You are on page 1of 1

10/10/2015

LadislavBabi:PrasealingvistikaSBPeriskop

LadislavBabi:Prasealingvistika
odsbperiskop

Sastaleselingvistike
svinjeregijenapraseem
jezikoslovnomkongresu.
Dakako,bilojetou
sklopuregionalnog
susretauzgajivaa
prasaca,odkojihje
svatkostaoizakvalitete
svojeguzgoja.Idoksu
uzgajivaidivanilio
mjerama,teinama,
masnoi,mesnatostii
rasnostiprimjeraka
dovedenihnasajam,
dotlesuspomenuti
primjerciodravali
lingvistikikongressa
jednomjedinom
temom:Grok uliprasad
identinimjezik om,zajednik imjezik omsregionalnimvarijantama,ilisvatk onasvomoriginalnompraseem
jezik u?.
Bilojetuprasadiokupljeneizsvihregionalnih,krmeihuenihdrutavaizPAZUPraseeak ademijeznanostii
umjetnosti,OANUOdojak eak ademijenauk aiumjetnosti,KANUKrmeeak ademijenauk aiumjetnosti,
GANUGiceeak ademijanauk aiumjetnosti,paakiPANUPraseeakademijenaukaiumjetnostikoju
nikakonetrebamijeatisaprethodnom.Modaispravnijereeno,iznjihovihlingvistikihodjela.Uglavnom,sve
bijahuvrsteSusdomesticadomaesortesobziromdanjihovedivljesrodnikeveprove(Susscrofa),nikako
nijebilomogueprivolitiprisustvovanjunakongresuuzgajivaa.Naravno,rijeiznanost,naukaiumjetnosttreba
shvatitiukontekstupripadnostisvinjskihjezikoslovacaistombiolokomkorpusu.
Kakosusvinjepreslik alideramogusamoderatiirok tati,kaotosjajnoreejedanpoznatiumjetniksne
basjasnomnamjeromtojetimehtioreicijelaraspravaseodravalauprijatnomambijentublatadokoljena,
praenaglasnimroktanjemakademikanarazliitimpraseimdijalektima(bijahuuvjerenioni),sjajnose
razumijevajui,noipakustrajuinaautohtonostiioriginalnostinepremostivihlokalnihrazlikaizmeuroktanjai
groktanja.
Idoksupraseiakademiciprodubljivalisvojestrukovnolingvistiko,iblatoukojemsuseusputvaljali,lideri
hourei,njihovegazdezavriviizborzanajljepu,najveu,najmesnatiju,najmasniju,najmanjuiinovrsnu
prasad,odluiezavritisvojsusretuiuipiu.Pakakouzgajivaimaprasadinekakoprirodnoponajvie
odgovaraprasetina,svinjskiakademicizavrienastolu,prepeenihkoricaisjabukomuustima,anjihovi
gospodaripunihustiju,kucajuisevinskimpeharimadonesoejednoglasnizakljuak,svimarazumljivnajeziku
njihovihnepaca:nematicedoprasice,mak ojevrstebila.
Umeuvremenu,mladilanovispomenutihgiceihuenihdrutavaregije,nedobivinikakveobavijestiskongresa
svojihmentora,odluienastavitisvakpodkrovomvlastiteustanovepripremezaiduiregionalnisusret
svinjskihjezikoslovaca,uvjerenidaedokazatitezuoprevlastiiposebnostivlastitogpraseegjezika.Grok ,grok ,
rok t,rok t,oink ,oink !
Razumijetetosamhtiokazti,zarne?

data:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20class%3D%22posttitle%20entrytitle%22%20style%3D%22border%3A%200px%20none%3B%20margin

1/1