWWOO aLII W!lj 5U!J8J.jO 8JO)8q »JOM S,OUB!d 1113 ~OqB MOU>1 01 palUBM 0LlM 'IISSWIL) JOI081100 Sljl 8>1!1 'snOJ05p pU8 8SI08Jd sl 6uipllnq aLJllo uad punoJ6 aLil

'luawnuow leO]JojS!ll UB paJaplSUOo MOU 6uipllnq AJOIUSO-LlI6 ~ B 'J8MOJas BII!A SLil 10 >1JBd 8IBA]Jd 8LJllipawJoJ SBM IBLIM 10 spuncef aLII U! 'laSBS JBaU 'UaLla!1:I U! paPnJlSUOO SBM wn8snV» 8LJl ·uolsnoH UI uo!pall0:J I!USv» SLil JOJ UDISSP L86 ~ aLII 10 S80l108 5UIABL) 'JOp81100 jJB lUBjJodwl UB .JOI wnasnw 13 'psfOJd SILIl U! SIu8w81a 5U!IBdl::l!jJBd aLII aJe -BdBOSPU81IUepJ8A pue 8UOIS- amisu pue 8Jnjoal!LlOJB uaaMlaq uodder SlH PUB 146!1 peaLlJaAO leJnlBU SLil

LSSl

e~3a~ alBD ,w OIL'l

3!3!l'adns Balli PUBP6Z1!MSlaSea 'ua~al~

u9!3eZ!le301 uoueaoj 3IJVap oaSnllll

WII 10 wnasnV'j

B!fiOIOd!l A5010dAl

Due!d OZUB!:!

I

'Ja"od ••

e -seJnlln~so a SemIU!d- stu'!o salop "9!'""1 "a aAnq!JISIP as 18Jal81 0 1811uo. "9!'e"!wnl! "1

'OU!,::Iall anbmd lap e!::IuasaJd el /..

JeJll!~ U!S lOS lap zru el -uouaixa ezaleJn1eu el /.. Jopa1U! lap a'jLIe 18 aJ1U8- a1ue1lsl11 Ie a/..n1!lSa,J anb zaA el e samnnose sel tlJed epale6 OWO::l allJls anb ope6Jele OUJa!lIu! ap ujpra] un ap o.oeose la e1!w!lap 0PP!A ap pared eun 'a1ualles oqcei iep OJlaw!.Iad la o!eq 'alsao Ie 'alUawleu!~

'olualwlualuew [a IFlmp /..nw epe4 ez!ns ap e::l!d!l e::ls!uaJe el enbrod eUl1ua6JV ap epleJl an; oseo alsa ua anbune 'eallses ap leJpa1e::l el ap el e JelIW!SepesOJ eJpa!d aun ap SOP!lS811aJ u'?lsa "an'bJed la epun::JJ!::I anib la oprruoui

'I!Q14xa uo -saimqnas

JO Soulluled- S~JOM a41 01 UOileleJ U! palnQ!llS!p S! UO!lBU!LUnlll leJalel pue pea4JaM 841

"IB,JRleU OWOIUa

la osa,.a ua aluawlens!, ,.,al.l" "!S O!,!!!,pa

lap .ap.p!sa,aus"1 J.pual" allw,ad o.u~ll.lqns "IUBld .,

's6u!punoJlns

lemleu a41 10 ioadse lens!. a41 6U!J.lle AIl"'O ln0411M 5u!PI!nq a41 10 spaau aut iaau 01 auo SI!wlad punol6 MOlaq IDOl) a41

G:t:::I: -:!I ] ~c J rrn;~ " .

I ,F ti
'!.
• ~,j '.

----
<, /' n
• 'J~i'_ ..... ,.
./ "-
-""
~ -n I
• -.
- [] ~ ~ , _1 ~---~~ _-
-, :'f; ;1~~=::~rL",H~: -_1-- .. ;~~~
';~ --..!I --'1;:,;' - .. f ,-r-
- ~ nasruu lap alualdl!DJ UBld wnasnv-t

1"laua6 oluold Il!!:lm UBld al!S

'SOlajalod soimn ap a!~uan~as eun oWo, "91 as Bluald al ua anb pap!aua6.wo~ ap e!.ua!Jede eun a6JOI0 uP82IB 11 'U~!~"la6a. "I ap "~OU"W "I anfirs O!OiliP" lap aa"!I al 'Iallol. 18 ua 0 "~wnoN ua owol

'SlleM 1911rued 10 aouanbas a sa ueldloOIi a~l U[ pea) 5! ~J!~ ~OOI snoualiowo~ e se4 UOIINIB B41 'UO[10Ia6 •• a4110 SSau!lPled

941 SMOII016u!PI!nq aljljO au!1 aljl 'O!prus elf! U! pue e~wool\I O! S'1

saJnpal14:JJ8 alqEulElsns

QUe!d owe!:!

I

·alua.edsueJI!Wa. u~lIaq.d O,""SIP un ouiea a!os!ed 13 ua eJ6a~u! as 'tlU OOO·'Z ap syw ap '10101 a!'!j!adn. 0, 'el,leJualo!JI. U!S el31emiDu 01 ap o"ua.aJd 01 aUa!IUeW oasmu lap oleq I!j!ad 13

-polq maiedsuen-nuas 'laaJlS!p B 10 WJO) a41 U! adelspuel a41 01U! p91el6a1uI ., ,w OOO'l u041 aJOW )0 Bale acepns lelol atU -I! 6U!le10Ih lno411M )aA 'alOleu )0 aauasani 841 sureisns wnasnw 941 )0 uouaas JaMal 841

I

·eJII.I~31!nb,e

A 8'910JII.IOU anua 'O!"!I!pa la~ JO!J3IU! I" A rouaixa

la aJIUa eU9J9S U9!'l!SUeJI Bun ,91.!IJJJad pep'IBlu,z:uo~.,

·.'n)~.I!~lJe pue .,nleu uaaM\aq ·6u!pl!nq 84110 JO!Jal"! pue JOIJa.,a "41 uaaMlaq UOIIISUeJ\ ~IODWS a lOj, sMolle Al!leIU01!JOH

.•.

oue1d OZU9l:J

I

,.'0.0'6,0.,O'S.O'1 uq!.3aS I!tlliII uonoas-sso» leJaua8

-DADd. ,ap .',,! an nsa euo6u;!u red $Bp,dwn~U9lU!:

UDS DU : •• !,a,e6 se,

-aJ"p"JlS uoccns lue

Aq p.ldnJJ.lU! .10U aie saualle6 aql

'O~~loy ~'.W

ap 'sOlua" '0 !uaWD.em DPaqnf ap 'so"lIn3sa 8.IS94 0A111WJJd all" ap sarqo apsap ,apuaJdw •• 09!.33.,03 "!,Idw. '.,

'01410~ 'IJ"V>J 1.0 saseAuel "41 pue !lIaWOlem olJaqll1 jO s.,mdl"J. 94101 s1JoMjJe ."I!W!ld wall SpUBlX. UOjlJ9110J ."!SUal'a a41

saJnpell~::>Je alqeuI8jSnS

I

II~ ap J!le" U!" '"Z81""18U BI A nesmu 19 ua JHJ1Ua

JIS aSJa. uspand "8Jqa .01 '.o!,uaJ.dsUOJIOp aGan!

I" uoo an6,"uo, es e,ls,IBJOIBU

\ eJnI,al!nbJ p

;eJqo aqua uC}!:JeJ6alU! E1

"I! 6u!' ea 1 Jn041!M airueu

a41 PUB 'umasmu a41 oUlJalua Ino41!M uass sq UeJ S~JOM a41 ;A,uamdsuIllIIO .Ield "41, Aq paulelle sl snueu pUB .In)~aI14JJe ·S~JOM1J.IO UOlleJOa,Ul a41

Que!d ozual::j

I

·.,'qo> A "Plua,uD!) f;!"Jnlaal!nbJl! eun ap OJIUap U",",.ap 6.aquaqosneu !Jaqou A u,alsualq"!l AOIl ap se.qD sel

'aml~alI4"Je

iaccs pua pauransa, 941

u, mo pueis 5Jaqua4lsne~ IJaqo~ pue U!815U914"!1 AOH jD S~JOM 841

I

II ap oauo.ua 01 9J~sowalP 6,96 ~ '!.la a~s~ap Jed cpasoqejo oousjuaqrn uajd 13 'Ja::>li?l.j ua o'lidwe un annlOU! opa,~!nbJe lap opa,,!;oJd 13

IQ!::>!JEdesap "l 'oJnll\l onD!~lJe lesepredsa alP e~lJanolJlo epJe~ as 'paprnoaun ap'IELWolJ o~ua!w'eJJJeIJanD el,ap se~s!lJeqJn 501 rod

)P!l!pa ns 9~ua!Jo anb 'UnOJE14os sueH ep eJqo -!OaIO' ap OWJ!l' Ie 'anb 01 sous OOU!:) ua Jaoell opelelJlew I. le!punll\llwan8 :1111' el ap ssquroq

leuo!oeN e:Je'l0!IQ!8 ell. 80!UI?WJel!::I el ell' apes e!uodns sOJoanoJd sosJahlp SO;1 ua sopeoudun sel Jed cpjnussp 'a~sao f( atS3 seuoz senD!~ue

il 'aljOCI rep uell salll\l rod eplnJ¥suoo epare8 sOJoa~!nbJe sOlasJeluaJJua ueJqap anb lie o~a~ 13 sell aque ou!weo otpeui e o¥Ja!qe 0l;:yedlsa un

!i rod opjruusuco 'WnJO~mln)l lap of aid woo 'soPeJpen::> so~,taw OOo'oog,ep lelol un ue 'OJ~eal 'edoJn3 apepelsllhap svw pepruo el ap OZOJI un

lel6 la aqojfiua Zieid JawepsJod el ap eal? 13 un,!; oursaa un 'sauto 'salueJne~SaJ 'sepua:!lJ!nJISuo:) all' peprunucdo e,l oueld ozuaCi eJed

u91:)eaJ::> ehanu ap SOl 'svwape "sa;lopu9Ipeye 'S9.laliQ4 'sepualllih 'seuPIJo ap eWIII'JDOJd osndns ZllIld JaWllpSlod e:)!I!w III JlnJISUiQoaCi

opesed lap sopepaJa4 sowawala 501 szeld !Iap o!:)sdsa la ua J,e:lwun eJn6asuo::> oue'!d

SJ860J:j PJB4::JICI PUB 08UOV\J laBfBJ:j 'uolll0>l SUBH 'P1Bzosl !+BJ\f 8>1!1 SP81!llOJII OJ p8JsnJJu8 'S8o,IJ!pe 6UIUIBW8J 8lH '1.11 P8,>!OA8 AjSnOpBII S! >fO!Jq UI 6UIPl!nq)0 W8JSAS S!OUIP88 IBUO!I!PBJI 8La 'uBjd lIeJ8110 6111 fa 60U8J6110::l 'lll 861UeJen6 01 SB oS 'SUOAl UI 61euO!leUJ6jUI gl!8 6111 pue sped U!, xne6V\J 6p 6ntJ 6Lil 10) SI::l6fOJd 6111 U! S8 '"Ull1S U!M)" e WJoJ LP!4M s60Bpns onbsco pue J8JedsUBJ) fa uOlleU!qwoo e WOJ) S61\jJ8p 86BW! J61nO Sll 'j08dse J8jn::l!JJBd pUB 1461811 Sll 01 snp Amuepi UMO Sll SWJ!JjB ,illluBpunqB 16A PUB SDUiPflnq a41 JO )S6J Ilj~ OIU! P8jBJ061UI SI 4::J14M -UOIj::JnJ~SUO::l6J 64~)0 J810WOJd PUB 'dnOJo ZU88-J8IW!BO 64! UlLi!IM S61UBdwoo fO 6UO)0 auieu 6LH- J6MOl slQeo e4! U! SpU8 MOU iU!Pllnq 6L1l)0 lj::lJe e41 'SSBW IBOIJ84ds 6SU6WWI UB 'BW6UP U6SJ::lS-6PIM 60n4 e SI aouonbes 641 fa J61U6::l 641 Uj 'Ieue::l 641 SJ6pJOq PUB BZBld MSU 641 fa 6PIs U61sea 6Lfl SJ6AOO Sal,J6S S!41 'assaus.aurepsio.j ell\f 84))0 410U81 841 OUluuntl 'pad0181\6P sq 01 s6uipl!nq 6U!U )0 souenbes 8 10) P8UU81d u61s8p OUBld 841

'f,eM S!41 ul P6ulqwO::l u6sq81\e4 jO!S!4 PUB 6Jn!eN 'JSPJO ueqm P!6IJ 6JOW e 01 DU!pe81 '8UII JBln08J pUB snoJ06p 6JOW uoruu B SMOIlOj luawdol81\8P 64l '8jl4MUe8W '4lJOU 841 01'41nOS'641. 'Ilnoilel J8WepiSod 841 J61\0 S8P!S8Jd el1l1l B 'sl1::JolQ lU8Wj.JBdB 64110 6W.OS )0 suepJe6 jOU8IU!84! spsaq las :jBUel1J46MpUel 641 fO J6leM 6ljl pus U6lJB6J8!1. Iljl jO SpOOM 6LH)0 6U1>lU!LlI J6ijB puno, SBM uouruos 641 'eZBld 641 'sJesiI JOj'SeM lB41 pUBI S,U8W-OU ISBI\ 641 41!M >lJOM 01 peldw814e OUBld 'S141 6PISDUOj\f

'J6!B8111 pUB OU!SB::l 6111 6uIsn04 6ulpI!nq Mau 641 U!lll!M ilJ8JQ!l 64) P61BJ081UI u8jdJ61SeW s,ouBld JOIlelU6po sn JO JOJJ8 64l dn P61Ulod 686~ UI 8::JUBJB6ddBSIP S,J6Ilel 841 'ljeM 6WII-6UO 841 OIUO p8110eq 4::l!4M 'ilJBJqn IBUO!!EN s,UnOJELiOS SUEH PUB 'sJalJBnb pe611 ::J!UOWJB41!4d e4l '640J:j J6p ueA S6!V\J Aq peionnsuco ilJ611B8 84! jO dn apeui 'X8ldwoo WnJOjJnlln>l 66n4 e4! S8SSBdwO::lU6 BSJe zleld J6wepSjod 641 souo P61B6JO AIM8U'JS410 41lM ISed84! WOlf P61!164U! Slu8w818 61eJD81U! 01 'eZBld 8111 jo sosds a41 U! 'p66BuBw oueld ilq p81elnwJof UBld lUswdOj6f16P 641 'i\jjif 'l1Bj PlnOM '11)10 e )0 4jMOJO)0 8~BJ IBUlJOU 6411B '184M SJB8A al\!) U! op 01 SBM 60B) 01 p6611qo 8J6M spafoJd lU6J6JJ!P 641 '1.10 UI146nOJq SP8l14::lJe 6ljl 66ualle4::l 641 ~W 000'009)0 IB~OI e '1.11 'J6le8Ln B pus ouseo e 'SBW6UP 'SIUBJnBlS6J 'sd04S 'S16104 'SIU8WJJBdB 'S8::J!Jj0)0 WEJDOJd 61\ISU6jX8 ue s6pnpul uOlseP S,P61140JB 641 BM Plo~ 841 jO SJ8UUeid UMOI 641 ilq P6!B6Jllew pus JI3M PPOM PUO::l6S 641 fO sqwoq 84) Aq P8i1OJlS6P 'S8UOZ IS6M pU8 ISB3 PIO 941 U88Mj6q ABMplW 6::J8ds soo UB '8doJn3 U! AlP P61BISBI\8P ISOW 84110 UOlP8S 8104M B Pflnq6J 0) Al!Unj.Jodd08lH lUESW zleld JSWBPlSOd ::l14Viw aLii DUlpnJISUO::l6J OUBld OZU6tJ JO::l

966l

e~3a~ alBD ,w 000'89

3!3!lJadns B8J\f 'AUeWJ8g 'ulpea

U9!3BZ,!IB3Dl UO!IBOOl ows!ueqJn

oUluueld UMol

, B!6ol0dlL AfiolOdAl

oue!d ozu6Cl

'SJaoo!:! pJeLPI!:! 0 oauo~ laBfe!:! eWJlfe 'odurau OWSlw Ie 'f. SOloYlpa 501 ap e~sa aa -ornp satu oueqrn uaoro un e JeOnl

'UOLlIIO)l sueH 'l>!eZQSI eleJV ouioo soioeunbm Olsal la uOO.BJOalUI as anb -uorooruisucoer el opuep 'esoJnop s~w oqonui JelnoaJ eUlldloSIP

ueoJeoua as anb SOl, ap 'SOP!Jlpa senreisai so] ap BJOlSaO 'zuaS-JaIW!ea odnJo lap papaioos eun e aoapaqo oucnasep [a 'Oluel anus 'avou

ua smeueui SalUaJeJIP ap eooxa as OlllJpel ua eun ap arqurou- slqaa aJJOl el uoo eUlwJal la JOd 'lOS la rod Jawepsl-0d el ap opalioJd la

u9100nJlSUOO ap s?uIIJaq leuo!olPBJl ewalsls la !?Olol'flpa ep OOJe 13 'oo!-l?Jsa uawnloll osuounn aprsard ooel un 'sBpualll!1I ap sanbojq sounole

'IBJaua6 uajd lap BlouaJaLjoo el Je.zllUeJeO e.Jed un 'BOIW~Joued U9!S!1I ap ,aulo ap eles ue'Jo eunap sOUJ,a'lull SaUIPJ,e! so] e olun!:lleue>tJllIaM

'UOAl ap Blualse as elouanoas esa ap OJlUaO la U3 'IBueo -puellap enoe la Ii uaveoJalllap anbsoq Ie ua aleuolleUJalUI ?llO el ap 0 sped ap xnea~ ap ta aaprcq II. ezetd ellanu el ap IBlUalJO opel la rssusd Ie 910JnS U9pniOS el 'ezetd BI anI oduiau

an!:! ell ap sopalirud so] ua owoo '/atd alqop eun alllanllua alJas elsa 'aSSeJlSJaWeplSO'd alii'll B,I ouomu aluemp snb aipsu ap eJJall BI ap Q)OBII

