You are on page 1of 29

EDUCACISECUNDRIAOBLIGATRIA

QUARTCURS

PROJECTENOUPOLIS

CINCIESSOCIALS,GEOGRAFIAIHISTRIA

CATALUNYA

CURRCULUMDELEDUCACISECUNDRIAOBLIGATRIA.Baseslegislatives

CURRCULUMDELEDUCACISECUNDRIAOBLIGATRIA.Atencialadiversitat

PROJECTENOUPOLIS:ObjectiusdeQuartCurs

PROJECTE NOU POLIS: Cincies socials, Geografia i Histria. Desenvolupament de les


CompetnciesBsiques.

CINCIESSOCIALS,GEOGRAFIAIHISTRIA.ObjectiusdelEducaciSecundriaObligatria

CINCIESSOCIALS,GEOGRAFIAIHISTRIA.CriterisdAvaluacidelQuartCurs

CURRCULUMDELEDUCACISECUNDRIAOBLIGATRIA.Fonamentsterics
CURRCULUMDELEDUCACISECUNDRIAOBLIGATRIA.Competnciesbsiques
CURRCULUMDELEDUCACISECUNDRIAOBLIGATRIA.Orientacionsmetodolgiques
CURRCULUM DE LEDUCACISECUNDRIAOBLIGATRIA.DescripcidelscomponentsdelProjecte
Curricular
CURRCULUM
Obligatria

DE LEDUCACI

SECUNDRIA OBLIGATRIA. Objectius de lEducaci Secundria

CINCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTRIA. Competncies Bsiques de lEducaci Secundria


Obligatria

PROJECTENOUPOLIS:Cinciessocials,GeografiaiHistria.ObjectiusdelQuartCurs
CINCIESSOCIALS,GEOGRAFIAIHISTRIA.ContingutsdelQuartCurs
PROJECTENOUPOLIS:Cinciessocials,GeografiaiHistria.SeqenciacideContingutsdelQuart
Curs

CURRCULUMDELEDUCACISECUNDRIAOBLIGATRIA
BASESLEGISLATIVES

ELEMENTSINTEGRANTSDELCURRCULUM:
Objectius.
Competnciesbsiques.
Continguts.
Mtodespedaggics.
Criterisdavaluaci.
FINALITAT:
Assegurarunaformaciintegraldelsalumnesqueelspermeti:
Adquirirelselementsbsicsdelaculturaenelsseusaspecteshumanstic,artstic,cientfici
tecnolgic.
Desenvolupariconsolidarhbitsd'estudiidetreball.
Prepararlosperalasevaincorporacienestudisposteriorsiperalasevainsercilaboral.
Formarlosperal'exercicidelsseusdretsiobligacionsenlavidacomaciutadans.
EDUCACIORIENTADAADESENVOLUPARLESCOMPETNCIESBSIQUES:
Ladquisicidelescompetnciesbsiquespermet:
Larealitzacipersonal.
Lexercicidelaciutadaniaactiva.
Laincorporacialavidaadultademanerasatisfactria.
Eldesenvolupamentdunaprenentatgepermanentalllargdelavida.
Acadareaesdescriulamaneraenquecontribueixeldesenvolupamentdelescompetncies
bsiques.
Elscentresgarantiranlaincorporacidunaestonadiriadelectura,noinferioratrentaminuts,
alllargdetotselscursosdeletapa.
ATENCIALADIVERSITAT
Mecanismesqueassegurenunaatenciadequadaalescaracterstiquesindividualsdel'alumnat.
Adaptaciidiversificacicurricularenfuncidelescapacitatsdel'alumnat.
Agrupamentsflexiblesdel'alumnatiajudesindividualitzades.

Integracidematriesperreduirelnombredeprofessorsd'ungrup.
Escolaritzacidel'alumnatd'incorporacitardanaoambmancancesenlallenguadelcentre,en
funcidelessevescircumstnciespersonals.
Flexibilitzacideladuradadelesetapeseducativesenalumnesambaltescapacitatsintellectuals.
CRITERISDAVALUACI:
Lavaluacisercontinuaidiferenciadasegonslesmatriesdelcurrculum.Tindrencompte:
Elprogrsdel'alumneenelsdiferentselementsdelcurrculum.
L'assolimentdelsobjectiusmarcatsperacadaunadelesmatriesdelcurrculum.
Ladquisicidelescompetnciesbsiques.
Lanecessitatdestablirmesuresdereforeducatiu.
AVALUACIDEDIAGNSTIC:
EsrealitzarenfinalitzarelSegonCursdel'EducaciSecundriaObligatria.
Tecarcterformatiuiorientador.
Servirperanalitzarelsprocessosdaprenentatgedecadaalumne/aidensenyament decada
centre.
2

Comptarambprogramesdereforperqulalumnatassoleixilescompetnciesbsiques.
NIVELLSDECONFIGURACI:
1.Caracterstiquesdelcurrculumestatal
EnsenyamentsmnimsestablertspelReialDecret1631/2006.
2.CurrculumComunitatsAutnomes
Determinen:
El45%sihihallenguaoficialprpia.
El35%alesrestants.
3.ProjecteCurriculardeCentreProgramaciCurriculardelAula
Adaptacialsalumnesialasevadiversitat.
AutonomiapedaggicaiorganitzacidelsCentres.
Treballenlequipdocent.
Investigacidelasevaprcticadocent.
ORGANITZACIDELESMATRIES:
Lesmatriesdelstresprimerscursosdel'EducaciSecundriaObligatriaseran:
Cinciesdelanaturalesa.
CinciesSocials,geografiaihistria.
Educacifsica.
Educaciperalaciutadaniaielsdretshumans.
Llenguacatalanailiteratura,llenguacastellanailiteratura.,iarans,alaValldAran.
Llenguaestrangera.
Matemtiques.
Msica.
Tecnologies
Encadascundaqueststresprimerscursostotlalumnathaurdeferlesmatriessegents:
Cinciesdelanaturalesa.
CinciesSocials,geografiaihistria.
Educacifsica.
Llenguacatalanailiteratura,llenguacastellanailiteratura.,iarans,alaValldAran.
Llenguaestrangera.
Matemtiques.
Totselsalumneshaurandecursar,alquartcursdel'EducaciSecundriaObligatria,lesmatries
segents:
Cinciessocials,geografiaihistria.
Educacieticocvica.
Educacifsica.
Llenguacatalanailiteratura,llenguacastellanailiteratura.,iarans,alaValldAran.
Matemtiques.
Llenguaestrangera.
Aixmateix,haurandecursartresmatries,quetriaranentrelessegents:
Biologiaigeologia.
Educacivisualiplstica.
FsicaiQumica.
Informtica.
Llat.
Msica.
3

Segonallenguaestrangera.
Tecnologia.
Rebran especial atenci les rees que tinguin carcter instrumental per ladquisici daltres
coneixements.Entoteslesreesestreballar:
Lacomprensilectora.
Lexpressi oral i escrita.
Lacomunicaciaudiovisual.
Lestecnologiesdelainformaciilacomunicaci.
Leducaci en valors.
PROMOCIDALUMNES:
Alfinaldecadaundelscursos.
Uncopsuperatselsobjectiusdelesmatriescursades,quanestinguiavaluacinegativaendues
matrieso,excepcionalment,ambtresmatriesperdecisidelclaustre.
Esdestinaranelssuportsnecessarisperrecuperarelsaprenentatgesnoassolits.
Unalumnepodrrepetirelmateixcursunasolavegadaiduesvegadescomamximdinsla
mateixaetapa.

ENSENYAMENTDERELIGI:
OfertaobligatriapelsCentres.
Voluntriaperalsalumnes,quepodranoptarentreelsensenyamentsdereligicatlicaolesde
larestadeconfessionsreligiosesamblesqualsl'Estathagisubscritacords.
Nocomputarperoptarabeques.
El Centre establir les formes ms adequades de proporcionar l'atenci educativa adequada als
alumnes que optin per no cursar ensenyaments de religi.

CURRCULUMDELEDUCACISECUNDRIAOBLIGATRIA
FONAMENTSTERICS

El Projecte Curricular NouPolisVICENSVIVESperalQuartCursdel'EducaciSecundriaObligatria


