Poslovanje društava od posebnog državnog

interesa za Republiku Hrvatsku
STRATEGIJA, TRENDOVI, PROMIJENJENE OKOLNOSTI:
NOVI ELEMENTI ZA STRATEGIJU

prof.dr.sc. Branko Grčid, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske

OBUHVAT ANALIZE POSLOVANJA

• Prikaz osnovnih podataka i obilježja
poslovanja za 20 društava/grupa koja su od
posebnog državnog interesa
• Obuhvadeno je razdoblje od kraja 2011. do
kraja 2013., te projekcije za 2014.

STRATEŠKI CILJEVI VEZANI ZA POSLOVANJE DRUŠTAVA OD
POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA
• Doprinos društava ublažavanju nepovoljnih
gospodarskih kretanja kroz jačanje investicijske
aktivnosti
• Stabiliziranje poslovanja i prilagodba specifičnim
tržišnim uvjetima (posebno nakon pristupanja EU)
• Restrukturiranje – organizacijsko, financijsko i
tehnološko – uključivo procese privatizacije ili traženja
strateških partnera
• Ublažavanje problema nelikvidnosti i nesolventnosti

POKAZATELJI POSLOVANJA
• U 2012. neznatno povedanje poslovne aktivnosti (prihodi na razini od
cca 30 mlrd. kn); od toga, HEP 14 mlrd., HŠ 2 mlrd, HV i HP nešto ispod 2
mlrd. kn
• U 2013. prihodi rastu za 3,1%
• Rashodi u 2012. iznosili 31,9 mlrd. kn; u 2013. padaju na 30,7 mlrd, kn
• Dobit u 2012. ostvarilo 10, a u 2013. 12 društava
• U 2012. dobit je iznosila 670 mil. kn, a zahvaljujudi rastu dobiti HEP-a u
2013. dobit je narasla 1,5 mlrd. kn (rast za 126%)
• Gubitak u 2012. iznosio je 1,5 mlrd. kn; u 2013. gubici smanjeni na 670
mil. kn
• Neto dobit u 2013. gotovo je u potpunosti pokrila neto gubitak u 2012.

POKAZATELJI POSLOVANJA (2)

• Broj zaposlenih u 20 društava krajem 2011. iznosio je
54.940 djelatnika.
• U 2012. i 2013. broj zaposlenih smanjen je za 3.970
djelatnika, a plan za 2014. je cca 49.000.
• Subvencije od države u prosjeku između 2,5-3 mlrd.
kn s tendencijom opadanja;
• Za neka društva (npr. željeznice, Jadrolinija, zračni i
cestovni promet…) subvencije još uvijek od presudne
važnosti u financiranju usluga od opdeg javnog
interesa

OSTVARENJE INVESTICIJSKIH PLANOVA

• Investicije su postavljene kao najvažniji prioritet
upravljanja javnim poduzedima
• Investicije 20 društava u 2012. su iznosile 9,2 mlrd.
kn ili 13% više nego 2011.
• U 2013. se očekuje otprilike sličan iznos, a plan za
2014. je ambiciozno postavljen na 12,4 mlrd. kn;
• Ograničena dostupnost kapitala, problemi
građevinskog sektora, unutarnje restrukturiranje i
sporost u prilagodbi upravljačkih struktura

REALIZACIJA INVESTICIJA ZA 2013. GODINU
Planirano - prosinac 2013. (kumulativ)

Realizirano - prosinac 2013.
(kumulativ)

HEP GRUPA (bez HOPS-a)

2.037.312

1.685.053

83%

1.966.870

86%

HOPS

454.596

334.800

74%

442.835

76%

JANAF

333.045

265.294

80%

297.720

89%

PLINACRO

101.374

109.546

108%

150.255

73%

PSP

146.152

65.853

45%

-

-

UKUPNO ENERGETIKA

3.072.479

2.460.546

80%

2.857.680

86%

Hrvatske autoceste

1.777.660

1.788.722

101%

1.805.009

99%

Hrvatske ceste

1.990.780

1.645.054

83%

1.690.551

97%

HŽ Cargo

180.838

68.251

38%

170.183

40%

HŽ Infrastruktura

1.893.415

1.323.719

70%

355.309

373%

HŽ Putnički prijevoz

576.445

96.611

17%

34.695

278%

UKUPNO INFRASTRUKTURA

6.419.137

4.922.357

77%

4.055.747

121%

Hrvatske vode

1.551.643

1.533.808

99%

2.080.716

74%

Hrvatske šume

618.924

609.089

98%

490.901

124%

UKUPNO POLJOPRIVREDA

2.170.568

2.142.897

99%

2.571.617

83%

UKUPNO I

11.662.184

9.525.800

82%

9.485.044

100%

Lučke uprave

561.133

419.846

75%

573.894

73%

Zračne luke

124.664

91.105

73%

95.916

95%

Ostali MPPI

458.937

278.824

61%

620.484

45%

UKUPNO POMORSTVO I PROMET

1.144.733

789.776

69%

1.290.294

61%

FZOEU

346.299

175.948

51%

257.933

68%

Petrokemija

88.508

63.093

71%

46.517

136%

UKUPNO II

1.579.540

1.028.817

65%

1.594.744

65%

UKUPNO I + II

13.241.724

10.554.617

80%

11.079.788

95%

Društvo

% prosinac 2013. u odnosu na planirano
% prosinac 2013. u odnosu na prosinac
Realizirano - prosinac 2012. (kumulativ)
za prosinac 2013. (kumulativ)
2012. (kumulativ)

Komentar:
• Preliminarni podaci javnih društava za 2013. godinu prikazuju realizaciju investicija na razini od 10,5 milijardi kuna (kumulativno).
• U odnosu na planirane vrijednosti za 2013., stvarna realizacija investicija iznosi 80% planiranih vrijednosti (kumulativno). Promatrano u
odnosu na prethodnu godinu, realizacija investicija za 2013. je manja za 5% (kumulativno).
• Podaci nisu konačni s obzirom na fakture/situacije koje u ovom trenutku još nisu pristigle.

INVESTICIJE JAVNIH PODUZEDA (PREMA CEI) U 2013.
Indeksi ostvarenja javnih društava 2013. / 2012.
Realizacija - 2013. / 2012. godina
400
350
300
250
200
150
100
50
-

373
278

86

76

89

99

73

136

124

97

74
40

73

95
45

-

Iz navedenog mogude je uočiti da je manji broj javnih društava u 2013. godinu
realizirao približno jednako ili više nego u prethodnoj godini.

68

Indeksi ostvarenja plana javnih društava u 2013.
Ostvarenje plana za javna društva u 2013. godini
120
100
80
60
40
20

108
83

101

99 98
83

74 80

75 73

70
45

61

71
51

38
17

-

Analizom trenutne realizacije investicija javnih društva možemo zaključiti da
je realizacija investicija javnih društva slabija od planirane dinamike.

Usporedba realizacije javnih društava
8.000.000
7.060.937

6.558.224

7.000.000

u '000 HRK

6.000.000
5.000.000

4.493.548

4.000.000

3.493.680

3.000.000
2.000.000
1.000.000
IV. 2012

IV. 2013

I. do III. 2012

I. do III. 2013

Napomena: rezultati za zadnji kvartal 2013. nisu konačni s obzirom na fakture/situacije koje u ovom
trenutku još nisu pristigle

OČEKIVANJA
• Ubrzano restrukturiranje
• Okretanje širem tržištu od „države”
• Jasnije profiliranje tržišnih djelatnosti od djelatnosti od
javnog interesa
• Transparentnost kalkulacija za „usluge u javnom interesu”
• Smanjenje potreba za državnim subvencijama, okretanje ka
horizontalnim potporama za konkurentnost
• Smanjenje zahtjeva (sužavanje prostora) za kapitalne
pomodi iz proračuna, otpis dugova ili državna jamstva
• Optimiziranje organizacijske strukture i broja zaposlenih

OČEKIVANJA (2)
• Dosljedna provedba investicijskih planova
• Uspostava i jačanje projektnog managementa
• Orijentacija prema profitabilnim i/ili društveno opravdanim
projektima
• Optimiziranje izvora i troškova financiranja investicija
• Orijentacija na EU fondove u financiranju investicija
• Jačanje odgovornosti managementa
• Profesionalizacija managementa na svim razinama društva
• Jačanje odgovornosti u planiranju i izvršenju planova
• Unaprjeđenje poslovnih procesa
• Jačanje controlling funkcija

Zahvaljujem na pozornosti!

Poslovanje, restrukturiranje i ulaganja javnih
poduzeća u 2014.

Hrvatske autoceste d.o.o.
PRIKAZ OSTVARENE POSLOVNE POLITIKE U 2011-2013.
PROJEKCIJE POSLOVANJA U 2014.

Uprava : Davor Mihovilić, predsjednik Uprave
Marijan Sente, ĉlan Uprave
Ĉlanovi Nadzornog odbora: Igor Cigula, Darko Liović, Ivan Dadić,
Nataša Munitić, AnĊelko Kasunić

SADRŽAJ
1. OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI ZA 2011. I 2012. GODINU, PROCJENA REZULTATA 2013. GODINE SA
PLANOM ZA 2014. GODINU (RAČUN DOBITI I GUBITKA).
2. PRIKAZ BILANCE STANJA ZA 2011., 2012., PROCJENA 2013. TE PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU
3. FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2011. I 2012. GODINU S PROCJENOM REZULTATA 2013. GODINE I
PROJEKCIJOM ZA 2014. GODINU
3.1. STRUKTURA ZALIHA NA KRAJU 2011. - 2013. GODINE S PROJEKCIJOM ZA 2014. GODINU
4. KILOMETRI NOVO SAGRAĐENIH AUTOCESTA, BROJ ZAPOSLENIH I PRIHODI OD CESTARINE OD 2011. DO
2013. GODINE S PLANOM ZA 2014. GODINU
5. STRUKTURA INVESTICIJA (PLAN/OSTVARENJA) U OSNOVNA SREDSTVA 2011/12 S PROCJENOM ZA 2013.
GODINU TE PROJEKCIJA INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI U 2014. GODINI .
6. ANALIZA RESTRUKTURIRANJA U RAZDOBLJU 2011 – 2013. GODINE S PROJEKCIJOM 2014. GODINE

7. PLADE I BROJ ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU 2011 – 2013. GODINA S PROJEKCIJOM ZA 2014. GODINU
8. PLAN PREDSTAVLJANJA NAJVEDIH PROJEKATA U 2014. GODINI I MOGUDE PREPREKE U NJIHOVOJ REALIZACIJI
(UKOLIKO IH DRUŠTVO PLANIRA)
9. ZAKLJUČAK

1. OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI ZA 2011. I 2012. GODINU, PROCJENA REZULTATA
2013. GODINE SA PLANOM ZA 2014. (RAČUN DOBITI I GUBITKA) (1/2)
Red.
br.
0

OPIS
1

OSTVARENO
2011.
2012.
2
3

PROCJENA
2013.
4

STOPE RASTA
2012/2011 2013/2012 2014/2013
6
7
8

PROJEKCIJA
2014.
* u 000 Kuna
5

I.

UKUPNI PRIHODI (1.+2.+3.)

1.352.130

1.363.744

1.454.647

1.489.341

0,86

6,67

2,39

1.
2.
3.

Prihodi od naplate cestarine
Ostali poslovni prihodi
Financijski prihodi

1.257.970
67.091
27.069

1.286.213
64.814
12.717

1.375.000
67.597
12.050

1.416.250
65.531
7.560

2,2
-3,4
-53,0

6,90
4,29
-5,24

3,00
-3,06
-37,26

II.

UKUPNI RASHODI POSLOVANJA
(1.+2.+3.+4.+5.)

753.956

837.468

764.162

737.315

11,08

-8,75

-3,51

1.
2.
3.
4.
5.

Materijalni troškovi
Troškovi osoblja (plade bruto II)
Amortizacija imovine d.o.o.-a
Ostali troškovi
Financijski rashodi

222.460
399.047
51.591
70.798
10.060

222.148
405.984
47.460
149.797
12.079

216.895
391.981
37.318
84.960
33.008

251.882
371.410
37.685
63.568
12.770

-0,1
1,7
-8,0
111,6
20,1

-2,36
-3,45
-21,37
-43,28
173,27

16,13
-5,25
0,98
-25,18
-61,31

III.

RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I
UKUPNIH RASHODA POSLOVANJA

598.174

526.276

690.485

752.026

-12,0

31,20

8,91

IV.

Amortizacija Javnog dobra - dio na
teret troškova HAC-a (prema ZOC-u)

598.174

526.276

690.485

752.026

-12,0

31,20

8,91

V.

UKUPNI RASHODI (II. + IV.)

1.352.130

1.363.744

1.454.647

1.489.341

0,9

6,67

2,39

VI.

DOBIT ili GUBITAK (I. - V.)

0

0

0

0

-

-

-

1. OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI ZA 2011. I 2012. GODINU, PROCJENA REZULTATA
2013. SA PLANOM ZA 2014. (RAČUN DOBITI I GUBITKA) (2/2)

2. PRIKAZ BILANCE STANJA ZA 2011., 2012., PROCJENA 2013. TE PROJEKCIJA ZA 2014.

Red.
broj

Opis

0

1

I.

Stanje 31.12.
Procjena
2012.
2013.
3
4

2011.
2

Stope rasta
* u 000 Kuna
Projekcija
2014.
5

2012/ 2013/ 2014/
2011 2012 2013
6
7
8

AKTIVA

44.660.162

45.473.452

45.395.245

45.010.643

1,8

-0,2

-0,8

1.
1.1.
1.2.

Dugotrajna imovina
Materijalna i nematerijalna imovina
Dugotrajna financijska imovina i potraživanja

44.327.562
44.108.171
219.391

44.716.087
44.499.453
216.634

45.076.245
44.865.447
210.798

44.839.543
44.628.745
210.798

0,9
0,9
-1,3

0,8
0,8
-2,7

-0,5
-0,5
0,0

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva)
Zalihe
Potraživanja
Kratkotrajna financijska imovina
Novac u banci i blagajni
Pladeni troškovi bududeg razdoblja i
obračunati prihodi

330.613
79.306
185.569
9.663
56.075

756.328
68.580
263.938
5.154
418.656

317.800
63.300
210.000
3.500
41.000

169.900 128,8 -58,0
52.000 -13,5 -7,7
80.000 42,2 -20,4
2.900 -46,7 -32,1
35.000 646,6 -90,2

-46,5
-17,9
-61,9
-17,1
-14,6

1.987

1.037

1.200

1.200

-47,8

15,7

0,0

PASIVA

44.660.162

45.473.452

45.395.245

45.010.643

1,8

-0,2

-0,8

Kapital i rezerve
Temeljni kapital i rezerve Društva
Javni kapital na upravljanju

22.402.951
142.491
22.260.460

21.975.666
142.491
21.833.175

21.760.228
142.491
21.617.737

20.261.180
142.491
20.118.689

-1,9
0,0
-1,9

-1,0
0,0
-1,0

-6,9
0,0
-6,9

115.444

211.307

193.983

205.448

83,0

-8,2

5,9

3.
II.
1.
1.1.
1.2.
2.

Rezerviranja

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Dugoročne obveze
Obveze za zajmove, depozite i slično
Obveze prema bankama i dr. financ. Institucijama
Ostale dugoročne obveze

19.147.060
230.000
18.916.957
103

19.829.325
230.000
19.599.230
95

17.292.991
0
17.292.901
90

21.017.098
0
21.017.013
85

3,6 -12,8
0,0 -100,0
3,6 -11,8
-7,8 -5,3

21,5
21,5
-5,6

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Kratkoročne obveze
Obveze za zajmove, depozite i slično
Obveze prema bankama i dr. financ. institucijama
Obveze prema dobavljačima
Ostale kratkoročne obveze
Odgođeno pladanje troškova i
prihod bududeg razdoblja

2.773.608
43.555
2.301.636
378.622
49.795

3.265.794
83.050
2.566.663
582.031
34.050

5.956.643
462.584
4.985.219
460.200
48.640

3.335.517
80.000
2.900.517
310.000
45.000

17,7 82,4
90,7 457,0
11,5 94,2
53,7 -20,9
-31,6 42,8

-44,0
-82,7
-41,8
-32,6
-7,5

221.099

191.360

191.400

191.400

5.

-13,5

0,0

0,0

3. FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2011. I 2012. GODINU S PROCJENOM REZULTATA 2013. GODINE
I PROJEKCIJOM ZA 2014.

OSTVARENO
Red. br.

0

PROCJENA

PROJEKCIJA

OPIS

1

2011.

2012.

2013.

2014.

2

3

4

5

I.

Koeficijent tekude likvidnosti
(kratk. imovina /kratk.obveze)

0,12

0,23

0,05

0,05

II.

Koeficijent ubrzane likvidnosti
(kratk. Imovina-zalihe /kratk.obveze)

0,09

0,21

0,04

0,04

III.

Koeficijent zaduženosti
(ukupne obveze/ukupna imovina)

0,49

0,51

0,51

0,54

IV.

Odnos duga i glavnice
(ukupne obveze/kapital)

0,98

1,05

1,07

1,20

V.

Koeficijent obrtaja ukupne imovine
(ukupni prihod/ukupna imovina)

0,03

0,03

0,03

0,03

3.1. STRUKTURA ZALIHA NA KRAJU 2011. - 2013. GODINE S PROJEKCIJOM ZA
2014.

Stanje na kraju godine
Red.
br.

Opis

0

1

Stope
rasta
* u 000 Kuna

2011.

2012.

Procjena
2013.

2

3

4

5

56.157

48.110

41.800

32.000

-14,3

-13,1

-23,4

2. Rezervni dijelovi

9.538

9.907

10.000

10.000

3,9

0,9

0,0

3. Sitan inventar, autogume i ambalaža

6.289

6.511

6.500

6.000

3,5

-0,2

-7,7

7.322

4.052

5.000

4.000

-44,7

23,4

-20,0

79.306

68.580

63.300

52.000

-13,5

-7,7

-17,9

1. Sirovine i materijal

4.

Roba - gotovi proizvodi
(pretplatni proizvodi naplate)

5. UKUPNO (1.+2.+3.+4.)

Projekcija
2012/2011 2013/2012 2014/2013
2014.
6 (3/2)

7 (4/3)

8 (5/4)

4. KILOMETRI NOVO SAGRAĐENIH AUTOCESTA, BROJ ZAPOSLENIH I PRIHODI OD
CESTARINE OD 2011. DO 2013. GODINE S PLANOM ZA 2014.
Red.
broj

ostvarenja

Opis
2011.

plan

2012.

2013.

2014.

Puštanje dionica u promet

1.
2.
3.
4.

A1 Split - Ploče (km)
A10 Granica BiH - Metkovid - čvor Ploče (km)
A11 Zagreb - Sisak (km)
Spojna cesta Zagvozd-Baška Voda i t. Sv. Ilija

10

11
8

Ukupno km puštanja u promet (km)
1. Kilometri pod upravljanjem na kraju godine
stopa rasta po godinama %
2. PGDP (Prosječni godišnji dnevni promet)
stopa rasta po godinama %
3. Prihod od cestarine u 000 kuna
stopa rasta po godinama %

5. Broj zaposlenih po km (4./1.)

10

0

32,5

11

868

868

900,5

911,5

0,0

3,7

1,2

11.847

12.096

12.313

-4,85

2,10

1,79

12.451
1.257.970
-

4. Broj zaposlenih na kraju godine
stopa rasta po godinama %

17
7,5

2.827
-

3,3

1.286.213

1.375.000

1.416.250

2,2

6,9

3,0

2.780

2.503

2.376

-1,7

-10,0

-5,1

3,2

2,8

2,6

5. STRUKTURA INVESTICIJA (PLAN/OSTVARENJA) U OSNOVNA SREDSTVA 2011/12 S
PROCJENOM ZA 2013. GODINU TE PROJEKCIJA INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI U 2014.

* u000 Kuna

2011.

Red.
broj

Opis

0

1

1.

Investicijska ulaganja u autoceste

1.1. Investicijska ulaganja u izgradnju AC
1.2. Investicijska ulaganja u održavanje AC
2.

Ulaganje u osnovna sredstva za
redovno održavanje i upravljanje

2.1. u osnovna sredstva HAC-a
2.2. u osnovna sredstva HAC ONC-a
3.

2012.

Plan

Ostvarenje

Indeks
3/2

Plan

Ostvarenje

Indeks
6/5

Plan

2

3

4

5

6

7

8

2013.
Ukupno
Procjena Indeks ostvarenje
ostvarenja 9/8 2011.-2013.
9

10

11

Plan
2014.

Ukupno
2011.-2014.

12

(11+12)
13

2.188.021 1.439.444

65,8 1.586.120 1.796.811 113,3 1.777.660 1.777.660 100,0

5.013.915 1.297.839

6.311.754

2.038.021 1.357.587

66,6 1.435.949 1.693.387 117,9 1.735.658 1.735.658 100,0

4.786.632 1.175.389

5.962.021

150.000

81.857

54,6

150.171

103.424

68,9

42.002

42.002 100,0

38.000

26.290

69,2

30.000

24.651

82,2

26.000

12.919

38.000

26.290

69,2

30.000

24.651

82,2

9.705

0

0

-

0

0

-

16.295

Sveukupno investicijska ulaganja (1.+2.) 2.226.021 1.465.734

227.283

122.450

349.733

49,7

63.860

35.000

98.860

5.900

60,8

56.841

5.000

61.841

7.019

43,1

7.019

30.000

37.019

65,8 1.616.120 1.821.462 112,7 1.803.660 1.790.579

99,3

5.077.775 1.332.839

6.410.614

6. ANALIZA RESTRUKTURIRANJA U RAZDOBLJU 2011 – 2013. GODINE S PROJEKCIJOM
2014. (1/2)
PROCES RESTRUKTURIRANJA HAC-a
18.03.2013. Skupština HAC-a odobrava:
I. Konačni nacrt Korporativne strategije Hrvatskih autocesta d.o.o. koju je izradila IRD
Engineering s.r.l. kao pripremnu pomod pri provođenju restrukturiranja Društva.
II. Program restrukturiranja izdvajanjem naplate i održavanja Hrvatskih autocesta d.o.o.
Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC) osnovale su sukladno Članku 81. Zakona o cestama, društvo kder,
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. (HAC ONC), upisano u sudski registar kod
Trgovačkog suda u Zagrebu 28.11.2012. godine.
HAC i HAC ONC sklopili:

12.04.2013. Ugovor o prijenosu poslovnih cjelina usluga redovnog održavanja i
naplate cestarine
15.04.2013. Ugovor o pružanju usluga redovnog održavanja autoceste i naplate
cestarine

HAC ONC 16.04.2013. godine počinje obavljati poslove naplate cestarine i redovnog
održavanja sukladno obvezama iz Ugovora.

6. ANALIZA RESTRUKTURIRANJA U RAZDOBLJU 2011 – 2013. GODINE S PROJEKCIJOM
2014. (2/2)
CILJEVI RESTRUKTURURANJA:


povedanje učinkovitosti
ušteda kroz materijalne troškove - sklapanjem novih povoljnijih ugovora
smanjenje troškova osoblja:
- smanjenjem broja radnika
- preraspodjelom na druga radna mjesta
- smanjenjem određenih materijalnih prava radnika

UČINCI:
 Broj zaposlenih smanjen u 2013. za 277 radnika u odnosu na 2012., odnosno broj radnika po kilometru
smanjen sa 3,2 na 2,8.
Masa plade smanjena za 14 mil. kuna ili za 3,4%.
Ako se iz mase plade za 2013. izuzmu troškovi radnika po Programu zbrinjavanja (plada u otkaznom
roku, neiskorišteni godišnji odmor i oporezive otpremnine) relativno smanjenje troška plada iznosi cca
13%.

-

U toku:
pripajanje društva ARZON (društvo kder ARZ-a d.d.) društvu HAC ONC-u, radi racionalizacije i
pozicioniranja na tržištu

7. PLADE I BROJ ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU 2011 – 2013. S PROJEKCIJOM ZA 2014.

Red.
br.

Opis

2011.

2012

2013.

Projekcija
2014.

0

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.

Broj zaposlenih na dan 31.12.
Plada bruto II
Prosječna neto plada
Najviša neto plada
Najniža neto plada

2.827
2.780
2.503
2.376
399.046.761 405.983.901 391.981.290 371.410.000
7.485
7.454
7.613
7.689
23.354
22.412
20.160
17.530
2.853
3.171
3.065
3.096

Stope rasta
2012/
2011
6

-1,7
1,7
-0,4
-4,0
11,1

2013
/2012
7

-10,0
-3,4
2,1
-10,0
-3,3

2014/
2013
8

-5,1
-5,2
1,0
-13,0
1,0

2014
/2012
9

-14,5
-8,5
3,2
-21,8
-2,4

8. PLAN PREDSTAVLJANJA NAJVEDIH PROJEKATA U 2014. GODINI I MOGUDE PREPREKE U
NJIHOVOJ REALIZACIJI (UKOLIKO IH DRUŠTVO PLANIRA) (1/3)

8. PLAN PREDSTAVLJANJA NAJVEDIH PROJEKATA U 2014. GODINI I MOGUDE PREPREKE U
NJIHOVOJ REALIZACIJI (UKOLIKO IH DRUŠTVO PLANIRA) (2/3)

CJELOKUPAN PROJEKT

PLAN
GRAĐENJA
2014.
u 000 kuna

MOGUDE PREPREKE U REALIZACIJI

64.000

Izgradnje mosta Drava
Dovršetak izgradnja dionice Sredanci-granica BiH

PROJEKTI

POČETAK
PROJEKTA

PLANIRANI
ZAVRŠETAK
PROJEKTA

Problem izvođača radova sa likvidnošdu

rujan 2012.

travanj 2014.

310.940

Problem izvođača radova sa likvidnošdu

rujan 2011.

ožujak 2015.

45.129

Problem izvođača radova sa likvidnošdu

studeni 2011.

srpanj 2014.

Početak izgradnje mosta Sava

31.623

Dugotrajan postupak prosesa Nabave
(kašnjenje u uvođenju Izvođača u posao)

travanj 2014.

rujanj 2015.

Pripremne aktivnosti arheologije i otkupa zemljišta za izgradnju dionice B.
Manastir-Osijek

69.243

siječanj 2014.

prosinac 2016.

studeni 2007.

srpanj 2014.

A 3 - BREGANA-ZAGREB-LIPOVAC
Dovršetak rekonstrukcije i dogradnja čvora Ivanja Reka (IKEA)

A 5 - BELI MANASTIR - OSIJEK - GRANICA BiH

A 11 - ZAGREB - SISAK
Problem izvođača radova sa likvidnošdu
Problem investitora oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa
(nemogudnost uvođenja u posao izvođača za pojedine dijelove radova)

Izgradnja dionice Jakuševec-Velika Gorica

123.946

Pripremne aktivnosti otkupa zemljišta, projektiranje i izmještanju instalacija za
izgradnju nadvožnjaka "Ranžirni"

27.000

Problem investitora oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa
(nemogudnost uvođenja u posao izvođača za pojedine dijelove radova)

travanj 2014.

travanj 2017.

Dovršetak izgradnje dionice Velika Gorica -Lekenik (poddionica BuševecLekenik)

23.250

Problem izvođača radova sa likvidnošdu

studeni 2009.

srpanj 2014.

Ugovoreni radovi - planirani završetak 2014. god.
Ugovoreni radovi - planirani završetak nakon 2014. god.
Planirano za ugovoriti i početak realizacije

8. PLAN PREDSTAVLJANJA NAJVEDIH PROJEKATA U 2014. GODINI I MOGUDE
PREPREKE U NJIHOVOJ REALIZACIJI (UKOLIKO IH DRUŠTVO PLANIRA) (3/3)

PROJEKTI

PLAN
GRAĐENJA
2014.
u 000 kuna

CJELOKUPAN PROJEKT

MOGUDE PREPREKE U REALIZACIJI

POČETAK
PROJEKTA

PLANIRANI
ZAVRŠETAK
PROJEKTA

DC 10 - Podravski Y (smjer Kopricnica)
Izgradnja Brze ceste Gradec-Križevci

152.799

Problem izvođača radova sa likvidnošdu

rujan 2009.

srpanj 2015.

57.040

Problem izvođača radova sa likvidnošdu

lipanj 2009.

srpanj 2015.

Dugotrajan proces postupaka Javne nabave
(kašnjenje u uvođenju izvođača u posao)

kontinuirano

kontinuirano

DC 12 - Podravski Y (smjer Bjelovar)
Izgradnja Brze ceste Vrbovec-Farkaševac

1. UKUPNO NAJVAŽNIJI PROJEKTI

904.970

2. OSTALI PROJEKTI

270.419

3. UKUPNO GRAĐENJE (1.+2.)
4. Izvanredno održavanje izgrađenih mreža autocesta
5. SVEUKUPNO INVESTICIJE U AUTOCESTE (3.+4.)

1.175.389
122.450
1.297.839

Status najvažnijih projekata građenja (rekapitulacija):
Ugovoreni radovi - planirani završetak 2014. god.
Ugovoreni radovi - planirani završetak nakon 2014. god.
Planirano za ugovoriti i početak realizacije

904.970
256.325
520.779
127.866

9. ZAKLJUČAK – PROJEKCIJA POSLOVANJA 2014 (1/2)

POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU PLANA POSLOVANJA HRVATSKIH AUTOCESTA D.O.O. ZA 2014. GODINU:

Provedeno restrukturiranje u 2013. godini i daljnja racionalizacija poslovanja te smanjenje zaposlenih do kraja 2014. za cca
5% (127 radnika manje u odnosu na 31.12.2013.) te bi broj radnika po kilometru bio 2,6.

Plan građenja i održavanja autocesta za 2014. godinu, na koji je Vlada RH dala suglasnost i sastavni je dio Programa
građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje 2013.-2016. godine.
Planom je predviđen nastavak investicijskih ulaganja u autoceste započetih u proteklom razdoblju.
Ulaganja u građenje i održavanje autocesta u 2014. godini planirana su po vrstama u sljededim vrijednostima:
Građenje
1.175.389.000 kn
Izvanredno održavanje
122.450.000 kn
Ukupno investicijska ulaganja u AC
Troškovi redovnog održavanja

1.297.839.000 kn
134.000.000 kn

Sveukupno
1.431.839.000 kn
U 2014. planirano puštanje u promet 11 km dionice Buševec-Lekenik na pravcu A11.

Izmjene i dopune Zakona o cestama iz prosinca 2013. (NN 148/13.) kojima je izvršeno smanjenje naknade po litri
napladene trošarine na energente sa 0,60 kuna na 0,20 kuna, namijenjena HAC-u za financiranje Javnog dobra - autocesta,
imovine u vlasništvu RH, slijedom toga ovaj prihod je za 2014. planiran u iznosu od 440 mil. kuna što je za 948 mil. kuna
manje od 2013. god. Zbog ovako smanjenog prihoda povedana je potreba za zaduživanjem.

9. ZAKLJUČAK – PROJEKCIJA POSLOVANJA 2014 (2/2)
PROJEKCIJA PRIMITAKA I IZDATAKA ZA 2014. ZA HAC + JAVNO DOBRO
u 000 kuna
1. Ukupni primici
-

Cestarina
Kapitalne pomodi
(naknada iz trošarina 20 lipa)
Ostali primici (PUO, sufinanc. IKEA, ost.)
2. Ukupni izdaci
Investicije u autoceste
Izdaci za upravljanje i održavanje
Financijski rashodi za Javno dobro
(kamate po kreditima)
3. Deficit (1.-2.)
4. Otplate glavnica kredita
5. Zaduživanje
6. Neto financiranje ili povedanje
zaduženosti u odnosu na 2013.
7. Stanje zaduženosti 31.12.2014.:

1.964.412
1.416.250
440.000
108.162
3.244.841
1.297.839
717.002
1.230.000
-1.280.429
5.344.200
6.624.629
1.280.429
5,7 %
23,826 mlrd. kn ili 3,135 mlrd €

DALJNJE POSLOVANJE HAC-A OVISI O:


strateškim odlukama Vlade RH vezano za provođenje postupka monetizacije ili davanja autocesta u koncesiju.
pozicioniranju HAC-a na tržištu u pružanju usluga sa znanjima iz planiranja i realizacije infrastrukturnih projekata te
vođenja i analize prometa.

Poslovanje, restrukturiranje i ulaganja javnih poduzeda u 2014. godini

Hrvatske ceste d.o.o.
PRIKAZ OSTVARENJA POSLOVNE POLITIKE U 2011-2013. GODINI I PROJEKCIJE
POSLOVANJA U 2014.

-Predsjednik Uprave: mr.sc. Edo Kos,dipl.ing.građ.
-Članovi Uprave: Nenad Maljkovid,dipl.oec., Jurica Krleža,dipl.ing.prom.
Članovi Nadzornog odbora

-Predsjednik: Irena Miličevid,dipl.iur.
-Zamjenik predsjednika: mr.sc. Ivica Martinid,dipl.ing.prom.
-Članovi: Ingo Kamenar,dipl.ing.građ, Tihomir Barišid,dipl.ing.prom, Zlatko Rugan,oec.

SADRŽAJ
1.

Ostvareni financijski rezultati za 2011. i 2012. godinu, procjenu rezultata 2013. godine sa
planom za 2014. godinu

2.

Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., procjena 2013., te planirano za 2014. godinu

3.

Financijski pokazatelji

4.

Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s procjenom ostvarenja u 2013.

godini i planirane veličine u 2014. godini
5.

Ostvarenje obujma proizvodnje proizvoda/usluga (naturalni pokazatelji) u razdoblju 20112012 godina s procjenom 2013. godine, plan 2014.

6.

Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011/12 s procjenom za 2013.

godinu, te planirane investicijske aktivnosti u 2014. godini
7.

Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011 – 2013. godine s procjenom 2014. godine

8.

Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011 – 2013. godina s planom za 2014. godinu

9.

Pregled plana poslovanja u razdoblju od 2011. do 2014. godine

10. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i mogude prepreke u njihovoj
realizaciji (ukoliko ih Društvo planira)

1. Ostvareni financijski rezultati za 2011. i 2012. godinu, procjenu rezultata 2013. godine sa planom za

2014. godinu
Red.
broj

OPIS

Realizacija
2011.

0

1

2

Realizacija
% (2012/2011)
2012.
3

4

Procjena
2013.

% (2013/2012) Plan 2014 % (2014/2013)

5

6

7

8

2014/2011
% ( bazna
2011.g.)
9

I POSLOVNI PRIHODI
1. Prihod od prodaje
Prihod na temelju upotr.vlastitih roba
2. i usl.
3. Ostali poslovni prihodi

166.738
37.079

170.255
32.128

102,1%
86,6%

155.200
33.800

91,2%
105,2%

176.879
42.250

114,0%
125,0%

6,1%
13,9%

200
129.458

235
137.892

117,2%
106,5%

200
121.200

85,2%
87,9%

240
134.389

120,0%
110,9%

19,9%
3,8%

II
1.
a)
b)
c)
2.
a)

156.188
35.052
12.296
0
22.755
84.949
46.963

154.299
32.884
13.050
0
19.834
85.270
46.980

98,8%
93,8%
106,1%

96,9%
109,3%
103,9%

4,4%
24,3%
22,2%

112,9%
99,3%
100,1%

163.059
43.581
15.030
0
28.551
91.194
50.660

109,0%
121,2%
110,8%

87,2%
100,4%
100,0%

149.580
35.953
13.565
0
22.388
84.638
47.024

127,5%
107,7%
107,7%

25,5%
7,4%
7,9%

b) Troškovi poreza i doprinosa iz plada
c) Doprinosi na plade

25.519
12.467

26.639
11.651

104,4%
93,5%

26.450
11.164

99,3%
95,8%

28.498
12.036

107,7%
107,8%

11,7%
-3,5%

3. Amortizacija

21.356

21.954

102,8%

20.000

91,1%

20.000

100,0%

-6,3%

4. Ostali troškovi

7.091

5.931

83,6%

8.989

151,6%

8.284

92,2%

16,8%

5. Rezerviranja

7.740

8.260

106,7%

0

0,0%

0

III FINANCIJSKI PRIHODI

4.606

1.441

31,3%

6.200

430,3%

400

6,5%

-91,3%

5.053
10.705
20.809
182.049
182.049

1.966
4.200
19.630
175.896
175.896

38,9%
39,2%
94,3%
96,6%
96,6%

3.100
4.600
13.320
166.000
166.000

157,7%
109,5%
67,9%
94,4%
94,4%

2.900
4.000
15.320
181.279
181.279

93,5%
87,0%
115,0%
109,2%
109,2%

-42,6%
-62,6%
-26,4%
-0,4%
-0,4%

IV
V
VI
VII
VIII

POSLOVNI RASHODI
Materijalni troškovi
Troškovi sirovina i materijala
Troškovi prodane robe
Ostali vanjski troškovi
Troškovi osoblja
Neto plade i nadnice

FINANCIJSKI RASHODI
IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
Ukupni prihodi
Ukupni rashodi

Prema Zakonu o cestama čl. 95 Društvo ne prikazuje rezultat poslovanja kao gubitak ili dobit, ved kapitalnim pristupom
rasknjižava stavke prihoda i rashoda koje se odnose na javne ceste, na javni kapital, a razliku koja se pojavljuje između
prihoda i rashoda nadoknađuje iz javnog kapitala i prikazuje u Računu dobiti i gubitka kao prihod razdoblja.

2. Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., procjena 2013., te planirano za 2014. godinu
Red.
broj
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

OPIS
AKTIVA
DUGOTRAJNA IMOVINA
Nematerijalna imovina
Materijalna imovina
Financijska imovina
Potraživanja
KRATKOTRAJNA IMOVINA
Zalihe
Potraživanja
Financijska imovina
Novac na računima i u blagajni

3. Pladeni troškovi bududeg razdoblja
UKUPNO AKTIVA
PASIVA
1. KAPITAL I REZERVE
1.1. Upisani kapital
1.2. Javni kapital
1.3. Dobit / Gubitak
3. REZERVIRANJA
2. DUGOROČNE OBVEZE
3. KRATKOROČNE OBVEZE
3.1. Obveze prema dobavljačima
3.2. Obveze za depozite i slično
Obv. prema bankama i fin.
3.3. institucijama
3.4. Obveze prema zaposlenima
Obveze za poreze, dop. i druge
3.5. pristojbe
4. Odgođeno priznavanje prihoda
UKUPNO PASIVA

stanje na dan
31.12.2011.

stanje na dan
31.12.2012.

stanje na dan
31.12.2013.procjena

stanje na dan
31.12.2014.-plan

Struktura
2014.

2014/2011
%( bazna
2011.g.)

71.821.768
14.017
71.786.758
15.438
5.555
637.808
16.823
195.032
1.097
424.856

69.285.555
13.647
69.251.560
15.438
4.910
822.123
15.592
307.919
20.673
477.940

70.006.836
14.172
69.971.735
16.600
4.329
373.338
11.600
155.082
0
206.656

71.110.700
14.172
71.076.199
16.600
3.729
380.909
11.600
155.082
0
214.227

99,47
0,02
99,42
0,02
0,01
0,53
0,02
0,22
0,00
0,30

-1,0%
1,1%
-1,0%
7,5%
-32,9%
-40,3%
-31,0%
-20,5%
-100,0%
-49,6%

0
72.459.576

0
70.107.678

0
70.380.174

0
71.491.609

100,00

-1,3%

65.125.043
107.385
65.017.659
0
43.049
5.760.356
1.495.333
413.611
1.307

61.483.078
107.385
61.375.694
0
135.500
6.966.564
1.465.778
653.300
1.367

61.118.441
107.385
61.011.056
0
135.500
7.861.191
1.217.306
299.159
1.306

60.530.418
107.385
60.423.033
0
135.500
9.244.068
1.533.887
299.159
1.306

84,67
0,15
84,52
0,00
0,19
12,93
2,15
0,42
0,00

-7,1%
0,0%
-7,1%
214,8%
60,5%
2,6%
-27,7%
0,0%

1.067.240
4.798

797.341
5.095

879.519
4.250

1.196.100
4.250

1,67
0,01

12,1%
-11,4%

8.376
35.795
72.459.576

8.674
56.759
70.107.678

33.072
47.737
70.380.174

33.072
47.737
71.491.609

0,05
0,07
100,00

294,8%
33,4%
-1,3%

3. Financijski pokazatelji

POKAZATELJ
Pokazatelji likvidnosti
1.1. Koeficijent tekude likvidnosti
KTL (KI/KO)

2011.

2012.

2013.

2014.

0,427

0,561

0,307

0,248

0,415

0,550

0,297

0,241

Pokazatelji aktivnosti
Koeficijent obrta ukupne
2.1. imovine
KOui = (UP/UA)

0,003

0,003

0,002

0,003

Pokazatelji zaduženosti
3.1. Koeficijent zaduženosti
KZ (UO/UA)

0,100

0,120

0,129

0,151

Koeficijent financiranja
KF= (UO/VK)

0,111

0,137

0,149

0,178

1.2.

3.2.

Koeficijent ubrzane likvidnosti
KUL (KI-zalihe/KO)

4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s procjenom ostvarenja u 2013.
godini i planirane veličine u 2014. godini

Redni
broj

Opis

2011.

2012.

%
Procjena
%
2012/2011 2013. 2013/2012

PLAN ZA
2014.

%
2014/2013

2014/2011
struktura
%(bazna
na 2014
2011.g.)

1.
1.1.
1.2.

Održavanje
Redovno
Izvanredno

489.638
350.741
138.897

560.761
403.760
157.001

114,5%
115,1%
113,0%

770.500
405.000
365.500

137,4%
100,3%
232,8%

1.050.000
420.000
630.000

136,3%
103,7%
172,4%

114,4%
19,7%
353,6%

55,4%
22,2%
33,2%

2.

Sufinanciranje ŽUCeva

240.000

240.000

100,0%

123.000

51,3%

120.000

97,6%

-50,0%

6,3%

2.055
159.642

2.123
154.201

103,3%
96,6%

2.000
148.600

94,2%
96,4%

6.000
170.013

300,0%
114,4%

192,0%
6,5%

0,3%
9,0%

88.679

88.608

99,9%

88.676

100,1%

95.793

108,0%

8,0%

5,1%

70.963
423.693

65.593
365.409

92,4%
86,2%

59.924
422.500

91,4%
115,6%

74.220
549.500

123,9%
130,1%

4,6%
29,7%

3,9%
29,0%

1.895.513 129,2%

44,1%

100,0%

4.1.

Studije i razvojne
pripreme
Troškovi upravljanja
Bruto plade i
naknade

4.2.
5.

Ostali poslovni
troškovi
Financijski izdaci

3.
4.

UKUPNO TROŠKOVI

1.315.028 1.322.494 100,6%

1.466.600 110,9%

5. Ostvarenje obujma proizvodnje proizvoda/usluga (naturalni pokazatelji) u razdoblju
2011-2012 godina s procjenom 2013. godine, plan 2014.

u km

R. br

Opis

2011.

2012.

2013.

plan 2014.

1.

Izgradnja

31,22

0

28,20

45,17

2.

Investicijsko održavanje (Izvanredno,
rekonstrukcija)

90,00

100,00

170,00

170,00

121,22

100,00

198,20

215,17

UKUPNO KILOMETRI

6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011/12 s procjenom za 2013.
godinu, te planirane investicijske aktivnosti u 2014. godini
Redni
broj

2011.

2012.

%
2012/2011

Procjena
2013.

1.

Investicije u državne ceste

821.895

797.028

97,0%

745.900

93,6%

1.268.414

170,1%

78,6%

54,3%

1.1.

Spojevi na autoceste

51.591

25.495

49,4%

48.882

191,7%

49.363

101,0%

3,1%

-4,3%

1.2.

Program gradnje i
rekonstrukcije brzih cesta

419.314

433.420

103,4%

482.071

111,2%

683.748

141,8%

42,4%

63,1%

1.3.

Ostali programi zahvata na
državnim cestama

314.284

185.741

59,1%

186.699

100,5%

427.415

228,9%

26,5%

36,0%

1.4.

Rekonstrukcije i uređenje
cesta na otocima (otočki
program)

13.288

138.037

1038,8%

7.029

5,1%

43.950

625,2%

2,7%

230,7%

1.5.

Rekonstrukcije i uređenje
cesta i mostova uz granicu

13.432

6.771

50,4%

6.790

100,3%

4.638

68,3%

0,3%

-65,5%

1.6.

Program denivelacije i
osiguranja cestovnoželjezničkih prijelaza

1.244

31

2,5%

754

2443,8%

36.000

4776,6%

2,2%

2793,8%

1.7.

Ostali interventni projekti

8.741

7.533

86,2%

13.676

181,5%

23.300

170,4%

1,4%

166,6%

2.

Investicije u betterment

159.174

229.473

144,2%

274.100

119,4%

307.000

112,0%

19,0%

92,9%

3.

Investicijski ciklus ŽUC-eva

0

280.261

123.000

43,9%

0

0,0%

0,0%

4.

Investicije u dugotrajnu
imovinu

17.271

16.358

94,7%

13.000

79,5%

39.050

300,4%

2,4%

126,1%

998.340

1.323.119

132,5%

1.156.000

87,4%

1.614.464

139,7%

100,0%

61,7%

UKUPNO INVESTICIJE

%
%
Struktura u
Plan 2014.
2013/2012
2014/2013
2014.

2014/2011
%(bazna
2011.g.)

Investicija

7. Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011 – 2013. godine s procjenom 2014. godine
CILJEVI REORGANIZACIJE:
• USKLAĐIVANJE S PRAKSOM, STANDARDOM I METODOLOGIJOM RADA EU
• REDEFINIRANJE POSLOVNOG MODELA / MATRIČNA ORGANIZACIJA
• FOKUS NA FORMIRANJE TIMOVA / PROJEKTNA ORGANIZACIJA
• OSNOVA ZA VARIJABILNI SUSTAV NAGRAĐIVANJA / DINAMIZIRANA ORGANIZACIJA
Neke od najvažnijih aktivnosti koje se planiraju provesti:

uvođenje ISO standarda kao temelja za uspostavu i održavanje sustava upravljanja kvalitetom
odnosno uspješno vođenje i rad organizacije

provođenje centralizacije informacijskog sustava tvrtke kako bi se lakše planiralo, pratilo i
normiralo sve poslovne procese

definiranje pojedinačne odgovornosti, a time i adekvatni motivacijski sustav kako bi se
povedala efikasnost rada i kompetitivnost zaposlenika

uspostavljanje Sektora za EU fondove

uspostavljene teritorijalne poslovne jedinice, koje sudjeluju u poslovanju cijelog Društva,
umjesto dosadašnjih Ispostava

8. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011 – 2013. godina s planom za 2014. godinu

Red.
broj

OPIS

Realizacija
2011.

Realizacija
2012.

Procjena
2013.

Plan 2014

2014/2011
prosjek %( bazna
2011.g.)

1. Troškovi osoblja

84.949

85.270

84.638

91.194

86.513

7,4%

a) Neto plade i nadnice

46.963

46.980

47.024

50.660

47.907

7,9%

b) Troškovi poreza i doprinosa iz plada

25.519

26.639

26.450

28.498

26.777

11,7%

c) Doprinosi na plade

12.467

11.651

11.164

12.036

11.829

-3,5%

3.729

3.338

4.038

4.599

3.926

23,3%

88.679

88.608

88.676

95.793

90.439

8,0%

a) krajem razdoblja

427

417

412

437

423

2,3%

b) na bazi sati rada

425

420

416

437

425

2,8%

3.892
16.975
9.208

4.025
17.199
9.313

4.146
17.410
9.423

4.208
17.530
9.575

4.068
17.279
9.380

8,1%
3,3%
4,0%

2. Naknade za zaposlene

Ukupno troškovi zaposlenih
3. Broj zaposlenih:

4.
a)
b)
c)

Neto plada
najniža ispladena neto plada
najviša ispladena neto plada
Prosječna neto plada

9. Pregled plana poslovanja u razdoblju od 2011. - 2014. godine
2011
Redni
broj

Opis

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.

naknada od goriva
vlastiti prihodi
izvanredni prihodi
financijski prihodi
UKUPNO PRIHODI

2.1.
2.2.

Investicije u izgradnju DC
Investicije u betterment
Investicijsko ulaganje u
županijske i lokalne
Nabava osnovnih sredstava
UKUPNO INVESTICIJE

2.3.
2.4.
2.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.6.
3.

Redovno održavanje
Izvanredno održavanje
Sufinanciranje ŽUC-eva
Studije i razvojne pripreme
Troškovi upravljanja
Bruto plade i naknade
Ostali poslovni troškovi
Ukupno financijski troškovi
UKUPNO TROŠKOVI
UKUPNO INVESTICIJE I
TROŠKOVI
DEFICIT
FINANCIRANJE (zaduženjeotplate)
ZADUŽENJE
OTPLATE (glavnice)

Plan

2012

Realizacija % realizacije

1.390.000
40.000
3.300
8.700
1.442.000

1.439.797
42.780
10.705
19.382
1.512.664

914.373
226.900

821.895
159.174

89,89
70,15

0
34.400
1.175.673

Plan

Realizacija

103,58 1.395.400 1.404.412
106,95
41.500
43.439
324,39
3.400
4.200
222,79
10.400
18.091
104,90 1.450.700 1.470.143

2013
%
realizacije

Plan

2014

Realizacija % realizacije

Plan

Struktura

Stopa
promjene
2014/2011

100,65
104,67
123,54
173,95
101,34

1.387.872
40.900
4.600
8.200
1.441.572

1.387.872
34.000
4.600
6.200
1.432.672

100,00 1.760.000
83,13
47.500
100,00
4.000
75,61
6.000
99,38 1.817.500

96,8%
2,6%
0,2%
0,3%
100,0%

22,2%
11,0%
-62,6%
-69,0%
20,2%

797.028
229.473

97,15
95,61

878.851
275.500

745.900
274.100

84,87 1.268.414
99,49 307.000

36,1%
8,7%

54,3%
92,9%

0
17.271
998.340

0,00
0
280.261
50,21
27.750
16.358
84,92 1.088.155 1.323.119

0,00
58,95
121,59

124.000
22.220
1.300.571

123.000
13.000
1.156.000

99,19
0
58,51
39.050
88,88 1.614.464

0,0%
1,1%
46,0%

126,1%
61,7%

344.500
150.000
240.000
5.000
169.472
89.172
80.300
392.755
1.301.727

350.741
138.897
240.000
2.055
159.642
88.679
70.963
423.693
1.315.028

101,81
385.000
403.760
92,60
185
157.001
100,00
275.000
240.000
41,10
5.000
2.123
94,20
162.258
154.201
99,45
91.178
88.608
88,37
71.080
65.593
107,88
418.287
365.409
101,02 1.245.730 1.322.494

104,87
84.865,44
87,27
42,47
95,03
97,18
92,28
87,36
106,16

405.000
418.377
123.210
3.500
162.068
93.457
68.611
422.500
1.534.655

405.000
365.500
123.000
2.000
148.600
88.676
59.924
422.500
1.466.600

100,00 420.000
87,36 630.000
99,83 120.000
57,14
6.000
91,69 170.013
94,88
95.793
87,34
74.220
100,00 549.500
95,57 1.895.513

12,0%
17,9%
3,4%
0,2%
4,8%
2,7%
2,1%
15,7%
54,0%

19,7%
353,6%
-50,0%
192,0%
6,5%
8,0%
4,6%
29,7%
44,1%

2.477.400
1.035.400

2.313.368
800.704

93,38 2.333.885 2.645.614
77,33
883.185 1.175.471

113,36
133,09

2.835.226
1.393.654

2.622.600
1.189.928

92,50 3.509.977
85,38 1.692.477

100,0%
211,4%

51,7%
111,4%

1.035.400
1.460.990
425.590

935.769
1.360.199
424.430

90,38 1.068.000
918.998
93,10 2.461.410 1.912.408
99,73
993.410
993.410

86,05
77,70
100,00

1.393.654
2.050.954
657.300

1.042.300
1.700.000
766.500

74,79 1.692.477
82,89 2.458.977
116,61 766.500

180,9%
180,8%
180,6%

80,9%
80,8%
80,6%

820.405
240.000

10. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i mogude prepreke u
njihovoj realizaciji (ukoliko ih Društvo ima)

• Popovec-Marija Bistrica – Zlatar Bistrica - Zabok
• Južna obilaznica Osijeka

• Majdan – Jamani
• Plano – Split ( Lot 2 Kaštel Stari- Kaštel Sudurac – Kaštel Gomilica)
• Program Betterment-a

Poslovanje, restrukturiranje i ulaganja javnih poduzeća u
2014. godini

Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.
PRIKAZ OSTVARENJE POSLOVNE POLITIKE U 2011-2013. GODINI I PROJEKCIJE POSLOVANJA U
2014.GODINI

Predsjednik Uprave: Josip Šala
Članovi Uprave: Krunoslav Šams, Mladen Efendid
Članovi Nadzornog odbora: predsjednica Melita Raukar

SADRŽAJ

1. Ostvarenje financijskih rezultata za 2011. i 2012. godinu , procjena rezultata 2013. godine sa
planom za 2014. godinu
2. Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., procjena 2013., te planirano za 2014. godinu
3. Financijski pokazatelji stanja za 2011.,2012., procjena2013., te planirano za 2014 godinu
4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s procjenom ostvarenja u 2013. godini i
planirane veličine u 2014. godini
5. Ostvarenje obujma usluga u razdoblju 2011-2012 godina s procjenom 2013. godine, plan
2014.
6. Struktura investicija u osnovna sredstva 2011/12 s procjenom za 2013. godinu, te planirane
investicijske aktivnosti u 2014. godini

7. Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011 – 2013. godine s procjenom 2014. godine
8. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011 – 2013. godina s planom za 2014. godinu
9. Zaključak

1. Ostvarenje financijskih rezultata za 2011. i 2012. godinu s procjenom rezultata
2013. godine sa planom za 2014. godinu

2. Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., procjena 2013., te planirano za 2014.
Naziv

2011

2012

Indeks
3/2

2013

Plan 2014

Indeks
6/5

1

2

3

4

5

6

7

AKTIVA

7.171.500

6.535.735

91

6.349.341

6.144.924

97

Dugotrajna imovina

6.600.203

6.331.876

96

6.029.584

5.811.313

96

Kratkotrajna imovina

548.422

185.912

34

301.866

310.470

103

Pladeni troškovi bududih
razdoblja i obračunati prihoda

22.875

17.947

78

17.891

23.141

129

PASIVA

7.171.499

6.535.735

91

6.349.341

6.149.924

97

Kapital
Rezerviranja

1.621.101
46.070

1.867.125
18.108

115
39

1.867.268
18.108

1.174.395
25.708

63
142

Dugoročne obveze

7.240.406

6.818.520

94

5.855.491

5.348.827

91

Kratkoročne obveze

460.873

621.956

135

1.487.150

464.786

31

1.045.251

944.276

90

855.860

1.484.998

174

Odg. pladanje tr. i prihoda bud.
razdoblja

3. Financijski pokazatelji stanja za 2011., 2012., procjena 2013., te planirano za 2014.

Financijski pokazatelji

2011

2012

2013

2014

Koeficijent zaduženosti

108%

114%

116%

95%

Koeficijent tekuće likvidnosti

1,19

0,30

0,20

0,67

Koeficijent ubrzane likvidnosti

1,17

0,29

0,20

0,67

Koeficijent obrta ukupne imovine

0,08

0,09

0,11

0,11

Ekonomičnost ukupnog poslovanja

0,62

0,72

0,96

0,96

4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s procjenom ostvarenja u
2013. godini i planirane veličine u 2014.
Red. br.

Opis

2011

2012

Indeks 4/3 Procjena 2013

1

2

3

4

5

Plan 2014

Indeks 7/6

6

7

8

1

Troškovi materijala, goriva i energije

27.720

31.334

113

29.438

720

2

2

Troškovi ostalih usluga

28.198

34.969

124

81.109

230.310

284

42.917

189.600

442

2.1.

Troškovi naplate i održavanja ARZ-ON

3

Amortizacija materijalne imovine

8.747

7.637

87

5.688

1.560

27

4

Troškovi osoblja

124.002

126.643

102

106.377

10.523

10

5

Ostali troškovi poslovanja

61.881

64.236

104

38.117

15.542

41

II

Ukupni operativni troškovi

250.549

264.818

106

260.729

258.656

99

1

Amortizacija nematerijalne imovine

324.246

326.936

101

238.622

228.822

96

2

Rashod IFRIC 12

26.620

49.012

184

3.862

III

Ukupno poslovni rashodi

601.415

640.766

107

503.213

487.478

97

Ukupno poslovni rashodi

5. Ostvarenje obujma usluga u razdoblju 2011-2012 godina s procjenom 2013.
godine, plan 2014.
Opis

PGDP
2011

2012

Indeks 3/2

2013

Indeks 5/3

2014

2

3

4

5

6

7

Zagreb-Bosiljevo II

26.596

25.588

96

25.314

99

25.061

Bosiljevo II-Rijeka

11.550

10.829

94

10.874

100

10.765

Zagreb-Rijeka

18.477

17.549

95

17.449

99

17.275

Rupa-Matulji

7.239

6.981

96

7.014

100

6.944

Most Krk

9.910

9.573

97

9.592

100

9.496

Ukupno

17.343

16.502

95

16.415

99

16.251

1

*PGDP-prosječni godišnji dnevni promet

6. Struktura investicija u osnovna sredstva 2011/12 s procjenom za 2013. godinu,
te planirane investicijske aktivnosti u 2014. godini
Red.
br.
1

4

Indeks
4/3
5

Procjena
2013
6

Naziv

2011

2012

2

3

7

Indeks
7/6
8

Plan 2014

1

Investicije izgradnje i
investicijskog održavanja

39.408

46.419

118

7.572

47.616

629

2
3

Izvlaštenje zemljišta
Ostale investicije

2.182
5.735

1.743
2.958

80
52

400
14.889

1.562
1.250

391
8

4

Plan informatičke opreme i
osnovnih sredstava

5.832

2.981

51

2.005

33

2

53.158

54.102

102

24.866

50.461

203

Ukupno

7. Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011 – 2013. godine s procjenom 2014. godine

-

zadnjI kvartal 2013. godine izdvojili su se poslovi održavanja autoceste i naplate cestarine u
tvrtku-kder ARZ-ON d.o.o., s ciljem smanjenja troškova poslovanja i racionalizacije broja
zaposlenih radnika, 2,7 po kilometru autoceste.

- 654 djelatnika ARZ-a sklopilo je nove ugovore o radu s tvrtkom kder.
- krajem studenog 2013. godine započeo je proces restrukturiranja ARZ-ON-a

-

usvajanjem novog organizacijskog ustroja koji je usklađen s tvrtkom HAC-ONC kao priprema za
spajanje s istom u
veljači 2014. godine

1. Obavljene aktivnosti
- Radno pravo – raskid ugovora o radu, usvajanje internih akata , izrađen program zbrinjavanja
viška radnika
- Statusno pravo - pripremljen nacrt ugovora o pripajanju Društva ARZ-ON d.o.o Društvu HAC-ONC
d.o.o.
2. Aktivnosti koje je potrebno provesti
- Sklapanje ugovora o pripajanju uz prethodno dobivenu suglasnost Nadzornog odbora i
odobrenja Skupštine Društva ARZ-ON

8. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011 – 2013. godina s planom za 2014. godinu
Red.
br.

Naziv

2011

2012

2013

Projekcija 2014

1

2

3

4

5

6

1

Prosječna neto plada

7.569

7.793

7.916

7.925

2

Najviša neto plada

19.335

19.883

20.159

17.530

3

Najniža neto plada

3.300

3.858

3.797

4.630

4

Masa bruto plada

124.002.417

126.642.555

106.376.906

10.523.000

5

Broj zaposlenih

733

762

39

38

9. Zaključak

 Završiti proces restrukturiranja
 Investicijsko održavanje ceste i postojedih objekata na autocesti u skladu sa
zakonskim okvirima
 Osigurati potrebnu razinu usluge i sigurnosti pokretanjem projekata
financiranih iz EU fondova s ciljem imati sigurnog i zadovoljnog korisnika

Poslovanje, restrukturiranje i ulaganja javnih poduzeda u 2014. godini

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
PRIKAZ OSTVARENJE POSLOVNE POLITIKE U 2011-2013. GODINI I PROJEKCIJE
POSLOVANJA U 2014.
Uprava:
Darko Peričid, mag. ing. traff.- predsjednik Uprave,
Marko Car, dipl. ing.- član, Nikola Ljuban, dipl. ing.- član, mr.sc. Rene Valčid- član, mr.sc. Ivan Vukovid- član
Nadzorni odbor:
mr.sc. Milan Stojanovid-predsjednik Nadzornog odbora,
dr.sc. Ratko Zelenika-član, dr.sc. Ljudevit Krpan-član, Ivan Žilid, dipl.oec. -član, Marko Gašpar - član/predstavnik radnika

SADRŽAJ

1. Ostvarenje financijskih rezultata za 2011. i 2012. procjena rezultata 2013. i projekcija za 2014. i 2015. godinu
2. Prikaz bilance stanja za 2011. i 2012. procjena 2013. te planirano za 2014. i 2015. godinu
3. Financijski pokazatelji
4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s procjenom ostvarenja u 2013. godini i projekcije za 2014. i 2015. god
5. Ostvareni obujam rada - naturalni pokazatelji u razdoblju 2011.-2012., procjena 2013. i projekcija za 2014. i 2015. godinu
6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011/12. s procjenom za 2013. godinu
te planirane investicijske aktivnosti u 2014. godini
7. Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011. - 2013. godine s procjenom za 2014. godinu
8. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011. - 2013. godine s projekcijom za 2014. i 2015. godinu

9. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i mogude prepreke u njihovoj realizaciji
10. Zaključak

1. Ostvarenje financijskih rezultata za 2011. i 2012. godinu s procjenom rezultata
2013. godine i projekcija za 2014. i 2015. godinu
U tisudama kuna
Red.
Broj

OSTVARENJE
2011.

OPIS
2

OSTVARENJE
2012.

PROCJENA
2013.

PROJEKCIJA
2014.

PROJEKCIJA
2015.

1
1.
2.
3.

Poslovni prihodi
Poslovni rashodi
Financijski prihodi

3
1.299.332
1.370.721
9.654

4
1.114.525
1.350.318
21.107

5
848.000
1.361.500
20.000

6
1.279.600
1.339.000
20.000

7
1.291.300
1.334.000
20.000

4.
5.
6.

Financijski rashodi
Izvanredni prihodi
Izvanredni rashodi

19.995
39.652
22.703

12.803
39.606
44.106

21.500
540.000
25.000

40.000
104.400
25.000

31.000
78.700
25.000

7.

UKUPNI PRIHODI

1.348.638

1.175.238

1.408.000

1.404.000

1.390.000

8.

UKUPNI RASHODI

1.413.419

1.407.227

1.408.000

1.404.000

1.390.000

9.

DOBIT/GUBITAK* prije oporezivanja

-64.781

-231.989

0

0

0

0

0

0

0

0

-64.781

-231.989

0

0

0

10. Porez na dobit
11. DOBIT/GUBITAK* financijske godine

* Prema Zakonu o željeznici (NN 94/13 čl. 21) razlika između prihoda i rashoda nadoknađuje se na teret javnog kapitala. U 2013.
godini razlika iznosi oko 510 mil kn, a u 2014. i 2015. prihodi pokrivaju rashode.
U tis. kn
1.500.000

UKUPNI PRIHODI

1.000.000
UKUPNI RASHODI

500.000
0

-500.000

OSTVARENJE
2011.

OSTVARENJE
2012.

PROCJENA
2013.

PROJEKCIJA
2014.

PROJEKCIJA
2015.

DOBIT/GUBITAK*
prije oporezivanja

2. Prikaz bilance stanja za 2011. i 2012., procjena 2013. te planirano za 2014. i 2015. godinu
Redni
broj
1

OPIS
2

Ostvareno
31.12.2011.
3

Ostvareno
31.12.2012.
4

Procjena
31.12.2013.
5

Projekcija
31.12.2014.
6

U mil. kn
Projekcija
31.12.2015.
7

1.

DUGOTRAJNA IMOVINA

9.962,8

10.214,1

11.686,0

12.887,0

18.635,0

2.

KRATKOTRAJNA IMOVINA

1.221,6

1.279,9

1.321,2

956,1

891,1

3.

PLADENI TROŠKOVI BUDUDEG RAZDOBLJA I
OBRAČUNATI PRIHODI

0,9

147,8

144,4

100,0

90,0

11.185,3

11.641,8

13.151,6

13.943,1

19.616,1

6.311,4

6.321,7

8.052,2

8.374,4

9.424,4

16,9

57,9

57,9

57,9

57,9

UKUPNO AKTIVA
1.

KAPITAL I REZERVE

2.

REZERVIRANJA

3.

DUGOROČNE OBVEZE

1.423,8

1.312,0

1.309,2

1.424,5

6.254,9

4.

KRATKOROČNE OBVEZE

1.079,9

1.459,8

1.196,7

1.136,7

1.056,7

5.

ODGOĐENO PLADANJE TROŠKOVA I PRIHOD
BUDUDEG RAZDOBLJA

2.353,3

2.490,4

2.535,6

2.949,6

2.822,2

11.185,3

11.641,8

13.151,6

13.943,1

19.616,1

UKUPNA PASIVA

3. Financijski pokazatelji

Red.
broj
1
1.

OPIS
2
PRODUKTIVNOST PO ZAPOSLENOM u tis. kn
(ukupni prihodi po zaposlenom na osnovi sata rada)

KOEFICIJENT TEKUDE LIKVIDNOSTI
(kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze)
KOEFICIJENT UBRZANE LIKVIDNOSTI
2.1. (kratkotrajna imovina bez zaliha/kratkoročne
obveze)
KOEFICIJENT OBRTA UKUPNE IMOVINE
5.
(ukupni prihodi / ukupna aktiva)
STUPANJ ZADUŽENOSTI
4.
(dugoročne i kratkorčne obveze /ukupna aktiva)
KOEFICIJENT FINANCIRANJA
4.
(ukupni dug /glavnica)
2.

Ostvarareno Ostvarareno
2011.
2012.

3

4
199

175

Procjena
2013.

PROGNOZA
2014.

PROGNOZA
2015.

5

6

7

241

291

302

1,13

0,88

1,10

0,84

0,84

0,60

0,50

0,68

0,48

0,49

0,12

0,10

0,12

0,11

0,08

0,22

0,24

0,19

0,18

0,37

0,23

0,21

0,16

0,17

0,66

3.

KOEFICIJENT FINANCIJSKE STABILNOSTI
(dugotrajna imovina /kapital +dugoročne obveze)

1,29

1,34

1,25

1,32

1,19

6.

EKONOMIČNOST
(Ukupni prihodi/ukupni rashodi)

0,95

0,84

1,00

1,00

1,00

4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s procjenom ostvarenja u 2013.
godini i projekcije za 2014. i 2015. godinu
Red.
OPIS
Broj
1
2
1. MATERIJALNI TROŠKOVI
- materijal i energija
2.

4.

- usluge
TROŠKOVI RADNIKA
- plade
- naknade radnicima
OSTALI RASHODI
UKUPNI RASHODI

OSTVARENJE OSTVARENJE
2011.
2012.
3
4
315.499
213.500
185.000
93.400

U tisudama kuna
PROCJENA
PROJEKCIJA PROJEKCIJA
2013.
2014.
2015.
5
6
7
355.700
408.100
408.000
110.000
120.000
120.000

130.499
896.979
822.279
74.700
200.942

120.100
892.473
824.673
67.800
301.254

245.700
785.500
720.500
65.000
266.800

288.100
746.900
695.500
51.400
249.000

288.000
684.000
635.000
49.000
298.000

1.413.420

1.407.227

1.408.000

1.404.000

1.390.000

u tis. kn

OSTVARENJE
2011.

1.000.000

OSTVARENJE
2012.

800.000

600.000

PROCJENA
2013.

400.000

PROJEKCIJA
2014.

200.000

0
MATERIJALNI TROŠKOVI

TROŠKOVI RADNIKA

OSTALI RASHODI

PROJEKCIJA
2015.

5. Ostvarenje obujam rada - naturalni pokazatelji u razdoblju 2011.-2012. godine s
procjenom 2013. godine, projekcija 2014. i 2015.
Red.
Br.

1.

Jedinica
mjere

Opis

Ostvareno Ostvareno
2011.
2012.

Procjena
2013.

Projekcija Projekcija
2014.
2015.

Ukupno
2014.2018.

Broj kilometara obnove, osuvremenjivanja i
novoizgrađenih željezničkih pruga
a) km obnove i osuvremenjivanja

km

0

45

100

178

295,2

1.343

b) km novoizgrađenih pruga

km

0

0

0

0

0

68

km/h

77,4

77,1

78,0

82,5

86,0

68,5

68,3

70,0

77,0

83,0

Prosječna dopuštena infrastrukturna brzina pruga
2.

-na prugama u uporabi
-na ukupnoj duljini mreže

3.

Broj novoosiguranih željezničko cestovnih
prijelaza

broj

5

13

32

90

150

5.

Broj radnika po km pruge

broj

2,51

2,36

1,95

1,83

1,76

690

Broj radnika po km pruge upravitelja infrastrukture u Europi u 2011.
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

3,87
3,40

1,37
0,96

1,69

1,87

1,88

2,05

2,39

2,60

2,51
1,80

2,95

3,40

6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011/12 s procjenom za
2013. godinu, te planirane investicijske aktivnosti u 2014. godini
PROGRAMI I PROJEKTI ZA ŽELJEZNIČKU
INFRASTRUKTURU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ostvarenje
2011.
2012.

Program obnove i modernizacije pruga za
međunarodni promet
Program obnove i modernizacije pruga za
regionalni promet
Program obnove i modernizacije pruga za lokalni
promet
Program obnove i modernizacije željezničkog
čvorišta Zagreb
Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i
prometa na mreži kao cjeline
Izgradnja novih pruga i kolosijeka

SVEUKUPNO (1. do 6.)

Procjena
2013.*

2014.

2015.

Plan
2016.

2017.

2018.

444.857

331.713

1.077.291

1.565.240

2.679.530

920.370

1.516.417

1.291.250

26.044

4.866

32.134

110.050

1.012.590

2.306.310

1.458.250

511.900

79

2.590

80.419

147.500

610.000

480.750

681.000

735.300

46.453

59.474

44.609

27.488

512.750

450

450

450

63.603

44.782

166.416

527.822

1.214.317

1.110.320

1.009.400

909.750

17.999

22.183

85.396

311.900

720.890

1.174.690

2.374.400

3.472.828

599.035

465.608 1.486.265 2.690.000 6.750.077 5.992.890 7.039.917 6.921.478

* Procjena 2013. prema metodologiji CEI
u tisudama kuna

8.000.000
6.750.077

7.000.000

7.039.917

6.921.478

2017.
plan

2018.
plan

5.992.890

6.000.000
5.000.000

4.000.000
2.690.000

3.000.000
1.486.265

2.000.000

1.000.000

599.035

465.608

0
2011.
ostvarenje

2012.
ostvarenje

2013.
procjena

2014.
plan

2015.
plan

2016.
plan

7. Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011. – 2013. godine s procjenom 2014. godine
CILJEVI RESTRUKTURIRANJA
- prilagodba EU propisima
- podizanje konkurentnosti željezničke infrastrukture
- podizanje razine kvalitete željezničke infrastrukture
- racionalizacija poslovanja
STATUSNE PROMJENE
- 2012. vlasništvo nad HŽ Infrastrukturom d.o.o. preneseno na REPUBLIKU HRVATSKU, HŽ HOLDING pripojen HŽ Infrastrukturi
DRUŠTVA KDERI
- 2013. stvaranje jedinstvenog društva za održavanje i izgradnju pruga - Remont i održavanje pruga d.o.o. i POSIT pripojeni Pružnim
građevinama d.o.o. U studenom 2013. raspisan javni natječaj za privatizaciju Pružnih građevina
- Željezničko ugostiteljstvo d.o.o. - podjela društva na četiri nova društva, prijenos udjela dvaju društava na RH, pripajanje jedno u HŽI i
prodaja Croatia ekspres HŽ Putničkom prijevozu
- PRO REG d.o.o. - HŽ Infrastruktura vlasnik 23% udjela - preuzimanje djelatnosti vezanih uz održavanje pruga, stečajni postupak
ORGANIZACIJSKE PROMJENE I KOLEKTIVNO PREGOVARANJE
- novi Pravilnik o organizaciji, postugnut sporazum sa sindikalnim partnerima o zbrinjavanju viška radnika
RACIONALIZACIJA TROŠKOVA POSLOVANJA
- smanjenje troškova radnika kroz organizacijske promjene, unapređenje tehnološkog procesa, poticajne mjere za odlazak radnika
- uz poticajne mjere u 2012. i 2013. otišlo je 770 radnika, plan od 2014. do 2016. smanjenje za daljnjih 700 radnika
FINANCIJSKO RESTRUKTURIRANJE
- mjere restrukturiranja bilance - racionalizacija zaliha, aktiviranje investicija u tijeku
- preuzimanje kredita namijenjenih za financiranje željezničke infrastrukture sukladno Zakonu o željeznici NN 94/13
INVESTICIJE U ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU
- u 2013. započet investicijski ciklus
- u razdoblju 2014-2018. kroz obnovu na 1340 km pruge nadoknaditi zaostatke u održavanju, nadogradnja i rekonstrukcija postojede
željezničke infrastrukture, izgradnja nove i dogradnja postojede željezničke infrastrukture

8. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011. – 2013. godina s projekcijom za 2014. i 2015. godinu
O p i s
1.

Broj zaposlenih

2.

Ostvareno 2011. Ostvareno 2012. Procjena 2013. Projekcija 2014. Projekcija 2015.
6.839

6.436

5.438

4.990

4.790

Troškovi radnika u tisudama kuna

896.979

892.473

785.500

746.900

684.000

2.1.

Plade radnika (Bruto II)

822.279

824.673

720.500

695.500

635.000

2.2.

Naknade radnicima

74.700

67.800

65.000

51.400

49.000

2.3.

Smanjenje troškova radnika na prethodnu godinu

-4.506

-106.973

-38.600

-62.900

6.541,6

6.468,8

3.

Prosječna neto plada u kn

6.288,9

6.294,1

6.416,0

4.

Naviša neto plada u kn

18.203,0

19.682,9

19.851,0

5.

Najniža neto plada u kn

2.913,6

3.043,5

2.361,2

Troškovi radnika u tisudama kuna

Broj zaposlenih
7.000

6.839
950.000
6.436

6.500

900.000

896.979

892.473

850.000

6.000

785.500

800.000

5.438

746.900

750.000

5.500
4.990
5.000

4.790

684.000

700.000
650.000

600.000

4.500

550.000

4.000
Ostvareno
2011.

Ostvareno
2012.

Procjena 2013.

Projekcija
2014.

Projekcija
2015.

500.000
Ostvareno
2011.

Ostvareno
2012.

Procjena
2013.

Projekcija
2014.

Projekcija
2015.

9. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i mogude prepreke u njihovoj realizaciji
u tisudama kuna

Ukupna
vrijednost
projekta

I.

