You are on page 1of 23

Velike mogunosti

za razvoj Hrvatske
Prof.dr.sc. Branko Gri,
potpredsjednik Vlade i ministar
regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije

Zagreb, 24. oujka 2015.


Ulaganje u
budunost
Europska unija

EU fondovi svih
generacija
Sredstva iz EU fondova
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Glavni ciljevi RH 2014.2020

Zapoljavanje
Konkurentno gospodarstvo
Ravnomjerni razvoj svih hrvatskih krajeva
Jednake mogunosti za sve

Vie od 96 milijardi kuna za podrku


ostvarenju ovih ciljeva
- od toga 81 milijarda kuna iz Europskih
strukturnih i investicijskih fondova i 15
milijardi kuna nacionalnog sufinanciranja

Strateki okvir
Sporazum o partnerstvu (izmeu RH i
Europske
komisije)
predstavlja
okvir
za
koritenje sredstava - usvojen u listopadu 2014.
Provodi se kroz 4 operativna programa:
1.Konkurentnost i kohezija usvojen u prosincu
2014.
2.Uinkoviti ljudski
prosincu 2014.

potencijali

usvojen

3.Operativni program za ribarstvo u proceduri


4.Program ruralnog razvoja u proceduri

Europski strukturni i investicijski fondovi za


HRVATSKU
ESIF 2014.-2020.

EU alokacija
EUR

HR
sufinanciranje
EUR

Ukupno
EUR

1. Europski fond za regionalni


razvoj (EFRR)

4.321.499.588

762.617.633

5.084.117.221

2. Kohezijski fond (KF)

2.559.545.971

451.684.602

3.011.230.573

3. Europski socijalni fond


(ESF)

1.516.033.073

255.856.932

1.705.712.861

4. Europski poljoprivredni
fond za ruralni razvoj
(EPFRR)

2.026.225.500

357.000.000

2.383.225.500

252.643.138

100.033.514

352.676.652

5. Europski fond za
pomorstvo i ribarstvo (EFPR)
UKUPNO

10.675.944.270

1.927.192.681 12.536.962.807

Vano je znati
EU fondovi postaju najvaniji izvor javnih investicija,
te znaajna poluga poticanja privatnih investicija
Sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova
elimo osigurati dugorono odrivi gospodarski rast i
zapoljavanje, osobito mladih
Vano nam je maksimalno iskoristiti sredstva tako da
ulaemo u ona podruja koja e svim graanima u svim
krajevima Hrvatske pruiti nove mogunosti i
poboljati kvalitetu ivota
U skladu s glavnim ciljevima, odabrali smo prioritete
ulaganja, meu kojima su podrka poduzetnicima,
novo zapoljavanje, bolja prometna povezanost,
inovacije, ist okoli, ravnomjerni regionalni
razvoj....

Prioriteti
1. Potaknuti potencijal za pametni rast
2. Poveati pokrivenost irokopojasnom mreom i poticati
koritenje e-usluga
3. Poveati
konkurentnosti
poljoprivredi i ribarstvu

MSP-ova,

ukljuujui

4. Poveati energetsku uinkovitost i koritenje obnovljivih


izvora energije
5. Smanjiti osjetljivosti na klimatske promjene i poboljati
mjere zatite
6. Ispunjavanje
otpadom

EU

standarda

7. Ouvanje bioloke
Naturom 2000

gospodarenju

raznolikosti

odrivo

vodama

upravljanje

8. Razvoj multimodalnih i interoperabilnih prometnih veza


9. Poveati zapoljivost

Tko su glavni korisnici


i to moemo oekivati od ESI?