es fonamenta, en el que fixa el Reial Decret 1631/2006delMinisterid'EducaciiCincia, del 7 de
desembre, pel qual s'estableixen els ensenyaments mnims de l'EducaciSecundriaObligatria,ienel
Decret143/2007 de la Conselleria d'Educaci delaGeneralitatdeCatalunya,de26dejuny, pel qual
s'estableix el Currculum de l'EducaciSecundriaObligatriaperaquestaComunitat.
El nostre Projecte proposa un model d'ensenyament-aprenentatge comprensiu que s'emmarca dins el
paradigma de l'educaci universal (global o integral) que ha de preparar tots els ciutadans per tenir xit
a la vida, a travs de l'adquisici i el desenvolupament de les competncies bsiques. Aquest model
segueix les directrius dels diferents estudis promoguts per instncies nacionals i internacionals, entre els
quals destaca el projecte DeSeCo de l'OCDE, l'informe Eurydice i el programa PISA.
Entenem que la funci de l'ensenyament s facilitar l'aprenentatge dels nens i les nenes, ajudant-los a
construir, adquirir i desenvolupar les competncies bsiques que els permetin integrar-se en la societat
del coneixement i afrontar els canvis continus que imposen els rpids avenos cientfics i la nova
economia global en tots els ordres de la nostra vida.
Per competncies s'entn, en un sentit ampli, la concatenaci de sabers que articulen una concepci del
ser, del saber, del saber fer i del saber conviure, tal com s'indica en l'informe de la UNESCO de la
Comissi Internacional sobre l'educaci per al segle XXI (Delors, 1996).
La inclusi de les competncies bsiques en el currculum t com a finalitat que els nens i les nenes a)
facin possible el ple exercici de la ciutadania en el marc de la societat de referncia; b) construeixin un
projecte de vida satisfactori; c) assoleixin un desenvolupament personal, emocional i afectiu equilibrat; i
d) accedeixin a altres processos educatius i formatius posteriors amb garanties d'xit.
En una societat que es troba en canvi constant, les demandes d'un individu varien d'una situaci a una
altra i d'un moment a un altre. Per aquest motiu, defensem un model de competncia holstic, dinmic i
funcional que sorgeix de la combinaci d'habilitats prctiques, coneixements (incls el coneixement
tcit), motivaci, valors tics, actituds, emocions i altres components socials i de comportament que es
mobilitzen conjuntament per tal d'assolir una acci efica.
sser competent, des d'aquest punt de vista, significa que l'alumne s capa d'activar i utilitzar els
coneixements que t davant d'un problema. Aquesta concepci est relacionada amb els principis de
l'aprenentatge significatiu i funcional de les teories constructivistes (p.ex. Ausubel et al.,1978).
Considerem que noms a partir d'aquestes premisses s possible l'aplicaci d'un dels eixos fonamentals
del Projecte Curricular NouPolisVICENSVIVESper al QuartCurs:la funcionalitat dels aprenentatges.
Per aprenentatge funcional entenem que les competncies puguin ser aplicades i transferides a situacions
i contextos diferents per aconseguir diversos objectius, resoldre diferents tipus de problemes i dur a
terme un ampli ventall de tasques.
Cal donar una altra dimensi a aquesta funcionalitat: que els alumnes i alumnes aprenguin a aprendre.
Un aprenent competent s aquell que coneix i regula els seus processos de construcci del coneixement,
tant des del punt de vista cognitiu com emocional, i pot fer-ne un s estratgic, ajustant-los a les
circumstncies especfiques del problema al qual s'enfronta (Bruer, 1993).
L'eficcia d'aquests principis quedaria incompleta si no fssim capaos de presentar els continguts de les
diferents matries o rees de coneixement de manera articulada per facilitar el procs d'aprenentatge i el
desenvolupament de les competncies bsiques.
5

Tenint en compte que cadascuna de les rees contribueix al desenvolupament de diferents competncies
i, al seu torn, cadascuna de les competncies s'assolir com a conseqncia del treball en diverses rees o
matries, el Projecte Curricular Nou Polis -V ICENS VIVES- adopta una perspectiva globalitzadora i
destaca aquells aprenentatges que es consideren imprescindibles des d'un plantejament integrador i
orientat a l'aplicaci dels sabers adquirits.
Aix doncs, l'aprenentatge de les competncies bsiques, malgrat que va lligat a les diferents matries de
l'Educaci Secundria Obligatria, s global i s'adquirir a partir de la seva contextualitzaci en
situacions reals i prximes a l'alumne perqu pugui integrar diferents aprenentatges, tant els formals,
com els informals i no formals, i utilitzar-los de manera efectiva quan li resultin necessaris en diferents
situacions i contextos.
Volem manifestar, tamb, el carcter ldic que hem procurat donar a tots els materials del nostre
Projecte Curricular Nou Polis -VICENS VIVES- per al Quart Curs de l'EducaciSecundriaObligatria
amb les noves realitats tecnolgiques tan properes i atractives per a l'alumnat.
L'aplicacioeldesenvolupamentdelsconeixementstractatsenlamatriaenmbitscomInternet,l'sde
suportsinformticol'anlisidelainformacitransmesapermitjansaudiovisuals,esconstitueixencom
un element gratificant i motivador i, al mateix temps, com un aprenentatge imprescindible per a
l'adaptacidel'alumnatafuturesincorporacionsendiferentsmbitsacadmicsolaborals.
Si a tot aix hi afegim la presncia d'uns continguts que, a causa de l'especial importncia que tenen en
la nostra societat, han d'impregnar moltes de les activitats d'aprenentatge i l'inters per fomentar la
capacitat de l'alumne per regular el seu propi procs d'aprenentatge i continuar aprenent al llarg de la
vida, tindrem els pilars sobre els quals hem elaborat l'actual Projecte Curricular Nou Polis -VICENS
VIVES- per al Quart Curs de l'EducaciSecundriaObligatria.

CURRCULUMDELEDUCACISECUNDRIAOBLIGATRIA
COMPETNCIESBSIQUES

Lescompetnciesbsiques
Les competncies bsiques sn els aprenentatges conceptuals i procedimentals que ha d'haver
desenvolupat l'alumne en finalitzar l'ensenyament obligatori per assolir la seva realitzaci personal,
exercirunaciutadaniaactiva,incorporarsealavidaadultademanerasatisfactriaissercapade
desenvoluparunaprenentatgepermanentalllargdelavida.
EnelmarcdelapropostarealitzadaperlaUniEuropeas'estableixenvuitcompetnciesbsiques:
1.Competnciaencomunicacilingstica
Aquestacompetnciafarefernciaalautilitzacidelllenguatgecomainstrumentdecomunicaciorali
escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de construcci i comunicaci del
coneixementid'organitzaciiautoregulacidelpensament,lesemocionsilaconducta.
2.Competnciamatemtica
Consisteixenl'habilitatperutilitzarirelacionarelsnombres,lessevesoperacionsbsiques,elssmbolsi
lesformesd'expressiiraonamentmatemtic,tantperproduiriinterpretardiferentstipusd'informaci,
com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de larealitat, i per resoldre
problemesrelacionatsamblavidaquotidianaiambelmnlaboral.
3. Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic
s l'habilitat per interactuar amb el mn fsic, tant en els seus aspectes naturals com en els generats per
l'acci humana, de tal manera que es possibilita la comprensi de successos, la predicci de
conseqncies i l'activitat dirigida a la millora i la preservaci de les condicions de vida prpia, les de
les altres persones i les de la resta d'ssers vius.
4. Tractament de la informaci i competncia digital
Consisteix a disposar d'habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informaci, i per
transformar-la en coneixement. Incorpora diferents habilitats, que van des de l'accs a la informaci fins
a la seva transmissi en diferents suports, incloent la utilitzaci de les tecnologies de la informaci i la
comunicaci com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.
5. Competncia social i ciutadana
Fa possible comprendre la realitat social en la qual vivim, cooperar, conviure i exercir la ciutadania
democrtica en una societat plural, aix com comprometre's a contribuir-ne a la millora. Integra
coneixements diversos i habilitats complexes que permeten participar, prendre decisions, triar com
comportar-se en determinades situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades.
6. Competncia cultural i artstica
Suposa conixer, comprendre, apreciar i valorar crticament diferents manifestacions culturals i
artstiques, utilitzar-les com a font de gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles.
7. Competncia per aprendre a aprendre
Consisteixadisposard'habilitatsperiniciarseenl'aprenentatgeysercapaosdecontinuaraprenentde
maneracadavegadamseficaiautnoma,d'acordambelsobjectiusinecessitatspropis.
8. Autonomia i iniciativa personal
Aquestacompetnciafarefernciaal'adquisicidelaconscinciaiaplicacid'unconjuntdevalorsi
actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverana, el coneixement d'ells
mateixos i l'autoestima, la creativitat, l'autocrtica, el control emocional, la capacitat d'escollir, de
calcularriscosid'afrontarelsproblemes,aixcomlacapacitatdedemorarlanecessitatdesatisfacci
immediata,d'aprendredelserrorsid'assumirriscos.
7

Eldesenvolupamentdelescompetnciesbsiques
El treball en les rees i les matries del currculum per contribuir al desenvolupament de les
competnciesbsiquess'hadecomplementarambdiversesmesuresorganitzativesifuncionals:

L'organitzaciielfuncionamentdelscentresilaparticipacidel'alumnat.
L'sdedeterminadesmetodologiesirecursosdidctics.
L'accitutorialpermanent.
Laplanificacidelesactivitatscomplementriesiextraescolars.

L'avaluacidelescompetnciesbsiques
L'avaluacidelescompetnciesesrealitzaratravsde:
Eldesenvolupamentdelamatria.
Elreconeixementdelaprpiacompetnciabsica.
Elnivelld'exerciciassolitencadascunadelesvuitcompetncies:
Eldominidelallenguaoraliescritaendiversoscontextos
Expressar pensaments, emocions,vivnciesiopinions; donar coherncia icohesi al discurs; gaudir
escoltant,dialogant,llegintoexpressantsedemaneraoraliescrita.
L'sespontanideraonamentsmatemtics
Conixeriutilitzarelselementsmatemticsbsicsensituacionsrealsosimuladesdelavidaquotidianai
posar en prctica processos de raonament que portin a la soluci dels problemes, a l'obtenci
d'informacioalapresadedecisions.
L'sresponsabledelmediambientidelsrecursosnaturals
sser conscient de la influncia que t la presncia humana en l'espai i de les modificacions que
introdueix, adoptant una actitud crtica en l'observaci de la realitat i en l'anlisi dels missatges
informatius i publicitaris, aix com uns hbits de consum responsables en la vida quotidiana.
L'autonomiail'eficciaeneltractamentcrticdelainformaci
Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci per organitzar i processar la informaci, i per
resoldre problemes reals de manera eficient, mostrant una actitud crtica i reflexiva.
Laparticipacisocialilavaloracidelademocrcia
Exercir activament i responsable els drets i els deures de la ciutadania, valorant les diferncies i
reconeixentlaigualtatdedretsentrediferentscollectius,enparticular,entrehomesidones.
La capacitat d'expressar-se artsticament i gaudir-ne
Desenvolupar la iniciativa, la imaginaci i la creativitat per realitzar creacions prpies; conixer les
diferents manifestacions culturals i artstiques i interessar-se per la conservaci del patrimoni.
El control de les prpies capacitats d'aprenentatge
sser conscients del que se sap i del que cal aprendre; conixer les prpies potencialitats i mancances,
traient profit de les primeres i tenint motivaci i voluntat per superar les segones.
La capacitat d'escollir i tirar endavant projectes individuals o collectius
Marcarseobjectius,planificar,mantenirlamotivaci,prendredecisions,actuar,autoavaluarse,extreure
conclusions,aprendredelserrors,valorarlespossibilitatsdemillora,etc.