UKUPNA VRIJEDNOST NAJVEDIH PROJEKATA KOJI ZAPOČINJU ILI SE NASTAVLJAJU U 2014. GODINI
FINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA

1.

Okučani - Novska (19,5 km) - obnova pruge u sklopu pretpristupnog fonda IPA

IZVOĐENJE 2012.-2014.

290.500

2.

Izgradnja pruge Gradec - Sveti Ivan Žabno

IZVOĐENJE 2014.-2016.

241.500

3.

Rekonstrukcija postojedeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo - Križevci

IZVOĐENJE 2014.-2018.

1.283.200

4.

Modernizacija, obnova i elektrifikacija dionice Zaprešid - Zabok (23,8 km)

PROJEKTIRANJE 2012.-2014.
IZVOĐENJE 2015.-2017.

510.000

5.

Projektiranje za izgradnju i rekonstrukciju pruga na koridorima RH1 i RH2

PROJEKTIRANJE 2012-2017.
IZVOĐENJE 2015.-2023.

17.625.050

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA I.
UKUPNA VRIJEDNOST NAJVEDIH PROJEKATA KOJI ZAPOČINJU ILI SE NASTAVLJAJU U 2014. GODINI
FINANCIRANI IZ DOMADIH IZVORA FINANCIRANJA
Obnova dionice Koprivnica - Botovo - DG (13,5 km)
Obnova dionice Moravice - (Skrad) (16,5 km)
Obnova dionice Ogulin-(Moravice) (29,4 km)
Obnova dionice Zagreb Borongaj - (Dugo Selo) dk i lk (2 x 15,3 km)
Obnova dionice Savski Marof - Zaprešid - Zagreb GK dk i lk (2 x 21,3 km)
Obnova dionice (Greda) - Sunja - (Novska) (74,1 km)
Projekt Lika
Željezničko-cestovni prijelazi i pješački prijelazi preko pruge
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA II.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA (I.+ II.)
MOGUDE PREPREKE U REALIZACIJI INVESTICIJSKIH PROJEKATA:
- dugotrajno rješavanje imovinsko - pravnih odnosa
- kašnjenje u ishođenju potrebnih dozvola (građevinske, lokacijske i sl.)
- izmjena prostorno planske dokumentacije
- postupci provedbe javne nabave (žalbe u postupku, poništenje i sl. )

Trajanje projekta

19.950.250

IZVOĐENJE 2014.-2015.
IZVOĐENJE 2013.-2014.
IZVOĐENJE 2014.-2015.
IZVOĐENJE 2013.-2014.
IZVOĐENJE 2014.-2015.
IZVOĐENJE 2014.-2015.
IZVOĐENJE 2000.-2017.
IZVOĐENJE 2014.-2018.

169.500
238.000
289.000
270.000
380.000
550.000
2.971.500
909.400
5.777.400
25.727.650

10. Zaključak
HŽ Infrastruktura 2018.
- Kvalitetna željeznička infrastruktura koja odgovara zahtjevima tržišta
- Siguran i točan tijek željezničkog prometa
- Povedanje produktivnosti na razinu EU
- Optimiranje i racionalizacija troškova
- Dio mreže TEN-T

- Povedani i modernizirani lučki kapaciteti
- Kolodvori koji su sigurni, čisti i bez zapreka
- Kvalitetna infrastruktura koja omoguduje povedanje udjela željezničkog prometa u ukupnom prijevozu

Konačni cilj:
- VISOKA PRODUKTIVNOST
- SIGURAN I ODRŽAIV PROMET

- ZADOVOLJAN KORISNIK

Poslovanje, restrukturiranje i ulaganja javnih
poduzeća u 2014. godini

HŽ Putnički prijevoz
Draţen Ratković, predsjednik Uprave
Robert Frdelja, ĉlan Uprave
Siniša Balent, ĉlan Uprave
Nadzorni odbor:
Snjeţana Josipović, predsjednica
Marijan Drempetić, zamjenik predsjednice
Hrvoje Livaja, ĉlan
Dalibor Obradović, ĉlan
Dalibor Petrović, ĉlan, predstavnik radnika

Sadržaj

1. Ostvarenje financijskih rezultata za 2011. i 2012. godinu, procjena rezultata za 2013. i
plan za 2014. (Račun dobiti i gubitka (2011. – 2014.)

2. Prikaz bilance stanja za 2011. i 2012. godinu, procjena 2013. i plan za 2014.
3. Financijski pokazatelji za 2011. i 2012. godinu i procjena za 2013
4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011. i 2012. godinu, procjena ostvarenja za 2013. i plan
za 2014.

5. Ostvarenje obujma proizvodnje u 2011. i 2012. godini, procjena za 2013. i plan za 2014.
6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva u 2011. i 2012. godini,
procjena za 2013.
i planirane investicijske aktivnosti u 2014.

7. Analiza restrukturiranja u 2012. i 2013. godini s procjenom 2014.
8. Plade i broj zaposlenih u razdoblju od 2011. do 2013. godine s planom za 2014.
9. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014.

1. Ostvarenje financijskih rezultata za 2011. i 2012. godinu, procjena rezultata za 2013. i
plan za 2014. (Račun dobiti i gubitka (2011. – 2014.)

Dana 1. listopada 2012. podijeljena je HŽ Vuča vlakova, na temelju čega je HŽ Putnički prijevoz
preuzeo 1034 radnika te pripadajudi dio imovine. Račun dobiti i gubitka treba promatrati kroz
povedanje imovine (lokomotive, vlakovi, građevinski objekti), povedanje broja radnika te smanjenja
troškova za uslugu vuče vlakova. Potrebno je naglasiti da promjene nisu utjecale na prihode od
osnovne djelatnosti Društva, odnosno prijevoza putnika.

2. Prikaz bilance stanja za 2011. i 2012. godinu, procjena 2013. i plan za 2014.
Red.
br.
1

Elementi
2

31.12. 2011.

31.12. 2012.

Procjena 31.12.2013.

Plan 31.12.2014.

3
1.142.909,5

4
1.742.204,3

5
1.596.949,2

6
1.990.319,3

107.616,7

269.838,4

142.618,9

143.834,5

3.342,6

3.535,1

3.326,6

3.326,6

-

-

-

-

1.253.868,8

2.015.577,8

1.742.894,7

2.137.480,4

1. KAPITAL I REZERVE

285.615,7

273.612,7

-217.695,3

210.761,0

2. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

378.988,0

569.011,5

569.011,5

210.738,7

3. PRENESENI GUBITAK

28.024,2

167.513,7

413.399,0

0,0

4. GUBITAK POSLOVNE GODINE

65.348,2

127.885,3

373.308,0

0,0

1. DUGOTRAJNA IMOVINA
2. KRATKOTRAJNA IMOVINA
PLADENI TROŠKOVI BUDUDEG
RAZDOBLJA I NEDOSPJELA
3. NAPLATA PRIHODA
GUBITAK IZNAD VISINE
4. KAPITALA
UKUPNA AKTIVA

22,0

5. DOBIT POSLOVNE GODINE
13.190,1

14.125,1

130.625,1

84.000,0

7. DUGOROČNE OBVEZE

238.058,5

388.073,2

695.000,0

874.000,0

8. KRATKOROČNE OBVEZE
ODGOĐENA PLADANJA
TROŠKOVA I PRIHODI
9. BUDUDEG RAZDOBLJA

258.904,5

318.289,7

225.843,2

139.567,6

458.100,0

1.021.477,1

909.121,7

829.151,8

1.253.868,8

2.015.577,8

1.742.894,7

2.137.480,4

6. REZERVIRANJA

UKUPNA PASIVA

* Preneseni gubitak 2013. godine u iznosu 413.399.000 kuna uključuje preneseni i tekudi gubitak 2012. te rezerviranja za
sudske sporove i ispravke vrijednosti u iznosu od 118.000.000 kuna.

3. Financijski pokazatelji za 2011. i 2012. godinu i procjena za 2013.

4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011. i 2012. godinu, procjena ostvarenja za 2013. i plan
za 2014.

u 000 kn
Elementi
1

2011.
2

2012.
3

Procjena
2013.
4

Plan 2014. Indeks 4/3 Indeks 5/4
5
6
7

UKUPNI RASHODI

887.533

1.058.257

1.237.784

1.153.942

117,0

93,2

- materijalni troškovi

609.607

674.840

625.001

514.257

92,6

82,3

- troškovi zaposlenika

143.126

189.885

321.186

308.694

169,1

96,1

6.922

8.836

16.157

16.391

182,9

101,4

759.655

873.561

962.344

839.342

110,2

87,2

127.878

184.696

275.440

314.600

149,1

114,2

- nematerijalni troškovi
GOTOVINSKI TROŠKOVI
- negotovinski troškovi
(amortizacija, otpremnine,
financijski rashodi)

5. Ostvarenje obujma proizvodnje u 2011. i 2012. godini, procjena za 2013. i plan za 2014.

6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva u 2011. i 2012. godini,
procjena za 2013. i planirane investicijske aktivnosti u 2014.

7. Analiza restrukturiranja u 2012. i 2013. godini s procjenom 2014.
 Restrukturiranje HŽ Putničkog prijevoza obuhvada:

Organizacijsko restrukturiranje – 1. listopada 2012. pripojen je dio bivšeg društva HŽ Vuče vlakova, preuzeta
su 1034 radnika; iz HŽ Holdinga preuzeto je 12 radnika; u tijeku su aktivnosti za provedbu privatizacije
ovisnih društava Željezničke tiskare, Tersus eka; TŽV Gredelj – u stečaju, Proizvodnja-regeneracija – u
stečaju.

Financijsko restrukturiranje – donesena je odluka Vlade o dokapitalizaciji Društva u iznosu od 278,4 milijuna
kuna (provedba u tijeku), osigurano je državno jamstvo za kredit koji se odnosi na nabavu novih vlakova u
iznosu od 816,2 milijuna kuna, do sada je realiziran kredit u iznosu od 217,8 milijuna kuna za zbrinjavanje
viška zaposlenih i tekudu likvidnost te kredit u iznosu od 250 milijuna kuna za tekudu likvidnost i investicije.

Nove investicije – nabava 44 vlaka koji de biti puštani u promet tijekom 2015., 2016. i 2017. (potpisivanje
ugovora u 30. siječnja 2014.), vrijednost nabave 1.631 mlrd. kuna; potpuna informatizacija društva s
težištem na sustavu prodaje i rezervacije karata u unutarnjem i međunarodnom prijevozu te potrebne
opreme koji de biti implementiran tijekom 2014. i 2015.

U 2012. iz HŽ Putničkog prijevoza i ovisnih društava otišlo je 478, a u 2013. 484 radnika.

Krajem 2013. stupila je na snagu nova organizacija u cilju povedanja produktivnosti i pripreme za tržišne
uvjete poslovanja, uz ulaganja u ljudske potencijale.

U listopadu 2013. potpisan je novi Kolektivni ugovor (dogovoreno je smanjivanje pojedinih prava, npr.
božidnice, uskrsnice, regresa); potpisivanjem je u cijelosti završen postupak pripajanja HŽ Vuče vlakova.

Strateški cilj je i sklapanje dugogodišnjeg PSO ugovora kojim bi se definirao okvir tehnološki-ekonomskog
održiva pristupa u okružju željezničkoga putničkog prijevoza, prema praksi razvijenijih zemalja; aktivnosti su
u tijeku.

U narednom razdoblju očekuje nas provedba aktivnosti koje de dovesti do racionalizacije poslovanja i
potpune financijske konsolidacije, a u izradi su izmjene i dopune Programa restrukturiranja koji po završetku
treba prihvatiti Europska komisija. Navedeni dokument detaljnije de definirati pojedine aktivnosti i procese
te obuhvatiti provedene aktivnosti.

8. Plade i broj zaposlenih u razdoblju od 2011. do 2013. godine s planom za 2014.

* Na dan 1. listopada 2012. broj radnika je sa 1.154 povedan na 2.198 zbog pripajanja dijela radnika HŽ Vuče
vlakova u HŽ Holdinga. U 2013. preuzeta su 83 radnika HŽ Carga za djelatnost tehničkog pregleda vagona.

9. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014.

 NAJVEDI PROJEKTI:
– nabava 44 motorna vlaka (vrijednost 1,631 mlrd. kuna)
– ISPRO – novi sustav prodaje i rezervacije karata u unutarnjem i međunarodnom
prijevozu (vrijednost 43,3 mil. kuna)

 OPERATIVNI CILJEVI


povedanje broja prevezenih putnika za
povedanje prihoda od prijevoza putnika za
smanjenje ukupnih rashoda za

3,9%
3,2%
6,8%

 Ukupni planirani rashodi za 2014. iznose 1.153,9 milijuna kuna te su za 83,8 milijuna kuna
manji u odnosu na procjenu 2013. , odnosno za 6,8%, i to zbog:
— smanjenja materijalnih troškova za 17,5 milijuna kuna
— smanjenja troškova radnika za 12,5 milijuna kuna
— smanjenja ostalih rashoda za 53,8 milijuna kuna

10. Zaključak

STRATEŠKI CILJEVI HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA

razviti strategiju razvoja HŽ Putničkog prijevoza koja bi se temeljila na tržišnoj orijentaciji poduzeda i profitabilnom
poslovanju,
– ostvariti poziciju vodedeg prijevoznika u regiji, koji pruža suvremene, korisnicima potrebne i prilagođene usluge
prijevoza,
– postati vodede prijevozničko poduzede u Hrvatskoj orijentirano na masovan i kvalitetan prijevoz putnika,
– poslovati prema tržišnim načelima,

skratiti vrijeme potrebno za putovanje vlakom:
do 50 km udaljenosti – vrijeme vožnje 50 minuta,
do 100 km udaljenosti – vrijeme vožnje 90 minuta,
do 200 km udaljenosti – vrijeme vožnje 150 minuta,
do 400 km udaljenosti – vrijeme vožnje 240 minuta.

– restrukturiranje poslovanja uz vremensko razdoblje do 2019. godine,
– sklapanje ugovora o pružanju javnih usluga na rok od 10 godina,
– razvoj integriranog sustava prijevoza,
– potpuna informatizacija sustava prodaje prijevoznih i rezervacijskih karata te razvoj i implementacija novih
prodajnih
kanala,
– orijentacija na pružanje usluge motornim vlakovima, nabava novih vlakova u gradsko-prigradskom i regionalnom
prometu
(uvođenje 44 nova motorna vlaka)
– izgradnja novog tehničko–logističkog centra za željeznički putnički prijevoz,
– napuštanje nerentabilnih djelatnosti,
– uspostavljanje financijski održivog sustava.

Poslovanje, restrukturiranje i ulaganja javnih poduzeda u
2014. godini

JADROLINIJA
Društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i
tereta
PRIKAZ OSTVARENJA POSLOVNE POLITIKE U 2011-2013. GODINI I PROJEKCIJE
POSLOVANJA U 2014.
UPRAVA: dr.sc. Alan Klanac, dipl.ing.brod., predsjednik Uprave Društva
Miljenko Antid, dipl.ing.el., zamjenik predsjednika Uprave
dr.sc. Marko Čičin-Šain, dipl.oec., član Uprave
NADZORNI ODBOR: prof.dr.sc. Pavo Komadina, predsjednik Nadzornog odbora
dr.sc. SLAVKO LONČAR, dipl.oec.
ANTE MAĐERID, dipl.oec.
ZORAN ČUMBELID dipl.ing.stroj.
kap. GRGO DUJMOVID

Sadržaj

Ostvarenje financijskih rezultata za 2011. i 2012. godinu s procjenom rezultata 2013. godine

Prikaz bilance stanja 2011/2012. godina s procjenom za 2013. godinu te plan za 2014. godinu

Financijski pokazatelji

Ostvarenje proizvodnje (naturalni pokazatelji) u razdoblju 2011-2012. godina s procjenom
2013. godine te planom za 2014. godinu

Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011/2012. s procjenom za 2013.
godinu te projekcija investicijske aktivnosti u 2014. godini po kategorijama investiranja

Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011-2013. te bududa planirana restrukturiranja

Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011-2013. godina s projekcijom za 2014. godinu

Zaključak: Plan poslovanja za 2014. godinu (ciljevi – veličine)

Ostvarenje financijskih rezultata za 2011. i 2012. godinu s procjenom rezultata 2013.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Element

I-XII 2011.

I-XII 2012.

INDEKS
2/3

Projekcija
2013.

INDEKS
4/2

Plan
2014.

INDEKS
6/4

Prihodi

920.857,6

894.840,5

97,2

833.419,2

93,1

786.914,7

94,4

Rashodi

918.161,4

890.419,1

97,0

826.853,7

92,9

779.811,0

94,3

2.714,2

4.421,4

162,9

6.565,5

148,5

7.103,7

108,2

Bruto dobit

Prikaz bilance stanja 2011/2012. godina s procjenom za 2013. godinu te plan za 2014.
2011.

2012.

2013.

2014.

1.049.687.993

955.957.350

920.761.878

1.211.461.878

Dugotrajna imovina

950.172.952

877.886.722

806.027.761

1.035.878.677

Kratkotrajna imovina

99.245.139

64.277.928

104.456.951

103.498.277

Zalihe

26.590.827

24.529.034

17.825.162

16.945.323

Potraživanja

23.689.122

23.899.627

22.830.561

29.650.460

Kratkotrajna fin. imovina

46.483.340

9.115.111

59.020.484

49.012.264

Novac

2.481.850

6.734.156

4.780.744

7.890.230

269.902

13.792.700

10.277.166

11.235.840

1.049.687.993

955.957.350

920.761.878

1.211.461.878

474.044.964

476.067.607

491.359.164

498.462.885

7.587.065

2.689.953

2.689.953

2.689.953

Dugoročne obveze

169.495.723

231.377.709

252.431.193

543.131.192

Kratkoročne obveze

349.402.872

206.517.940

138.051.550

134.154.705

Odg. pl. tr. bud. razd.

49.157.369

39.304.141

36.230.018

33.023.143

AKTIVA

Pl. tr. bud. razd.

PASIVA
Kapital i rezerve
Rezerviranja

Financijski pokazatelji
Koeficijent

2011.

2012.

2013.

2014.

Tekuda likvidnost

0,284

0,311

0,757

0,771

Ubrzana likvidnost

0,075

0,148

0,200

0,280

Financijska stabilnost

1,476

1,241

1,084

1,173

ROE

0,43%

0,72%

1,03%

1,1%

Bruto profitna marža

0,3%

0,55

0,8%

0,9%

Obrt ukupne imovine

0,877

0,936

0,905

0,684

Zaduženost (odnos obveza
i ukupne imovine)

0,494

0,458

0,424

0,536

Ekonomičnost ukupnog
poslovanja

1,003

1,005

1,008

1,009

Prihod po zaposlenom

544.253

521.649

488.809

468.402

Ostvarenje proizvodnje (naturalni pokazatelji) u razdoblju 2011-2012. godina s
procjenom 2013. godine te planom za 2014.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I-XII 2011.

I-XII 2012.

INDEKS
2/1

I-XII 2013.

INDEKS
4/2

Plan
2014.

INDEKS
6/4

Putnici

8.868.464

8.820.449

99,5

8.981.033

101,8

8.950.000

99,7

Vozila

2.421.843

2.380.903

98,3

2.411.636

101,3

2.410.000

99,9

Nautičke milje

749.154

731.775

97,7

718.287

98,2

719.300

100,1

Pokazatelj

1. LOKALNE LINIJE

2. DUŽOBALNE I MEĐUNARODNE LINIJE
Putnici

320.561

280.801

87,6

230.991

82,3

231.000

100,0

Vozila

57.428

47.119

82,0

39.461

83,7

39.800

100,9

Nautičke milje

136.444

110.831

81,2

98.668

89,0

99.000

100,3

Putnici

651.702

618.701

94,9

611.659

98,9

612.000

100,1

Nautičke milje

235.234

228.098

97,0

203.705

89,3

204.000

100,1

Putnici

9.840.727

9.719.951

98,8

9.823.683

101,1

9.793.000

99,7

Vozila

2.479.271

2.428.022

97,9

2.451.097

101,0

2.449.800

99,9

Nautičke milje

1.120.832

1.070.704

95,5

1.020.660

95,3

1.022.300

100,2

3. BRZOBRODSKE LINIJE

UKUPNO 1+2+3

Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011/2012. s procjenom
za 2013. godinu te projekcija investicijske aktivnosti u 2014. godini po kategorijama
investiranja

Investicija

Ukupna
vrijednost

2011.

2012.

2013.

2014.

Kredit HBOR-a

28,8 milijuna
EUR

24 milijuna EUR /
13 godina (s
16.11.2016.)

2 milijuna EUR

-

4 ro-ro putnička
broda (+ putnički
saloni)

34 milijuna EUR

-

-

3,8 milijuna
EUR

Ostale investicije

8,14 milijuna
EUR

3,06 milijuna
EUR

1,79 milijuna
EUR

1,29 milijuna
EUR

Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011-2013. te bududa planirana restrukturiranja

U društvu de u 2014. godini biti provedena organizacija i sistematizacija radnih
mjesta koja de osigurati:
• optimizaciju radnih procesa
• povedanje učinkovitosti rada

Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011-2013. godina s projekcijom za 2014.

Plade (u 000)
kn

Naknade
radnicima (u
000 kn)

Prosječan broj
zaposlenih

Najniža neto
plada (u
kunama)

Najviša neto
plada (u
kunama)

Prosječna neto
plada (u
kunama)

2011.

217.049,9

59.165,9

1.688

2.203

18.718

6.330

2012.

215.913,3

58.376,7

1.714

2.239

18.634

6.243

2013.

217.010,1

58.675,8

1.701

2.313

17.576

6.289

2014.

217.000,0

62.000,0

1.670

-

-

-

Godina

Zaključak: Plan poslovanja za 2014.
Ciljevi:
• Nastavak redovitog i sigurnog obnašanja javne funkcije prometnog povezivanja hrvatskih otoka s
obalom te otoka međusobno
• Nastavak sudjelovanja u prekojadranskom prometu te dužobalni prijevoz putnika i vozila na dobrobit
hrvatskog turizma
• Poboljšanje kvalitete linijskog prijevoza i razine zaštite okoliša u skladu s najnaprednijim standardima
Europske Unije
• Smanjenje ukupnih primitaka sredstava iz državnog proračuna u usporedbi s 2013. i prethodnim
godinama
• Uspostavljanje trenda porasta poslovnog profita kako bi se stvorili uvjeti da se u bududim
investicijskim ciklusima razvoj flote pretežito financira sredstvima iz vlastite akumulacije
Veličine:
Osnovni poslovni parametar

Iznos

U odnosu na 2013.

Ukupna razina poslovnih prihoda

786,9 milijuna kuna

- 5,6%

Ukupna razina poslovnih rashoda

779,8 milijuna kuna

- 5,7%

Bruto dobit

7,1 milijun kuna

+ 8,2%

Naturalni prometni učinci (broj prevezenih putnika/vozila)

9,8 / 2,5 milijuna

na razini ili blagi porast

Poslovanje, restrukturiranje i ulaganja javnih poduzeda u
2014. godini

Croatia Airlines d.d.
PRIKAZ OSTVARENJA POSLOVNE POLITIKE U 2011.-2013.
GODINI I PROJEKCIJE POSLOVANJA U 2014.
Ĉlanovi Uprave: Krešimir Kuĉko, Predsjednik Uprave
Zlatko Širac, Ĉlan Uprave

Ĉlanovi Nadzornog odbora: Siniša Petrović (predsjednik), Darko

Prebeţac (zamjenik predsjednika), Stanislav Pavlin, Tihomir Domazet, Izdor
Alfirević, Goran Becker, Berislav Matijević, Marija Ĉaĉić, Boţo Jusup, Tonĉi
Peović, Ratimir Andrijanić, Josip Horvat, Ines Baniĉek Vuk

SADRŽAJ

1. Ostvarenje financijskih rezultata za 2011. i 2012. godinu, procjena rezultata 2013. godine sa planom
za 2014. godinu
2. Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., procjena 2013., te planirano za 2014. godinu
3. Financijski pokazatelji
4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s procjenom ostvarenja u 2013. godini i planirane
veličine u 2014. godini
5. Ostvarenje obujma proizvodnje proizvoda/usluga (naturalni pokazatelji) u razdoblju 2011-2012 godina
procjenom 2013. godine, plan 2014.
6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011/12 s procjenom za 2013. godinu, te
planirane investicijske aktivnosti u 2014. godini

7. Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011 – 2013. godine s procjenom 2014. godine
8. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011 – 2013. godina s planom za 2014. godinu
9. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i mogude prepreke u njihovoj realizaciji
10. Zaključak

1. Ostvareni financijski rezultati za 2011. i 2012. godinu, procjena rezultata 2013. godinu
sa planom za 2014.

(000 kn)

2013.
(preliminarni
podaci)

Indeks
12/11

Indeks
13/12

2011.

2012.

Prihodi iz poslovanja

1.588.242

1.683.048

1.554.888

106,0

92,4

1.579.471

Troškovi iz poslovanja

-1.632.888

-1.728.798

-1.538.464

105,9

89,0

-1.559.533

Financijski prihodi

154.765

92.421

57.853

59,7

62,6

1.154

Financijski rashodi

-185.664

-111.410

-73.787

60,0

66,2

-14.123

Ukupni prihodi

1.743.007

1.775.470

1.612.742

101,9

90,8

1.580.625

Ukupni rashodi

-1.818.552

-1.840.208

-1.612.251

101,2

87,6

-1.573.655

-75.544

-64.738

490

85,7

-

6.969

-38.530

-423.430

-114.074

-488.168

-

-

-

-

NETO DOBIT/GUBITAK
Jednokratne stavke
NETO DOBIT/GUBITAK (s jednokratnim
stavkama)

Plan 2014.

2. Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., procjena 2013., te planirano za 2014.

(000 kn)

Kraj 2011.

Kraj 2012.

Kraj 2013.
(preliminarni
podaci)

Dugotrajna imovina
Kratkotrajna imovina
Aktivna vremenska razgraničenja

1.243.133
239.727
33.544

787.159
291.870
47.167

782.524
195.872
36.196

63,3
121,8
140,6

99,4
67,1
76,7

580.589
235.643
24.322

UKUPNO AKTIVA

1.516.404

1.126.196

1.014.592

74,3

90,1

840.554

Kapital i rezerve
Rezerviranja
Dugoročne obveze
Kratkoročne obveze
Pasivna vremenska razgraničenja

-145.424
1.834
1.042.998
610.855
6.141

143.405
54.847
238.262
667.197
22.485

352.166
18.257
80.255
519.325
44.590

22,8
109,2
366,1

245,6
33,3
33,7
77,8
198,3

354.470
15.427
447.209
23.448

UKUPNO PASIVA

1.516.404

1.126.196

1.014.592

74,3

90,1

840.554

Indeks
12/11

Indeks
13/12

Plan 2014.

AKTIVA

PASIVA

3. Financijski pokazatelji

Pokazatelji poslovanja

2011.

2012.

2013.

koeficijent tekude likvidnosti
koeficijent ubrzane likvidnosti
koeficijent obrtaja ukupne imovine
ROE
koeficijent zaduženosti
koeficijent financiranja
ekonomičnost poslovanja
produktivnost

0,4
0,3
1,2
1,1
-11,4
0,96
45.582

0,4
0,4
1,6
0,9
6,9
0,96
47.688

0,4
0,3
1,6
0,1
0,5
1,8
1,0
77.855

4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s procjenom
ostvarenja u 2013. godini i planirane veličine u 2014. godini
2011.

2012.

Materijalni troškovi i troškovi usluga
Troškovi osoblja
Amortizacija
Ostali troškovi i vrijednosno usklađenje
Rezerviranja
Financijski rashodi

1.154.046
240.281
140.074
97.563
924
233.130

1.241.604
249.933
130.215
405.974
53.969
181.941

2013.
(preliminarni
podaci)
1.130.975
234.677
81.574
91.238
75.551

UKUPNO

1.866.018

2.263.636

1.614.015

Troškovi osoblja

ICAO metodologija (000 kn)
Troškovi letenja
Održavanje
Usluge putnicima
Usluge u zračnom prometu
Promocija i prodaja
Opdi i administrativni poslovi
Amortizacija
Ostali rashodi
Operativni troškovi
u tome primanja

2011.

2012.

2013.
(preliminarni
podaci)

Indeks
12/11

Indeks
13/12

Plan 2014.

107,6
104,0
93,0
416,1
78,0

91,1
93,9
62,6
22,5
41,5

1.185.274
226.431
64.688
83.140
14.123

121,3

71,3

1.573.656

Indeks
12/11

Indeks
13/12

Plan 2014.

561.980
144.850
101.636
362.327
221.373
86.908
140.074
13.740

618.140
154.936
113.424
374.346
234.676
88.381
130.215
14.681

564.811
156.495
85.071
353.223
210.367
79.006
81.574
7.916

110,0
107,0
111,6
103,3
106,0
101,7
93,0
106,8

91,4
101,0
75,0
94,4
89,6
89,4
62,6
53,9

565.798
166.847
86.824
367.041
218.146
81.009
64.688
9.179

1.632.888

1.728.798

1.538.464

105,9

89,0

1.559.533

240.281

249.933

234.677

104,0

93,9

226.431

5. Ostvarenje obujma proizvodnje proizvoda/usluga (naturalni pokazatelji) u
razdoblju 2011-2012 godina s procjenom 2013. godine, plan 2014.
OPIS

2011.

nalet (km)

DIST

broj uzlijetanja

FLTS

stopa promjene
operativno vrijeme

prevezena roba i pošta

16.223

16.564

27.589

27.277

25.179

26.183

7,9

-1,1

-7,7

4,0

38.014

38.859

35.912

36.595

7,9

2,2

-7,6

1,9

000

1.879

1.952

1.797

1.879

%

14,5

3,9

-7,9

4,6

T

3.347

3.567

3.245

3.049

%

9,2

6,6

-9,0

-6,0

%

stopa promjene
CGO

stopa promjene

Plan 2014.

17.672

BH

RPAX

2013.

17.126

%

stopa promjene
prevezeni putnici

000

2012.

ostvareni putnički km

RPKM

mil.

1.317

1.441

1.323

1.376

raspoloživa sjedala - km

ASKM

mil.

1.965

2.086

1.922

1.965

PLF

%

67,0

69,1

68,8

70,0

ostvareni tonski km

TKM

mil.

121

147

135

140

raspoloživi tonski km

ATKM

mil.

219

218

204

205

WLF

%

55,2

67,4

65,9

68,2

putnički faktor popunjenosti

težinski faktor popunjenosti

6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011/12 s procjenom
za 2013. godinu, te planirane investicijske aktivnosti u 2014.
Investicije (000 kn)
Ulaganja u zrakoplove
Ulaganja u rezervne dijelove, alate i opremu

2011.

2012.

2013.

Indeks
12/11

Indeks
13/12

Plan 2014.

26.390
9.495

55.067
9.150

41.729
10.880

208,7
96,4

75,8
118,9

53.150
19.060

6
6.886
3.488

3.347
2.881

324
2.531
2.473

48,6
82,6

75,6
85,8

13.719
28.080
4.147

Ukupno

46.265

70.446

57.938

152,3

82,2

118.156

Maintenence rezerve

22.629

1.783

7.015

7,9

393,4

-

144

-

-

-

-

Građevinski objekti
Nematerijalna imovina
Ostala oprema

Ostala financijska ulaganja

7. Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011 – 2013. godine
s procjenom 2014.
Program restrukturiranja odnosi se na razdoblje 2011.-2015. godine s prikazom još dodatne dvije godine kao potvrde bududeg održivog
poslovanja nakon provedbe procesa restrukturiranja. Restrukturiranje Croatia Airlinesa obuhvada široku lepezu mjera strateškog,
operativnog i financijskog restrukturiranja uključujudi slijedede mjere racionalizacije:

uštede na pladama menadžmenta te troškovima primanja smanjenjem prava u novom kolektivnom ugovoru te smanjenjem broja
zaposlenih.

internu reorganizaciju, financijsko restrukturiranje te strukturne mjere u svezi kapaciteta i modela poslovanja poduzetnika.

restrukturiranje naleta te racionalizacija troškova letenja uz zadržavanje visoke razine sigurnosti operacija;

odustajanje od investicija koje nisu izravno vezane uz core business i letenje, održavanje i operiranje zrakoplova te razinu zajamčene
sigurnosti;

Program restrukturiranja odobren je 27. lipnja 2013. godine od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.
Ukupni trošak restrukturiranja 1,944 mil. kn - pretpostavke:
 Dokapitalizacija države kroz debt equity swap 1.021 mil. kn;
 Dokapitalizacija ZL Zagreb 46 mil. kn;
 Ukupan iznos vlastite kontribucije 761,6 mil. kn (39%):
- mjere vlastite kontribucije provode se sukladno predviđenoj dinamici u okviru programa restrukturiranja:
-45% vlastite kontribucije čine krediti i financiranje od strane banaka
- ostale mjere uključuju: prodaju i unajmljivanje tri zrakoplova A319/A320 i prodaja motora CFM 5B; prodaju nekretnina
prodaju udjela u ovisnim društvima i povezanom poduzedu te podaju slotova na LHR
 Kompenzacijske mjere: (provedene u cijelosti)
o Prizemljenje jednog zrakoplova tipa A320;
o Smanjenje ponuđenih kapaciteta ASKM za 6,2%;
o Odgoda isporuke četiri A 319 zrakoplova ugovorenih za 2015./2016. godinu na 2017.
o Ukidanje određenih redovnih i charter linija te smanjenje broja tjednih frekvencija.
Prihvadanje programa restrukturiranja Croatia Airlinesa od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja pokazalo se opravdanim
bududi da je Croatia Airlines provođenjem mjera restrukturiranja ostvario pozitivan rezultat u 2013. godini u iznosu 490,5 tisuda kn.

8. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011 – 2013. godina s planom za 2014.

OPIS
broj zaposlenih

2011.

2012.

Indeks
12/11

2013.

Indeks
12/11

Plan 2014.

1.101

1.086

1.039

98,6

95,7

965

240.281

249.933

234.677

104,0

93,9

226.431

9,3

9,8

9,6

105,4

98,0

-

najviša neto plada (000 kn)

41,2

40,3

45,6

97,8

113,2

-

najniža neto plada (000 kn)

3,1

3,2

3,0

103,2

93,8

-

primanja (000 kn)
prosječna neto plada (000 kn)

9. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i mogude prepreke u
njihovoj realizaciji (ukoliko ih Društvo planira)
Ciljevi poslovanja u 2014. godini:
Provođenje mjera strateškog, operativnog i financijskog restrukturiranja te nadzor njihove provedbe
 Operativni prihodi od 1.579,5 mil. kn;
 Operativni troškovi od 1.559,5 mil. kn;
 Operativna dobit od 19,94 mil. kn;
 Neto dobit od 6,97 mil. kn;
 26.183 - ostvarenje naleta u letovima; 36.595 - ostvarenje naleta u blok satima;
 Godišnji promet od oko 1.878.824 putnika (4,6% više u odnosu na 2013. godinu), od čega u redovnom prometu
1.809.217 putnika i u izvanrednom prometu 69.607 putnika;
 PLF na razini 70%;
Predviđene investicije:
 Izvođenje svih redovno planiranih pregleda pregleda i modifikacija i ostalih radova na zrakoplovima i motorima u floti
prema važedim standardima (EU OPS, EASA Part 145, Part M) te sukladno odobrenom programu održavanja
 Izgradnja tredeg hangara za obavljanje poslova održavanja te osiguravanje organizacijskih, poslovno-financijskih i
logističkih preduvjeta
 Optimizacija IT podrške
Restrukturiranje:
 Provedba mjera vlastite kontribucije sukladno predviđenoj dinamici programa restrukturiranja
 Provođenje programa zbrinjavanja viška radnika i racionalizacija prodajne mreže
 Provođenje mjera racionalizacije poslovanja kroz povedanje učinkovitosti procesa i organizacije, smanjenje materijalnih
troškova i usluga sukladno planu restrukturiranja
Potencijalni rizici: konkurencija, turistička sezona, privatizacija

10. ZAKLJUČAK

Provedene su planirane mjere restrukturiranja u području racionalizacije poslovanja i postizanja ušteda kroz
restrukturiranje naleta i mreže letova, reorganizaciju društva uz sužavanje rukovodede strukture te usklađivanje sa
stvarnim radinim procesima.

Ostvarenje neto dobiti u 2013. godini pokazalo je opravdanim prihvadanje programa restrukturiranja Croatia
Airlinesa od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) u okvirima europske regulative.

Croatia Airlines de u 2014. i 2015. godini nastaviti s dosljednom primjenom mjera programa restrukturiranja, što
vodi kompaniju stabilnom i održivom poslovanju

Planom poslovanja za 2014. godinu planira se operativna dobit u visini od 19,9 mil. kn, a pokridem troškova
financiranja očekuje se neto dobit iz poslovanja u visini od 7 mil. kn.

Croatia Airlines de u 2014. godini i dalje unapređivati kvalitetu proizvoda i model mrežnog prijevoznika. Kompanija
de se prilagođavati najaktualnijim zahtjevima tržišta i potrebama putnika u zračnom prijevozu, usklađivanjem reda
letenja te prilagodbom tarifnih razreda.

Privatizacija Društva – dodatno osiguranje opstojnosti Društva

Poslovanje, restrukturiranje i ulaganja javnih poduzeda u
2014. godini

Luka Rijeka d.d.
PRIKAZ OSTVARENJE POSLOVNE POLITIKE U 2011-2013. GODINI I PROJEKCIJE
POSLOVANJA U 2014.
Članovi Uprave
Vedran Devčid, predsjednik Uprave
Linda Sciucca, član Uprave
Nenad Janjid, član Uprave
Članovi Nadzornog odbora
Kap. Nikola Mendrila, predsjednik
Loris Rak, zamjenik predsjednika
Katarina Drakulid, član
Darko Peričid, član
Krešimir Trtanj, član

SADRŽAJ

1.