JlnmSUQO BJed saoado Ii SalUaJedsUBJl sa!:JII ap oOJel 01 V 'Sol:Jlllpa allanu ap elouanoas eun ueJO la UO:J m!eqeJl ap 9lBJl oUllld 'opel OJ~O JOd

-radns ap uojoeuiquroo Bun ap elinsaJ rouaixa alloJJesap as anb ?lIaJd oue1d ap ol:JalioJd 13 'OJlealla Ii oujseo la BOJaqle anb

uaoewl ns -oioedse oO!ls)Ja'l-OeJBO' ns rod OWO:l 'epOIS!Lj O'I:llllpa oxanu 'Ia uoo u910elaJ ua Boa·lollq!q el

emile ns rod 0lUBI papuuep: ns alUaweJelo elli ezaleJnlBU el Jeon!uo:J omooid as eJauew QJOalU! oueld ap leJaUao UBld 13 'uQI:lelUapO

'lleid ,awepSJDd

eJnln'"1 ap SD!O!I!pa ap SB.!BDlad!l Jad u9l,'nq!JIS!O

'sBulPI!nq neld ,awepSlod aml"1 04110 ABolodAl Aq UO!lnq!J1S!O

sa"!O!II"W sewau!8 _ SUln'~I.adso opeles '0108111 I:::::J

sUluaweuedv SluaWIJOOV S""!'YO sa:JIjj()_

'llerd J9wepSJod 81 eJed "eld lap S"I""I!nbJe Jud u9!.nq!Jls!O

'ueld 11eld JawepSlod

a41 JO UO!lnqJJjS'p ,Spal'4]'11

'1"10SI e18'11 _ sJaBo~ PJe4]'~ _ oauoV'J laeje~ .sor _ J4QM • Jaq"e, = Jjo4l1o~ sueH _ Ja~laqI4o~ 4dolSIJ4J I oue'd olUa~ _

saJnpal!4::JJe 91Qeulelsns

'o!"eq lap OISo' I" .,opad. el A ,ofJalU! ezold 01 ,od 0p_IIua e,1 elma., sOlu9welJDde, so] ap U9!O!sods!p ",

'P004JoQ46Iau a41)0 ISaJ a41 SpJeMOI ssauuado ue pue ezeld JO!JalU! 841 alA ssacas JOI SBp!,oJd sluaw~ade 84110 lncAel a41

'U_I,d lap _,na!Jp_no _I .0IBaIU! sop 'WID SOl '.epe4ao, sa] ap eun ua alloa 01 ap IOuo6a!p, opez.'II,a BnO!. au!" ap ",8. 01 OJod o!'!I!pa 13

'ueld a4110 uJalled P!JO a41 aleJoalU! OM! Ja4JO 841 al'4M 'laaJIS a4110 lnoAelleUOOe!p a41 sMOIIO,IWn!JO)lpne ewau!a a41 JOI BUlPllnq a4110 saplr.lel a41 jO auO

XlfWI ole. 81 ap leJBua61!1ueid l!lilD ueld JalRa41 XlfV>l1

10!,aIU!' opals!" o!aedsa un nHU3 BJBd eJJa!3 as A JO!J8IXa ns UB sa::J!:IJ~fI. sOl ap oun adnao '.pua!.!" ap anbolq 13

'a~eds ,OIJalUlluapuadapul ue aleaJa 01 sa os pasopus S! pue salalla. a41 jO auo SB!dn:po ~aolq luawl,ada a41

SOIUaWoIJede ap 'S"IU"I'd EllD sueld luawjJed\;l

'unOJeq's ep eoalo!IQ!B B'U!:JBA '11 UO::! UI),!!leI3J ua 9paAoJd as OU!Se3 10 A OJleal la ,Je6JaQle anb O!"Jlpa 13

'unOJe~lS Aq AJeJqll

OU!Joq~5!au a41 01 uOilelaJ UI pauoisap seM OU!Sel pue Jalea41 aYI asn0411'M 4l!YM oUlPllnq 041

'se,mle sOluoJal!p sel Jez!"owJe eJed oursao ja A OJI"OIIO e6JoQlB anb O!'!I!pa '" ua aJqa!nb as seaUlI sal ap ezamd .,

'S1401a4 IUaJaU!p a41 01 AuoUlJey pual 01 iapro U! OU!Sel pue Jalea41 a41 Bu!Sn04 BU!Plmq a41 U! paldnJ,alU! s! SaU!1 aYl jO .\lund "41

S<lJnloel!40Je <lIQeU!BISnS

QUe'd Qzual:l

'-B,o.o"al- s"~.do A -O!I.IIP!:''t- satuaJedsulu" """!Jadns BU,qW03 "HOI", "P I"!d' "'GOP .,

'ellOJeJJaiiO saoo anaedo pUB saJejJns -ssel6-IUaJedsueJl saulqwoJ UI~S UIMI s,JaMol "tU

'OlOld 0, ap I!IJ.d 18 U3 Ions!, 31U3'3j3' un A OIUO!UO. lap e,," syw U9!33n'ISuo3 01 sa ,ouo.o,

'SO!~!I!P3 ap Ol"n!"o. lap

a"a!. ouroo 913aAo,d as S!qoO ."0)"1 aAnl'"! anh olaldwo. I~

'.mld a~1 )0 InoAel 341 u! a.uaJala) lenS!A

• sap!AO)d pUB xaldwo. "41 UI anuanns Isa~5!4 a~1 S! JaMOI "41

'SOUlpjlnq )0 dnO)D 341 )0

amsopua ue se pauueld seM JaMol SlqaO a41 6U!UleIUO, xaldwo. 941

I

·."al ~I eJed enid A o!JJeq I" I!.led ali"' 2a. el '. 'Ja!J9! •• Ie ape"ao!was 'olad o!ldwe D!:1edsa un .aJ, O!'!I!P':l3

]aMOl ap lIIJ emtd piJe p004JQq45!aU atjIlIIJ laaJIS 4loq S! 4JI4M lalds p;mlp-lIeqAllewalxa I!aqle 3!ihtI! ue S31eaJJ 5u!Pllnq a41

I

uouaixa Ie /\ JO!Ja~U! Ie epe4:le! eJed SelJellunwo:l sepual"!" sel ua salenllqe4 '-laid 8/qoP I'll ap osn la rod- pep!llq!UalSOS 181

UO:l aJdwa!s orad 'uQ!:lenlIS alqop ns ul)oas papneuosrad ep epuasne 181 1\ oixaruoo Ie 1\ -ezejd eun OWO:l oouqnd 1\ utpra] un OWO:l op

'SreSJe"IP seuoisuaunp ap 'soruaurauada 501 alue e!:luaJa~!pu! el 'e"lsesqo uQI:lllada,Jel -ell!Jd zall I'll 1'1 res epuaierd anb oursun lemleu

SOPOl1'1 a1s<;l ap 1\ 'leJluao uJPJe[ Ie 1\ oau,?JJalqns ap'?lle s,?w Jl eJa xneallll ap anl:l rei ua OlaJ 131 ojoedsa un ap u910eaJ:l el rod- pepnl:l/\ 1'1zalreJ

o~U91Wre:lJede Ie apa:l:lre as semlJaqe sel apsaa '"sosmoaJ 501 ap opauaprosap osn lap ours -rueu anua o6ol'?!P la ras 18 u9J\Ianil saropiuuap

'oPJeq lap OUJOlUa OSOP!n, Ie uoo eIS18JlUO:l 'elJelSandnsaJd ZaSe:lS9 I'll ap UaU9!AOJd ou sciuauieje SOl lnbe '<;Il!O el ua ouioo 'oau'?laO:l

anb osojousps oroadsa un 1'1 osaooa la Ual!W seurapour sapepruo sel ap sewalqoJd so] 'alsoo oloal\oJd un uaAnmsuoo 'UOAl ap aleuolleweWI

-rad sairureqe sop 'S01-l00 sope] sot u3 'opec lap 019s apuedep ou eO!uQloal!nbJe pep!le:l 181.. yliO 181 anb saiue esnnnsuoo ap uoreunurai 'OU!s!J

-Jele JelnCUepaJ u!PJe[ un )ea)o ep opallnbJe lap :eJelo ara le!:los epual"llI ap opaAoJd un Je1 -ed Ol!.qsIP cuexouounoep osojndod la ua sepel

eap! 181 rod apiruusns an~ aile:) eun UO:l o[aldwo:l -UOJ!e ap eJ04 BI B oue!d ozuag ap euosOI!! el -uel\al 'aISO:l of18q ap sepua!J\IIl 0(;<:: saise anbunV'

la JesaJ\reJ~eap ledl:lIUnW uQloualU! BJ\ll!Wpd 91 -sosounuru A sapJall soioadsa JaoaJJo repcd

SepUa!A!A ep san bOIS

'SUOlpnJ1SU08 6Ul1lBS-1S08 ul 8JBJ SS8Ul.pp IBWJOI B re 81\IJJB PUB 8pB:le! aLlI!O JOO].l :lPlawoa6 aLlILl~M ISBJluo:J B aIB8J:) 01 'IBWJOU

9

U8LH J86JBI ssum rno] lleql8 'S8m BUWBJJal paJOI08-IBJnlBU 411M 6uOl8 81:18 sasn aH 's181Ja18W 18UOII1P8JI1SOW PUB aI8p-ol-dn ISOW a41 saulqwoo OUBld -"ul>ts

U1Ml" 8 lnOLlllM '8JnpnJIS 0ISBq 841 OIUO !\IPaJ1P xoms Sl apB08~ J81no e41 UI 4014M- 6UP8) IBJeue6 e41 JO~ 'paOnpOJlul uaeq e1\8L1 SI8U918W 6uIl81nsui LlOl4M 10 9PIsui 9lH uo -SS816 J9qlf Lll!M p90JO)UI8J lueW88 8- 81:18 )0 90lUJOO 8 )0 SIS1SUO:) 118M 8L11 WOJ) 6uIunr IU8wal8 841 's8!uooleq 'seSBO 8WOS Ul PUB 'SMOPU!M am '9JnpnJIS uodcns 8L1I!\q paP910Jd 'S8lnpow 841 8P!SUI '80BJJns 8104M 941 Adno80 IOU op SI9UBd 941 'IB41I1B JO.:l '118M 1841 JOI UOl181!IU91\ pocf 9pIIIOJd !\BW eoeds 5U!U9I1Ja]U! aLII 1841 os IIBM 841 WOJ) WO 0819S '6uOI uio 06 ssprs 411M 18UBd 8Jenbs B 81 IU8W818 alq!sl/\ 841 '8pBOej J9UU! 841 JOI pasn seM W8IS!\S "UI>tS UIMl. V'

'apBOBJ J81no pu'e J9UUl UB 81\B4 8S8L11)0 lie 'UO!lBnjIS IBnp Jl841 016ulPJO:)::m PUB 'sazrs IU8JaJ.jiP 10 'SluawjJBd8 841 aJ84~ WOJj PUB 'uep180 IBJIUa8 aLII pU8 >tJBciJB::> punoJ6Japun 841 sa40BaJ auo saouanua aS941 WOJ.:l 'P004JoQ46!9U aLlI)O luawuQJll\ua !\SIOU aLII LlllM SISBJluO:) 401LlM seeds W811S 13 0) SS80:)B 81\!6 ssouaaua OMI saps Ja+J04s aLII uo 'uapJe6 JBln6UBpaJ 6uOI B aisaro 01 e8pI S,P811Ll:)Je 841!\q peirunsqns S8M 18a1IS e 41iM X91dwO:) a41 paslq oi jounoo IBOOI a41)0 uOI]UaiUl leuI6po 941

-ssoscs PBIIIHLl611 PUB uaa16 Jaj.jo 01 PUB 5u!Sn04 !\jlunwwoo ul lenllqeLl N!lBUOSJad)o >joBI pUB jX81UOO 01 a8UeJ9J.jlpul 'UO!1119daJ 18UOISS9SQO 8111 puoAaq 0601 SBM Xn8al/lJ ap anl::! 841)0 86ualle40 9L11 ,:saOJnOS8J]0 asn pa68uew !\Ipeq a41 WOJ) ino '186pnq)0 >toBI B WOJ) moqe 8WOO I,UOP S91lP uiepoui )0 suiaqcid a41 'ISOO uo puadsp Isnr i.usaop NIIBnb leJnl:JaI!40Jlt .. :lWP S8M A4dOSOJl4d S,OUB!d ozual::! 6Ulsn04 ISO:)-MOI JOI u6isap 13 6U!I>tOBI 01 8WBO II U84M '"ul">1s U!MI" 13]0 asn a41 Ll6n0141- N!I!qBulBlsns pue '-8zeld B 9>t!l cqqnd aW1I aWBS aLlllB PUB uapJ86 B a>tll 81el\pd aq 01 S9JldsB 481LlM 80Bds IBJnlBU Jauu! ue )0 UO!IBaD aLII 01 anp- !\IP PUB aJnIBU u9aMIaq 00lB1P leiuualad a41 aJB 9Ja4 slu8wal8 6uIUljap 841 '?IO a41 Ul SV 'II LlIIM AJBJodwaIUO:) p9[01d e WJOI !\a41 'SUO!\l U! aiBU01IBUJ81Ul ?IO a41 aJojaq paionnsuco !\IIBUU 8J9M SUBd )0 luawaSS1PUOJJB 416 ~ papMOJO 841 Ul palOaJa s5U!lIaMP ISOO-MOI Oe:e: 841L16n0411V'

1661

,W009'~1

9!a!jJadns eel\, sued 'xnBsI/'J sp an~

U9!aBZ!II1001 uO!le)ol sOjuawel.led\1

sluawjJed\1

B!fioIOd!1 A5010dAl

~iii

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-

iiiiiii --

--

--

--

--

--

--

--

--

.111

QUE'!d ozue!::l

'saouuoucca ssucroonnsuoo SEI ua epnsn ocod IEWJO~ szenbu eun JlnOaS -UO:) AEPElj:lE~EI ep OO!lI?woaOJOOlJ la uoo JEI

-SEJ1UO:) EJEd IEWJOU oliPPEI un anb sapU.EJO

S?W sa:)a/\ o.uano anbune 'leJnleu rojoo ns ue elOOeJ.Jal ap sesopreq A 81::18 [a Jez!I!ln e aJllan/\ ·saIBUol:llpBJI. S?W so] uoo scusapcui S?W salepalew so] J!I\!/\uoo aoelj oue!d '-Ia/d

alqop U!S 'epewpd eJnton.Qsa el e atUaWBpaJ -ip efl~ as JO!JaIXa epBlj:JBJ I'll ua anb- opsqaoa la EJ,Bd ·olua!,wels!e ap sale!JaleW opeoojco uelj as JO!JaIU! oAn:l ua -O!JP!/\ ap eJq!~ uoa op -eZ.JoJaJ U90!WJOlj- 01::18 ap OOJBW un ap auod

-WO:) as OJnW lap alesaJqos anb oaueuiata 13

·sauo:)leq 'soseo sounole ue 'f. SBUeIUa'l\ helj 'auodos ap

airuonnsa I'll rod sopiBarcrd 'sompoui so] ap olluaa 'a!:)!~adns 'I'll epoi uednoo ou sejauad so] 'aluelsqo ON -parad I'll ap u9!:lel!lUal\ euanq 'I'll asal:JaJOJlEJ Sa!:)l~adns seqwe aJIUa o!:)edsa la anb eled OJnW lap uio 08 oparsdes opel ap W:) 06 ap OpBJpBn:J [ausd un sa 0IS!/\ oiueuraja 13 ·,a!d aNop uoo 0IUa!wlISaM)J ap auiaists un 9z!li!In as eUJalU! epeljOel I'll u3

I

'SB!,3Uap!J1Sa U!,S BJ01:J191!nbJ,e e~ JBJ6alU!

QIIW,.rl .a,loq'y so] up '.'011 •• ,

"JIBSll 01 UOllu~lIe 6UIMeJp lno~I,M pale'OalU, BQ 0) amllBl!~l,e 841 salq.ua saan 841)0 140184 841

'OSEl03e ap ~O~~alU! Il;!lil?ld 'ei

ap .,p' •. ' eual "' .'qe as '.,amp U(J::J lepe:Z!l!eqJR auoz eun u3

"auo~ pal!u.q'o ~16Uls!wO,dUJOlun ue UI dn suado .,eld ssaoaa I"um"! a41jO eale uBalo 841

OUli!!d OZU8tJ

I

'SD!3!l!p •• p OIUO!UO.

I. z.P!I.:) •• pa "Anq!'IU03 .103 ...... 1 ap DWS!I.WO':) 13

's6U!PI!11O jO dnoJ6 a41 QI41WJeM pual sdlal anOoeJJaJ a41 jO wS!1eWOJ4l Bill

"Isao.ns 0PUII! I'

Due!d OZU9tJ

I

I r. ... ~:~ .•

1iEJ!ill!!.~.,l GOlI.t

rnDi~i'~'~U+ ---~

L~_j

-_ -g

a-nIUJ1,C'IIIUIQ.l lJStf't] ON\lWb" no)]

IB,auaH elueld I!2D uejd 91!S

'S9IUepUB!A so, ap U9!'"'"0I!, ",I' A soum"hu! so, ap !P"PIW!IU! '"' al!WJad anb odw"!l'" nmuos a IU"ISI" ouioa "UO!'""1 sanbol,q so, "JIU" epea" .,eld D1

'lOjelnsUi punos

e se suopaun, s~lolq a~1 uaaMI8Q paleaJ~ "'"Id a~l ',ueillsapad

10 uO!leln~'!" a~l pue siususi 94110 l.Je'lJd "~l 101 8UIMDII" sellaM ''I'

S<jJnpel!~OJe 91QeuIIllsns

I

OluawelJed. un ap •. IU"ld "

'/:l!d :llqop ap "WalS!S alsa

Jod OP!5aIOJd "panb JO!Jal"! 13 '-:lll!l- sowapow s'w sOl uoo -810'.JJal- sal"UO!'!P"Jl

.'w sal,B!Ja.IBw, sOl

u.5n!uo, as sep"4,e, ."1"3

'wslsAs .. U!~s·U!MI ..

