You are on page 1of 10

Mudrost Boija

Ja sam sluga Tvoj; URAZUMI ME, I POZNAU otkrivenja Tvoja.


URAZUMI ME, i drau se zakona Tvog, i uvati ga svim
srcem.
(Psalam 119:125; 34)
Jer JAHVE DAJE MUDROST, iz Njegovih usta DOLAZI ZNANJE I
RAZUM.
(Prie Solomunove 2:6)
Ako li kome od vas nedostaje premudrosti, neka ite u Boga
koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga, i dae mu se;
(Jakov 1:5) - (Mat.7:7) Itite, i dae vam se; traite, i nai
ete; kucajte, i otvorie vam se.
Kao to je ime Tvoje, Boe, tako je i hvala Tvoja na krajevima
zemaljskim; PRAVDE JE PUNA DESNICA TVOJA.
(Psalam 48:10)
Nego itite najpre carstvo Boje, I PRAVDU NJEGOVU, i ovo e
vam se sve dodati. (Matej 6:33)
Zato vam kaem: sve to itete u svojoj molitvi VERUJETE DA
ETE PRIMITI; i bie vam. (Marko 11:24)
I sve to uzitete u molitvi VERUJUI, DOBIETE.(Matej
21:22)
VERA DOLAZI OD RAZUMA, AMIN!

Zovi me, i odazvau ti se, i KAZAU TI VELIKE I TAJNE STVARI,


za koje ne zna.(Jeremija 33:3)
Ali ako i onde potrai JAHVU BOGA SVOG, nai e Ga, ako
Ga potrai svim srcem svojim i svom duom svojom.
(5.Mojsijeva 4:29) - (Marko 12:30)
Traite Jahvu, dok se moe nai; prizivajte Ga, dokle je blizu.
Neka bezbonik ostavi svoj put i NEPRAVEDNIK MISLI SVOJE; i
neka se vrati KA JAHVI, i smilovau se na nj, i K BOGU
NAEM, jer prata mnogo.
Jer misli moje nisu vae misli, niti su vai putevi moji putevi,
VELI JAHVE.
(Isaija 55:6-8)
JER U VAM JA DATI USTA I PREMUDROST kojoj se nee moi
protiviti ni odgovoriti svi vai protivnici.
(Luka 21:15)
U prorocima stoji napisano: I BIE SVI NAUENI OD BOGA.
SVAKI KOJI UJE OD OCA I NAUI, doi e k meni.(Jovan 6:45)
I odgovarajui Isus ree mu: Blago tebi, Simone sine Jonin!
Jer telo i krv nisu to tebi javili, NEGO OTAC MOJ koji je na
nebesima.(Matej 16:17)
I nee vie uiti prijatelj prijatelja ni brat brata govorei:
POZNAJTE JAHVU; jer e me znati svi od malog do velikog,
govori Jahve; JER U IM OPROSTITI BEZAKONJA NJIHOVA, i
grehe njihove neu vie pominjati. (Jeremija 31:34)

Jer je ovo zavet koji u nainiti s domom Izrailjevim posle


onih dana, govori Jahve: DAU ZAKONE SVOJE U MISLI
NJIHOVE, i na srcima njihovim napisau ih, i biu im Bog, i oni
e biti meni narod.
(Jevrejima 8:9)
JER U IM DATI SRCE DA ME POZNAJU DA SAM JA JAHVE, i
bie mi narod i ja u im biti Bog, jer e se obratiti k meni
SVIM SRCEM SVOJIM.(Jeremija 24:7)
Daj dakle sluzi svom SRCE RAZUMNO da moe suditi narodu
Tvom i raspoznavati dobro i zlo. Jer ko moe suditi narodu
Tvom tako velikom? (1.Carevima 3:9)
I svi carevi zemaljski traahu da vide Solomuna da uju
mudrost njegovu, KOJU MU DADE JAHVE U SRCE.
(2.Dnevnikova 9:23)
Ali mudrost gde se nalazi? I gde je mesto razumu?
(Jov.28:12)
A OVEKU REE: GLE, STRAH JE BOJI MUDROST, I UKLANJATI
SE ODA ZLA JESTE RAZUM.(Jov.28:28) - (Matej 6:13)
(Prie Solomunove 2)
Sine moj, ako primi rei moje, i zapovesti moje sahrani kod
sebe,
DA PAZI UHO TVOJE NA MUDROST, I PRIGNE SRCE SVOJE K
RAZUMU,
AKO PRIZOVE MUDROST, I K RAZUMU PODIGNE GLAS
SVOJ,

