Deflace a systém emise peněz

Ing. et Ing. Tomáš Šalamon, MBA

2007

Tato studie vznikla v rámci projektu „Inovace studijního programu, rozšíření studijních oborů a podpora internacionalizace studia na Fakultě národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Obsah
Obsah............................................................................................................................3 Úvod..............................................................................................................................4 Dopad na dlužníka a věřitele.........................................................................................6 Dopad na kupujícího a prodávajícího............................................................................7 Dopad na zaměstnance a zaměstnavatele.................................................................10 Investice a úroková míra.............................................................................................11 Přirozená míra deflace................................................................................................14 Praktické problémy......................................................................................................18 Závěr............................................................................................................................21 Zdroje...........................................................................................................................23

Úvod
Zatímco inflace je obvykle definována jako agregátní vzestup cen1, deflace je jev opačný – situace, kdy ceny v ekonomice v průměru klesají. Většina současných směrů ekonomického učení považuje deflaci za škodlivou. Na druhé straně intuitivně asi každý z nás spíše vítá, když ceny v obchodech klesají místo toho, aby rostly. Proto se domnívám, že má smysl tento jev prozkoumat podrobněji. O škodlivosti deflace jsou s různou intenzitou přesvědčeny téměř všechny ekonomické směry. Nejčastější argumenty jsou následující: 1) Krátkodobá úroková míra je důležitým nástrojem centrální banky, která se prostřednictvím jejího snižování snaží stimulovat ekonomiku a jejím zvyšováním brzdit inflační tlaky. Je-li nominální úroková míra blízká nule, snižovat ji dále nelze, prohlubující se deflace zvýší reálnou úrokovou míru a přiškrtí tak investice a hospodářský růst. 2) V recesi provázené deflací roste nezaměstnanost a poptávka po práci klesá. Pracovníci ale neradi vidí pokles platů, proto dochází k růstu reálných mezd, trh práce se nedostává do rovnováhy a recese se dále prohlubuje. 2 3) V recesní ekonomice jsou banky zatíženy špatnými úvěry. Deflace zhorší pozici dlužníků, kteří nebudou schopni úvěry splácet a ohrozí tak stabilitu bank a potažmo i nebankovního sektoru.3 4) V situaci, kdy ceny padají, ekonomické subjekty očekávají, že se tak bude dít i nadále a odkládají své nákupy do budoucna. Omezením spotřeby tak snižují agregátní poptávku, což znamená další prohloubení krize. 5) „Deflace také snižuje efektivitu cenového systému jako mechanismu alokace zdrojů a zvyšuje obtížnost rozhodování jednotlivců a firem.“4 6) Vzhledem k tomu, že daně jsou nejčastěji odvozeny jako procento z nominálních cen a mezd, vedou klesající ceny a mzdy ke snížení daňového výběru. V případě progresivního zdanění, které je ve světě převládající formou všeobecné osobní důchodové daně, navíc v deflačním prostředí dochází k přesunu plátců do nižších daňových pásem, což opět snižuje celkové daňové
1

To je definice používaná současnou ekonomií hlavního proudu. Rakouská škola používá alternativní formulaci definující inflaci jako míru růstu peněžní zásoby. Vzhledem k tomu, že inflace jako růst agregátní (průměrné) cenové hladiny je v současnosti definice převládající, budu se jí v tomto článku držet. 2 Wu, T. Understanding Deflation. FRBSF Economic Letter, duben 2004, čís. 2004-08, Federal Reserve Bank of San Francisco, str. 2 3 Bernanke, B. An Unwelcome Fall in Inflation? Remarks before the Economics Roundtable, University of California, San Diego, La Jolla, 23. června 2003 [online]. http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/20030723/default.htm (navštíveno 29. 12. 2006) 4 Wu, T. Understanding Deflation. FRBSF Economic Letter, duben 2004, čís. 2004-08, Federal Reserve Bank of San Francisco, str. 2

4

příjmy. Vláda tak přichází o zdroje financování svých výdajů. 7) Nástroje, které v současnosti používá centrální banka k provádění monetární politiky, fungují víceméně jen v inflační ekonomice. V případě deflace, kdy jsou krátkodobé sazby blízko nuly, nemá centrální banka nástroje, pomocí kterých by mohla v ekonomice intervenovat. Odlišné názory na deflaci zaznívají prakticky pouze z řad Rakouské školy. Tento ekonomický směr přišel s rozčleněním deflace do několika druhů podle příčin: a) růstovou deflaci způsobenou růstem produktu rychlejším, než je růst cenové hladiny, b) deflaci způsobenou hromaděním peněz, kdy se jedinci rozhodnou omezit spotřebu, c) úvěrovou deflaci způsobenou tím, že veřejnost ztratí důvěru v banky a vybírá vklady – v bankovním systému s částečnými rezervami to poté znamená snížení nabídky peněz a d) konfiskující deflaci, která je způsobena tím, že vláda či jiná autorita omezí přístup k hotovosti, např. aby zabránila deflaci úvěrové.5 První tři druhy deflace jsou podle Rakouské školy prospěšné, neboť jde o důsledky přirozených, na dobrovolných rozhodnutích ekonomických subjektů založených procesů, které vracejí ekonomiku do rovnováhy. Jedině poslední druh deflace je škodlivý, neboť při něm dochází k rozsáhlému porušování vlastnických práv a masivní nedobrovolné redistribuci majetku. Já se domnívám, že při zkoumání deflace je nezbytné začít od peněz. Často užívaná definice říká, že peníze jsou cokoliv, co dokáže zastat funkci prostředku směny, uchovatele hodnot a zúčtovací jednotky. Lidé chtějí své produkty směňovat a peníze tuto směnu v pojetí prostorovém a v pojetí časovém usnadňují. Princip zprostředkování směny v prostoru je zřejmý: např. pracovník dostane za svou práci peníze, které jinde smění za zboží. Celkově vzato tedy směnil svou práci za nějaké zboží. Zjednodušení směny je ale možné i v čase6. Tradiční definice peněz sice vidí peníze při mezičasové směně ve funkci uchovatele hodnot, ve skutečnosti jde ale opět pouze o zprostředkování směny. Můžeme totiž své současné produkty vyměnit za produkty cizí, které teprve v budoucnu vzniknou, nebo naopak můžeme spotřebovávat cizí produkty výměnou za naše, které jsme ale dosud nevyrobili. Časové a prostorové hledisko je navíc neoddělitelně spojeno, neboť v praxi dochází mezi okamžikem směny našeho produktu za peníze a okamžikem směny peněz za cizí produkt ke kratší či delší prodlevě.
5

Salerno, J.T. An Austrian Taxonomy of Deflation — with Applications To The U.S. Quarterly Journal of Austrian Economics, zima 2003, roč. 6, čís. 4, s. 81–109 6 Šíma, J. Trh v čase a prostoru. Liberální institut, Praha, 2002. ISBN 80–86389–09–X. str. 50

