You are on page 1of 13

EUROPA 2020

Na slabiji rast i smanjenu produktivnost u sklopu opeg slabljenja


gospodarskih i socijalnih prilika u Europi, Europska unija je odgovorila
strategijom Europa 2020, koja se moe saeti u tri kljuna prioriteta:
1. Pametan rast - razvijanje gospodarstva utemeljenog na znanju i
inovacijama
2. Odrivi rast poticanje uinkovitog, zelenog i konkurentnog
gospodarstva
3. Ukljuivi rast - poticanje visoke zaposlenosti kroz socijalnu i
teritorijalnu koheziju

odnosno 5 glavnih ciljeva:


1. Stopa zaposlenosti 75 % (% stanovnitva u dobi od 20 do 64 godina )
2. 3 % ulaganja u istraivanje i razvoj (% BDP-a EU-a)
3. 20/20/20 ciljevi za klimu i energiju (ukljuujui smanjenje emisija
stakleninih plinova za 30%)
4. Stopa ranog naputanja kolovanja ispod 10 % i minimalno 40 %
visokoobrazovanog stanovnitva
5. 20 milijuna manje ljudi u riziku od siromatva
... koje svaka drava lanica treba pretoiti u svoje nacionalne
ciljeve

EU FONDOVI ZA RAST I ZAPOLJAVANJE


Hrvatskoj su do 2020. na raspolaganju znaajna sredstva
Europskih strukturnih i investicijskih fondova - ukupno 10,676
milijardi eura.
ESI fond

Alokacija (EUR)

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)


Kohezijski fond
Europski socijalni fond (ESF)
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)
UKUPNO

4.321.499.588
2.559.545.971
1.516.033.073
2.026.222.500
252.643.138
10.675.944.270

EUROPA 2020 - Hrvatski ciljevi


to se eli postii kombinacijom EU i drugih izvora
financiranja?
Stopa zaposlenosti 62,9% (% stanovnitva u dobi od 20 do 64

godina)
Godinja ulaganja u istraivanje i razvoj u visini 1,4% BDP-a
Ispunjenje 20/20/20 ciljeva za klimu i energiju
Postii stopu ranog naputanja kolovanja ispod 4%
Minimalno 35% visokoobrazovanog stanovnitva u dobi 3034

godine
150 tisua manje ljudi u riziku od siromatva nego u 2012. godini

Svoje strateke ciljeve i prioritete ulaganja, Hrvatska je definirala


u programima:

Operativni program Konkurentnost i kohezija


Operativni program Uinkoviti ljudski potencijali
Program ruralnog razvoja
Operativni program za pomorstvo i ribarstvo

...koji pruaju okvir za koritenje sredstava koja su nam na


raspolaganju.

Svi definirani prioriteti ulaganja, mjere i aktivnosti koji se pod


njima provode trebaju doprinijeti ostvarenju tri glavna razvojna
cilja:
1. Poveati konkurentnost gospodarstva i zaposlenost te osigurati
rast temeljen na koritenju vlastitog znanja, za to je na
raspolaganju 3,3 milijarde eura:
2,426 milijardi eura iz Europskog fonda za regionalni
razvoj
plus 874 milijuna eura iz Europskog poljoprivrednog
fonda za ruralni razvoj
2. Smanjiti siromatvo i jaati socijalnu ukljuenost, za to je na
raspolaganju 2,4 milijarde eura:
2,005 milijardi eura iz Europskog fonda za regionalni
razvoj i Europskog socijalnog fonda
plus 397,8 milijuna eura iz Europskog poljoprivrednog
fonda za ruralni razvoj
3. Smanjiti regionalne nejednakosti i osigurati kvalitetne uvjete
ivota, na raspolaganju je 4,3 milijarde eura:
3,560 milijardi eura iz Europskog fonda za regionalni
razvoj I Kohezijskog fonda
plus 703 milijuna eura iz Europskog poljoprivrednog
fonda za ruralni razvoj

to e osigurati:
gospodarski rast
rast zaposlenosti
ouvanje prirodnih resursa.

