You are on page 1of 10

Ni dung ca IAS 12 sa i tnh n hin nay c mt s im

khc
bit
vi
bn
IAS
12
gc
(1979)
nh
sau:
Th nht: V phng php tip cn trong k ton thu thu nhp
IAS 12 gc cho php k ton thu thu nhp hon li bng vic s dng
phng php hon li (deferral method) hoc phng php n phi tr
tip
cn
bo
co
thu
nhp.
IAS 12 sa i nghim cm k ton thu thu nhp hon li bng vic s
dng phng php hon li (deferral method) v yu cu s dng phng
php
n
phi
tr
tip
cn
bng
cn
i
k
ton.
Nh vy, chun mc k ton quc t v thu thu nhp hin nay yu cu
s dng mt phng php duy nht k ton thu thu nhp doanh
nghip l phng php n phi tr tip cn bng cn i k ton. Theo
, khon chnh lch c xc nh tnh thu thu nhp hon li l
chnh lch tm thi ch khng phi chnh lch thi gian nh phng
php
n
phi
tr
tip
cn
bo
co
thu
nhp.
Chnh lch tm thi bao gm chnh lch thi gian v cc khon chnh
lch
tm
thi
khc.
Trong
:
Chnh lch thi gian l chnh lch gia thu nhp chu thu v li nhun k
ton pht sinh trong mt giai on v c hon nhp trong mt hoc
mt
s
giai
on
k
tip.
Cc khon chnh lch tm thi khc (khng phi chnh lch thi gian)
nh:
+ Cng ty con, lin kt, lin doanh khng phn chia li nhun cho cng ty
m
hoc
nh
u
t.
+ Ti sn c nh gi li gi tr v khng c s iu chnh cho mc ch
tnh
thu.
+ Ti sn v n phi tr trong hp nht kinh doanh c ghi nhn theo gi
tr hp l cho ph hp vi IFRS 3 - Hp nht kinh doanh nhng khng c s
iu
chnh
tng
ng
cho
mc
ch
tnh
thu.
+ Ti sn hoc n phi tr phi tin t c o lng bng tin t chnh
thc nhng theo c s thu li c o lng bng mt loi tin t khc.
+ Ti sn hoc n phi tr phi tin t c trnh by theo IAS 29 - Bo co
ti
chnh
trong
nn
kinh
t
siu
lm
pht.
+ Gi tr ti sn hoc n phi tr trong ghi nhn ban u khc vi c s
thu.
Th hai: Ghi nhn ti sn thu thu nhp hon li v thu thu nhp
hon
li
phi
tr
- IAS 12 gc cho php doanh nghip khng ghi nhn ti sn thu hon li,
thu hon li phi tr khi c bng chng ng tin cy khon chnh lch
thi
gian
khng
c
hon
nhp
trong
tng
lai.