5

Pokud vznikne časová diskrepance mezi dvěma fázemi směny, může dojít k pohybu cen dvojího druhu. Jednak jde o pohyb relativních cen jednotlivých směňovaných statků. Takový pohyb cen nelze považovat za problém – relativní ceny produktů vyjadřují jejich subjektivní hodnocení účastníky trhu a není-li do nich zasahováno nějakým způsobem zvenčí (např. cenovou regulací), odráží ceny jednotlivých produktů poměr, v jakém si jich účastníci trhu váží. Změnu takového poměru, pokud je vyvolána vůlí subjektů na trhu, nelze považovat za nic negativního, na čemž se ekonomové napříč názorovými školami celkem shodují. Kromě změny relativních cen může dojít i ke změně ceny peněz, jakožto zprostředkujícího prvku při směně reálných produktů. I když se relativní ceny dvou reálných produktů nezmění, pokud mezi dvěma fázemi směny klesne hodnota peněz, subjekt (člověk, spotřebitel, domácnost, firma, atd.) za svůj produkt obdrží méně druhého produktu, než by na základě relativních cen obdržet měl. Pokud naopak hodnota peněz mezi oběma fázemi směny stoupne, subjekt je na tom lépe, neboť obdrží více, než jaký je poměr mezi hodnotou jeho produktu (jeho práce) a cizího produktu (cizí práce). Vzhledem k tomu, že v současném systému ovládají peněžní zásobu centrální banky (byť pravda ne úplně dokonale) a hodnota peněz ke všem ostatním statkům v ekonomice je dána jejich množstvím v oběhu, pak pokud by platil výše uvedený závěr, že klesající ceny jsou pro ekonomické subjekty příznivé a ty by tedy měly preferovat deflaci před inflací, stačilo by k dosažení všeobecného blahobytu, aby centrální banka trvale snižovala nabídku peněz. To je jednak v příkrém rozporu se současnou praxí7, ale především každý ekonom by měl zbystřit pozornost, jakmile je „na obzoru“ jakýkoliv benefit dosažitelný bez vlastního přičinění subjektu, kterého se týká, neboť „žádný oběd není zadarmo“ a musí mít někde svůj zdroj, musí být někým zaplacen. Je tedy namístě situaci prozkoumat podrobně, zjistit kdo nese deflační břemeno a jak najít hranici, při které přestává být monetární restrikce žádoucí, existuje-li taková.

Dopad na dlužníka a věřitele
Je vcelku zřejmé, že zatímco inflace je výhodná pro dlužníky, deflace je výhodná pro věřitele. Tento fakt je ale mnohem méně důležitý, než se zdá podle toho, jak
7

Což by samo o sobě nevadilo: praktická hospodářská politika bývá v rozporu s doporučeními ekonomů a zdravým rozumem poměrně často.

6

často bývá zmiňován. Ve skutečnosti totiž nejde o dopad vlastní inflace či deflace, ale pouze o dopad neočekávané inflace nebo deflace. Problém tedy není ve vývoji cen, ale v jeho případné neočekávanosti. Pokud je totiž vývoj cen očekáván a očekávání se naplní, je z hlediska zúčastněných stran zcela lhostejno, zda ceny budou klesat či růst, neboť očekávání byla v případě racionálních účastníků obchodu jistě zahrnuta v jeho podmínkách. Lze ovšem narazit, na argument, že když už má být vývoj cen neočekávaný, je lepší, když jde o inflaci, než o deflaci, neboť neočekávaný deflační vývoj zvýhodňuje věřitele a dlužníkovi ztěžuje možnost splácet úvěr, potažmo může vést k omezení výroby, propouštění, krachu… To ale podle mého názoru neplatí. Neočekávaná inflace vede nevyhnutelně k poškození věřitele. Rozdíl je v tom, že zatímco v případě eventuálního deflačního šoku mohou mít (za určitých podmínek – nikoliv nevyhnutelně) důsledky podobu krachů podniků s následnými sociálními dopady, inflační šok má typicky podobu reálného znehodnocení peněz a vkladů, které dopadne na všechny subjekty v ekonomice, zato ovšem poněkud méně viditelně, což je důležité z politických důvodů. Pokud totiž inflace nedosahuje příliš vysokých hodnot, nejsou za ní politici – na rozdíl od krachů podniků a následné nezaměstnanosti – veřejně kritizováni. Za posledních 50 let se z inflace stal fenomén, který je obecně (a to překvapivě i mezi mnoha ekonomy) považován za nutnost, jako inherentní vlastnost moderní ekonomiky, se kterou se všichni musí smířit jako by snad šlo o ekonomickou obdobu zákona zachování energie. Z toho důvodu je jasné, že pro politiky je daleko přitažlivější mírná inflace než deflace. Na rozdíl od politika ale ekonom nesmí nikdy říci, že jedno je lepší než druhé, neboť ekonomická věda nenabízí žádný nástroj jak objektivně porovnat, zda může jistá újma jedné skupiny obyvatel „celospolečensky“ kompenzovat jinou újmu jiné skupiny. Z toho důvodu je neočekávaná inflace stejně špatná jako neočekávaná deflace, nelze říci, co je lepší a problémem není deflace či inflace sama, ale jejich neočekávanost.

Dopad na kupujícího a prodávajícího
Dalším argumentem proti deflaci je údajné odkládání nákupů v deflačním prostředí, protože kupující očekávají pokles cen. Naopak, v inflačním prostředí jsou subjekty motivovány k utrácení peněz, protože jinak jim hrozí jejich znehodnocení. Když ponecháme stranou nemorálnost takového argumentu (stát resp. centrální

7

banka v podstatě pokutuje uživatele jí vytvořených peněz8 za to, že je neutrácejí), pozorovaná skutečnost nás přesvědčuje o jeho nesmyslnosti. Existuje řada odvětví, v jejichž rámci se vyskytuje trvalý systematický reálný pokles cen. Mezi notoricky známé patří informační technologie, ale pokles cen lze vypozorovat i v řadě dalších odvětví: v naší zemi např. v domácí elektronice (− 0,9%), odívání (− 3,7%9), atd. Vzhledem k tomu, že jde o trend dlouhodobý a příslušná odvětví evidentně neupadají, deflace pravděpodobně tak devastující důsledky mít nebude. Nejprve je třeba vyvrátit chybný argument o odkládání nákupů v deflačním prostředí. Především je třeba objasnit, proč lidé vlastně nakupují? Zcela prostě proto, aby uspokojovali svoje potřeby. Je jasné, že pokud nakoupí levněji, mohou s daným rozpočtem uspokojit více potřeb, než když ceny rostou. Zdálo by se, že pokud by cena určitého statku klesala pravidelně o určité procento denně, racionální agent by měl nákup odkládat donekonečna. O tom, že opak je pravdou, nás přesvědčuje nejen empirie, ale i prostá úvaha. Pokud by totiž subjekt odkládal nákup nekonečně dlouho, nenakoupil by nikdy a příslušnou potřebu by neuspokojil vůbec. A vzhledem k tomu, že „nenákup“ by nakonec vedl k nižší hladině užitku příslušného subjektu než „nevýhodný“ nákup, subjekt v jednu chvíli prostě nakoupí, i když ví, že by ušetřil, kdyby počkal.10 Praxe svědčí ve prospěch této hypotézy. Trvalý rozvoj a růst obratů v odvětví informačních technologií nenaznačuje, že by subjekty odkládaly své nákupy donekonečna. A zdá se, že to platí i pro ekonomiku jako celek: „Nevypadá to, že by klesající ceny v Japonsku v posledních osmi letech vedly spotřebitele k odkládání nákupů.“11 Klesající ceny nutí prodávající, resp. výrobce k vyšší efektivitě. Vzhledem k tomu, že držení skladových zásob se v deflačním prostředí stává nevýhodné, firmy jsou nuceny k jejich snižování a zavádění sofistikovaných postupů k jejich minimalizaci.
8