Operativni program Konkurentnost i


kohezija 2014.-2020.
Cilj operativnog programa
Programom se provodi kohezijska politika EU-a i doprinosi cilju Ulaganje
za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne
investicije (u podrujima prometa, energetike, zatite okolia,
informacijskih i komunikacijskih tehnologija) i pruanje potpore razvoju
poduzetnitva i istraivakih djelatnosti.
Ukupna alokacija i izvori financiranja
U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 6,881 milijarda eura od ega
4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i
2,559 milijardi eura iz Kohezijskog fonda (KF).

Kada se tome pridoda obvezno sufinanciranje provedbe operativnog


programa iz prorauna Republike Hrvatske, njegova ukupna vrijednost
raste na 8,081 milijardu eura.

Raspodjela sredstava EU po prioritetnim osima


PRIORITETNA OS
1
2
3
4

Jaanje gospodarstva primjenom istraivanja i


inovacija
Koritenje informacijske i komunikacijske tehnologije
Poslovna konkurentnost
Promicanje energetske uinkovitosti i obnovljivih
izvora energije

Alokacija ESIF
(EUR)
664.792.165
307.952.676
970.000.000
531.810.805

5
Klimatske promjene i upravljanje rizicima
6
Zatita okolia i odrivost resursa
7
Povezanost i mobilnost
8
Socijalno ukljuivanje i zdravlje
9
Obrazovanje, vjetine i cjeloivotno uenje
Tehnika pomo
UKUPNO

245.396.147
1.987.360.608
1.310.205.755
356.500.000
270.914.791
236.112.612
6.881.045.559

- navedeni iznosi predstavljaju 85% ukupnog iznosa za pojedinu os


- preostalih 15% do punog iznosa za os izdvaja se iz prorauna RH

Prioriteti operativnog programa i raspodjela sredstava

5%
19%
Prioritetna os
1 Prioritetna os 2

4%

3%

10%
4%

Prioritetna os 3

Prioritetna os 4

14%

Prioritetna os 5

Prioritetna os 6

8%
Prioritetna os 7

Prioritetna os 8

Prioritetna os 9

Tehnika pomo

4%

29%

Upravljaka struktura
Tijela za provedbu operativnog programa
Upravljako tijelo
Posredniko tijelo
razine 1
Posredniko tijelo
razine 2

Upravlja i odgovara za cjelokupnu provedbu OP-a.


Planira sredstva, provodi mjere informiranja i vidljivosti,
priprema natjeajnu dokumentaciju za odabir projekata,
inicira strateke projekte, sudjeluje u izboru projekata koji
e se financirati, sudjeluje u procesima plaanja
korisnicima i povrata sredstava kod nepravilnosti, itd.
Sudjeluje u pripremi natjeajne dokumentacije i izboru
projekata, zakljuuje ugovor o dodjeli bespovratnih
sredstava s korisnikom, dnevno surauje s korisnikom i
savjetuje ga, provjerava izvrenje ugovornih obveza
korisnika i nadzire napredak projekta, ispituje sumnje na
nepravilnosti, odluuje o prihvatljivosti trokova tijekom
provedbe i inicira financijske korekcije (prva razina

kontrole troenja sredstava ESI fondova na razini projekta),


itd.
Detaljne informacije o ulogama pojedinih tijela kao i njihove nazive moete
vidjeti u Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole koritenja
Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i
Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta.
Vie informacija o Operativnom programu Konkurentnost i
kohezija 2014.-2020. moete pronai na:
www.mrrfeu.hr
www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Uinkoviti ljudski