Ostvareni financijski rezultati za 2011. i 2012. godinu, procjena rezultata za 2013. s planom za
2014. godinu
2. Prikaz bilance stanja za 2011. i 2012. godinu, procjena rezultata za 2013. s planom za 2014. godinu
3. Financijski pokazatelji
4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011. i 2012. godinu s procjenom ostvarenja u 2013. godini i
projekcija planiranih veličina u 2014. godini
5. Ostvarenje ukupnog prometa (naturalni pokazatelji) u razdoblju 2011.- 2013. godina, te plan za
2014. godinu
6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011. u 2012. s procjenom za 2013.
godinu, te projekcija investicijske aktivnosti u 2014. godini po kategorijama investiranja
7. Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011. – 2013., te bududa planirana restrukturiranja
8. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011. - 2013. godina s projekcijom za 2014. godinu
9. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i mogude prepreke u njihovoj realizaciji
10. ZAKLJUČAK

1. Ostvareni financijski rezultati za 2011. i 2012. godinu, procjena
rezultata za 2013. s planom za 2014. godinu
RAČUN DOBITI I GUBITKA
2011/2012, PROCJENA 2013. i PROJEKCIJA 2014.
Red. br.
0
1.

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5.
2.6
2.7
A)

Red. br.
0
3.
4.
B)

OPIS
1
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prod.usluga
Ostali poslovni prihodi
POSLOVNI RASHODI
Materijalni troškovi
Plade
Amortizacija
Vrijednosno usklađenje potraživ.
Rezerv.po sud.sporovima
Ostali troškovi poslovanja
Ostali rashodi

1.01.-31.12.2011.

1.01.-31.12.2012.

1.01.-31.12.2013.

1.01.-31.12.2014.

2

3

4

5

DOBIT/GUBITAK
iz osnovne djelatnosti (1.-2.)

183.752.151
160.891.957
22.860.194
183.056.644
56.860.735
80.574.236
8.214.765
880.337
0
32.591.343
3.935.228

186.228.971
167.778.762
18.450.209
180.157.912
59.777.278
72.572.461
8.651.993
1.684.080
0
32.775.916
4.696.184

179.184.642
144.097.536
35.087.107
170.330.698
59.641.778
71.685.800
8.416.708
270.472
0
28.764.024
1.551.916

188.800.000
174.000.000
14.800.000
181.090.544
65.345.000
70.500.000
11.000.000
0
0
32.745.544
1.500.000

695.507

6.071.059

8.853.944

7.709.456

OPIS

1.01.-31.12.2011.

1.01.-31.12.2012.

1.01.-31.12.2013.

1.01.-31.12.2014.

1

2

3

4

5

FINANCIJSKI PRIHODI
FINANCIJSKI RASHODI

144.815.593
12.608.225

4.814.082
5.821.254

6.400.011
10.150.360

3.800.000
4.000.000

DOBIT/GUBITAK
iz financijskih aktivnosti (3.-4.)

132.207.368

-1.007.172

-3.750.349

-200.000

5.
6.
C)

IZVANREDNI PRIHODI
IZVANREDNI RASHODI

7.
8.

UKUPNI PRIHODI
UKUPNI RASHODI

328.567.744
195.664.869

191.043.053
185.979.166

185.584.653
180.481.057

192.600.000
185.090.544

D)

DOBIT/GUBITAK
prije oporezivanja (7.-8.)

132.902.875

5.063.887

5.103.595

7.509.456

DOBIT/GUBITAK
iz izvanrednih aktivnosti (5.-6.)

2. Prikaz bilance stanja za 2011. i 2012. godinu , procjena

rezultata za 2013. s planom za 2014. godinu
BILANCA LUKA RIJEKA
na dan 31.12.2011., 2012.,2013. i 2014.
PROCJENA
AKTIVA
A)POTRAŽ.ZA UPIS.A NEUPL.KAP.

31.12.2011.

B)DUGOTRAJNA IMOVINA

31.12.2012.

PLAN
NAKON DOKAPIT.

PLAN

31.12.2013.

31.12.2014.

31.12.2014.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

472.096.390,00

483.980.292,00

502.817.768,97

502.259.000,00

502.259.000,00

1.432.431,00

1.475.920,00

3.322.569,33

3.000.000,00

3.000.000,00

II Materijalna imovina

376.794.648,00

393.815.543,00

414.502.817,77

425.300.000,00

425.300.000,00

III Financijska imovina

79.693.002,00

75.863.717,00

73.884.753,44

65.000.000,00

65.000.000,00

IV Potraživanja

13.417.378,00

12.072.333,00

10.354.849,77

8.209.000,00

8.209.000,00

758.931,00

752.779,00

752.778,66

750.000,00

750.000,00

128.835.477,00

104.737.544,00

67.521.428,01

362.470.636,08

362.470.636,08

I Nematerijalna imovina

V. Odgođena porezna imovina
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA

2.322.951,00

1.408.398,00

1.489.870,54

1.500.000,00

1.500.000,00

II Potraživanja

55.674.209,00

53.825.357,00

30.276.827,48

31.500.000,00

31.500.000,00

III Financijska imovina

70.332.506,00

48.770.681,00

34.732.124,33

29.000.000,00

329.000.000,00

I Zalihe

300.000.000,00

Dokapitalizacija
IV Novac na računu i u blagajni
D) PLADENI TROŠK. BUDUDEG RAZD.
I NEDOSP.NAPLATA PRIHODA
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
F) UKUPNA AKTIVA
G) IZVANBILANČNI ZAPISI

PASIVA

505.811,00

733.108,00

1.022.605,66

470.636,08

470.636,08

31.181.550,00

30.888.482,00

29.882.471,14

26.400.000,00

26.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

632.113.417,00

619.606.318,00

600.221.668,12

891.129.636,08

891.129.636,08

804.016,00

804.016,00

804.016,49

804.016,49

804.016,49

31.12.2011.

31.12.2012.

31.12.2013.

31.12.2014.

31.12.2014.

A) KAPITAL I REZERVE

451.466.661,00

456.016.585,00

461.120.180,08

768.629.636,08

768.629.636,08

I. Upisani kapital

598.047.500,00

598.047.500,00

598.047.500,00

598.047.500,00

748.187.659,48

300.000.000,00

Dokapitalizacija
II. Kapitalne rezerve

66,00

66,00

65,89

65,89

III. Rezerve iz dobiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.888.247,00

12.932.455,00

12.932.454,71

12.932.454,71

12.932.454,71
0

IV. Revalorizacijska rezerva

65,89

7.173.921,00

7.185.080,00

7.185.079,86

7.185.079,86

VI. Preneseni gubitak

286.665.758,00

166.643.072,00

162.148.515,87

157.044.920,38

0

VII. Dobit poslovne godine

120.022.685,00

4.494.556,00

5.103.595,49

7.509.456,00

7.509.456,00
0,00

V. Zadržana dobit

0,00

0,00

0,00

0,00

B) DUGOR. REZERV.ZA RIZ.I TROŠKOVE

11.602.282,00

11.602.282,00

0,00

0,00

0,00

C) DUGOROČNE OBVEZE

64.323.222,00

64.210.777,00

65.221.394,49

45.000.000,00

45.000.000,00

D) KRATKOROČNE OBVEZE

94.852.558,00

80.520.707,00

70.827.791,40

75.000.000,00

75.000.000,00

9.868.694,00

7.255.967,00

3.052.302,15

2.500.000,00

2.500.000,00

632.113.417,00

619.606.318,00

600.221.668,12

891.129.636,08

891.129.636,08

804.016,49

804.016,49

804.016,49

804.016,49

804.016,49

VIII. Gubitak poslovne godine

E) ODGOĐENO PL. TROŠK. I PRIH.
BUD.RAZD.
F) UKUPNO PASIVA
G) IZVANBILANČNI ZAPISI

3.

Financijski pokazatelji
OPIS

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI
Koeficijent tekude likvidnosti
Koeficijent ubrzane likvidnosti

2011.

2012.

2013.

1,36
1,33

1,30
1,28

0,95
0,93

0,52

0,31

0,31

79,11

123,23

120,27

Bruto profitna marža

40,45%

2,65%

2,75%

Neto profitna marža

36,53%

2,35%

2,75%

Profitabilnost imovine ROA

21,03

0,82

0,85

Profitabilnost kapitala ROE

29,44

1,11

1,11

Koeficijent zaduženosti

0,25

0,23

0,23

Koeficijent financiranja – odnos duga i glavnice

0,35

0,32

0,30

Ekonomičnost ukupnog poslovanja

1.68

1.03

1.08

Ekonomičnost osnovne djelatnosti

1.00

1.03

1.11

Prihodi po zaposlenom

427.823 kn

263.872 kn

263.615 kn

Dobit po zaposlenom

173.051 kn

6.994 kn

7.249 kn

POKAZATELJI AKTIVNOSTI
Koeficijent obrtaja ukupne imovine
Koeficijent obrtaja zaliha
POKAZATELJI PROFITABILNOSTI

POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

POKAZATELJI PRODUKTIVNOSTI

4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011. i 2012. godinu s procjenom
ostvarenja u 2013. godini i projekcija planiranih veličina u 2014.
godini

Red.
br.

OPIS

2011.

2012.

PROCJENA 2013.

PLAN 2014.

1

2

3

4

Index
4:3

2.

POSLOVNI RASHODI

183.056.644

180.157.912

170.330.698

181.090.544

106

2.1

Materijalni troškovi

56.860.735

59.777.278

59.641.778

65.345.000

110

2.2

Plade

80.574.236

72.572.461

71.685.800

70.500.000

98

2.3

Amortizacija

8.214.765

8.651.993

8.416.708

11.000.000

131

2.4

Vrijednosno usklađenje potraživ.

880.337

1.684.080

270.472

0

2.5.

Rezerv.po sud.sporovima

0

0

0

0

2.6

Ostali troškovi poslovanja

32.591.343

32.775.916

28.764.024

32.745.544

114

2.7

Ostali rashodi

3.935.228

4.696.184

1.551.916

1.500.000

97

4.

FINANCIJSKI RASHODI

12.608.225

5.821.254

10.150.360

4.000.000

39

195.664.869

185.979.166

180.481.057

185.090.544

146

UKUPNI RASHODI

5. Ostvarenje ukupnog prometa (naturalni pokazatelji) u

razdoblju 2011. – 2013. godina, te plan za 2014. godinu
PLAN PROMETA za 2014.g.

Realizacija prometa za 2011.-2013.g.
Redni br.

STRUKTURA
VRSTA TERETA
1

0
1.

2.

2011.
2

2012.
3

u tonama
PLAN
2014.
5

2013.
4

GENERALNI TERET:

2.233.453

2.267.942

2.354.867

2.481.060

A. VODE
B. KONTEJNERSKI PROMET
TEU
C. STOKA
D. CRNA METALURGIJA
E. OSTALI GENERALNI TERET
F. KOPNO - KOPNO

27.248
1.424.631

28.310
1.364.186

41.484
1.310.567

43.000
1.572.560

150.677

171.945

169.943

203.000

12.779
497.035
42.403
229.357

10.308
565.826
61.386
237.926

12.735
565.593
184.700
239.788

16.000
575.000
124.500
150.000

RASUTI TERET:

2.023.996

1.902.506

948.057

1.653.000

A. ŽITARICE I ULJARICE
B. RASUTI TERET - BAKAR
C. OSTALI RASUTI TERET

147.216
839.513
1.037.267

192.436
937.797
772.273

198.061
226.864
523.132

290000
790000
573000

245.182

340.782

299.296

360.000

4.502.631

4.511.230

3.602.220

4.494.060

3.

DRVO

4.

UKUPNO / 1+2+3 /:

6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva u 2011. i 2012.
s procjenom za 2013. godinu, te projekcija investicijske aktivnosti u
2014. godini po kategorijama investiranja

OPIS

2011.

2012.

Investicijsko ulaganje u nova prekrcajna sredstva

9.747.589,00

9.236.052,00

31.253.291,00

13.081.120,00

1.034.303,00

6.084.671,00

20.624.914,00

2.152.039,00

2.000.000,00

Investicijsko ulaganje u pozadinski lučki terminal Škrljevo
Investicijsko ulaganje u infrastrukturu (operativne
površine)
Investicijsko ulaganje u novi uređaj za obradu otpadnih
tehnoloških voda
Investicijsko održavanje vlastite opreme i mehanizacije

-

-

-

-

PROCJENA 2013.

-

PLAN 2014.

980.000,00

6.116.212,00

7.501.534,00

7.950.105,00

6.080.000,00

Investicijsko održavanje koncesionirane opreme

11.650.035,00

9.812.337,00

16.519.803,00

13.680.000,00

SVEUKUPNO

27.513.836,00

27.584.226,00

63.959.909,00

56.446.034,00

Izvori financiranja za investicije planirane u 2014. godinu su vlastita sredstva iz redovnog poslovanja, iz kreditnih sredstava i kapitalom iz
dokapitalizacije Društva.

7. Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011. – 2013., te bududa
planirana restrukturiranja
• Model restrukturiranja i privatizacije Luke Rijeka d.d. definiran je u Rijeka Gateway Projektu Svjetske banke za obnovu i
razvoj
• Poslovni plan i plan restrukturiranja izradili su konzultanti Svjetske banke, IBM Business Consulting Services
• Restrukturiranje i privatizacija Luke Rijeka d.d. se temeljila na modelu uvođenja privatnog kapitala u lučke operacije
• Prioritet u restrukturiranju poslovnih aktivnosti bio je Kontejnerski i RO-RO terminal
• Ugovor o strateškom partnerstvu i vlasničkom povezivanju u tvrtki Jadranska vrata d.d. (tvrtki u 100% vlasništvu Luke
Rijeka d.d. i koncesionaru ka Kontejnerskom i RO-RO terminalu) između Luke Rijeka d.d. i ICTSI-a potpisan je
05.03.2011.godine u Rijeci
• Ugovorom su definirana ulaganja na Kontejnerskom i RO-RO terminalu Brajdica koja premašuju iznos investicijskog plana
od 54 mil. EUR-a iz koncesijskog ugovora
• Mjere u Planu restrukturiranja čije se provođenje planira u 2014. godini se temelje na implementaciji nove
mikroorganizacije i makroorganizacije Društva
• Postojeda organizacijska struktura je u primjeni od 2003. godine, te se nova organizacija Društva nametnula kao jedan od
prioriteta.
• Nova organizacijska struktura počinje s primjenom u Q1/2014, osigurava prilagodbu poslovnih procesa novim tržišnim
uvjetima i promijenjenim uvjetima u kojima Društvo obavlja gospodarsku djelatnost.
• Napušta se dosadašnji organizacijski oblik poslovnih jedinica Terminal istok i Terminal zapad te ih se objedinjuje u jedan
terminal, Terminal Rijeka.
• Dosadašnja društva s ograničenom odgovornošdu OPI d.o.o. i Luka privez-odvez d.o.o. pripajaju se Matici, a društvo Ganz
Luka d.o.o. je ugašeno.
• U cilju povedanja efikasnosti, bolje kontrole troškova te maksimalnog postizanja ušteda, planira se smanjenje broja lučkotransportnih radnika (LTR) i povedanje udjela outsourcinga kroz angažiranje kooperanata.

8. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011. - 2013. godina s
projekcijom za 2014. godinu

Red. br.

OPIS

Broj djelatnika
2.2.

2011.

2012.

1

2

PROCJENA
2013.
3

Index
4:3

PLAN 2014.
4

773

728

705

685

PLADE

80.574.236

72.572.461

71.685.800

70.500.000

98

Doprinosi na plade

11.827.479

9.975.788

9.630.594

9.468.690

98

Doprinosi iz plada

13.736.993

12.560.883

12.414.506

12.210.060

98

4.817.139

4.730.737

4.759.067

4.681.200

98

50.192.625

45.305.053

44.881.633

44.140.050

98

5.139,52

5.179,89

5.272,94

Najviša neto plada

10.225,00

11.062,00

10.951,03

Najniža neto plada

2.640,00

2.799,00

2.915,38

Porez i prirez
Neto

Prosječna neto plada

9. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i

mogude prepreke u njihovoj realizaciji
TERMINAL ŠKRLJEVO – SADAŠNJE STANJE
• Ukupna površina: 417.413 m²
• Otvorena skladišta.: 130.000 m²
• Zatvorena skladišta: 42.924 m²

PROJEKT ŠKRLJEVO – Investicija oko 50 mil. EUR-a
Izgradnja pozadinskog kontejnerskog terminala
Rekonstrukcija postojedih kolnih i manipulativnih površina,
Rekonstrukcija postojede i gradnja nove infrastrukture,
Formiranje novih operativnih platoa,
Gradnja novih i rekonstrukcija postojedih skladišnih
kapaciteta,
• Gradnja nadstrešnica za skladištenje i manipulaciju robom,
Gradnja upravne zgrade, sadržaja za zaposlenike,
• Ulazne građevine te svi ostali potrebni pratedi sadržaji.
• Projekt iz Zakona o strateškim investicijskim projektima RH

9. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i
mogude prepreke u njihovoj realizaciji

9.1. MILESTONE plan realizacije Projekta Škrljevo

9. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i
mogude prepreke u njihovoj realizaciji

9.2. Financiranje Projekta Škrljevo

IZVOR

2013.

2014.

4.075.000

7.709.211

0

0

0

11.784.211

2,9%

Dokapitalizacija

0

169.110.375

118.768.495

0

0

287.878.870

70,5%

EU Fondovi

0

11.563.816

45.388.621

37.118.750

0

94.071.187

23,0%

Ostali izvori

0

4.346.869

10.414.504

0

0

14.761.373

3,6%

4.075.000

192.730.271

174.571.620

37.118.750

0

408.495.641

100%

Tekude poslovanje

UKUPNO

2015.

2016.

2017.

UKUPNO

Str. %

ZAKLJUČAK

350

14,000

300

12,000

250

10,000

200

8,000

150

6,000

100

4,000

50

2,000

0

0
31.12.2011.

31.12.2012.

31.12.2013.

31.12.2014.

Thousands

Millions

10.

Ukupni prihod
Ukupni rashod
Dobit razdoblja
Ukupni promet
Porez na dobit

10.

ZAKLJUČAK

• Luka Rijeka d.d. posluje pozitivno više od 10 godina i ne koristi nikakve državne potpore, subvencije ili jamstva
• Ulazak RH u EU osigurava novu poziciju Luke Rijeka d.d. i cijelog prometnog pravca koji je postao konkurentan
alternativni logistički pravac za tržišta EU
• Investicije u željeznicu na Vb koridoru i liberalizacija tržišta željezničkih operatera predstavljaju veliki i značajan

doprinos povedanju konkurentnosti Luke Rijeka d.d. i riječkog prometnog pravca
• Investicije Luke Rijeka d.d. u pozadinski lučki terminal Škrljevo - novi veliki investicijski i razvojni projekt ukupne
vrijednosti oko 50 mil. EUR-a
• Plan financiranja razvojnih projekata se temelji na dokapitalizaciji koja se planira u 2014. godini

• Od države očekujemo samo striktno provođenje Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

Poslovanje, restrukturiranje i ulaganja javnih poduzeda u
2014. godini

ACI d.d.
PRIKAZ OSTVARENJE POSLOVNE POLITIKE U 2011-2013. GODINI I
PROJEKCIJE POSLOVANJA U 2014.
Članovi Uprave: dr.sc. Doris Peručid (zamjenik člana Uprave – direktora
Društva)
Članovi Nadzornog odbora: Tedi Chiavalon (zamjenik predsjednika), Tamara
Martinčid (član), Mladen Mijač (član), Ivan Mladinid (član)

SADRŽAJ

Unijeti: logo
trgovačkog društva

1. Ostvareni financijski rezultati za 2011. i 2012. godinu, procjena za rezultata 2013. godinu s
planom za 2014. godinu
2. Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., procjena 2013., te planirano za 2014. godinu
3. Financijski pokazatelji
4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s procjenom ostvarenja u 2013. godini i planirane
veličine u 2014. godini
5. Ostvarenje obujma proizvodnje proizvoda/usluga (naturalni pokazatelji) u razdoblju 2011-2012
godina s procjenom 2013. godine, plan 2014.
6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011/12 s procjenom za 2013. godinu, te
planirane investicijske aktivnosti u 2014. godini
7. Plaće i broj zaposlenih u razdoblju 2011 – 2013. godina s planom za 2014. godinu
8. Plan predstavljanja najvećih projekata u 2014. godini i moguće prepreke u njihovoj realizaciji (ukoliko
ih Društvo planira)
9. Zaključak

1. Ostvareni financijski rezultati za 2011. i 2012. godinu,
procjena rezultata za 2013. godinu s planom za 2014. godinu
R.B.

OPIS

Unijeti: logo
trgovačkog društva

INDEKS
OSTVARENJE OSTVARENJE PROCJENA PLAN ZA
PLAN
2011.
2012.
2013.
2014. 2012./11. 2013./12. 2014./13.

A

UKUPAN PRIHOD (I+IV)

190.152

201.517

196.544 208.901

106,0

97,5

106,3

B

UKUPAN RASHOD (II+V)

159.129

176.742

181.020 179.182

111,1

102,4

99,0

C

RAZLIKA - BRUTO DOBIT/GUBITAK

31.023

24.775

15.524

29.719

79,9

62,7

191,4

D

EBIT

31.844

25.330

16.563

31.099

79,5

65,4

187,8

E

76.264
6.524
24.499
185.910
155.282
30.628
4.242
3.847

77.691
5.397
19.378
196.856
174.677
22.179
4.661
2.065

73.174 89.266
3.105
5.944
12.419 23.775
191.688 204.295
177.213 175.067
14.475 29.228
4.856
4.606
3.807
4.115

101,9

94,2

122,0

I
II
III
IV
V

EBITDA
Porez na dobit
Neto dobit
POSLOVNI PRIHODI
POSLOVNI RASHODI
BRUTO DOBIT OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
FINANCIJSKI PRIHODI
FINANCIJSKI RASHODI

82,7
79,1
105,9
112,5
72,4
109,9
53,7

57,5
64,1
97,4
101,5
65,3
104,2
184,4

191,4
191,4
106,6
98,8
201,9
94,9
108,1

VI

BRUTO DOBIT OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

395

2.596

657,2

40,4

46,8

1.049

491

2. Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., procjena 2013., te
planirano za 2014. godinu
STAVKE
AKTIVA
A POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL
B DUGOTRAJNA IMOVINA
C KRATKOTRAJNA IMOVINA
D PLADENI TROŠKOVI BUDUDEG RAZDOBLJA I
OBRAČUNATI PRIHODI
E UKUPNO AKTIVA
F IZVANBILANČNI ZAPISI
PASIVA
A KAPITAL I REZERVE
1 Temeljni (upisani) kapital
2 Rezerve iz dobiti
3 Zadržana dobit - preneseni gubitak
4 Dobit - gubitak poslovne godine
B REZERVIRANJA
C DUGOROČNE OBVEZE
D KRATKOROČNE OBVEZE
E ODGOĐENO PLADANJE TROŠKOVA I PRIHOD
BUDUDEGA RAZDOBLJA
F UKUPNO PASIVA
G IZVANBILANČNI ZAPISI

Unijeti: logo
trgovačkog društva
(u 000 kn)

INDEKS
OSTVARENJE OSTVARENJE PROCJENA PLAN ZA
2011.
2012.
2013.
2014. 2012./11. 2013./12.

PLAN
2014./13.

0
494.648
33.372

0
483.040
64.404

0
440.623
127.674

0
476.791
119.886

98
193

91
198

108
94

2.555

3.349

4.340

2.500

131

130

58

530.575
0

550.793
0

572.637
0

599.177
0

104
-

104
-

105
-

423.257
399.816
0
-1.056
24.497
16.789
25.952
17.154

442.636
399.816
19.991
3.450
19.379
18.118
27.227
14.601

455.056
399.816
19.991
22.829
12.420
18.118
31.635
15.222

478.832
399.816
19.991
35.250
23.775
10.000
59.151
11.194

105
100
79
108
105
85

103
100
100
662
64
100
116
104

105
100
100
154
191
55
187
74

47.423

48.211

52.606

40.000

102

109

76

530.575
0

550.793
0

572.637
0

599.177
0

104
-

104
-

105
-

3. Financijski pokazatelji
R.B.
1

2

3

4

5

6

OPIS
POKAZATELJI LIKVIDNOSTI
koeficijent tekude likvidnosti
koeficijent ubrzane likvidnosti
POKAZATELJI AKTIVNOSTI
koeficijent obrtaja ukupne imovine
koeficijent obrtaja zaliha
POKAZATELJI PROFITABILNOSTI
bruto profitna marža
neto profitna marža
profitabilnost kapitala (ROE)
profitabilnost imovine (ROA)
POKAZATELJI ZADUŽENOSTI
koeficijent zaduženosti
koeficijent financiranja
POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI
ekonomičnost ukupnog poslovanja
ekonomičnost poslovne aktivnosti
POKAZATELJI PRODUKTIVNOSTI
prihodi po zaposlenom
neto dobit po zaposlenom

Unijeti: logo
trgovačkog društva
OSTVARENJE
2011.

OSTVARENJE
2012.

PROCJENA
2013.

PLAN ZA
2014.

INDEKS
2012./11.

2013./12.

PLAN
2014./13.

1,95
1,85

4,41
3,72

8,39
8,29

10,74
10,64

226,7
200,9

190,2
222,7

128,0
128,4

0,36
1,44

0,37
2,30

0,34
2,33

0,35
3,38

102,8
159,9

93,2
100,9

101,5
145,5

0,16
0,13
0,06
0,05

0,12
0,10
0,04
0,04

0,08
0,06
0,03
0,02

0,14
0,12
0,05
0,04

75,4
74,6
75,6
76,2

64,2
65,7
62,3
61,6

182,3
182,3
184,1
183,0

0,08
0,10

0,08
0,09

0,08
0,10

0,12
0,15

93,5
90,0

107,7
114,4

143,4
142,6

1,19
1,20

1,14
1,13

1,09
1,08

1,17
1,17

95,4
94,1

95,2
96,0

107,4
107,9

529,67
68,24

546,12
52,51

521,34
32,94

552,65
62,90

103,1
77,0

95,5
62,7

106,0
190,9

4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s
procjenom ostvarenja u 2013. godini i planirane veličine u
2014. godini

Unijeti: logo
trgovačkog društva
(u 000 kn)

R.B.

OPIS

II

POSLOVNI RASHODI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
V

Materijalni troškovi
Ostali vanjski troškovi usluga
Troškovi osoblja
Amortizacija
Ostali troškovi
Troškovi osiguranja
Pomorsko dobro - koncesija
Vrijednosno usklađenje dug. i krat. imov.
Rezerviranja troškova i rizika
Ostali poslovni rashodi
FINANCIJSKI RASHODI

OSTVARENJE OSTVARENJE PROCJENA
2011.
2012.
2013.

INDEKS
PLAN ZA
2014.
2012./11. 2013./12.

PLAN
2014./13.

155.282

174.677

177.213

175.067

112,5

101,5

98,8

14.604
28.562
46.628
44.420
9.151
2.261
4.706
2.327
355
2.268
3.847

15.209
32.590
47.827
52.361
9.273
2.241
4.937
2.180
4.562
3.497
2.065

10.822
30.474
52.578
56.611
8.341
1.831
6.300
2.000
5.550
2.706
3.807

13.334
29.019
53.981
58.167
8.802
2.200
5.124
2.000
0
2.440
4.115

104,1
114,1
102,6
117,9
101,3
99,1
104,9

71,2
93,5
109,9
108,1
89,9
81,7
127,6

123,2
95,2
102,7
102,7
105,5
120,2
81,3

93,7
1.285,1
154,2

91,7
121,7
77,4

100,0
0,0
90,2

53,7

184,4

108,1

5. Ostvarenje obujma proizvodnje proizvoda/usluga
(naturalni pokazatelji) u razdoblju 2011-2012 godina s
procjenom 2013. godine, plan 2014.
R.B.

MARINA

0
1
1 STALNI VEZ - stanje na dan 31.12.
2 DNEVNI VEZ (brod/dani)
3 MJESEČNI VEZ

Unijeti: logo
trgovačkog društva

OSTVARENJE OSTVARENJE
PLAN
PLAN
2013.
2012./11. 2013./12.
2011.
2012.
2014.
2014./13.
2
3
4
5
6
7
8
98,1
99,4
101,1
3.549
3.481
3.461
3.497
95,2
102,8
101,4
113.014
107.608 110.569 112.079
108,3
118,4
100,0
2.079
2.251
2.665
2.665

6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva
2011/12 s procjenom za 2013. godinu, te
planirane investicijske aktivnosti u 2014. godini

Unijeti: logo
trgovačkog društva

(u 000 kn)
R.B.

STRUKTURA
INVESTICIJA

2011.
PLAN

2012.

OSTVARENJE

%

PLAN

OSTVARENJE

PROCJENA 2013.
%

PLAN

OSTVARE
NJE

PLAN ZA
2014.

%

1

ULAGANJA U GRAĐ.
OBJEKTE

47.297

28.862

61

34.444

14.857

43

49.120

5.184

11

80.250

2

ULAGANJA U GRAĐ.
OBJEKTE U NAJMU

3.192

6.595

207

2.000

2.307

115

1.760

110

6

1.000

3

ULAGANJA U
POSTROJENJA I OPREMU

9.172

11.173

122

11.561

11.819

102

27.720

865

3

6.155

4

ULAGANJA U U ALATE,
POGONSKI INVENTAR,
NAMJEŠTAJ, TRANS.
SREDSTVA I OSTALO

12.587

20.641

164

8.000

7.732

97

4.880

1.487

30

1.690

5

ULAGANJA U NEMAT.
IMOVINU

2.344

2.495

106

2.106

6.251

297

12.840

1.254

10

1.020

6

INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE

1.882

636

34

2.702

1.288

48

5.520

1.637

30

3.929

76.474

70.402

92

60.813

44.254

73

101.840

10.537

10

94.044

UKUPNE INVESTICIJE

Unijeti: logo
trgovačkog društva

7. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011 – 2013. godina s
planom za 2014. godinu

(u 000 kn)
INDEKS

R.B.
1
2
3
4
5

OPIS
broj zaposlenih
masa plada
prosječna neto plada
najviša neto plada
najniža neto plada

OSTVARENJE OSTVARENJE PROCJENA PLAN ZA
2011.
2012.
2013.
2014. 2012./11. 2013./12.
359
46.628
6
17
3

369
47.827
6
17
4

377
52.578
7
21
4

378
53.981
7
21
4

102,8
102,6
100,0
100,0
133,3

102,2
109,9
116,7
123,5
100,0

PLAN
2014./13.
100,3
102,7
100,0
100,0
100,0

8. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i
mogude prepreke u njihovoj realizaciji (ukoliko ih Društvo
planira)

Unijeti: logo
trgovačkog društva

Uprava ACI d.d za 2014. godinu planira uložiti 30 milijuna kuna u izgradnju marine Slano. Ulaganje u marinu Slano
planira se u iznosu od 60,1 milijun kuna s planiranim završetkom tijekom prvog polugodišta 2015. godine. Planira se
izgradnja marine ukupne površine 66.279 metara četvornih. Po završetku radova Slano de modi na vez primiti 200
plovila duljine od 11 do 25 metara. Predviđena je izgradnja zgrade recepcije i poslovnih prostora te restorana s
terasom i vanjskim bazenom, a okoliš marine bit de uređen i hortikulturno oplemenjen. Bit de izgrađene i potrebne
prometnice kroz marinu, obalna/šetna staza te uređeno parkiralište.

Značajnija ulaganja predviđena planom investicija i investicijskog održavanja su ulaganje u izgradnju bazena travel
lifta u marini Dubrovnik u iznosu od 11 milijuna kuna, ulaganja u marine Opatija i Pomer u ukupnom iznosu od po 5,4
milijuna kuna, u marinu Skradin u iznosu od 3,9 milijuna kuna, u marinu Žut u iznosu od 3,7 milijuna kuna, u marinu
Piškera u iznosu od 3,6 milijuna kuna, te u marinu Palmižana u iznosu od 3,1 milijun kuna. Planirano je 81,2 milijuna
kuna ulaganja u građevinske objekte, 6,2 milijuna kuna u postrojenja i opremu, 1,7 milijuna kuna u alate , pogonski
inventar, namještaj i transportna sredstva te 1 milijun kuna u nematerijalnu imovinu. Investicijsko održavanje
planiranio je u iznosu od 3,9 milijuna kuna, te planirana ulaganja ukupno iznose 94 milijuna kuna.

S obzirom na tijek i rezultate najavljene dokapitalizacije Plan ulaganja de se po potrebi revidirati. Pripreme za
dokapitalizaciju društva obuhvadaju sljedede: definiranje dugoročnog plana razvoja i plana investicija (razdoblje od 10
godina), dubinsko snimanje društva u financijskom, pravnom i tehničkom aspektu poslovanja, procjena vrijednosti
društva, utvrđivanje formalno-pravnih i prostornih mogudnosti proširenja svih marina, izrada studija isplativosti
proširenja pojedinih marina, izrada elaborata za produljenje koncesija u skladu s ciljanim razdobljem povrata
investicija, analiza stanja u području ljudskih resursa u smislu procjene optimalnog broja zaposlenika i kvalifikacijske
strukture, izrada nove sitematizacije radnih mjesta i ukupne organizacijske strukture

9. ZAKLJUČAK

Unijeti: logo
trgovačkog društva

Rezultati poslovanja ACI d.d. prikazani u prethodno iskazanim tablicama i grafikonima svjedoče o pozitivnom trendu u
ostvarenju fizičkih i financijskih pokazatelja u promatranom razdoblju. Kontinuirano raste likvidnost poslovanja, sve
obaveze podmiruju se u dospijedu, a smanjena je i zaduženost Društva. Zbog značajnih troškova izgradnje marine Slano
za 2014. godinu planirano je korištenje kreditnih sredstava u iznosu od 30 milijuna kuna.

Poslovanje 2013. godine opteredeno je promjenama Uprave ACI d.d. što je rezultirano značajnim odstupanjima u
realizaciji poslovnih ciljeva planiranih za 2013. godinu. Planirano je ostvarenje neto dobiti u iznosu od 20 milijuna kuna,
dok de se prema procjeni rezultata za 2013. godinu ostvariti 12,4 milujuna kuna neto dobitka. Planirane investicije
realizirane su u svega 10%.

Tijekom 2013. godine pokrenute su aktivnosti na sređivanju poslovne dokumentacije, legalizaciji objekata i rješavanju
sudskih sporova koji se vode protiv Društva, a u siječnju 2014. godine uspješno su realizirani dugogodišnji napori za
adekvatnim reguliranjem koncesije u marini Piškera. Relaizirano je i proširenje koncesijskog područja u marini Vrboska.

ACI d.d. nije u procesu restrukturiranja poslovanja, ali kontinuirano se provode mjere za unapređenje poslovanja. U
tijeku su pripreme za dokapitalizaciju društva u 2014. godini. Glavne mjere unapređenja poslovanja koje su trenutno u
fazi implementacije su: razvijanje funkcije interne revizije i kontrolinga, definiranje procesnih rizika i sustava internih
kontrola, analiza imovinsko-pravnih problema po marinama, izrada opisa procesa nabave i uspostavljanje sustava
odgovornosti i pripadajudih kontrola, redefiniranje operativnih aktivnosti i kontrola vezanih uz ključnu djelatnost
priveza brodova.

Za 2014. godinu planira se 6%-tno povedanje prihoda uz istovremeno 1%-tno smanjenje rashoda, tj. ostvarenje neto
dobiti u iznosu od 23,8 milijuna kuna.

Poslovanje, restrukturiranje i ulaganja javnih poduzeda u
2014. godini

HP-Hrvatska pošta d.d.
PRIKAZ OSTVARENJE POSLOVNE POLITIKE U 2011-2013. GODINI I
PROJEKCIJE POSLOVANJA U 2014.
Ĉlanovi Uprave: Alen Premuţak, Ranko Marinović, Ivica Kranjĉić
Ĉlanovi Nadzornog odbora: Martina Jus, Drago Davidović, Drago
Šerić, Hrvoje Crnić, Ţelimir Piberĉnik, Jadranka Dumbović, Ţeljko
Vidaković

Sadržaj

1. Ostvareni financijski rezultati za 2011. i 2012. godinu, procjena rezultata 2013. sa planom za 2014. godinu
2. Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., procjena 2013., te planirano za 2014. godinu
3. Financijski pokazatelji za 2011. i 2012. godinu, procjena 2013. godine i plan 2014. godine
4. Kretanje ostvarenih prihoda i troškova za 2011./2012. godinu s procjenom ostvarenja u 2013. godini i planirane
veličine u 2014. godini
5. Ostvarenje obujma proizvodnje proizvoda/usluga (naturalni pokazatelji) u razdoblju 2011-2012 godina s
procjenom 2013. godine, plan 2014.
6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011/12 s procjenom za 2013. godinu, te planirane
investicijske aktivnosti u 2014. godini
7. Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011 – 2013. godine s procjenom 2014. godine
8. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011 – 2013. godina s planom za 2014. godinu
9. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i mogude prepreke u njihovoj realizaciji (ukoliko ih Društvo
planira)
10. ZAKLJUČAK

1. Ostvareni financijski rezultati za 2011. i 2012. godinu,
procjena rezultata 2013. godine s planom za 2014. godinu
Pozicija (iznosi u 000 kn)
1

2011.