Navíc nejde o tak docela dobrovolnou držbu, neboť peníze jsou v moderních ekonomikách obvykle zákonným platidlem a subjekty jsou nuceny je přijímat. 9 Zdroj: Český statistický úřad, geometrický průměr meziročních hodnot za období leden 2000 – srpen 2006. 10 Mikroekonomicky to lze podle mého názoru vysvětlit jakýmsi „diskontováním užitku“ zhruba následovně (bez nároku na argumentační preciznost): užitek z věci, kterou mám teď je nepochybně větší, než užitek z věci, kterou si teprve pořídím. Užitek z věci, kterou si pořídím zítra je z dnešního pohledu vyšší než užitek z věci, kterou si pořídím za deset let, neboť lze těžko předvídat, co bude za deset let, zatímco užitky z toho co si koupím zítra lze konkretizovat mnohem snáze. Dejme tomu, že tedy užitek můžeme virtuálně diskontovat podobně jako peníze a existuje jakási „užitková diskontní míra“. Pokud je tato „užitková diskontní míra“ vyšší než rychlost poklesu cen, kupující zboží nakoupí. 11 White, W.R. Is price stability enough? BIS Working Papers No 205, duben 2006, Bank for International Settlements. str. 10

8

Není divu, že např. právě odvětví IT a elektroniky byla průkopníky v zavádění metod jako je Just-in-Time, která se snaží o minimalizaci skladových zásob. Zásoby ve skladech představují investici, která je v deflačním prostředí znehodnocována, zatímco inflační prostředí jí do jisté míry chrání. Stěží ale můžeme mluvit o tom, že by takováto „inflační ochrana“ byla jakkoliv pozitivní, neboť díky ní se mají šanci na trhu o něco déle udržet výrobky, které jsou již morálně zastaralé a technologicky překonané. Z položky Zásoby v rozvahách podniků by se v deflační ekonomice část prostředků přelila do položky Peníze. Jde o zvýšení flexibility, neboť v obou případech se jedná o druh aktiv, přičemž Zásoby jsou aktivem více specifickým, zatímco peníze jsou aktivem méně specifickým, které může být do specifičtějšího aktiva pružně konvertováno. Pozitivní dopad by deflační prostředí mělo také na odpisy. Při inflaci odpisové náklady zpravidla nepokryjí obnovu investičního celku a podniky mají tendenci odpisy všemožně zrychlovat. To vede v podstatě ke zkreslování informací ve finančních výkazech a dalšímu druhu šíření chybných informací ekonomikou, neboť skutečná životnost investic bývá mnohdy podstatně delší, než doba jejich odepisování. K obnově některých investic může docházet i dříve, než by bylo optimální z hlediska jejich opotřebení, pokud podnik očekává, že náklady na takovou obnovu v budoucnu porostou. V deflační by naopak existovala tendence odpisy prodlužovat. Investice by tak byly patrně obnovovány ve chvíli, kdy by byla dosažena optimální míra jejich opotřebení. Navíc by automaticky vznikla rezerva nejen na pouhou obnovu původního vybavení, ale i na její povýšení na vyšší technologickou úroveň. To se v současnosti mnohdy děje v případě investic do informačních technologií. Podniky často investují do IT trvale zhruba konstantní částky, dostávají však za ně stále kvalitnější a výkonnější vybavení. Kromě optimalizace zásob nutí deflace výrobce a prodejce k neustálému snižování nákladů a to všemi způsoby: snižováním mzdových nákladů, snižováním nákladů na nemzdové vstupy a zvyšováním celkové produktivity. Pravděpodobně není náhodou, že klesající ceny se objevují v odvětvích, která jsou typická vysokou inovativností, agresivními obchodními praktikami, trvalým snižováním nákladů, přesunem rutinní produkce do světových nákladových center a nízkou mírou státní regulace. Na tom lze ovšem stěží najít cokoliv negativního – koneckonců v deflačním prostředí budou ceny vstupů klesat firmě samy od sebe. Výjimkou mohou být mzdy, u kterých se často uvádí, že jsou směrem dolů nepružné. 9

Dopad na zaměstnance a zaměstnavatele
Každodenní zkušenost potvrzuje, že snižování mezd není vnímáno pozitivně. Zaměstnanci naopak v oblasti platů vyžadují kontinuální růst. Tento trend je ovšem dán dlouhodobou zkušeností 20. století, kdy díky neustálé nadměrné emisi peněz trvale rostou ceny. Neexistuje žádný důvod, proč by rigidita mezd měla trvat v prostředí trvale deflačním. Firma, kde by si zaměstnanci pokoušeli nominální mzdy udržet nebo dokonce zvyšovat (například prostřednictvím nátlaku odborů) by byla nucena propouštět nebo by se dříve či později dostala do vážných finančních problémů. Pod tímto dojmem by zaměstnancům nezbylo nic jiného, než s poklesem mezd souhlasit. Ostatně i v inflačním prostředí k takovým dohodám občas dochází ve firmách a odvětvích, kterým se nedaří (např. aerolinie SAS v roce 200412, americká pobočka Mitsubishi v roce 200613, atd.). Není žádného důvodu, aby v prostředí všeobecného poklesu cen, kdy by životní náklady šly trvale směrem dolů, zaměstnanci pokles mezd neakceptovali. Taková situace samozřejmě vyžaduje flexibilnější pracovní trh a pružné pracovní kontrakty, absence takových podmínek ale neimplikuje výhodnost inflace. Právě naopak: podobně jako v případě výše zmíněných skladových zásob inflace napomáhá udržovat vysokou rigiditu trhu práce, která by při trvalé deflaci byla stěží množná (přinejmenším v oblasti mezd). Přitom pro zaměstnance by byla deflace spíše výhodná a to ze dvou důvodů. Za prvé, mzdy mají tendenci sledovat ceny14, tudíž pokud nemají zaměstnanci dokonalé informace, pravděpodobně se bude vývoj cen projevovat v pracovních smlouvách s určitým zpožděním a po tuto dobu bude jejich reálná mzda o něco nižší. Při deflaci by patrně nastal postup opačný. Zpoždění by bylo na straně zaměstnavatele, tudíž by se v deflačním prostředí zaměstnanci po určitou dobu těšili o něco vyšších reálných mezd, než by se do nich pokles cenové hladiny promítnul. Kromě toho by k určitému – byť nepatrnému – zhodnocení jejich výplat došlo i v mezidobí mezi jejich obdržením a utracením, což by zaměstnancům přineslo další benefit.
12

Jørgensen, C. SAS call centre employees accept wage cuts. SAS call centre employees accept wage cuts, 10. 2. 2004 [online]. http://www.eiro.eurofound.eu.int/2004/02/inbrief/dk0402102n.html (navštíveno 16. 10. 2006) 13 Workers at Mitsubishi Plant Accept Cuts in Pay and Benefits. New York Times, 2. 9. 2006. str. C.4 14 Flaschel, P. Kauermann, G. Semmler, W. Testing Wage and Price Phillips Curves for the United States, New School Working Paper, 1. 8. 2005 [online]. http://www.newschool.edu/cepa/research/workingpapers/fks_TestingWage_2pccepa.pdf (navštíveno 16. 10. 2006)

10

Ani v případě mezd tedy nelze mluvit o tom, že by byl kdokoliv poškozen, pokud by se v ekonomice vyskytovala dlouhodobá předvídatelná deflace.