potencijali 2014.-2020.
Cilj operativnog programa
Osnovni cilj Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali je
pridonijeti rastu zapoljavanja i jaanju socijalne kohezije u Hrvatskoj.
Operativnim su programom razraena ulaganja u etiri temeljna podruja:
mjere za potporu pristupu odrivom i kvalitetnom zapoljavanju
nezaposlenih osoba, osiguravanje usklaenja znanja i vjetina s potrebama
trita rada, aktivnosti vezane uz podruje socijalnog ukljuivanja te
potpora javnoj upravi (razvoj e-uprave, borba protiv korupcije i sl.).
Ukupna alokacija i izvori financiranja
Ukupna vrijednost Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali
2014.-2020. je 1,85 milijardi eura, od ega se 1,58 milijardi financira iz
prorauna Europske unije, ukljuujui 66 milijuna eura iz Inicijative za
zapoljavanje mladih.
Europski socijalni fond jedan je od temeljnih strukturnih instrumenta
Europske unije kojim se dravama lanicama prua potpora za ulaganje u
ljudski kapital i jaanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Aktivnosti
financirane iz sredstava Europskog socijalnog fonda pomau ljudima da
unaprijede svoje vjetine i lake se integriraju na trite rada, usmjerene
su na borbu protiv siromatva i socijalne iskljuenosti te na poboljanje
uinkovitosti javne uprave.

Raspodjela sredstava EU po prioritetnim osima


Alokacija ESIF
(EUR)

Prioritetna os

Visoka zapoljivost i mobilnost radne snage

532.933.273

Socijalno ukljuivanje

328.000.000

Obrazovanje i cjeloivotno uenje

450.000.000

Dobro upravljanje

191.276.944

Tehnika pomo

80.000.000

Ukupno

1.582.210.217

Prioriteti operativnog programa i raspodjela sredstava

12%

5%
34%

Prioritetna os 1

Prioritetna os 2

Prioritetna os 3

Prioritetna os 4

28%
Tehnika pomo

21%

- navedeni iznosi predstavljaju 85% ukupnog iznosa za pojedinu os


- preostalih 15% do punog iznosa za os izdvaja se iz prorauna RH

Upravljaka struktura
Tijela za provedbu operativnog programa
Upravljako tijelo

Upravlja i odgovara za cjelokupnu provedbu OP-a.

Posredniko tijelo
razine 1

Planira sredstva, provodi mjere informiranja i vidljivosti,


priprema natjeajnu dokumentaciju za odabir projekata,
inicira strateke projekte, sudjeluje u izboru projekata koji
e se financirati, sudjeluje u procesima plaanja
korisnicima i povrata sredstava kod nepravilnosti, itd.

Posredniko tijelo
razine 2

Sudjeluje u pripremi natjeajne dokumentacije i izboru


projekata, zakljuuje ugovor o dodjeli bespovratnih
sredstava s korisnikom, dnevno surauje s korisnikom i
savjetuje ga, provjerava izvrenje ugovornih obveza
korisnika i nadzire napredak projekta, ispituje sumnje na
nepravilnosti, odluuje o prihvatljivosti trokova tijekom
provedbe i inicira financijske korekcije (prva razina kontrole
troenja sredstava ESI fondova na razini projekta), itd.

Detaljne informacije o ulogama pojedinih tijela kao i njihove nazive moete


vidjeti u Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole koritenja
Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i
Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta.

Vie informacija o Operativnom programu Uinkoviti ljudski


potencijali 2014.-2020. moete pronai na:
www.mrms.hr
www.strukturnifondovi.hr

Operativni program za pomorstvo i


ribarstvo 2014. - 2020.
Cilj operativnog programa
Programom se provode ciljevi Zajednike ribarstvene politike (ZRP) kroz
promicanje konkurentnog, okolino i gospodarski odrivog i drutveno
odgovornog ribarstva i akvakulture, uravnoteenog i ukljuivog
teritorijalnog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih podruja te poticanje
razvoja i provedbe Integrirane pomorske politike (IPP) Unije na nain koji
nadopunjuje kohezijsku politiku i ZRP.
Sveobuhvatan cilj Zajednike ribarstvene politike (ZRP) je osigurati da
aktivnosti ribarstva i akvakulture doprinose dugoronim, odrivim uvjetima
koji se odnose na okoli i koji su potrebni za gospodarski i socijalni razvoj.
Ukupna alokacija i izvori financiranja
Operativni program za pomorstvo i ribarstvo financirat e se sredstvima
Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) u iznosu od
252.643.138 eura. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo je financijski
instrument Europske unije za pomo u ostvarivanju ciljeva iz Zajednike
ribarstvene politike (ZRP) za programsko razdoblje 2014.-2020.

