EUROPA 2020

Na slabiji rast i smanjenu produktivnost u sklopu općeg slabljenja
gospodarskih i socijalnih prilika u Europi, Europska unija je odgovorila
strategijom Europa 2020, koja se može sažeti u tri ključna prioriteta:
1. Pametan rast - razvijanje gospodarstva utemeljenog na znanju i
inovacijama
2. Održivi rast – poticanje učinkovitog, zelenog i konkurentnog
gospodarstva
3. Uključivi rast - poticanje visoke zaposlenosti kroz socijalnu i
teritorijalnu koheziju

odnosno 5 glavnih ciljeva:
1. Stopa zaposlenosti 75 % (% stanovništva u dobi od 20 do 64 godina )
2. 3 % ulaganja u istraživanje i razvoj (% BDP-a EU-a)
3. 20/20/20 ciljevi za klimu i energiju (uključujući smanjenje emisija
stakleničnih plinova za 30%)
4. Stopa ranog napuštanja školovanja ispod 10 % i minimalno 40 %
visokoobrazovanog stanovništva
5. 20 milijuna manje ljudi u riziku od siromaštva
... koje svaka država članica treba pretočiti u svoje nacionalne
ciljeve

EU FONDOVI – ZA RAST I ZAPOŠLJAVANJE
Hrvatskoj su do 2020. na raspolaganju značajna sredstva
Europskih strukturnih i investicijskih fondova - ukupno 10,676
milijardi eura.
ESI fond

Alokacija (EUR)

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
Kohezijski fond
Europski socijalni fond (ESF)
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)
UKUPNO

4.321.499.588
2.559.545.971
1.516.033.073
2.026.222.500
252.643.138
10.675.944.270

EUROPA 2020 - Hrvatski ciljevi
Što se želi postići kombinacijom EU i drugih izvora
financiranja?
 Stopa zaposlenosti 62,9% (% stanovništva u dobi od 20 do 64godina)
Godišnja ulaganja u istraživanje i razvoj u visini 1,4% BDP-a
Ispunjenje 20/20/20 ciljeva za klimu i energiju
Postići stopu ranog napuštanja školovanja ispod 4%
Minimalno 35% visokoobrazovanog stanovništva u dobi 30–34

godine
 150 tisuća manje ljudi u riziku od siromaštva nego u 2012. godini

Svoje strateške ciljeve i prioritete ulaganja, Hrvatska je definirala
u programima:Operativni program Konkurentnost i kohezija
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
Program ruralnog razvoja
Operativni program za pomorstvo i ribarstvo

...koji pružaju okvir za korištenje sredstava koja su nam na
raspolaganju.

Svi definirani prioriteti ulaganja, mjere i aktivnosti koji se pod
njima provode trebaju doprinijeti ostvarenju tri glavna razvojna
cilja:
1. Povećati konkurentnost gospodarstva i zaposlenost te osigurati
rast temeljen na korištenju vlastitog znanja, za što je na
raspolaganju 3,3 milijarde eura:
 2,426 milijardi eura iz Europskog fonda za regionalni
razvoj
 plus 874 milijuna eura iz Europskog poljoprivrednog
fonda za ruralni razvoj
2. Smanjiti siromaštvo i jačati socijalnu uključenost, za što je na
raspolaganju 2,4 milijarde eura:
 2,005 milijardi eura iz Europskog fonda za regionalni
razvoj i Europskog socijalnog fonda
 plus 397,8 milijuna eura iz Europskog poljoprivrednog
fonda za ruralni razvoj
3. Smanjiti regionalne nejednakosti i osigurati kvalitetne uvjete
života, na raspolaganju je 4,3 milijarde eura:
 3,560 milijardi eura iz Europskog fonda za regionalni
razvoj I Kohezijskog fonda
 plus 703 milijuna eura iz Europskog poljoprivrednog
fonda za ruralni razvoj

… što će osigurati:
• gospodarski rast
• rast zaposlenosti
• očuvanje prirodnih resursa.

Operativni program Konkurentnost i
kohezija 2014.-2020.
Cilj operativnog programa
Programom se provodi kohezijska politika EU-a i doprinosi cilju Ulaganje
za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne
investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša,
informacijskih i komunikacijskih tehnologija) i pružanje potpore razvoju
poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.
Ukupna alokacija i izvori financiranja
U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 6,881 milijarda eura od čega
4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i
2,559 milijardi eura iz Kohezijskog fonda (KF).

Kada se tome pridoda obvezno sufinanciranje provedbe operativnog
programa iz proračuna Republike Hrvatske, njegova ukupna vrijednost
raste na 8,081 milijardu eura.