IAS 12 sa i yu cu doanh nghip ghi nhn ti sn thu hon li, thu


hon li phi tr cho tt c cc khon chnh lch tm thi ngoi tr mt
s trng hp ngoi l nh nghim cm ghi nhn ti sn thu hon li,
thu hon li phi tr pht sinh t s khc nhau gia gi tr ghi s v c s
thu ca ti sn v n phi tr t ghi nhn ban u.
- IAS 12 gc yu cu thu hon li phi tr trong phn phi li nhun ca
cng ty con, lin doanh, lin kt cn c ghi nhn tr khi gi nh li
nhun ny s khng c phn phi hoc vic phn phi s khng lm
tng
thu
phi
tr.
IAS 12 sa i nghim cm vic ghi nhn nh th m yu cu doanh
nghip ghi nhn thu hon li phi tr tr khi p ng c 2 iu kin:
+ Cng ty m, nh u t hoc lin doanh c kh nng kim sot thi
gian
hon
nhp
chnh
lch
tm
thi.
+ Chc chn chnh lch tm thi s khng c hon nhp trong tng
lai
c
th
d
on
c.
- IAS 12 gc khng cp n thu hon li pht sinh trong hp nht kinh
doanh
do
iu
chnh
theo
gi
tr
hp
l.
IAS 12 sa i cho rng s iu chnh theo gi tr hp l lm pht sinh
chnh lch tm thi v yu cu ghi nhn ti sn thu hon li, thu hon
li phi tr vo ngy hp nht ph hp vi IFRS 3 - Hp nht kinh
doanh. Theo ti sn thu hon li, thu hon li phi tr s nh hng
n gi tr li th thng mi c ghi nhn. Tuy nhin, IAS 12 sa i
nghim cm vic ghi nhn thu hon li phi tr pht sinh t ghi nhn ban
u
ca
li
th
thng
mi.
- IAS 12 gc khng cp n thu hon li lin quan n li th thng
mi.
IAS 12 sa i c cp n li th thng mi pht sinh trong hp nht
kinh
doanh:
+ Li th thng mi khng c c quan thu xem nh mt khon c
khu tr khi xc nh thu nhp chu thu nn c s tnh thu ca li th
thng mi bng 0 v lm pht sinh chnh lch tm thi chu thu, tuy
nhin chun mc khng cho php ghi nhn thu hon li phi tr pht
sinh
t
ghi
nhn
ban
u
ca
li
th
thng
mi.
+ Li th thng mi c c quan thu xem nh mt khon c khu
tr khi xc nh thu nhp chu thu th vn c th ghi nhn thu hon li
phi tr nu khng phi t ghi nhn ban u ca li th thng mi. V d:
Doanh nghip ghi nhn li th thng mi pht sinh t hp nht kinh
doanh l 100 v li th thng mi c khu tr cho mc ch tnh thu
theo thu sut 20%/nm bt u t nm hp nht. Khi c s tnh thu
ca li th thng mi l 100 khi ghi nhn ban u v 80 vo cui nm
hp nht, nu gi tr ghi s ca li th thng mi cui nm hp nht vn
khng thay i th pht sinh chnh lch tm thi l 20 v n khng lin

quan n ghi nhn ban u ca li th thng mi nn thu hon li phi


tr
tng
ng
c
ghi
nhn.
- IAS 12 gc cho php hoc khng yu cu doanh nghip ghi nhn thu
hon li phi tr pht sinh khi nh gi li ti sn.
IAS 12 sa i yu cu doanh nghip phi ghi nhn thu hon li phi tr
pht sinh khi nh gi li ti sn. IFRSs cho php ghi nhn ti sn theo gi
tr hp l hoc theo gi do nh gi li. Trong mt s trng hp vic nh
gi li ti sn theo gi tr hp l tc ng n li nhun chu thu trong k,
tc l c s thu ca ti sn cng c iu chnh th s khng pht sinh
chnh lch tm thi. Trong cc trng hp khc khi c s thu khng c
iu chnh th s pht sinh chnh lch tm thi v kt qu l thu hon li
s
c
ghi
nhn.
- IAS 12 gc khng cp n thu thu nhp hon li pht sinh t giao
dch
thanh
ton
bng
c
phiu.
IAS 12 sa i yu cu doanh nghip ghi nhn thu hon li pht sinh t
giao dch ny: Trong mt s trng hp doanh nghip c khu tr thu
i vi chi ph tin cng thanh ton bng c phiu. V d, khi doanh
nghip ban hnh quyn chn mua c phiu, doanh nghip c th ghi nhn
chi ph tin cng phi tr cho nhn vin v khng c khu tr thu cho
n khi quyn chn c phiu c thc hin (ph hp vi IFRS 2- Thanh
ton bng c phiu), vic o lng thu c khu tr ph thuc vo gi
c phiu ca doanh nghip vo ngy thc hin. Khi , s khc nhau gia
c s tnh thu ca khon chi ph tin cng phi tr cho nhn vin lin
quan vi gi tr ghi s ca n (bng 0) s to nn chnh lch tm thi
c khu tr v hnh thnh ti sn thu thu nhp hon li. Thu c
khu tr trong tng lai ph thuc vo gi c phiu ca cng ty trong
tng lai, vic o lng chnh lch tm thi c khu tr cn da vo
gi c phiu ca doanh nghip vo cui k ny. Khi lng thu c khu
tr c th khc vi chi ph tin lng tch ly lin quan, nu khi lng
thu c khu tr vt qu chi ph tin lng tch ly lin quan th n
khng ch lin quan n chi ph nhn cng m cn lin quan trc tip n
vn ch s hu v chun mc yu cu thu hin hnh v thu hon li
trong trng hp ny s c ghi trc tip vo vn ch s hu.
Th
ba:
V
vn