Raspodjela sredstava EU po prioritetnim osima


PRIORITE
T1
PRIORITE
T 2.
PRIORITE
T3

Poticanje okolinog odrivog, resursno uinkovitog,


inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog
ribarstva
Poticanje okolino odrive, resursno uinkovite,
inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene
akvakulture
Poticanje provedbe ZRP-a

Alokacija EFPR
(EUR)
86.827.381
55.261.186
34.824.000

PRIORITE
T4
PRIORITE
T5
PRIORITE
T6

Poveanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije

18.954.045

Poticanje stavljanja na trite i prerade

40.617.938

Poticanje provedbe integrirane pomorske politike


Tehnika pomo

1.000.000
15.158.588

UKUPNO

252.643.138

Prioriteti operativnog programa i raspodjela sredstava

16%

6%

34%

8%
Prioritet 1

Prioritet 2

Prioritet 3

Prioritet 4

Prioritet 5

Prioritet 6

Tehnika pomo

14%
22%

Upravljaka struktura
Tijela za provedbu programa
Upravljako tijelo

Posredniko tijelo

Tijelo za ovjeravanje

Tijelo za reviziju

Upravlja i odgovara za cjelokupnu provedbu operativnog


programa
Upravljako tijelo prenosi dio svojih funkcija Posrednikom
tijelu - Agenciji za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju, koja u ime Upravljakog tijela obavlja niz
funkcija propisanih Uredbom Vlade RH* (npr. objavljuje
natjeaje za pojedine mjere, vri administrativnu obradu
zahtjeva za potporu, vri sva plaanja korisnicima,
objavljuje upute za korisnike itd.)
Samostalna sluba za akreditaciju Agencije za plaanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i potvrivanje
provedbe programa potpore u ribarstvu tijelo je koje
podnosi Europskoj komisiji potrebnu dokumentaciju kako bi
se potvrdili izdaci koji se sufinanciraju iz EFPR.
Obavlja revizije sustava upravljanja i kontrole tijela
ukljuenih u provedbu operativnog programa te revizije
operacija, kao i ostale funkcije propisane Uredbom Vlade
RH*

Informacije o ulogama pojedinih tijela u sustavu upravljanja i kontrole ovim


operativnim programom moete vidjeti u Uredbi o tijelima u sustavu
upravljanja i kontrole za provedbu operativnog programa za pomorstvo i
ribarstvo.

Vie informacija o Operativnom programu za pomorstvo i


ribarstvo 2014.-2020. moete pronai na:
http://www.mps.hr/ribarstvo/
www.strukturnifondovi.hr

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje


2014. 2020.
Ciljevi Programa
Ciljevi Programa ruralnog razvoja obuhvaaju poticanje konkurentnosti
poljoprivrede, osiguranje odrivog upravljanja prirodnim resursima i
klimatskim promjenama te postizanje uravnoteenog teritorijalnog razvoja
ruralnih podruja, ukljuujui stvaranje i ouvanje radnih mjesta.
Zajednika poljoprivredna politika (ZPP) predstavlja jedno od najznaajnijih
podruja djelovanja institucija Europske unije. Ruralni razvoj, kao drugi
stup ZPP-a financiran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za
ruralni razvoj (EPFRR).
Ukupna alokacija i izvori financiranja
Ukupna alokacija za Program ruralnog razvoja 2014.-2020. iznosi 2,383
milijarde eura, od ega e se 2,026 milijardi eura financirati iz
Europskog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a ostatak iz sredstava
nacionalnog prorauna Republike Hrvatske.