Raspodjela sredstava EU po prioritetnim osima
PRIORITETNA OS
1
2
3
4

Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i
inovacija
Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije
Poslovna konkurentnost
Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih
izvora energije

Alokacija ESIF
(EUR)
664.792.165
307.952.676
970.000.000
531.810.805

5
Klimatske promjene i upravljanje rizicima
6
Zaštita okoliša i održivost resursa
7
Povezanost i mobilnost
8
Socijalno uključivanje i zdravlje
9
Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
Tehnička pomoć
UKUPNO

245.396.147
1.987.360.608
1.310.205.755
356.500.000
270.914.791
236.112.612
6.881.045.559

- navedeni iznosi predstavljaju 85% ukupnog iznosa za pojedinu os
- preostalih 15% do punog iznosa za os izdvaja se iz proračuna RH

Prioriteti operativnog programa i raspodjela sredstava

5%
19%
Prioritetna os
1 Prioritetna os 2

4%

3%

10%
4%

Prioritetna os 3

Prioritetna os 4

14%

Prioritetna os 5

Prioritetna os 6

8%
Prioritetna os 7

Prioritetna os 8

Prioritetna os 9

Tehnička pomoć 

4%

29%

Upravljačka struktura
Tijela za provedbu operativnog programa
Upravljačko tijelo
Posredničko tijelo
razine 1
Posredničko tijelo
razine 2

Upravlja i odgovara za cjelokupnu provedbu OP-a.
Planira sredstva, provodi mjere informiranja i vidljivosti,
priprema natječajnu dokumentaciju za odabir projekata,
inicira strateške projekte, sudjeluje u izboru projekata koji
će se financirati, sudjeluje u procesima plaćanja
korisnicima i povrata sredstava kod nepravilnosti, itd.
Sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije i izboru
projekata, zaključuje ugovor o dodjeli bespovratnih
sredstava s korisnikom, “dnevno” surađuje s korisnikom i
savjetuje ga, provjerava izvršenje ugovornih obveza
korisnika i nadzire napredak projekta, ispituje sumnje na
nepravilnosti, odlučuje o prihvatljivosti troškova tijekom
provedbe i inicira financijske korekcije (prva razina

kontrole trošenja sredstava ESI fondova na razini projekta),
itd.
Detaljne informacije o ulogama pojedinih tijela kao i njihove nazive možete
vidjeti u Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja
Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i
Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta.
Više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i
kohezija 2014.-2020. možete pronaći na:
www.mrrfeu.hr
www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Učinkoviti ljudski
potencijali 2014.-2020.
Cilj operativnog programa
Osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali je
pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj.
Operativnim su programom razrađena ulaganja u četiri temeljna područja:
mjere za potporu pristupu održivom i kvalitetnom zapošljavanju
nezaposlenih osoba, osiguravanje usklađenja znanja i vještina s potrebama
tržišta rada, aktivnosti vezane uz područje socijalnog uključivanja te
potpora javnoj upravi (razvoj e-uprave, borba protiv korupcije i sl.).
Ukupna alokacija i izvori financiranja
Ukupna vrijednost Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali
2014.-2020. je 1,85 milijardi eura, od čega se 1,58 milijardi financira iz
proračuna Europske unije, uključujući 66 milijuna eura iz Inicijative za
zapošljavanje mladih.
Europski socijalni fond jedan je od temeljnih strukturnih instrumenta
Europske unije kojim se državama članicama pruža potpora za ulaganje u
ljudski kapital i jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Aktivnosti
financirane iz sredstava Europskog socijalnog fonda pomažu ljudima da
unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, usmjerene
su na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te na poboljšanje
učinkovitosti javne uprave.

Raspodjela sredstava EU po prioritetnim osima
Alokacija ESIF
(EUR)

Prioritetna os

1

Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage

532.933.273

2

Socijalno uključivanje

328.000.000

3

Obrazovanje i cjeloživotno učenje

450.000.000

4

Dobro upravljanje

191.276.944

Tehnička pomoć

80.000.000

Ukupno

1.582.210.217

Prioriteti operativnog programa i raspodjela sredstava

12%

5%
34%

Prioritetna os 1

Prioritetna os 2

Prioritetna os 3

Prioritetna os 4

28%
Tehnička pomoć

21%

- navedeni iznosi predstavljaju 85% ukupnog iznosa za pojedinu os
- preostalih 15% do punog iznosa za os izdvaja se iz proračuna RH

Upravljačka struktura
Tijela za provedbu operativnog programa
Upravljačko tijelo

Upravlja i odgovara za cjelokupnu provedbu OP-a.

