Velike mogućnosti

za razvoj Hrvatske
Prof.dr.sc. Branko Grčić,
potpredsjednik Vlade i ministar
regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije

Zagreb, 24. ožujka 2015.
Ulaganje u
budućnost
Europska unija

EU fondovi svih
generacija
Sredstva iz EU fondova
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Glavni ciljevi RH 2014.2020Zapošljavanje
Konkurentno gospodarstvo
Ravnomjerni razvoj svih hrvatskih krajeva
Jednake mogućnosti za sve

• Više od 96 milijardi kuna za podršku
ostvarenju ovih ciljeva
- od toga 81 milijarda kuna iz Europskih
strukturnih i investicijskih fondova i 15
milijardi kuna nacionalnog sufinanciranja

Strateški okvir
• Sporazum o partnerstvu (između RH i
Europske
komisije)
predstavlja
okvir
za
korištenje sredstava - usvojen u listopadu 2014.
Provodi se kroz 4 operativna programa:
1.Konkurentnost i kohezija – usvojen u prosincu
2014.
2.Učinkoviti ljudski
prosincu 2014.

potencijali

usvojen

u

3.Operativni program za ribarstvo – u proceduri
4.Program ruralnog razvoja – u proceduri

Europski strukturni i investicijski fondovi za
HRVATSKU
ESIF 2014.-2020.

EU alokacija
EUR

HR
sufinanciranje
EUR

Ukupno
EUR

1. Europski fond za regionalni
razvoj (EFRR)

4.321.499.588

762.617.633

5.084.117.221

2. Kohezijski fond (KF)

2.559.545.971

451.684.602

3.011.230.573

3. Europski socijalni fond
(ESF)

1.516.033.073

255.856.932

1.705.712.861

4. Europski poljoprivredni
fond za ruralni razvoj
(EPFRR)

2.026.225.500

357.000.000

2.383.225.500

252.643.138

100.033.514

352.676.652

5. Europski fond za
pomorstvo i ribarstvo (EFPR)
UKUPNO

10.675.944.270

1.927.192.681 12.536.962.807

Važno je znati
• EU fondovi postaju najvažniji izvor javnih investicija,
te značajna poluga poticanja privatnih investicija
• Sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova
želimo osigurati dugoročno održivi gospodarski rast i
zapošljavanje, osobito mladih
• Važno nam je maksimalno iskoristiti sredstva tako da
ulažemo u ona područja koja će svim građanima u svim
krajevima Hrvatske pružiti nove mogućnosti i
poboljšati kvalitetu života
• U skladu s glavnim ciljevima, odabrali smo prioritete
ulaganja, među kojima su podrška poduzetnicima,
novo zapošljavanje, bolja prometna povezanost,
inovacije, čist okoliš, ravnomjerni regionalni
razvoj....

Prioriteti
1. Potaknuti potencijal za pametni rast
2. Povećati pokrivenost širokopojasnom mrežom i poticati
korištenje e-usluga
3. Povećati
konkurentnosti
poljoprivredi i ribarstvu

MSP-ova,

uključujući

u

4. Povećati energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih
izvora energije
5. Smanjiti osjetljivosti na klimatske promjene i poboljšati
mjere zaštite
6. Ispunjavanje
otpadom

EU

standarda

7. Očuvanje biološke
Naturom 2000

u

gospodarenju

raznolikosti

i

održivo

vodama

upravljanje

8. Razvoj multimodalnih i interoperabilnih prometnih veza
9. Povećati zapošljivost

i

Tko su glavni korisnici
i što možemo očekivati od ESI?