Investice a úroková míra
Klíčovým argumentem proti deflaci je „problém negativní úrokové míry“. Řada autorů uvádí, že deflace je nebezpečná, neboť investoři při ní nejsou ochotni investovat, protože pouhým držením peněz „ve slamníku“ dochází k jejich zhodnocení. Takové tvrzení naznačuje, že je lepší peníze utratit či investovat, než nechat doma a ty, kteří tak nesmýšlí, je třeba „motivovat“ inflačním znehodnocením jejich úspor, což lze připodobnit k jakémusi centrální bankou vybíranému výpalnému. Neexistuje přitom jediný argument, proč by měl být svobodný jedinec trestán za to, že se rozhodne z jakéhokoliv důvodu držet hotovostní zůstatky. Hlavní slabinou „problému negativní úrokové míry“ ovšem je, že žádný takový problém vůbec neexistuje. Je třeba si zodpovědět otázku, proč investor investuje? Investuje proto, že je motivován výnosem z investice a možností rozhojnění svého majetku. Představme si ekonomiku bez peněz, kde se směňují jen reálné statky (nechme stranou praktické problémy barterového obchodu). Investovat neznamená nic jiného, než půjčit někomu část vlastního nespotřebovaného produktu s tím, že na oplátku očekávám část produktu, který dotyčný s použitím mé investice navíc vytvoří. Moje ochota vzdávat se vlastní spotřeby bude odvislá od množství vlastního produktu, které jsem schopen ušetřit (v keynesiánské ekonomii se něco takového obvykle označuje jako mezní sklon k úsporám) a množství produktu, který obdržím jako odměnu (úroková sazba). Na tom se nemění nic, ani když do této reálné ekonomiky zavedeme peníze a rostoucí či klesající ceny. Inflace i deflace (zejména pak neočekávaná) však bude mít tendenci zkreslovat oba výše uvedené indikátory a vysílat tak investorům, věřitelům a dlužníkům chybné signály. „…jestliže krátkodobá nominální úroková míra je již nízká, snižování inflace a akce FEDu ke stimulování ekonomiky jí mohou za jistých okolností posunout až k nule. Vzhledem k tomu, že nominální úroková míra nemůže být dále snižována, zhoršující se deflace bude zvyšovat reálnou úrokovou míru, fakticky tak utahovat monetární politiku a odrazovat od spotřeby a investování.“15 Čistě teoreticky centrální bance jako jedinému subjektu v ekonomice nebrání v podstatě nic, aby nastavila pro
15

Wu, T. Understanding Deflation. FRBSF Economic Letter, duben 2004, čís. 2004-08, Federal Reserve Bank of San Francisco. str. 2

11

vypůjčování peněz negativní nominální sazby, a tedy vlastně platila subjektům za to, že si od ní půjčují peníze. Ve skutečnosti taková situace nastala např. v Japonsku v listopadu 1998.16 Pravdou ovšem je, že v takové chvíli dochází k tzv. pasti likvidity. Banky akumulují úvěry u centrální banky a nepouští peníze dál do ekonomiky. Pokud mají povoleno držet podíly v nebankovních firmách, pravděpodobně začnou hromadící se zisk využívat ke skupování reálných aktiv, jejichž cena poroste, což bude vyvolávat inflační efekty bez růstu důchodu, který by deflaci kompenzoval a dojde k masivní redistribuci majetku ve prospěch akcionářů bank, atd. To nicméně neznamená, že pokud taková situace přináší problémy v současném modelu emise peněz, nelze přijít s jiným systémem, ve kterém by uvedený problém neexistoval. Když ponecháme stranou tyto hypotetické konstrukce, na výše uvedený argument zůstává následující odpověď: uvedené je pravdivé jedině za předpokladu, že centrální banka je považována za něco jako motor ekonomiky, u které hospodářský růst začíná, od které se vše v ekonomice odvíjí a bez jejíchž intervencí by se vše zastavilo. Vzhledem k tomu, že lidská společnost, obchod i průmysl se docela dobře rozvíjel i v dobách, kdy žádné centrální banky neexistovaly, je dost pravděpodobné, že lidé jsou schopni existovat i bez jejich činnosti. Pokud by se investice a spotřeba bez emise peněz zpomalily, pravděpodobně by se tak stalo proto, že ekonomické subjekty si takové zpomalení přejí např. z důvodu, že předchozí emise peněz vyvolala určitá očekávání, která se po jejím skončení ukázala být chybnými a ekonomika nyní zpomaluje proto, že musí chybně alokované zdroje přemístit, na což část produkční kapacity na nějakou dobu spotřebuje. Nadto je takový argument špatný i po stránce formálně logické. Jednak není vůbec jisté, že se musí centrální bance podařit jejími intervencemi snížit nominální úrokovou míru, pokud ano, takové snižování nemusí nezbytně zpomalit proces dezinflace a když i to by platilo, chybí jasná kauzalita mezi deflací (jakožto inflací sníženou až do záporu) a zpomalením ekonomiky. Historie nám dává řadu příkladů, kdy ekonomika zažila boom za situace poklesu agregátní cenové hladiny. Konečně, i pokud by deflace vedla ke snížení spotřeby a investic, zůstává otázka, zda to musíme chápat jako negativní jev. Dejme tomu, že máme 2% deflaci. Je evidentní pravdou, že minimální reálná úroková sazba, kterou může jakákoliv banka nabídnout vkladatelům, jsou 2% (tj.
16

Mishkin, F. S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 8. edice. Addison-Wesley, Boston, 2006. ISBN: 0–321–28726–6. str. 78

12

nominální úroková sazba cca 0%), protože při nižší úrokové sazbě budou volit držbu hotovostních peněz.17 To ovšem stále nic nemění na přitažlivosti investičních příležitostí s nominální úrokovou sazbou vyšší než nula. Deflační prostředí je každopádně pro vkladatele mnohem příznivější a bezpečnější, než prostředí inflační, protože vkladatel nemůže v praxi takřka nikdy utrpět negativní reálný výnos, což je v inflační ekonomice naopak jev poměrně běžný. Pravdou je, že některé druhy investičních příležitostí může deflační ekonomika vyřadit z trhu – např. státní pokladniční poukázky. V tomto případě však nejde o žádnou škodu, jejich reálný výnos po započtení inflace a zdanění bývá obvykle záporný, navíc státní dluhopisy jsou s inflačním prostředím úzce spojeny a bez inflace mají jen minimální význam. Navíc v deflačním prostředí jejich místo bezrizikového výnosového instrumentu zaujmou samotné peníze. Ostatní investiční instrumenty prostě musí nabídnout určitou kladnou očekávanou reálnou výnosnost, aby jejich výnos převýšil deflaci. To by ovšem neměl být problém: dlouhodobý čistý reálný výnos akcií se často udává kolem 7% – 9%, u korporátních dluhopisů potom o několik procentních bodů nižší, čili prostoru je zde dostatek. Deflační prostředí by také pravděpodobně poněkud posunulo optimální kapitálovou strukturu firem směrem od dluhového financování k financování kapitálovému, protože to je z věřitelského hlediska méně rizikové a akciový kapitál není třeba vracet. Na to lze stěží nahlížet negativně, protože dostatečně kapitalizované firmy jsou stabilnější a z akcií plyne vyšší výnos, než z dluhových instrumentů. Lze namítnout, že takové zdůvodnění může platit ještě tak při určité mírné formě deflace, ale nikoliv v případě, kdy by se deflace zrychlila. To je pravda, sotva si lze nicméně nějakou „pádivou deflaci“ nebo dokonce hyperderflaci představit. Pro vysvětlení je třeba si připomenout mechanismy emise peněz. V současnosti rozeznáváme zhruba dva základní způsoby, jakými centrální banky „vyrábějí“ peníze: úvěrové nástroje a operace na volném trhu.18 Emisí úvěrů je centrální banka schopna do oběhu vrhnout prakticky jakékoliv množství peněz – limitována je pouze ochotou dlužníků si u ní půjčit. Úvěrovou restrikci může centrální
17

