You are on page 1of 21

OPERATIVNI PROGRAM

KONKURENTNOST I KOHEZIJA
2014.-2020.
prof.dr.sc. Branko Gri,
potpredsjednik Vlade Republike
Hrvatske

Partnerski sporazum
izmeu Republike Hrvatske i Europske Komisije
2014.-2020.

Partnerski
sporazum
izmeu
Republike
Hrvatske i Europske komisije donesen je 30.
listopada 2014. predstavlja okvir za
koritenje
Europskih
strukturnih
i
investicijskih fondova 2014.-2020. (ESIF) u
RH
ukupna alokacija iz ESIF-a za RH za 2014.2020. je 10,676 milijardi eura, od tog iznosa:
8,397 milijarde eura za ciljeve kohezijske
politike,
2,026 milijarde eura za poljoprivredu i
ruralni razvoj, te

Raspodjela alokacije iz ESIF-a za


RH 2014.-2020.
ESI fond

Alokacija
(EUR)

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

4.321.499.58
8

Kohezijski fond

2.559.545.97
1

Europski socijalni fond (ESF)

1.516.033.07
3

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj


(EPFRR)

2.026.222.50
0

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)

252.643.138

UKUPNO

10.675.944.2

Operativni programi za provedbu


Kohezijske politike EU-a 2014.-2020.
Hrvatska pripremila dva Operativna programa
za provedbu Kohezijske politike EU-a:
OP Konkurentnost i kohezija - ukupan iznos
- 6,881 milijardi eura, donesen 12. prosinca
2014. (odobrili VRH i EK)
OP Uinkoviti ljudski potencijali ukupan
iznos 1,582 milijardi eura, donesen 18.
prosinca 2014. (odobrili VRH i EK)

Operativni program Konkurentnost i kohezija


2014.-2020. (OPKK)

Europska komisija odobrila OPKK meu prvih 50 od


ukupno 205 zaprimljenih prijedloga operativnih
programa drava lanica EU-a,
Hrvatskoj je na raspolaganju 6,881 milijardi eura
sredstava EU-a za ulaganje u rast i razvoj, od tog
iznosa:
vie od 3,5 milijardi eura za: zatitu okolia (vodnokomunalna infrastruktura i zbrinjavanje otpada),
prometnu infrastrukturu i prilagodbu klimatskim
promjenama;
vie od 2,7 milijardi eura za konkurentnost:
istraivanje
i
inovacije,
informacijske
i
telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i
srednjih poduzea, niskougljino gospodarstvo i
obrazovanje;

OPKK 2014.-2020. Raspodjela sredstava EU-a po prioritetnim


osima
- navedeni iznosi predstavljaju 85% ukupnog iznosa za pojedinu os
- preostalih 15% do punog iznosa za os izdvaja se iz prorauna RH

Alokacija
ESIF (EUR)

Prioritetna os
1. Jaanje gospodarstva
inovacija

primjenom

istraivanja

664.792.165

2. Koritenje informacijske i komunikacijske tehnologije

307.952.676

3. Poslovna konkurentnost

970.000.000

4. Promicanje energetske
izvora energije

uinkovitosti

5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima

obnovljivih

531.810.805
245.396.147

6. Zatita okolia i odrivost resursa

1.987.360.608

7. Povezanost i mobilnost

1.310.205.755

8. Socijalno ukljuivanje i zdravlje

356.500.000

9. Obrazovanje, vjetine i cjeloivotno uenje

270.914.791

10. Tehnika pomo


Ukupno

236.112.612
6.881.045.55
9

OPKK 2014.-2020.
Veliki infrastrukturni projekti u pripremi
Projekti za koje su ve raspisani natjeaji za izvoenje radova:
Naziv projekta

VRIJEDNOST (HRK)

1. Izgradnja drugog kolosijeka i rekonstrukcija pruge Dugo Selo Krievci


1.299.938.785
2. Izgradnja i opremanje Regionalnog centra za razvoj poduzetnikih kompetencija
229.500.000
3. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Nova Gradika
126.764.014
4. Gradnja studentskog doma u Rijeci
112.000.000
5. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture upanja
69.990.411
UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST:
1.838.193.210