Poduzetnici
Poljoprivrednici i ribari
Građani, osobito nezaposleni
Jedinice lokalne i regionalne samouprave
Organizacije civilnog društva
Javni sektor

ZA poduzetništvo
• Mali ste ili srednje velik poduzetnik i želite
proširiti proizvodne kapacitete, nabaviti novi
stroj ili pak povećati razinu i kvalitetu usluga u
svom hotelu!
• Želite investirati u inovacije, u istraživanje i
razvoj novih proizvoda ili usluga, investirati u
nove tehnologije
• Zadužujete se u banci, a nemate dovoljno
instrumenata osiguranja
• I još puno drugih mogućnosti…

ZA poduzetništvo (2)
Gotovo 8 milijardi kuna za povećanje
konkurentnosti MSP:
• Izgradnju proizvodnih kapaciteta i opremanje
• Povoljnije financijske instrumente
• Inovacije i ulaganja u istraživanje i razvoj
• Turizam (hoteli, marine, kampovi i tematski
parkovi)
• Savjetodavne i druge usluge poduzetničkih
potpornih institucija
• Izlaz na nova, inozemna tržišta
• Poticanje
start-upa
i
osiguranje
opstanka
postojećih poduzeća, uključivo poljoprivredu i
ribarstvo

ZA nezaposlene
• Želite se dodatno obrazovati kako biste
lakše došli do posla ili postali konkurentni
na tržištu rada
• Potrebna Vam je potpora za prvo
zapošljavanje, praksa ili dokvalifikacija
• U tome će vam pomoći Operativni
program
„Učinkoviti
ljudski
potencijali“ koji se sufinancira iz
Europskog socijalnog fonda – prvi natječaji
očekuju se u trećem tromjesečju 2015.

ZA zapošljavanje
Preko 4,5 milijardi kuna ciljano za:
• Mjere za zapošljavanje mladih
• Održivo samozapošljavanje, pogotovo žena
• Potpore
mjesta

poslodavcima

za

očuvanje

radnih

• Zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba
• Osposobljavanja i prekvalifikacije, povećanje
digitalne pismenosti
• Zapošljavanje
u
ruralnim,
ribolovnim područjima

obalnim

i

Dodatne mogućnosti kroz
Garanciju za mlade
• Zapošljavanje mladih jedan je od ključnih
ciljeva Vlade
• Ako ste mlađi od 30 godina, iskoristite paket mjera
„Garancije za mlade“ ali i ostale izravne
potpore iz tog programa
• Uz sufinanciranje iz državnog proračuna i EU
sredstva, za uspostavu Garancije za mlade
Hrvatska ima na raspolaganju 1,4 mlrd. HRK
• Garancija za mlade će omogućiti brzu aktivaciju
mladih na tržištu rada
• Osobama do 30 godina starosti bit će ponuđen
posao, naukovanje, vježbeništvo, odnosno
pripravništvo ili nastavak obrazovanja

ZA obrazovanje
u skladu s potrebama na tržištu rada
Preko 5,5 milijardi kuna ciljano za:
• Podizanje kvalitete tercijarnog obrazovanja
• Studentski smještaj
• Digitalno zrele škole (e-programi i IKT oprema)
• Kvalitetno
strukovno
obrazovanje
i
osposobljavanje
• Stipendiranje studenata (STEM područja, slabiji
socio-ekonomski status)
• Pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u
redovnim školama
• Djecu u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju u
predškolskom obrazovanju

ZA lokalnu zajednicu
i ravnomjeran razvoj svih hrvatskih krajeva
• Želite čist i zdrav okoliš
• Želite ukloniti i zadnju „crnu jamu” i spojiti sva
kućanstva na moderni kanalizacijski sustav
• Želite se riješiti odlagališta otpada s kojih se šire
neugodni mirisi
• Želite obnoviti
javne i privatne zgrade i kuće, a
istovremeno uštedjeti na potrošnji energije
• Želite obnoviti povijesno-kulturne objekte i povećati
turističku ponudu lokalne zajednice
• Želite pristup brzom internetu
• Želite ekološki prihvatljiv javni prijevoz

ZA lokalnu zajednicu (2)
Najviše sredstava za JLRS je usmjereno za:
-

vodno gospodarstvo (opskrba i odvodnja)

7,6 mlrd. HRK

- zbrinjavanje otpada

3,6 mlrd. HRK

- razvoj infrastrukture na ruralnim područjima

2 mlrd. HRK

- prirodnu i kulturnu baštinu
- širokopojasni pristup

1,8 mlrd. HRK
1,5 mlrd. HRK

Kroz integrirana teritorijalna ulaganja za:
- održivi urbani razvoj
HRK

(4 velika grada)