Posredničko tijelo
razine 1

Planira sredstva, provodi mjere informiranja i vidljivosti,
priprema natječajnu dokumentaciju za odabir projekata,
inicira strateške projekte, sudjeluje u izboru projekata koji
će se financirati, sudjeluje u procesima plaćanja
korisnicima i povrata sredstava kod nepravilnosti, itd.

Posredničko tijelo
razine 2

Sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije i izboru
projekata, zaključuje ugovor o dodjeli bespovratnih
sredstava s korisnikom, “dnevno” surađuje s korisnikom i
savjetuje ga, provjerava izvršenje ugovornih obveza
korisnika i nadzire napredak projekta, ispituje sumnje na
nepravilnosti, odlučuje o prihvatljivosti troškova tijekom
provedbe i inicira financijske korekcije (prva razina kontrole
trošenja sredstava ESI fondova na razini projekta), itd.

Detaljne informacije o ulogama pojedinih tijela kao i njihove nazive možete
vidjeti u Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja
Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i
Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta.

Više informacija o Operativnom programu Učinkoviti ljudski
potencijali 2014.-2020. možete pronaći na:
www.mrms.hr
www.strukturnifondovi.hr

Operativni program za pomorstvo i
ribarstvo 2014. - 2020.
Cilj operativnog programa
Programom se provode ciljevi Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) kroz
promicanje konkurentnog, okolišno i gospodarski održivog i društveno
odgovornog ribarstva i akvakulture, uravnoteženog i uključivog
teritorijalnog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja te poticanje
razvoja i provedbe Integrirane pomorske politike (IPP) Unije na način koji
nadopunjuje kohezijsku politiku i ZRP.
Sveobuhvatan cilj Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) je osigurati da
aktivnosti ribarstva i akvakulture doprinose dugoročnim, održivim uvjetima
koji se odnose na okoliš i koji su potrebni za gospodarski i socijalni razvoj.
Ukupna alokacija i izvori financiranja
Operativni program za pomorstvo i ribarstvo financirat će se sredstvima
Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) u iznosu od
252.643.138 eura. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo je financijski
instrument Europske unije za pomoć u ostvarivanju ciljeva iz Zajedničke
ribarstvene politike (ZRP) za programsko razdoblje 2014.-2020.

Raspodjela sredstava EU po prioritetnim osima
PRIORITE
T1
PRIORITE
T 2.
PRIORITE
T3

Poticanje okolišnog održivog, resursno učinkovitog,
inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog
ribarstva
Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite,
inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene
akvakulture
Poticanje provedbe ZRP-a

Alokacija EFPR
(EUR)
86.827.381
55.261.186
34.824.000

PRIORITE
T4
PRIORITE
T5
PRIORITE
T6

Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije

18.954.045

Poticanje stavljanja na tržište i prerade

40.617.938

Poticanje provedbe integrirane pomorske politike
Tehnička pomoć

1.000.000
15.158.588

UKUPNO

252.643.138

Prioriteti operativnog programa i raspodjela sredstava

16%

6%

34%

8%
Prioritet 1

Prioritet 2

Prioritet 3

Prioritet 4

Prioritet 5

Prioritet 6

Tehnička pomoć

14%
22%

Upravljačka struktura
Tijela za provedbu programa
Upravljačko tijelo

Posredničko tijelo

Tijelo za ovjeravanje

Tijelo za reviziju

Upravlja i odgovara za cjelokupnu provedbu operativnog
programa
Upravljačko tijelo prenosi dio svojih funkcija Posredničkom
tijelu - Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju, koja u ime Upravljačkog tijela obavlja niz
funkcija propisanih Uredbom Vlade RH* (npr. objavljuje
natječaje za pojedine mjere, vrši administrativnu obradu
zahtjeva za potporu, vrši sva plaćanja korisnicima,
objavljuje upute za korisnike itd.)
Samostalna služba za akreditaciju Agencije za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i potvrđivanje
provedbe programa potpore u ribarstvu tijelo je koje
podnosi Europskoj komisiji potrebnu dokumentaciju kako bi
se potvrdili izdaci koji se sufinanciraju iz EFPR.
Obavlja revizije sustava upravljanja i kontrole tijela
uključenih u provedbu operativnog programa te revizije
operacija, kao i ostale funkcije propisane Uredbom Vlade
RH*

Informacije o ulogama pojedinih tijela u sustavu upravljanja i kontrole ovim
operativnim programom možete vidjeti u Uredbi o tijelima u sustavu
upravljanja i kontrole za provedbu operativnog programa za pomorstvo i
ribarstvo.

