You are on page 1of 3

ascaris lumbricoides

Taenia solium

Trichuris Trichura

Giardia Lamblia

entamoeba histolytica

Enterobius vermicularis

Hymenolepis nana