Každodenní zkušenost nás učí, že vkladatelé jsou ochotni trpět negativní reálné úrokové sazby na běžných účtech celkem běžně, což je dílem důsledek transakční a opatrnostní poptávky po penězích, dílem nedokonalé racionality ekonomických agentů. V praxi tedy není důvodu, proč by banky nemohly v deflačním prostředí nabízet určité malé negativní nominální úročení v podobě poplatků za vedení účtu. 18 Autor si je naprosto vědom hrubého zjednodušení takového členění a pro mnohem úplnější výčet a popis jednotlivých metod a jejich nuancí odkazuje na příslušnou literaturu, např. Revenda, Z. Centrální bankovnictví. Management Press, Praha 2001. ISBN 80–7261–051–1. str. 165–264

13

banka provést tak, že nebude dále obnovovat úvěry, které jí byly jednou splaceny. Vzhledem k tomu, že úvěrů mohla v minulosti poskytnout jen omezené množství, jen omezené množství jich může znovu neposkytnout. Nemůže tak udržovat vysokou deflaci nekonečně dlouho. Naproti tomu vysokou inflaci může trvalou úvěrovou expanzí udržovat v podstatě věčně. Kromě toho úvěrové způsoby emise peněz jsou v praxi současných centrálních bank na ústupu (méně než 0,1% bilanční sumy v bilanci ČNB19 a stejně tak v bilanci FEDu20). V případě použití operací na volném trhu jakožto nástroje emise peněz centrální banka kupuje obecně hodnotné aktivum (státní cenné papíry, cizí měny, event. – spíše historicky – zlato) a za něj vydává aktivum z jejího pohledu bezcenné (potištěné barevné papírky nebo dokonce jen čísla na příslušných účtech). Tímto způsobem může opět emitovat prakticky jakýkoliv objem peněz a udržovat vysoké míry inflace teoreticky neomezeně dlouho. Naproti tomu měnová restrikce je limitována výší předtím vytvořených rezerv. Navíc každý subjekt – byť není jako centrální banka bezprostředně ziskově motivovaný – bude pravděpodobně daleko ochotněji přijímat hodnotná aktiva výměnou za aktiva bezcenná než naopak. „Síla“ centrální banky a „pevnost“ její měny je konec konců přímo úměrná výši jejích aktiv a proto je otázkou, zda se centrální banka bude nadšeně zbavovat masivním způsobem svých rezerv, aby vytvořila „hyperdeflaci“. Každopádně, i kdyby se centrální banka pokusila o mohutnou dlouhodobou monetární restrikci výše zmíněnými způsoby a ta by se jí do doby vyčerpání rezerv dařila, šlo by nepochybně o její přímý záměr poškodit ekonomiku, nikoliv spontánní projev tržních sil a negativní dopady by byly důsledkem takovýchto zlovolných rozhodnutí umožněných monopolní mocí centrální banky nad měnou, nikoliv důsledkem deflace jako takové.

Přirozená míra deflace
Nyní tedy stojíme před otázkou, jak určit tu „správnou“ hladinu deflace, která ekonomice přinese výše rozebrané pozitivní efekty. Odpověď se podle mě skrývá ve správném pochopení informací, které nesou ceny. Jestliže mezi okamžikem směny mého produktu za peníze a okamžikem směny peněz za cizí produkt dojde ke
19

Bilance ČNB k 10. 10. 2006. Viz http://www.cnb.cz/cz/o_cnb/hospodareni/dekadni_bilance/cnb_bilance.html 20 Federal Reserve Statistical Release k 19. 10. 2006. Viz http://www.federalreserve.gov/releases/h41/Current

14

snížení hodnoty peněz, dostávám jako kupující mylné informace o relativní hodnotě reálných produktů, které směňuji.21 V případě „spotového“ obchodu nejde obvykle o problém nijak fatální, neboť zkreslení je v krátkém čase nepatrné. V případě dlouhodobějších rozhodnutí, např. pokud člověk spoří určitou cílovou sumu jako třeba úspory na důchod, při odchodu do penze může zjistit, že tato částka má úplně jinou hodnotu a kdyby prve dokázal lépe odhadnout reálnou budoucí hodnotu svých úspor na důchod, ukládal by celý život více nebo event. méně. Ještě nebezpečnější vliv má inflace na investice. Pokud centrální banka zvyšuje peněžní zásobu, uměle tím snižuje reálnou úrokovou míru. Najednou je všude dost peněz a tak se snadno dostane i na projekty, které by jinak neměly šanci. Do rozhodování subjektů je zaseta systematická chyba, která se ovšem dříve či později projeví neživotaschopností některých projektů, do kterých bylo investováno a příslušná investice nebo alespoň její část vyjde vniveč a úsilí vynaložené na její vybudování je zmařeno.22 Nicméně i vysoká míra deflace, kterou by event. vyvolala centrální banka záměrným dlouhodobým masivním stahováním měny tak jak bylo popsáno výše, by byla nebezpečná, neboť i ona by zkreslovala informace nesené cenami. Jevilo by se, že peněz je málo, rostla by reálná úroková míra nad úroveň, která je tržně rovnovážná, nedaly by se financovat investice, podniky by propouštěly a produkt ekonomiky by klesal. Jak tedy najít „správnou“ míru deflace či inflace? Správná rychlost změny cenové hladiny je podle mého názoru taková, při které nejsou cenové signály systematicky zkreslovány tím či oním směrem. Na první pohled se zdá, že by mělo jít o nulovou inflaci, tedy o to, co je v té či oné podobě cílem většiny současných centrálních bank. Opak je však pravdou. Vzhledem k tomu, že reálný výstup ekonomiky obvykle roste, pak pokud je inflace (definovaná jako změna cenové hladiny) udržována na nule nebo nízké hodnotě – tak jak se to děje v posledních cca 15 – 20 letech ve většině vyspělých ekonomik – znamená to, že reálný růst ekonomiky je peněžně kompenzován rozsáhlou peněžní expanzí. Česká ekonomika nám dává dobrý příklad. Mějme kvantitativní rovnici směny v přírůstkovém tvaru:

21 22

Kromě toho, že jsem o část mnou vyprodukovaného bohatství okraden. Tímto princip, stejně jako z něj vyplývající konsekvence, vysvětluje Rakouská teorie cyklu. V češtině např. viz Šíma, J. Trh v čase a prostoru. Liberální institut, Praha, 2002. ISBN 80–86389–09–X

15

(1)