"41 Aq papalOJd ., JOlJa,UI

a41 'sape,el a41 U! -J~~- ssuo wapow SlOW 41!M paulOluo. a,e -euooanai- Sle!,alBW leUO!I!pe'l

alSaOJOU Opelilf " UOlleAala lsaM'4I'O~

I

ap eap! el 'anbJed la A aJJ Ie 'pepn!o el :Ja!Je~xa A pepruo anua o6a11i1!P Ie uao 91aldwao as eSJe1aldwoo eupod anb Jelnpow 0lUa!W!OaJo

la uoo uojxauoo ap A lO.!Ja1U! uojoejnono ap a1UasaJd A opesed alwa e!ouaJl!Jluo::> el' 'ouaqm ep eWaIS!S un 90!lde oue!d ozual:l 'oauaroduiet

!Ie~uawepunl afa un "opaAoJd lap lesJ;op eu!dsa oioadsa la ua u9!oenl!S ns apsp A leUO!OeUJalUI-uoo alUe ap oasnw un A sosareuoo ap O!OE!led

'eJapePJaJl el ua 9!11!'IIUOO as -pnl!6uOI ap sOJlaw e!Ja:len6!~ue BI ap SOUa'JJe1 so] ap aSJ1:)11:)J1 JOd un 'selil!o!Jo ap SO!o!l!pa aAnlOlil! anb 'oloaAoldl

Q9L ap- eUJa1U! alleo eun 'oueqm SOWSOOOJO!W '/a!d alqop el :pep!l!q!liIaISOS el roc U9!O alsa liI3 'ouep9l:l ou la A lO.P al~.l el ap anbrsd

oxanu la ejJeJlliiaOUao anb sauorouru ap papis -ednooaid ns ua IEluawepunJ aluawala un ze« la aJ1Ua epen1!S leuo!OeUJalUI pepnl::> eun ap

-uap 'el ap u9!S!lIaJd ua A 'OUe!d Jod 0P1PueJap eJaw!Jd rod 9Z!I!tn oiosnnbre la '986 ~ e e~UowaJ uoroonasuoo el 9!lawo:m as 'opunw lap sopazu

"els!uewn4" papruo ep oidaouoo lap apUa!lJed as uabuo oAno 'ol::>aAOJd alsa ua 'OWS!W ISV' -suisnpui s~w sasrad ala!S so] ap uoumai BI ap

'EJI!S!Oap 'sau!0!llnw BIBS Bun A DU!SEO un 'lal04 un uoo UOAl ua u9!oeJqela::> el ap OIl!~OW uoo '966 ~ u3

anI pnofB.mo::> lalp!VII BIS!!esled oiosnnbra 18 uoo u91oeJoqeloo el 'opuuas alsa u3 'ezale.mleu

'iI.)!SU8IU! JOIO:> UI UOl18P8A 841 pU8 145!110 p8dw! 5UP8l+!P 841 ,<;q paOUEnu 'IE P8A!.lJE S! iI.)!un 10 8SU8S 8 'IOJIUOO 18a4 IU810!jJa srour JOI 6UlpIAOJd S8 IlaM Stl 'walSAS 18UO!1810J B 01 S>jUBlIl SllI6!lhis S8 pauedo aq U80 eS8l1110 ewos '18l1110 dot uo 'SI8U8d SSBI6 10 6uPB118UJ8:jX8 UB Aq paoiojuia, S! lI:J!lIM 10 lIlWJEM a41 'EUO:JEJJ9110 asn alii Aq pamssa aJE 5U!AES-A5J8U8 PUE 5u!Pl!nq alii JOI UOII:JaIOJd "UI>jS U!MI .. alii :9W!IISJ~ alii JOI pasn SBM S>jJOM S,OUB!d U! IBnl!qE4 euiocec s84 40!4M Iuawala ue 'eJoWJa41lnJ '9IBUO!lBUJaIU! 9K) alii UI 'iiasil >jJed alii pus peoi AqJeau a41 op SB 'aU94l:J 84110 aNno IBJnlBU a41 011l8Sli SldBPB pBaISU! inq 'uOIIBool 841 uo 118SI! ssodun IOU saop parOJd S!41 JOI aJnpal!4oJB a4.1

'I98JIS 94110 8P!S Ja41!a UO s6u!PI!nq U!Mj )0 SJ!Bd U!

UOIPruISUQ:) alii uo psseq S! lU8wdOjailap 10 W81Slis 84.1 'aSB4d ISJ~ S!41 6upnp psionnsuoo OSIB aJaM - s>jOOlq 6uj.loq46!eU a41 41B8Uaq punoJ6Japun puaixa sWOOJ U!BW as04M - JalUaO aouaJaluoo PUB seowo a4.l 'umssruu 8 OIU! pall8AUOO MOU 'wnuN alii uion SpJBMISBa 6u!pUelXa s>j::l0lq eA!! 8J8M IlInq sIu8weia ISJU a41

'sa In pow sn08ua50w04 joasn 841 WOJI DU!lIns8J sseuoures 941 P!OA8 padl9l1l1:J14M luawala 6u!N!un E 5u!aq SE lIaM SE )!EJ luapuE a4110 8:JUElj.la4u! alos a41 '-wnpltI a41 SE UMOU>j- UO!l!IIEd 80UEJIU8 a41 oi rxsu 'S8M I88J1S IBUlua::l a41 JO Eap! 841 '>\JEd PUE JalljJ \\ip a41 :aplSlno 841 01 uouoauuoo JO pUB lUawallow lOIJalul JO S!XE IEluaWBpUnj E 'u61sap a4110 uuruco IEJqellaA 8nJ) a41 9WE::l9q laaJ1S IEUJalu! 6uOI JalaW D9L B '0) suioq aq PlnoM WSO::lOJ::l!W ueqm Mau a41 suououru 10 iI.)!Suap 84110 UO!IEdpIlUE U! PUE 'OUE!d Aq papuejap il.)p "IS!UBWn4" ell110 UOIIOU a41 WOJj 6u!paa::lOJd 'padsal S!41 U! aA!S!:Jap SEM pno[EJnOO la40!V'J lOal!4::lJB adE::lSpUBI a41 41!M UonBJoqBIIOO '8JnIBU pUB il.)p U8aMjeq 60IB!P alll liq pa::lUE4ua SEM juasaJd PUB IS Ed 10 aOualS!XaOO la41lnl a41 'soads usqm 841 U1lIIIM UOI1E::l01 Jla41 PUE JIB::lleUO!lEwaIUI aW!I-aUO a41 )0 spunOJD a41 S!A-~-S!A

'"UI>jS UIMj" alii :iI.)ljlqEulEjSnS 411M uoueonocoeio SI4 01 :J!SEq Iuawala UE pasn ISJ!J pal!4::lJE 841 '986 ~ 01 >j::lEq seof 4::l!4M 10 u!6po a4l 'l:JaroJd S!lIl JO::l 'EWaUp!llnW PUE OU!SB::l '18104 E Aq palaldwo::l aq pinco 4::l!4M 41M0J5 JBlnpow 10 walslis B pelldde OU8!d ozuatJ 'IlB IiJBJodwajuo::l 10 wnasnw E PUE IIE4 80UaJ8)UOO B 's5U!Pllnq a::l!jjO sapnpu 40!4M '>jJOM S!41 UI '8UQlIl:J a41 PUE >iJEd JO,p al1l1 a41 u8aMlaq palB::lOllil!O IEUO!lEUJalUI UE JO ua>jBllapun SEM UOlpnJISUOO a41 PjJOM alii UI saplUnO::l paZ!lEPISnpullsoW uasas 8l.H 10 6u!19aW I!WWnS 966 ~ 84110 SUOAl U! UO!IEJqalao 84110 UO!SE::lOO aui uO

S66L

.q~a~ 91eO

,W OOO'vll

a!~.! ... adns e9J1;' a:lUeJ, 'suoAl

U9!3.Z!IU~Oli uOlleJol saUO!~UaAUO~ ap OJlua:J

J81U8:J SS8JDuoJ

U!OOlod!l ABolodAl

oueld ozuaCl

I

·saJCICO sCI ap plap'SUalU! lal ua ap solaqan sCI ua lenl!qe4 seouoiua apsap -iouud SlailaS st!}ino- sosaicuoo ap onuao la ~

U9!ola!Jefl lal }i znl el ap e!ouap!ou! lal Jo.d epez!1 c~uawala un 90llde as al,euo.!leUJa~UI vl!Q el ua seu!o!~c Slal uii!!qwe~ UCJa}irulsuco as aSla~ eJaw

-ew pep!un aun an6!suco as eO!WJii!1 u9!oelnfiaJ 's?wap\f ·an!>Jed 0.!6cJd ta }ieueoJao eJa'l.weo -ud el u3 ·casnw ua opursxuoo 'wn!JlI;f la apsap

el ua e!oeo!~a JcJi'ew el auauqo as anb zall el \f lal CWCO 'CUeP91::11ap t!J\Jno el ap ezaleJnleu alsa Ie la!o"e4 uejpueixa as anb sanbojq COU!::

·u9PelCJ ap eWalS!S un e sepeJD cueuraoru un el e 91depe as anb CUtS 'Jeonl lap eWJcj"e1 uorsru sopmnsuoo sorueureja soraurud so.l

ouioo asruqe uapand 's~wapt! 'So.UnDI\f 'o!JPll\ osnoun ou t!Jnloal!nbJt! el 'o.lOal\olo alsa eJt!d 'so.au'jlDo.w04 sOlnp91.U ap osn lap -epel

ap salaued ap ouiaixa OlUa!W!~sal\aJ un rod ep 'alleo el ap sope] soqure e sOlawafi -uap pep!wJo.~,!un el Je~!fla t!!~!wJad enb papua

-aziojai al\ as zapuso e}in:> 'elCOeJJal 1:11 ap osn SOPII!!pa ap sera.led rod uoroonnsuoo el ua oseq ap oiueuieja un anb zall el t! 'e!Jaj, enonue e

la rod SoplaJ.noasla uapanb OO!ly6Jaua CJJC4la la as CIUa!WpaJo ap eWalS!S 13 '-soupal\ ssnbojq ap epuaJa4 eo!ul;t el '-wn!Jl\f ouroo 0PloCUOO-

}i C!o!J!pa lap u9!OoalCJd "q 'Iald 9/qo.p el :o.Ue!d sCI olsq uepusuxa as }i se9U~JJalqns uos saled epeJlua ap uouaqad It! c~un! 'an~ It!Jluaoall= ~

'o!aldwo~ lap SO!~!I!pa sal.uaJ3,I!p SOl ap JOpB~!J~un 0luswa,ls IS sa I,R'lua. anRO .,

'xal~WO~ a~l

u! s5u!PI!nq luaJall!p a~1 jO iuauiaia 5uII.jlun a~1 51 l.aJIS leJIUaJ a41

'anbled la una SOI:lIJIPS sal a,!unWO' aob Bls.esBd eun gao BAIBS as oHaUall"p I".,usap I~

''!led a~1 0) s5u!PIIn a41 OU!~U!I aOp!JQ100j e Aq paAJOS< 51 uiauai a41 10 UOII""eA 140!a4 ilII

Olre!d OZU8t1

"Olun!uoo lap opeu.p.o 0lualilllooJO 10 Ol!ill,.d sOlnp9ill .od u9!00n'ISuoo ap Bill.IS!S 13

"·I04M

a41 )0 4lMOJ6 paJaPJO a41 SIIWJad illalsAs UO!IJrulsUOJ Jelnpow a41

I

·JO,!J81U!: la ,A. JO!J8IXa

la aaua U~!'!SUeJI ap so!,edsa .BaJ' sal a.!" sal"aJ"I!p sOl

"apISU! pus apismo

941 uaaMlaq saaecs leuOljlSU8JI aJe9JJ sl.'91 SnO!J8' 941

atjIpue~a.;:· UO!leJliallJlle sune ~~...._,_'"

Otre!d QlUB!:!

'o!a,dwoo ,ap .0,0!1\J as sOl J.,!pn!Jad "!S DUOl

., ap oleos. 01 Jo ia d sa , a.!IUJad eUB,' o!eq U~'OOnJIS"O" .,

'Sal!AJaS S,xaldwo,

a41 6U1J!pn[aJd ln041!M pamdsaJ aq 01 sa.a a41 JO aleos 941 salqeua UOplnJISUOl punoJ6Japun a41

OUI1!d 'OZU8tj

'P"P!SOU!wnl A pep"'"1 UOlp"P!oedo A "!""a,s!SUOO .e6nl"0" ap "'"" eIOOeJJO'"I A D!.P!' I"P osn I~

·!.j!50U!wnl pus 5S8Ul4011 411M ~I!oedo pue ~uaISISUOJ ."!QUlDJ 01 Sa!'1 1!110JeJIai pus 5seioiD asn a41

U9!00·S lim uDiI}as

'OJl I" A anhrad Ie .Jqu as snb odw'!'IU BW~!W JS 3JqOS I!JJ9!:l 9S 'I~:l ul '18',u.0 aueo"1 8 OUJOI u~

'Jall!J a41 pus ~Jed 041 OIUO Ilu!uodo oSle "1!4M HaSI! uo U! sasop laaJIS leJIUaJ a41 punoia ~I!J a41

.. ) (

... )

'alqanwu! lap apeap 'I\aupl\s ouroo oedema opuuas la ua eOPQlS!lI

-uopai auuo, el J!P!oap 1\ lem~eu uQ!oemual\ oooe uel pepruo aun ua 80!JQlS!1I ep!Uafl8 ap 8WalS.!S un 80!P'ilJd ua rsuod 8J8d 'e!1I8q 81 aun 'pJ8f1alno8 a!J8nbo8V11lap aJJOI 8lsa eJed

ap esuq 81dOJd -el CWO::> -e9wnoN ua anb reno!- 'o!eq S'i!W odrono un ape\,!e as anb Ie led!oupd

oo!~!oed lap eW!l0 lap soiusureje oiuei aiuenc odreno un rod -eP-eWJOl 'illsa 1\ SOJIaW 001: ap

ua aUa!l 1\ -osso alsa ua O!JP!fI ap-18!d 81qoP el -emtte eun aUa!l 'OOOC: o\,!e lap soo!dw!lO sooanr

J8z!I!ln -e a'fllanfl opat!nbJe' la 'ol::>al\oJd alsa u3 soi ap salue JelUeflal e '-e!leJlSn\f speroionu

'oueoroo OO!u'i!joq U1PJ8[ -suoo JOl\8w el- aseal pual 81 -eJed auoi 81

lap selu81d s81 arqos znl 81 ap 8!OUappu! 81 as-eJ 'UOZln UJ0r rod opeuastp

-aIle ou -e!::>uasaJd ns anb ered aIUaWep!uatap 8JadQ el ap 0lo!J!pa oouaurajqura la 1\ ourosx

epe!pnlSa anl O!o!J!pa lap UQ!08jUa!JO -e!doJd 81 anbrad la ouroo ouaqrn oixaiuoo lap salUet

'0tJa!qno Jal\o) un 1\ -Jodw! uel sorueureja uoo JeOOle!p anb aupuai

SEZ8ld 'SOJO) 'Salafl!U sO!Jefl UO::> 'OJlUanOUa ap uQ!OOnJlSUOO Eflanu EI 'OWS!W !s\f Te!oos 01 1\

JEOnl ap uoroesuas EI rep osmb 1\ SOla!::>eos-eJ so] IEUOpUnj 01 J-euO!08IaJ ap pepisaoeu el 'o!dpu!Jcl

ap l-enl!q-ell cursuauueu je J8l!fla ap QIeJl OU8!d la apsap 'OUe!d eJed osndns opal\oJd als3

asea1 pua1 8.JJOl

'Bu!pl!nq aLI+)O WJOI pepunoi eLl~ eAIOsaJ oi pUB UO!IBl!weA IBJnlBU 10 W81SAS B IU8W8Idw! 0) J8plO UI AEq aLlI WOll S8Za8Jq JElnO!jJEd 8lH

<'"

snld -seumorq U! PIP aLl SE- a~BW!p O!fPBd aqi jo siosdse IEJ8UeB )0 jUnOOOE sa>JEI PUE '-80UEISU! S!Ll~ U! SSEI5 )0- "U!>JS U!MJ.. aLlI Bu!sn O~ >jOEq sa05 j:Jel!lIOJE

ell~ 1:Je[OJd S!LlI UI 'suaPJEB IEO!UEloq AqJe8U aljl )0 SIUBld alii uo BUIIIE) IlIB!I allllll!M eJajJew! IOU PlnoM eoussaid Sl! IElIl os 41d8p U! P8!pn1S SEM 118SV. BU!Pl!nq 84110 UOIIEIU81J0 alll. 'J8"01 p8J8AOO E PUE SEz-eld 'suiruo, 'sIafl81 snO!JEA lIl!M '8:JEld-Bu!I88W E 10 BU!l891 8l1) eA!6 0) PUB SJadBJOSA>jS U! IEnsn f.i!IEnb peU!EIUOO -lias a4i P!OAE 01 paid wallE OUBld '!ieup"s SE (8SU8S UE8dOJn3 alii UI) AJO)SllI elll!! se lIl!M AlP E U! enU8AE o!J0IS!lI ue 'plBAeln08 epenboBV'J uo JaMOI S!ljl J0:J

'peppE SI "poq JaMol e lj:J!ljM oi zooq ulew B 10 SIS!SUO:J PUE ljBllj sJ8jeW OOG S! 'OOOG U! sewe8 :J!dw"IO elll aiojsq pel:JeJa aq 01 '-BIIBJISn'lt UI AuedwQ:) UOlpru)SUO:J ~s866!q eljl- 8se81 pU81 JOI J8MOI 8ljl. 'uOZln UJ0r liq peUBIS8P BU!Pl!nq EJ8dO 8111 PUB >tJBd 6u!Joqll6!8U 8L11 se '1X8IUOO uaqm 8L11 U!LlI!M 'WBjJodw! SB SjU8W81e Lll!M BotB!P OIU!JaIUa 01 papU8)UI SBM uouonnsuoo M8U 8L1l. 'IEPOS aLII PUB IEUOljOunj aLII 8U!qUJO:J 01 OUE!d ozua!:j pamba, pe[oJd Sllj+ )8S)nO 8ljl WOJ.:::I