OPKK 2014.-2020.
Veliki infrastrukturni projekti u pripremi

Poticanje povoljnog okruenja za razvoj poduzetnitva

Aktivnosti koje e biti podrane:


Uspostava novih i razvoj postojeih financijskih instrumenata,
kao to su:
jamstva za zajmove banaka; zajmovi novonastalim, mikro i
malim poduzeima (mikro-zajmovi) za ulaganja u dugotrajnu
imovinu i kombinaciju dugotrajne imovine i radnog kapitala;
pruanje povoljnih zajmova MSP-ovima za ulaganja povezana
s razvojem i uvoenjem znaajno izmijenjenih ili novih
proizvoda ili usluga ili postupaka proizvodnje,
pojedinana jamstva za MSP-ove usmjerene na ulaganja i rast
pokretanje fondova rizinog kapitala
jaanje potpornih poduzetnikih institucija, kvalitete i
dostupnosti njihovih usluga
razvoj poslovne infrastrukture koja donosi izravnu korist MSP
ovima (prema analizi postojeih infrastrukturnih kapaciteta na
odreenom podruju)

Mogunosti ulaganja za poduzetnike


Naglasak na jaanju konkurentnosti malog i srednje velikog poduzetnitva
(MSP), mogue sufinanciranje ulaganja u:

Podrka projektima istraivanja i razvoja iji su nositelji poduzea,


ukljuujui i velika poduzea;

Potpora ugovornim projektima istraivanja i razvoja poduzea,


posebno MSP-a;

Potpora za suradnike projekte istraivanja i razvoja, poduzea i


znanstveno-istraivakih institucija;

Proirenje proizvodnih kapaciteta te razvoj novih proizvoda i usluga;

Potpora poduzeima za potrebe udovoljavanja normama i


standardima za proizvode/usluge/procese, s ciljem poveanja
konkurentnosti i pristupa meunarodnim tritima;

Unapreenje meusobne suradnje MSP-ova u svrhu jaanja


njihovog trinog poloaja;

Poveanje konkurentnosti i uinkovitosti poduzea kroz poveano


koritenje IKT-a;

Internacionalizacija brzorastuih i inovativnih poduzea;

Promicanje inovativnosti u MSP-a, i drugo

Mogunosti za jedinice lokalne i regionalne


samouprave

Primjeri aktivnosti:
razvoj agregacijske mree slijedee generacije (NGN) i spajanje javnih
ustanova na mree, u bijelim i sivim podrujima
ulaganja u mreu toplinarstva renovacija i modernizacija, ukljuujui
mjere usmjerene smanjivanju gubitka topline, vode i pare;
mjere poveavanja uinkovitosti sustava javne rasvjete,
obnova kulturnih dobara (arheoloki lokaliteti, industrijska batina,
utvrde, dvorci i kurije, palae, tradicijsko graditeljstvo) te gradnja
vezane infrastrukture kao i poboljanje usluga na lokacijama kulturne
batine, te stvaranje novih usluga koje e doprinijeti integriranom
razvoju turizma;
poboljanje sustava upravljanja kulturnom batinom izradom planova
upravljanja, te konzervatorskih analiza i smjernica ;
poveanje atraktivnosti i odrivog koritenja prirodne batine
mjere poboljanja kvalitete zraka u gradovima s preko 10 000
stanovnika
aktivnosti za uvoenje i poboljanje odvojenog skupljanja, oporabe,
recikliranja i ponovne upotrebe otpada
i mnoge druge!

Pomo kod sufinanciranja i predfinanciranja


projekata
Pomo za sufinanciranje
Izmjenama Zakona o financiranju JLRS-a, osigurava se uspostava
posebnog fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata s godinjim
proraunom od oko 180 milijuna kuna
Novim Zakonom o regionalnom razvoju utvruje se obveza osnivanja
posebnog fonda za sufinanciranje pripreme i provedbe projekata na
slabije razvijenim podrujima
Za 2015. je na stavci MRRFEU-a osigurano za tu svrhu 30 milijuna kuna

HBOR osigurava povoljne kreditne linije koji prate OPKK 2014.-2020.