∆M + ∆V = ∆P + ∆Y

Růst cenové hladiny23 (∆ Ρ ) mezi 2. čtvrtletím 2002 a 3. čtvrtletím 2006 byl cca 10%. Růst reálného HDP (∆ Y) ve stejném období byl cca 24%. Růst peněžní zásoby (∆ M) zastoupené peněžním agregátem M2 ve stejném období byl cca 37%. Pokud budeme důchodovou rychlost peněz (∆ V) chápat jako konstantní24, vychází nám:
(2)

37 ≈ 10 + 24

Čili centrální banka „obsluhovala“ růst HDP tak, že prakticky o třetinu zvýšila peněžní zásobu25. Na každou korunu obíhající v roce 2002 připadaly cca 1,37 Kč obíhající v roce 2006. „Kurz“ mezi korunou verze 2006 a korunou verze 2002 je tak 1,37. Centrální banka tedy rozředila měnu o třetinu a nikoliv o 10%, to jen zároveň byla vyrobena čtvrtina reálných statků navíc, které lze za takto rozředěnou měnu pořídit. Je jasné, že s tak masivní peněžní injekcí se do ekonomiky muselo nevyhnutelně zasít množství systematických chyb. Pokud by centrální banka peněžní zásobu neměnila, ceny by klesly adekvátně růstu HDP. Je tedy optimální strategií peněžní emise nulová peněžní emise? Optimální peněžní emise by byla emise vyvolaná tržními potřebami subjektů projevenými na konkurenčním trhu peněz. Takové podmínky by splňovaly komoditní, tedy např. zlatem kryté, peníze v systému 100% bankovních rezerv, tedy v systému, kde by neprobíhala multiplikace vkladů. Realisticky vzato si ale v současné situaci lze stěží představit, že by se světové bankovnictví vrátilo ke komoditním penězům, neboť takový režim není výhodný pro vlády ani pro centrální bankéře samotné. Za typ peněžní emise „druhé volby“ bych tedy viděl minimální konstantní růst peněžní zásoby jen takovou měrou, která by umožnila centrální bance pokrýt náklady na svou činnost. Šlo by vlastně o jakýsi poplatek firmě, která vyrábí potřebnou komoditu:
23

Všechna následující data jsou čerpána ze statistik dostupných na serverech ČNB http://www.cnb.cz a ČSÚ http://www.cszo.cz.. Data byla očištěna o sezónní vlivy. 24 Což není nesmyslné zjednodušení. Na základě stejných dat jsem došel k tomu, že důchodová rychlost peněz se za uvedené období zvýšila o méně než 1%, přičemž i kolísavost tohoto ukazatele po jednotlivých kvartálech měřená variačním koeficientem je minimální (<3%). 25 Neobstojí ani tradiční argument centrálních bankéřů, že díky systému s částečnými rezervami nemají měnovou zásobu ve své moci: za sledované období se peněžní multiplikátor prakticky nezměnil (variační koeficient cca 3,5%) a celá změna peněžní zásoby je tedy záležitostí změn měnové báze.

16

peníze. Zároveň by se centrální banka měla pevně a neodvolatelně zavázat, že takový systém dodrží, aby rozhodování ekonomických subjektů bylo ovlivněno minimem systematických chyb pocházejících z rozhodnutí centrální banky. Takovýto systém by do jisté míry nedokonale kopíroval princip komoditních peněz a vykazoval trvale deflaci odpovídající přibližně negativní hodnotě rychlosti růstu ekonomiky. Pro účely tohoto článku budu dále takovou míru deflace nazývat deflací přirozenou. Problémem by ovšem byla kredibilita oné „neodvolatelnosti“, která – jak nás zkušenost učí – často platí, dokud není centrální bankou, vládou, popř. jinou relevantní autoritou odvolána. Dalším a možná ještě větším problémem pro tento způsob emise peněz je také, že v systému částečných měnových rezerv nemá centrální banka peněžní nabídku dokonale ve svých rukou a tak by i při sebeupřímnější snaze o dodržení disciplíny pravděpodobně vznikaly fluktuace peněžní zásoby, které by přinášely neočekávané inflační a deflační šoky. Zbývá zodpovědět otázku, kde se bere deflační zhodnocení peněz, díky kterému jejich držitel získá, aniž by vynaložil jakékoliv úsilí? Peněžní hotovost se sama od sebe nerozhojňuje, pouze v deflačním prostředí roste její kupní síla. To je dáno stále rostoucím množstvím produktu, který je za fixní peněžní zásobu nabízen. Růst produktu je zase způsoben rozšiřováním pracovní síly, kapitálových statků, ale především inovacemi, celkově investicemi. Ty jsou determinovány tím, jakou část produktu jsou lidé ochotni uspořit ve prospěch svého budoucího užitku. Pokud by se stalo, že by se najednou všichni rozhodli spotřebovávat, event. volné prostředky schovávat „do matrace“, vedlo by to pouze k zastavení růstu ekonomiky, deflace by byla zhruba nulová a lidem by se tak jejich peníze přestaly zhodnocovat samy. Ve skutečnosti k tomu, ale málokdy dojde, neboť díky neomezenosti lidských potřeby ekonomické subjekty chtějí a trvale budou chtít zkvalitňovat a zefektivňovat produkci, přicházet s inovacemi a rozšiřovat majetek prostřednictvím investování svých úspor. Dokud deflační ekonomika roste a ceny v ní klesají, část růstu, inovací a investic se projeví právě automatickým zhodnocováním peněz. O tuto možnost subjekty v inflačních ekonomikách systematicky připravuje centrální banka a z inflace na úkor jiných těží ty subjekty, ke kterým se nové peníze dostanou jako k prvním. Pokud by centrální banka neprováděla aktivistickou monetární politiku, nevypouštěla tak systematicky matoucí signály a v ekonomice by byla přítomna přirozená míra deflace, byla by taková ekonomika stabilizována automaticky. Jakékoliv přehřívání ekonomiky související s nadměrným investováním do 17

nerentabilních projektů by vedlo k vyššímu růstu ekonomiky, který by implikoval růst minimální reálné úrokové míry (aby nominální úroková míra po započtení deflace byla přinejmenším nulová) a růst implicitního, deflačního zhodnocení peněz. Lidem by se deflačně, bezrizikově zhodnotily peníze více, tudíž by bylo méně lidí ochotno ukládat či investovat úspory do rizikových aktiv. Nedostatek úspor by omezil investiční aktivitu, čímž by se ekonomika přirozeně zpomalila, deflace by se snížila, snížilo by se tím i deflační zhodnocení peněz a více subjektům by se opět vyplatilo ukládat část prostředků do rizikových aktiv. Pokud by naopak nebyl nikdo ochoten investovat, růst ekonomiky by se zpomalil prakticky až k nule, popř. by ekonomika mohla začít i klesat (subjekty by spotřebovávaly plody svých minulých investic). Pokles ekonomiky by měl paradoxně inflační efekt a lidé by byli ochotni nabízet své volné prostředky k investování za nízkou reálnou úrokovou míru, což by investice a následně produkt opět nastartovalo, atd. Celá ekonomika by pravděpodobně zůstávala dlouhodobě automaticky stabilizována na úrovni mírné deflace bez výrazných výkyvů.