OOOl

eq~a~ aleo

,W 000'05

al~!jJadns eaJ\f AaupAs

U9!~BZ!le~Ol UO!le~Ol IOIO",Aojd~ SOla!~B~seli

IPa[oJd~ JadeJosAlis

B!6oI0d!l A5010dAl

OUIl!d ozuel:l

I

ufuq UIURld ~ 10011 punol8

'.Olln Jod epeyas!p elado el uoo 'QWJDJ ns :soue::)Ja~ So!o!l!pa sOl "00 Je60le!p aasnq auo, 01 ap oJnlle .,

'uonn Aq pau6!sap

a5noH .JadO a~1 ~I'M 'Wlor 511 ;s6U1PI,nq AqJeau a~1 411M 5ole,p ,. s~!'; JaMOI a~, )0 141i!a~ a~i

·O:J!II1I]'JaUa QJ.loqe ,1;I1,pa!n6!SIJ03Ia uno A :lelu8!qweolpewl U9!Oepe,6ap U!S le.lnle'U' l.!9!,ael!lUall eun JelmOeleJed oueo,ao Jew lap es!'q ell Jeq,aAo,d. ap BIR'I, aUOI e,1 ·.~wnoN ua owol

'a3uanbasU03 e

se ou!,es·AoJaua 41!M pue 'a6eW8p IBluaWUOJlhua ln041!M uO!lel!)Oa. leJ"Jeu .'84 01 '.pm u! AqJe.u

8aS .41 wOll azaaq a411101d~a

OJ sw!e JaMal a41 'e~wnoN U! sl/

OU"'!d OZUflH

I

II

-aJJDI el ua s.p.~!lde' aue!d ap o!eqe,Q lap '''IU.ISUO~ sell"P .eU"tile uns op ••. !,d lap o,Qua" ".:>!IQ9d SOI •• d.a ap U9!'~ 'I A I~!d "Iqop o,I'leJ"I"" u91.eLqu .. .,

IQMOI atjl u1 pa!ldde sa ~JOM s.we'd j.Q SluelSUO:) a~l jO .WOS ale sauo al!lAud U!41!M saJeds JlJqIId 10 UOlje.JJ "41 pue U!'S

LW a!!l ·uollellluaA leJnjeu "41

d

Ala;nd 8 S8 l! leaJl 01 prnsqe S,~! as pue 'anssi eiduns apew 'e5ew! UMO SI! IIq P9U!WJ9pUn ussq 't<.jIUe:J9J 1!lun

e ueaq J9A9U saq 9Jnpal!ll:lJI;>' 'SUO!lnIOS alq!xau dOl9f1ap 'S84 ssnss: le:J!50IO:la pessapps LP!llM 9JnI:l91!LPJ8 a41

oi paeu 9~1 uo suojsruouoo U!8,)J9:J M8Jp ueo I uoseei l,B!J91!J0 uons 01

le4l JOI pU8 'sleued O!elIOIlOIO~d 5ulsn S9~eISIW )0 SIJOS UOI'luaue lIue lied spal140JI1 ~o Ii)!JO!BW a4~ I,'UOP ti4M

lie spew eA,1 'Ieuy JO sflIsnpx9 I,U9Je SUO!IflIOS slQeU!elSns 'S9:JJnOS9J i\5J9Ue 51!

i.8!J91!J0 9lqeU!elSnS fiu!sn <lJnIO<l1 pue 119Sl! 19ueld 9~110 90UeIS!S9J 94)10 pue esn 9Jnlilf Sl!

-!40J8 UMO moti dOI<lIl9P 01 pefieuew noti alll1ll MOH 10 '9:lUeIS!SeJ :lIjS!lli)s Sl! 10 5U!}jU!41 OSIB mq 'IUnO:l:lB OIU!

'sl9ued JelOS 5UJIIB4 10 pesi 5u!Pl!nq B 10 9:lutqS!S9J IW!SA4d 941 5U!>t81 NUO IOU '9Jn\l1f

-SU! 9W!1 01 9W!1 WOJf 9~lequns UW SP!>1 J!a~11841 Jej9Jd e41 10 6u!~ul~1 el!~M 5uIPl!nq UI SISISUOO iI)!llq1ltJle~sns 'auo

Sidoed ISO\Aj 'SI9ued JelOS 41!M WSljlllY pue SIOOJ leu 41!M 91elj-9110I e 51 9JnlBU PUB PBl!I.pJ8 Slll uea~aq d!~SUOnBI9J

asuadsip I,U80 no;, '9JnP911~o~e 180!50]00s SJOW IIIP9S0d s41 uoseei 1841 ;0:1 'peleSJO sq J91.l10ue uao 'SWJOU UMO

-dns e S>j8W 01 JSpJO U! sdeospue: 9Ljll0 Ji)n89q 941 AOJI SI! 6u!sn ilq AluO ')1 BUIl9JdJSIU! ilq "IUO 18411njJaMod os

-ssp I,UW no;, 'e~911.10 1W!6010oe PBIIW-oS 5uIloefru ueBaq SI SJnl8U 18UIBuo le~118~1 sueddsu SS91a4lJaflaU II 'aJn18U

SIOel!40Je os 'saBelueflpeS!p a41 SpJBMOl A)J8Sp peu!pu! Mau S!lll Bu!pnJISUOO 9Iqe)JOjWo:) 9JOW sleef ue\Aj 'UMO

sa58lUBllpes!P pUB SS5ejU811p8 9~1 ueaMlaq 9:Ju9JaJj.!p e41 S!~ IIW ueo a4 eJnleu puooas e aleaJO 0) uew se5runo:)us

'seomosar leJnreu 10 UOnel!wl1 a416u1M0~ !lpeaJl8 eudssp ll:l!~M UleJJSI sncotnqurs U8 SWJO) 9Jnl8U 01 UO!1819J

pue 'pe~:)eSJ ueaq p8lj sseu!lBn pue sseusump )0 IU!od 8 mo !14M S, ,e41 'JjO W!lj eas PlnoM eJn)1ltJ 'eJnleU WO.!) jlaS

a:)uo ':l!,S4ISa8-IIU8 S8M pus 911!Suadxa InO pa>jJOM leLiI -W!1.l10eIOJd I,UP!P uaui )1 'ees aljl ioadsar pue Jeelll!~S I

pue 's6upI!nq 6u!IS!l(8 ApeSJle 01 sluewele sno!Jell 5u!ppe pU8 'sJeall g1> JOj 6u!I!es 6u!06 ueaq 9.'1,1 -89S 94' a>'.0ll 'Sid

UI paIS!SUOO IIllUenbaJj SIdwSl18 aS9lli 'iI)!l!q8U!eISnS s,Bu! -W8xe JOj 'a\Aj 'uew )0 9JnSeaW aYI U! epew l,US! eJnleN

-Pl!nq 8)0 suonssnb asod 01 Sidwal-le ,oIswnp ISJY (41)0 dn i.li)ll!qeU!elsns!lq pUE~S!apun noll. op le4M

'U!BIUnOW elll )0 IilldBJ50JO 8111 01.l::l8 01 SIBP81EW IBP1SnpU! IS8181 8lH )0 SS8UIlI511 8111 sasn 4::l14M 'suouursd JOIj8IU! jflOllliM soeds lU8JBdSUBJI PUB uedo UB SI l! :8Jnl::>81!1I::>J8 81qBuI81sns uo SWpl S!Ll d016A8P 01 uB58Q J8u6!S8P 8LlI lI::>!LlM U! S81dwEX8 ISJ!) 8Lll )0 8UO S! 'aA8N 81und 'O!pnIS UMO S!H '8mpal!LlOJB IBUO!l8UJ8lU! )0 PIJOM IIBWS aLlI U! 118SW!1I 6U!lIS!IQEIS8 8JOj8Q 'sioalord pUE sairujno lI10q u88Ml8q 5u!118I1eJI81!1 S!4 IU8ds '8613 Iip88 UB wO.ij 'SBLt OLlM I081!LlOJE UB 'OUB!d OZU8C:j)0 oiprus 8Ll) SPUBIS 'ueeu -eJJ8jlp8VoJ 8LlI 6UIOB) II!Ll B UO 6U!IIS8U pue 'eOU8"E) )0 UMOI 8woll S!lI )0 J8)U80 aLlI WOJ) SJ818WOI!>I M8j. '<i

'PB8ljB 5u!ljU!LtI)0 85u811ELlO alii 01 'IiI!X8Idwo:J 1iJ8A SII UI 'SpUOdS8J Ll:J!LtM 8mp81!lI:JJB P80UBIBq PUB 8S!::>8Jd B IB 6UIA!JJB JO) siuauoduioo IB!IU8SS8 8111 SB SUO!l!PBJI pepBA ISOW 8l1i )0 SS8U8JeMB UB PUB s8!6010Ulj081 Meu )0 UO!IBo!lddB 8111 'BP81!J:J IB:JPOIS!Ll )0 U0!IBldw8IuO:J 8ljl 'S80JnOS8J 1i6J8U8 PUB IBJnlBU 10 UO!IBII.I8SUOO 8111 'sanumo )0 6UlpJBn681Es 8ljl 8681!AIJd P81!Lt:JJE UBOU8"E) 8LlI )0 S>jJOM aui '-118S!! 8JnP81111::>JB )0 JO samuno IU8J8)J!P )0 ')8UBld 811110- 8Jnlnj 8lH LlI!M uousonoooaid 13 10 ino 6U!MOJ"E) 'S8Jnp8I!LloJB 8IQBU!BISnS 1113 8JB Jauu!MazPd J8>jzl!Jd IU8:J8J ISOW 8111 10 SI08foJd 8LlI 'wBJ60.ld aLlI aSJaA!p PUB WJOI aLlI p8ljBA 'UO!IBOOI 8LlI 810W8J J8118MOH '1i1!IIQ8uIBISnS)0 18111 S! S8W8ljOS IEJnpal!l-IOJE S,OUB!d OZU8tJ)0 IiUEW)O IiI!SJ8A!P PUB IiIIX81dwoo 8LlI6ul~!Un UOlj8WO 8Lll

QUE!d ozus8

I

ue- OU!PI!nq al.ll ~O lde:luO:lIB:l!6010dAl :l!l!:leds a4110 aSJaA!p 4l!M pUB S9:lBld IUaJaWP UI '~l!ssaoau ~O 'PUB PI!nq I,UOP nOA jl 'VB amdun pUS xaldwoo 8 5! aml0911Ll0J9

1941 :Al!IESJBII.!Un )0 SUlJOj OM) UeBMjBq 4S!nOU!lS!P nOA 8JnIOal!LlOJB eLi) SU!9ldxe l~ NolS14 941 51 alo4s 'seppap esneoeq aJnpel!40J8 5Uleq aSBSO PlnOM l! 18tH an5J8 USAa

'IBSJSAIUn amIOSI!40JB IP4M IISSI! aJnpall110J9 s,n 'I! InOQB sppap 0110al!40Je P,I pue 'alqsU!elSnS aq 01 assao PlnOM JOJJS JOj WOOJ OU

a">j""E1W II jo su!5!J0 usumq pUB suouounj aLl.l 'leSJaA!Un I! eLi) Jor lUBVodW! 00) 5! 9J!ll09l!4:J.19 U! s(I\ls lllL(l paOu!"uoo sa1l8S140!lIM aJnj09v'40Je PSIIOJ)UOO AILl5!4 'r! 'Ma!" jO lU!od

sa>jBUJ 18l1M Ala5paJd 5! 40!ljM 'JOI08) 18001 8 58 paU!8IU!BW W,I . las all84 Jla5JnOA nofi. SI!WII aLII U!41!M uropsau aA!18 vewnLi aLII WOJj eoueps s)aJWalUI ampav,4oJe alQeul8lsns

5uIsq pU8 SIDDJ 5U!I\BLI uo 51306 aJnpal1Wl)9 inq '!J8d -13)0 )nOA 6Ulpo.oS 'noA s">joolq pUB SIIW!llllL(l aw 011180 uos ~aJnpal14oJe pB1eJaua6

UI PSZ!lBQOI6 aJB sao!AJas luaJajjlP pve saJnllno 'sa!J)Unoo -uo e a>tll sursos puejep ASLII alAlS )0 idsouoo aLl.l 'Sl6ue -reinduroo e .10 sasnqe a41lnoqe sn 6U!UJ9M noli aJ'r!

IUaJajj!p 1341 0)1e:J01 5le!Jelew LlllM S!LlI op 13M pue 'SJnS lUSJSjj!P B WOJ) s6u!LlI aas 'PveLi JaLiIO elH uo 'I '5ulpl!nq 'elq8J8squn S! UO!1

'sluauIIUoo eAII lie uo 5u!Pl!nq 8J,noli eOUB() WOJ.:! NaA8 JOj uonruos lUaJSjj.!p 13 LlI!M '9Jnpal!LlOJ8 oipssdop -09jJad 's6Ulle81 SaSnOJB 'UOI18WJOjU! Sl!WSueJ) 's">(8ads II

'18SJ8AIUn 8L1]' pUB -xoua UI? 6UI188JO 10 sn pasnoaa all8L1 SO!Wap8:J8 jO SIOI UOlleJqlA 18L11 41!M pue 'SSleJq11\ all!le 51 18L1l U!IO!" V 'JOJJa

(8UO!6BJ aliI jO aJl"1lX!W ppo ve uaaq SIIeM(8 saq a;npal!4:JJ'rf 'MOU IIIUn 'au!! :J!laLlIS92 JO Iiflol0ap! ou BA8L1 et« osneosq U2 5U!>t9W )0 alq8dwu! BJ8'18L11 SJaZISSLIIU";s Lll!M oisruu U!

'U!J198 UI Jlli!W!S 6u!LlleWOS dn md 0) asuasuou I? eq PlnOM U lueJB~!p os aJB s5U!Pllnq me 18L11 w!ep ejdoad awoS susdcsu S8 'BIQeJ8aqun sq PlnOM eml081lll0JB pajJed 'r!

aSJnoo )0 pU8 8081d aLII 0) al8~doJdde aw 01 su.oos 8J8ql l.Al!llqeulelsns 10 laql?l aliI rapun padnoJ6 'Jalndwoo 8ll) jO uonosoied aLi) JallO UOI)09jJsdw! usumq

auop aA,aM ].:Ja[oJd aLl.l 'paJJnlq aJ8 5a!J8punoq 8L(.l -on aJ8 U!J.laa U! papaJB 6u!Pllnq e JO :JW08d B41 U! JB1UBO )0 udumu; aLII '9>111 nOA I! 'SjUaSaJd8J pej S!LI.l 'Jalndwo:J

ind 13"84 USW s6UIPI!nq a~1 pue PUBISI aLII ):J aimau lelp 181n)lno e S8 PB!J811 S8 sroolord 1eLlI Blq!Ssod II sl MOH aLi) Aq peppep LllnJI .aAIPs!qo" aLllle4l ''';llsnsuasuoo

-rou.ud aLII uasMlaq LlSln6uljSlP 01 IlnO!Jj.IP s, II AepO) uaAa -a:Jue(8q 8 LI:Jns 12 6u!"!JJ8 'IUBj..Iodwl BJOW pallold se4 Jope) usumq aLII'S! J8l11 :a>tll

aJa4M eosid 8 51 e!UOPSI80 MaN '6uIPllnq jO !oeM 18UO!I!P )0 alqed80 S,leLiI auo S! 9;npS1I40J8 81qeurelsns 8 18L11 p,BM aJnl8Jadwal JO lLl611 aLII uo Sall19sJno spioep 01 se os

-8Jl J!a4141!M aOU8pJOOOe ul 'POOM)O SPuf>llUBJajjIP 41!M aAa!(9Q I 'slq!sll\ waLiI 6uuspuaJ 1flO41!M W8416u]181IWISSe)0 sliao o!elIOIlO)OLld l.IllM !.8M2 5UIOP dn papua 9A,BM '1I1!ep

Pllnq 01 6u!LlllLl6[J aLII pewaas I! e<,lwnON UI i,awl?s 8L11 alqedeo aq .-lew aJll)09 !LI:J.19 S!ll lBLil os saoueApB IID!U4091 S!Lll paNasqo all,aM oiprus UMO mo Ul pue '18L11 a>t!l I! )0

liE aq saJnpa.I!LlOJ8 Pln04S !lLlM os 'ssJall!p aJ8 sweJ60Jd ISBIIlI 9L11 uo PSWJOIU! aq pue a6palMoU)j 1e:J!ULlO9l snow lLl6nOLII aM SlJ8d U! 6u!SnOLIISOO-MOI aLII 6u!leaJo USLIM

'S801?Id 'USIN 'Iaqel IBpJSWWOO 13 S9/0 A1IU8A.l0 ssaoxs -roue ssassod Isnw pa114:JJ8 U'r! 'A8M usumq 8 U! pB!!ddB ~punOJ68JOI all1 UI >t:Jl?q SlUBW81a le1J91eWW!