Osiguranje predfinanciranja
Nositelju projekta iz dravnog prorauna (DP) osigurat e se avansne
uplate u iznosu do 30% vrijednosti projekta
Osigurat e se dovoljna likvidnost u DP-u za podmirenje svih daljnjih
plaanja na temelju ispostavljenih faktura bez obzira na tijek primitaka
iz prorauna Europske unije

NATJEAJI U NAJAVI

Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.2020.


(drugi poziv)

Objava poziva: oujak 2015.


OP Regionalna konkurentnost, EFRR
Prijavitelji:
javna
visoka
uilita,
javne
znanstvene
organizacije, jedinice regionalne
(podrune) samouprave
Kroz poziv e se financirati razvoj cjelokupne
projektne dokumentacije potrebne za uspjenu
prijavu za koritenje EU fondova (Kohezijska
politika) i daljnju provedbu infrastrukturnih
projekata vezanih za istraivanje, razvoj i inovacije.
Ukupna raspoloiva sredstva:
39.109.600,00 kn

Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu

Objava poziva (indikativno): veljaa/oujak 2015.


Financiranje: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.,
EFRR
Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici
Podruje ulaganja:
potpora za poetna ulaganja
razvoj novih kompetencija
investicije u nove i postojee proizvodne kapacitete,
ulaganja u suvremenu proizvodnu opremu, tehnologiju i
nove proizvode,
diversifikaciju i irenje poslovne djelatnosti
trajno otvoreni poziv do iskoritenja raspoloivih
sredstava u ukupnoj vrijednosti 147 milijuna eura
(1,23 milijarde kuna)

Poslovna konkurentnost najava natjeaja za


poduzetnike

Natjeaj za provedbu mjere M07 - Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim podrujima

Objava poziva (indikativno): do kraja prvog kvartala


2015. godine
Financiranje: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
2014. - 2020., Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave do 10 tisua
stanovnika
Podruje ulaganja:
Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i
naselja u ruralnim podrujima (Plana prostornog ureenja
JLS, Stratekog razvojnog plana JLS, Stratekih planova
razvoja pojedinih gospodarskih sektora)

Financijski pregled IPA i strukturnih fondova - na dan


23.1.2015.
Dodijeljeno: 1.269.125.324 EUR; Ugovoreno: 971.055.537 EUR;
Isplaeno: 492.328.275 EUR
Postotak ugovaranja: 76,51 %
1,400,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000

1,269,125,325
962,105,420

400,000,000
478,470,212

200,000,000
0

Dodijeljeno

Ugovoreno

Isplaeno

Napomena:
Prema pravilu N+3, konani rok za koritenje sredstava strukturnih i kohezijskih fondova iz
perspektive 2007.-2013. je prosinac 2016.

EU fondovi 2007.-2013. - na dan 23.1.2015.


Ukupno je ugovoreno 971,1 mil. EUR, a isplaeno 492,3 mil. EUR
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000

712,108,231

400,000,000
351,492,316

200,000,000
249,997,189

Ugovoreno
1.1.2007.-31.12.2011.

126,977,896
Isplaeno
1.1.2012.-23.1.2015.

Trend u ugovaranju i plaanju 2007.-2013.


(pretpristupni programi i strukturni instrumenti)
1,000,000,000
919,818,323

900,000,000
800,000,000
700,000,000
600,000,000
559,447,645

Ugovoreno
473,860,732
Isplaeno

500,000,000
410,088,575

400,000,000

371,777,750

300,000,000
252,674,975

238,483,745

200,000,000
124,084,737
100,000,000
0

0
31.12.2007.

0
31.12.2008.

28,551,559
13,716,305
31.12.2009.

55,425,504

31.12.2010.

126,977,896

31.12.2011.

31.12.2012.

31.12.2013.
12.12.2014.
31.12.201
4

Hvala na panji
prof.dr.sc. Branko Gri,
potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske