You are on page 1of 11

Ekonomika preduzea

Struktura predmeta - vjebi

Kontakt
2

Asistent:
mr. sc. Danijela
Martinovi
Kontakt telefon:
033/275-980
Konsultacije u
Sarajevu: etvrtak od
12.00 sati
E-mail:

Asistent:
Irena Panda
Kontakt telefon:
033/253 763
Konsultacije u
Sarajevu: etvrtak od
11.00 sati
E-mail:
irena.pandza@efsa.unsa.ba

danijela.martinovic@efsa.unsa.b
a

Ekonomika preduzea - vjebe

Ekonomika
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stalna sredstva
Obrtna sredstva
Trokovi
Poslovni rezultat
Produktivnost
Ekonominost
Rentabilnost

Ekonomika preduzea - vjebe

1. Stalna sredstva
4

Definicija i karakteristike
Oblici stalnih sredstava:
u obliku stvari
u obliku prava i dugoronih razgranienja
Troenja stalnih sredstava - amortizacija

Ekonomika preduzea - vjebe

Amortizacija stalna sredstva


5

Sistemi obrauna
amortizacije

Vremenski sistem
obrauna

Metod ravnomjerne
amortizacije

Metod progresivne
amortizacije

Funkcionalni
sistem

Metod degresivne
amortizacije

Ekonomika preduzea - vjebe

Kombinovani
sistem

2. Obrtna sredstva
6

Definicija i karakteristike
Uloga obrtnih sredstva u procesu reprodukcije
Koeficijent obrta i trajanje obrta, potrebna obrtna
sredstva

Ekonomika preduzea - vjebe

3.Trokovi
7

Definicija
Klasifikacije trokova
Fiksni, varijabilni i
relativno fiksni
trokovi
Ukupni i prosjeni
trokovi
Granini trokovi
Kalkulativne metode

Ekonomika preduzea - vjebe

4. Utvrivanje poslovnog rezultata


8

Prihodi redovni i neposredni


Rashodi redovni i neposredni
Bruto i neto dobit
Raspodjela neto dobiti
Gubitak

Ekonomika preduzea - vjebe

5. Produktivnost
9

Definicija produktivnosti
Mjerenje produktivnosti:
a) Fizikim jedinicama mjere (naturalni,
naturalno-uslovni i radni metod)
b) Trinom cijenom proizvoda
c) Cijenom kotanja
d) Drutveno potrebnim radom

Ekonomika preduzea - vjebe

6. Ekonominost
10

Naturalno i vrijednosno izraavanje ekonominosti


Prag ekonominosti pojam i izraavanje
(vrijednosno i naturalno)
Stopa smanjenja koliine proizvoda, prodajne
cijene i stopa poveanja trokova

Ekonomika preduzea - vjebe

7. Rentabilnost
11

Pojam i izraunavanje
rentabilnosti

Ekonomika preduzea - vjebe