- regeneraciju ratom pogođenih područja

(6 jedinica LS)

2,6 mlrd.
0,91 mlrd. HRK

ZA hrvatsko selo i
poljoprivredu
• Godišnje 2,7 mlrd. HRK kroz Program ruralnog
razvoja
(investicije, LAG-ovi, vodnokomunalna
infrastruktura, šumarstvo, proizvodnja i prerada
prehrambenih proizvoda, promocija, edukacije…)
• Po prvi put programi za male i mlade
poljoprivrednike
• Izgradnja sustava obrane od poplava
• Navodnjavanje poljoprivrednih površina, te pomoć u
razminiranju ruralnih poljoprivrednih površina
• Osigurano je ukupno 9,2 mlrd. HRK za izravne
potpore poljoprivrednicima
• Restrukturiranje, modernizacija i povećanje dodane
vrijednosti proizvoda u poljoprivredi i ribarstvu

ZA bolju prometnu
povezanost
• Iz OPKK 2014-2020 za sektor prometa ukupno je
predviđeno 9,9 milijardi kuna
• Iz CEF-a (Instrument za povezivanje Europe) na
raspolaganju dodatnih 3,5 milijardi kuna
• Modernizacija željezničkih koridora koji spajaju
Hrvatsku sa srednjom i istočnom Europom
• Neprekinuta
cestovna
veza
s
razdvojenim
teritorijem južne Hrvatske
• Razvoj zračnih luka
• Projekti urbane i regionalne mobilnosti te ekološki
standardi u javnom prijevozu
• Razvoj unutarnjih plovnih puteva

ZA socijalnu jednakost i
smanjenje
rizika od siromaštva
Gotovo 7,6 milijardi kuna, od toga najviše za:
• Reaktivacija i smanjenje prepreka za zapošljavanje osoba
koje su najviše pogođene siromaštvom i socijalnom
isključenosti
• Borba protiv svih oblika diskriminacije
• Prijelaz s institucionalne skrbi na skrb u zajednici –
kroz deinstitucionalizaciju pružatelja usluga socijalne skrbi
osobama s invaliditetom te djeci i mladima
• Poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi i prevencije, te
smanjenje troškova zdravstvenog sustava
• Unaprijediti socijalno poduzetništvo i socijalne inovacije

ZA bolje javne usluge
Preko 1,4 milijarde kuna ciljano za:
• Poboljšanje postojećih i razvoj novih javnih eusluga
• Smanjenje administrativnog opterećenja
za građane i tvrtke
• Jačanje učinkovitosti pravosuđa
• Promicanje transparentne i učinkovite javne
nabave na središnjoj i lokalnim razinama
• Razvoj kvalitetnijeg okvira za upravljanje
ljudskim potencijalima u javnoj upravi – dio
sveobuhvatne reforme javne uprave

ZA organizacije civilnog
društva
• Želite razviti kapacitete svoje organizacije da
biste pomogli svojoj lokalnoj zajednici
• Niz je mogućnosti: Razvoj kapaciteta OCD-a
za učinkoviti dijalog i partnerstvo s
javnom upravom u oblikovanju i provođenju
reformi
• Pružanje obrazovnih aktivnosti, te usluga za
potrebe deinstitucionalizacije
• Povećanje zapošljivosti i zapošljavanje ranjivih
skupina

Pomoć krajnjim korisnicima u
sufinanciranju i predfinanciranju
Pomoć
za
sufinanciranje
Poseban
fond
za
sufinanciranje
provedbe EU projekata
na
razini
JLS
s
godišnjim proračunom
od oko 150-160 mil.
HRK
Za slabije razvijena
područja na stavci
MRRFEU-a 30 mil.
HRK
Povoljne
kreditne
linije HBOR-a prate
OPKK
i
Program

Hvala na
pozornosti!

Zagreb, 24. ožujka 2015.
Ulaganje u
budućnost
Europska unija