Praktické problémy
Ukázali jsme si, že ekonomika, ve které centrální banka nešíří kontinuální emisí peněz falešné cenové signály, a proto v ní dochází k přirozené deflaci, má řadu výhod pro subjekty, které v ní existují. Zbývá odpovědět na otázku, proč nikde na světě takové uspořádání neexistuje. Domnívám se, že odpověď leží mimo ekonomii, v politice. A to hned z několika důvodů. Jednak jde o obecný princip deflační ekonomiky. Ukázali jsme si, že v deflační ekonomice by pravděpodobně obecně existoval větší tlak na výkonnost a flexibilitu. Jevy jako nutnost minimalizace skladových zásob, pravidelný pokles nominálních mezd, orientace od dluhového ke kapitálovému financování, nutnost permanentních změn, atd. by s sebou pravděpodobně nesly poměrně výraznou změnu v podobě ekonomiky a chování ekonomických subjektů. Obecně by v takovém prostředí byl menší prostor pro tzv. „sociální jistoty“ (jaké nese např. reglementace trhu práce), za to by ovšem byly subjekty odměněny nejen automatickým zhodnocováním úspor, ale i alespoň částečným vyhlazením ekonomických cyklů a podstatně vyšším výkonem celé ekonomiky a tedy rychlostí růstu jejich bohatství. Problém vidím v tom, že většina lidí dá pravděpodobně přednost inflačnímu zdanění (které obvykle jako zdanění ani nevnímají, neboť inflaci považují za exogenní veličinu, za daný fakt 18

nezávislý na vůli kohokoliv), pokud jim zůstanou zachovány určité ekonomické jistoty. Kromě toho je ve vyspělých zemích mnoho domácností v dlužnické pozici, a proto by pro ně bylo deflační prostředí nevýhodné. Dalším problémem je statut centrální banky. Ta by se v navrženém systému stala zcela pasivním hráčem a z měnových funkcí by jí zbylo snad jen skladování zbytků zlatých rezerv a výměna opotřebovaných bankovek za nové. Stěží si lze představit, že by centrální bankéři podporovali takovou reformu, který by je připravila o jejich zásadní vliv a prestiž. Jestliže oba výše uvedené důvody jsou důležité, pak následující důvod je zcela klíčový: chronický sklon většiny světových vlád generovat v dlouhém období dluhy. Vlády byly špatnými hospodáři tradičně snad v celé lidské historii, ale teprve ve 20. století se z vládního zadlužování stala norma. Jakmile na úsvitu lidských dějin vznikly peníze, panovníci velmi brzy objevili, že si mohou uzurpovat emisní monopol a využívat jej k financování svých dobrodružství. Vzhledem k tomu, že se záhy ukázalo, že takový přístup vede nezadržitelně k inflační spirále, vlády časem o bezprostřední právo emise peněz přišly. Našly si ovšem mnohem sofistikovanější způsob, jak dosáhnout téhož: vytvořily monopolní státní centrální banky emitující peníze zejména na základě odkupu vládami vydávaných dluhopisů. Zatímco u počátků keynesiánské ekonomické teorie stála snad upřímně míněná rada v recesi se zadlužovat a při konjunktuře dluhy splácet, postupně vlády přešly přes přesvědčení, že vládní dluh splácet není třeba, stačí, když HDP v poměru k němu roste rychleji k současnému stanovisku, že zadlužování je třeba udržet trvale v únosných mezích.26 Zároveň je někteří ekonomové vybavili pozoruhodnými teoretickými argumenty, proč je takové zadlužování neškodné či dokonce prospěšné. „…dluh domácnosti je nutno dříve či později splatit, protože domácnosti představují jednotky, které někdy zaniknou. Avšak splatit veřejný dluh nutné není, protože rozpočet a ekonomika jsou nepřetržitými prvky. Když je některý dluhopis splatný, je zaplacen; nezbytné prostředky se získají vydáním nových dluhopisů. Dluh je tak ‘refundován‘.“27 Je zajímavé, že chování, které by v případě soukromého subjektu
26

Viz např. tzv. Maastrichtská kritéria, která jsou povinna dodržovat země, které se připojily nebo hodlají připojit ke společné měně euro. Jedno z nich definuje, že země eurozóny musí udržovat schodky svých rozpočtů pod 3% HDP. Normalita je tedy definována nikoliv jako vyrovnaný rozpočet, ale jako rozpočet mírně schodkový a to teoreticky po libovolně dlouhou dobu. 27 Musgrave, R.H. Musgraveová, P.B. Veřejné finance v teorii a praxi. Management Press, Praha 1994. str. 509. in Hamerníková, B. Kubátová, K. Veřejné finance. Eurolex Bohemia, Praha 2004. ISBN 80–86432–88–2. str. 285

19

bylo dle právních řádů většiny vyspělých zemí nejspíše charakterizováno jako kriminální čin (předlužení, poškozování věřitele, popř. podvod), je u státu zcela běžné či dokonce žádoucí. Argument, že entita „stát“ trvá věčně, neobstojí. Obchodní společnost trvá teoreticky rovněž věčně (řada velkých světových společností dokonce trvá mnohonásobně déle, než některé státy), přesto by jejich management byl s největší pravděpodobností trestně stíhán, zadlužil-li by svou firmu takovým způsobem, o kterém by předem věděl, že jej nebude schopna splatit. Za ještě zajímavější argument považuji následující: „Vzhledem k tomu, že operacemi na volném trhu regulují centrální banky ve vyspělých ekonomikách převážnou část měnové báze … je z tohoto pohledu … žádoucí, aby se na trh permanentně a v dostatečném objemu dostávaly státní cenné papíry. Jejich přísun je ale podmíněn deficity ve státním rozpočtu. … Optimálním řešením – v dlouhém období – se proto zdá takový deficit státního rozpočtu, jehož rozsah odpovídá rozsahu potřebné emise peněz centrální bankou odvozenému od potenciálního tempa růstu hrubého domácího produktu. … Naopak, požadavky a realizace vyrovnaného rozpočtového hospodaření státu by znamenaly výrazné omezení možnosti centrální banky při regulaci měnové báze prostřednictvím jinak vysoce účinných operací na volném trhu.“28 Jinými slovy, současný systém trvale rostoucího veřejného zadlužování je spojen pupeční šňůrou s inflační ekonomikou, kde centrální banka vrhá na trh nové a nové peníze. Pro vládu je výhodnost takového uspořádání dvojnásobná: jako jediný subjekt v ekonomice může trvale utrácet víc, než činí její příjmy. Zároveň ví, že dluhy nebude muset nikdy splatit a jejich reálnou hodnotu navíc neustále snižuje inflace permanentně vyráběná centrální bankou, která k tomu zase potřebuje vládní dluh, čímž je kruh uzavřen. Dluhy jsou umořovány na úkor hodnoty peněžních zůstatků – tedy jakousi inflační daní, která je pro politiky nesmírně výhodná, neboť ji naprostá většina obyvatelstva jako daň nevnímá a politici ji mohou – zneužívajíce neinformovanosti laiků – prohlásit v lepším případě za jakýsi nevyhnutelný vnější jev, v horším případě za zvůli ropných šejků, zahraničních výrobců, atd. Vrcholem cynismu je potom deklarování centrální banky jako bojovníka proti inflaci. Má to zhruba stejnou logiku jako jmenovat ředitele lihovaru do čela kampaně proti alkoholismu.