UB sa pal8JdJalU! aq UBO alAls P!6u e 'IU!od U!Bj..IS:J e )8 eq IsnUJ lelll 1ii!J8W:J 0Y!.luaps 10 uoussnb 13 8,11 'leLiI a>t!lllq spJeMOI sseusxuuaue ue a081d aJnIOBI!l!:JJ8 alqeu!el

p8ll!Jl8 8:JUO ·PI.10M ellj J8AO lie s5uILIl pl!nq AlllleJ 01 aJ!sap B BJe ,,601009 pUB Allllqeulliilsns 'oU8!d alII 6u081d ioqoi 13 -sns sao a -punos pU8 JIB peuojduraqo aH 'saU01S JO

aLII 8AOq8 PUll lallO 'laAO PI.10M eLiI alqezlU5008J jiaSaUO sq PlnOM allsoddo eL(.l 'wa~jI86JOj 01 811IJWO:J ualll pU8 slleM I,US8M lBLiI liB 10 aJnpall4:JJB UI aOU81-lOdw! 841

e~8w 01 paau 8 )0 Uo!pallaJ SlIl eq A8W spa!oJd S,aUO OUB]d eLlI)O lUOJj U! sal~I!Qe 0Y!lUBIOS S,8UO 8Ziloq81aw .ISnW 101 panOJB a~!1 Sill 118 OLiM 'wellUJna 810nb oi all!1 no"

IIll liJ!un AII8nsIII 'ILl6!w jElll al"IS 8 aiaao 01 'sw9J6oJd pU8 8UO sn!ua6 e eq 01 'IS!UBld aLll)O eldwexa aLl~ 8110 sAeMlE I "'puel all) 01 UOllSl8J

sooeJd op os lnq '6UIPl!nq)0 "13M 9 'a6e56eq 8 SIElnwnooa 'aOUBI8Q 10 uousanb 8 S! aJnpa~LlOJe POO!:) 'soua!os 01 Sl aLII '146!1 ',\oUBJedSUBJl a)!!1 siososa 5u0J!SU81U! Aq II 01 ppe

Spal!LlOJe aM 184110liij Iii S,II 'N!UBII)O 108 o~luaoo5a AlaJnd I! 513 NOISILI 01 ')58d aLII 01 SI ~ S8 8.Jnlnj aLII 01 AlPo!Jd 811!6 isnu, Ll080Jdde alqeU!8lsns 8 '6u!Pllnq 8.)0 IB!IUSlod onaoo

a aw OJ sureas 'U!IJSS U! os

op JO 0Yloed aLII U! PI!nq AaLiI JS419L1M ')JOW!8 ue 101lJjSUOO

'sappap 4::>!4M J.las:a,! aJn:a,oa:a,!1I0Je SJI 'J! moqa ap!Oap O:a, J::>aJ!4~.m

alU JO~ ~uelJodw! 00:a, s! aJnl::>a~!4::>Je U! al~:a,s

'leLiI. >tU!LlI I 'SUOS89J JaLilo )0 les 810LlM 13 ao\oqe pal8) aq PlnoM uousenb 18np!AIPU! UI? Il?lll 'amlOSlltPJ8 )0 NOI

JO J8)UaO lemll no 8 ejaaro Aalll JaLlleljM am AaLiI OL(M S8

PBZIu5009J aq 01 aA8L1 spa~4OJe 8WOS paau 18L(.l 'wSISSP 0) peq S8 lsn! S,ll 'saJnIOSI!LlOJ8 ssao pU8 P8jlWII 'p8L1S[J -S!LI aLII U! aW!IISJ~ aLl1 JOj. 'asoddns PlnOM SUDIls8nb rBOIU

-rsu jO p8 ue S! pal!lpJ8 U8 )0 al"ls JBlnO!JJed all) SSnOSIP -aAodwl UI SllnS9J pa>(Jew AII8WJOj pue IilleO~!lUa[Os 'AII80 -409\ 01 amba, 1\8L1) U84180U8j.Jodwl 9JOW afl!6 01 'PSAjOAS

IilssalPUa 01 'peuiaouoo w,1 S8.19j S'r!'NOjSfLllU9Jajj!p 9 eq -!lU8WaS 001 S! 18L1) A)!JOpd 'r! 's5upq aj!1 s86u8L10 aLII 01 aJOW 5u!LlI9WOS 'AlaJ!IUS 85113 6u!1I1aUJos S! ssnou e leLiI

sA8M(8 lsnw 9Jnpal!ll0J8 sUfBldxa 1241 f.JO)S!LI alll SWBJ60Jd s6u!Pl!nq eqi idepe 01 alQ!ssodWI S,I! saJnl0811LJOJe uedo pue 'J9119L(S 8 S! J8118L1S B le41 a"allsq I 'uoussro 180!U409)

I

U! oprns e paUJEIU!BW al\1 MOU 1I!l dn Il1011 oua ll!nq seM I! aliI OjU! rseddesjp 01 papua) IBLII UO!pnJISuOO e S8M pue 'pnpOJd Jawnsuoo e S! SJSlIl SJnpS)!LlON 's.rea )!8l1110

80U!S )elll asop os S! 6moqnea8 8111 lIl!M d!lISUO!leI8J AVII 11 'OUIPl!nq e pue asnO\.lU89J6 e uaaMlaq ~w!I 8lf1 pa~BW mo 6u!woo 5! I!O U8\.1M fi.60100a moqe AJJOM 01 leJnj8UUn

'U8l11 se leo! pai I! :UO PS) fi.llu8nbasqns a~BlI S5u!p]lnq Ja410 lI:J!4M S9!1!1 swaas I! ')elnO!lJed Ui sexa1 UI PUB 'IBJ9Ua6 U! S9lBIS aliI

SB BU!8q 01 >toeq auoB J8MU 8A,noA '8JOW S,le4M 'pue -enb 0ILldJowBjaw UfE!1J80 aABLI PIP ujnq '81):1!1 AJeA saums ul ,,,601008 01 UO!IU811B alllli sAed 8mllno ueolJ8w'7 'sBu!41

;8aJeO Jno~ BU!4:Junel U! S"!SP8P seM I! 'SS8Ie41J8118N -UOO lel.II 6u!PI!nq e I,US8M VIISI )01 UOII!"Bd all! 'llled IBl.1\ awes a41 SS81)0 8JOW op 01 AJallBD I!UaVII 8l.1I uet.n fi.6Jaua

-uouonpord leJnpBl!40Je mo}; U!41!M BUIl.naWOS J9llB 6UI>taBS B S! ampal!lIOJ8 fi.w lIB ISowrv 'saA 'os >tU!411 sset sauiu Jnol sasn uouapunoj Jal8A8S 8l1! 'uoIsnoH

S8 ue41 AIIBO!BoIOdoJ41Ue iuauodun aJOW seM le41 (..laBuep U! s6u!41l0 aj81S U! U8111leses U! BU!IIBs-ADJ8ua JOl\811BlII s6u!Pl!nq PnJlS

psfOJd e 58 Jalu8:::l nOP!dwOd a41 aU!l8p Al1U8nbaJj nOA IBnpB 841 Du!nnd In041!M inq 'SIUOJJ IU8Jaj.J!p UO alBl -uoo 01 JS!SB8 S,I! pUB ')X8IUOO UMO SI! SB4 .pa!oJd lIOB3

'SOL a41 41!M 8U!I U! 40nw AJaA ISalOJd 10 lOB UB 'JaMod -ado 01 SBLI l! paZ!UD008J S! peau B 80UO '~BS 01 5,184.1 "S8!l8118D Ja410 Jno}; U!

BU!VOIWOOS!P JOj Al!UnlJoddo UB 'UO!IBOOIIOJd B SBM II 'Napos JO aOuSIS!xe e41 6u!Ua1B8J4110 unod 8111 u841 J8le8J6 S8W!l mo! DU!~BS-A6)8U8 ue 8!1a!lfOe UO!1

'VB DU!M0llS JOj6U!PI!nq e sa nOP!dwOd all·llfEild I,UP!P aM 40BaJ Sde4Jsd pue SlOP8! lIuew jO iunoooe 8)j81 01 P8411 -epuncg Jala~88 a41 ;01 DU!PI!nq lUaOaJ a41 saop 1i4M

'sIJed U! JajU80 nOP!dwOd 'jJoddns J8doJd In041!M ualj8! sq ),UPlno:J 11 lI1q 'papeou 'UO!leldul8jUOO

a41 :aWejlSaleaJ6 noli 14DnOJq ~841 auo 8111 UO!1 AIIU86Jn S8M pJEMJOj d81S 8 40ng 'UO!leJ8Q!1 S,U8WOM JOj eoeds Il S! wnasnw '7 'ldaouOJ J8L(10 AU8 JaAD 118118Jd

-U8W ;8"8U nOA SDU!PI!nq )Je lno" 10 >teads noli u8l1M 8>t8j_ '''llJnlBW IBPOS uiauao Il S8Jlnb8J sBu!4! Bu!op )0 isrnu UO!IOWS SII!IBldwSIUOO umesruu a U! IBlll UO!IOU a41

'uo sn "'eM M8U B a:JnpollUI 0.1 'saoBld AU8W U! pall!JJB ApBaJIB S8lJ pU8 NB!I IBJnl8u S! spa!oJd eS8l1111B U88Mj8q uouoaouoo

sall!lP jBljM S! OO!lllawOS alqlssodw! ue JOj ~!lIBaS a41 'awes 8m1081!40J8 alqBulelsns JOj 8Wn a41 ABPOIIBLlI eAa!laq I a41. 'UO!18pun0.:l )8Ia"88 8111 IIIIBU!J pU8 UO!18PUJ'lO.:l

aliI 11\1 'ap!su! 18B 01 paB8uBw J8A8U paq mq aldw91 alii ~sa08ld IUaJ8jj!p U! IiIMWOl a41 '01pn18 ISnOUBJ8 al.H 'UO!l:JaIlO::) I!U8V11 8111 LlIIM

10 Mopells a41 OIIOD usuo P,84 JalldosOI!lld e SB 18111 lies srueuroui lU8J8W.P all81.] 8J1'l1081!40J8 8Iq8U!BISnS II!M ad8LjS sa~81 Allenp8JD pua UO!l!q!4xa Jap!80 B JOI UD!sap 8lJI

01 pssn O!qqoS ovaqJoN '8W!!qns allllpeaJ OIIil!I!Q!ssod 'alq8U!8lSnS 5u!aq dOIS PlnoM I! '~Inoqe 10]J1S 8J,aMJI 4l1M su!5aq S>iJOMjJB 10 6ull\ejds!p aliI 01 dI4SUO!1818) IIVII

usumq 10 aBUBJ 8111 U!LI1!M 1,1IS! I! asneoeq 'f..8M BUO IIIUO 'aJn10al!4OJ8 J8118q e aq l,uPlnoM lunoooB 0IU! SJOI08l "AlIM 'liouamdsU8JI pue ND!I

AISnO!"qo 51 SILlI pUB 'IU9JedslJBJ) '146!11! 6UI~ew i\q aim 85041118 a)j811,UP!P 1841 8J1lI0"J!lIOJ8 "lq8ulBlsns '7 41!M P8U;80UOO ouo 'aD8n5UBI uowwoo B aJ84S lIe)Je

-oal!4:JJB 8lBw!lqns 01 DU!Nl 8'>1!1 BUllllawos aq PlnOM jell! 'Ja!Se8 walll 8'>1BW pU8 S8~!1 S,8ldoad 01 DU!};elds!p JOI papuann ru8 1841 s.moA JO sDu!pl!nq 84.1

'l18SI! 6u!PI!nq 84110 SS8U146!1 ;81BaJ6 B Bu!418WOS PPB 1841 S8Jnl:J8l1l.p.re 8fQBu]BjS!)S BuPI!nq Ul :sau 'aj!1 :J!lS!V8 U! SlqBJ!S8P AllBnpe

SP;8MOI UO!lnlo"a rearo B S,8Ja41 s6u!PI!nq 8soll1118 ul p8~4:J)e S4l )0 UO!le6!lqo 81111841 aJ84 AlaSpaJd S,I! pU8 5! SUO!S!08P leO!lIIOd JO SUO!IBI8J usumq ul 81q8JBequn

'snb!U4081 pU8 80U86!1181UI 10 ssn 8jB:J!18P s~ew )snw nOA '8IqsldaOOBU! aJe sUO]lIliOS leJnl0911~oJB U]B)J80 -~lreo!lS!UBW eq PlnOM IBLIM 'N!nD!qwB 10 U!8JJ81 aliI S! )JB )0 p~OM 8l1!

'a:Ju86111SIUI S!lI JO al~ls Sill escdun IOUU80 l09I!1.I0)e aLII -nu 'jJ04s UI- AII80!DOI040Asd 'AII8POS '1i1l80!DOIOdoJljIUe 'SUO!t!U!J8P snontnqure

saoeds UO!~q!4xa U! 1841 J8PlSUOO I 'soeds JO asn sa>tBW )84) 'AIIE!JnllnO ).8l1\ J8P!5UOO I 'uonsenb o!lSlllSa8 1i18Jnd B 6uowe euiou l8 150W laa! 01 JBadde nOA lOal!4OJ8 lIB s'rf

'li185p8Jd 'IQ6!1 S,)! pU8 'UO!·l8Idw81UOO SJOA8j Allqn5 1lJ6n 1,USlll 'SW 158J8jU! t.useop 80~]JOBS a41 usui 'aJnl081140Je 'sawil mo jo 'SJIlP81!1I:JJe Slll Wnll.l! PU8

'lelll 186JOj lall8U Pln045 8M pue 'SUO!IOWS )0 iaonpord pallOJIUOOun AlI80!lSjUewnli 'Alle81.j e PS8U nOA BU!IIBS '9Jnllno S41 saugap NIIBSJaA!Un pue WS!IB:J0I U88MjSq UO!1

8 8q isruu am:pal!4:JJB 'aous61118\UI 51! pUB iI1!1!QBUI81SnS -1i6J8Ua UI s8BBlu811pe 8SS41118 81184 0111 'J8I1aMOH '8SiJ -OlpeJIUOO a41 "W8111 P!OAt! pU8 AJI 01 p.nsqe 8,1! pUE! 'alB

SI! WOJ) SP!S'7 'UO!10W8 J8lle 6U!lP.reas 8 Si UO!IBld

8)841 AepOI mq 'swelq

-uisiuoo ous.asruu allLlM

"awes aliI lie aq S9JnJ09J!4::>JB

pjnous .(4M os 'aSJaJ\!p aJB SWBJ60Jd 'seoejd 'U8V'J

aJsql (/IEMB sJ8)awOII>t

00 ~ U8111· 8mw pal5!Xa

e 5,11 'apm8!nb )0Ill:JJ88S 8 S! uomqo 8 U! UO!18ldwajUoo s8PljJed isno 8111 4:J!4M IE! 818; a41 UELII JaMOIS 'a18J MOIS ,8l11 P~OM padOl811apun 811ljO >tU!lIl 8UOAue PIP P!paVII ap

'''UO!18IdW81 AJall B Ie IU8w811ed 8fqnop e 115nOJllj ocoos 8Iqel!q8I.ju! 8lJl ozuaio-j )0 aouaJ01.:l alii ul 'SaW!1 rno 10 0!IS!JaI08JBlIO B 5!

-UOO 'ssauuueo :40Jn40 B '8ldwal B 8q]J058p 14D!W le41 SJ81U8 J!'7 'paJ81lY S! 11lD!I a41 pU8 palBaJ) 5! J]8 elll 40!ljM U! S!4.1 'sssusnoosuoo S! UO!J!;!WJOjU! pue 'UO!leWJOjU! S! UO!1

s811!lOafp8 Du!sn UO!18Puno.:l Jal8Aas a41 01 JaJaJ nOA lI6!1l SJ818W OMj 8WOS lIlnq S8M soads 8 UOS8SJ 1841 JO.:l -eo!unWWOO '108) 8 S8 paidaooa aq 01 S8l1l! pu'7 'paapul

'SO!IS!l81:Je;B40 UOWWO:J aJBlI5 118)J8 0). pal8la; s6u!p 'P8J!PU! aq 01 sfi.BMI8 se4 os pUB UJa41 LjOBSJ J9119U ueo )1l6U (,SUO!IO!PB1IUOO .mo 10 auo BJnllno lE!qOID e SI

-pnq 841 'IBLII al!ds8p 'pue 8Jnpal!4:JJ8 81q8U!81SnS 8 18JIlIBN 'S>tJOMllB 841aJE Bu!PI!nq 841 )0 )alU80 8lJl UI '8ldw!s 'saW!! UMO mo 10 SUOll:JlPBJIUOO pue Sail!

SpJ8MO)1i8M 8 S8 spafoJd mOA 118 )SOWle 10 ~eads nOA AJaA 5! Idaouoo all! 'uO!lepun0.:l J818Aag 8l1) JOI DuJPllnq all -xSldwoo a41 118 lIl!M lauBld e SI8JdJ8IU! ~BPOIIO 1841 PUB

'uo!JallJo le!)a18WWI U8 liq peugapaid 5! )0 uso B6)el e pepoap 6U!IIB5-A6J8Ua 0) pe81 PlnoM IBl.jl p~OM JelnO!.1J8d 51! P818JdJ81U! AJn)U80 41Uaa4!1 a41)0 aim

6u!PI!nq e io WJOj le!J8jEW aliI aJaliM 9jdwBXa UE S! !esUE)j 5UOllnl05 al.8Dnsallul 01 UO!IISods!paJd Jlalll pUB slualP a41 -oa·l!llOJ8 811j_ 'AEM 18U011!peJl pue pSJOUOll-8WII. 8 U! ppnq

'90Bds Mau B JO) WJOj e IU8AU! 01 81184 nOA aOU8ISU! IE4) )0 8mlino J8In:JI)JBd aliI '80U8ISU! JOJ 'PU8IlaZ1!MS ul '"epol IiIUO UBO nOA B8J8 U!81-'80 8 U! je4IjS!SU! 01 SB SWJOJ elqe

U! pus 'WSo:lOJO!W 8 'Pa1l8 U! 'sWJOj ~OdJIB all! 'IOOJ slil 'lXaluoo U!8jJa::J 8 U! 'slqeU!EjSI1S 5,1841 w91SAS e 6unuOJj -O!ldde A1I8SJ811!Un IS!XS 8JslIllelllIS!SU! 01 ua>ieIS!w 1i1811l

10 WJOj 841 pue J!e a4110 tuauiaxour a41 u8aMIaq uOIIBla1 -uoo AnOaJ!p noA uo puadap l,usaoP S!41 pue 'lilpa)qnopun -IOSqB 58 Ii JSP!suo:) I 'UBW IIq Il!nq oirueu IBP!)!)J1l ue S!

itqsAlld e S,8Jall! '18JnlOnm i.os 100) all))O allJllO 8(1)0 i.uoneonp8 8ml08I!40JB 1811) sap! B41 WOJ). Bu!paa:)OJd 'SaW8JjX8 J!a41

UD!sap a~llnq 'IBO!60100S 1i~8Ino!118d I,U58M .).JodJ!';I !esuB)t papU!W-O!A!OB JOI lIeO aJnp81!40J8 81q8U !elSns saoa 01 suosnpuoo 8111 a>iel 01 S>telslw 8 aq PlnOM I! inq 'seA

'>tJ8d e U! pall8jSU! eq pue 8doJl13 jO SIBI!d80 alii punore 'aq 01 pu8)aJd J8118U I 5UILl1 e 'IS!IBJOw e JB8dde noA sa)j8W 'Sle!l818W JO DU!DU84:JJaIU! a4110 18111

le"BJl 01 pau JBLlI SUO!l!q!lIX8 JOI UOllllIBd e 'IU8WUOJ!"U8 sBU!Pl!nq )0 "MI!q8U!8ISnS allllll!M W8::JUOO Jnof.. SS8JIS OJ pU8 '-SW8JDOJd rBSJ8i\!Un 6U!N8S 6U!IIaMp B JO )JodJ!e