CURRCULUMDELEDUCACISECUNDRIAOBLIGATRIA
ORIENTACIONSMETODOLGIQUES

En el marc del seu Projecte Curricular, els centres han de precisar, a cada Curs, els objectius que
garanteixen les competncies bsiques, segons el currculum, assumir-los com a objectius del centre i
determinar la participaci de cadascuna de les rees del currculum en la consecuci de les
competncies.
El carcter multidisciplinari de moltes de les competncies sallunya de la concepci del currculum com
un conjunt de compartiments estancs entre les diverses rees i matries i, per aix, requereix una
coordinaci dactuacions docents en les quals el treball en equip ha de ser una constant.
Aix doncs, el desenvolupament del Projecte Curricular de Centre requereix tant processos de formaci i
elaboraci reflexiva i intellectual per part de lequip docent, com diversos mtodes de treball cooperatiu.
Aquests mtodes han de ser respectuosos amb la diversitat dels docents, per han de generar illusi per
collaborar en un projecte com en el qual cadasc aportar la seva millor experincia professional i
aprendr i compartir coneixements amb altres companys.
El currculum de cada Centre no es limitar a les competncies bsiques, tot i que les inclou. En el
currculum hi haur competncies bsiques i daltres que no ho seran tan perqu cada alumne pugui
desenvolupar al mxim les seves potencialitats. No sha oblidar que la funci de lescola s garantir uns
mnims per a tots i, alhora, el mxim per a cada alumne. Les competncies permeten una gradaci, tal
com posen de manifest els cinc nivells que estableix el programa PISA en la seva avaluaci.
El desenvolupament de competncies va acompanyat duna prctica pedaggica exigent tant per a
lalumnat com per al professorat. Per a lalumnat, perqu sha dimplicar en laprenentatge i ha
dadquirir les habilitats que li permetran construir els seus propis esquemes explicatius per comprendre
el mn on viu, construir la seva identitat personal, interactuar en situacions variades i continuar
aprenent.
Per al docent, perqu haur de desplegar els recursos didctics necessaris que li permetran desenvolupar
els continguts propis de lrea com a components de les competncies bsiques, i poder assolir els
objectius del currculum. No obstant aix, malgrat que les competncies tenen un carcter transversal i
interdisciplinari respecte de les disciplines acadmiques, aix no ha dimpedir que des de cada rea es
determinin aprenentatges especfics que resultin rellevants en la consecuci de competncies concretes.
El docent haur de cercar situacions prximes als alumnes perqu aquests puguin aplicar, en diferents
contextos, els continguts dels quatre sabers que conformen cadascuna de les competncies (saber, saber
fer, saber ser i saber estar). Aix mateix, crear contextos i situacions que representin reptes per als
alumnes, que els convidin a qestionar-se els seus sabers actuals, que els obliguin a ampliar la
perspectiva i a contrastar les seves opinions amb les dels seus companys, a justificar i a interpretar amb
rigor, etc.
Per treballar les competncies bsiques relacionades amb el domini emocional i les habilitats socials
tindran un especial protagonisme les activitats de planificaci i dexecuci de tasques en grup que
afavoreixin el dileg, lescolta, la cooperaci i la confrontaci dopinions.
La forma davaluar el nivell de competncia assolit ser a travs de laplicaci dels coneixements i les
habilitats treballades. Ara b, les competncies suposen un domini complet de lactivitat en qesti; no
sn noms habilitats, malgrat que aquestes sempre estiguin presents. Per tant, a ms a ms de les
habilitats, tamb es tindran en compte les actituds i els elements cognitius.
Elreptedelavaluacirauenlobligacidobtenirunsresultatsconcrets,perqulesadministracions
educativesrealitzaranunaavaluacigeneraldediagnsticlafinalitatdelaqualsercomprovarelgrau
dadquisicidelescompetnciesbsiquesencadanivelleducatiu.

CURRCULUMDELEDUCACISECUNDRIAOBLIGATRIA
DESCRIPCIDELSCOMPONENTSDELPROJECTECURRICULAR

ElProjecteCurricularNouPolisVicensVivesperalQuartCursdel'EducaciSecundriaObligatria
delamatriaCinciesSocials,GeografiaiHistriacomprnelsmaterialssegents:

1. Llibre de l'Alumne
El Llibre de l'Alumne consta de 15 unitats temtiques a travs de les quals es desenvolupen els
contingutsdelQuartCursd'EducaciSecundriaObligatriadelamatriaCinciesSocials,Geografiai
Histria.

2. Quaderns d'Activitats
El Projecte Curricular Nou Polis tamb inclou Quaderns d'Activitats amb l'objectiu de treballar i reforar
les Competncies Bsiques de la matria. A ms a ms, i en combinaci amb la resta de materials,
constitueixen un instrument per atendre les necessitats individuals de l'alumnat, perqu permeten
practicar aquells coneixements que es consideren fonamentals.

3. Guia de Recursos Didctics


LaGuiadeRecursosDidcticscontlessegentspropostesdedesenvolupamentdelsTemes:

Unapartatgeneralenelquals'exposenperacadaTema:

LesCompetnciesbsiques.
ElsObjectiusdidctics.
ElsContinguts.
ElsCriterisd'Avaluaci.

LadoblepginainicialdecadaTema,quecont:

Lesimatgesredudesdelllibre.
Lesorientacionsdidctiques.
Lespropostesperal'Avaluaciinicial,contnuaifinaldeltema.
L'apartatEduquemenvalors,quesuggereixideespertreballarelsvalorsal'aula.
Lessolucionsdelesactivitats.

Lesdoblespginesrestantsdeltemainclouen:

Lesimatgesredudesdelllibre.
Lesorientacionsdidctiques.
Lescompetnciesbsiquesqueestreballenalesactivitats.
Diferentsrecursosdidcticsrelacionatsambelcontingutdeladoblepgina:adrecesd'Internet,
recursosaudiovisuals,bibliografia,etc.
Lessolucionsdelesactivitats.

Diferentsrecursosdidctics:

10

ActivitatsdeReforid'Ampliaci,amblessolucionscorresponents.
Unataulaperalarealitzacidel'Avaluacicontnua.
Laprovadel'alumnat,tambamblessevessolucions.
Lataulad'activitatsperalsCriterisd'Avaluaci.

CURRCULUMDELEDUCACISECUNDRIAOBLIGATRIA
ATENCIALADIVERSITAT

En el Projecte Curricular Nou Polis -VICENS VIVES- sha tingut en compte el tractament de la diversitat
de lalumnat pel que fa als diferents ritmes daprenentatge que desenvolupa cada alumne a laula.
Sha partit de la concepci global que cada docent ha dorientar la seva intervenci en funci de la
diversitat de formes daprenentatge que hi pugui haver entre els alumnes.
A cada llibre del Projecte Curricular Nou Polis -VICENS VIVES- sinclou un conjunt dActivitats de
Refor i dAmpliaci per tal doferir, precisament, els recursos bsics perqu cada professor o professora
pugui desenvolupar diferents estratgies densenyament i facilitar aix que tots els alumnes puguin
assolir el desenvolupament mxim de les competncies bsiques i dels objectius de letapa.

11

CURRCULUMDELEDUCACISECUNDRIAOBLIGATRIA
OBJECTIUSDELEDUCACISECUNDRIAOBLIGATRIA

a)

Assumirambresponsabilitatelsseusdeuresiexercirelsseusdretsrespectealsaltres,entendreel
valordeldileg,delacooperaci,delasolidaritat,delrespectealsdretshumanscomavalorsbsics
perunaciutadaniademocrtica.