phn
loi
v
chit
khu
- IAS 12 gc khng ni r ti sn thu hon li v thu hon li phi tr c
c
chit
khu
hay
khng.
IAS 12 sa i th nghim cm chit khu ti sn thu hon li v thu
hon
li
phi
tr.
- IAS 12 gc khng ni r phn loi ti sn thu hon li v thu hon li
phi tr c phn loi thnh khon mc ngn hn hay di hn.
IAS 12 sa i yu cu doanh nghip phn bit r gia ngn hn v di

hn, v khng c phn loi ti sn thu hon li v thu hon li phi


tr
thnh
khon
mc
ngn
hn.
KT LUN: Vit Nam xc nh v la chn xu hng vn dng IAS 12
khi xy dng chun mc k ton Vit Nam v thu thu nhp (VAS 17) theo
cch c chn lc ni dung. y l mt s la chn hp l v ph hp vi
iu kin thc t ca Vit Nam khi xy dng VAS 17. iu ny th hin
ch IAS 12 c u t xy dng rt cng phu bi s gp sc ca nhiu
chuyn gia n t cc nc pht trin trn th gii v IAS 12 c vn
dng thnh cng nhiu quc gia. Vi v tr l mt nc ang pht trin
th vic hc hi nhng vn thnh thng l l ht sc cn thit gip
chng ta tit kim c chi ph nghin cu cng nh rt ngn thi gian
trong vic xy dng chun mc k ton thu thu nhp cho ring mnh. Tuy
nhin t khi xy dng v ban hnh VAS 17 cho n nay vn cha c s
cp nht ni dung mi. V vy nhng cp nht mi ca IAS 12 l c s
quan trng cho Vit Nam hon thin VAS 17 nhm p ng yu cu
thc tin v hi nhp k ton quc t.
Chun mc k ton Thu thu nhp doanh nghip (VAS17)
Thc th, lun lun tn ti s khc bit gia cc Chnh sch Thu
vi cc quy nh trong cc Chun mc v Ch k ton trong bt
k nn kinh t no trn th gii. Cc doanh nghip hot ng
trong nn kinh t phi hiu v c cch ng x ph hp i vi s
khc bit ny.
Ti Vit Nam cng vy, B Ti chnh v ang xy dng v hon thin
h thng Chun mc k ton Vit Nam (VAS) da trn cc Chun mc k
ton Quc t (IAS) nhm p ng nhu cu thng tin ti chnh k ton ca
cng chng.
Chun mc k ton Vit Nam s 17 - Thu thu nhp doanh nghip c B
Ti chnh ban hnh theo Quyt nh 20/2006/TT-BTC ngy 15/02/2005 v
thng t s 20/2006/TT-BTC ngy 20/03/2006 hng dn chi tit Chun
mc ny l c s cc doanh nghip hiu v ng x ph hp nht i
vi cc chnh lch pht sinh gia s liu ghi nhn theo chnh sch k ton
do doanh nghip la chn v s liu theo quy nh ca cc chnh sch
thu
hin
hnh.
Chnh lch do khc bit gia chnh sch thu v ch k ton
S khc bit gia chnh sch thu v ch k ton to ra cc khon
chnh lch trong vic ghi nhn doanh thu v chi ph cho mt k k ton
nht nh, dn ti chnh lch gia s thu thu nhp phi np trong k vi
chi ph thu thu nhp ca doanh nghip theo ch k ton p dng. Cc
khon chnh lch ny c phn thnh hai loi lin quan n thi im
khu tr/tnh thu thu nhp: Chnh lch vnh vin v Chnh lch tm