Raspodjela sredstava EU prema prioritetima Programa


Promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi,
umarstvu i ruralnim podrujima

sredstva za
postizanje ciljeva
u okviru
Prioritet 1
Prioriteta 1
rasporeena su
unutar prioriteta
2-6
Prioritet 2 Poveanje odrivosti poljoprivrednih gospodarstava 600.545.085,72
te konkurentnosti svih vrsta poljoprivrednih
djelatnosti u svim regijama, promovirajui pri tome
i inovacijske poljoprivredne tehnologije, kao i

Prioritet 3
Prioritet 4
Prioritet 5

Prioritet 6
TEHNIKA
UKUPNO

odrivo upravljanje umama


Promicanje organiziranja lanca prehrane,
237.632.367,48
ukljuujui preradu i trenje poljoprivrednih
proizvoda, dobrobit ivotinja te upravljanje rizicima
u poljoprivredi
Obnavljanje, ouvanje i poboljanje ekosustava
561.119.748,96
vezanih uz poljoprivredu i umarstvo
Promicanje uinkovitosti resursa i pomaka prema 170.508.210,00
klimatski elastinom gospodarstvu s niskom
razinom ugljika u poljoprivrednom, prehrambenom
i umarskom sektoru
Promicanje socijalne ukljuenosti, smanjenje
401.382.525,79
siromatva i gospodarski razvoj u ruralnim
podrujima
POMO
55.034.562,05
2.026.222.500,00

Prioriteti programa i raspodjela sredstava

20%
Prioritet 1*

Prioritet 2

3%
Prioritet 3

30%

Prioritet 4

Prioritet 5

Prioritet 6

8%
28%

12%

Tehnika pomo

* Sredstva za postizanje ciljeva u okviru Prioriteta 1 rasporeena su unutar prioriteta 2-6

Strukture upravljanja i kontrole

Nadleno tijelo

Upravljako tijelo

Naziv nadlenog
tijela

Obveze nadlenih tijela

Ministarstvo
poljoprivrede, Uprava
za upravljanje EU
fondom za ruralni
razvoj, EU i
meunarodnu suradnju

Upravljako tijelo odgovorno je za koordinaciju


cjelovitog
sustava
upravljanja
PRR
radi
uinkovitog
i
transparentnog
koritenja
financijskih
sredstava.
Prati
provedbu
i
evaluaciju
Programa,
izrauje
izvjea,
koordinira rad Odbora za praenje, izrauje
Strategiju informiranja i promidbe te osigurava
da svi dionici u provedbi, dobiju informacije o
Programu.

Tijelo za
ovjeravanje

Akreditirana
agencija za
plaanje

Agencija za reviziju
sustava provedbe
programa Europske
unije (ARPA)

ARPA je zaduena za reviziju aktivnosti vezanih


uz APPRRR, ukljuujui provjeru ispunjavanja
akreditacijskih kriterija, te je duna potvrditi
istinitost, potpunost i tonost rauna (faktura),
uzimajui u obzir utvrene sustave upravljanja i
kontrole

Agencija za plaanja u
poljoprivredi, ribarstvu i Agencija za Plaanja odgovorna je za izvrenje
plaanja za potporu mjerama unutar Zajednike
ruralnom razvoju
poljoprivredne politike. Odobrava i izvrava
plaanja, vodi kontrolu preuzetih obveza i
izvrenih te je
odgovorna za upravljanje i
kontrolu izdataka.

Detaljne informacije o ulogama pojedinih tijela kao i njihove nazive moete


vidjeti u Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole koritenja
Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
Vie informacija o Programu ruralnog razvoja RH za razdoblje
2014. 2020. moete pronai na:
www.mps.hr
www.apprrr.hr
www.strukturnifondovi.hr