b) Desenvolupariconsolidarhbitsdesfor,destudi,detreballindividualicooperatiuidedisciplina
com a base indispensable per a un aprenentatge efica i per aconseguir un desenvolupament
personalequilibrat.
c) Valorarirespectarladifernciadesexesilaigualtatdedretsioportunitatsentreells.Rebutjarels
estereotipsquesuposindiscriminacientrehomesidones.
d) Enfortirlescapacitatsafectivesentotselsmbitsdelapersonalitatiamblarelaciambelsaltres,i
rebutjarlaviolncia,elsprejudicisdequalsevol tipus, elscomportaments sexistesiresoldre els
conflictespacficament.
e) Desenvoluparlesperitemprenedorilaconfianaensimateix,laparticipaci,elsentitcrtic,la
iniciativa personal ilacapacitat peraprendre aaprendre,planificar,prendredecisionsiassumir
responsabilitats.
f) Conixer,valorarirespectarelsvalorsbsicsilamaneradeviuredelaprpiaculturaidaltres
cultures,irespectarneelpatrimoniartsticicultural.
g) Identificar com a prpies les caracterstiques histriques, culturals, geogrfiques i socials de la
societatcatalana,iprogressarenelsentimentdepertinenaalpas.
h) Comprendre i expressar amb correcci, oralment i per escrit, textos i missatges complexos en
llenguacatalana,enllenguacastellanai,enelseucas,enarans,iconsolidarhbitsdelecturai
comunicaciemptica.Iniciarseenelconeixement,lalecturailestudidelaliteratura.
i) Comprendreiexpressarsedemaneraapropiadaenunaomsllengesestrangeres.
j) Desenvoluparhabilitatsbsiquesenlsdefontsdinformacidiverses,especialmentenelcampde
lestecnologies,persaberseleccionar,organitzariinterpretarlainformaciambsentitcrtic.
k) Comprendre que el coneixement cientfic s un saber integrat que sestructura en diverses
disciplines,iconixeriaplicarelsmtodesdelacinciaperidentificarelsproblemespropisdecada
mbitperalasevaresoluciipresadedecisions.
l) Adquirir coneixements bsics que capacitin per a lexercici dactivitats professionals i alhora
facilitinelpasdelmneducatiualmnlaboral.
m) Gaudirirespectarlacreaciartsticaicomprendreelsllenguatgesdelesdiferentsmanifestacions
artstiquesiutilitzardiversosmitjansdexpressiirepresentaci.
n) Valorar crticament els hbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i
contribuiralasevaconservaciimillora.
o) Conixeriacceptarelfuncionamentdelpropicosieldelsaltres,respectarlesdiferncies,afermar
elshbitsdesalutiincorporarlaprcticadelactivitat fsicailesportalavidaquotidianaper
afavorir el desenvolupament personal i social. Conixer i valorar la dimensi humana de la
sexualitatentotalasevadiversitat.

12

PROJECTENOUPOLIS

OBJECTIUSDELQUARTCURS

1.

Conixerirespectarelsdretsideuresdelsciutadansiciutadanes,preparantseperalexercicidels
primersiperalcomplimentdelssegons.(a)

2.

Assimilar hbits i estratgies de treball autnom i en equip que afavoreixin laprenentatge i el


desenvolupamentintellectualdelalumnat.(b)

3.

Aprendrearelacionarseambelsaltresiaparticiparenactivitatsdegrupambactitudssolidriesi
tolerants,valorantcrticamentlesdifernciesirebutjantelsprejudicissocials,aixcomqualsevol
formadediscriminacibasadaendifernciesderaa,sexe,creencesoclassesocial.(c)

4.

Conixersecadavegadamsasimateixambunaimatgepositiva,exercirunacreixentautonomia
personalenlaprenentatge,buscantunequilibridelesdiferentscapacitatsfsiques,intellectualsi
emocionals,ambactitudpositivacapalesforilasuperacidelesdificultats.(d,e)

5.

Conixerirespectarelsmecanismesielsvalorsqueregeixenlasocietat,lescreencesielsvalorsde
lanostratradiciidelnostrepatrimonicultural,idesenvoluparunaactitudfavorableaconixerlosi
comprendrelsmillor.(f,g)

6.

Conixer les particularitats del patrimoni natural, histric i artstic de Catalunya i valorar la
necessitat departicipardeformaactivaenlasevaprotecciiconservaciperaassegurarnela
sostenibilitatielseutraspsalesgeneracionsfutures.(g)

7.

Comprendre i produir missatges orals i escrits correctament, reflexionar sobre els processos
implicats en ls dels diferents tipus de llenguatge (verbal, matemtic, grfic, plstic, musical,
informtic);iiniciarseenlestudidelaliteratura.(h,m)

8.

Adquirirunadestresacomunicativafuncionalenunaoduesllengesestrangeres.(i)

9.

Aprendreagestionarlainformaci(cerca,selecciitractamentdedades),interpretarlaivalorarla
deformacrtica;iatransmetrelaalsaltresdemaneraorganitzadaiintelligible.(j)

10. Utilitzar estratgies didentificaci i resoluci de problemes en diferents rees de coneixement,


mitjanantlaplicacidelraonamentlgic,laformulaciilacontrastacidhiptesis.(k)
11. Conixerivalorarcrticamenteldesenvolupamentcientficitecnolgicquehatingutllocalllargde
lahistriaenelsdiversoscampsdelsaber;utilitzarlesnovestecnologiesdelainformaciidela
comunicaciperalagestiilanlisidedades,lapresentacidetreballsiinformes.(k,j)
12. Desenvoluparhabilitatsiadquirirconeixementsquefacilitinlafuturaadaptacidelalumnatalmn
laboral.(l)
13 Saberinterpretar,valorariproduirmissatgesqueutilitzindiversoscodisartstics,cientficsitcnics
amblafinalitatdenriquirlespossibilitatsdecomprensiiexpressideformaprecisa,creativai
comunicativa.(m)
14 Analitzar els mecanismes bsics que regeixen el funcionament del mitj fsic valorant les
repercussions que les activitats humanes tenen sobre aquest i les diverses formes de contribuir
activamentadefensarlo,conservarloimillorarlo.(n)
15. Comprendre elsaspectesbsics del funcionament del cos hum idesenvolupar actitudsihbits
positiuscapalaconservaciiprevencidelasalutindividualicollectiva(durunavidasanaamb
unexercicifsicperidic,unahigieneacuradaiunaalimentaciequilibrada,etc.).(o)

Leslletresentreparntesi(a,b,c...)indiquenlObjectiudEducaciSecundriaObligatriaalqualfa
refernciacadascundelsObjectiusdelQuartCurs.

13

CINCIESSOCIALS,GEOGRAFIAIHISTRIA
COMPETNCIES
OBLIGATRIA

BSIQUES

DE

LEDUCACI

SECUNDRIA

Competnciesprpiesdelamatria
El coneixement de la matria de Cincies socials, geografia i histria tamb contribueix al
desenvolupament delescompetnciesbsiquesdeleducaci obligatria.Entenem percompetncies
laplicacidelsconeixements,habilitatsiactitudsenlaresolucideproblemesencontextosdiferents.
Pertant,eldesenvolupamentdelescompetnciesexigeixsempreunaprcticacompletaiunaseqncia
delscontingutsorganitzatsdesdel mssimpleiconcretalmscomplexiabstracte,dacordambel
procsmaduratiudelsjovesipresentatsenunaseqnciaenespiralatravsdelscursosdeletapa.
Les competncies prpies de la matria de cincies socials estan estretament vinculades al bloc de
competnciesespecfiquescentradesenconviureihabitarelmn,quecomprnlacompetnciaenel
coneixementilainteracciambelmnilacompetnciasocialiciutadana.
Assolirlacompetnciadeconviureihabitarelmnimplica:
1.Percebre, comprendre, representariinterpretar lespai real ivirtual, persituarshi, orientarshi i
desplaarshiutilitzantcroquis,plnols,mapesidaltresrepresentacionscartogrfiques.
2.Analitzarivalorardiferentsrealitatsisistemesdorganitzacisocial,polticaieconmicapassatsi
presents,percontribuiralaconstruccidunasocietatmsjusta,solidriaidemocrtica.
3.Analitzariinterpretarlainteracciqueesprodueixentrelentornilactivitathumana,perpercebreels
canvis socioambientals com a resultat de la utilitzaci del medi i els seus recursos per part de les
societats.
4.Comprendrelainterrelaciiinterdependnciadelsagents,elsfetsielsfenmenssocials,perconviure
enunmnglobal,complex,plural,desigualienconflicte.
5.Produirtextosoralsiescrits,endiferentssuports,percomunicaricompartirideesiconeixements
relatiusalescinciessocials.
6.Contribuirenlaconstruccidunnoumodeldesocietatbasatenelsprincipisdeldesenvolupament
sostenible, afavorint les prctiques basades en ls responsable, racional, solidari i democrtic dels
recursos.
7.Respectariassumirladiversitatculturalcomafontderiquesapersonalicollectiva,perenriquirla
prpiaidentitatiafavorirlaconvivncia.
8.Desenvoluparunpensamentcrticicreatiu,analitzantelsproblemessocialsrellevantsiproposant
solucionsialternativesatravsdeldileg,lempatiailacooperaci.
9.Participardeformaactivaenlapresadedecisionsenassumptesindividualsicollectiusiadquirirel
sentit de responsabilitat compartida envers el patrimoni cultural i natural, exercint una ciutadania
responsableicompromesaenlescomunitatsdepertinena.
Aportacionsdelamatriaalescompetnciesbsiques
SiconsideremquelamatriadeCinciessocials,geografiaihistria,tcomafinalitatproporcionara
lalumnatelsconeixementsileshabilitatsperubicarseenelmn,peresbrinarelsorgensilescauses
dels problemes socials actuals i aprendre a participar en la societat amb coneixement de causa, s
importantque,enfinalitzarlEducacisecundriaobligatria,lalumnattinguisuficientsconeixementsi
habilitatspersaberdonve,onsicapaonvolanar,comaindividuicomamembreduncollectiu.
Lacontribucialassolimentdetoteslesaltrescompetnciesbsiquesssignificativaisecentraenels
aspectessegents:
Lescompetnciescomunicatives

14

Elaborar el discurs propi de les cincies socials a partir de les competncies lingstiques
(descripci,explicaci,justificaciinterpretaciiargumentaci),perdonarsentitalainformacii
construirconeixement.

Descodificariutilitzardiferentstipusdellenguatges(icnics,simblics,cartogrfics,audiovisuals,
informtics...)percomprendreiinterpretarlarealitat.

Utilitzaradequadamentelvocabularipropidelescinciessocialsperalaconstruccidundiscurs
cientfic,precsirigors.

Adquirir habilitats comunicatives en situacions dinteracci oral, dexposici i comunicaci de


resultatsidedebatsobertsoreglats.