I

'SWllal J9N3U sell B8S 8111 )0 BP!S 1BllI0 B~l 5, IBI.jM MDU>i 01 81!Sap 841 pue 'UMO) ,SlOI!BS 13 S! BOUBE) !iI!lBa1 UI'5U!)j10MJO !iBM B 41!M JOU mq 'sBU!41 5u!op )0 !iaM a 4)jM 'amlln:l B 41!M '8:lllld e 4~M 'S)OOl "w 1ll!M s~UII U!BIU!BW I 'UBllj BOU!S 'ous AllunOO !iwl!nb I U811M IU!Od B aweo als1I1 -suourupsui 8111 6u!6uSIlIlI.P dn pallS!U~ I PUB SJBllOeBI !iw paAaqoS!p I 'U8111 'JalljOW AW 5uIA8qOS!P ue6aq I 'SS8U8A!I!n)U! AW PUE SS8UaA!l!S!nbu! "W jO asneoaq jua!paqos!p seM I 'IIBWS AlBII 6u!aq W01) 11l5p 'aA!I!S!nbu! AlaA S!iEMIE SBM I

l,"IIM

'peoJqe PS>iJ0M ShSMls 8A,1 USIII 80UIS PUE SUEd U! 'uopucq U! seM I 'Uall uallM !ipnlS 6U!4S!UY "IP1Bll P,I 'SO!I sncxiau SI! JOU 8mlln:llemp81!40JB IU80ru 51! aJ8l1S I,UOP I mq 'AlIUnOO au; pus aid osd alll srops I '8IqeIJ0IWOO Al8A

(,NwnO:l UMO mOA U! alCJElJOIWOO laal nOA l,uOO 'jsowle 'Je5ue)lS e 8>i!l ,111011 U! 8A!J1E I

"'awol:! U! umuoi -ipne UB 'qomuo e '''IBU U! spBfoJd sn0!1BII allB4 no" 'Boua!:) 10 uod BIn BUldolallapBJ B:JU!S pUB 'MOU 10 S'II '~O le8J6 e 0) 86all!A 81U!I e Bu!ppe U! IOU 'AlP 13 10 UO!SU81 841 BU!IB1SUe58J U! SIS!SUOO U!P88 jO uad e BUIPllnqat! ')J.asap B U! SB AlP peAOJ1Sap B 10 do; uo punq OJ aWBS 841.:),LJ.S! II 'AlOW8W U! S80P II mq 'AlienS!" IS!Xa j,USSOP II

'SIS!Xa JaBuOI ou Al!leaJ U! 40!4M N01S!4 10 SplBMOllnlloadsaJ 6U!8q 10 'u!lJag U! '~IBI nOA

'AlP 841 )0 soerd B )0 uOII:JnljSUOOaJ aliI wO.lj jnq BUI 'Pllnq 8IBu!S 13 I.UO.lj IOU 'AlOjS!1.l pue amUn:l LIMO mo juoJjuoo 01 sn sa6!1qo I! asneoaq sn JOI IB!OnJO S! ulll,aa MOU 14511:1 &PfD4 p. saop 184M 'aJl1Jfl! B4I pu'If 'uo~oa!rud IBUO!IEwajU! JnOA e>lBSQ U! jJOdl!'II !8SUB>! 'IUaWaU!18) inOA l!uaL!\! '.Eiu!lIWaAa J,O Bu!uu!Baq alii P9!I!uB!s nOp!dwOd alU

'uo!.llsods!p sl! )13 8mjOnJlSe.ljU! .mo md AlleUO!Se:J:Jo 8A,8M sn lIVM suonednoooao U!811B:l saisqs oosaun asneoaq AlaS!:J8Jd 'pel U! susoddo aliI 'liB IB ION ~SI::l8foJd inO" ~o uonad B 'U841 'oosaun I,USI 'oosaun lI)!M scouednocoeio U!811S:l arsus aw sa>iew

1I0!4M asuas 1841 5,) puB ~ fO asuas ~ e jI1q WS!JW -ow I,US! S!lll '.\!dwa S! aml:J8 .t.PJl! 'i1lPOS~ JOj UJ8OUOO 8 In0411M je4). 9118!1aq I '>IJOM S,8VO 01 BU!UBaW 18POS B a",B OJ '.aZIIBJOW. 01 S8~1 auo UOS88J lBlIl JOj pue ',18!ooS 9111 101 Du!6UOl 8, Ita) sl\eMj8 eII,l ~SJ8II!un SOU!S '40J88saJ lUIO! 6U!>iejJ8pun U! SlS!SUOO pue 0613 SJ88A !iueUJ ueBaq II

I,AIIOB)(<I O:lsaUn 01 d!llSUO!IBI8J Jno" S,IB4M

'ilepo) 9Iq!ssodUJ! S,)e41 pue 'saw!!

J8WJOJ UI se 'asnou UMO s,auo a~ew 01 aAB4 PlnoM auo 1841 oojsnouoo a41lB Sall!,He 8UO '401eaS81 )0 101 e 18118 'pUfol saUIl esalll DUOIB ooseun 41!M S>iJOM paz!leaJ all,8M 'saop jB4! 6U!41awos asodord 01 U8l11 )lJOM i.useop lelll BU!lIleUJos moqa U!Bldwo:J D) J81Se9 S,)I '81nl!Bj e seM eap! 11141 'p91aldwoo aq 0) 'pauuep eq OIIl!!S SBM DU!pl!nq 8LH LIilI.IM W!4 pa40eat os pue 'umoooa 01U! UO!S!oap S,IU9!P 841 pua UO!IU9N8rU! 9LH >1001 )B41 s6ulliaMp ,1I!nq aM 6U!UU16 -aq Al8A 9411'11 'u!e6e UMOP I! lnd Jallau UO!IS9nb jBlI]' dn U8)1B) 811,01lM Sj:J8I!1I0.m 9S0ll1 lelll hes P,I 'auolB uouruos 8UO JOU 'asmoo 10 'PUB UO!)nIOS OU ISOWIB S,aJ8ll1llO!lIM 10j UJ81qOJd 13 S,I! esneosq 'uousenn Plo·aflB UB S,le41

I,Bu!snoq uo ~:lBq 1!81H urru 'juejJodw! 8WO:J8q A841 U84M 'Spal!40Je 1841 5! A4M '41!M 1I0JB9S9J mOA ~o qornu paieu -!B!JO nOA sasnou 841 )0 juawalloJdw! a41 JOj UO!leW

-JOIU!IB41 pal IddB Jall8U81\,nOA 'ssala4jJallaN, 'u8wn4

810W 8m jB41 s6u!PI!nq BU!I:JnJ)SUO:l D) S8UJO:J I! U94M 4OJll8S9J -<518U8 pus IBO!U4oaj pepuejap SA8MIB all,no"

'4S!lqejS8 OlllnO!JI!p S! ISJ!) peppsp seM SUO!ISSnb 8aJ41 8SB4110 1I0!lIM 'JeMOI 841)0 LWOj peouno, 841 peppap 'SMOPU!M alqBuado 8'>tBW 01 's6u!1l! lalllO 6uowe 'alqe sq 01 se

os PU!M pue 5ulPI!nq U89Mjaq uoueioonuoo 9111 6UJU8ljOS '8Idwe)(8 10j 'Aaup"s ul '!ieM AIl9P10 ue UI inoqe awoo 5141 seop lOU 'selnW10j UI 9A811sq u.op I 'MOU~ l,uPlnoM I

~SJalllo a41 J8AO I!BAaJd 01 a6euBw SJOP8) 8S84110 8UO saop u84M pua MOH

'W10j s,6UIPI!nq 841 Bu!ploap 01 sawo::J)1 ue4M amssaid SI! susxa 40!4M 10 qosa ')s!xa SJope) jO sepes e Bu!uB!sap )leIS noii UBlIM 'AlOIS!4 shlO 8 az~oleA 8M lelll 10 do; uo pue '''11U!0!uo0p. op 8M 'IU9UJBpnf IBLWOI 8 ualll pue :J!JI)U8J:lS B ISJ~ 'BSJ8A-8:l1J1 )0 '8UO 0!P.1U8!:lS B U8111 pue luawssassB IBWJOj e 8}few lSJU i.uop 8M BU!Pllnq 13 moqa ~U!41 aM ualiM 'I! ISU!8Be IDU pU8 pu~ 8Wl 10j walll U6!S8P 01 'suuoj s~ U9ljOS 0). pep pap aM 'BaJ8 al11 JO SUD!I!PUO::J :l!lBUJ!P 8tH PUB uns aliI WOJI mOld BU!Pl!nq a41 8Aell PUB 0!601 aS18AJad qcos P!OAe pue All OJ. l8PlO UI 'Bu!Jaau!w -op 'lueBaue 'paU!B!UOO'ijas '8m)eU Nail 1!8l11 ~q 'SlB srad ·eJosi\>is 'weJ60Jd JadeJ:Js!i~s 841 !iq PS1B:J!PU! ilpeaJle 51 LWOj 8111 'i\nU8081 .\rB,,!!818J P8PnJISUOO '!iaup!is a~1I ssdeos 'PUBI ul '6u!Pllnq aliI )0 BU!I!S aliI pue urarbord 8lil )0 SO!lsuepBJe40 841 "q pauILW818P81d s! )e4l a'l!l uoispep 'II

I,ldaouo:l Ja4lo 941 JO 8UO 01 UO!IUanB JajBaJ6 lied 01 repro U! asn nOA op uouaiuo lB4M 'als8M P!BI saDBld U! 'sadao -spuei peieaio "nua",,) UI 'UO!IB::J0I al1l seuiuueiep lelll LWOj atH 'uuoj-eoeid PUB 'Bu!PI!nq aliI ~o lUJO~ alii 'WJO! -ionpord uaaMj8q S811s!nBu!ls!p UOldw81;:j 4lauua>!

'8UO ouaod 8111 wO.lj U8l11 IU!OdM8!IIIBO!6oI0doJllIUll pus ueumu 8111 WOJI anreA 8JOW P84 UD!jU8AJ8jU! a41 11l41Blqll!uapun S,I! 'leadaJ I 1fl8 'IIInq loB ~ pue JlO sureo uousoo-o.o all) 'PB'IOIIUOO seM UO!l!l9dwOD alii lI::J!lIM U! iueuiou, S41 uaAID 'Iell) psueoceu Os Isnf II '.iSaI10j081 41!M dn [sumesruu 1I1!M UMOO. P!8S 40!lIM OISaj!Uew 10 PU!>i B 411M UO!I!ladwO:) a4) U! P8ledp!lJed 8M umesmu al.j) OIU! 9111 94)13aJq 01 P8UI· aM uosaai 1841101 pue 'walll jnoce snouno 818M .'.841 mq 'sumssruu all1 01 Bu!o6 j,U8.I9M 81doad ')UBW4S!lq8jS3 8111 'i\wape::Je 841 10). uuouetd 8 p8J8P!SUOO 818M iiall1 'papnpu! sn 'swnasnw I!S!A I,UP!P ejcoed 'lI!nq S8M II U84M 'SOL aLjI ul :5u!4IaWOS mcqe lBap aq s,lal )n8 '6U!PI!nq a41 wOJj MOllll S,8UD)S e sped

81 arqos J!nI8UO:> opano oss 10d " 'SO:>!8'JOAO,Oj saJau -sd OPU80!lde 99JOJJa ap odu OPOI 0P!IBWOO SH ·SBjUSfi.

-npuoo IU S13A!snpxa uos OU salqlualsos sauopruos SRl

;,salq!U9IS0S SO!J91!JO UOO eJnIOal!nbJ8 ll!dOJd ns JeUO!OnjOI\8 J80e4 op!n6asuoo 811 OW90?

'SaJBIOS sal9ued Jauel snb opueno us zaA ap IDS la ap sal SO!!4 sns 13 anb 8.lay.8ld alue6 131 ap BIJoA8W Rl -sarsos saauad ap sOjJBuaJl BJBd SOPBJJal SOl ap J!pupsaJd apand as oN 'Bo!691008 seu, eluawBlsendns 8mpa)!nbJe eun leOB4 Bled a!es!ed lap eZBII8q 131 Jezo.JIS9p ependas ON ·8oo!6910.0a So.pBwell sopoiuo sose Ul3qepeudsap SOIOB~nbJe SOl ~ 'se!13lu9Asap s81 8pe4 8lUeWSJ8jO eq8U!jOU! 8S SS!8IU8AS8P fi. sB!el -uall onuo ezuereo 81 'S8IsJnlSU SOSJnOB) SOl ap u9pejlwII SI sA J880UOCl ap rased e fi. 'pepISa) fi. szedrci ap oiund un ope6an 'O:J1)Ei'lsauu8 f. oJeoeqellnseJ osa f. 'S8jU81S!Xa sOJ:l!J!pa e SOIl!I!sods!p Jlpeye ua Ul3nslsuoo SOluejul soiss epuam8Jj u08 'opy!pa un e peplJlq!UalSOS ap seuouseno JWlide ap SOjUaluj sOJew~d SamOI 501 ap JIIJBde apsuuo; 'ua6sw! 8!dOJd ns rod 8peo!pn.liad o.lSj/I a4 as seo1691009

'seIS!JlsnpU! selB!JelBW selUepeJ S,?W SOl ap BzaJa5!1 BI UOD EI,iSjUOW B) ap B!jBJDOdOj 131 elide) enb 'SaJOpelU! sauopruad U!S 'elUaJEdsUBJl II ouaiqa oosdss un ep 811'1)1 as :SlqJUS1SOss)npal!nbJB arqos seep! sns JBlloJJBSapB 9zuewO:JBjS!pelloJd Ie anb SO) ua sOldwe[a sorauiud sOl sp Dun sa 'ei\BN 81und 'oiprusa o!doJd 13 'IBuDpBUJe!U! seui B;npal!nb;s 81 ep ouanbed opunw Ie us eS;B1UElSE B1SBLI DpSIlOJd us opslIOJd sp 'BJnlln::J ua BJnlln::J ap 0pUB[B!i\ BP!II 131 OPBSBd BLI as 'USi\Or IInw BJe!lJBd anb epS8p 'onb opal!nbJB un 'OUB!d OZU8l:::l ooruss ns 9l1nJjSuo::J 'oeUl;WellpelflJ 113 8lUeJjUe es enb BU!IO::J Bun 13 OpBZBJqE II 'IB1EU pepnp ns 'Bi\OU?8 ap 0)lU8::J lep SOJlew91!>t soood 'v'

'OJnlnj ua resued ap 0)8) 113 'PSP![SldwO::J ns apssp 'apuodsei anb BpSJQ!I!nba II Slsnf BJnpal!nbJB Bun JBJDOI BJBd selBlueWBpUnj sajuauodwo::J ouioo S8UOP!PBJI SepBpEi\ S?W SBI ap ).8QBS Ie II se!50jOu:J8j SBi\8nU ep U9PBOIldB BI 'SOOP91S!LI sO[Jel!JD sp UQPBldwalUO::J 131 'SOD!l?DJaUa II SalBJnjBU SOSJn08J SOl ep U9!DBIlUSSUOO 131 'samuno SBI sp 0IUa!W!UelUBW Ie UBJOl81\ sgl\OuaB Opal1nblB lap SO[8Q8Jl sOl '-8JnpallnbJB B!doJd 81 ep Ie II SSJnlln::J sel ep Ie 'SleUBld lap le- OJnlnj la Jod uoosdnooerd asa apsao 'saIQ!UalSOS SBJnpel!nbJB UOS Je)JZI)Jd 0!W8Jd OW!lID lep soioe/ord SOl 'SOs)efl!p S!?W SEWBJDOJd SOl UDO A seuuo, SBPBpSfI S?W SSI UO::J 'seJeBnl SOIOWaJ S?W SOl epseo 'PBP!I!Q!uejSOS 131 ep Ie ss OUB!d ozuetj ep SB::J!U9pel!nbJB sB1SendoJd sel ap seqonui ua pBpISJ9i\IP 131 II pBP!fsldwDO BI SO!Jlun anb DjJSl!JD 13

sejqjuaisos SEJnJoaJ!nbJV 'OUE!d OZU98

OUB!d Olual::jsauouseno eJ08l01\I?j anbeJnp81!nbJe 131 DODd a::JeLJ ejseH

;'SO!Jal!JO sose 8 U9!OU9j13. 13.jsaJd ou soioaunbra ap s!Jo.Aew eJ ~nbJOd? 'SOO!Ii;l6Jaua sOSJn08J sns ep " elalJlJld o!dOJd lap BpUajS!S -a1 81 ua fi. OJnlflj lap sosn 501 us '80!lsJl!lsa 8!::JuajS!saJ ns ua Ui;l!qw13.) opuesuad o.U!S ·o.py!pa un ap eo!sll epU9IS!SaJ el eluano ua 0pU9!Ual 0195 OU 'OJnlnlls us opuesuad J!nJI -suoo ua als!SUOO psp!llq!UalSOS e-, 'olPo-Jowe ap sa ez

-8lemleu ~ Opal!nbJe aJIUa u\lpel9J el osa JOd '13.110 JBalO

apand as 'S8WJOU SB!dOJd sns ap J!l-Ied8 0195 'SIOPU'\l1 -aJdJ81U! 0.19s anb al-lanl uel sa l13u!6IJO 8Zal13JnIBU el anb 'o6Jeqwa UJS '9JJnOQ 'ualq BIUa!S as aquroi] Ie eZajeJnleU ellanu elsa o.pua~nJISUO;) ·efi.ns ejJ8:)e~ raped arad 8Z -aleJnl13U epun6as eun JBal0 13. aquioq IB 8t1all anb on61q

-we ouaua; un euuojuoo ezsleJnleu el uoo u9pslaJ 81 ose

JOd '19 uoo e)JBqeo13. BIS? 'eZalBJnleU 81 ap asal6a)oJd as ou alqwOLJ 18 IS 'JSW la rod oladsaJ fi. opa!w DIUB!S 8.1fi8pol " '06allllU enb SO\!B ,;v aoeH 'Jew la OlOP8 'oldwa!a icc '0},.aJqwo4 lap ep!paw el 884084 ,?lsa OU SZal8JnlIJU Ell

lPep!l!q!U8IS0S rod apuanua ~nD?

el ',eUOPlpeJI A en6!IUE EJaUBW aun ap J!nJjsuoo apand uaua!j anb pep~ 13S3 'OUJS!!>1OJIlU ap OlOB un sa 0)08) orew UBI 's13P!dI)ISa A sep13IIW!I 'saJqod Sempal!nbJ13 ua

as oios 13UOZ e)Jap ua anb JBJn6asB OWOO aIUaWIe5Ja"!Un -!nbJe un ap 0IIlSa qdQJd IB a.rqos OlUEl J~p '!UJ eJed ellnS8J leWJOj 0 oo~lluap 'OO!Ill\lwas oU8JJaj IB ua BpeoJBUJ

salqBo!lde seUJJOI UB1S!Xa anb ua J!1.S!SU! OpBOOA!nba UBI '8jU!ISIP BJdUJals Jas anb auall emjOBllnbJe 91 e::J!ldXa anb 0pB!SeUlap pBpuo~d BUn 'BP!A BI ap soqueo 501 E sopmpa

o.eprsuoo 'aiquiou 1910d Bp!nJ1SUoo IBPU!IJB BZ91eJnlBU B!J01S!4BI 'SOjU!)SIP s8UJBJ60Jd UOO" salU819J!P SalB5n! SOl JBldeps 9!q!sodw! sa SB)J8!qB samioannbra SaAnJI

Bun sa eJnpajlnbJB BI anb sp e8p! 81 ap 0pU9!)Jed 'SOW ua 'pep!SeOBU lad 'f.. eJnIOBj!nbJB 131 eo!ldxa sno SI10)S!LI el -suoo ou !S 'OPBU!W81UOO A olaldwoo 81J8 un sa airuoai

-anxa SOl 8 sauosnpuoa sel Je"all JOJJ8 un e.u8S oied 'IS sa Ol!lsa 13 '9P!08P anb BI BJn)oal!nbJe e!dOld el s3 'opaj -!nbJB 81 anoroo '8Jnpaj!nbJ8 Jas sp B.uelap anb ep!p 01.