thi.
Chnh lch vnh vin (Permanent Difference) l cc khon chnh lch
pht sinh khi thc hin quyt ton thu, c quan thu loi hon ton ra
khi doanh thu/chi ph khi xc nh thu nhp chu thu trong k cn c
theo lut v cc chnh sch thu hin hnh. V d Chnh lch vnh vin do:
Khon chi ph qung co, tip th vt mc khng ch 10% tng chi ph
trong k; Khon chi ph khng c ho n, chng t hp l chng minh;
Cc khon tn tht ti sn; Cc khon chnh lch vnh vin khng
thuc
i
tng
iu
chnh
ca
VAS
17.
Chnh lch tm thi (Temporary Difference) l cc khon chnh lch pht
sinh do c quan thu cha chp nhn ngay trong k/nm cc khon doanh
thu/chi ph ghi nhn theo chun mc v chnh sch k ton doanh
nghip p dng. Cc khon chnh lch ny s c khu tr hoc tnh
thu thu nhp trong cc k/nm tip theo. Cc khon chnh lch tm thi
thng bao gm cc khon chnh lch mang tnh thi im hay cn gi l
chnh lch theo thi gian (Timing Differences); v cc khon u i thu
c th thc hin. V d: Chnh lch v chi ph khu hao do chnh sch
khu hao nhanh ca doanh nghip khng ph hp vi quy nh v khu
hao theo chnh sch thu (Quyt nh 206); Chnh lch pht sinh do chnh
sch ghi nhn doanh thu nhn trc ca doanh nghip vi quy nh ca
chnh sch thu; Chnh lch do cc khon chi ph cha thc hin nh trch
trc chi ph bo hnh nhng cha thc chi, trch trc tin lng ngh
php nhng cha thc chi; Cc khon chnh lch tm thi l i tng
iu
chnh
ca
VAS
17.
Li

nhun

ton

(Accounting

Profit/Loss)

Theo VAS 17, li nhun k ton l li nhun hoc l ca mt k, trc khi


tr thu thu nhp doanh nghip, c xc nh theo quy nh ca chun
mc k ton v ch k ton. Li nhun k ton ph thuc rt nhiu vo
cc chnh sch k ton m doanh nghip la chn ph hp vi cc quy
nh ca Chun mc k ton v Ch k ton p dng nh: chnh sch
khu hao; chnh sch phn b ti sn xut dng; chnh sch ghi nhn
doanh thu; chnh sch v phng php tp hp chi ph, tnh gi thnh;...
Cc chnh sch ny phi c thuyt minh chi tit trong phn Thuyt minh
Bo
co
ti
chnh.
Chi ph thu thu nhp doanh nghip hoc thu nhp thu thu nhp
doanh
nghip
(Tax
Expense
or
Income)
Chi ph thu thu nhp doanh nghip (hoc thu nhp thu thu nhp doanh
nghip) c xc nh bng li nhun/l k ton (loi tr Chnh lch vnh
vin) nhn (x) vi thu sut. Thng thng, theo Lut thu ca Vit Nam:
Chi ph thu thu nhp doanh nghip (hoc thu nhp thu thu nhp doanh
nghip) = Li nhun/L k ton (loi tr Chnh lch vnh vin) X 28%.
Khi nim ny rt quan trng, sau khi ban hnh VAS 17, n nh du bc

tin mi khi coi thu thu nhp l mt khon chi ph, th hin mt quan
im ti chnh rt r rt. Quan nim ny s cng tr nn quan trng khi
nn kinh t v th trng ti chnh pht trin mnh, thu l mt yu t chi
ph quan trng v tt yu khi xem xt v ra cc quyt nh u t ca cc
nh
u
t.
Thu

nhp

chu

thu

(Taxable

Profit

Tax

loss)

Theo VAS 17, Thu nhp chu thu: L thu nhp chu thu thu nhp doanh
nghip ca mt k, c xc nh theo qui nh ca Lut thu thu nhp
doanh nghip hin hnh v l c s tnh thu thu nhp doanh nghip
phi np (hoc thu hi c). Khon chnh lch gia Thu nhp chu thu
v Li nhun k ton chnh l cc khon chnh lch vnh vin v chnh
lch tm thi c cp.
ng x nh th no i vi cc khon chnh lch tm thi pht
sinh?
Vn t ra l khi pht sinh cc khon chnh lch tm thi, cc doanh
nghip ghi nhn chng nh th no trn bo co ti chnh nhm m bo
phn nh mt cch trung thc v hp l nht tnh hnh ti chnh ca mnh.
Trc khi ban hnh VAS 17, cc khon chnh lch vnh vin v chnh lch
tm thi, khi pht sinh, c ghi nhn gim/tng li nhun cha phn phi
v ghi tng/gim thu thu nhp phi np mt cch tng ng. Nh vy,
trong k k ton cc chnh lch tm thi c nh ng vi cc chnh
lch vnh vin, iu ny cha phn nh ng bn cht ca cc khon
chnh lch v lm sai lch tnh hnh ti chnh v kt qu kinh doanh trong
k
ca
doanh
nghip.
VAS 17 a ra cch thc x l i vi cc khon chnh lch tm thi. Cc
khon chnh lch tm thi ny s to ra cc khon chnh lch v thu thu
nhp phi np/phi thu trong cc k tng lai. T to ra hai khi nim:
Ti sn thu thu nhp hon li v Thu thu nhp hon li phi tr.
Hai khi nim ny l hai khon mc c trnh by nh l mt khon mc
ti
sn
v
cng
n
trn
bng
cn
i
k
ton.
hiu ti sao cc chnh lch tm thi li to ra ti sn v cng n ghi
nhn trn bng cn i k ton, chng ta cn vn dng Chun mc k
ton
Chung
VAS
01

gii
thch.
Ti

sn

thu

thu

nhp

hon

li

(Deferred

Tax

Asset)