Ako ga ustrai kao srebro, i kao sakriveno blago ako dobro


ustrai;
TADA E RAZUMETI STRAH JAHVIN, I POZNANJE BOIJE
NAIE.
JER JAHVE DAJE MUDROST, I IZ NJEGOVIH USTA DOLAZI
ZNANJE I RAZUM.
On je stvorio zemlju silom svojom, utvrdio vasiljenu
MUDROU SVOJOM, I RAZUMOM svojim razapeo nebesa.
(Jeremija 51:15)
uva pravima ta doista jeste, tit je onima koji hode u
bezazlenosti,
Da bi se drali staza pravih, a On uva put svetaca svojih.
Tada e RAZUMETI PRAVDU i sud i ta je pravo, i svaki dobri
put.
Kad doe mudrost u srce tvoje, i znanje omili dui tvojoj,
(Poetak je mudrosti strah Jahvin; dobra su razuma svi koji ih
tvore. Hvala Njegova traje doveka.Psalam 111:10)
"ITITE CARSTVA BOIJEG I PRAVDU NJEGOVU=TRAITI OD
JEDINOG PREMUDROG BOGA MUDROST DA BI POSTALI
RAZUMNI=PRAVEDNI.
BEZRAZUMNI=BEZPRAVEDNI=NEZNABOCI(ONI KOJI NE
ZNAJU/ NERAZUMEJU BOGA=BEZBONICI.
Pomnjivost e paziti na te, RAZUM E TE UVATI,
Izbavljajui te od zla puta, od ljudi koji govore opake stvari,
Koji ostavljaju prave pute da idu putevima mranim,
Koji se raduju zlo inei, i igraju u zlim opainama;
Kojih su putevi krivi, i sami su opaki na stazama svojim;
Izbavljajui te od ene tue, od tuinke, koja laska svojim
reima,
Koja ostavlja vou mladosti svoje, i zaboravlja zavet Boga

svog.
Jer k smrti vodi dom njen, i k mrtvima staze njene.
Ko god ue k njoj ne vraa se, niti izlazi na put ivotni.
Zato hodi putem dobrih, i dri se STAZA PRAVEDNIKI.
Jer e PRAVEDNICI NASTAVATI NA ZEMLJI, i bezazleni e ostati
na njoj.
A bezboni e se istrebiti sa zemlje, i bezakonici e se
iupati iz nje.
Prokletstvo je Jahvino u kui BEZBONIKOVOJ (BEZRAZUMA NE POZNANJA BOIJEG), a stan pravedniki blagosilja.
Jer podsmevaima On se podsmeva, a krotkima daje milost.
MUDRI E NASLEDITI SLAVU, A
BEZUMNIKE=BEZ_RAZUMA/MUDROSTI
e odneti sramota. (Prie 3:33-35)
A znamo da Sin Boji doe, I DAO NAM JE RAZUM da
poznamo Boga Istinitog, i da budemo u istinitom Sinu
Njegovom Isusu Hristu. Ovo je Istiniti Bog i ivot veni.
Deice! uvajte se od
NEZNABOTVA=BEZRAZUMA=BEZMUDROSTI. AMIN!
A ovo je ivot veni DA POZNAJU=DA PRIME RAZUM Tebe
jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.
I odgovarajui Isus ree mu: Blago tebi, Simone sine Jonin!
Jer telo i krv NISU TO TEBI JAVILI=NISU TE URAZUMILI, NEGO
OTAC MOJ koji je na nebesima.