'SSIB!1SIBW ap orq WBOJajU! lap Ie " sareSlaA -!nb.re 18 sppep 01 anb BlBd OWO::J 9jUB)JadW! 0pB!SBWap 'osnpu! 'a 91Q!uejSOS Jas ap B,IJelap JOJJa 13 195nl arap au anb

-iun SBUJBJ601d B OPUS!N!S BpUa!"!,, aun 0 O)JandOlSB sa eJn)OB~nblB Ua oillsa la anb ap oppua"UDO I.0jS3 'opao BpelOljUOO UBI BJnpal!nbm eun 'ouawnl1 BIB!" ap Olund

un :0!:J!I.!P9 lap 0:J!5910d!1 oidaouoo otdord lap la -Jew sell ei enb saj!w!1 SOl ap OJ1Uap BI\,"BaJO pelJaq!1 ru la apsap BI:Juap BI B)aJdJaIU! 9Iq!U9ISOS BJI1P9~nblB e1

:pePII8S1,M!Un ep SO!J<ljJ10 sop 9J~Ua enfiuustp pajSn 0PU8W!I eanbolq a)." BI!W!I 91 anb elnB[ eun OWO::J aOBJBd c.BpeZ!~13WUOIU!

'18sJ9,,!un eJl1l0allnbJB el uaceu sooaunu aw uapusuep SOli a anb ojusa ap otoaouoo 13 'BIS!" sp BJnp91!nbJ13 sun ap sosnqe 501 9JqOS OPUBj1918 ?)S3?

so!dpupd SOl A sauoicuru sBl 'leSJaA!un 9::Je4 BI anb olund QJ10 apsap sesoo sel 09A a!qww ua 0). ·OI0W.pa apeo '8Iqe\UBn6BU! sa U9p09)J8d Bl ·SO.jU8!W

01 '9~UaWe5f::JaJd 'Sa anb 'IBOOI OLl08~ un ouico aUa!IUBW 8JBd u9pniOS Bun UOO 'W!p9{Joppua empal!nbJe sun Jel!l -uuss ej.la!dsap 'U9paWJOjUI aj!WSUEJI '8lqa~ 'uoperq

as " saOj"eJ OpUa!U91 an5!s Blnpal!nbJe BI oiad 'UBZ!leqoIB -Bal ep ueqesnoe sou So:J!W\lPWB S040nw 'eJ048 81SBH -!"B!dOJd BI UO::J A '131ql" 'OIlJ" ?ISa enb UJIO!" un '10JJ9 un

as so!o!l\1as SOl" emllno 131 ap aj.led 'sasJBd sosiaqp '130!1';llsa eau!l 0 B15010ap! sccuauai OU snbrod SOSJ9"!P Je9.10 ap sa::>edeou! saropezuanns 501 UOD BO!S(1W ua au

ap sajU8!ua"oJd SalBUaj8W UOD souiaosq 01 A 'OlJa!:) ~nw UOS SOPU!pa SQJjsanu anb UBJnBaSB seuosiso sellal:) -noo OWO:J -alqe)UBn6BU! BJ1as epaJ.lad Bmpal!nbJB BUn

'sajuau!j c.P13p!l!q!Uaj uopausprc lap U9pdaoJad el aiqosauaumq u9Poa)Jadw!

-uO:J OOU!:> SOl Bled a~rujSuo::J '13110U?8 apsap 'pa)Sn -505 el ap ~anb!la 131 oleq sopedrufie uess ullJa8 ua BI ap OjUnfllla 'aJ9!nb as IS 'eluasaJdaJ 040aLj als3 uopeu

'pep!lesJa,,!un A OWSIIBUO!BaJ opeluell91 oP!J!pa un 0 oO!Jped ta ua IBlnlln:J onuao un -apic la rod ep!P!OBp B"HS[qo pepJal\ 131 anb epensuasuoo

ap B\,lSJjXa spzaw sun aldwa!s apsap opts eu BJnpal OWO:J SOSJSII!P U13j sOlO9JioJd anb alq!sod sa OW9::!? 51jlW opeunssr 134 Buewnll euad BI :J!:Jap sa 'SOWBP

-!nb19 Bl 'U!lJaS us opoaisd oBIB JSjUel\al pep.ueq;sq eun 'oyqmnba asa JBzueolB ap zsdao 58 anb el sa 81qlualsos -anb anb eJnj8Jadwai 81 ° ZI1I al SOl)OSOU J!ppap BJBd SBO

eues 'aluawleJnjBU 'A lB6nlia erso opB!doJ(le Ie 808Jed aw BJnpal!nbJe BI anb OOJ8 'salq!sJII SO~SOBlj U!S SOPEIIW!Se -!8110l\0)0) 58Inl\10 sel ep J!pupS9Jd .iod opeu!WJal sowaH

)liB 0PBIl0JJ(,SSP souiau anb 0IOBAOJd B 'uBpZ9WaJ1Ua as ap zeoeo eas eJnpal!nbJB ns anb BJEd odWB::J asa us sao 'o!Jl:?!P e 0pBNSSqO souisu 01 oprusa o!doJd onssnu ua A

SBl91UOJj Sill 'SJqwoLilap souocorursuoo 5el A 81s1 81 ap -UBA8 SOl.U!~1) SO! ap 0PeWJ0JUI JBlsa !.. 00!U091 OIUa!wpouoo jsa sourpuaiua 01 S!JBd ua salEIOOS sepua!"!,, sB11Bz!l8aJ IV'

aiaunrd BzslBJnleu 81 SJ1Ua J!n5u!IS!P IPil!P sa '1.04 BJABPO] UBJ5 un rsesod eqap ope~nbJe un '8uewn4 aJauew ap as i, sele!1aIBWU! sorueuieje SOl sopor

'apuop JB6nl un sa BluopaleCj eA9nN 'J!nJjSUOO ap I!lUOp -lBO!ldB uaqap sro soo!J!lusp SO!J91!J:J ap BIBJj. as 'osa B epelj u9JOual13 BI ouejd JaUJ!1d 113 a"lanAap 9lq!uajsos

-!P13II Blauew ns UOO opienoe ap selapBW uoo J!nJISUOO usosred as e!60jO::J8 131" PBp!l!q!UaISOS Bl 'oUBtd (a OPUB:J 13Jnjoaj!nbJB Bl? "'oP!UOS la 'BJ!B la 13!pUa~ao 'seJpa!d

ouaseoau epaJBd eljlwnoN U3 i.S13JnjOB1!nble sal S81Bn5! -oi ioqci un e.uaS O!JBJjUOO 01 ao 'eIlBP!"lo B mBaIl A ouad ap tu 'somui ap ouoeu I;!lsa ou anb ollanbe OPOI ap

las ap UB4 I?nb iod? SOSJ8"IP

-0:J ojss un OWOO 0 pBp!Uel\

'ap!:>ap 01 eJn:a,:»a:a,!nbJe

e!doJd Bl 'Ol~aJ!nbJe la ep!:>ap 01 anb eJed a:a,ue:t-lodW! cparsaurap sa airuoeunbre ua ou:a,sa 13

-WI III 'ep!1I ns epOj anramp 'o"nISOS anb UJSljUJl18

UOS sew8J60Jd Sal 'S8JB5

-nl SOl 'SaJQw04 501 'lBPJSW

ap osaoxa un OWOO eSJBVJJd

13 Jej!O elsn6 81 paisn "f .. 'a!13s!ed 18 uoo u9pBlaJ

-J81U! spend oP!5!J oillsa un 'Olund un 8 ope5all 'opuruu Ie alUSJj BJIIJIU910 papioadeo ns JBz!l0qBlaw aqap 0!ue6 EI 'zru BI 'B!:JU8JedsUEJI 91 OWOO SO]OSdSB JBZJOj8J 18 01

Ie OPO) U9 alUaWIBaJ l!nJjSUOO ap oasap un ap sunoua un las BJBd 'B1S!UB!d lap Oldwa[a la 9JdW9!S osn 0). 'opq!l -Jejuawne aqap opu!pa un ap OJ!190d lepUa)od la J!nu!w

Jod 'opunui la OPO) ua 8,qpOUOOaJ aSJBoetj ap pepisaoeu -mba ap U9!jS9l10 eun sa runpav.nbJeeuanq I?l 'epU9p III B -sIP ap JB5nl ua alq!ualSOS anbojua un snb 08JQ 'sauozeJ

Bun ap 0laljaJ la las apand SOjosI.OJd 501 soPOI aiuaur owoo B!JOjS!LI el B 'opesed IB OWOO OJl1)I1j IB pep~O!1d 1BP sa sano seW!SJjUrll ap eunous iod BJEJOIB" as IBnp!"!pu! U9!j

-Ians!" anblilun anb olllSS un J88J:) 'SBWBJ60Jd 501 I. saJ

-135nl SOl U9::JBLj 01 U!;l!qWBj oJad 'J!11115UOO ap BJ8UBW Bun

's!e6Bq un SOWBlnwn:;JB SOpal!nbJe 501 anb OllSIO s3 '00 -!l]U900Ba a)UaWB)Jap PBP!U811 ap OlOe un aoaJBd aLAI 'UJI

-J88 ua uaoeLi 01 !S owoo ooUPed la ua UaAfU)SUO::J !S 0IUBI

'ollandoJaB un UBjUB"al !S OWOO 18111jlnO OJIUaO un UBOB4 !S 0IUBj 'SOWS!W!S e 9SJaOOUO::JaJ ap SOI0811nbJB soun61e

886L -e~eso '!esue>t ap OllandoJa'o'

-sano eun enb '8mpa.j!nbJrl rll ap B!JO)S!LI el ua za" BJaW

-ud Jod 'e_upuodns UBS!::J81d anb BI ap SBO!U091 seuonseno

S81 e BIOUB)10dw! ST;lW JEO 'epeuopnlo"9 S?W BSOO BJIO sa eA eseo Bun anb " 'q6llJaJ un sa 0!6nJaJ un anb OSUB!d 'BO!U0\11 a.juBUJeJl1d U9!ISam 13un OWOO S~B)BJl opmsqe sa 'OIUB) 01 Jod ," alduuls u9r:1san:J eun eounu OPIS 84 ou BJ -npsllnbJe 131 'salq1xau sauO!::Jnlos JBJoqBla sp pep!saoau

oue'd

esoo Bun souialsp o.so 'oP!I!pa lap sonsur soood e S!led anus e::l!S!j uQpelaJ Bun ~eH ·teJlllonJlsa sa ou ejJa!qno IljdaJd '81 'Djdwaja aod 'BZJnS U3 'alq!uajSOS sa 'opsuuuoiep

ua oipmsa un op!UajUeUl a~ eJo~e ejse4 ~ 9jUBI\slas snb el sp BmjBIIJIlO el ap o!,!SSIP la orso '00!69Io::la a)Usw opo;aluoo un ua ~ 'B!P ua ~04 anb BUleIS!s un B 'Je5e!l S\?Ul

apsap enb eqoansa uel sa 5moqneas la UO:J u9pelaJ IV'J -rsmoured anj ou jesue>i ap ouandoraa 13 'anbred un epeu 'ajJelUaJjuOl Jod Bsed ou SISE? ~ '8)UaUlalqljn:Js!pUI

'saouOlua OW oo leD!peJ uel ras e ollanll ell aounu ua aSJBlejsul eJed seeooma sele~dBO SSI sepoi ioo Jefejll i,euepepnlo

psisn 'SIi! wape 'I. eJaJJeo ns Je!o!u! BJed oll!s!oap an~ e! qep anb seuop.sooxa ap u9t1aqed un 'alua!q ura un u9!oeonpa eun ap aspard alq!UajSOS eJllPal!nbJe Bl?

'ofuequra U!s 'BO!U9l0al!nbJe uoioonpord ns ap OJ1Uap ap onueo J808JedBSap e e!pUal anb U9p::l1lJ15UOO eun an::l 'Jas opuataro

anb ajuaweo!6910doJlue alue).Jodw! sli!w OlOa~OJd un 'opy!pa " OJapeuJallu! anus al!Ul!l la ooreui :SOP!llpa 0luawow u(l6u!u ua enbssoo 'eIS!lBJOlU un JaoaJed aOB4 al

ouroo nOPldwOd OJlua:) III BOY!IBO palsn BpUan08J~ UO:) SOJIO 0pBluaW!le ueu as oBsnl anb SBI ap Se::l!1l9wejaw SOIOY!PS soiep pep!l!q!UajSOS el iod uopacnooeid el JB2!le)

-ejualOlS soua S80!IS!JaIOBJe::l ssun e!uallS orad 'DODd eJalwnSUO::l snb -ua Ii 180011 f.. 'oumsuoo ap oionooid un sa JIIe BJnl::l8p'nbJB

SOl ap 8eU!1 el ua 8~saloJd ap ope un 'Japod Ie J8poWoOUI O!::lU!pa un anj ou VIISI eJ8d uouaqad 13 'ouuuao asa ap Bl 'sefaJo sel rod opueues l?lsa sal oaronad la opueno

arso uo.saoo sun 'u9peOo/loJd eun an::l 'SjJ8 JeJISow epsnosnq sun sa eml::launble uu epo; !se:J 'IS snb ::l8J:) OA e!50I0::l8 el rod esrsdncoao lemjeUllue eoarad Jeln::ll)Jed

wed o!o!)!pa un ouioo sowealueld 01 sou ou noP!dwOd 13 ~sesoo s81 ap lenp8 opeise la OJ6 ua sexal ua II IBJaua5 ua Sop!Un sOPe)s3 U3 'e!60lo08 el

's!Jed -!Iad us reuod U!S orad SaIUaJ~ sosraqp apssp ella ua UO::l elUajB oood sa euBO~awe eJnllno III 'sBp!::l8JBd sauop

ap nOP!dwod QJlue:) [a :9!P al eweJ saur anb la aounu Je!sqeJj eqap as 'pep!saoauel eppoUooaJ 'J!oap 53? -unl JallloSeJ BJed I!UaV'J u9!:Y.)aI0:J lOll snb B!6JaU8 sousw

euo!ouew ou aus la eJed sOP!J!pa sns ap elqelj opuen:) 'pepapos el ap e!OUS1Slxa saoex onano BBldws JalaAas u9pepun::l1ll 'uOjsnOH ua

'al\anw sou snb el uouseno ua rsuod e JeBali eJPod Ii saJoP81 S040llUl J80 anb eal!ses ua 0::J!j~5Jaua OJJ04e 18 uaPldOJd anb sopy!pa -

OJ '05JBqwa U!S 'sa alqlsodUl! un ap epenbs(lq III 'QJ1Uap -JBQe e!qap 'oSre) ua asrep s!pod ou oJad 'e!5m ajUel9pe J!nJISUOO I!O!?j SIliUl sa A 'olX91UoO ns aUa!1 OpailoJd Bpe:J

JeJlue B eounu ope5s11 8!qe4 ou anb orad 'OldUlsllap osed aS3 'Jafnw el ap u9PBJaq!1 81 us asu8!d 'IBpoS zai i,se!Jsle6 58JI0 sns ap Ie JOIl

aiqurcs 81 SlSS4 ope5au B!QS4 BpUSn::l8.1j, UOO 'ojoS9m ep ·npew Bllap BSp8Jd as sesoo sel JaOBLJ ap BJaueUJ l3IIanu -adns saDall oneno OOJI95Jaua OJJ04e un 8n6!suoo Jal

eP!ll ns us 'anb B!::l8P o!qqoS OIl8QloN 'aw!lqns 01 JezueoJE sun JB1UeldUJ! eJsd 'So!I!S S040nw e e~ opB6Olli Blj aIQ!U -aliaS u9!oepun::l el arsd o!O!l!pa 8IU8!OaJ la ~nb JOd?

ssueumu sepapurqjsod SSI ep ausd auuo, ou enbroo -aisos 8Jnl::l8l!nbJe 81 eJed OdUJsnla e)p U81i04 anb OBJO 'U9Peldwa1UOO BI B.led opedss un sa ossrw Un 'ojdaouoo

'OU!UJeo un 019s usi sa 'OJBp 'Ii <ljuamdsuell '8Ja6!1 BloP l.sosJall!p SaJB6nl -wed OJW Ja!nblBnO ap sunoua Jod JaoalellsJd aqap 81\jleidUlaj

-u9pe4 eJnpal!nbJe 81 JeW!lqns J81UaluJ ouioo spas OS3 soduieu SOlu!ISJP l?Jpuaj alqlualsos eJnlOaj!nbJe el? -uoo uopoue BI oasnui un us enb ap u9Jspap el A IBJIlI

'O!D!I,!pa oidord ISP ezaJs6!1 Joilew eunsps4 'slq!US1SOS Jasap B!-l8fap Sol::J!JISS SoWoS !S 'BU zru 81 sa SOIOaAoJd soisa so pOI aJIUa u9Jun ap oxau

e~ep u9JOni0ils eun 13p as SO!0!l!pa sese sOPOI u3 'Jo!aw eJIllOal!nbJ13 eun 13!-lSS ou SaJoloel sosa SOpO~ 13 'jala~as u9pepun::l el 'a_IU8Wleu!! 'Ii "IMWoj_ U9!08pun::l

'BO!U::lE?l " epua6!!alUI so oJa5!! osn un eluano ua asa!lInl ou anb alq!uajSOs eJnlOal!nbJe eun BI '!sn::JueJS Ja!laN la 'l!uaV'J U9!Ooslo:J el uoo esiepuos

JaoB4 aqap as 'epua5!ISjU! ns IU omsa ns !U iauodun ap 'seuosJ8d sel ep ep!1I 81 uaJOlaw " -uoo -e ezua!wo::l " Japl8:J ap uooscoxs eun wed o\!SSIP 18

-snd OU opSl!nbJe la sor.!l!sodxs samBnl SOl ua enb oiap Ual!lpel anb salq!UalSOS seJnj::l8~nb18 J!rujSUoO :ol::l8~nbJe UOO BP!U! S5 ave ap saiqo ap uopisodxa el uo::J u9pelaJ !VII

-!suo:J 'op8dsa lap osn aOB4 snb el znl BI aluaUlBSpald lap U9PB5!lqo I'll ap!saJ J4e 'sluawespaJd 'Ii salqSldaoBu! ~E?nb JOd?"'se!ouaJ-edsUBJI sel 'Zill 131 Jod opednooald

sa II 'I!1ns eJauew eun ap U9psldwalUO::l el aOaJoAB) znl uos seo!u9pal!nbJB ssuo!onlos sejJap ajuswe::l!lsiu ur;1woo ewo!p! un uajJedUJo:> JS ave la &Jed So!o!!!pa Sns

III 'BOunu ojJ13Pll\lo soweq -sp ou osa ~ 'sauopoUls

'eo!IS!ve eP!II 81 ua alqeas ·ap sa seo!I!!OO sauo!spap

lse.m~:::>a~!nbJe sel Salen6! .Jas ap ueq ~nb Jod?