Više informacija o Operativnom programu za pomorstvo i
ribarstvo 2014.-2020. možete pronaći na:
http://www.mps.hr/ribarstvo/
www.strukturnifondovi.hr

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje
2014. – 2020.
Ciljevi Programa
Ciljevi Programa ruralnog razvoja obuhvaćaju poticanje konkurentnosti
poljoprivrede, osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i
klimatskim promjenama te postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja
ruralnih područja, uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta.
Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) predstavlja jedno od najznačajnijih
područja djelovanja institucija Europske unije. Ruralni razvoj, kao drugi
stup ZPP-a financiran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za
ruralni razvoj (EPFRR).
Ukupna alokacija i izvori financiranja
Ukupna alokacija za Program ruralnog razvoja 2014.-2020. iznosi 2,383
milijarde eura, od čega će se 2,026 milijardi eura financirati iz
Europskog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a ostatak iz sredstava
nacionalnog proračuna Republike Hrvatske.

Raspodjela sredstava EU prema prioritetima Programa
Promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi,
šumarstvu i ruralnim područjima

sredstva za
postizanje ciljeva
u okviru
Prioritet 1
Prioriteta 1
raspoređena su
unutar prioriteta
2-6
Prioritet 2 Povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava 600.545.085,72
te konkurentnosti svih vrsta poljoprivrednih
djelatnosti u svim regijama, promovirajući pri tome
i inovacijske poljoprivredne tehnologije, kao i

Prioritet 3
Prioritet 4
Prioritet 5

Prioritet 6
TEHNIČKA
UKUPNO

održivo upravljanje šumama
Promicanje organiziranja lanca prehrane,
237.632.367,48
uključujući preradu i trženje poljoprivrednih
proizvoda, dobrobit životinja te upravljanje rizicima
u poljoprivredi
Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava
561.119.748,96
vezanih uz poljoprivredu i šumarstvo
Promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema 170.508.210,00
klimatski elastičnom gospodarstvu s niskom
razinom ugljika u poljoprivrednom, prehrambenom
i šumarskom sektoru
Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje
401.382.525,79
siromaštva i gospodarski razvoj u ruralnim
područjima
POMOĆ
55.034.562,05
2.026.222.500,00

Prioriteti programa i raspodjela sredstava

20%
Prioritet 1*

Prioritet 2

3%
Prioritet 3

30%

Prioritet 4

Prioritet 5

Prioritet 6

8%
28%

12%

Tehnička pomoć

* Sredstva za postizanje ciljeva u okviru Prioriteta 1 raspoređena su unutar prioriteta 2-6

Strukture upravljanja i kontrole

Nadležno tijelo

Upravljačko tijelo

Naziv nadležnog
tijela

Obveze nadležnih tijela

Ministarstvo
poljoprivrede, Uprava
za upravljanje EU
fondom za ruralni
razvoj, EU i
međunarodnu suradnju

Upravljačko tijelo odgovorno je za koordinaciju
cjelovitog
sustava
upravljanja
PRR
radi
učinkovitog
i
transparentnog
korištenja
financijskih
sredstava.
Prati
provedbu
i
evaluaciju
Programa,
izrađuje
izvješća,
koordinira rad Odbora za praćenje, izrađuje
Strategiju informiranja i promidžbe te osigurava
da svi dionici u provedbi, dobiju informacije o
Programu.

Tijelo za
ovjeravanje

Akreditirana
agencija za
plaćanje

Agencija za reviziju
sustava provedbe
programa Europske
unije (ARPA)

ARPA je zadužena za reviziju aktivnosti vezanih
uz APPRRR, uključujući provjeru ispunjavanja
akreditacijskih kriterija, te je dužna potvrditi
istinitost, potpunost i točnost računa (faktura),
uzimajući u obzir utvrđene sustave upravljanja i
kontrole

Agencija za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i Agencija za Plaćanja odgovorna je za izvršenje
plaćanja za potporu mjerama unutar Zajedničke
ruralnom razvoju
poljoprivredne politike. Odobrava i izvršava
plaćanja, vodi kontrolu preuzetih obveza i
izvršenih te je
odgovorna za upravljanje i
kontrolu izdataka.

Detaljne informacije o ulogama pojedinih tijela kao i njihove nazive možete
vidjeti u Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja
Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
Više informacija o Programu ruralnog razvoja RH za razdoblje
2014. – 2020. možete pronaći na:
www.mps.hr
www.apprrr.hr
www.strukturnifondovi.hr