You are on page 1of 1

1.

Warto
s
c bezwzgledna.
Nier
owno
sci. Indukcja matematyczna
,

1.1. Dla x, y R udowodnij nier


ownosci:
|x + y| |x| + |y|,

||x| |y|| |x y|.

1.2. Udowodnij, z e minimum z dw


och liczb rzeczywistych okreslone jest wzorem
min {x, y} =

x + y |x y|
.
2

Jak wyglada
analogiczny wz
or na maksimum?
,
1.3. Stosujac
, zasade, indukcji matematycznej udowodnij wzory:
a)

n
X
(2i 1) = n2 ,

12 + 22 + .. + n2 =

b)

i=1

n(n + 1)(2n + 1)
.
6

1.4. Udowodnij, z e dla a, b R, n N mamy:


n

(a + b) =

n  
X
n
k=0

ank bk .

1.5. Udowodnij nier


owno
s
c Bernoulliego: dla dowolnego n N \ {1}, a > 1 i a 6= 0 mamy
(1 + a)n > 1 + na.
Wywnioskuj stad,
z e dla dowolnego n N i a > 1 mamy
,
(1 + a)n 1 + na.
1.6. Udowodnij nastepuj
ace
twierdzenie: Jesli a1 , a2 , . . . , an sa, liczbami rzeczywistymi dodat,
,
nimi takimi, z e a1 a2 . . . an = 1, to a1 + a2 + + an n.
1.7. Niech n N i niech An oznacza srednia, arytmetyczna,
srednia, geometryczna,
s Hn
, Gn
, za
srednia, harmoniczna, liczb dodatnich a1 , a2 , . . . , an , tj.
a1 + a2 + + an
,
n
Udowodnij, z e An Gn Hn .
An =

Gn =

a1 a2 . . . an ,

1
1
1
n
=
+
+ + .
Hn
a1 a2
an

Wskazowka: skorzystaj z poprzedniego zadania.


1.8.
a)
b)
c)

Uzasadnij, z e
suma liczby wymiernej i niewymiernej jest liczba, niewymierna;
,
: a nQ \ {0}, x R \ Q} R \ Q;.
{ax
( 2 + 1) : n Z \ {0} R \ Q.