Da Bog Gospoda naeg Isusa Hrista, OTAC SLAVE, DADE VAM


DUHA PREMUDROSTI I OTKRIVENJA DA GA POZNATE,
(Efescima 1:17)
I okrenuvi se k uenicima ree: Sve je meni predao Otac
moj,
I NIKO NE ZNA SINA=NE RAZUME KO JE SIN, OSIM OCA, NI KO
JE OTAC=NIKO NE RAZUME KO JE OTAC, OSIM SINA, I AKO SIN
HOE KOME KAZATI. (Luka 10:22)
A Isus im ree: Kad podignete Sina oveijeg, onda ete
doznati da sam ja=RAZUMETE KO SAM, <<i da nita sam
od sebe ne inim>>;
NEGO KAKO ME NAUI OTAC MOJ ONAKO GOVORIM=KAKO MI
OTAC DAJE PREMUDROST OD NJEGA - ONAKO I GOVORIM.
(Jovan 8:28)
A Isus odgovarajui ree im: Zaista, zaista vam kaem:
<<Sin ne moe nita initi sam od sebe>> nego ta vidi da
Otac ini; jer ta On ini ono i Sin ini onako; (Jovan 5:19)
Reju Jahvinom nebesa se stvorie, i duhom usta Njegovih
sva vojska njihova. (Psalam 33:6)
Sve je kroz Nju postalo(KROZ - JESHUA MESIJA), i bez Nje
nita nije postalo to je postalo.
Koji je oblije Boga to se ne vidi, koji je
ROEN PRE - "SVAKE TVARI"=PRE SVAKE TVOREVINE
JER KROZ NJEGA BI SAZDANO SVE to je na nebu i to je na
zemlji, to se vidi i to se ne vidi, bili prestoli ili gospodstva ili
poglavarstva, ili vlasti: sve se KROZ NJEGA I ZA NJEGA
SAZDA.
Ree Mu Filip: Gospode! Pokai nam Oca i bie nam dosta.
Isus mu ree: Toliko sam vreme s vama i NISI ME
POZNAO=NISI ME RAZUMEO, Filipe? KOJI VIDE MENE=KOJI

UGLEDA MOJ LIK, VIDE OCA=VIDE OEV LIK; pa kako ti


govori: Pokai nam Oca?
U kojima bog sveta ovog OSLEPI RAZUME NEVERNIKA, da im
ne zasvetli videlo jevanelja slave Hristove, KOJI JE OBLIJE
NEVIDLJIVOG BOGA(2.Korinanima 4:4).
A Isus im ree: Kad bi Bog bio va Otac, ljubili biste mene; jer
ja od Boga izioh i dooh; <<jer ne dooh sam od sebe>>,
nego me On posla.
ZATO NE RAZUMETE GOVOR MOJ? Jer ne moete rei moje
da sluate.
(Jovan 8:42-43)
Zar ne veruje da sam ja u Ocu i Otac u meni? <<Rei koje
vam ja govorim ne govorim od sebe>>; nego Otac koji stoji
u meni On tvori dela=Otac koji mi daje Duha
mudrosti/razuma, ZATO I JA PO NJEGOVOJ PREMUDROSTI
INIM DELA I GOVORIM/ZAPOVEDAM.
Verujte meni da sam ja u Ocu i Otac u meni; ako li meni ne
verujete, VERUJTE MI PO TIM DELIMA. (Jovan 14:8-11)
Ja sam sluga Tvoj; URAZUMI ME, I POZNAU OTKRIVENJA
TVOJA.
URAZUMI ME, i drau se zakona Tvog, i uvati ga svim
srcem.
(Psalam 119:125; 34)
Jer JAHVE DAJE MUDROST, iz Njegovih usta DOLAZI ZNANJE I
RAZUM.
(Prie Solomunove 2:6)
Da Bog Gospoda naeg Isusa Hrista, OTAC SLAVE, DADE VAM
DUHA PREMUDROSTI I OTKRIVENJA DA GA POZNATE,
(Efescima 1:17)
Ovaj doe k Isusu nou i ree Mu: Ravi! Znamo da si ti uitelj