2012.

Procjena
2013.

Plan
2014.

P 2013. vs
2012.

2

3

4

5

6

I. POSLOVNI PRIHODI

1.632.416 1.567.202 1.747.212 1.527.127

111,5

1. Prihodi od prodaje

1.568.116 1.490.153 1.468.650 1.348.461

98,6

2. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI
1. Promjene vrij. zaliha proizvodnje u tijeku i got. proizvoda
2. Materijalni troškovi
3. Troškovi osoblja

64.300

77.050

278.562

178.666

361,5

1.587.255 1.578.658 1.690.453 1.516.293

107,1

0

0

0

0

0,0

325.055

343.502

367.387

433.222

107,0

1.097.316 1.071.729 1.099.111

886.196

102,6

4. Amortizacija

65.811

68.400

69.527

69.500

101,6

5. Ostali troškovi

62.097

62.216

69.044

85.138

111,0

6. Vrijednosno usklađivanje

16.474

12.367

28.206

11.820

228,1

2.683

3.354

38.005

8.000

1133,0

8. Ostali poslovni rashodi

17.819

17.089

19.174

22.417

112,2

III. FINANCIJSKI PRIHODI

21.914

28.795

8.944

5.144

31,1

IV. FINANCIJSKI RASHODI

45.881

40.386

38.302

48.411

94,8

IX. UKUPNI PRIHODI

1.654.330 1.595.997 1.756.156 1.532.271

110,0

X. UKUPNI RASHODI

1.633.136 1.619.044 1.728.755 1.564.704

106,8

7. Rezerviranja

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
XII. POREZ NA DOBIT
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

21.194

-23.047

27.401

-32.433

!

4.165

1.675

25.277

7.051

27,9

17.028

-24.722

2.124

-39.484

!

Pozicija porez na dobit odnosi se na odgođenu poreznu imovinu i ne predstavlja novčani izdatak!

2. Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., procjena 2013.,
te planirano za 2014. godinu
Pozicija (iznosi u 000 kn)
1
DUGOTRAJNA IMOVINA
KRATKOTRAJNA IMOVINA
PLADENI TROŠKOVI BUDUDEG RAZDOBLJA I OBRAČ. PRIHODI
UKUPNO AKTIVA
IZVANBILANČNI ZAPISI
KAPITAL I REZERVE
REZERVIRANJA
DUGOROČNE OBVEZE
KRATKOROČNE OBVEZE
ODGOĐENO PLADANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUDEG RAZDOB.
UKUPNO PASIVA
IZVANBILANČNI ZAPISI

Aktiva:
• Dugotrajnu imovinu čine materijalna imovina koja
se prikazuje prema trošku nabave umanjenom za
akumuliranu amortizaciju (580 mil. kn) i financijska
imovina (306 mil. kn udio u HPB-u)
• Kratkotrajnu imovinu najvedim dijelom čine
potraživanja od kupaca, novac i financijska imovina

Stanje
Stanje
Procjena
Plan
31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013. 31.12.2014.
2
3
4
5
1.035.709 1.057.477 1.040.134 1.030.477
306.966
369.436
350.424
271.699
34.723
45.179
40.859
40.859
1.377.399 1.472.092 1.431.417 1.343.036
161.923
168.031
167.031
167.031
648.371
199.436
317.444
163.570
48.578
1.377.399
161.923

611.860
190.602
406.026
211.598
52.007
1.472.092
168.031

611.316
65.129
516.048
182.126
56.797
1.431.417
167.031

571.832
36.679
516.335
161.393
56.797
1.343.036
167.031

Pasiva:
• Dugoročne obveze za obveznice koje dospijevaju
31.5.2015. u iznosu 400 mil. kn
• Dugoročne obveze po kreditu za otpremnine u
iznosu 110 mil. kn
• Rezerviranja se smanjuju temeljem izmjena
Kolektivnog ugovora

3. Financijski pokazatelji za 2011. i 2012. godinu, procjena
2013. godine i plan 2014. godine
Pokazatelji poslovanja
1
Ukupni prihodi u 000 kn
Ukupni rashodi u 000 kn
Dobit / gubitak prije oporezivanja u 000 kn
Porez na dobit
Neto dobit/ gubitak u 000 kn
Koeficijent tekude likvidnosti
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine
Koeficijent obrtaja potraživanja
Trajanje naplate potraživanja u danima
Koeficijent zaduženosti
Razdoblje pladanja obveza u danima
EBIT
EBITDA
Ekonomičnost

2011.
2
1.654.330
1.633.136
21.194
4.165
17.028
1,88
5,39
8,59
42
50,7%
37
45.161
110.972
1,01

2012.
3
1.595.997
1.619.044
-23.047
1.675
-24.722
1,75
4,32
7,38
50
56,6%
48
-11.456
56.944
0,99

Procjena
2013.
4
1.756.156
1.728.755
27.401
25.277
2.124
1,92
5,01
7,60
48
54,9%
38
56.758
126.286
1,02

Plan
2014.
5
1.532.271
1.564.704
-32.433
7.051
-39.484
1,68
5,64
8,26
44
54,9%
38
10.834
80.334
0,98

4. Kretanje ostvarenih prihoda i troškova za 2011./2012. godinu s procjenom
ostvarenja u 2013. godini i planirane veličine u 2014. godini
Procjena
Plan
2011.
2012.
Pozicija (iznosi u 000 kn)
2013.
2014.
Poštanski prihodi
1.096.099 1.018.400 980.656 897.440
Prihodi od financijskih usluga
345.656 336.641 328.308 281.115
Ostali prihodi od prodaje
126.361 135.112 159.686 169.906
Ostali poslovni prihodi
64.300
77.050 278.562 178.666
Financijski prihodi
21.914
28.795
8.944
5.144
Ukupni prihodi
1.654.330 1.595.997 1.756.156 1.532.271

Pozicija (iznosi u 000 kn)
Materijalni troškovi
Troškovi osoblja
Amortizacija
Ostali rashodi
Financijski rashodi
Ukupni rashodi

2011.

2012.

325.055 343.502
1.097.316 1.071.729
65.811
68.400
99.073
95.026
45.881
40.386
1.633.136 1.619.044

Procjena
Plan
2013.
2014.
367.387 433.222
1.099.111 886.196
69.527
69.500
154.428 127.375
38.302
48.411
1.728.755 1.564.704

Ostale poslovne prihode čine: najam i prodaja nekretnina, ukidanje rezerviranja, napladena otpisana potraživanja i
otpis obveza, oglašavanje u poštanskim uredima, prihodi od upotrebe vlastitih proizvoda i usluga…

4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s procjenom ostvarenja u
2013. godini i planirane veličine u 2014. godini
Najvede uštede ostvarene su u troškovima osoblja, po dvije osnove:
• Smanjeni broj radnika
• Smanjena materijalna prava iz Kolektivnog ugovora

Pozicija (iznosi u kunama)
1
POSLOVNI RASHODI
TROŠKOVI OSOBLJA
OTPREMNINE
TROŠKOVI OSOBLJA (bez otpremnina)
Broj radnika na 31. 12.

2011.
2012.
2
3
1.587.255 1.578.658
1.097.316 1.071.729
0
12.957
1.097.316 1.058.773
10.664
10.543

Procjena
Pozicija u 000 kn
2011. 2012.
2013.
1
2
3
4
NAKNADA PRIJEVOZA
36.511 37.029
37.071
REGRES
21.355 21.254
75
BOŽIDNICA
14.608
0
0
USKRSNICA
4.268 4.262
4.199
DAR DJECI
3.373 3.191
3.000
JUBILARNE NAGRADE
6.302 7.147
0
OSTALE NAKNADE*
40.165 15.795
15.068
Ukupni troškovi po KU
126.582 88.679
59.413
*sistematski pregledi, potpore, dnevnice, zaštitna
osobna sredstva

Plan
2014.
5
29.674
0
0
0
0
0
20.230
49.904

Indeks Razlika
Razlika
Procjena
Plan
Plan vs. Plan vs.
Plan vs.
2013.
2014.
2013.
2013.
2012.
4
5
6
7
8
1.690.453 1.516.293
89,7 -174.160
-62.365
1.099.111
886.196
80,6 -212.915 -185.533
106.575
38.443
36,1
-68.132
25.486
992.536
847.753
85,4 -144.783 -211.020
9.664
9.381
97,2
-283
-1.162

Razlika
2013. Razlika
vs.
Plan vs.
2012. 2013.
6
7
43 -7.397
-21.180
-75
0
0
-63 -4.199
-191 -3.000
-7.147
0
-727 5.162
-29.266 -9.509

UKUPNI TROŠKOVI PO KOLEKTIVNOM
UGOVORU VAN REDOVNE PLADE U
MIL. KN

126,6
88,7
59,4

2011.

2012.

Procjena
2013.

49,9

Plan
2014.

5. Ostvarenje obujma proizvodnje proizvoda/usluga (naturalni pokazatelji) u
razdoblju 2011-2012 godina s procjenom 2013. godine, plan 2014.
80% usluga ima negativni trend – identično u svim EU zemljama.
Sve je manje pismovnih pošiljaka i gotovinskog pladanja računa na šalterima.
Iako paketni business raste, on čini svega 7% ukupnih prihoda.

Pozicija (broj usluga)
Pismovne pošiljke
Paketi i HP ekspres
Financijske usluge
Prodaja robe
Ostale usluge
Ukupno
Trendovi na tržištu

2011.
218.074.230
3.360.707
64.523.951
18.349.703
76.989.126
381.297.717

2012.
198.445.206
3.978.013
62.181.458
18.876.241
84.438.545
367.919.463

Procjena
2013.
205.177.805
3.977.537
60.815.750
20.673.626
91.070.789
381.715.507

Plan
2014.
196.560.833
4.226.794
55.939.737
19.429.920
93.287.224
369.444.509

2014. vs
2013.
-8.616.972
249.257
-4.876.012
-1.243.706
2.216.435
-12.270.998

6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011/12 s
procjenom za 2013. godinu, te planirane investicijske aktivnosti
u 2014. godini
Pozicija (iznosi u 000 kn)
1

UKUPNO PLAN INVESTICIJA
Poštanski uredi i drugi objekti
Oprema i sredstva rada
Projekti

2011.
2

39.665
5.724
26.062
7.879

2012.
3

47.215
11.403
13.958
21.855

Plan
2013.
4

130.634
14.262
85.931
30.442

Procjena
2013.
5

56.078
6.368
37.679
12.030

Plan
2014.
6

80.140
14.105
26.858
39.176

Ključna ulaganja u 2013:
• Transportna sredstva – 29,7 mil. kn
• Fleet sustav za upravljanje prijevozom i
dostavom – 4,6 mil. kn
• Investicije u poštanske urede i druge
objekte – 6,4 mil. kn.
Razlozi odstupanja od Plana 2013:
• Uštede u nabavi
• Upravljanje likvidnošdu
• Pomak u dinamici uslijed dugotrajnih
postupaka nabave
Ključna ulaganja za 2014:
• Uređaji za poštanski promet i mopedi –
13,1 mil. kn
• VDI oblak – 8,1 mil. kn
• Fleet sustav za upravljanje prijevozom i
dostavom – 7 mil. kn
• SES evotv i eBox – 3,9 mil. kn

Poštansko poslovanje je radno intenzivan business i investicije u tom sektoru nemaju multiplikatorni efekt.

6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011/12 s
procjenom za 2013. godinu, te planirane investicijske aktivnosti
u 2014. godini
Novi sortirni centar

Započeto je projektiranje centra, napravljeno je idejno rješenje.

Tijekom 2014. godine predviđen je završetak projektiranja.

Planiran završetak projekta je 2016. godine, a predviđena vrijednost investicije je oko 300 milijuna kuna (projekt ovisi o zatvaranju
konstrukcije za financiranje)

Od 14 centara za obradu pošiljaka nastat de jedan što de omoguditi visok stupanj strojne obrade svih pošiljaka uz povedanu
efikasnost.

7. Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011 – 2013. godine s procjenom
2014. godine
Ne postoji „silver bullet” koji donosi jednostavno jednosmjerno rješenje
KRATKOROČNO

SREDNJOROČNO

DUGOROČNO

7. Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011 – 2013. godine s procjenom
2014. godine
Ključna područja

Opis provedenih aktivnosti

Držati stabilnim današnji core
business

• Uvođenjem nove komercijalne politike Hrvatska pošta štiti svoj core business i povedala je
svoj tržišni udio sa 65% na oko 72%.
• Poduzete su sve pravne aktivnosti na raspolaganju Hrvatskoj pošti kako bi se riješio problem
nezakonite konkurencije.

Optimiranje procesa i troškova

• Optimizacija mreže poštanskih ureda (2012. i 2013. zatvoreno oko 100 poštanskih ureda).
Prema novom pravilniku HP ima mogudnost zatvoriti dodatnih 300 poštanskih ureda.
• U tijeku projekt restrukturiranja ključnih poslovnih procesa (prijem, sortiranje, prijevoz,
dostava).
• Novi sortirni centar de omoguditi daljnje optimiranje i efikasnost poslovnih procesa.

Optimiranje broja zaposlenika

• Trošak radne snage u 2013. smanjen za otprilike 63 milijuna kuna te de u 2014. ti troškovi
biti manji za više od 200 milijuna kuna u odnosu na 2012., odnosno 20%.
• Ukupno de HP krajem 2014. imati oko 1.300 manje zaposlenih nego sredinom 2012.

Izgradnja novih izvora prihoda
(non-core)

• Digitalna televizija evotv (33.000 korisnika) i uvođenje ePošte u 2014., digitalne usluge kao
nadogradnje na fizičku poštu, neke su od novih usluga od strateške važnosti.
• Jedan veliki strateški projekt u tijeku – radi se također o iskoraku iz sadašnjeg businessa.
• Cilj je da se 25 posto prihoda do 2018. godine ostvaruje iz danas nepostojedih usluga.

Upravljanje nekretninama

• Projekt upravljanja nekretninama je podloga za stavljanje nekretnina u funkciju businessa.
Predano 152 zahtjeva za legalizaciju objekata te završeno energetsko certificiranje za 31
nekretninu.

8. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011 – 2013. godina s planom
za 2014. godinu

10.664

10.543

9.664

Plan
2014.
9.381

5.054

5.070

5.066

4.760

Najviša ispladena plada (neto)

16.944

18.366

18.624

-

Najniža ispladena plada (neto)

2.975

3.021

3.076

-

Ukupno masa plada, u 000 kn

828.043

832.083

801.332

693.851

2011.
Broj zaposlenih na 31.12.
Prosječna ispladena plada (neto)

Broj zaposlenih na 31.12.

2012.

Ukupno masa plada, u 000 kn

11,000

850,000

10,500

800,000

10,000

- 10%

750,000

9,500

700,000

9,000

650,000

8,500

600,000
2011.

2012.

2013.

Broj zaposlenih na 31.12.

Plan
2014.

2013.

2011.

2012.

2013.

Ukupno masa plada, u 000 kn

Plan
2014.

9. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i mogude prepreke u
njihovoj realizaciji (ukoliko ih Društvo planira)

Sortirni centar
-

Tijekom 2014. godine predviđen je završetak projektiranja. Izazov je financiranje projekta.

Izračun neto troška, nepravednog financijskih opteredenja zbog obveze pružanja univerzalne poštanske usluge

ePošta
-

Projekt optimizacije ključnih poslovnih procesa i početak optimiranja procesa podrške
-

Uvođenje digitalne usluge kao nadogradnje na fizičku poštu.
Završena faza snimanja ključnih procesa s ciljem daljnjeg unapređenja efikasnosti.

Daljnja racionalizacija troškova
-

U 2014. Hrvatska pošta nastavit de proaktivno racionalizirati upravljive troškove.

AZTN

Nastavak projekta aktivacije nekretnina

Nova sistematizacija poslova
-

Projekt novih prihoda
-

Omogudit de efikasnije upravljanje ljudskim resursima i uvođenje varijabilnog dijela plade.
Natjecat de se na visokokonkurentnim tržištima, a planira se u zadnjem dijelu godine.

Projekt pricinga
-

Izrada cjenovne politike za ugovorne korisnike kako bi se unaprijedilo upravljanje prihodima.

Svi projekti su strukturirani, prioritizirani, razrađeni kroz ocjenu isplativosti ulaganja i racionalizirani na razinu stvarnih
potreba, realni i uz minimalne novčane izdatke (tako neki projekti ne idu u smjeru investicija, nego partnerstvima sa
drugim kompanijama).

10. ZAKLJUČAK

Sredinom 2012. Hrvatska pošta se našla u izuzetno teškoj situaciji. U svom temeljnom poslovanju je imala 65%
tržišnog udjela prije formalne liberalizacije. Isto je bio rezultat nezakonite konkurencije. Uz to HP nije na teretu
proračuna, nalazi se u businessu koji ima trend pada u cijelom svijetu, te nema monopol niti u jednom dijelu svog
poslovanja. Vedina javnih poduzeda ima dio tih problema, ali niti jedno sva četiri odjednom. Do kraja 2012. je
razvijena strategija poslovanja 2013. – 2018. koja je dala fokus bududih poslovnih aktivnosti, pri čemu je kao prioritet
u kratkom roku proizašla optimizacija broja i troška zaposlenih, te snažan fokus na vradanje stabilnosti temeljnog
poslovanja.
Ciljevi koji su tada postavljeni su ostvareni, te de ukupni trošak zaposlenih u 2014. biti za preko 200 mil. kn manji
nego 2012. Sve ostale aktivnosti iz strategije su isto u fazi implementacije, ovisno o raspoloživim resursima i cashu
koji se generira iz poslovanja. Broj zaposlenika u istom razdoblju je smanjen za preko 1.000, a u sljededa tri mjeseca
se očekuje izlazak iz sustava dodatnih 270 zaposlenika, jer je program tehnološkog zbrinjavanja u završnoj fazi.
Zaduženost, iako nominalno relativno velika, je podnošljiva ako se uzme u obzir veliki broj nekretnina u vlasništvu
HP-a i njihova podcijenjenost u bilanci. Bilo je planirano zatvaranje dugovanja po obveznicama (400 mil. kn) sa
prodajom udjela u HPB-u, međutim privatizacija nije uspjela, što postavlja novi izazov za razdoblje 2014. i 2015.
Početkom 2013. HP je lansirala uslugu EVO TV i time ušla na visokokonkurentno tržište. Taj projekt i ostali u razvoju
imaju za cilj 2018. ostvarivati najmanje 25% ukupnih prihoda HP-a.
HP je u radno intenzivnom businessu, ne kapitalno intenzivnom. Stoga ne investira velika sredstva. Izuzetak je Novi
sortirni centar koji je trenutno u fazi projektiranja, završeno je idejno rješenje i osigurano je zemljište za objekt.
Investicija je vrijednosti oko 300 mil. kuna.

Poslovanje, restrukturiranje i ulaganja javnih poduzeda
u 2014. godini

Hrvatska elektroprivreda d.d.
Prikaz ostvarenja poslovne politike u 2011-2013. godini i projekcije poslovanja u 2014.

Članovi Uprave: Tomislav Šerid, Ivan Matasid, Zvonko Ercegovac, Krunoslava Grgid Bolješid, Perica Jukid,
Željko Štromar
Članovi Nadzornog odbora: Nikola Bruketa, Jadranko Berlengi, Igor Džajid, Žarko Primorac, Ante
Ramljak, Ivo Uglešid, Mirko Žužid

Zagreb, 29. siječnja 2014.

SADRŽAJ
1. Ostvareni financijski rezultati za 2011. i 2012. godinu, procjenu rezultata 2013.
godine sa planom za 2014. godinu
2. Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., procjena 2013., te planirano za 2014. godinu
3. Financijski pokazatelji
4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s procjenom ostvarenja u
2013. godini i planirane veličine u 2014. godini
5. Ostvarenje obujma proizvodnje proizvoda/usluga (naturalni pokazatelji) u
razdoblju 2011-2012 godina s procjenom 2013. godine, plan 2014.
6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011/12 s procjenom za
2013. godinu, te
planirane investicijske aktivnosti u 2014. godini
7. Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011 – 2013. godine s procjenom 2014. godine
8. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011 – 2013. godina s planom za 2014. godinu
9. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i mogude prepreke u njihovoj
realizaciji
10. Zaključak

1. Ostvareni financijski rezultati za 2011. i 2012.,
procjenu rezultata 2013. godine sa planom za 2014.
Konsolidirani podaci za HEP grupu
Pozicija

2011.
podaci u 000 kn

plan

Prihod od prodaje el. en.,
11.923.852
toplinske en. i plina
Ostali poslovni prihodi
942.970
POSLOVNI PRIHODI
12.866.822
POSLOVNI RASHODI
12.353.737
DOBIT IZ POSLOVANJA
513.085
Financijski prihodi
7.650
Financijski rashodi
263.657
DOBIT PRIJE
257.078
OPOREZIVANJA
Porez na dobit
111.800
NETO DOBIT
145.278
DOBIT (GUBITAK)
PRIPISIV VLASNIKU
133.278
KAPITALA

ostvarenje
11.733.430

2012.
%ostv/
plan

plan

ostvarenje

-1,6% 12.873.298 12.611.717

2013.
%ostv/
plan

plan

-2,0% 13.393.266

1.440.017 +52,7% 1.138.645 1.408.193 +23,7% 1.176.274
13.173.447 +2,4% 14.011.943 14.019.910
+0,1% 14.569.540
12.713.756 +2,9% 13.628.456 13.626.062 -0,02% 13.577.643
459.690 -10,4% 383.486
393.848
+2,7% 991.897
65.394 +754,8%
8.995
67.929 +655,2%
8.310
428.990 +62,7% 327.833
353.239
+7,7% 326.989

procjena
13.253.811

2014.
%proc/
plan

plan

-1,0% 11.883.254

1.389.322 +18,1% 1.097.722
14.643.133 +0,5% 12.980.976
12.620.032 -7,1% 11.644.340
2.023.101 +104,0% 1.336.636
41.051 +394,0%
4.410
819.613 +150,7% 356.506

96.095 -62,6%

64.649

108.538

+67,9%

673.218

1.244.539 +84,9%

984.540

88.281 -21,0%
7.814 -94,6%

88.900
-24.251

37.335
71.203

-58,0%

245.843
427.375

352.800 +43,5%
891.739 +108,7%

243.800
740.740

-3.700

-31.351

62.496

419.061

884.811 +111,1%

736.920

Zbog velikog udjela hidroelektrana u proizvodnim kapacitetima hidrologija ima značajan utjecaj na
troškove poslovanja, a time i na financijske rezultate poslovanja i na investicijski potencijal HEP-a.
S obzirom da promjene hidroloških okolnosti unose značajnu mjeru neizvjesnosti u budude rezultate
poslovanja, HEP mora zbog stabilnosti svojega poslovanja osigurati dostatne financijske rezerve da bi u
uvjetima lošije hidrologije ostao likvidan.

2. Prikaz bilance stanja za 2011., 2012.,
procjena 2013. te plan za 2014.

Konsolidirani podaci za HEP grupu

31.12.2011.
AKTIVA u 000 kn
Dugotrajna imovina

plan

%ostv/
%ostv/
plan
ostvarenje
plan
plan
plan
-0,2% 30.210.700 31.194.707
+3,3% 32.678.400
30.358.250

30.424.500

3.581.351

3.357.853

+9,5% 3.164.700

24.130 -54,6%

Kapital i rezerve
Dugoročna
rezerviranja
Dugoročne obveze
Kratkoročne obveze
Odgođeno pladanje
troš. i prihodi bududeg
razdoblja
Ukupni kapital i
obveze
Izvanbilančni zapisi

plan
19.595.400

585.600

3.695.790

+16,8% 3.107.829
-64,8%

22.000

7.734

33.740.233

+0,6% 33.397.400

34.898.231

+4,5% 35.819.600

3.806.499

+6,3% 3.678.239

4.254.539

+15,7% 4.031.090

31.12.2011.
PASIVA u 000 kn

31.12.2013.

ostvarenje

Kratkotrajna imovina
3.065.639
Pladeni troškovi bududeg
53.161
razdoblja
Ukupna imovina
33.543.300
Izvanbilančni zapisi

31.12.2012.

ostvarenje
19.421.900

33.371

31.12.2012.
%ostv/
plan

plan

-0,9% 19.586.100

778.629 +33,0%

745.900

ostvarenje
19.488.840

31.12.2014. % udjel

%ostv/
plan
plan
-3,6% 32.355.100
31.500.938

procjena

plan

-0,5% 20.022.200

661.411 -11,3%

813.917

91,6%

+1,6%

2.927.461

8,3%

24.139 -27,7%

24.139

0,1%

-3,2% 35.306.700

100,0%

3.158.944

34.684.021

4.469.972 +10,9%

31.12.2013.
%ostv/
plan

2014.

procjena
20.367.840

4.469.972

31.12.2014. % udjel
%proc/
plan

plan

+1,7% 21.115.700

832.916 +2,3%

2014.
59,8%

839.970

2,4%

5.655.500
2.536.000

4.233.678 -25,1% 4.017.100
4.865.558 +91,9% 3.845.800

5.895.625 +46,8% 6.392.283
4.631.958 +20,4% 4.296.400

6.033.984 -5,6% 6.023.730
3.376.767 -21,4% 3.480.900

17,1%
9,9%

5.170.800

4.440.468 -14,1% 5.202.500

4.220.397 -18,9% 4.294.800

4.072.514

-5,2% 3.846.400

10,9%

33.543.300

33.740.233

+4,5% 35.819.600

34.684.021

-3,2% 35.306.700

100,0%

3.581.351

3.806.499 +6,3% 3.678.239

+0,6% 33.397.400

34.898.231

4.254.539 +15,7% 4.031.090

4.469.972 +10,9% 4.469.972

3. Financijski pokazatelji
Konsolidirani podaci za HEP grupu
Osnovni pokazatelji
Koeficijent tekude likvidnosti
Koeficijent ubrzane
likvidnosti
Koeficijent obrtaja ukupne
im.
Koeficijent obrtaja kratk. im.
Koeficijent obrtaja zaliha
Bruto profitna marža %
Neto profitna marža %
Profitabilnost imovine (ROA)
%
Profitabilnost kapitala (ROE)
%
Koeficijent zaduženosti %
Koeficijent financiranjaodnos duga i glavnice
Ekonomičnost uk. poslovanja
Prihodi po zaposlenom
Dobit po zaposlenom

2011.
plan
ostvarenje %ostv/plan
1,2
0,7
-42,9%

2012.
plan
ostvarenje %ostv/plan
0,8
0,8
-3,0%

2013.
plan
procjena %proc/plan
0,7
0,9
+29,3%

0,7

0,5

-33,8%

0,5

0,6

+7,8%

0,5

0,7

+38,5%

0,4

0,4

+2,2%

0,4

0,4

-3,8%

0,4

0,4

+4,0%

4,2
10,3
2,0
1,1

3,9
12,5
0,7
0,1

-6,1%
+21,9%
-63,5%
-94,7%

4,4
13,1
0,5
-0,2

3,8
14,4
0,8
0,5

-14,0%
+10,1%
+67,8%

4,7
13,7
4,6
2,9

4,6
15,8
8,5
6,1

-0,9%
+14,7%
+83,9%
107,6%

0,4

0,02

-94,7%

-0,1

0,2

1,2

2,6

+115,5%

0,7

0,04

-94,6%

-0,1

0,4

2,1

4,4

+105,1%

41,6

42,4

+2,1%

41,4

44,2

+6,8%

44,1

41,3

-6,4%

0,7

0,7

+3,6%

0,7

0,8

+12,1%

0,8

0,7

-10,9%

1,0
919,5
10,4

1,0
960,4
0,6

-1,3%
+4,5%
-94,5%

1,0
1.015,2
-1,8

1,0
1.037,0
5,2

+0,3%
+2,1%

1,0
1.154,3
33,8

1,1
1.236,4
75,1

+4,2%
+7,1%
+121,9%

4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s
procjenom ostvarenja u 2013. godini i planirane veličine u
2014. godini
Konsolidirani podaci za HEP grupu
Pozicija

2011.
podaci u 000 kn

Troškovi nabave električne
energije
Troškovi energetskog goriva

plan

ostvarenje

2012.

%ostv/
plan

plan

2013.

ostvarenje

%ostv/
plan

plan

procjena

2014.

%proc/
plan

plan

2.604.174

3.305.591

+26,9% 3.709.881

3.854.091

+3,9% 3.223.973

2.640.173

-18,1% 2.699.155

3.396.646

2.937.452

-13,5% 3.668.541

3.338.103

-9,0% 3.558.040

2.706.552

-23,9% 2.377.677

Troškovi osoblja

2.180.007

2.139.501

-1,9% 2.150.859

2.091.733

-2,7% 2.001.002

1.985.219

-0,8% 1.940.401

Ostali troškovi

2.163.380

2.018.204

-6,7% 2.116.141

2.026.600

-4,2% 2.383.514

2.364.217

-0,8% 2.498.406

14.299

2.203

Troškovi restrukturiranja
Troškovi vrijednosnog usklađenja i
rezerviranja
Amortizacija
POSLOVNI RASHODI
Financijski rashodi

211.337

-84,6%

737

561.287 +165,6%

189.477

615

-16,5%

489.489

411.061

-16,0%

51.500

580.763 +206,5%

133.951

757.103 +465,2%

281.517

1.783.894

1.749.518

-1,9% 1.792.821

1.734.157

-3,3% 1.787.674

1.755.707

-1,8% 1.795.685

12.353.737

12.713.756

+2,9% 13.628.456

13.626.062

-0,02% 13.577.643

12.620.032

-7,1% 11.644.340

263.657

428.990

+62,7%

327.833

353.239

+7,7%

326.989

819.613 +150,7%

356.506

5. Ostvarenje obujma proizvodnje proizvoda/usluga (naturalni
pokazatelji) u razdoblju 2011-2012, s procjenom 2013. godine,
te plan za 2014.
Podaci za HEP grupu

PROIZVODNJA
podaci u GWh
Proizvodnja električne
energije u
hidrolektranama
Proizvodnja električne
energije u
termoelektranama
Proizvodnja električne
energije u NE Krško
Ukupno električna
energija
Proizvodnja toplinske
energije

plan

2011.
ostvaren %ostv/
je
plan

plan

2012.
ostvaren %ostv/
je
plan

2013.

2014.

plan

procjena

%proc/
plan

plan

5.526

4.577

-17,2%

4.550

4.773

+4,9%

4.911

8.098

+64,9%

4.978

5.950

5.147

-13,5%

5.155

4.699

-8,8%

4.995

4.098

-17,9%

3.786

2.950

2.951

+0,03%

2.660

2.622

-1,5%

2.655

2.526

-4,9%

2.950

14.426

12.676

-12,1%

12.365

12.093

-2,2%

12.561

14.723

+17,2%

11.714

2.669

2.681

+0,5%

2.703

2.557

-5,4%

2.730

2.630

-3,7%

2.634

6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011/12
s procjenom za 2013., te planirane investicijske aktivnosti u 2014.
Konsolidirani podaci za HEP grupu
Investicijska ulaganja
podaci u 000 kn
Elektrane

2011.
plan
1.255.629

%ostv/
%ostv/
plan
ostvarenje
plan
plan
906.649 -27,8% 1.172.775
857.581
-26,9%

380.491

277.247

Distribucijska mreža

750.729

799.850

Ostale investicije

414.434

148.866

2.801.283

2.132.612

% realizacije plana

2013.

ostvarenje

Prijenosna mreža

Ukupno

2012.

76,1%

-27,1%

plan

procjena

2014.
%proc/
plan

plan

791.996

604.677

-23,7%

769.916

568.533

471.151

-17,1%

454.596

354.127

-22,1%

465.749

+6,5% 1.324.618

1.008.995

-23,8%

787.868

806.313

2,3%

999.695

402.628

260.527

-35,3%

457.448

337.317

-26,3%

323.221

-23,9% 3.468.554

2.598.254

-25,1% 2.491.908

2.102.434

-64,1%

74,9%

-15,6% 2.558.581

84,4%

Procijenjena realizacija investicija u 2013. g. je cca 2,1 mlrd. kuna, a konačni iznos realizacije bit de poznat s finalnim izvješdima
društva .

Investicijski potencijal HEP-a je limitiran te ga je nužno iskoristiti za projekte koji imaju dodanu vrijednost.

Zbog ograničenja u mogudnosti zaduženja HEP-a, najvede projekte je mogude realizirati samo putem projektnog financiranja, bez
konsolidiranja duga u bilancu HEP-a, i bez državnih garancija, ali sa zaduženjem za udjel kapitala u projektu.

Zbog spomenutih okolnosti, utjecaj kreditnog rejtinga na uvjete zaduživanja i raspoloživost dostatnih vlastitih sredstava izuzetno
su bitni za realizaciju kapitalnih investicija.

Planirana ulaganja u 2014. godini:
Elektrane:

Sadržana dugoročna ulaganja u revitalizaciju hidroelektrana s ciljem povedanja učinkovitosti i kapaciteta (HE Zakučac, HE Varaždin,
ostale u pripremi prema dinamičkom planu), priprema i izgradnja novih proizvodnih kapaciteta (slide 10)
Ostale investicije

Širenje centralnog toplinskog sustava uz smanjenje gubitaka energije u toplinskoj mreži

Infrastrukturna nadgradnja poslovnog sustava (sustav SAP, telekomunikacijski sustav)

7. Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011 – 2013. godine s
procjenom 2014. godine
U 2013. provedeno je razdvajanje operatora prijenosnog sustava prema modelu ITO te restrukturiranje
HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. i Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.
Za 2014. planira se:
• Nastavak usklađivanja reguliranih i tržišnih djelatnosti društava HEP grupe s energetskim
propisima od čega se ističe:
- provođenje postupka certificiranja Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.
- usklađivanje položaja HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. u HEP grupi sukladno
odredbama Zakona o tržištu električne energije o neovisnosti i pravima odlučivanja operatora
distribucijskog sustava.


Restrukturiranje HEP grupe što pretpostavlja snimanje poslovnih procesa u Grupi, usklađivanje
poslovnog modela, organizacije, poslovnih procesa, ljudskih potencijala, informacijskih sustava i
metoda upravljanja, a sve radi postizanja maksimalnih sinergijskih učinaka raznih poslovnih
djelatnosti, podizanja razine učinkovitosti ukupnog poslovnog sustava i njegove profitabilnosti
Pretpostavke za početak aktivnosti na pripremi podloga i operativne provedbe restrukturiranja bit
de u funkciji sredinom veljače
Ciljani rok implementacije je 15 mjeseci

8. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011 – 2013. godina s
planom za 2014. godinu
Konsolidirani podaci za HEP grupu
2011.

Pozicija
plan

2012.

%ostv/
ostvarenje
plan

Bruto plade (sa doprinosima na
1.924.625 1.890.228
bruto plade) u 000 kn
6.824
6.966
Prosječna neto plada u kn

plan

-1,8% 1.895.589

2013.

%ostv/
ostvarenje
plan
1.863.235

plan

-1,7% 1.744.851

procjena
1.733.315

%proc/
plan

2014.
plan

-0,7% 1.718.705

+2,1%

6.849

7.003

+2,2%

7.343

7.148

-2,7%

7.220

Najviša neto plada u kn

20.936

20.835

-0,5%

21.148

21.585

+2,1%

21.909

21.240

-3,1%

21.550

Najniža neto plada u kn

3.585

3.557

-0,8%

3.582

3.589

+0,2%

3.854

3.914

+1,6%

3.955

2011.
Pozicija
Broj zaposlenih

2012.

2013.

%ostv/
%ostv/
%proc/
plan ostvarenje
plan ostvarenje
plan ostvarenje
plan
plan
plan
14.002
13.784
-1,6% 13.811
13.585
-1,6% 12.629
11.877
-6,0%

2014.
plan
12.170

9. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i
mogude prepreke u njihovoj realizaciji
PROJEKT TE PLOMIN C – pripremni radovi 2014, potpisivanje ugovora s partnerom 2014., izgradnja 2015.

Tužba radi poništenja Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša te tužba radi poništenja Lokacijske dozvole, u
direktnoj su vezi sa mogudnošdu zatvaranja financijske konstrukcije ponuđača što izravno ugrožava rokove

Usklađivanje prostornih planova nižeg reda s planovima višeg reda za realizaciju energetskog priključka na mrežu novog kao
i usklađenja „Pravilnika o odlagalištima otpada” s Europskom praksom (što je važno i za postojedi TE Plomin II)
EL-TO Zagreb- zamjena bloka A – u tijeku je priprema dokumentacije i ostvarivanje pretpostavki za realizaciju
KKE Osijek 500 – u tijeku je priprema dokumentacije i ostvarivanje pretpostavki za realizaciju
HE Kosinj / Senj 2

Složenost i dugotrajnost postupka provedbe ocjene utjecaja na okoliš i prirodu (u tijeku priprema dokumentacije)
HE Dubrovnik 2. faza

Složenost postizanja poslovnog sporazuma za realizaciju projekta s Elektroprivredom Republike Srpske (aktivnosti u tijeku)

Složenost i dugotrajnost postupka provedbe ocjene utjecaja na okoliš te izdavanje dozvola za projekt kod kojeg je
tehnološka cjelina na teritoriju dvije države (u tijeku pripreme)
HE Ombla

Složenost provedbe postupka utjecaja na prirodu (u pripremi)
Program Zagreb na Savi

Složenost i dugotrajnost postupka provedbe ocjene utjecaja na okoliš i prirodu

Složenost strukturiranja poslovnog modela za realizaciju koji uključuje više dionika
TE Rijeka –priprema studija za evaluaciju projekta
Projekti obnovljivih izvora energije

Vjetroelektrane - početak 2014.godina

Biomasa - BE-TO Osijek (2 MW) i BE-TO Sisak (2 MW) – početak radova 2014. godine

Sunce – u tijeku 2014. godina

10. ZAKLJUČAKPoslovanje temeljeno na vrijednostima HEP grupe: kompetentnosti i inovativnosti radnika, kvaliteti
i poslovnoj izvrsnosti, poštenju prema kupcima, poslovnim partnerima, radnicima i imovini te
odgovornosti prema okolišu.
Profitabilno poslovanje u skladu s ciljanom neto dobiti HEP grupe od 740,7 mil. kn te uz daljnje
povedanje efikasnosti poslovanja, jačanje financijskog položaja, održivu likvidnost Grupe sa
zadovoljavajudom strukturom ročnosti ukupnog duga.
Realizacija planiranih investicijskih programa izgradnje energetskih objekata, mreže i postrojenja u
predviđenim rokovima i u okviru planiranih iznosa od 2,56 mlrd. kn.
Sigurna i kvalitetna opskrba kupaca energijom uz očuvanje vodedeg mjesta na hrvatskom
energetskom tržištu s 90%-tnim udjelom, kreiranje novih proizvoda i usluga i povedanje kvalitete
usluge, regionalni iskorak i stvaranje novih prihoda izvan Hrvatske.
Daljnje provođenje neophodnih strukturnih promjena s ciljem usklađenja poslovanja i
međusobnih poslovnih odnosa s odredbama energetske regulative.
Učinkovito upravljanje potraživanjima od kupaca električne energije, toplinske energije i plina i
pladanje dobavljačima u roku dospijeda.
Smanjenje gubitaka i povedanje efikasnosti u elektrodistribucijskoj, toplinskoj i plinskoj mreži.