28

Revenda, Z. Centrální bankovnictví. Management Press, Praha 2001. ISBN 80–7261–051–1. str. 288

20

Deflační ekonomika je pro trvale rozhazující vládu pochopitelně smrtelně nebezpečná, neboť výběr daní v nominálním vyjádření by v ní trvale klesal. Většina vybraných daní je totiž typu ad valorem29 a daně spotřební a jiné pevnou částkou vyměřované platby by musela vláda čas od času rovněž snižovat. Podrobný rozbor vlivu deflační ekonomiky na strukturu daní by si ovšem zasloužil samostatné zpracování. Trvale klesající výběr daní a tím pádem narůstající reálná výše dluhu by pro dlužnickou vládu znamenala obrovské nebezpečí. Riziko státního bankrotu by nebylo jen cosi vzdáleného, co se může stát někde v Jižní Americe, ale skutečný a pravděpodobně poměrně rychlý trest za nezřízené vládní utrácení. Vláda by navíc byla zřejmě nucena nabídnout za státní obligace vyšší zhodnocení než dosud. Lidé by měli v ruce jiné, skutečně bezrizikové a navíc dokonale likvidní aktivum – hotovost. Nákup relativně rizikovějšího a méně likvidního státního cenného papíru by tedy musel být podpořen rizikovou a likviditní prémií. Navíc by poptávka po státních cenných papírech nejspíše podstatně klesla: z trhu by prakticky zmizel jejich největší kupec a motivace uložení peněz do státních cenných papírů jakožto krátkodobé ochrany před inflací by neexistovala. Vzhledem ke všem těmto důvodům vidím v dohledném horizontu podstatnou reformu emise peněz jako velmi málo pravděpodobnou.

Závěr
Když jsou v ekonomice emitovány nové peníze a roste peněžní zásoba, informace nesené cenovým mechanismem jsou zkreslovány, díky čemuž se ekonomické subjekty dopouštějí systematických chyb, které se časem projevují v podobě hospodářských cyklů. Pokud by byla peněžní zásoba (téměř) konstantní, šíření chybných informací by bylo limitováno a ekonomické subjekty by byly schopné činit kvalitnější rozhodnutí. Takový způsob emise peněz by vedl k trvalé mírné deflaci, která by ovšem byla pro ekonomické subjekty výhodná, neboť by docházelo k automatickému zhodnocování jejich peněžních zůstatků. Růst ekonomiky v takovém peněžním systému by byl pravděpodobně rovnoměrnější, než je dnes, s automatickým stabilizujícím mechanismem, kterým by byla reálná úroková míra. Pokud by došlo k rychlejšímu růstu ekonomiky a hrozilo by
29

V České republice to bylo v roce 2004 cca 87% daňových příjmů. Viz Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby. MFin ČR, 2006 [online]. http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/SZU2004_Gt2_pdf.pdf (navštíveno 31. 10. 2006)

21

její přehřátí, vzrostla by minimální požadovaná reálná úroková míra, což by investice a růst ekonomiky zpomalilo. Případné přílišné zpomalení růstu produktu by naopak vedlo ke zbrzdění či zastavení automatického zhodnocování měny, minimální reálná úroková míra by klesla a více subjektů by bylo ochotno investovat peníze do rizikových aktiv, což by vedlo ke stimulaci růstu. Tímto způsobem by se v deflační ekonomice automaticky udržoval optimální hospodářský růst na úrovni požadované ekonomickými subjekty. Struktura deflační ekonomiky by se poněkud odlišovala od struktury ekonomiky dnešní, inflační. Existoval by vyšší tlak na flexibilitu ekonomických a pracovních vztahů, omezování skladových zásob, prodlužování odpisů, posílení role nedluhového financování a obecně větší finanční disciplína ekonomických subjektů. Výměnou by ekonomickým subjektům rychleji a plynuleji rostlo celkové bohatství. Praktické prosazení takových změn do systému emise peněz je však málo pravděpodobné, neboť mu brání politické důvody. Kromě jiného by znamenalo dramatické omezení možností dluhového financování výdajů státního rozpočtu a riziko bankrotu zemí s vysokým veřejným dluhem.

22

Zdroje
Bernanke, B. An Unwelcome Fall in Inflation? Remarks before the Economics Roundtable,.................4 Flaschel, P. Kauermann, G. Semmler, W. Testing Wage and Price Phillips Curves for the United States, New School Working Paper, 1. 8. 2005 [online]. http://www.newschool.edu/cepa/research/workingpapers/fks_TestingWage_2pccepa.pdf (navštíveno 16. 10. 2006)........................................................................................................................................11 Jørgensen, C. SAS call centre employees accept wage cuts. SAS call centre employees accept wage cuts, 10. 2. 2004 [online]. http://www.eiro.eurofound.eu.int/2004/02/inbrief/dk0402102n.html (navštíveno 16. 10. 2006).....................................................................................................................10 Mishkin, F. S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 8. edice. Addison-Wesley, Boston, 2006. ISBN: 0–321–28726–6..................................................................................................12 Musgrave, R.H. Musgraveová, P.B. Veřejné finance v teorii a praxi. Management Press, Praha 1994. str. 509. in Hamerníková, B. Kubátová, K. Veřejné finance. Eurolex Bohemia, Praha 2004. ISBN 80– 86432–88–2..........................................................................................................................................20 Revenda, Z. Centrální bankovnictví. Management Press, Praha 2001. ISBN 80–7261–051–1.....14, 21 Salerno, J.T. An Austrian Taxonomy of Deflation — with Applications To The U.S. Quarterly Journal of Austrian Economics, zima 2003, roč. 6, čís. 4........................................................................................5 Šíma, J. Trh v čase a prostoru. Liberální institut, Praha, 2002. ISBN 80–86389–09–X....................5, 15 White, W.R. Is price stability enough? BIS Working Papers No 205, duben 2006, Bank for International Settlements............................................................................................................................................9 Workers at Mitsubishi Plant Accept Cuts in Pay and Benefits. New York Times, 2. 9. 2006................10 Wu, T. Understanding Deflation. FRBSF Economic Letter, duben 2004, čís. 2004-08, Federal Reserve Bank of San Francisco.....................................................................................................................4, 12 Bullard, J.B. Deflation and Economic Growth. NationalEconomicTrends, březen 1998, Federal Reserve Bank of St. Louis Bullard, J.B. Hokayem, C.M. Deflation, Corrosive and Otherwise. NationalEconomicTrends, červenec 2003, Federal Reserve Bank of St. Louis Defaltion. Federal Reserve Bank of Cleveland Annual Report 2002 Ebeling, R.M. (ed). The Austrian Theory of the Trade Cycle and Other Essays. Ludwig von Mises Institute, Auburn, 1996. ISBN: 0–945466–21–8 Hülsmann, G.J. Toward a General Tudory of Error Cycles. Quarterly Journal of Austrian Economics, zima 1998, roč. 1, čís. 4, s. 1–23 Humphrey, T.M. Classical Deflation Tudory. Economic Quarterly, zima 2004, roč. 90, čís. 1, Federal Reserve Bank of Richmond Johnsson, C.B. Deflation And Japan Revisited. Quarterly Journal of Austrian Economics, jaro 2005, roč. 8, čís. 1, s. 15–29 Spiegel, M.M. Easing Out of the Bank of Japan’s Monetary Easing Policy, listopad 2004, čís. 2004-33, Federal Reserve Bank of San Francisco Šíma, J. Deflace – definiční znak zdravé ekonomiky. [online] Dostupné na: http://www.libinst.cz/etexts/sima_deflace_fu.pdf. (navštíveno 14. 7. 2006) Šíma, J. Trh v čase a prostoru. Liberální institut, Praha, 2002. ISBN 80–86389–09–X

23

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful