You are on page 1of 2

Kvadratna jednaina

Opti oblik:
2

a x + bx+ c=0

a,b,c R

a koeficijent ispred kvadratnog lana


b koeficijent ispred linearnog lana
c slobodan lan
U sluaju da je jedan od ovih koeficijenata jednak nuli imamo nepotpunu kvadratnu jednainu.
Reenja kvadratne jednaine nalaze se pomou formule
2

Diskusija reenja kvadratne jednaine: D = b 4 ac

x 1,2=

b b24 ac
2a

zove se diskriminanta kvadratne

jednaine i zavisno od njene vrednosti imamo:


1. Ako je D > 0 jednaina ima realna i razliita reenja

x 1 x2 R

2. Ako je D = 0 jednaina ima realna i jednaka reenja

x1 x2 R

3. Ako je D < 0 jednaina ima konjugovano kompleksna reenja.


2

Kvadratnu jednainu moemo rastaviti na linearne inioce a x + bx+ c=a( xx 1 )(xx 2) .


Nekada se ovo zvalo i znak trinoma i imamo tri sluaja
1. a) Ako je a > 0 i reenja realna i razliita tada je znak trinoma kao na slici
b) Ako je a < 0 i reenja realna i razliita tada je znak trinoma kao na slici

2. a) Ako je a > 0 i reenja realna i jednaka znak trinoma je pozitivan


b) Ako je a < 0 i reenja realna i jednaka znak trinoma je negativan
3.

a) Ako je a > 0 i reenja konjugovano kompleksna znak trinoma je pozitivan


b) Ako je a < 0 i reenja konjugovano kompleksna znak trinoma je negativan

Veza reenja i koeficijenata kvadratne jednaine odreena je Vijetovim formulama :

x 1+ x 2=

b
a

x 1 x2=

c
a

Vrlo znaajan ,za crtanje grafika kvadratne funkcije kao i kod reavanja pojedinih oblika

integrala, jeste takozvani kanonski oblik kvadratne jednaine y = a (x+ 2 a

4 acb
+
4a

Ako je a > 0 funkcija ima minimum

4 acb
4a

za x=2

Ako je a < 0 funkcija ima maksimum

4 acb
4a

za x=-

b
2a
b
2a