Poslovanje, restrukturiranje i ulaganja javnih poduzeća u
2014. godini

Jadranski naftovod d.d.
PRIKAZ OSTVARENJA POSLOVNE POLITIKE U 2011. - 2013. GODINI I
PROJEKCIJE POSLOVANJA U 2014.
Članovi Uprave:
Dr. sc. Dragan Kovačević, predsjednik
Jakša Marasović i Bruno Šarić, članovi
Članovi Nadzornog odbora
Marija Bilman, predsjednica
Stjepan Čuraj, Tihomir Ivčević, Krešimir Komljenović, Goran Vojković, članovi
Zagreb, 29. siječnja 2014. godine

SADRŽAJ
1. Ostvareni financijski rezultati za 2011. i 2012. godinu, procjena rezultata 2013. godine te plan za 2014. godinu

2. Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., procjena 2013., te planirano za 2014. godinu
3. Financijski pokazatelji
4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s procjenom ostvarenja u 2013. godini i planirane veličine u 2014.
godini
5. Ostvarenje transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata u razdoblju 2011.-2012. godina s procjenom 2013.
godine te plan 2014. godine
6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011/12 s procjenom za 2013. godinu, te
planirane investicijske aktivnosti u 2014. godini
7. Plan najvedih projekata u 2014. godini i mogude prepreke u njihovoj realizaciji
8. Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011. – 2013. godine s procjenom 2014. godine
9. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011. – 2013. godina s planom za 2014. godinu
10. Ciljevi i plan poslovanja u 2014.
157

11. ZAKLJUČAK

1. Ostvareni financijski rezultati za 2011. i 2012. godinu,
procjena rezultata 2013. godine te plan za 2014. godinu
Procjena
2013.

Plan
2014.*

Indeksi
2012./11.

Indeksi
2013./12.

Indeksi
2014./13.

2011.

2012.

UKUPNI PRIHODI

444.988

487.625

464.403

472.956

109,6

95,2

101,8

Poslovni prihodi
Od temeljnih
djelatnosti
Ostali poslovni
prihodi
Financijski
prihodi

420.115

456.228

444.636

458.995

108,6

97,5

103,2

411.217

401.059

420.444

453.053

97,5

104,8

107,8

8.898

55.169

24.192

5.942

620,0

43,9

24,6

24.873

31.397

19.767

13.961

126,2

63,0

70,6

UKUPNI RASHODI

369.366

385.077

358.246

365.956

104,3

93,0

102,2

Poslovni rashodi

357.759

376.304

350.326

360.939

105,2

93,1

103,0

Materijalni troškovi
Troškovi osoblja
Amortizacija
Ostali troškovi

53.220
73.654
165.864
34.503

54.991
74.922
173.539
36.829

52.970
74.647
174.552
28.611

58.406
76.250
188.000
36.433

103,3
101,7
104,6
106,7

96,3
99,6
100,6
77,7

110,3
102,1
107,7
127,3

17.152
13.366

1
36.024

11.121
8.425

0
1.850

269,5

23,4

22,0

Financijski
rashodi

11.607

8.772

7.920

5.017

75,6

90,3

63,3

DOBIT PRIJE
OPOREZIVANJA

75.622

102.548

106.157

107.000

135,6

103,5

100,8

POREZ NA DOBIT

14.285

6.700

7.124

6.188

46,9

106,3

86,9

100.812

156,3

103,3

101,8

- u 000 kuna

Vrijednosno
usklađivanje
Rezerviranja

DOBIT

61.337

95.848

99.033

158

2. Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., procjena 2013., te
planirano za 2014. godinu
2011.

2012.

AKTIVA (000 kuna)
DUGOTRAJNA IMOVINA
Nekretnine, postrojenja i
oprema
KRATKOTRAJNA IMOVINA

Procjena
2013.

Plan
2014.

Indeksi
Indeksi
Indeksi
2012./11. 2013./12. 2014./13.

2.747.409 2.895.491 2.956.420 2.987.704

105,4

102,1

101,1

2.652.425 2.796.113 2.860.274 2.899.441

105,4

102,3

101,4

746.914

724.293

660.138

669.401

97,0

91,1

101,4

53

39

1.977

1.977

73,6

5069,2

100,0

3.494.377 3.619.823 3.618.534 3.659.082

103,6

100,0

101,1

PASIVA (000 kuna)
KAPITAL I REZERVE
3.199.597 3.295.445 3.373.962 3.422.959
Temeljni kapital
2.720.677 2.720.677 2.791.213 2.861.749
DUGOROČNA REZERVIRANJA
54.575
53.038
61.462
63.312
DUGOROČNE OBVEZE
91.661
94.761
95.483 104.111
KRATKOROČNE OBVEZE
148.544 176.579
87.627
68.700
UKUPNO PASIVA
3.494.377 3.619.823 3.618.534 3.659.082

103,0
100,0
97,2
103,4
118,9
103,6

102,4
102,6
115,9
100,8
49,6
100,0

101,5
102,5
103,0
109,0
78,4
101,1

PLADENI TROŠ.BUDUDEG
RAZDOBLJA I
NED.NAPLAT.PRIHODA
UKUPNA AKTIVA

159

3. Financijski pokazatelji

Financijski pokazatelji

POKAZATELJ LIKVIDNOSTI
Koeficijent ubrzane likvidnosti
POKAZATELJ ZADUŽENOSTI
Odnos duga i glavnice
POKAZATELJ AKTIVNOSTI
Koeficijent obrtaja ukupne imovine
POKAZATELJI PROFITABILNOSTI
Bruto marža profita (BMP)
Rentabilnost kapitala (ROE)
POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI
Ekonomičnost ukupnog poslovanja
EBIT (operativna dobit) (u tis.kn)
EBIT marža
EBITDA (u tis. kn)
EBITDA marža
POKAZATELJI PRODUKTIVNOSTI
Prihod po zaposleniku (u tis.kn)
Dobit po zaposleniku (u tis.kn)

2011.

2012.

Procjena
2013.

Plan 2013

Indeksi
Indeksi
Indeksi
Indeksi
Plana
ostvarenja
Plan 2014. ostvarenja ostvarenja 2014. /
Plana za
2012./11. 2013./12. Procjene
2013.
2013

4,95

4,05

7,24

5,55

9,57

81,8

178,8

132,1

130,5

0,07

0,07

0,05

0,05

0,04

100,3

64,8

91,8

93,4

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

100,0

100,0

99,4

100,0

17%
1,92%

21%
2,91%

23%
2,60%

17%
1,70%

23%
2,95%

123,4
151,2

108,7
89,3

99,0
113,4

134,5
152,8

1,21
62.356
14,84%
245.824
55,24%

1,27
79.923
17,52%
280.751
57,58%

1,30
94.310
21,21%
285.200
61,41%

1,21
61.188
15,57%
252.043
62,12%

1,29
98.056
21,36%
300.017
63,43%

105,1
128,2
118,0
114,2
104,2

102,4
118,0
121,1
101,6
106,7

99,7
104,0
100,7
105,2
103,3

107,1
154,1
136,2
113,2
98,9

1.171
199

1.287
271

1.216
278

1.062
182

1.238
280

109,9
136,0

94,5
102,7

101,8
100,8

114,5
152,5

160

4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. s procjenom
ostvarenja u 2013. i planirane veličine u 2014.
Procjena
2013.

Plan
2014.

Indeksi
2012./11.

Indeksi
Indeksi
2013./12. 2014./13.

2011.

2012.

UKUPNI RASHODI

369.366

385.077

358.246

365.956

104,3

93,0

102,2

Poslovni rashodi

357.759

376.304

350.326

360.939

105,2

93,1

103,0

Materijalni
troškovi

53.220

54.991

52.970

58.406

103,3

96,3

110,3

Troškovi održavanja
postrojenja

16.060

13.358

14.320

17.756

83,2

107,2

124,0

9.416

9.166

11.950

10.610

97,3

130,4

88,8

Troškovi proizvodnih
usluga

14.218

16.258

16.210

16.800

114,3

99,7

103,6

Ostali materijalni
troškovi

13.526

16.215

10.490

13.240

119,9

64,7

126,2

Troškovi osoblja

73.654

74.922

74.647

76.250

101,7

99,6

102,1

Amortizacija

165.864

173.539

174.552

188.000

104,6

100,6

107,7

Ostali troškovi

34.503

36.829

28.611

36.433

106,7

77,7

127,3

Vrijednosno
usklađivanje

17.152

1

11.121

0

13.366

36.024

8.425

1.850

269,5

23,4

22,0

5.017

75,6

90,3

63,3

- u 000 kuna

Troškovi električne
energije

Rezerviranja
Financijski
rashodi

161

11.607

8.772

7.920

5. Ostvarenje transporta i skladištenja nafte i naftnih
derivata 2011.-2012. s procjenom 2013. te plan za 2014.
- u 000 tona

2011.

2012

Procjena
2013.

Plan
2014.

Struktura Struktura Struktura Struktura
Indeksi
Indeksi
Indeksi transporta transporta transporta transporta
2012./11. 2013./12. 2014./13. u 2011.
u 2012.
u 2013.
u 2014.
(%)
(%)
(%)
(%)

Transport
nafte, Ukupno

6.491

5.614

5.541

5.150

86,5

98,7

92,9

100,0

100,0

100,0

100,0

Domadi
korisnici

3.870

3.294

2.450

2.300

85,1

74,4

93,9

59,6

58,7

44,2

44,7

INA-Rafinerija
nafte Rijeka

2.700

2.670

2.187

2.100

98,9

81,9

96,0

41,6

47,6

39,5

40,8

INA-Rafinerija
nafte Sisak

1.170

624

263

200

53,3

42,1

76,0

18,0

11,1

4,7

3,9

Strani korisnici

2.621

2.320

3.091

2.850

88,5

133,2

92,2

40,4

41,3

55,8

55,3

Rafinerija nafte
Brod
NIS Rafinerije

1.260
1.361

1.150
1.170

1.151
1.620

1.150
1.700

91,3
86,0

100,1
138,5

99,9
104,9

19,4
21,0

20,5
20,8

20,8
29,2

22,3
33,0

MOL

320

5,8

Struktura poslovnih prihoda od temeljnih
djelatnosti u 2013.

Skladištenje
derivata
10%

Skladištenje
nafte
22%
162

Transport
nafte
68%

6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna
sredstva 2011./12. s procjenom za 2013., te planirane
investicijske aktivnosti u 2014.
Procjena
2013.

Investicije (u 000 kuna)

2011.

2012.

JANAF, Planirane investicije

636.649

479.718

440.625

JANAF, Ostvarenje investicija

Plan 2014.

Indeksi
2012./11.

Struktura
Ukupna
ukupnih
Indeksi
ulaganja
ulaganja
2013./12.
2011.-2014. plana 2014.
(%)

221.240

100,0

272.609

332.052

315.449

121,8

95,0

1.141.350

1. Rekonstrukcije - dogradnje spremničkog
prostora na Terminalu Omišalj, gradnja 3
spremnika za naftu

26.609

162.023

57.024

608,9

35,2

245.656

2. Rekonstrukcije - dogradnje spremničkog
prostora na Terminalu Sisak, gradnja 3
spremnika za naftu

144.290

9.042

552

6,3

6,1

153.884

47.915

105.021

183.954

36.979

219,2

175,2

373.869

16,7

4. Rekonstrukcija spremničkog prostora za
derivate na Terminalu Omišalj

194

2.388

21.047

31.131

1.230,7

881,5

54.759

14,1

5. Objekti sigurnosti i zaštite okoliša, ljudi i
opreme

20.361

35.917

27.614

77.340

176,4

76,9

161.233

35,0

5.545

17.373

15.619

22.586

313,3

89,9

61.123

10,2

14.261

18.508

11.366

43.235

129,8

61,4

87.370

19,5

555

36

629

11.520

6,5

1.744,6

12.740

5,2

32.650
8.750
12
23.888

17.538
4.718
4.343
8.477

16.507
1.057
2.743
12.707

54.013
31.172
9.960
12.882

53,7
53,9
36.194,2
35,5

94,1
22,4
63,2
149,9

120.709
45.697
17.058
57.953

24,4
14,1
4,5
5,8

590

123

8.751

21.776

20,8

7.114,7

31.240

9,8

3. Rekonstrukcija i modernizacija te dogradnja
Terminala derivata nafte, Žitnjak

5.1. Ispitivanja i sanacije cjevovoda
5.2. Objekti sigurnosti (zaštita od požara, zaštita
na radu i TT zaštita)
5.3.Ostalo
6. Modernizacija i dogradnja naftovodnog
sustava (elektronergetski sustav, mjerne i
pumpne stanice, ventili, GIS, poslovna
informatika, KIS, zgrade i dr.)
6.1. Elektoenergetski sustav
6.2. Remonti spremnika
6.3. Ostalo
7. Ostale investicije (oprema, osnovna sredstva i
dr.)

163

Napomena: JANAF je pri kraju snažnog investicijskog ciklusa s ulaganjima od 2 milijardi kuna u razdoblju 2007.-2013. godine

7. Plan najvedih projekata u 2014. godini i mogude prepreke
u njihovoj realizaciji
- u 000 kuna

Plan 2014.

Struktura
investicija

Ukupne investicije

221.240

100,0

Investicije vede od 10 mil. kuna
VRU za autopunilište, biodiesel, pumpaona
derivata
Terminal Žitnjak - Dogradnja spremničkog
prostora
Terminal Žitnjak - Rekonstrukcija postojedeg
Terminala
Rekonstrukcija sustava vatrodojave na
Terminalu Omišalj
Manipulativni cjevovodi i remont spremnika
na Terminalu Omišalj
GTS zamjena 35 kV postrojenja na Terminalu
Omišalj - projektna dokumentacija i radovi
GTS zamjena 35 kV postrojenja na MS
Melnice - projektna dokumentacija i radovi
164

107.850

48,7

30.000

13,6

23.000

10,4

12.890

5,8

13.000

5,9

9.960

4,5

9.500

4,3

9.500

4,3

8. Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011. - 2013.
s procjenom 2014. godine
JANAF je u lipnju 2013. utvrdio Projekt operativnog restrukturiranja za razdoblje 2013.-2017.

o
o
o
o
o

o

o
o

Ključne mjere i status njihove realizacije:
Uvođenje nove organizacije
provedeno
Plan sukcesije
u tijeku
Promjena strukture zaposlenih
u tijeku
Smanjenje broja organizacijskih jedinica provedeno
Racionalizacija plada i prava zaposlenika
iz Kolektivnog ugovora
provedeno
Vrijednost boda se nije mijenjala od 2012. godine, a Kolektivnim ugovorima su smanjena
materijalna prava zaposlenika u razdoblju 2013. – 2015.
Uvođenje sustava procjene radnog učinka
u tijeku
Očekivani učinci do 2017.:
Smanjenje broja zaposlenika za 39
Smanjenje fiksnih troškova ( prosječno godišnje) za 3 posto
Društvo je ostvarivalo kontinuiranu racionalizaciju troškova, pa su tako ukupni rashodi u
2013. godini smanjeni za
7% uz istovremeni rast dobiti za 4%
165
Društvo nema obvezu financijskog restrukturiranja
bududi likvidno posluje, ostvaruje
pozitivan novčani tijek te ima posebno nizak stupanj zaduženosti

9. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011. - 2013.
godina s planom za 2014. godinu
2011.

Broj
zaposlenih

2012.

2013.

Plan
2014.

Indeksi
Indeksi
Indeksi
2012./11. 2013./12. 2014./13.

380

379

383

383

99,7

101,1

100,0

Troškovi
osoblja (u
000 kuna)

73.654

74.922

74.647

76.250

101,7

99,6

102,1

Prosječna
neto plada
(u kunama)

9.418

9.658

9.329

9.515

102,5

96,6

102,0

Najviša
neto plada
(u kunama)

19.668

20.142

21.718

21.718

102,4

107,8

100,0

Najniža
neto plada
(u kunama)

3.818

3.987

3.914

3.914

104,4

98,2

100,0

166

10. Ciljevi i plan poslovanja u 2014.
Ciljevi poslovanja za 2014. godinu:
• Povedanje obujma djelatnosti i poslovnih prihoda po osnovu transporta nafte i skladištenja
naftnih derivata za potrebe držanja obveznih zaliha;
• Završetak izgradnje spremničkih kapaciteta s pratedom infrastrukturom na Terminalu Omišalj i
Terminalu Žitnjak te daljnja modernizacija i kvalitetno održavanje sustava transporta nafte u
cilju unaprjeđenja sigurnosti transporta i zaštite okoliša te povedanje njegove funkcionalnosti
- (diverzifikacija pravaca opskrbe rafinerija);
• Povedanje profitabilnosti i rentabilnosti poslovanja.
Ostvarenje ovih ciljeva biti de popradeno sljededim planiranim aktivnostima i rezultatima:
• Transport nafte - 5,150 mil. tona, od čega 2,3 mil. tona za domade korisnike i 2,85 mil. tona za
inozemne
korisnika
• Prihodi od skladištenja nafte i derivata nafte - 147,3 mil. kuna
• Ukupni prihodi – 473 mil. kuna, od čega od temeljnih djelatnosti 453,1 mil. kuna, tj. za 7,8% više u
odnosu
na procjene ostvarenja 2013. godine.
• Ukupni rashodi - 366,0 mil. kuna, od čega poslovni rashodi 360,9 mil. kuna. Ukupni rashodi vedi su za
2,2%
od procjene rashoda za 2013. godinu, unatoč tome što su troškovi amortizacije, koji
čine 51,4% ukupnih
rashoda, porasli čak za 7,7%.
• Investicije - 221,2 mil. kuna, od čega je 35% u objekte sigurnosti i zaštite okoliša, ljudi i opreme,
30,8% u
skladištenje derivata nafte te 24,4 % u modernizaciju i dogradnju naftovodnog sustava.
• Bruto dobit - 107 mil. kuna, neto dobit - 100,8 mil. kuna
• Društvo nema dospjelih obveza po kreditima.167

11. ZAKLJUČAK

JANAF posluje uspješno ostvarujući jako dobre poslovne rezultate te planira njihovo daljnje poboljšanje.

Društvo je utvrdilo Projekt operativnog restrukturiranja za razdoblje 2013.-2017. i provodi zadane
ciljeve restrukturiranja i organizacijskih promjena. Pri tome Društvo nema obvezu financijskog
restrukturiranja budući likvidno posluje, ostvaruje pozitivan novčani tijek te ima posebno nizak stupanj
zaduženosti.

JANAF posluje u uvjetima promjenjivog i padajućeg naftnog tržišta te je suočen s brojnim izazovima na
koje je odgovorio diverzifikacijom poslovnih djelatnosti prema skladištenju nafte i naftnih derivata.

U proteklom razdoblju odvijao se snažan investicijski ciklus s ukupnim ulaganjima od oko 2 mlrd kuna
(2007.-2013.), koji završava u 2014. godini.

Izgrađeni su spremnici za skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

Moderniziran je i dograđivan naftovodni sustav sa osnovnom svrhom povećanja sigurnosti opskrbe
naftom i sigurnosti i zaštite okoliša, ljudi i opreme. JANAF će nastaviti s daljnim ulaganjima u
sigurnost i zaštitu naftovodnog sustava sukladno novim zakonima i propisima, i to su značajna
financijska sredstva.

Projekt JANAF – Adria naftovodi – rekonstrukcija, dogradnja, održavanje i povećanje kapaciteta
naftovoda JANAF i Adria koji povezuju hrvatsku luku Omišalj sa Južnom Družbom (Hrvatska,
Mađarska i Slovačka) je jedan od projekata od zajedničkog interesa EU.

Novi projekti su u tijeku razmatranja, a njihova realizacija će zavisti od interesa strateških partnera
i financijskih potencijala JANAF-a.
168

Poslovanje, restrukturiranje i ulaganja javnih poduzeća
u 2014. godini

Plinacro d.o.o.
PRIKAZ OSTVARENJE POSLOVNE POLITIKE U 2011-2013. GODINI I
PROJEKCIJE POSLOVANJA U 2014.
Marin Zovko, predsjednik Uprave,
Ratimir Oreškovid, član Uprave, Radovan Cvek, član Uprave
Ivo Družid, predsjednik Nadzornog odbora,
Josip Jambrač, član NO, Tomislav Stojak, član NO, Marija Duljkovid,
član NO, Berislav Lipovac, član NO

SADRŽAJ
1. Ostvareni financijski rezultati za 2011. i 2012.godinu, procjenu rezultata 2013.godine sa planom za
2014.godinu

2. Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., procjena 2013., te planirano za 2014. godinu
3. Financijski pokazatelji

4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s procjenom ostvarenja u 2013. godini i planirane
veličine u 2014. godini

5. Ostvarenje obujma proizvodnje proizvoda/usluga (naturalni pokazatelji) u razdoblju 2011-2012 godina s
procjenom 2013. godine, plan 2014.

6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011/12 s procjenom za 2013. godinu, te
planirane investicijske aktivnosti u 2014. godini

7. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011 – 2013. godina s planom za 2014. godinu
8. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i mogude prepreke u njihovoj realizaciji (ukoliko ih
Društvo planira)

9. ZAKLJUČAK

170

1. Ostvareni financijski rezultati za 2011.
i 2012. godinu, procjenu rezultata 2013. s planom za
2014. godinu
Plinacro d.o.o.
Ostvarenje Ostvarenje
2011.
2012.

Opis
1

2
u 000 kn
578.944
421.353
52.823
140.334
0
0
631.767
561.687
70.080
7.389
62.690

I. PRIHODI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI
II. RASHODI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI
III. FINANCIJSKI PRIHODI
IV. FINANCIJSKI RASHODI
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
VII. UKUPNI PRIHODI (I+III)
VIII. UKUPNI RASHODI (II+IV)
IX. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (VII-VIII)
X. POREZ NA DOBIT
XI. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

171

3
u 000 kn
576.940
453.183
56.625
95.722
0
0
633.565
548.905
84.660
10.055
74.605

Procjena
2013.
4
u 000 kn
561.366
336.085
55.487
112.781
0
0
616.853
448.866
167.987
25.849
142.138

Plan
2014.
5
u 000 kn
545.336
368.774
41.354
89.229
0
0
586.690
458.003
128.687
19.271
109.417

2. Prikaz bilance stanja za 2011., 2012.,
procjena 2013. te planirano za 2014.
POZICIJA
1

Stanje na dan Stanje na dan
31.12.2011.
31.12.2012.
2
u 000 kn

A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI, A NEUPL. KAPITAL
0
B. DUGOTRAJNA IMOVINA (I. do IV.)
4.258.838
I. Nematerijalna imovina
139.499
II. Materijalna imovina
3.581.231
III. Financijska imovina
538.109
IV. Potraživanja
0
C. KRATKOTRAJNA IMOVINA (I. do IV.)
457.300
I. Zalihe
13.761
II. Potraživanja
106.784
a) Potraživanja od kupaca
85.509
b) Potraživanja od zaposlenih
5
c) Ostala potraživanja od države i dr.institucija
21.270
III. Financijska imovina
41.714
IV. Novac
295.040
D. PLADENI TROŠKOVI BUD. RAZD. I NED. NAPL.PRIH.
3.557
E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
F. AKTIVA UKUPNO (A + B + C + D + E)
4.719.695
G. IZVANBILANČNI ZAPISI
761.659
A.1. KAPITAL I REZERVE
2.183.765
I. Upisani kapital
841.002
II. Premije za emitirane dionice
0
III. Revalorizacija rezerve
0
IV. Rezerve
1.280.072
V. Zadržana dobit ili prenes. gubitak
0
VI. Dobit ili gubitak tekude godine
62.690
B.1. DUGOROČNA REZ. ZA RIZIKE I TROŠKOVE
6.857
C.1. DUGOROČNE OBVEZE (I. do III.)
2.248.856
I. Obveze po dugoročnim kreditima
2.239.045
II. Obveze po osn. zajma
0
III. Ostale dugoročne obveze
9.811
D.1. KRATKOROČNE OBVEZE (I. do III.)
272.893
I. Obveze prema dobavljačima
92.338
II. Obveze po kreditima i vrijednosnim papirima
149.353
III. Ostale kratkoročne obveze
31.202
E.1. ODGOĐENO PLAD. TROŠK. I PRIH. BUD. RAZD.
7.323
F.1. PASIVA UKUPNO (A.1. + B.1. + C.1. + D.1.)
4.719.695
G.1 IZVANBILANČNI ZAPISI
761.659

3
u 000 kn

Procjena na
dan
31.12.2013.
4
u 000 kn

Plan na dan
31. 12. 2014.
5
u 000 kn

0
4.077.506
112.566
3.423.054
541.886
0
510.857
22.063
77.928
71.389
2
6.537
22.311
388.554
3.613

0
3.949.106
105.616
3.324.205
519.285
585.139
28.450
60.689
60.674
15
0
10.700
485.300
60

0
3.896.059
108.139
3.268.635
519.285
0
498.977
27.174
58.010
58.000
10
0
11.000
402.793
50

4.591.975
681.062
2.258.370
841.002
0
0
1.342.763
0
74.605
3.474
2.102.464
2.092.653
0
9.811
222.601
50.051
150.912
21.638
5.067
4.591.975
681.062

4.534.304
597.393
2.400.508
841.002
0
0
1.417.367
0
142.138
3.500
1.845.512
1.845.468
0
45
283.785
28.000
247.185
8.600
1.000
4.534.304
597.393

4.395.085
517.581
2.509.925
841.002
0
0
1.559.505
0
109.417
4.900
1.705.381
1.705.382
0
0
174.079
27.494
140.085
6.500
800
4.395.085
517.581

172

3. Financijski pokazatelji

OPIS
0
Koeficijent tekude likvidnosti
Koeficijent ubrzane likvidnosti
Koeficijent zaduženosti
Koeficijent obrtaja ukupne imovine
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine
Ekonomičnost ukupnog poslovanja
ROA

Stanje na dan Stanje na dan
31. 12. 2011.
31.12.2012.
1

2
1,68
1,63
53,43%
0,13
1,38
1,12
1,33%

2,29
2,20
50,63%
0,14
1,24
1,15
1,62%

Stanje na dan
31.12.2013.
procjena
3
2,02
1,95
47,18%
0,13
1,01
1,37
3,09%

173

4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. s
procjenom ostvarenja u 2013. i planirane veličine
u 2014.
Plinacro d.o.o.
Ostvarenje
2011.

Opis
1
1. Materijalni troškovi
a) Troškovi sirovina i materijala
b) Troškovi prodane robe
c) Ostali vanjski troškovi
2. Troškovi osoblja
a) Neto plade i nadnice
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plada
c) Doprinosi na plade
3. Amortizacija
4. Ostali troškovi
5. Vrijednosno usklađivanje
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)
6. Rezerviranja
7. Ostali poslovni rashodi
I. FINANCIJSKI RASHODI
II. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
UKUPNO:

174

2
u 000 kn
83.720
17.467
539
65.714
52.530
29.001
15.826
7.702
262.212
15.131
6.397
0
6.397
996
368
140.334
0
561.687

Ostvarenje
2012.
3
u 000 kn
92.740
19.255
276
73.209
56.429
30.816
17.909
7.705
274.024
14.047
14.199
0
14.199
651
1.092
95.722
0
548.905

Procjena
2013.
4
u 000 kn
84.644
19.507
4
65.134
57.065
31.405
18.155
7.505
180.045
14.327
4
0
4
0
0
112.781
0
448.866

Plan
2014.
5
u 000 kn
102.945
19.837
0
83.108
60.277
32.718
19.606
7.953
182.374
16.587
0
0
0
0
6.590
89.229
0
458.003

5. Ostvarenje obujma proizvodnje
proizvoda/usluga (naturalni pokazatelji) u
razdoblju 2011-2012 s procjenom 2013., te
plan 2014.
u m3

Opis
IMRS
PSP
Ukupno transportirane
količine plina

Ostvarenje
Ostvarenje
Procjena
Plan
2011.
2012.
31.12.2013.
2014.
2.987.390.627 2.825.453.154 2.700.165.394 2.650.000.000
319.227.175 436.945.007 292.251.633 292.251.633
3.306.617.802 3.262.398.161 2.992.417.027 2.942.251.633

175

6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u
osnovna sredstva 2011/12 s procjenom za 2013.,
te planirane investicijske aktivnosti u 2014.

2011.
PLAN

OSTVARENJE

PLINOVODI
MJERNO - REDUKCIJSKE STANICE
PLINSKI ČVOROVI
POGONSKI OBJEKTI
ULAGANJE U RAZVOJNE PROJEKTE
OPREMA ZA POTREBE DRUŠTVA
DOKAPITALIZACIJA LNG HRVATSKA
KOPRESORSKE STANICE
SUKAP
MJERNI SUSTAV
POJEDNOSTAVLJENJE TRANSPORTNOG SUSTAVA
IPO II CIKLUS
IPO I CIKLUS

253.916.570 196.717.022
15.662.218
8.836.795

UKUPNO

317.812.666 234.195.945

8.718.378
23.356.000
11.059.500

950.000
4.150.000

4.285.709
12.409.256
5.603.899

2012.
%

PLAN

77,47% 105.921.039
56,42%
9.888.975
16.987.500
49,16% 45.016.378
53,13% 14.266.000
50,67%
6.341.500
756.000

2.708.969 285,15%
3.634.296 87,57%

3.020.000
755.000
1.910.000
2.940.000

OSTVARENJE

2013.
%

78.165.103 73,80%
3.586.798 36,27%
0,00%
927.422 2,06%
2.238.373 15,69%
5.202.573 82,04%
23.355.900

0,00%
0,00%
1.649.049 86,34%
1.589.683 54,07%

PLAN
54.722.146
3.871.009
3.999.152
37.852.814
8.531.666
4.129.000

OSTVARENJE

%

PLAN

46.189.514 84,41%
5.125.000
3.565.345 92,10% 10.974.700
3.954.204 98,88%
6.942.500
35.836.473 94,67% 22.790.428
7.704.155 90,30% 24.564.020
4.218.507 102,17%
7.960.602
2.295.000
3.700.000
3.825.000

309.943
818.863

220.539
602.926

73,69% 207.802.390 116.714.901 56,17% 114.234.594 102.291.663

176

2014.

71,15%
73,63%

4.193.000
1.034.000

89,55% 93.404.250

7. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011 –
2013. godina s planom za 2014. godinu

u 000 kn
Opis
1

Ukupno troškovi osoblja
Prosječna neto plada
Najviša neto plada
Najniža neto plada
Broj zaposlenih

Ostvarenje
2011.
2

Ostvarenje
2012.
3

52.529
9.349
34.797
4.369
274

Ostvarenje
2013.
4

56.430
9.686
29.157
4.551
285

2011., 2012., 2013. g izračun prosječne neto plada na bazi sati rada
2014.g. Izračun prema broju zaposlenih (285)
177

57.065
9.479
43.203
4.400
282

Plan 2014.
5

60.277
9.479

285

8. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014.
godini i mogude prepreke u njihovoj realizaciji
(ukoliko ih Društvo planira)
1. INTERKONEKCIJA HRVATSKA / SLOVENIJA (plinovod Lučko – Zabok – Rogatec)

Osiguranje pouzdanosti opskrbe

Bolje uklapanje u europske tokove i tržište prirodnog plina

Tranzit – dodatni prihod
INTEZIVIRANJE PRIPREMNIH TEHNIČKIH AKTIVNOSTI I PRISTUPA EU FONDOVIMA
Ulaganja 60 mil EUR; puštanje u rad 2018
2. KOMPRESORSKE STANICE 2x

Povedanje isplativosti sustava i pouzdanosti opskrbe

Tranzit za susjedne zemlje – dodatni prihod
Ulaganja 35 mil EUR; puštanje u rad 2017/2018
INTEZIVIRANJE PRIPREMNIH TEHNIČKIH AKTIVNOSTI

3. JONSKO – JADRANSKI PLINOVOD (IAP)

Osiguranje diversificirane opskrbe iz novih kaspijskih izvora – povedanje pouzdanosti opskrbe

Tranzit za susjedne zemlje – dodatni prihod

100% pokrivenost teritorija – tržišta Republike Hrvatske plinskim transportnim sustavom
ODLUKA O IZBORU POSLOVNOG MODELA /PRISTUP EU FONDOVIMA
Ulaganja 310 mil EUR; puštanje u rad 2020
- Moguće prepreke: STAGNACIJA POTROŠNJE PRIRODNOG PLINA – SMANJENJE PRIHODA
178

SMANJEN FINANCIJSKI POTENCIJAL

9. ZAKLJUČAK
Izgradnjom dionice plinovoda Benkovac – Split, travanj 2013. godine, završen je
dvanaestogodišnji ciklus plinofikacije Republike Hrvatske – „Plan razvoja, izgradnje i
modernizacije plinskog transportnog sustava u Republici hrvatskoj od 2002. – 2011.
godina“ financiran vlastitim sredstvima i kreditima Evropske investicijske banke.
Težište investicijskih aktivnosti u 2014. godini usmjereno je na izgradnju tranzitnih
pravaca, interkonekcija i rekonstrukciju postojedih plinovoda.
Razvojni planovi Plinacra detaljno su razrađeni u Desetogodišnjem planu razvoja
plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2014. – 2023. godine, za koji se
čeka odobrenje Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Realizacija ovog desetogodišnjeg plana, u situaciji kada Plinacro ima značajne obveze
prema bankama ( EIB i EBRD) u mnogome ovisi o tarifi koju odobrava HERA i
očekivanjima da de dobit poreznog razdoblja 1.1. 2013. – 31.12. 2013. godine ostati
na raspolaganju Plinacro-u radi investiranja i ulaganja u nove investicijske projekte tj.
reinvestirana povedanjem temeljnog kapitala.
179

Poslovanje, restrukturiranje i ulaganja javnih poduzeda
u 2014. godini

Podzemno skladište plina d.o.o. za skladištenje plina
Prikaz ostvarenja poslovnih politika u razdoblju od 2011.-2013. godine
i projekcije poslovanja u 2014.

Skupština: Mr.sc. Marin Zovko, predsjednik Uprave Plinacra d.o.o.
Uprava: Krešimir Malec, dipl.pol., direktor

1

Sadržaj

1.

Naslovnica

2.

Sadržaj

3.

Ostvareni financijski rezultati za 2011. i 2012. godinu, procjena rezultata 2013. godine sa planom za 2014. godinu

4.

Prikaz bilance stanja za 2011. i 2012. godinu, procjena 2013. godine, te planirano za 2014. godinu

5.

Financijski pokazatelji

6.

Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s procjenom ostvarenja u 2013. godini i projekcija planiranih veličina u

2014. godini
7.

Kretanje ostvarenih materijalnih troškova

8.

Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011/12 s procjenom za 2013. godinu, te projekcija investicijske
aktivnosti u 2014. godini po kategorijama investiranja

9.

Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011.-2013., te bududa planirana restrukturiranja

10. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011. – 2013. godina s projekcijom za 2014. godinu
11. Plan poslovanja za 2014. g. (ciljevi – veličine)

2

3. Ostvareni financijski rezultati za 2011. i
2012. godinu, procjena rezultata 2013. godine
sa planom za 2014. godinu
u 000 kn
OPIS
1
Poslovni prihodi
Poslovni rashodi
Financijski prihodi
Financijski rashodi
Ukupni prihodi
Ukupni rashodi
Bruto dobit
Porez na dobit
Neto dobit

Ostvarenje
2011. g.
2
148.402
107.941
6.482
19
154.884
107.961
46.923
9.784
37.139

Ostvarenje
2012. g.
3
151.306
110.468
8.704
941
160.010
111.409
48.601
9.859
38.743

Procjena
ostvarenja
2013. g.
4
153.007
107.222
7.022
1.000
160.030
108.222
51.806
10.361
41.445

Plan
2014. g.