SOSJaAIP uos seweJ60Jd SOl 'sa.m6nl SOI'SaJqwolJ SOl

SEI ua 0 seueUln4 seuopel

sp 80jJq\?) Bun Jas aqap 8mpal!nbJs 81 'epU8D

'!ISjU! ns ap f.. pep!l!qlualsoS ns ap [lIiB S!i1V11 'u9powa 81 ·eUlnljli SIUaWBOj69100!sd 'ajUaUJlepos 'aIUaW80!5910d anb 01 'PSpaD6!qUle 131 ap oUaJJajla sa a)Je lap opunw 13

sp Bpanbsl)q eun sa 8O!IS!asnUl U9peldwaluoo BI anb SBJI ·OJjUB 'aluaUJIBJnjlnO anb OlSP!SUo:J 'soll9jsa SIUaUleJnd 'sen6!qwB sauo!o!uyap

·ua!Ul 'oUlS!W oun ap OJluap epanbs(lq eun sa 'Oju9!w!60o U9!lsam eun sa ON 'OPYUOBS 18 ejJBSaJalU! aw ou jW e 'ep sel aJlua 01sn6 e aSl!Iuas aDaJ13d 'opa~!nbJ8 owo:)

-aJ sp 8psnbsI)q Bun sa e!saI6!8un ua u9PBldwaluoo III 'BloJ!uoosap SIUaWeO!jsJueUln4 'BpBSad 8ml::l8~nbJe Bun 'odUla!1 oJISsnU ap eJlll::l8l!nbJe BI

'''u9!Oeld asespaJd as 001lf,15Jaus oJ104B ap se!eluall selsa sepOI 'Z81\ n5 S '~ 13J1llln::l el suysp PSP!l8s1811!un " oWS!lIlDol aJlua

-waIUO:> BI 'ewlEo el :e!SaI5! 8un 'oldwal. un J!qj.losap J80!ld8 eJsd IS 'U8!q BJOljli 'oAlod ap SBlnO)jJBd sel sp os U9PO!PBJIUoO el 'SOIJ13I!lIa ap JejeJj opmsq8 sa f. 'IS e!p

ueppod anb SOIl!la!p13 uoo lala~ag U9!OBpun::l el 13 -uaose ap peppolal\ el anb elual slilw 'sUJ!SljUal PBPPol811 ua 1i04 'sajesJslI!un sswalqOJd e!Q8l! ON i,soJlaw91!>I OO~

aJa!~aJ as pajSn 'saunUlOO seo!jspapeJeo ual.ledwOD eun 13 alqej!qe4 opBdS8 113 ua 13J1Ua OlJIB la 'alqop oluaw ap ~IJE Sl?w eqepanb anb 01 ua op8110JJesap OU opunw 18

la LlOO SoPSuo!oBlaJ So!o!l!pa 501 'osa ap ua6Jew Ie -!A13d un ap s<;llleJI Ii 'znl 81 eJIIY as "SJ!B 18 elell as anb ua eqesuad u'i!!nb? S!O!P?V'J sp ozuaJOl sp e!::luaJol:J el

'Ii alq!UajSOS 13JIlPal!nbJB Bun E!Dell OU!WeD un ap la ua Blnj.18 ap SOJjSW SOp !SBO ap olOedsa un 9i1rujSUOO U3 'odwan OJjsenu ap 8O!ISjJapBJB:) Bun sa 0ls3 'ejOuap

owoo sopailoJd sns SOpOl !seo ap elqell pajSn as osa Bl8d 'epal!pU! aJdUla!S J8S aqap <Jnb 01 Jod 'sounu -uo::l sa U9pewJOju! 91 ~ 'U9pBWJojU! sa u9,oeolunwO::l

'lejJaleUlU! opal!Jo un Jod ep!u!)ap aua!A oP!llpa SBPBZUe:l19 epsnd ou spaJ!p IBJnleU Znllll 'a)Je 8p seJqo III '040134 un owoo ep!I!UJpB anb lIelj Olad 'sluawes!oaJd

un sp 18palBUl eUlJo) el anb la ua Oldws[a un sa !BSU8)i ap sel UB(llIS as BpuBlsa 131 ap olluSO la u3 'ollPuas IInw sa i,seUO!::lO!Pe.quoo s-Wjsanu ap eun sa l13qOl6 eJnllno Ill?

OllandoJae 13 'oloedsa Ollanu un eJw eUlJo) eun 18lU8AUI ojdaouoo 13 ·Jalaf.ag uOjOspun:J el eJed opmpa lap a)Jed 'odwa!l OJISanU ap sauopO!pBJIUOO

aqap as oseo asa ua ~ 'SOUlSOOOJ:J!W un 'P8P!1B8J ua '8WlOj uru6 9!P!::l8P oo!l!;l5Jaua OJJ04S uasa!p.wJad anb sauopnlos f. pep!!Sldwo:J BI BPOl UO::l elauBld un eI9JdJa.)U! lenlOB el

0)JandoJ98 13 '04::Jsllap eWJol Bl II aJle lap ojua!W!l\oUl la ua Je5epu! e U9!O!sods!p8Jd 81 f. sajua!!o SOl ap eJllllno II opunUl o!doJd ns BqelaJdJalul fIX OID!S lap eJnl::lsl!nbJB

I

'EooseaqlEqEZ nX:jEu'o' enbJod eluawES10aJd 'O!JE1lUOO IE uatq S~ '0 nfOSqll U3 el 9!ppep 'selqe:ltl0EJd SeUSjUeA JSOOIOO rspod 'SESDO

('SOloaAOJd SEllD aJjue 'eJed OIUa!A f.. D!O!I!pa aJIUe DIUe!WElualJua

'E:Junu opeuopueqe ell aw DU Jew lap 1'1IIS seui Ep6nb enb 01 sa ~nb JSn5pall8 rod papisouno 81 " 'SOJaujJew SDI ap pepnp 81 'peP!l"eaJ ue 'sa EI\DUl;l8 'JefsqsJI ap eJauew eun uoo OU orad 'sesoo sel JaOEli ap ewmJ eun UOO 'eJnllno aun UOO 'Je5nl un uoo 'saoJeJ S!W uoo sDlnouJA SOl 05ual -uew 'saouolua epsep 'II srect !W ap lies 'oiund un opEBen 'seuopnmSU! 5131 E awopU1'1juaJjua l?C180e " SBJosalOJd SOl e joapsqosap oBenl 'aJP8W !W E oouepepecosep l;loadw3 'epua5'laju! rod osouno ou 'U9P!nIU! lod II pspsouno Jod ajU91paqosap eJ3 'osouna ilnw aJdW8!S 1r1j ot,lanbad apsaa

(,I;lnb JOd?

'BJan) Op8!EqEJj a4 eJdwa!s !lIe ap l!jJed e Ii S!Jed us 'salPUD1 ue 9i\1)jSa 'In) aw J8,pn1sa ap IilU!WJ9j seued\>, 'SOSO!AJau SOil SDI IU ajualoaJ eO!U9Ioa~nblE EJnjlno 81 OJ -JSdWDO OU oisd 'sjed IB " ajua5 131 13 OJOPIi 'Ojsn5 8 f..nV\l

i.s!ed ns ua 01.sn6 e anusnoue as ON? 'OJaIU8JjXa un ouroo !sea ElIE" e 05an '''SW0l:l ua O!JOI!pns un 'e!SaI6! eun 'e!lell ua sOIOaAOJd SO!J8A auall 'elloul;l8 ap ouand la J8WJOJaJ seq f. 'aluawewlll0

'pepnp ueJB eun E 0.~oalq9nd Lin J!PE~E us ou 'papro eun ap U9!SU9j el JeJadn:lI,u ua ajS!SUOO uJpaS ap sued Bun J!nJjsuooal:l 'ojJa!sap un U9 anb epezonseo pepnp eun aiqos JlnJISUO:J OWS!W 01 sa ON 'oprencei la ua !S ozad 'aluawlSnS!A alS!Xa ON

'aIS!Xa ou eA 'pep!leaJ ua 'anb epoj -S!4 eun uoo osoruadsai Jas ap elqsl.j psisn U!llas U3

'pepril:J 81 ap ajJ8d eun ap uoporursuooar Sl apsap OUtS OplJ!pa oo!uI) un apsap ou 8fJ ·0.IS!4 e eJnjlno E!dOJd eJISanu 8 soureiuaqus 8 Bfi!lqo sou enbzod 'SOJ10S0U sJed ISjuaUJspunJ sa u!lJas e!p ua ~OH

i.epanb Ij1nb? OJnlnJ la ua " leuo!oeuJaw! u9POaAOJd ns 's~SSO ue '!eSlI8}! ap ojJandoJae la 'OIUa!WeU!jaJ ns l!uaV\l 'OpOj ap o!d!ou!Jd la 90!J!ufi!s nop!dwOd 13 'U91::lISadSIP ns a emjOnJ.jsaeJju! BJjSanU o)send sOUJa4 ajUaWleUO!S -e:Jo 'SOljOSOU uoo sauopednooald ajJBdwoo DJSaUn el

snsap Jopeupo.qed un 'O~U8j OIJad 'sa au oosaur:t 81?

'oosaun 81 uoo saoooedncoard J!j18dUJoo aoaq aw anb la opuues asa sa A 'pep!leeJ 8J ep OP!IUaS Olaw DU!S oW5!jeJOW un sa ou 01S3 'apell as BlnpajlnbJa al ISpoS uoioednooaid eun U!S anb oaJO 'o[eqeJI ns a 18pos opuuss un J8p ap ' • .r8Z!IBJOW. ap 81el) oun 'U9P!sad use apsap f.. :1I01i 8lSe4 pep!518"!U n 81 apsap ' .. 181:)OS 01 rod B!SUS. OP!Nes aLi 91dwa!s 0). 'sajun!uoo seuOpe5!1 -SaAU! lEZ!lBaJ ua aisjsuoo f.. SO~S soqcrxu eosq 9zuawoo

i.0osaun al uoo u9!OelaJ ns ajUaW8p8xa ajs!SUOO Slnb U3? 'ajq!sadWI sa 'eJp ua f..D4 'osa f.. 'O~81u8 OWOO 'BSea eldOJd ns 9SJa0848jJaqap oun epea anb op uorsnpuoo 81 e eBen as 'Jefi!lSaflU! oqonui sell 'I. eaull eisa ua SOlun[LJO:J solaq -ell OPEZ!189J souiau OOS9Un 131 uDO 'auolour1j anb 0518 Jau

-odo.d anb euopun) ou snb ofil8 lad aSJs[anb Ip\l'J S\l'lJ.1 53

'OSEOeJj un an) saP! 853 'J8U!WJ81 JOd ~!uyap lad By\8po) eq -Elsa opy!pa la opusno 19 S usqsBe" 'OIUEI 01 .od '/I Ouelald ·OJd 19P U9IS!oaP EI fI u9pUaNajU! BI ueqe;olaA enb sepua!i\!" sOWlnJjSUOO 'oJCI!ou~d 18 I.nl'll '8:Junu soweuopusqe el ou u9!lsam esa iod opedncoaid sowa4 SDU anb So.loa~nbJe SDI anb ep!p 0). 'aIOS eun Ou 'ofianl apsap 'f.. uopruos IPYIP sua!! anb BwalqOld un sa enbiod en5!)us ooussno sun 53

i,8pUa!II!" III sp Uep!IIIO as sosorapod uaoeq as opunno SOIOal!nbJe sal Slnb JOd? 'sauo!=>8fi!jsallu! sns ap seqcnui 9!O!U! JS anb sel UOO S8pUa!II!1I ap 8Jofaw 81 e u9!oeWJOju! ese aounu opeo!lde 811 OU '06Jeqwa U!S 'soueWnll s1'1w Sop!j!pa JlnJ,ISUOO 8J8d eO!11;l5Jaua -OO!UO~I U9!:JefillSaIlU! III oPlpuaJap ell aiduieis palSn

'sajue 9'P!oaP as I~n:) Ja:JaIQelsa IpII!P sa seuoussno SaJI saisa ao 'a,u0l sl ap epeepuopsi euuo,

E86I 'WBI ap a.IUeJBU!.1! u911aqsd

Ie Jez!~ens 'oldwa!a rod 'IIauPIS U3 'epeuapJo EJeUeW ap 9JJnOO!u 'SEjnWJ91 s81 UB OaK) !N 'oppep Epqes ON (,s1'1wap 501 8 asrsu -odun elfiol saioroej soise ap Dun opueno " OW9:J?

'opU!pa lap eWJoJ EI J!ppap elEd 'opel ns lad oun epea 'UEuo!saJd anb sDluaw819 ap apes eun uep as reuasip 8 SeZU8!WOJ opueno 'pepnp eun ap e~OIS!l1 81 SfilWape opuaJOlE1I '8.]unl -UO:J EJeUSW ap SOW80Ell 01 'IBWJO) Dun oBenl f.. oOYJluap oun OJ8Wlld 'S9ABl Ie 0 OO!JIluap Dun 06anl I. IBW10j ojualWSUOZEJ un oJaw~d SOWEZ!lBaJ ou oP!J!pa un sowes -uad opueno 'eJjuo:J ns ua ou ~ ojua!!I lap JOA8) e SBPEt,I

-ssp 'OPll!pa lap sauuo; s81 J8Z!ASnS sourppap 'EUOZ el

ap seO!IJ;lW!P sauoPIPuoo SEI ap I. IDS lap adp!~18d e~a:Jsll f.. eSJaAJad e:J!fi91 esa Jel!Aa ap Jeje.n eJsd 'SOIlIjISodwl '881U850JJ8 'SOO!19WJali 'sZaleJnjeU .od 'uos sOiapros8J SOl 'solapeosllJ lap eW8150Jd 19 .od epeoJEw S!UaA BWlOj 81 'oood aIUaWBII!lslaJ 8:Jel.l SDp!nJISUOO 'f..auPIS OWO:J sa!es!ed u3 'O!o!J!pa lap u9peolqn lal ap f.. eWeJ5DJd lap S80!ls!1apSJ8:J sel Jad EpBu!WJalap aUa!A ISS uoispap sun

i.0jd9:JUO:l OJIO noun 8 uoiouere Slj!W Jlllsa~d wed anfi!s oueiuo anb? 50p810S,m saJ8fini ue 'alUapaJ epojs!4 ap Saf8S!ed u3 'JeBnlla eU!WJalap anb 8WJOj. 81 'uuot-eoeid la " 'O!o!J!pa lap eW10j el 'uuoi-umpoit: la auua an6u!IS!P UOldW81.::l lljBuua)l

'O:J!I~d SIS!" ap oiond la epssp anb ':Jolfi910doJ.]ue 'oueumu ejS!A ep Olund la spsap JOls" SI;?W osru u9pUallJ9jUj 81 anb 9lqe6auu! sa 'OjS!SU! oJad '9~nJ1SuOO as f.. 9[sno uooeooxoid 81 'OSJnaUOO la 9:JOA -uoo as anb ua Dlu8WOW 19 ioo 'aluawespaJd 'anb 9J.UnOO . "se:J~q~1 Sill ue"llI f.. soasnw SOl olaqa, spap anb Ojsau -!uew ap aloadsa sun uoo OSJnOUOO la ua sowed!o!jJed . oasnw Ie ep!" Jep ep soWej.8l1 SOJjOSOU osa ,od 'esouno 1l1a !S olad 'soasnw SOl E sq! ou ewaB 81 '/uawl/sf/q -elsa lap 'e!wapeae EI ap eWlO)ejSld sun eqsJap!suoo sOl as 'sowep84 01 SOJjOSOU eJa!nb!s !U 'sDasnw SOl eqsl!S!A ou alua5 81 '9lueAal as opuena 'sjuajas sOlJe SOl ua :eJ8iO