Valorarlesmanifestacionsartstiqueshistriquesicontemporniesperdesenvoluparelsentitesttic
ilacapacitatdemocionarse.

Desenvoluparunaactitudactivaenrelacialaconservaciipreservacidelpatrimoninaturali
cultural,contribuintadonarloaconixer.

Lescompetnciesmetodolgiques

Buscar,obtenir,seleccionar,organitzariinterpretarlainformaciapartirdefontsdiverses(directes
iindirectes,escrites,grfiques,audiovisuals,iambdiferentssuports,especialmentelsrelacionats
amblesTIC).

Distingirentreinformacionsrellevantsianecdtiquesientreinformacionsobjectivesisubjectives,
percopsarlaintencionalitatdelsmissatges.

Contrastar la informaci a partir de fonts diverses, comparantla per tal de desenvolupar un


pensamentcrticicreatiu.

Utilitzarelsnombresielclcul(laproporcionalitat,elspercentatges,lestaxes,elsndexs..),aplicats
alacronologiailanlisidefenmens.

Utilitzartcniquesderepresentacigeomtricaperdescriure,raonariprojectarformesdelsobjectes
ielsespais.

Utilitzarambpropietatinstrumentsitcniquesperdibuixar,mesuraricalcular.

Recollir,interpretaricomunicarinformacidetaulesigrfics.

Plantejarsepreguntesperdesenvoluparunpensamentcomplex,crtic,creatiuiambcapacitatde
presentaralternatives.

Desenvoluparestratgiesenlaresolucideproblemes.

Utilitzar i dominar tcniques i estratgies per organitzar i sistematitzar la informaci (resums,


esquemes,mapesconceptuals,basesdorientaci...).

Aplicarestratgiesderegulaciiautorregulaciperaprendreamillorar.

Desenvoluparlacapacitatdeprevisiiadaptacialscanvis.

Lescompetnciespersonals

Configurar la prpia identitat personal, social i cultural, amb els referents culturals i histrics
disponiblesdelseuentorn.

Posarseencontacteambuniversosdeconeixementvariats,pertaldereplantejarseideesprvies.

Desenvoluparlacapacitatdiniciativaicompromspersonalidelacci.

Prendredecisionsapartirdelareflexiiferpropostesdemillora.

Desenvoluparestratgiesdeplanificaciiexecucienlestasquesquotidianes.

15

PROJECTENOUPOLIS:CINCIESSOCIALS,GEOGRAFIAIHISTRIA
DESENVOLUPAMENTDELESCOMPETNCIESBSIQUES

1.

Competnciasocialiciutadana
Comprendreelconceptedetempshistric.
Identificarlarelacimulticausaldunfethistricilessevesconseqncies.
ConixerlesgransetapesielsprincipalsesdevenimentsdelaHistriacontempornia.
Comprendreelfuncionamentdelessocietats,elseupassathistric,lasevaevoluciilesseves
transformacions.
Reconixeriassumirelsvalorsdemocrtics; acceptaripracticar normessocialsdacordamb
aquests.
Expressarsedeformaassertivaimostrarunaactitudfavorablealdilegialtreballcooperatiu.
2.Coneixementilainteracciambelmnfsic
Identificar i localitzar els principals mbits geopoltics, econmics i culturals en qu
semmarquenelsesdevenimentsdelaHistriacontempornia.
Conixer els diferents usos de lespai i dels recursos que han fet les societats al llarg dels
perodeshistricsestudiats.
3.Competnciaculturaliartstica
Comprendrelafunciquelesartshantingutitenenenlavidadelsssershumans.
Reconixerelsdiferentsestilsdelartcontemporaniielscanvisqueelsvanmotivar.
Analitzarobresdartdediferentspoques;cultivarelsentitestticilacapacitatdemocionarse.
Desenvolupar una actitud activa en relaci amb la conservaci i la protecci del patrimoni
histric.
4.Tractamentdelainformaciicompetnciadigital
Relacionar i comparar la informaci procedent de diverses fonts: escrites, grfiques,
audiovisuals,etc.
Contrastarlainformaciobtingudaidesenvoluparunpensamentcrticicreatiu.
Elaborar la informaci transformant les dades recollides i traduirles a un altre format o
llenguatge.
Emprarlespossibilitatsqueofereixenlestecnologiesdelainformaciilacomunicacienla
cercaielprocessamentdelainformaci.
5.Competnciaencomunicacilingstica
Utilitzaradequadamentelvocabularipropidelescinciessocialsperconstruirundiscursprecs.
Desenvoluparlempatiaiinteressarseperconixeriescoltaropinionsdiferentsalaprpia.
Utilitzardiferentsvariantsdeldiscurs,enespecial,ladescripciilargumentaci.
Llegiriinterpretartextosdetipologiadiversa,llenguatgesicnics,simblicsiderepresentaci.
6.Competnciamatemtica
Elaborariinterpretareixoscronolgics.
Analitzaricomprendrelesdadesquantitativesrecollidesentaules,grficsidiagrames.
Ferclculsmatemticssenzillsperanalitzariinterpretarfenmensdecarctersocial.
7.Competnciaperaprendreaaprendre
16

Desenvoluparunavisiestratgicadelsproblemes,anticiparpossiblesescenarisiconseqncies
futuresdelesaccionsindividualsi/osocials.
Cercar explicacions multicausals per comprendre els fenmens socials i avaluarne les
conseqncies.
Utilitzardiferentsestratgiesperorganitzar, memoritzar irecuperar lainformaci: esquemes,
resums,etc.
Participarendebatsicontrastarlesopinionspersonalsamblesdelarestadecompanys.
Desenvoluparelgustperlaprenenentagecontinuilactualizacipermanent.
8.Autonomiaiiniciativapersonal
Assumirresponsabilitatsiprendredecisionsrespectealaplanificacidelprocsderesolucide
lesactivitatsproposades.
Interpretaradequadamentlesparticularitatsdecadasituaciidecadaproblemaestudiat.
Saber argumentar de forma lgica i coherent les explicacions dels conceptes i elsfenmens
estudiats.
Autoregularelpropiaprenentatge:prendreconscinciadallquesesapidallquemancaper
aprendre;irealitzarautoavaluacionsdelpropitreball.

17

CINCIESSOCIALS,GEOGRAFIAIHISTRIA

OBJECTIUSDELEDUCACISECUNDRIAOBLIGATRIA

1.

Identificar,localitzarianalitzar,adiferentsescalesespacialsitemporals,elselementsbsicsque
caracteritzen el medi natural, social i cultural. Comprendre el territori com a resultat de les
interaccions al llarg del temps entre els grups humans i els recursos disponibles, valorant les
conseqncieseconmiques,socials,poltiquesimediambientalsquesenderivenilanecessitatde
garantirlasostenibilitat.

2.

Reconixerlesprincipalsunitatspaisatgstiquesdelmn,Europa,EspanyaiCatalunyaivalorarles
enlasevadiversitat,entantqueproductesdeltempsidelarelacientreelementsfsicsihumans.

3.

Identificarelsprocessosimecanismesqueregeixenelsfetsilainterrelacientrefenmenspoltics,
econmics,socialsiculturals,conixerlamulticausalitatdelsfetsilessevesconseqnciesivalorar
elpaperdelshomesilesdonescomasubjectesindividualsicollectiusdelsprocessos.

4.

Identificarilocalitzareneltempsienlespaielsprocessosiesdevenimentsrellevantsdelahistria
del mn, posant mfasi en Europa, Espanya i Catalunya. Assolir una perspectiva global de
levolucidelahumanitatquefacilitilacomprensidelapluralitatideladiversitatsocialicultural,
i aplicar aquests coneixements a la interpretaci del present, la comprensi del passat i la
construccidelfutur.

5.

Prendreconscinciadepertinenaadiferentsmbitssocialsiculturalsidelaigualtatdedretsi
deuresdelsindividus,reconixerladiversitatcomaelementenriquidordelaconvivncia,emetre
judicisfonamentatsimanifestaractitudsderespecte capavalorsiopinionsdiferentsdelpropi,
valorantloscrticament.

6.

Valorarelpatrimoniculturalcomahernciaillegatdelsgrupshumansimanifestacidelaseva
riquesaidiversitat.Comprendreelselementsbsicsdelesmanifestacionsartstiquesdinselseu
context.

7.

Expressar i comunicar els continguts de la matria de forma personal i creativa, seleccionant i


interpretant dades i informacions expressades per mitj de llenguatges diversos (lingstics,
numrics,grfics,multimdiaiaudiovisuals)ireflexionantsobreelpropiprocsdaprenentatge.

8.

Utilitzarlesllengescomaeinaperconstruirconeixement,percomunicarloicompartirloambels
altres, a partir del desenvolupament de les competncies lingstiques prpies de la matria
(descripci,explicaci,justificaci,interpretaciiargumentaci).

9.

UtilitzardemaneraresponsableicreativalesTICialtresmitjansdinformaciicomunicacicoma
eines per obtenir i processar informaci diversa per a la resoluci de demandes especifiques,
aplicantinstrumentsdanlisidelesfontsutilitzades.

10. Distingir els trets fonamentals de les societats democrtiques i valorar les consecucions de la
democrciailavignciadelsdretshumansindividualsicollectiusidelesllibertats.Assumirels
valors democrtics en la convivncia escolar i de lentorn, rebutjant situacions injustes i
discriminatries.
11. Identificarlescausesdalgunsconflictesalllargdelahistriaienlactualitat,valorantlanecessitat
detrobarsolucionsdialogadesalsproblemes.Assumirelsvalorsdelaculturadelapaueneldecurs
dedebatsitasquesdegrup,adoptantunaactitudresponsable,solidria,participativaidialogant.
12. Participar deforma cooperativa en lelaboraci, realitzaci iavaluaci de projectes rellevants a
partir del plantejament dinterrogants i problemes en relaci a la recuperaci de la memria
histrica,laconservacidelpatrimoninaturaliculturalilavidasocialdelentorn.