Indeks
3/2

5
6
160.750*
102,0
111.041*
102,3
3.300**
134,3
3.130 4.952,6
164.050
103,3
114.171
103,2
49.879
103,6
9.976
100,8
39.903
104,3

Indeks
4/3

Indeks
5/4

7
101,1
97,1
80,7
106,3
100,0
97,1
106,6
105,1
107,0

8
105,1
104,2
47,0
313,0
102,5
105,5
96,3
96,3
96,3

* Prihodi odnosno rashodi za 2014.g. su planirani temeljem važedih tarifnih stavki (Tarifnog sustava), a HERA de krajem veljače
2014.g. donijeti nove tarifne stavke za uslugu skladištenja plina što de utjecati na visinu prihoda i rashoda u 2014.g.
**Zbog pokretanja investicijskog ciklusa očekuje se značajno smanjenje tekude likvidnosti i slobodnih novčanih sredstava koje je
mogude plasirati na tržište, ali i zbog znatnog smanjenja kamatnih stopa na tržištu, očekuje se pad financijskih prihoda u 2014.g.

3

4. Prikaz bilance stanja za 2011. i 2012. godinu,
procjena 2013. godine, te planirano za 2014.
godinu
POZICIJA

Stanje na dan Stanje na dan
31.12.2011. g. 31.12.2012. g.

1

2
u 000 kn

3
u 000 kn

Procjena stanja
Plan
na dan
na dan
31.12.2013. g. 31.12.2014. g.
4
u 000 kn

5
u 000 kn

Indeks
3/2

Indeks
4/3

Indeks
5/4

6

7

8

A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI, A NEUPL. KAPITAL
B. DUGOTRAJNA IMOVINA (I. do IV.)
C. KRATKOTRAJNA IMOVINA (I. do IV.)
D. PLADENI TROŠKOVI BUD. RAZD. I OBRAČUNATI PRIH.
E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

0
396.001
185.031
1.583
0

0
392.348
209.973
1.793
0

0
427.530
189.242
0
0

0
551.151
153.596
0
0

0,00
99,08
113,48
113,27
0,00

0,00
108,97
90,13
0,00
0,00

0,00
128,92
81,16
0,00
0,00

F. AKTIVA UKUPNO (A + B + C + D + E)
G. IZVANBILANČNI ZAPISI
A.1. KAPITAL I REZERVE
B.1. DUGOROČNA REZ. ZA RIZIKE I TROŠKOVE
C.1. DUGOROČNE OBVEZE (I. do III.)
D.1. KRATKOROČNE OBVEZE (I. do III.)
E.1. ODGOĐENO PLADANJE TROŠK. I PRIHOD BUD. RAZD.
F.1. PASIVA UKUPNO (A.1. + B.1. + C.1. + D.1.)
G.1 IZVANBILANČNI ZAPISI

582.615
865.498
572.159
753
0
8.604
1.098
582.615
865.498

604.114
1.380.081
573.763
335
0
29.194
822
604.114
1.380.081

616.772
1.102.432
576.465
335
0
39.972
0
616.772
1.102.432

704.747
1.050.352
574.923
335
119.400
10.089
0
704.747
1.050.352

103,69
159,46
100,28
44,49
0,00
339,31
74,86
103,69
159,46

102,10
79,88
100,47
100,00
0,00
136,92
0,00
102,10
79,88

114,26
95,28
99,73
100,07
0,00
25,24
0,00
114,26
95,28

4

5. Financijski pokazatelji

Opis
1
1. Pokazatelji likvidnosti
1.1. Koeficijent tekude likvidnosti
1.2. Koeficijent ubrzane likvidnosti
2. Pokazatelji aktivnosti
2.1. Koeficijent obrtaja ukupne imovine
3. Pokazatelji profitabilnosti
3.1. Bruto profitna marža
3.2. Neto profitna marža
3.3. Profitablinost imovine ROA
3.4. Profitabilnost kapitala ROE
4. Pokazatelj ekonomičnosti
4.1. Ekonomičnost ukupnog poslovanja
5. Pokazatelji produktivnosti
5.1. Prihodi po zaposlenom
5.2. Dobit po zaposlenom
6. Pokazatelji zaduženosti
6.1. Koeficijent zaduženosti
6.2. Koeficijent financiranja
- odnos duga i glavnice

Ostvarenje
2011. g.

Ostvarenje
2012. g.

2

3

u 000 kn
Procjena
ostvarenja
2013. g.
4

21,5
21,0

7,2
7,0

4,7
4,6

0,3

0,3

0,3

31,6
0,2
0,1
0,1

32,3
0,2
0,1
0,1

34,2
0,3
0,1
0,1

1,4

1,4

1,5

2.498,1
599,0

2.353,1
569,8

2.222,6
575,6

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

5

6. Kretanje ostvarenih troškova za
2011./2012. s procjenom ostvarenja u 2013. i
projekcija planiranih veličina u 2014. godini
u 000 kn
Opis
1
Materijalni troškovi
Troškovi usluga
Troškovi osoblja
Amortizacija
Vrijednosno usklađivanje
Ostali troškovi poslovanja
Financijski rashodi
UKUPNO

Ostvarenje
2011. g.
2
21.760
15.583
10.324
52.649
2.046
5.579
20
107.961

Ostvarenje
2012. g.
3
34.493
14.550
13.068
42.783
679
4.894
941
111.408

Procjena
ostvarenja
2013. g.
4
32.318
16.464
13.888
40.072
0
4.480
1.000
108.222

Plan
2014. g.

Indeks Indeks Indeks
3/2
4/3
5/4

5
6
32.645 158,5
19.510
93,4
14.967 126,6
39.164
81,3
0
33,2
4.756
87,7
3.130 4.705,0
114.171 103,2

7
93,7
113,2
106,3
93,7
0,0
91,5
106,3
97,1

8
101,0
118,5
107,8
97,7
0,0
106,2
313,0
105,5

6

7. Kretanje ostvarenih materijalnih troškova

Kretanje ostvarenja materijala i troškova usluga tekudeg održavanja 2011.-2014.
Procjena
Ostvarenje Ostvarenje
Plan
Opis
ostvarenja
2011. g. 2012. g.
2014. g.
2013. g.
1
2
3
4
5
1. Materijal za tekude održavanje
1.982
9.161 11.469 11.003
2. Usluge tekudeg održavanja
3.935
3.809
8.635 10.040
3. Ostali materijalni troškovi
31.426 36.073 28.678 31.112
UK. TROŠKOVI MAT. I USLUGA
37.343 49.043 48.782 52.155

Struktura materijala i troškova usluga tekudeg održavanja 2011.-2014.

u 000 kn
Indeks Indeks Indeks
3/2 4/3 5/4
6
7
8
462,2 125,2 95,9
96,8 226,7 116,3
114,8 79,5 108,5
131,3 99,5 106,9

u 000 kn

Procjena
Ostvarenje Udio u Ostvarenje Udio u
Udio u Plan Udio u
Opis
ostvarenja
2011. g. 2011. g. 2012. g. 2012. g.
2013. g. 2014. g. 2014. g.
2013. g.
1
2
3
4
5
1. Materijal za tekude održavanje
1.982 5,3%
9.161 18,7% 11.469 23,5% 11.003 21,1%
2. Usluge tekudeg održavanja
3.935 10,5%
3.809 7,8%
8.635 17,7% 10.040 19,3%
3. Ostali materijalni troškovi
31.426 84,2% 36.073 73,6% 28.678 58,8% 31.112 59,7%
UK. TROŠKOVI MAT. I USLUGA
37.343 100,0% 49.043 100,0% 48.782 100,0% 52.155 100,0%

7

8. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u
osnovna sredstva 2011/12 s procjenom za
2013., te projekcija investicijske aktivnosti u
2014. po kategorijama investiranja
OPIS

PLAN
2011. G.

REALIZIRANO
2011. G.

INDEKS
3/2

PLAN
2012. G.

REALIZIRANO
2012. G.

INDEKS
6/5

PLAN
2013. G.

PROCJENA
OSTVARENJA
2013. G.

INDEKS
9/8

PLAN
2014. G.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Sustav video nadzora i fizička zaštita

(u 000 kn)
Završeno /
očekivani
završetak
projekta
12

3.000

0

0,0

3.000

112

3,7

3.683

4.902

133,1

1.000 2014. g.

27.975

0

0,0

16.000

489

3,1

1.593

1.428

89,6

24.405 2015. g.

3.275

618

18,9

6.030

357

5,9

2.015

1.178

58,5

210 2014. g.

0

0

0,0

54.510

6.726

12,3

16.575

16.313

98,4

60.650 2014. g.

470

0

0,0

8.860

148

1,7

11.977

4.819

40,2

15.500 2014. g.

Sustav za utiskivanje slojne vode

3.950

0

0,0

3.950

274

6,9

503

424

84,3

16.100 2014. g.

Dogradnja kompresorske stanice

1.150

30

2,6

1.150

4

0,3

4.650

3.560

76,6

51.500

37.560

7.778

20,7

35.870

18.078

50,4

23.379

36.508

156,2

12.000 2015. g.

1.860

1.446

77,7

1.810

447

24,7

0

0

0,0

0 2012. g.

79.240

9.872

12,5

131.180

26.635

20,3

64.375

69.132

107,4

EP Grubišno polje-dodatni istražni radovi
Spojni plinovodi
Izgradnja novih bušotina
Upravna zgrada sa skladištem

Kapitalni remonti bušotina
Sustav za nadzor vibracija u KS
UKUPNO ULAGANJE U
PROJEKTE

181.365

8

2016./
2017. g.

9. Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011.2013., te bududa planirana restrukturiranja
Iako društvo Podzemno skladište plina d.o.o. nije bilo u fazi restrukturiranja poslovanja u promatranom razdoblju zbog
stabilnosti tržišta prodaje (samo jedan kupac sa petogodišnjim Ugovorom o zakupu svih skladišnih kapaciteta) i
zadovoljavajudeg financijskog položaja provodilo se je restrukturiranje s aspekta položaja na tržištu.
Naime, tehničke karakteristike skladišta, od trenutka izgradnje (1987.g.) pa do preuzimanja od strane PLINACRO-a,
uvjetovane su stanjem na tržištu koje se očitovalo u monopolu jednog proizvođača/opskrbljivača plinom koje je kao takav
jedini mogao aplicirati na zakup skladišta.
Kako se je društvo PSP d.o.o. moralo pripremiti na liberalizaciju tržišta i svojim aktivnostima postati jedan od generatora
razvoja cjelokupnog plinskog tržišta konstantno se je provodilo unaprjeđenje poslovnih procesa te reorganizacija društva sa
ciljem postizanja sljededih strateških ciljeva:
Modernizacija postojedeg skladišta plina na lokaciji Okoli (značajno povedanje materijalnih troškova)
Usklađenje sa regulativom EU uz suglasnost nacionalnog regulatora
Podizanje konkurentnosti kako bi tehničkim performansama moglo odgovoriti svim zahtjevima tržišta
Usvajanje internih politika i procedura kojima se uvodi maksimalna transparentnost poslovanja te pravovremeno uklanjaju
rizični događaji (postupak nabave, postupak upravljanja skladištima, pripremne radnje za implementaciju unutarnje kontrole)
Kompletno osamostaljivanje od tvrtke majke (uspješno preuzete sve grupe poslova koje su bile pružane Ugovorom o
suradnji – platni promet, financije i računovodstvo, poslovi nabave i ugovaranja)
Formiranje organizacijskih jedinica zaduženih za komercijalne poslove (analiza tržišta RH i zemalja u okruženju, prodaja
kapaciteta, upravljanje portfeljom proizvoda)

9

10. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011. –
2013. godina s projekcijom za 2014. godinu
u 000 kn
Struktura
troškova zaposlenih
1

Procjena
Ostvarenje Ostvarenje
ostvarenja
2011. g.
2012. g.
2013. g.
2
3
4

TROŠKOVI PLADA
Neto plade i nadnice
Neto plade
Neto naknade
Neto ostala oporeziva primanja
Premije osig radnika koje plada poslodavac
Troškovi poreza i doprinosa iz plada
Porez iz plade
Prirez iz plade
Doprinosi iz plade
Bruto plade
Doprinosi na bruto plade
UKUPNO TROŠAK PLADA
Naknade troškova zaposlenima
Isplate zaposlenima po KU
UKUPNO OST. NAKNADE PO KU
UKUPNA MASA PLADA
Broj zaposlenih
Prosječna neto plada
Najviša neto plada
Najniža neto plada

5.775
5.569
54
3
149
3.021
1.127
129
1.765
8.796
1.528
10.324
845
227
1.072
11.396
62
7
20
5

7.187
6.670
70
285
162
4.110
1.698
204
2.208
11.297
1.772
13.069
735
185
920
13.989
68
8
20
5

7.504
7.238
70
29
167
4.025
1.552
167
2.306
11.529
1.752
13.281
593
99
692
13.973
72
8
20
5

Plan
2014. g.

Indeks
3/2

Indeks
4/3

Indeks
5/4

5

6

7

8

104,4
108,5
100,0
10,2
103,1
97,9
91,4
81,9
104,4
102,1
98,9
101,6
80,7
53,5
75,2
99,9
105,9
100,0
100,0
100,0

104,9
107,8
17,1
0,0
34,7
105,0
105,2
106,0
104,8
104,9
103,7
104,8
129,0
497,0
181,6
108,6
105,6
100,0
100,0
100,0

7.872
7.802
12
0
58
4.227
1.633
177
2.417
12.099
1.816
13.915
765
492
1.257
15.172
76
8
20
5

124,5
119,8
129,6
9.500,0
108,7
136,0
150,7
158,1
125,1
128,4
116,0
126,6
87,0
81,5
85,8
122,8
109,7
114,3
100,0
100,0

10

11. Plan poslovanja za 2014. g. (ciljevi – veličine)

Provedba trogodišnjeg investicijskog ciklusa koji ima za cilj:
Kompletna rekonstrukcija skladišta Okoli koja de rezultirati povedanjem sigurnosti opskrbe plinom, vedu fleksibilnost i
kapacitete za korisnike usluge skladištenja, budude smanjenje troškova kroz automatizaciju i implementiranje novih
efikasnijih tehnologija
Provedba istražnih radnji na novoj lokaciji – Grubišno polje nakon kojih slijedi investicija u novo vršno skladište
ukoliko rezultati istražnih radnji ukažu na takvu mogudnost te ukoliko tržište ukaže na potrebu povedanja kapaciteta
Uz navedeno društvo PSP d.o.o. de nastaviti ulagati značajna materijalna sredstva u nabavu nove opreme za potreba
pogona Okoli s osobitim naglaskom na ulaganja u nova softverska rješenja pomodu kojih de modi doprinijeti razvoju
sekundarnog tržišta u trgovanju plinom pohranjenom u skladištu.
Uspješnom realizacijom navedenih projekata tokom narednog regulatornog razdoblja postići će se
cjenovna i tehnološka konkurentnost skladištima u EU te će društvo PSP d.o.o. svojim aktivnostima
doprinijeti razvoju trţišta plina kroz dostupnost većem broju korisnika te povećanjem sigurnosti
opskrbe.

11

Poslovanje, restrukturiranje i ulaganja javnih poduzeća
u 2014. godini

Hrvatska poštanska banka d.d.
PRIKAZ OSTVARENJE POSLOVNE POLITIKE U 2011-2013.
GODINI I PROJEKCIJE POSLOVANJA U 2014.
Ĉlanovi Uprave: g. Čedo Maletić, gĎa Tanja Šimunović,
gĎa Boženka Mostarčić, gĎa Dubravka Kolarić
Ĉlanovi Nadzornog odbora: g. Dražen Kobas, gĎa. dr. sc. Nada
Karaman Aksentijević, gĎa Sanja Martinko, g. Marin Palada,
g. mr.sc. Niko Raič

SADRŽAJ

OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI 2011. – 2013 I PLAN 2014

BILANCA STANJA 2011. – 2013. I PLAN 2014.

FINANCIJSKI POKAZATELJI 2011.-2013. I PLAN 2014

TROŠKOVI POSLOVANJA 2011. – 2013. I PLAN 2014.

OBUJAM POSLOVNIH AKTIVNOSTI 2011. – 2013. I PLAN 2014. – KREDITI & DEPOZITI

STRUKTURA KAPITALNIH INVESTICIJA 2011. – 2013. I PLAN 2014.

ANALIZA RESTRUKTURIRANJA 2011. – 2013.

PLADE I BROJ ZAPOSLENIH 2011. – 2013. I PLAN 2014.

NAJZNAČAJNIJI PROJEKTI U 2014.

ZAKLJUČAK

1. Ostvareni financijski rezultati za 2011. i 2012. godinu, procjena rezultata
2013. godine sa planom za 2014. godinu (Račun dobiti i gubitka)
2012./
2011.

Procjena
2013.

2013./
2012.

Plan
2014.

2014./
2013.

Stavka (u ‘000kn)

2011.

2012.

(1) Neto prihod od kamata
(2) Neto prihod od provizija
(3) Dobit od trgovanja devizama i
vrijednosnim papirima

485.993
180.548

473.266
170.203

-2,6%
-5,7%

457.827
177.991

-3,3%
+4,6%

506.023
180.446

+10,5%
+1,4%

26.561

52.595

+98,0%

52.913

+0,6%

51.000

-3,6%

18.531

34.640

+86,9%

19.717

-43,1%

10.000

-49,3%

711.633

730.704

+2,7%

708.448

-3,0%

747.469

+5,5%

-4,6% (447.355)

+0,8%

(4) Ostali prihodi
(5) PRIHODI IZ POSLOVANJA
[od (1) do (4)]
(6) TROŠKOVI POSLOVANJA
(7) OPERATIVNA DOBIT
[(5) + (6)]
(8) REZERVIRANJA ZA GUBITKE I
OBVEZE
(9) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA
[(7) + (8)]

(10) POREZ NA DOBIT
(11) NETO DOBIT
[(9) + (10)]

(498.710) (464.969)

212.923

265.735

(130.527) (171.973)

-6,8% (443.586)

+24,8%

264.862

300.114

+13,3%

+31,8% (224.050)

+30,3% (178.742)

-20,2%

-56,5%

82.396

93.762

+13,8%

40.812

5.528

301

-94,6%

(336)

87.924

94.063

+7,0%

40.476

-0,3%

-

-57,0%

121.371

-

121.371

Smjer

+197,4%

-

+199,9%

-

2. Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., procjena 2013., te planirano za 2014. godinu
Stavka (u ‘000kn)

2011.

2012.

2012./
2011.

Procjena
2013.

2013./
2012.

Plan
2014.

2014./
2013.

IMOVINA
Novčana sredstva
Depoziti kod HNB
Plasmani financijskim institucijama
Vrijednosni papiri i drugi financijski
instrumenti
Neto krediti komitentima
Materijalna i
nematerijalna imovina

544.383

440.662

-19,1%

495.477

+12,4%

495.000

-0,1%

1.744.518
1.342.417

1.761.939
908.774

+1,0%
-32,3%

1.799.784
846.926

+2,1%
-6,8%

1.851.974
807.759

+2,9%
-4,6%

2.418.850

2.493.934

+3,1%

2.717.551

+9,0%

2.825.938

+4,0%

9.653.559

10.727.795

+11,1%

11.760.618

+9,6%

12.240.051

+4,1%

359.549

346.875

-3,5%

321.570

-7,3%

330.313

+2,7%

390.243

378.399

-3,0%

484.296

+28,0%

508.013

+4,9%

UKUPNO IMOVINA

16.453.519

17.058.378

+3,7%

18.426.222

+8,0%

19.059.047

+3,4%

OBVEZE I KAPITAL
Primljeni depoziti
Obveze po kreditima

12.763.678
1.240.908

13.448.226
1.124.110

+5,4%
-9,4%

14.884.417
1.078.870

+10,7%
-4,0%

15.538.777
1.129.309

+4,4%
+4,7%

Hibridni instrumenti

610.549

410.147

-32,8%

410.802

+0,2%

257.029

-37,4%

Ostala pasiva

582.982

664.911

+14,1%

604.801

-9,0%

560.610

-7,3%

15.198.117

15.647.394

+3,0%

16.978.890

+8,5%

17.485.725

+3,0%

1.255.402

1.410.984

+12,4%

1.447.332

+2,6%

1.573.322

+8,7%

16.453.519

17.058.378

+3,7%

18.426.222

+8,0%

19.059.047

+3,4%

2.227.447

2.051.664

-7,9%

1.800.822

-12,2%

1.880.000

+4,4%

Ostala aktiva

UKUPNO OBVEZE
UKUPNO KAPITAL
I REZERVE
UKUPNO OBVEZE
I KAPITAL
IZVANBILANČNE POTENCIJALNE
OBVEZE

3. Financijski pokazatelji za 2011., 2012., procjena 2013., te planirano za 2014.
Pokazatelj
Operativna dobit (u mil. kuna)

Kapital

Promjena
‘13./’12

264,9

-0,3%

62%

65%

85%

+20 p.p.

Ukupni prihodi (u mil. kuna)

1.486

1.510

1.443

-4,4%

Ukupni rashodi (u mil. kuna)

1.398

1.416

1.403

-0,9%

Dobit financijske godine (u mil. kuna)

87,9

94,1

40,5

-57,0%

ROAA – Prinos na prosječnu imovinu

0,6%

0,6%

0,2%

-0,4 p.p.

7,2%
68,4%

7,1%
63,6%

2,8%
62,6%

-4,2 p.p.
-1,0 p.p.

16,5
10,6

17,1
12,0

18,4
13,1

+8,0%
+9,7%

Ukupni depoziti (glavnica u mlrd. kuna)
Neto krediti / Depoziti
Tržišni udio Banke

12,7
77,6%
4,0%

13,4
83,1%
4,3%

14,8
82,4%
4,6%

+10,7%
-0,7 p.p.
+0,3 p.p.

Udio loših kredita u ukupnim kreditima
Udio ispravaka vrijednosti loših kredita u ukupnim lošim
kreditima
Udio ispravaka vrijednosti i rezerviranja u ukupnim
kreditima

23,9%

23,4%

23,4%

-

33,6%

35,3%

39,3%

+4,0 p.p.

8,8%

9,0%

10,0%

+1,0 p.p.

Kapital i rezerve (u mil. kuna)

1.255

1.411

1.447

+2,6%

Jamstveni kapital (u mil kuna)

1.492

1.669

1.531

-8,3%

Adekvatnost jamstvenog kapitala

14,2%

14,9%

13,0%

-1,9 p.p.

Aktiva (u mlrd. kuna)
Ukupni bruto krediti (glavnica u mlrd kuna)

Kvaliteta
portfelja

Procjena
2013.

265,7

ROAE - Prinos na prosječni kapital
C/I

Bilanca

2012.

212,9

Udio troškova rezerviranja u operativnoj dobiti
Profitabilnost i
efikasnost

2011.

4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s procjenom
ostvarenja u 2013. godini i planirane veličine u 2014. godini
Stavka (u ‘000kn)

2011.

Procjena
2013.

2013./
2012.

Plan
2014.

2014./
2013.

TROŠKOVI OSOBLJA

(198.770) (180.930)

-9,0% (176.729)

-2,3% (174.074)

-1,5%

OPDI I ADMINISTRATIVNI
TROŠKOVI
TROŠKOVI AMORTIZACIJE

(238.018) (225.586)
(61.922) (58.453)

-5,2% (213.963)
-5,6% (52.894)

-5,2% (218.285)
-9,5% (54.996)

+2,0%
+4,0%

UKUPNO TROŠKOVI
POSLOVANJA

(498.710) (464.969)

-6,8% (443.586)

-4,6% (447.355)

+0,8%

-0,8%

-0,6%

Godišnji troškovi poslovanja po
zaposlenom

(466)

(416)

-10,7%

475,000

475

450,000

450

2011. – 2014.:
56 tisuda kuna manji godišnji
trošak po zaposlenom

425,000

400,000

425

400
2011.

2012.

Troškovi poslovanja

2013.

2014.

Trošak po zaposlenom

(413)

(410)

Smjer

70.0%

500

2011. – 2014.:
10,3% manji godišnji troškovi

trošak po zaposlenom (u '000 HRK)

500,000

troškovi poslovanja (u '000 HRK)

2012./
2011.

2012.

68.0%

68.4%

2011. – 2014.:
smanjenje C/I indikatora za 8,6 p.p.

66.0%

63.6%

64.0%

62.6%
62.0%
60.0%
59.8%
58.0%
2011.

2012.

2013.

C/I pokazatelj

2014.

5. Ostvarenje obujma poslovne aktivnosti u razdoblju 2011-2012 godina
s procjenom 2013. godine, plan 2014.

15.0
12.0

4.2%

4.4%

4.5%

3.6%

4.0%

9.0
6.0

5.0%

3.0%

10.6

12.0

13.1

13.7

3.0

2.0%

tržišni udio (u %)

bruto krediti (u mlrd. kn)

Kretanje bruto kredita

1.0%

0.0

Stopa rasta
kredita
2011.
2012.
2013.
2014.

BANKARSKI
SUSTAV
9,0%
6,0%
12,7%
-2,4%
9,7%
1,7%
4,3%
-

HPB

0.0%
2011.

2012.

Bruto krediti

2013.

2014.

tržišni udio u bruto kreditima

Kretanje depozita
15.0

4.4%

4.7%

5.0%

5.1%

4.5%

10.0
5.0

6.0%

3.0%
12.7

13.4

2011.

2012.

14.8

15.5
1.5%

0.0

0.0%

Depoziti

2013.

2014.

tržišni udio u depozitima

tržišni udio (u %)

depoziti (u mlrd. kn)

20.0

Stopa rasta
depozita
2011.
2012.
2013.
2014.

BANKARSKI
SUSTAV
+14,0%
+4,9%
+5,3%
-2,2%
+10,7%
+3,2%
+4,4%
-

HPB

6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011/12
s procjenom za 2013. godinu, te planirane investicijske aktivnosti u 2014.
Stavka (u ‘000kn)
Ulaganja u informatičku opremu i
software
Ulaganja u uređenje poslovnica u
najmu
Ulaganja u vlastite zgrade
Ulaganja u bankomate
Ulaganja u uredsku i bankarsku
opremu
Ulaganja u tehničku zaštitu
Ulaganja u ostalu imovinu
UKUPNO ULAGANJA

2011.

2012.

2012./
2011.

Procjena
2013.

2013./
2012.

Plan
2014.

2014./
2013.

15.697

24.808

+58,0%

6.089

-75,5%

16.198

+166,0%

4.467
69
7.703

8.600
18
4.397

+92,5%
-73,9%
-42,9%

4.293
6.609
4.075

-50,1%
-7,3%

17.595
4.985
10.143

+309,9%
-24,6%
+148,9%

4.812
1.733
4.241

2.520
3.163
1.679

-47,6%
+82,5%
-60,4%

1.008
1.854
2.771

-60,0%
-41,4%
+65,0%

4.450
5.052
5.316

+341,5%
+172,5%
+91,8%

38.722

45.185

+16,7%

26.699*

-40,9%

63.739

+138,7%

Najvažnija ulaganja koja de se realizirati u 2014. odnose se na:
1) Unapređenja u poslovnoj mreži Banke:

 ulaganje u 6 novih poslovnica
 preseljenje i uređenje 5 poslovnica na novoj-boljoj lokaciji
 rekonstrukcija 9 poslovnica
2) Jačanje distributivnih kanala:

 ulaganje u 25 novih bankomata
 zamjena 50 zastarjelih bankomata novima

*tijekom 2013. godine u HPB-u bio je u tijeku proces
privatizacije, zbog čega su kapitalna ulaganja bila
zaustavljena do završetka procesa

3) Procesna unapređenja:

 zamjena amortiziranog i dotrajalog hardwarea
 nadogradnja i nove funkcionalnosti softwarea
4) optimizacija sigurnosti za nove poslovne prostore

7. Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011 – 2013. godine s procjenom 2014.
RESTRUKTURIRANJE 2011. – 2013.

unapređenje profitabilnosti → generirano 222,5 milijuna kuna neto dobiti

rast imovine → kumulativni porast 3,6 mlrd. kuna

povedanje produktivnost → rast imovine po zaposleniku za 1,8 milijuna kuna, uz istovremenu stagnaciju bankarskog sektora

povedanje efikasnosti → troškovi poslovanja u 2013. manji za 11,1 posto nego 2011.

nova sistematizacija radnih mjesta → smanjenje troškova uz optimizaciju radnih kapaciteta zaposlenika

kolektivno pregovaranje → novim Kolektivnim ugovorom poboljšan je položaj HPB-a

4.3%

4.6%

4.0%

19,059

Aktiva (u mil.HRK)

18,000

5.0%
4.0%

18,426
16,000

3.0%

17,058
16,454

14,000

2.0%

12,000

1.0%

10,000

0.0%
2011.

2012.

2013.

2014.

Tržišni udio (u %)

4.7%

20,000

KONTINUIRANI RAST
TRŽIŠNOG UDJELA

8. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011 – 2013. godina s planom za 2014.
Stavka

2011.

Broj zaposlenika

1.071

2012.

1.118

2012./
2011.

Procjena
2013.

+4,4%

2013./
2012.

Plan
2014.

2014./
2013.

1.075

-3,8%

1.091

+1,5%

-8,6%
175.808
-4,4%
7.605 kn
+0,6% 21.617kn*
3.496 kn

-2,1%
-4,6%
-18,6%
+2,3%

173.300
-

-1,4%
-

-2,5%

(160)

-0,9%

Smjer

PLADE
Ukupni troškovi plada (‘000kn)
Prosječna neto plada
Najviša neto plada
Najniža neto plada
Godišnji troškovi osoblja po prosj.
broju zaposlenih (‘000kn)

196.564
179.655
8.339 kn
7.974 kn
26.398kn* 26.562kn*
3.416 kn
3.416 kn

(191)

(165)

-13,4%

(161)

-

*plada se odnosi na izvršnog direktora sektora

Prihodi iz poslovanja po 1 kuni troška zaposlenika

Imovina po zaposlenom
18,000

17,469

5.00 kn
4.39 kn

17,141

4.12 kn

u '000 HRK

17,000

3.95 kn

4.10 kn

4.00 kn

3.99 kn
3.99 kn

16,000
15,363

3.50 kn

3.66 kn

3.00 kn

15,000
15,258
14,000
2011.

2012.

2013.

2014.

2.00 kn
2011.

2012.
Banka

2013.
Sustav

2014.

9. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i mogude prepreke
u njihovoj realizaciji (ukoliko ih Društvo planira)
Značajniji planirani PROJEKTI u 2014.:

USPOSTAVA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE REKLAMACIJAMA, UPITIMA, ZAHTJEVIMA I PRIGOVORIMA KLIJENATA
- poboljšanja u pradenju i izvještavanju o reklamacijama/zahtjevima klijenata u svim segmentima poslovanja

USPOSTAVA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PROFITABILNOŠDU
- implementacija analitičkog sustava internih transfernih cijena s ciljem unapređenja pradenja profitabilnosti poslovnih
segmenata

USPOSTAVA PCI DSS SIGURNOSNIH STANDARDA
- usklađenje s PCI podatkovnim sigurnosnim standardom u kartičnom poslovanju

USPOSTAVA SUSTAVA UPRAVLJANJA ARHIVOM

- usklađenje s normativnim aktima definiranim od Hrvatskog državnog arhiva u svezi sa zaštitom i klasifikacijom
dokumentacije

10. ZAKLJUČAK
TEMELJNI CILJ HPB-a U 2014. JE JAČANJE TRŽIŠNOG POLOŽAJA:

rast imovine preko razine od 19,0 milijardi kuna → povedanje tržišnog udjela na 4,7 posto
Rast aktive
HPB
Sustav

2011.
+11,2%
+3,9%

2012.
+3,7%
-1,7%

Procjena
2013.
+8,0%
+0,2%

Plan
2014.
+3,4%
-

rast dobiti na 121 milijuna kn → bolji povrat na kapital od tržišnog prosjeka

ROAE
HPB
Sustav

2011.
7,2%
6,9%

Procjena
2012.
2013.
7,1%
2,8%
4,8%
2,6%

Plan
2014.
8,0%
-

smanjenje C/I pokazatelja ispod 60 posto → poboljšanje efikasnosti poslovanja

6 novih poslovnica → povedanje dostupnosti usluga i prisutnosti branda HPB-a diljem RH

kapitalne investicije preko 60 milijuna kuna → unapređenje poslovnih procesa i jačanje produktivnosti

uvođenje novih proizvoda → akvizicija klijenata

→ HPB ima sve pretpostavke nužne za samostalan rast i razvoj uz zadržavanje ostvarene dobiti radi jačanja kapitala,
za agresivniji rast u bududem razdoblju biti de potreban dodatni kapital, što ovisi o tržišnim okolnostima

Poslovanje, restrukturiranje i ulaganja javnih poduzeda
u 2014. godini

Croatia banka d.d. Zagreb
PRIKAZ OSTVARENJA POSLOVNE POLITIKE U 2011.-2013. GODINI I PROJEKCIJE
POSLOVANJA U 2014.
UPRAVA:
Suzana Brenko, predsjednica Uprave od 01.10.2012.g.
Jasminka Gregurić Matić, članica Uprave od 01.10.2012.g.
Stjepan Mandić, član Uprave od 01.10.2012.g.
NADZORNI ODBOR:
Marija Hrebac, predsjednica Nadzornog odbora od 07.05.2012.g.
Branka Grabovac, zamjenica predsjednice Nadzornog odbora od 07.05.2012.g.
Ivan Tomljenović, član Nadzornog odbora od 09.02.2011.g.
Mladen Duliba, član Nadzornog odbora od 09.04.2013.g.

203

SADRŽAJ
1. OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI ZA 2011. I 2012. GODINU, PROCJENA REZULTATA 2013. GODINE S
PLANOM ZA 2014. GODINU
2. PRIKAZ BILANCE STANJA ZA 2011., 2012., PROCJENA 2013., TE PLANIRANO ZA 2014. GODINU
3. FINANCIJSKI POKAZATELJI
4. KRETANJE OSTVARENIH TROŠKOVA ZA 2011./2012. S PROCJENOM OSTVARENJA U 2013. GODINI I PLANIRANE
VELIČINE U 2014. GODINI
5. POSLOVNE AKTIVNOSTI
6. STRUKTURA INVESTICIJA – podrška javnom sektoru
7. ANALIZA RESTRUKTURIRANJA U RAZDOBLJU 2011.-2013.
8. PLADE I BROJ ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU 2011. - 2013. GODINA S PROJEKCIJOM ZA 2014. GODINU

9. ZAKLJUČAK

204

1. OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI ZA 2011. I 2012. GODINU, PROCJENA REZULTATA
2013. GODINE S PLANOM ZA 2014. GODINU

205

2. PRIKAZ BILANCE STANJA ZA 2011., 2012., PROCJENA 2013., TE PLANIRANO ZA 2014.
GODINU
Stavka
Novčana sredstva i depoziti kod
banaka
Vrijednosni papiri
Krediti komitentima
Ostala aktiva

2011.

2012.

2012./
2011.

2013.

2013./
2012.

u tis. kn
PROJEKCIJA
2014./
PLANA
2013.
2014.

502.655
362.089
275.503
435.854
945.277 1.036.282
40.302
42.342

-28,0%
58,2%
9,6%
5,1%

551.264
338.576
1.616.094
40.976

52,2%
-22,3%
56,0%
-3,2%

525.231 -4,7%
329.100 -2,8%
1.963.945 21,5%
17.236 -57,9%

Mater. i nemat. imov. i ostala imov.
UKUPNO IMOVINA

82.135
103.455
1.845.872 1.980.022

26,0%
7,3%

85.405
2.632.315

-17,4%
32,9%

90.282
2.925.794

Depoziti financijskih institucija
Depoziti gospodarstva
Depoziti stanovništva
Obveze po kreditima
Hibridni instrumenti
Ostale obveze

41.678
4.693 -88,7%
314.194
575.201 83,1%
945.702
865.762
-8,5%
274.662
245.946 -10,5%
70.000
0 -100,0%
123.073
72.484 -41,1%
1.769.309 1.764.085
-0,3%
76.563
215.937 182,0%
1.845.872 1.980.022
7,3%

36.532
738.034
1.271.989
301.646
0
85.408
2.433.609
198.706
2.632.315

678,5%
28,3%
46,9%
22,6%
17,8%
38,0%
-8,0%
32,9%

21.000 -42,5%
738.034
0,0%
1.482.989 16,6%
392.609 30,2%
0
88.493
3,6%
2.723.125
0
202.669
2,0%
2.925.794 11,1%

Kapital i rezerve
UKUPNO KAPITAL I REZERVE

206

5,7%
11,1%

3. FINANCIJSKI POKAZATELJI

207

4. KRETANJE OSTVARENIH TROŠKOVA ZA 2011./2012. S PROCJENOM OSTVARENJA U 2013.
GODINI I PLANIRANE VELIČINE U 2014. GODINI
u tis. kn
Stavka
Utrošeni uredski materijal
Zakupnina, režijski troškovi i slično
Servisne i informatičke usluge
Intelektualne usluge (troškovi odvjetnika, revizije,
konzultantske i sl.)
Telekomunikacijske usluge
Poštanske i ostale usluge
Troškovi tjelesne zaštite
Osiguranje štednih uloga
Troškovi službenog putovanja
Izdaci za reklamu, propagandu i donacije
Ostali troškovi
UKUPNO OPĆI I ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
TROŠKOVI OSOBLJA
TROŠKOVI AMORTIZACIJE
UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA

208

2011.

2012.

2012./
2011.

2013.

2013./
2012.

PROJEKCIJA
PLANA
2014.

2014./
2013.