od Boga doao; jer niko ne moe udesa ovih initi koja ti


ini ako nije Bog s njim.
Odgovori Isus i ree mu: Zaista, zaista ti kaem: ako se ko
nanovo ne rodi, ne moe videti carstvo Boije.
(Jovan 3:2-3)
I TA VIDE I U ono svedoi; i SVEDOANSTVO NJEGOVO
NIKO NE PRIMA.
KOJI PRIMI NJEGOVO SVEDOANSTVO=KOJI GA POSLUAA,
POTVRDI DA JE BOG ISTINIT.
JER KOGA BOG POSLA, ONAJ REI BOIJE GOVORI: jer Bog
Duha ne daje na meru.
Jer Otac ljubi Sina, i sve dade u ruke Njegove.
KO VERUJE SINA=KO SLUA SINA, ima ivot veni; A KO NE
VERUJE SINA=KO NE SLUA SINA(NJEGOVE ZAPOVEDI), nee
videti ivot, nego gnev Boji ostaje na njemu. (Jovan 3:32-36)
Uei ih da sve dre TO SAM VAM ZAPOVEDAO=TO SAM
VAM GOVORIO; i evo ja sam s vama u sve dane do svretka
veka. Amin.
(Matej 28:20) - (Jovan 15:7; 10; 14)
Evo sluge mog, koga podupirem, izabranika mog, koji je mio
dui mojoj; METNUU DUH SVOJ NA NJEGA=DAU MU DUHA
MUDROSTI, SUD NARODIMA JAVLJAE.
(Isaija 42:1)
Dok on jo govorae, gle, oblak sjajan zakloni ih; i gle, glas iz
oblaka govorei: Ovo je Sin moj ljubazni, koji je po mojoj
volji; NJEGA POSLUAJTE=NJEGA VERUJTE.
VERA JE POSLUNOST REI BOIJE, PRAVDE BOIJE PO
NJEGOVOJ PREMUDROSTI.

Gle, uio sam vas uredbama i zakonima, KAO TO MI


ZAPOVEDI Jahve Bog moj, da biste tako tvorili u zemlji koju
idete da je nasledite.
Drite dakle i izvrujte ih, JER JE TO MUDROST VAA I RAZUM
vaa pred narodima, koji e kad uju sve ove uredbe rei:
Samo je ovaj veliki narod mudar i razuman. (5.Mojsijeva 4:56)
I na Njemu e poivati Duh Gospodnji,DUH MUDROSTI I
RAZUMA, DUH SAVETA I SILE, DUH ZNANJA I STRAHA
GOSPODNJEG.
I MIRISANJE E MU BITI U STRAHU JAHVINOM, A NEE SUDITI
PO VIENJU SVOJIH OIJU, niti e po uvenju svojih uiju
karati.
(Isaija 11:2)

POETAK JE MUDROSTI STRAH GOSPODNJI, I ZNANJE JE


SVETIH STVARI RAZUM. (Prie Solomunove 9:10)
Jer je prava re Jahvina, i svako delo Njegovo istinito.
On ljubi pravdu i sud, dobrote je Jahvine puna zemlja.
Reju Jahvinom nebesa se stvorie, i duhom usta Njegovih
sva vojska njihova.
Kao u gomilu sabra vodu morsku, i propasti metnu u spreme.
NEKA SE BOJI JAHVE sva zemlja, i neka strepi pred Njim
sve to ivi po vasiljeni;
JER ON REE, I POSTADE; ON ZAPOVEDI , I POKAZA SE.
(Psalam 33:4-9)