You are on page 1of 1

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA


KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

602-01/14-03/00091
533-20-14-0001
3. lipnja 2014.

Na temelju lanka 7. stavka 3. Pravilnika o uvjetima i nainu ostvarivanja prava na pokrie trokova
prehrane studenata (Narodne novine, broj 120/13 i 8/14) ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

ODLUKU
I.
Ovom odlukom utvruje se pravo na prehranu razine 2, odnosno pravo na potporu za dva kompletna
obroka dnevno, korisnicima koji imaju prebivalite ili boravite u mjestu koje je slabo prometno
povezano s mjestom studiranja u gradu Osijeku.
II.
Pravo iz toke 1. ove odluke dodjeljuje se korisnicima potpore koji imaju prebivalite ili boravite u
gradovima Belie, Beli Manastir, Donji Miholjac, akovo, Naice i Valpovo, te opinama Dra,
Drenje, urenovac, Donja Motiina, Ferianci, Gorjani, Levanjska Varo, Magadenovac,
Marijanci, Petlovec, Podgora, Podravska Moslavina, Popovac, Satnica akovaka, Strizivojna,
Trnava, Viljevo i Vikovci.
III.
Ova odluka objavljuje se u Narodnim novinama i stupa na snagu 1. listopada 2014. godine i vrijedi do
15. srpnja 2016. godine.
IV.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vaiti Odluka od 19. sijenja 2009. godine (Klasa: 602-01/0903/00035; Urbroj: 533-07-09-0002).

MINISTAR

dr. sc. eljko Jovanovi

Dostaviti:

1. Sveuilini raunski centar, Centar za autorizaciju prava, Ulica Josipa Marohnia 5, 10000 Zagreb
2. Sveuilini raunski centar, Informacijski sustav visokih uilita, Ulica Josipa Marohnia 5, 10000
Zagreb
3. Pismohrani, ovdje