Poduzetnici
Poljoprivrednici i ribari
Graani, osobito nezaposleni
Jedinice lokalne i regionalne samouprave
Organizacije civilnog drutva
Javni sektor

ZA poduzetnitvo
Mali ste ili srednje velik poduzetnik i elite
proiriti proizvodne kapacitete, nabaviti novi
stroj ili pak poveati razinu i kvalitetu usluga u
svom hotelu!
elite investirati u inovacije, u istraivanje i
razvoj novih proizvoda ili usluga, investirati u
nove tehnologije
Zaduujete se u banci, a nemate dovoljno
instrumenata osiguranja
I jo puno drugih mogunosti

ZA poduzetnitvo (2)
Gotovo 8 milijardi kuna za poveanje
konkurentnosti MSP:
Izgradnju proizvodnih kapaciteta i opremanje
Povoljnije financijske instrumente
Inovacije i ulaganja u istraivanje i razvoj
Turizam (hoteli, marine, kampovi i tematski
parkovi)
Savjetodavne i druge usluge poduzetnikih
potpornih institucija
Izlaz na nova, inozemna trita
Poticanje
start-upa
i
osiguranje
opstanka
postojeih poduzea, ukljuivo poljoprivredu i
ribarstvo

ZA nezaposlene
elite se dodatno obrazovati kako biste
lake doli do posla ili postali konkurentni
na tritu rada
Potrebna Vam je potpora za prvo
zapoljavanje, praksa ili dokvalifikacija
U tome e vam pomoi Operativni
program
Uinkoviti
ljudski
potencijali koji se sufinancira iz
Europskog socijalnog fonda prvi natjeaji
oekuju se u treem tromjeseju 2015.

ZA zapoljavanje
Preko 4,5 milijardi kuna ciljano za:
Mjere za zapoljavanje mladih
Odrivo samozapoljavanje, pogotovo ena
Potpore
mjesta

poslodavcima

za

ouvanje

radnih

Zapoljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba


Osposobljavanja i prekvalifikacije, poveanje
digitalne pismenosti
Zapoljavanje
u
ruralnim,
ribolovnim podrujima

obalnim

Dodatne mogunosti kroz


Garanciju za mlade
Zapoljavanje mladih jedan je od kljunih
ciljeva Vlade
Ako ste mlai od 30 godina, iskoristite paket mjera
Garancije za mlade ali i ostale izravne
potpore iz tog programa
Uz sufinanciranje iz dravnog prorauna i EU
sredstva, za uspostavu Garancije za mlade
Hrvatska ima na raspolaganju 1,4 mlrd. HRK
Garancija za mlade e omoguiti brzu aktivaciju
mladih na tritu rada
Osobama do 30 godina starosti bit e ponuen
posao, naukovanje, vjebenitvo, odnosno
pripravnitvo ili nastavak obrazovanja

ZA obrazovanje
u skladu s potrebama na tritu rada
Preko 5,5 milijardi kuna ciljano za:
Podizanje kvalitete tercijarnog obrazovanja
Studentski smjetaj
Digitalno zrele kole (e-programi i IKT oprema)
Kvalitetno
strukovno
obrazovanje
i
osposobljavanje
Stipendiranje studenata (STEM podruja, slabiji
socio-ekonomski status)
Pomonike u nastavi za uenike s tekoama u
redovnim kolama
Djecu u nepovoljnom socio-ekonomskom poloaju u
predkolskom obrazovanju

ZA lokalnu zajednicu
i ravnomjeran razvoj svih hrvatskih krajeva
elite ist i zdrav okoli
elite ukloniti i zadnju crnu jamu i spojiti sva
kuanstva na moderni kanalizacijski sustav
elite se rijeiti odlagalita otpada s kojih se ire
neugodni mirisi
elite obnoviti
javne i privatne zgrade i kue, a
istovremeno utedjeti na potronji energije
elite obnoviti povijesno-kulturne objekte i poveati
turistiku ponudu lokalne zajednice
elite pristup brzom internetu
elite ekoloki prihvatljiv javni prijevoz

ZA lokalnu zajednicu (2)


Najvie sredstava za JLRS je usmjereno za:
-

vodno gospodarstvo (opskrba i odvodnja)

7,6 mlrd. HRK

- zbrinjavanje otpada

3,6 mlrd. HRK

- razvoj infrastrukture na ruralnim podrujima

2 mlrd. HRK

- prirodnu i kulturnu batinu


- irokopojasni pristup

1,8 mlrd. HRK


1,5 mlrd. HRK

Kroz integrirana teritorijalna ulaganja za:


- odrivi urbani razvoj
HRK

(4 velika grada)

- regeneraciju ratom pogoenih podruja

(6 jedinica LS)

2,6 mlrd.
0,91 mlrd. HRK

ZA hrvatsko selo i
poljoprivredu
Godinje 2,7 mlrd. HRK kroz Program ruralnog
razvoja
(investicije, LAG-ovi, vodnokomunalna
infrastruktura, umarstvo, proizvodnja i prerada
prehrambenih proizvoda, promocija, edukacije)
Po prvi put programi za male i mlade
poljoprivrednike
Izgradnja sustava obrane od poplava
Navodnjavanje poljoprivrednih povrina, te pomo u
razminiranju ruralnih poljoprivrednih povrina
Osigurano je ukupno 9,2 mlrd. HRK za izravne
potpore poljoprivrednicima
Restrukturiranje, modernizacija i poveanje dodane
vrijednosti proizvoda u poljoprivredi i ribarstvu

ZA bolju prometnu
povezanost
Iz OPKK 2014-2020 za sektor prometa ukupno je
predvieno 9,9 milijardi kuna
Iz CEF-a (Instrument za povezivanje Europe) na
raspolaganju dodatnih 3,5 milijardi kuna
Modernizacija eljeznikih koridora koji spajaju
Hrvatsku sa srednjom i istonom Europom
Neprekinuta
cestovna
veza
s
razdvojenim
teritorijem june Hrvatske
Razvoj zranih luka
Projekti urbane i regionalne mobilnosti te ekoloki
standardi u javnom prijevozu
Razvoj unutarnjih plovnih puteva

ZA socijalnu jednakost i
smanjenje
rizika od siromatva
Gotovo 7,6 milijardi kuna, od toga najvie za:
Reaktivacija i smanjenje prepreka za zapoljavanje osoba
koje su najvie pogoene siromatvom i socijalnom
iskljuenosti
Borba protiv svih oblika diskriminacije
Prijelaz s institucionalne skrbi na skrb u zajednici
kroz deinstitucionalizaciju pruatelja usluga socijalne skrbi
osobama s invaliditetom te djeci i mladima
Poboljanje kvalitete zdravstvene skrbi i prevencije, te
smanjenje trokova zdravstvenog sustava
Unaprijediti socijalno poduzetnitvo i socijalne inovacije

ZA bolje javne usluge


Preko 1,4 milijarde kuna ciljano za:
Poboljanje postojeih i razvoj novih javnih eusluga
Smanjenje administrativnog optereenja
za graane i tvrtke
Jaanje uinkovitosti pravosua
Promicanje transparentne i uinkovite javne
nabave na sredinjoj i lokalnim razinama
Razvoj kvalitetnijeg okvira za upravljanje
ljudskim potencijalima u javnoj upravi dio
sveobuhvatne reforme javne uprave

ZA organizacije civilnog
drutva
elite razviti kapacitete svoje organizacije da
biste pomogli svojoj lokalnoj zajednici
Niz je mogunosti: Razvoj kapaciteta OCD-a
za uinkoviti dijalog i partnerstvo s
javnom upravom u oblikovanju i provoenju
reformi
Pruanje obrazovnih aktivnosti, te usluga za
potrebe deinstitucionalizacije
Poveanje zapoljivosti i zapoljavanje ranjivih
skupina

Pomo krajnjim korisnicima u


sufinanciranju i predfinanciranju
Pomo
za
sufinanciranje
Poseban
fond
za
sufinanciranje
provedbe EU projekata
na
razini
JLS
s
godinjim proraunom
od oko 150-160 mil.
HRK
Za slabije razvijena
podruja na stavci
MRRFEU-a 30 mil.
HRK
Povoljne
kreditne
linije HBOR-a prate
OPKK
i
Program

Hvala na
pozornosti!

Zagreb, 24. oujka 2015.


Ulaganje u
budunost
Europska unija