18

PROJECTENOUPOLIS:CINCIESSOCIALS,GEOGRAFIAIHISTRIA
OBJECTIUSDELQUARTCURS

1.

Reconixerelsmecanismesessencialsqueregeixenelfuncionamentdelsfetssocialsieconmics
dins de lestructura de la nostra societat i, daquesta manera, comprendre i saber analitzar els
problemes ms urgents de les societats contempornies (la immigraci, la globalitzaci, les
desigualtatssocioeconmiques,etc.)(3,8)

2.

Adquiririutilitzarelvocabulariespecficdelreaambprecisiirigor.(8)

3.

Obtenirirelacionarinformacidefontsdediversostipusisabermanejariinterpretarcorrectament
diversosinstrumentsdetreballgeogrficcomlesgrfiques,elsmapes,lessriesestadstiques,etc.
(7,8)

4.

Utilitzar les noves tecnologies dinformaci i de la comunicaci per a la cerca, la gesti i el


tractamentdelainformaci.(9,7,8)

5.

Analitzarelsprincipalstretseconmics,socialsipolticsdelAnticRgimidescriurelafallidade
labsolutismealsegleXVIII.(4,8)

6.

AnalitzarlescausesdelainstauracidelamonarquiaborbnicaaEspanyaalsegleXVIIIiels
principalstretsdelapolticaautoritriaicentralistadelreformismeborbnic.(4,8,11)

7.

Conixerlesrepercussionsdelapolticacentralistadelamonarquiaborbnicasobrelorganitzaci
poltica,socialieconmicadeCatalunyaalsegleXVIII.(4,8)

8.

Conixerelpensamentillustrateuropeuenelsseusvessantseconmicsipoltics,iidentificarneels
principalspensadorsamblessevesaportacions.(6,8,12)

9.

ComprendrelarupturahistricaquevarepresentarlaRevoluciFrancesaanalitzantlesnovetats
poltiquesquevaaportarireconixerlescausesilesideesquevanconduiralaRestauracieuropea.
(3,4,8,11)

10. ConixeridiferenciarlesrevolucionsliberalsesdevingudesalsegleXIXidentificantelsconceptes
denacionalismeiliberalisme totfent unaespecial atencialasevainflunciaenelsprocessos
dunificacialemanyiitali.(3,4,8)
11. Conixerlesbasesdelarevoluciindustrial,lesnovesfontsdenergia,elssectorsindustrials,la
revoluci dels transports, lorganitzaci del moviment obrer i les noves ideologies: marxisme,
anarquismeiinternacionalisme.(3,5,7,8)
12. Analitzar el desenvolupament polticdEspanya ideCatalunyadurant el segle XIX: lacrisi de
lAntic Rgim, la restauraci de labsolutisme, la independncia de les colnies americanes, la
revoluciliberal,elSexenniDemocrticilaRestauraci.(5,7,8)
13. Reconixer lestransformacionsdemogrfiquesiagrcolesdelsegleXIXaEspanya totfent una
atenciespecialaCatalunya.(4,5,8)
14. Analitzarlesparticularitatsartstiques,poltiques,econmiquesisocialsdelaCatalunyadelsegle
XIX.(4,5,6,8)
15. Explicar les causes de lexpansi colonial i de la Primera Guerra Mundial, aix com les seves
conseqnciesaEuropa.(4,7,8,11,10,12)
16. Conixer els principals corrents artstics i culturals del segle XIX aEuropa tot diferenciant els
principalsautorsilesobresmssignificatiusdelperode.(5,6,8)
17. Conixerlescaracterstiquesprincipalsdelperodedentreguerres:laRevolucirussa,elcracdel29
ilagrandepressi,elfeixismeitaliielnazismealemany.(4,8,10,11,12)
18. ConixerlahistriaespanyoladesdelacrisidelaRestauraci,laIIRepblicailaGuerraCivil,tot
fentunaespecialatenciaCatalunya.(4,8,11)
19. ExplicarlescausesilesconseqnciesdelaSegonaGuerraMundial.(4,8,11)
20. Identificar elsaspectesms significatius del mnbipolarilescaracterstiques decadascun dels
blocs:elcapitalistaielsocialista.(4,8)
19

21. Conixerlescausesdelacaigudadelsblocsilescaracterstiquesprincipalsdelmnactual.(4,8,
11)
22. Analitzarlevolucidelsaspecteseconmics,polticsisocialsdelrgimfranquistaaEspanya,tot
fentunaespecialatenciaCatalunya.(4,8,10)
23. ConixerelprocsdetransicicapalademocrciaqueesvainiciaramblamortdeFranco,totfent
unaespecialatenciaCatalunya.(4,8,10)
24. CaracteritzarlEstatdelBenestariestablirlasevaimplantacialterritoriespanyolcomaresultat
deldesenvolupamentdemocrticdelasocietatespanyolaicatalana.(4,8)
25. Conixer lalternana en el poder de diferents grups poltics a Espanya i Catalunya des de la
transicidemocrticafinsalsnostresdies.(4,10)
26. IdentificarelsprincipisqueregeixenlaConstituciespanyolade1978enlaformadegovernde
lEstatespanyol,lasevaorganitzaciestatalivalorarlacomagarantiadelesllibertatsindividualsi
collectives.(4,8,10)
27. Explicarelsdiferentsmecanismesdeparticipacidelaciutadaniaespanyolaenlexercicidelpoder
aescalacontinental,estataliautonmica,reconixerlafuncidelspartitspolticsiidentificarels
partitspolticsmsimportantsdEspanya,totfentrefernciaaCatalunya.(8,10)
28. IdentificarelsprincipalscorrentsartsticsdelsegleXXenelmntotfentatencialacontribuci
espanyolaalesartsfigurativesdurantaquestsegle,tantenpintura,esculturacomarquitectura,amb
especialatenciaCatalunya.(6,8)
29. Explicar les raons de la globalitzaci econmica a escala planetria i conixer les seves
repercussions.(4,8)
30. Identificarlesdiferentsreesgeopoltiques,econmiquesiculturalsdelmn;analitzarelsfluxos
comercialsielsprincipalsproblemesdedesequilibrisocioeconmicexistentsentreelles.(8)
31. Sensibilitzarse amb els principals problemes del mn actual (el desigual accs als recursos, la
globalitzaci, elsconflictes poltics, etc.), tot entenentloscom una problemtica en qu totshi
estemimplicatsidelaqualtotssomresponsables.(3,4,8,10)
32. Analitzarelsproblemesderivatsdeldesigualaccsalariquesaenelmn(fam,baixnivelleducatiu,
desequilibrisdemogrfics,etc.)ireflexionarsobrelactuacidelsorganismesquetractendelluitar
contralapobresa.(8,10)
33. Reconixer les caracterstiques singulars del patrimoni natural, histric i artstic de Catalunya i
dEspanya,totassumintlesresponsabilitatsquesuposalasevaprotecciiconservaci.(5,6,8)
34. Valorarladiversitatculturalalmn,aEspanyaiaCatalunya,iserrespectuosositolerantsambles
actituds,creencesiformesdevidadepersonesogrupsquepertanyenasocietatsoculturesdiferents
alaprpia.(5,6,8,10,12)
35. Apreciarelsdretsillibertatsdelespersonescomunafitairrenunciabledelahumanitat,denunciar
lesactitudsdiscriminatriesiinjustes,imostrarsesolidariambelsquiestiguinprivatsdelsseus
dretsodelsrecursoseconmicsnecessaris.(8,10,11,12)
36. Reconixerlesactitudsisituacionsdiscriminatriesqueshanesdevingutalllargdelahistriaper
raonsderaa,sexe,religioqualsevolaltracondiciocircumstnciapersonalosocial,imostrar
unaactitudsolidriaambelsindividusicollectivitatsquehanestatobjectedaquestadiscriminaci.
(4,8,10,11,12)

Els nombres entre parntesis (1, 2,...) indiquen lobjectiu general de lrea de Cincies Socials,
GeografiaiHistriaalqualfarefernciacadascundelsobjectiusdelQuartCurs.

20

CINCIESSOCIALS,GEOGRAFIAIHISTRIA

CONTINGUTSDELQUARTCURS

CONTINGUTSCOMUNSPERATOTALETAPA

Identificaciisdediferentstipusdefonts,valorantlessevesaportacionsalconeixementdelmedi
fsicidelesformesdevidaenelpresentielpassat.

Desenvolupamentdelescompetncieslingstiquesprpiesdelconeixementsocialenlanlisii
interpretacidelsfenmens,aixcomenlacomunicacideresultatsdunarecerca.

Valoraci de la necessitat de protegir i difondre el patrimoni natural i cultural com a herncia


culturaldelsgrupshumansimanifestacideriquesaidiversitat.

Aplicaci de la representaci grfica de la cronologia i de les variables histriques de canvi,


continutatisimultanetat.

Situacieneltempsienlespaidelsfetshistricsrellevants,aplicantlaperioditzaciconvencional.

Identificaci dels diferents ritmes evolutius de les societats, valorant el carcter no lineal de
levolucihistrica.

Localitzaciicaracteritzacidediferentspaisatges,analitzantlainteraccientreelsgrupshumansi
elmediicaracteritzantlesformesdevidaquepossibiliten.

Lectura i interpretaci de mapes, plnols i imatges de diferents caracterstiques i suports, per


localitzaciipercaracteritzarelsgransmbitsgeopolticsieconmics.