Chun mc k ton Chung - VAS 01 c nh ngha Ti sn: L ngun lc


do doanh nghip kim sot v c th thu c li ch kinh t trong tng
lai. Mt s khon chnh lch tm thi pht sinh s khin cho doanh
nghip phi np thm mt khon thu thu nhp trong nm hin hnh so
vi s liu k ton ghi nhn theo cc chun mc v ch k ton. V d:

Chnh sch khu hao nhanh ca doanh nghip khin cho chi ph khu hao
cao hn so vi mc khu hao quy nh bi chnh sch thu (Quyt nh
206), dn ti theo c quan thu, thu thu nhp phi np ca doanh nghip
nm hin hnh s cao hn so vi s liu k ton. Tuy nhin, nhng chnh
lch tm thi dng ny s khin cho doanh nghip phi np t thu thu
nhp hn trong nhng k tng lai so vi s liu k ton. iu c ngha
l doanh nghip s thu c mt li ch trong tng lai t vic np mt
khon thu nhiu hn trong nm hin hnh do cc khon chnh lch tm
thi to ra. Nh vy, khon thu np nhiu hn ny, theo VAS 01, tho
mn iu kin ghi nhn nh mt khon mc ti sn trn bng cn i k
ton.
Thu

thu

nhp

hon

li

phi

tr

(Deferred

Tax

Liability)

Tng t nh vy, mt s khon chnh lch tm thi pht sinh s khin


cho doanh nghip phi np mt khon thu thu nhp t hn so vi s liu
k ton trong nm hin hnh. Khon thu thu nhp cha phi np ny s
phi tr trong cc k tng lai. Nh vy n tho mn iu kin ghi nhn
nh l mt khon cng n trn bng cn i k ton theo nh ngha cng
n
ti
VAS
01.
Ti Thng t 20/2006/TT-BTC ngy 20/03/2006, B Ti chnh ban hnh
ti khon 243 v ti khon 347 hch ton Ti sn thu thu nhp hon
li v Thu thu nhp hon li phi tr tng ng. Trong Thng t ny, B
Ti chnh cng ng thi b sung thm ti khon 821 - Chi ph thu thu
nhp
doanh
nghip,
vi
02
ti
khon
cp
hai:
- Ti khon 8211 - Chi ph thu thu nhp doanh nghip hin hnh
- Ti khon 8212 - Chi ph thu thu nhp doanh nghip hon li
Chi ph thu thu nhp doanh nghip hin hnh (Current Tax)
Theo VAS 17, Chi ph thu thu nhp doanh nghip hin hnh l s thu thu
nhp doanh nghip phi np (hoc thu hi c) tnh trn thu nhp chu
thu v thu sut thu thu nhp doanh nghip ca nm hin hnh.
Chi ph thu thu nhp doanh nghip hon li (Deferred Tax)
Chi ph Thu thu nhp hon li: L thu thu nhp doanh nghip s phi
np/thu trong tng lai tnh trn cc khon chnh lch tm thi chu thu
thu nhp doanh nghip trong nm hin hnh. Chi ph thu thu nhp hon
li c tnh bng Ti sn thu thu nhp hon li b tr vi Cng n thu
thu
nhp
hon
li
phi
tr.
Chi ph/thu nhp thu thu nhp doanh nghip (Tax Expense)
Chi ph thu thu nhp doanh nghip (hoc thu nhp thu thu nhp doanh
nghip): L tng chi ph thu thu nhp hin hnh v chi ph thu thu nhp
hon li (hoc thu nhp thu thu nhp hin hnh v thu nhp thu thu
nhp hon li) khi xc nh li nhun hoc l ca mt k.

Sau y l s hch ton mt s nghip v ch yu lin quan n thu


thu nhp doanh nghip theo Thng t 20/2006/TT-BTC ngy 20/03/2006:
Bi vit trn ch nhm cp n cch hiu cc thut ng v ng dng
VAS17 vo cc vn lin quan n Thu thu nhp doanh nghip. Vic
xc nh cc khon chnh lch tm thi to nn Ti sn thu thu nhp
hon li hoc Thu thu nhp hon li phi tr s c cp trong cc bi
vit
tip
theo
lin
quan
n
c
s
tnh
thu
Ti

liu

tham

kho:

- VAS17 Thu thu nhp doanh nghip. Quyt nh 12/2005/Q-BTC (Ban


hnh 06 Chun mc k ton t 4).15/02/2005 . B Ti chnh
- Thng t 20/2006/TT-BTC. Hng dn Chun mc k ton Vit Nam t
4. 20/03/2006. B Ti chnh
SUNLAW FIRM bin tp
http://luanvan.co/luan-van/de-tai-ke-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiepthuc-trang-va-giai-phap-hoan-thien-15759/
http://www.zbook.vn/ebook/ke-toan-thue-thu-nhap-oanh-nghiep-thuctrang-va-giai-phap-hoan-thien-41100/
http://brandco.vn/service/van-ban-phap-luat-du-thao-van-ban-phapluat/he-thong-chuan-muc-ke-toan-viet-nam-su-can-thiet-noi-dung-va-lotrinh-cua-viec-cap-nhat-va-ban-hanh-moi..html

So snh VAS17 va IAS12


(http://www.scribd.com/doc/54694066/IAS-12-va-VAS-17)
1)Mc ch
Mc ch ca chun mc ny l qui nh v hng dn
cc phng php k tonthu thu nhp doanh nghip. Nguyn
tc c bn l k ton nhng nghip v do nh hngca thu
thu nhp doanh nghip trong nm hin hnh v trong tng lai
ca:
IAS/VAS:

- Vic thu hi v thanh ton trong tng lai gi tr ghi s ca


cc khon mc ti sn hocn phi tr c ghi nhn
trong Bng cn i k ton ca doanh nghip; v

- Cc giao dch v s kin khc trong nm hin ti c ghi nhn


trong bo co ti chnh.
2)Ghi nhn thu thu nhp hin hnh phi np v ti sn thu thu nhp hin hnh

IAS/VAS: Thu thu nhp hin hnh ca k hin ti v cc k


trc, nu cha np, phi cghi nhn l n phi tr. Nu gi
tr phi np trong k hin ti v cc k trc vt qu s
phinp cho cc k , th phn gi tr np tha s c ghi
nhn l ti sn.
3)Ghi nhn thu thu nhp hon li phi tr v ti sn thu thu nhp hon li

IAS/VAS: Thu thu nhp hon li phi tr c ghi nhn cho tt


c cc khon chnh lch tmthi chu thu, tr trng hp:
-Thu thu nhp hon li phi tr pht sinh t ghi nhn ban u
ca li th thng mi;
-Ghi nhn ban u ca mt ti sn hay n phi tr ca mt giao
dch m giao dch nykhng phi trong qu trnh hp nht
doanh nghip v khng c nh hng n linhun k ton
hoc li nhun tnh thu thu nhp ti thi im pht sinh giao
dch.
-Cc chnh lch lin quan n cc khon u t vo cng ty
con, chi nhnh, cng tylin kt v v li tc t cc cng ty lin
doanh (v d: pht sinh t li nhun chaphn phi), do cng ty
c th kim sot c thi gian hon nhp ca cc khon
chnh lch, vic hon nhp c th khng xy ra trong tng lai
gn v li nhunchu thu s b p cho cc chnh lch ny.
4)Xc nh gi tr
IAS/VAS:Thu thu nhp hin hnh phi np (hoc ti sn thu
thu nhp hin hnh) cho nmhin hnh v cc nm trc c
xc nh bng gi tr d kin phi np cho (hoc thu hi t)
cquan thu, s dng cc mc thu sut (v cc lut thu) c
hiu lc ti ngy kt thc nin k ton.
Ti sn thu thu nhp hon li v thu thu nhp hon li phi
tr cn c xc nh theo thusut d tnh s p dng cho
nm ti sn c thu hi hay n phi tr c thanh ton, da

trncc mc thu sut (v cc lut thu) c hiu lc ti ngy


kt thc nin k ton