Cerca,anlisiicontrastdinformacionsestadstiques,grficsimapes,especialmentambsuportTIC.

Contrastivaloracicrticadinformacionsdiferents,incloseslesdelsmitjansdecomunicaci,sobre
unmateixfetofenomen,valorantsolucionsialternativesalsproblemes.

Reconeixementdelsdretsideuresindividualsicol.lectius,identificantirebutjantlessituacionsde
desigualtat,injustciaidiscriminaci,especialmentlesrelativesalgnere,queafectenpersonesi
collectiusenelmn.

Identificacidelsfocusdeconflicteenelmnactualivaloracideldilegidelacooperacicoma
formespacfiquesderesolucideconflictes.

Valoracidelafuncidelamemriahistricaenlaconstruccidelfutur.

Aplicacidelsconeixementshistricsalacomprensiiinterpretacidalgunsdelsproblemesde
lactualitat,desdunaperspectivaglobaldelmn.

TreballdelsdiferentscontingutsdelamatriaambmitjansaudiovisualsirecursosTICdeforma
creativairesponsable.

CONTINGUTSCOMUNS

Obtencidinformacirelativaasituacionsiconflictesdelactualitat,apartirdediversosmitjansde
comunicaci i, si escau, dentrevistes i enquestes, tot analitzant els seus antecedents histrics i
establintrelacionsentrelmbitmundialiellocal.

Recerca daspectes de la vida quotidiana del passat, a partir dinformacions extretes de fonts
primries,prioritzantlesfontsoralsidarxiu,isecundries.Elaboraciilecturademapeshistrics.

sdeformesdiversificades,tantescritescomorals,prioritzantelsmitjansaudiovisualsilesTIC,
percomunicarelsresultatsdunarecercaindividualoengrup.

Identificacidalgunsdelscanvis,continutatsirupturesenelmndelacultura,delartideles
mentalitats,anivellmundialilocal,iinterpretacidinselcontext,ambatenciespecialalsrolsde
gnere.

Reflexicrticaidebatsobrelainflunciadelsmitjansdecomunicacienlesmentalitatsindividuals
icollectives.

21

Anlisi dimatges com a documents histrics, referents esttics i interpretacions de la realitat.


Visualitzaci dalguns films documentals o de ficci i valoraci com a fonts histriques i
llenguatgesexpressius.

Lesarrelsdelmncontemporani

IdentificacidelselementsdecanviicontinutatentrelAnticRgimilpocacontempornia.

Anlisidelesrevolucionsitransformacionspoltiquesquedoneninicialpocacontempornia.
Identificaci dels seus antecedents, entre els quals el reformisme illustrat, i de les seves
conseqnciessocials,finsalpresent.AnlisidelevolucihistricadEspanyaiCatalunyaalsegle
XIXivaloracidinselcontextinternacional.

Valoracidelscanvissocioeconmicsqueimplicalarevoluciindustrialiinterpretacidelfenomen
desdelamulticausalitat.AnlisidelesformesdevidaenlesciutatsindustrialsdelsegleXIXa
partir dalgun exemple proper. Interpretaci de la problemtica i de les aportacions dalgunes
ideologiesirevolucions,analitzantespecialmentelsmovimentssocialsipolticsaCatalunya.

Localitzacigeogrficadelexpansiimperialista.Identificacidelesrelacionsdecausaiefecte
entrelimperialismeilaconsolidacidelcapitalisme.

GransconflictesdelsegleXX

Identificacidelselementsbsicsdelordrepolticisocialdelaprimerameitat delsegle XX,


incidintenleslluitessocials,ielsconflictesbllics.Caracteritzacidaspectesrelatiusalasituaci
histricadeCatalunyaiEspanya,enespecial,durantlaIIRepblicailaGuerracivil.

Comparaci dels sistemes totalitaris del segle XX, caracteritzant especialment levoluci del
FranquismeaCatalunyaiEspanya.

Anlisidelprocsdedescolonitzaciidelessevesconseqncies.Valoraciargumentadadela
repercussidelimperialismeenlactualconfiguracidelmn,analitzantalguncasdelcontinent
afric.

Anlisidel procsdereconstruccidelordrepolticieconmicdesprsdelsconflictesbl.lics.
Valoracidelesintervencionsdelsorganismesinternacionals,comlONU,enmatriadepoltica
mundialidelasevavigncia.Caracteritzacidelsmodelssocioeconmicsdepostguerra.

Valoracidelscanvisirupturesenlesformesifuncionsdelart,permitjdelanlisidelobra
dalgunsartistesrepresentatius.

Elmndavui

AnlisidelprocsdeconstruccidelaUniEuropeafinsalactualitati,enespecial,delaintegraci
dEspanya,aixcomdelpaperdeCatalunyadinselmarceuropeu.

ValoracidelatransicicapalademocrciaaCatalunyaiEspanyaapartirdelanlisidelpaper
delshomesilesdonescomasubjectesdelscanvishistrics,individualmenticollectiva.Anlisi
delsreptesdelademocrciaalactualitat.

Reconeixementdelesconseqnciesdelaglobalitzaciilocalitzacidelsnouscentresdepoder.
Argumentaci crtica del sistema econmic actual en relaci a la sostenibilitat i plantejament
dalternatives.

Identificacidelsfocusdeconflicteenelmnactual,totrelacionantlessevescausesambfactors
histrics.Valoracideldilegidelacooperacicomaformespacfiquesderesolucideconflictes.
Valoracidelafuncidelamemriahistricaenlaconstruccidelfutur.

CONNEXIONSAMBALTRESMATRIES

Matemtiques
Lecturaiinterpretacidedadesestadstiquesidegrficsensuportconvencionalidigital.
Llengua
Adquisici dhabilitats comunicatives en situacions dinteracci oral, com els debats oberts o
reglats.
22

Educacicivicotica
Anlisidelsconflictesenelmnactualivaloracideldilegilacooperacienlaresolucidels
conflictes.
Comprensidelarealitatdesdunaperspectivaglobal.
Dissenydepropostesdactuacienrelaciaproblemtiquesciutadanes.
Educacivisualiplstica.Msica
Valoracidelscanvisenelmndelartalpocacontempornia.
Anlisidelobradartistesrepresentatiusdelacontemporanetat.

23

PROJECTENOUPOLIS:CINCIESSOCIALS,GEOGRAFIAIHISTRIA
SEQENCIACIDECONTINGUTS:QUARTCURS

I.LPOCADELESREVOLUCIONS
TEMA1.ELSEGLEXVIII:LACRISIDELANTICRGIM

1. ECONOMIA AGRRIA I DESENVOLUPAMENT COMERCIAL

2. SOCIETAT ESTAMENTAL I MONARQUIA ABSOLUTA

3. EL PENSAMENT ILLUSTRAT

4. LA FALLIDA DE LABSOLUTISME

5. LA REVOLUCI AMERICANA

6. LA MONARQUIA BORBNICA A ESPANYA

7. EL REFORMISME ILLUSTRAT DE CARLES III

8. LA CATALUNYA DEL SEGLE XVIII

Practica competncies bsiques

Aplica les teves destreses. Aprn a la Xarxa.

TEMA2.REVOLUCIONSLIBERALSIMOVIMENTSNACIONALISTES(17891871)

1. LIBERALISME I NACIONALISME

2. ELS INICIS DE LA REVOLUCI FRANCESA (1789-1792)

3. LA PRIMERA REPBLICA FRANCESA (1792-1799)

Les dones i la RevoluciFrancesa

4. EL PERIODE NAPOLENIC (1799-1815)

5. RESTAURACI I REVOLUCIONS LIBERALS (1815-1848)

6. ELS MOVIMENTS NACIONALISTES

Practica competncies bsiques

Aplica les teves destreses. Aprn a la Xarxa.

TEMA3.LAINDUSTRIALITZACIDELESSOCIETATSEUROPEES

1. AUGMENT DEMOGRFIC I EXPANSI AGRCOLA

2. EL SORGIMENT DE LA INDSTRIA

3. LEXPANSI DE LA INDUSTRIALITZACI

4. EL CAPITALISME INDUSTRIAL

5. LA SEGONA FASE DE LA INDUSTRIALITZACI

6. LA NOVA SOCIETAT INDUSTRIAL

La ciutat industrial del segle XIX

7. ELS MOVIMENTS SOCIALS: MARXISME I ANARQUISME

Practica competncies bsiques

Aplica les teves destreses. Aprn a la Xarxa.

TEMA4.LACONSTRUCCIDUNRGIMLIBERALACATALUNYAIESPANYA
24

1. GUERRA I REVOLUCI LIBERAL (1808-1814)

2. ENTRE LABSOLUTISME I EL LIBERALISME (1814-1833)

3. LA INDEPENDNCIA DE LAMRICA HISPANA (1808-1826)

4. LA REVOLUCI LIBERAL (1833-1843)

5. LETAPA ISABELINA (1843-1868)

6. EL SEXENNI DEMOCRTIC (1868-1874)

7. LA RESTAURACI MONRQUICA (1874-1898)

8. EL NAIXEMENT DEL CATALANISME

Practica competncies bsiques

Aplica les teves destreses. Aprn a la Xarxa.

TEMA5.INDUSTRIALITZACIISOCIETATACATALUNYAIAESPANYAALSEGLEXIX

1. CREIXEMENT DE LA POBLACI I MOVIMENTS MIGRATORIS

2. EL DESENVOLUPAMENT DE LAGRICULTURA

3. CATALUNYA, LA FBRICA DESPANYA

4. MINERIA I SIDERRGIA

5. TRANSPORT, COMER I FINANCES

6. LIMPULS DE LA SEGONA REVOLUCI INDUSTRIAL

7. LA SOCIETAT ESPANYOLA I CATALANA DEL SEGLE XIX

La vida quotidiana a la Catalunya del segle XIX

8. ELS ORGENS DEL MOVIMENT OBRER

Practica competncies bsiques

Aplica les teves destreses. Aprn a la Xarxa.

II.LPOCADELESGRANSTENSIONSINTERNACIONALS
TEMA6.LPOCADELIMPERIALISME

1. ELS FACTORS IMPULSORS DE LIMPERIALISME

2. CONQUESTA, ORGANITZACI I EXPLOTACI COLONIAL

3. ELS GRANS IMPERIS COLONIALS

Lndia: la joia de lImperi Britnic

4. LES CONSEQNCIES DE LA COLONITZACI

Practica competncies bsiques

Aplica les teves destreses. Aprn a la Xarxa.

TEMA7.LARTDELSEGLEXIX

1. LART DE LA DARRERIA DEL SEGLE XVIII

2. EL NEOCLASSICISME

3. LARQUITECTURA A LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XIX

4. EL MOVIMENT ROMNTIC: UNA EXALTACI VITALISTA

5. EL REALISME

6. LART EN EL TOMBANT DE SEGLE


25

7. EL MODERNISME

8. LART DEL SEGLE XIX A ESPANYA I A CATALUNYA

Practica competncies bsiques

Aplica les teves destreses. Aprn a la Xarxa.

TEMA8.LAPRIMERAGUERRAMUNDIALILAREVOLUCIRUSSA(19141939)

1. EUROPA A COMENAMENT DEL SEGLE XIX

2. EL CAM CAP A LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

3. LES FASES DEL CONFLICTE BLLIC (1914-1918)

La guerra a les trinxeres

4. LES CONSEQNCIES DE LA GUERRA

5. LA CAIGUDA DE LIMPERI

6. LA REVOLUCI BOLXEVIC I LA GUERRA CIVIL

7. LURSS DE STALIN

Practica competncies bsiques

Aplica les teves destreses. Aprn a la Xarxa.

TSARISTA A

RSSIA

TEMA9.CRISIDELESDEMOCRCIESISEGONAGUERRAMUNDIAL(19191945)

1. ELS FELIOS ANYS VINT

2. LA CRISI DEL 1929 I LA GRAN DEPRESSI

3. EL FEIXISME ITALI

4. LA INSTAURACI DEL NAZISME A ALEMANYA

5. EL III REICH ALEMANY

6. CAUSES I CONTENDENTS DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL

7. EUROPA SOTA EL DOMINI NAZI (1939-1941)

8. LES GRANS OFENSIVES ALIADES (1942-1945)

LHolocaust

9. LES CONSEQNCIES DE LA GUERRA

Practica competncies bsiques

Aplica les teves destreses. Aprn a la Xarxa.

TEMA10.LACRISIDELARESTAURACI,LAREPBLICAILAGUERRACIVIL(18981939)

1. LA CRISI DEL TORN DINSTIC (1898-1917)

2. CATALUNYA ALS INICIS DEL SEGLE XX

3. CRISI DE LA RESTAURACI I DICTADURA (1917-1931)

4. DE LA MONARQUIA A LA REPBLICA

5. EL BIENNI REFORMISTA (1931-1933)

6. LA CATALUNYA REPUBLICANA

7. EL BIENNI CONSERVADOR I EL FRONT POPULAR (1933-1936)

8. LESCLAT DE LA GUERRA CIVIL

9. LES DUES ZONES ENFRONTADES

Una societat en guerra

26

10. LEVOLUCI BLLICA (1936-1939)

Practica competncies bsiques

Aplica les teves destreses. Aprn a la Xarxa.

III.ELMNDESPRSDELASEGONAGUERRAMUNDIAL
TEMA11.UNMNBIPOLAR:GUERRAFREDAIDESCOLONITZACI(19451991)

1. LA FORMACI DE BLOCS ANTAGNICS (1945-1947)

2. GUERRA FREDA I COEXISTNCIA PACFICA (1945-1975)

3. LA DESCOLONITZACI

4. ELS ESTATS UNITS, LDERS DEL MN CAPITALISTA

Cap a una Europa unida

5. LA UNI SOVITICA I EL BLOC SOCIALISTA

La Revoluci xinesa

6. EL RETORN A LA TENSI ENTRE ELS BLOCS (1975-1985)

7. CRISI I ENFONSAMENT DEL COMUNISME (1985-1991)

Practica competncies bsiques

Aplica les teves destreses. Aprn a la Xarxa.

TEMA12.ELSANYSDELRGIMFRANQUISTA(19391975)

1. EL FRANQUISME: UNA DICTADURA MILITAR

2. LA POSTGUERRA: MISRIA I REPRESSI (1939-1957)

La dona durant el franquisme

3. ELS TECNCRATES: UNA NOVA ORIENTACI ECONMICA (1957-1973)

4. LPOCA DEL CREIXEMENT ECONMIC A CATALUNYA

5. ELS CANVIS SOCIALS I CULTURALS

6. LOPOSICI AL FRANQUISME

7. LA FI DEL FRANQUISME (1973-1975)

Practica competncies bsiques

Aplica les teves destreses. Aprn a la Xarxa.

TEMA13.TRANSICI,DEMOCRCIAIAUTONOMIA

1. LA TRANSICI DEMOCRTICA

2. EL NOU ESTAT CONSTITUCIONAL I AUTONMIC

3. LALTERNANA EN EL PODER A ESPANYA

4. LA CATALUNYA AUTNOMA

Partits i eleccions a la Catalunya democrtica

5. ESPANYA EN LESFERA INTERNACIONAL

6. DESENVOLUPAMENT ECONMIC I ESTAT DEL BENESTAR

7. LEVOLUCI DE LA SOCIETAT CATALANA I ESPANYOLA

Practica competncies bsiques

Aplica les teves destreses. Aprn a la Xarxa.


27

TEMA14.ELMNACTUAL

1. UN NOU ORDRE INTERNACIONAL

2. EUROPA DESPRS DE LA CAIGUDA DEL MUR DE BERLN

3. LES CONSEQNCIES DE LECONOMIA GLOBALITZADA

4. LEMERGNCIA DE NOUS CENTRES ECONMICS

5. DESIGUALTAT I CONFLICTES SOCIALS

Els conflictes al mn actual

6. LA SOCIETAT DEL SEGLE XXI

Practica competncies bsiques

Aplica les teves destreses. Aprn a la Xarxa.

TEMA15.LARTDELSEGLEXX

1.LANOVAARQUITECTURA

2.LESPRIMERESAVANTGUARDES(I)

PABLO PICASSO, un creador incansable

3.LESPRIMERESAVANTGUARDES(II)

4.LESSEGONESAVANTGUARDES

5.TENDNCIESPOSTMODERNESIARTDIGITAL

6.LARTDELSEGLEXXAESPANYAIACATALUNYA

Dal, Mir i Tpies, tres avantguardistes catalans

Practica competncies bsiques

Aplica les teves destreses. Aprn a la Xarxa.

GLOSSARI

28

CINCIESSOCIALS,GEOGRAFIAIHISTRIA

CRITERISDAVALUACIDELQUARTCURS

Identificarvariablestemporals(durada,successi,ritme,simultanetat,etc.),pelquefaalesgrans
transformacions i conflictes mundials que caracteritzen lpoca contempornia (revolucions
burgeses,revoluciindustrial,etc.).

ReconixeralgunselementsdecanviidecontinutatdelestatliberalrespectedelAnticRgim,a
partirdelevolucipolticaieconmicadeCatalunyaiEspanyaenrelaciambelcontexteuropeu.

Relacionar la consolidaci del sistema capitalista amb lexpansi colonial i valorar les seves
repercussionsactuals.

Identificaralgunselementsdelesmentalitats,costumsifactorsculturals,inclososelsrolsdegnere,
ilasevaevolucihistrica.

Aplicar els coneixements histrics a la comprensi i interpretaci dalguns dels problemes


internacionals ms destacats de lactualitat, des duna perspectiva global del mn, allunyada de
leurocentrisme.Valorarelpaperhistricdelsorganismesinternacionalsilasevavignciaactual.

Valorarelnecessariequilibrientredretsideuresindividualsicollectiusireconixerlademocrcia
comunprocsenconstrucciquerequereixuncompromspersonalicollectiucontraladesigualtat
ilexclusi.

Planificarirealitzartreballsindividualsiengrupsobrealgunfocusdetensipolticaosocialenel
mnactual,apartirdinformacionsdiverses,inclososelsmitjansdecomunicaci(premsa,televisi,
cinema,etc.)ilesTIC,assumintunaactitudcrticaiobertaalcontrastdefonts.

Participarendebats,exposantopinionsraonadessobrecanvis,continutatsqueafectinaspectesde
lactualitat,aportant argumentacionsbasadesenlescinciessocials,respectant lesopinionsdels
altresicercantlobtenciicomunicacideconclusionscomunes.

Compararelsrgimsautoritarisidemocrtics.Conixeraspectesdelfranquismeidelatransici
democrticaaCatalunyaiEspanyaquepermetinidentificarelpaperdelesindividualitatscoma
subjectesdelahistriailanecessitatdepreservarlamemriahistrica.

Reconixer alguns elements culturals iartstics del mn contemporani. Analitzar lobra dalgun
artista,valorantelsseuscomponentsestticsiinterpretantelseusignificatifuncidinselcontext.

Valorar la influncia actual dels mitjans de comunicaci sobre les mentalitats individuals i
collectivesapartirdalgunsexemples.

29