(630)
(7.332)
(6.457)

(740) 17,4%
(7.579) 3,4%
(6.227) -3,6%

(1.055)
(7.526)
(6.849)

42,6%
-0,7%
10,0%

(800)
(9.709)
(4.930)

-24,2%
29,0%
-28,0%

(1.234)
(2.540)
(1.482)
(2.454)
(2.622)
(591)
(540)
(2.409)
(28.293)
(39.631)
(5.838)
(73.762)

(1.387) 12,4%
(2.418) -4,8%
(1.623) 9,5%
(2.339) -4,7%
(2.774) 5,8%
(678) 14,6%
(305) -43,5%
(4.837) 100,8%
(30.907) 9,2%
(38.790) -2,1%
(5.562) -4,7%
(75.259) 2,0%

(2.663)
(1.982)
(1.063)
(1.879)
(3.324)
(1.420)
(1.147)
(1.523)
(30.431)
(42.091)
(4.818)
(77.340)

92,0%
-18,0%
-34,5%
-19,7%
19,8%
109,4%
276,1%
-68,5%
-1,5%
8,5%
-13,4%
2,8%

(1.200)
(1.634)
(950)
(1.497)
(3.600)
(1.250)
(1.300)
(2.095)
(28.965)
(39.252)
(4.509)
(72.726)

-54,9%
-17,6%
-10,6%
-20,3%
8,3%
-12,0%
13,3%
37,6%
-4,8%
-6,7%
-6,4%
-6,0%

5. POSLOVNE AKTIVNOSTI

*podaci za 2011. nisu usporedivi zbog različitih kriterija

209

6. STRUKTURA INVESTICIJA – podrška javnom sektoru
u tis. kn
STAVKA

31.12.2011.

30.09.2012.

31.12.2012.

31.10.2013.

39.463.121

42.314.726

45.575.579

41.886.189

37.287

55.512

172.345

344.798

0,09

0,13

0,38

0,82

Krediti državnim jedinicama
Bankarski sustav
CROBA
Udio CROBA-a u bankarskom sustavu

210

7. ANALIZA RESTRUKTURIRANJA U RAZDOBLJU 2011.-2013.

Realizacija
R. br.

1.

Opis mjere restrukturiranja

Pokrivanje kumuliranih gubitaka do 2010.
Čišdenje bilance 2010-2015.
Kamata na hibridni depozit 2010-2012.
Kamata na primljene kredite 2010-2015.
Kamata na nove depozite 2010-2015.
Zbrinjavanje viška radnika 2010-2012.
Zbrinjavanje viška radnika 2013-2015.
Zatvaranje Podružnica/Poslovnica
Kapitalna ulaganja:
- IT
- Novi proizvodi
- Optimizacija poslovnih procesa

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

UKUPNO
R.br.

Izvor financiranja

1.

Vlastiti doprinos:
- Prodaja materijalne imovine
- Komercijalni krediti
- Prodaja potraživanja
Državna potpora

2.
UKUPNO

211

2010

XII. 2010

2011

104

100%

-

24
3,3
0,4
1,2
3
2,4
2,4
138

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

45
3,8
0,6
0,8
1,6
1
1
52,8

2010
5,6
5,6
140
146

Realizacija
XII. 2011

2012

-

Realizacija
Realizacija Realizacija PROJEKCIJA PROJEKCIJA
2013
XII. 2012
XII. 2013 XII. 2013 PLANA 2014 PLANA 2015

-

-

-

-

-

-

-

100%
75
100% 3,3
100% 0,5
100% 12,9
- 2,4
100% 0,6
100% 1,5
100% 1,5
100% 96,2

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

13,1

12,6
2,1
58,1
1,6
0
3,6
1,2
2,4
78

96,18%
77,78%
101,04%
80,00%
0,00%
72,00%
60,00%
0,00%
120,00%
95,59%

12

15

2,8
28,6
2
8,3
4,3
2
2
53,7

1,1
34,2
6,4
4,4
2
56,7

2,7
57,5
2
1,3
5
2
1
2
81,6

Realizacija
Realizacija
Realizacija
Realizacija Realizacija PROJEKCIJA PROJEKCIJA
2011
2012
2013
XII. 2011
XII. 2012
XII. 2013 XII. 2013 PLANA 2014 PLANA 2015
XII. 2010
100% 5,8
100% 7,7
100% 121
122,6 101,24%
27,5
41,6
100% 5,8
100% 7,7
100% 3,6
5,6 155,56%
6,1
14
- 65
65
100%
21,4
27,6
- 52,5
52
99,05%
100%
- 130
100%
100% 5,8
100% 138
100% 121
122,6 101,24%
27,5
41,6

8. PLADE I BROJ ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU 2011. - 2013. GODINA S PROJEKCIJOM ZA
2014. GODINU

Stavka
Broj zaposlenih
Troškovi plada
Stručno obrazovanje

2011.

2012.

2012./
2011.

2013.

2013./
2012.

PROJEKCIJA
PLANA 2014.

u tis. kn
2014./
2013.

286
39.517
114

277
38.633
157

-3,1%
-2,2%
37,7%

268
41.896
195

-3,2%
8,4%
24,2%

220
38.902
350

-17,9%
-7,1%
79,5%

u kn

Pokazatelj
Najviša ispladena neto plada (u kn)
Najniža ispladena neto plada (u kn)
Prosječna ispladena neto plada po godini (u kn)
Broj zaposlenih
*plada radnika uvedana za rad na projektu

212

2011.

2012.

2013.

21.794,40
2.985,31
6.169,77
286

20.653,65
3.131,11
6.276,35
277

25.935,00*
3.127,28
6.667,88
268

PROJEKCIJA
PLANA 2014.
19.500,00
3.100,00
6.600,00
220

9. ZAKLJUČAK

» poželjan i pouzdan poslovni partner
» dugoročno održiva i stabilna Banka
» moderna i fleksibilna Banka
» veličina i vlasnička struktura kao konkurentna prednost
» podupiranje poduzetničkih aktivnosti u zemlji, projekata od javnog interesa, malog i srednjeg
poduzetništva te poljoprivrede

„Croatia banka,
hrvatska i pouzdano Vaša”

213

Hrvatske vode
PRIKAZ OSTVARENJA POSLOVNE POLITIKE U 2011-2013.
GODINI I PROJEKCIJE POSLOVANJA U 2014.
Voditelj poslovanja – generalni direktor:
mr.sc. Ivica Plišid

Tijelo upravljanja – Upravno vijede:
ministar Tihomir Jakovina – predsjednik UV
pomodnik ministra Venko Durlin – zamjenik predsjednika UV
pomodnica ministra Nada Čavlovid Smiljanec – član UV
župan Predrag Štromar – član UV
prof.dr.sc. Roberto Lujid – član UV
mr.sc. Milan Stojanovid – član UV
Zoran Čavlovid – član UV

SADRŽAJ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ostvareni financijski rezultati za 2011. i 2012. godinu, procjena rezultata 2013.
godine sa planom za 2014. godinu (račun dobiti i gubitka)
Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., procjena 2013., te planirano za 2014.
godinu
Financijski pokazatelji
Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s procjenom ostvarenja u
2013. godini i planirane veličine u 2014. godini
Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011/12 s procjenom
za 2013. godinu, te planirane investicijske aktivnosti u 2014. godini
Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011 – 2013. godine s procjenom 2014.
godine
Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011 – 2013. godina s planom za 2014. godinu
Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i mogude prepreke u
njihovoj realizaciji
Zaključak

1. Ostvareni financijski rezultati za 2011. i 2012. godinu, procjena rezultata 2013. godine sa
planom za 2014. godinu (račun dobiti i gubitka)
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA (bez ulaganja iz kredita)
Račun iz
rač. Plana
3
31
32
33
34
35
36

OPIS
PRIHODI

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga
Prihodi od članarina i članskih doprinosa
Prihodi po posebnim propisima
Prihodi od imovine
Prihodi od donacija
Ostali prihodi
RASHODI

4
41
42
43
44
45
46

RASHODI

Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Rashodi amortizacije
Financijski rashodi
Donacije
Ostali rashodi
UKUPNI RASHODI POSLOVANJA
VIŠAK/MANJAK PRIHODA POSLOVANJA

5221
5222

Višak prihoda - preneseni
Manjak prihoda - preneseni
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljededem razdoblju
Manjak prihoda i primitaka za pokride u sljededem razdoblju

2011.

2012.

2013.

2014.

1.955.101
0
0
1.495.755
81.657
363.478
14.211

1.868.486
0
0
1.439.240
38.646
316.875
73.725

2.011.067
0
0
1.600.175
23.975
332.726
54.191

2.306.125
0
0
1.656.000
25.580
590.285
34.260

1.879.190
114.912
933.127
307.055
31.530
491.310
1.256
1.879.190
75.911
99.575
0
175.486
0

1.958.030
113.974
877.033
408.784
48.604
508.439
1.196
1.958.030
-89.544
175.486
0
85.492
0

2.097.009
117.774
839.302
281.805
69.283
788.169
676
2.097.009
-85.942
85.942
0
0
0

2.304.125
133.892
837.331
313.484
105.320
914.098
2.000
2.306.125
0
0
0
0
0

2. Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., procjena 2013., te planirano za 2014. godinu (1/2)
31.12.2011.

31.12.2012.

31.12.2013.

2014.

1

2

3

4

2/1

10.384.420.800

11.960.305.132

12.337.440.752

12.752.454.867

115

103

103

9.448.983.487

10.643.465.225

11.523.695.515

11.970.732.541

113

108

104

276.801.368

318.031.968

377.226.463

371.296.463

115

0

98

6.623.630.274

6.610.182.971

6.811.640.096

6.975.070.726

100

0

102

0

0

0

0

Nefinancijska imovina u pripremi

2.548.480.439

3.715.169.656

4.334.682.928

4.624.265.352

146

117

107

Proizvedena kratkotrajna imovina

71.406

80.630

146.028

100.000

113

0

68

935.437.313

1.316.839.907

813.745.237

781.722.326

141

62

96

450.193.469

282.665.603

221.283.825

200.000.000

63

0

90

27.701.270

107.677.694

4.039.872

4.579.746

389

0

113

292.105.626

189.281.645

103.152.246

61.000.000

65

0

59

IMOVINA

Nefinancijska imovina
Neproizvedena dugotrajna imovina
Proizvedena dugotrajna imovina
Sitni inventar

Financijska imovina
Novac u banci i blagajni
Depoziti, potraživanja od zaposlenih i
ostalo
Zajmovi

Indeks Indeks Indeks
3/2

4/3

2. Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., procjena 2013., te planirano za 2014. godinu (2/2)
31.12.2011.
Dionice i udjeli u glavnici
Potraživanja za prihode poslovanja
Rashodi bududih razdoblja i
nedospjela naplata prihoda

OBVEZE I VLASTITI IZVORI
Obveze
Obveze za rashode poslovanja
Obveze za zajmove
Odgođeno pladanje rashoda i prihodi
bududih razdoblja
Vlastiti izvori

31.12.2012.

31.12.2013.

2014.

Indeks Indeks Indeks

1
148.468.230
575.365

2
116.812.840
599.141.564

3
90.892.580
373.345.852

4
90.892.580
400.250.000

2/1
79
0

3/2
0
0

4/3
100
107

16.393.353

21.260.561

21.030.862

25.000.000

130

0

119

10.384.420.800

11.960.305.132

12.337.440.752

12.752.454.867

115

103

103

1.778.912.663
312.849.473
1.465.934.674

3.183.237.880
378.888.131
2.205.432.580

3.475.079.309
226.473.766
2.705.777.286

3.745.182.286
230.005.000
2.975.177.286

179
121
150

109
0
0

108
102
110

128.516

598.917.169

542.828.257

540.000.000

8.605.508.137

8.777.067.252

8.862.361.443

9.007.272.581

102

101

102

1.417.472.450

1.683.564.297

1.915.666.560

2.400.000.000

119

114

125

IZVANBILANČNI ZAPISI
Izvanbilančni zapisi – aktiva, pasiva

3. Financijski pokazatelji
Procjena
Realizacija

Realizacija

realizacije

Plan

2011.

2012.

2013.

2014

2.1. PRIHODI
2.1.1. Izvorni prihodi

1.495.755

1.439.240

1.600.175

1.656.000

325.306

279.913

289.772

478.252

98.640

140.990

121.120

171.873

1.919.701

1.860.143

2.011.067

2.306.125

2.2.A IZDACI ZA REDOVNE DJELATNOSTI

1.081.076

1.042.175

1.018.008

1.082.243

2.2.B. KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI

1.563.681

1.733.270

1.534.564

1.493.282

2.644.757

2.775.445

2.552.572

2.575.525

SUFICIT/DEFICIT

-725.056

-915.302

-541.505

-269.400

FINANCIRANJE

799.413

762.039

523.720

269.400

višak

173.932

173.000

85.942

0

3.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

911.914

855.291

979.672

589.400

3.2. IZDACI

112.501

93.252

455.952

320.000

2.1.2. Prihodi iz Državnog proračuna
2.1.3. Ostali prihodi
UKUPNO 2.1.:
2.2. IZDACI

UKUPNO 2.2.:

3.

RAČUN FINANCIRANJA

4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s procjenom ostvarenja u 2013.
godini i planirane veličine u 2014. godini (1/2)

2.2.A. IZDACI ZA REDOVNE DJELATNOSTI
A.1. Izdaci poslovanja
administracija i upravljanje
kamate za kredite
A.2. Izdaci za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka
vodnih građevina i vodnoga dobra
A.3. Izdaci za redovno održavanje obnavljanje
detaljnih melioracijskih građevina
za odvodnju i navodnjavanje
A.4. Izdaci za tehničke poslove od opdeg interesa
za upravljanje vodama
A.5. Izdaci za obranu od poplava
A.6. Izdaci za hitne intervencije u području vodnog gosp.
(iznenadna zagađenja, interventne mjere)
A.7. Izdaci za izračun i naplatu naknada
A.8. Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru
A.9. Ostali izdaci pri upravljanju vodama - laboratorij
A.10. Ostali izvanredni izdaci

2011.

2012.

2013.

1.081.076

1.042.175

1.018.008

2014.
PROCJENA
1.082.243

194.112
163.686
30.426

210.953
164.923
46.030

234.194
169.117
65.077

300.167
198.167
102.000

642.474

649.976

567.737

600.000

108.897

47.599

46.633

60.000

40.063
23.541

36.058
31.407

46.233
47.395

43.076
0

281
61.218
4.426
3.642
2.422

57
58.039
2.691
3.757
1.638

258
63.000
6.049
3.881
2.628

2.000
65.000
4.000
4.000
4.000

4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s procjenom ostvarenja u 2013.
godini i planirane veličine u 2014. godini (2/2)

2.2.B. KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI
B.1. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu
imovinu
B.2. Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od
štetnog djelovanja voda i navodnjavanja
B.3. Ulaganja u obnovu i razvitak
vodoopskrbe
B.4. Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađenja
Projekt Jadran
B.5. Projekti navodnjavanja
B.6. Projekt unutarnje vode
B.7. IPA projekti i projekti iz EU fondova
B.8. Projekt Neretva, Trebišnjica
B.9. Projekti EIB i CEB
UKUPNO 2.2.:

2011.

2012.

2013.

1.563.681

1.733.270

1.534.564

2014.
PROCJENA
1.493.282

36.183

37.387

35.164

43.000

119.876

118.366

128.918

124.698

362.237
529.005
145.650
64.877
233.654
72.199

541.747
434.297
149.140
55.006
299.650
95.149
2.528
0
2.775.445

549.866
364.047
190.026
100.267
16.575
146.616
3.085
0
2.552.572

170.000
50.000
354.850
88.600
0
353.298
8.836
300.000
2.575.525

2.644.757

5. Struktura investicija (plan/ostvarenje) u osnovna sredstva 2011/12 s procjenom za 2013.
godinu, te planirane investicijske aktivnosti u 2014. godini (1/2)
2011.

Pozicija
Plana

KAPITALNI RASHODI ITRANSFERI

B.01.

ULAGANJA U MATERIJALNU I
NAMATERIJALNU IMOVINU

2012.

PLAN

OSTVARENJE

INDEKS
2/1

1

2

3

PLAN
4

2013.

INDEKS
OSTVARENJE
5/6
5

6

2014.

PLAN

OSTVARENJE

INDEKS
8/7

7

8

9

10

PLAN

50.000

36.183

72

47.000

37.387

80

44.000

35.164

79

43.000

B.02.

KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U
PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG
DJELOVANJA VODA I
NAVODNJAVANJA

120.100

119.876

100

142.100

118.366

83

130.100

128.918

99

124.698

B.03.

ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK
VODOOPSKRBE

425.170

362.237

85

570.233

541.747

95

550.570

549.866

100

170.000

644.685

529.005

82

449.704

434.297

97

364.219

364.047

100

50.000

215.000
82.705
146.500

145.650
64.877
233.654

68
78
159

162.227
66.554
335.910

149.140
55.006
299.650

92
83
89

199.740
90.840
21.500

190.026
100.267
16.575

95
110
77

354.850
88.600
0

146.408

70.616

48

101.332

95.149

94

160.780

146.616

91

353.298

6.186

1.583

26

3.723

2.528

68

2.995

3.085

103

8.836

B.04.
B.04.04.
B.05.
B.06.
B.07.

ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE
VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA
PROJEKT JADRAN
PROJEKTI NAVODNJAVANJA
PROJEKT UNUTARNJE VODE
IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU
FONDOVA

B.08.

PROJEKT UPRAVLJANJA NERETVOM
I TREBIŠNJICOM

B.09.

PROJEKTI EIB/CEB
VODNOKOMUNLANE
INFRASTRUKTURE

300.000

1.836.754

1.563.681

85

1.878.783

1.733.270

92

1.564.744

1.534.564

98

1.493.282

5. Struktura investicija (plan/ostvarenje) u osnovna sredstva 2011/12 s procjenom za 2013.
godinu, te planirane investicijske aktivnosti u 2014. godini (1/2)
Plan realizacije investicija u 2014. godini

6. Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011. – 2013. godine s procjenom 2014. godine
 Hrvatske vode su u potpunosti restrukturirane
 Reformom iz 1996. Hrvatske vode su zadržale u svom predmetu poslovanja isključivo
djelatnosti javne službe (obrana od poplava, korištenje voda i zaštita voda)
 Sve komercijalne djelatnosti (građenje, održavanje i projektiranje vodnih građevina i uslužne
djelatnosti) su zajedno sa 3.500 radnika isključene iz predmeta poslovanja Hrvatskih voda
 Definiranim alokacijama Višegodišnjim financijskim okvirom, očekujemo godišnje alokacije za
vodno gospodarstvo u visini od 150-200 milijuna eura europskih sredstava, odnosno EU fond
za regionalni razvoj predvidio je načelnu alokaciju od 1,3 mlrd. EUR u financijskom
programskom razdoblju 2014.-2020.
 Obavljene su osnovne prilagodbe unutarnjeg ustroja (obavljena akreditacija), a procjenjuje se
da postoji potreba za angažiranjem dodatnih 150 stručnih osoba u Hrvatskim vodama do
2016. godine

7. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011. - 2013. godine s planom za 2014. godinu

 Do 31.12.2011. u cijelosti je provedena obveza smanjenja broja zaposlenih

za 5%, a prema Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 28.05.2010. godine
 Ukupna bruto masa plada godišnje iznosi do 6% ukupnih prihoda, odnosno
ukupnih rashoda Hrvatskih voda

GODINA

NAJVIŠA NETO
ISPLADENA PLADA

NAJNIŽA ISPLADENA
NETO PLADA

PROSJEČNA ISPLADENA
NETO PLADA

BROJ ZAPOSLENIH
godišnji prosjek

BROJ ZAPOSLENIH NA
31.12.

2011.

16.378

2.944

7.392

779

777

2012.

18.000

2.898

7.334

772

773

2013.

17.280

2.953

7.353

791

821

2014.

862

8. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i mogude prepreke u njihovoj
realizaciji
PLAN REALIZACIJE NAJVEDIH INVESTICIJA HRVATSKIH VODA U 2014. GODINI
u 000 kn
REDNI BROJ

NAZIV INVESTICIJE

1

EU projekt SISAK - Projekt "Program odvodnje Sisak"
EU projekt OSIJEK - Projekt "Poboljšanje vodnogospodarske infrastrukture - Osijek"
EU projekt POREČ - Projekt "Odvodnja i uređaji za pročišdavanje
otpadnih voda - Poreč"
EU projekt KNIN - Projekt "Poboljšanje vodnogospodarske
infrastrukture - Knin"
Projekt zaštite od onečišdenja u priobalnim gradovima - Rijeka
Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja
Projekt zaštite od onečišdenja u priobalnim gradovima - Pula
Program izgradnje sustava za navodnjavanje Kapinci-Vaška
Projekt zaštite od onečišdenja u priobalnim gradovima Dubrovnik
Projekt zaštite od onečišdenja u priobalnim gradovima - Medulin

2
3
4
5
6
7
8
9
10

UKUPNO

VRIJEDNOST
INVESTICIJE

PLAN RELIZACIJE
U 2014. GODINI

244.841

73.308

543.810

65.205

504.000

60.457

92.543

37.815

113.000
449.720
99.000
68.500

33.885
32.800
32.300
30.000

85.000

29.600

54.000

26.800

2.254.414

422.170

9. Zaključak (1/2)
Hrvatske vode u okviru osiguranih sredstava kroz Plan upravljanja vodama za 2014. godinu planiraju:
 Ispuniti uvjete određene Strategijom upravljanja vodama (donio Hrvatski sabor u srpnju 2008.) i uvjete
ispregovarane sa EU komisijom u Poglavlju 27 Okoliš
 Ispuniti Plan provedbe vodnokomunalnih direktiva (donijela Vlada RH u studenom 2010.)
Opskrbljenost stanovništva vodom
 Danas ‐ 82 %
 Do 2021. sva naselja > 50 stanovnika zdravstveno ispravna voda za pide
Opskrbljenost stanovništva javnom odvodnjom
 Danas ‐ 44 %
 2023. ‐ sva naselja > 2.000 ES (95% opteredenja ili 80% stanovništva)
Funkcionalnost zaštite od poplava
 Danas ‐ 75 %
 2023. ‐ 87%
 2038. ‐ 100%
Navodnjavanje
 Danas cca 20.000 ha
 2020. ‐ 65.000 ha

9. Zaključak (2/2)

 Hrvatske vode u potpunosti su restrukturirane, te nemaju viška zaposlenih
 U 2014. godini planira se povlačenje cca. 200 milijuna kuna iz EU fondova
 U svrhu povlačenja ved alociranih sredstava EU fonda za regionalni razvoj u

visini od 1,3 mlrd. EUR u financijskom programskom razdoblju 2014.-2020.
Hrvatske vode imaju potrebu dodatnog zapošljavanja

Poslovanje, restrukturiranje i ulaganja javnih poduzeda u 2014. godini

Hrvatske šume d.o.o.
PRIKAZ OSTVARENJA POSLOVNE POLITIKE U 2011-2013.
GODINI I PROJEKCIJA POSLOVANJA U 2014.

Uprava: Ivan Pavelid, Marija Vekid, Ivan Ištok

Nadzorni odbor: Doris Srnec, Vicko Njavro, Ivan Martinid, Mijo Prgomet, Dalibor
Georgievski, Neven Voda, Željka Šikid

.

Sadržaj
1. Ostvareni financijski rezultati za 2011. i 2012. godinu, procjena rezultata 2013. godine, s planom za 2014. godinu
2. Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., procjena 2013., te planirano za 2014. godinu

3. Financijski pokazatelji
4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s procjenom ostvarenja u 2013. godini i planirane veličine u
2014. g.
5. Ostvarenje obujma proizvodnje u razdoblju 2011.-2012. s procjenom 2013. godine, plan za 2014. godinu
6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011./2012. s procjenom za 2013.g., te planirane
investicijske aktivnosti u 2014. godini
7. Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011.-2013. godine s procjenom za 2014. godinu
8. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011.-2013. god. s planom za 2014. godinu
9. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i mogude prepreke u njihovoj realizaciji
10. Zaključak

1. Ostvareni financijski rezultati za 2011. i 2012. g, procjena rezultata
za 2013. s planom za 2014. godinu
Opis pozicije

2011.

2012.

PROCJENA 2013.

PLAN 2014

Poslovni prihodi

2.340.494

2.029.837

2.112.710

1.880.722

Poslovni rashodi

2.339.538

2.025.041

2.068.957

1.852.558

Financijski prihodi

37.632

35.373

28.396

11.909

Financijski rashodi

28.799

19.369

21.035

7.499

2.378.126

2.065.210

2.141.106

1.892.631

2.368.337

2.044.410

2.089.992

1.860.057

9.789

20.800

51.114

32.574

6.642

8.979

16.012

11.315

3.147

11.821

35.102

21.259

Izvanredni prihodi
Izvanredni rashodi
Ukupan prihod
Ukupan rashod

Dobit prije
oporezivanja
Porez na dobit
Dobit razdoblja

u tis. kuna

PREGLED PRILJEVA
NAKNADE OKFŠ-a
OKFŠ

2011

2012
385.150

PROCJENA 2013
276.786

170.187

PLAN 2014
140.000

2. Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., procjena 2013., te planirano za 2014. godinu
u tis. kn
2011.

2012.

PROCJENA 2013.

PLAN 2014

1.466.943

1.367.468

1.487.279

1.506.382

695.057

768.357

721.351

648.000

1.710

1.107

1.370

1.250

2.163.710

2.136.932

2.210.000

2.155.632

30.860.556

33.092.074

30.000.000

33.000.000

1.242.148

1.254.502

1.270.000

1.291.216

282.260

359.792

360.000

360.000

Dugoročne obveze

74.450

49.163

66.200

101.216

Kratkoročne obveze

522.399

441.103

463.800

353.200

42.453

32.372

50.000

50.000

2.163.710

2.136.932

2.210.000

2.155.632

30.860.556

33.092.074

33.000.000

33.000.000

AKTIVA
Potraživanja za upisani a neupl. kapital
Dugotrajna imovina
Kratkotrajna imovina
Pladeni troškovi bududeg razdoblja i obračunski prihodi
Ukupna aktiva
Izvanbilančni zapisi
PASIVA
Kapital i rezerve

Rezerviranja

Odgođ. pladanje troškova i prihod bududeg razdoblja
Ukupna pasiva
Izvanbilančni zapisi

3. Financijski pokazatelji
2011.

2012.

PROCJENA 2013.

Koeficijent tekude likvidnosti

1,33

1,74

2,07

Koeficijent ubrzane likvidnosti

1,00

1,32

1,44

Koeficijent zaduženosti u %

29,55

24,46

22,00

Koefic. obrtaja ukupne imovine

1,10

0,97

0,97

Koefic. obrtaja kratkotr. imovine

3,42

2,69

3,04

Koeficijent obrtaja zaliha

9,84

8,70

9,18

Ekonomičnost ukupnog poslovanja

1,00

1,01

1,02

Profitabilnost imovine ROA

0,15

0,55

1,59

Profitabilnost kapitala ROE

0,25

0,94

2,71

Bruto profitna marža %

0,41

1,01

2,48

Neto profitna marža %

0,13

0,57

1,64

Koeficijent financ. odnosa duga i glavnice

0,51

0,42

0,38

268.351

242.966

279.260

355

1.391

4.570

Prihodi po zaposlenom u kunama
Neto dobit po zaposlenom u kunama

4. Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s procjenom ostvarenja u
2013. godini i planirane veličine u 2014. godini
u tis.kn.
2011.
Materijalni troškovi-troškovi sirovina i
materijala

2012.

PROCJENA 2013.

PLAN 2014

247.628

208.762

211.538

252.842

2.012

1.188

2.138

477

Troškovi usluga-ostali vanjski troškovi

506.694

322.965

277.318

313.099

Troškovi osoblja-plada

990.115

989.107

948.959

949.353

95.678

96.626

91.657

91.635

Ostali troškovi poslovanja

497.411

406.393

537.347

245.152

Ukupni poslovni rashodi

2.339.538

2.025.041

2.068.957

1.852.558

28.799

19.369

21.035

7.499

2.368.337

2.044.410

2.089.992

1.860.057

Troškovi prodane robe

Amortizacija

Financijski rashodi
Izvanredni rashodi

Ukupni rashodi

5. Ostvarenje obujma proizvodnje proizvoda/usluga (naturalni pokazatelji) u
razdoblju 2011-2012 godina s procjenom 2013. godine, plan 2014.
Ostvarenje proizvodnje
( tis. m3 )

Izvršenje
2011.

Oblo tehničko drvo
Prostorno drvo
Ukupno

Izvršenje
2012.

Indeks
Plan 2014.
Plan
2014/2011

Izvršenje
2013.

Indeks
Plan
2014/2012

Indeks
Plan
2014/2013

2.267

2.298

2.321

2.211

97,5

96,2

95,3

2.627

2.526

2.456

2.424

92,3

96,0

98,7

4.894

4.824

4.777

4.635

94,7

96,1

97,0

Proizvodnja drvnih sortimenata vlastitim kapacitetima
tisude m3

Vrsta izvršitelja

2011.

Procjena
2013.

2012.

Plan 2014.

Vlastiti kapaciteti

2.684

2.644

2.667

2.860

Usluge drugih

1.294

1.289

1.189

1.018

175

406

Prodaja na panju
Samoizrada
Ukupno
Udio vlastitog rada (%)

916

891

746

351

4.894

4.824

4.777

4.635

54,8

54,8

55,8

61,7

6. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011/12 s procjenom za
2013. godinu, te planirane investicijske aktivnosti u 2014. godini
u tis. kn
Red.
br.

Vrsta investicijskih objekata

Izvršenje
2011.

Izvršenje
2012.

Procjena
2013.

Plan 2014.

2

3

4

5

6

7

1

Indeks Indeks Indeks
6/3
6/4
6/5
8

9

1.

GRAĐEVINSKI OBJEKTI

68.696

40.550

95.826

62.050

90,3

153,0

64,8

2.

STROJEVI I OPREMA

41.617

28.278

46.940

96.111

230,9

339,9

204,8

3.

BIOLOŠKA OBNOVA ŠUMA

574.549

422.216

466.323

437.105

76,1

103,5

93,7

684.862

491.044

609.089

595.267

86,9

121,2

97,7

UKUPNO

7. Analiza restrukturiranja u razdoblju 2011 – 2013. godine s procjenom 2014. godine
Smanjenje troškova poslovanja
u tis. kuna
Pregled troškova

2011

2012

Procjena 2013

Plan 2014

Troškovi goriva

23.784

19.820

16.961

16.961

Ostali troškovi

51.604

42.298

33.375

33.375

Ukupni troškovi vozila

75.388

62.118

50.336

50.336

Broj vozila

1.582

1.416

1.103

1.103

Reprezentacija

5.333

2.679

3.000

2.544

Dnevnice

1.959

1.215

2.600

2.192

Ukupno

7.292

3.894

5.600

4.736

Povedanje prihoda od prodaje drveta unatoč manjim prodanim količinama

Prodaja
Količina (m3)
Cijena (kn/m3)
Ukupni prihod (kn)

2011

2012

Procjena 2013

Plan 2014

4.932.538

4.726.032

4.785.544

4.635.063

313

317

338

325

1.452.275.113

1.497.604.367

1.617.636.408

1.510.872.562

8. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011 – 2013. godina s planom za 2014. godinu
2011.
Troškovi osoblja - ukupna masa plada
(tis. kn)

2012.

Procjena 2013.

Plan 2014

990.115

989.107

948.959

949.353

5.958

6.076

6.059

6.059

Najviša neto plada u kn

17.267

17.290

17.530

17.530

Najniža neto plada u kn

2.410

2.603

2.731

2.731

Broj zaposlenih na kraju godine

8.862

8.500

7.667

8.208

Prosječna neto plada u kn

Stimulativne otpremnine
Troškovi otpremnina (u tis.kn)
Broj radnika

2011

2012

Procjena 2013

Plan 2014

10.026

22.133

30.142

35.000

98

225

308

342

9. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i mogude prepreke u njihovoj
realizaciji

1. Reorganizacija tvrtki kderi – od postojedih 6 tvrtki, 3 de se prodati, a preostale 3 de se spojiti u 2
;
2. Reorganizacija radnih jedinica mehaničarskih radionica i građevinarstva

3. Davanje u zakup turističkih kapaciteta;

4. Kroz planove zbrinjavanja smanjivanje broja zaposlenih za 650;

5. Priprema projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije - dva projekta (BIOHEATLOCAL i Drvarnica) u okviru
IPA prekograničnog programa su odobrena i u fazi potpisivanja ugovora; ForestEye, projekt prijavljen u okviru programa
IPA prekogranične suradnje, rezultati se očekuju u ožujku; Naturavita No1 – naš najvedi projekt u pripremi je za
strukturne fondove;

10. ZAKLJUČAK

 konzervativna ekonomska i financijska politika Uprave Društva omoguduju Hrvatskim šumama d.o.o. stabilno
poslovanje unatoč nepovoljnim gospodarskim uvjetima; Hrvatske šume d.o.o. ostaju prvi i najvedi dobavljač
drvne sirovine u Republici Hrvatskoj, s jasnim kriterijima nabave i prodaje.

 osigurana je dovoljna količina drvnih sortimenata za domadu proizvodnju s poticanjem proizvodnje finalnih
proizvoda, radi stvaranja dodatne vrijednosti u Republici Hrvatskoj

 sve dosad poduzete mjere, kao i one planirane, imaju za cilj unaprijediti dosadašnji način poslovanja pri čemu je
kroz smanjenje troškova i povedanje učinkovitosti uspješno odrađen prvi dio procesa restrukturiranja Hrvatskih
šuma d.o.o.

 Hrvatske šume d.o.o. nositelj su prestižnog FSC certifikata od 2002. godine, kao prva tvrtka u široj regiji koja je
na njega stekla pravo. FSC certifikat dokaz je da se šumom gospodari prema strogim ekološkim, socijalnim i
ekonomskim standardima. Bududi da se certifikat obnavlja svakih 5 godina, jedan od ciljeva je zadržati stroge
standarde gospodarenja, a time i pravo na FSC oznaku.

Poslovanje, restrukturiranje i ulaganja javnih poduzeća
u 2014. godini

Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost
PRIKAZ OSTVARENJA POSLOVNE POLITIKE U 2011-2013. GODINI I
PROJEKCIJE POSLOVANJA U 2014.
Direktor:
Sven Müller
Članovi Upravnog odbora:
Nenad Strizrep-MZOIP
Davor Kajfeš-MFIN
Savka Kučar Dragičevid/neovisni stručnjak-AZO
Jasminka Trzun-HGK
Željko Kolar-Hrvatski sabor
Jelena Zrinski Berger-MINGO
Mario Roboz-MZOIP

SADRŽAJ
1.

Ostvareni financijski rezultati za 2011. i 2012. godinu, procjena rezultata 2013.
godine sa planom za 2014. godinu

2.

Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., procjena 2013., te planirano za 2014. godinu

3.

Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s procjenom ostvarenja u 2013.
godini i planirane veličine u 2014. godini

4.

Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011/12 s procjenom za
2013. godinu, te planirane investicijske aktivnosti u 2014. godini

5.

Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011 – 2013. godina s planom za 2014. godinu

6.

Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i mogude prepreke u njihovoj
realizaciji

7. ZAKLJUČAK

1. Ostvareni financijski rezultati za 2011. i 2012. godinu, procjena rezultata 2013.
godine s planom za 2014. godinu
u 000 Kn

FZOEU

Ostvarenje
Plan 2011.
Indeks
2011.
1

2

3(2/1)

Plan
2012.
4

Procjena
Ostvarenje
Indeks
Indeks
Indeks
Plan 2013. ostvarenja Indeks
Plan 2014.
2012.
2012/11
2013/12
2013.
5

6(5/4)

7(5/2)

8

9

10(9/8) 11(9/5)

12

Prihodi i
primici

1.094.070 1.114.778

101,9 1.263.538 1.122.256

88,8

100,7

1.057.344 1.057.923 100,0

94,3

1.601.395

Rashodi i
izdaci

1.094.070 1.009.247

92,3 1.263.538 1.030.038

81,5

102,1

1.057.344 1.105.965 103,7

107,4

1.601.395

Višak
prihoda iz
prethodne
godine

-

45.974

-

-

151.505

-

329,5

-

243.723

-

160,9

-

Višak/manj
ak ukupno

-

151.505

-

-

243.723

-

160,9

-

195.681*

-

80,3

-

* Viškom prihoda iz 2013. godine podmirit će se dio preuzetih obveza temeljem odluka i sklopljenih ugovora za
projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti koje na dan 31.12.2013. godine iznose cca. 1.700.000.000 Kn
(1.274.000.000 Kn za projekte zaštite okoliša i 426.000.000 Kn za projekte energetske učinkovitosti). Veći dio preuzetih
obveza realizirat će se u narednih 3-5 godina sukladno sklopljenim ugovorima sa korisnicima sredstava nakon
provedenih postupaka javne nabave.

2. Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., procjena 2013., te planirano za 2014.
godinu
u 000 Kn
2011.

2012.

Indeks

Procjena
ostvarenja 2013.

Indeks

Plan 2014.

1

2

3(2/1)

4

5(4/2)

6

Imovina

732.750

833.734

113,8

931.000

111,7

719.000

- nefinancijska imovina

23.948

12.474

52,1

15.000

120,3

19.000

- financijska imovina

708.803

821.260

115,9

916.000

111,5

700.000

Obveze i vlastiti izvori

732.750

833.734

113,8

931.000

111,7

719.000

- obveze

54.501

69.771

128

48.000

68,8

50.000

- vlastiti izvori

678.249

763.963

112,6

883.000

115,6

669.000

FZOEU

3. Kretanje ostvarenih troškova za 2011./2012. godinu s procjenom ostvarenja u 2013.
godini i planirane veličine u 2014. godini
u 000 Kn
FZOEU

Plan
2011.

Ostvarenje
Ostvarenje
Indeks
Indeks Plan 2012.
Indeks
2011.
2012.
2012/11

Plan
2013.

Procjena
Indeks
ostvarenja Indeks
2013/12
2013.
9
10(9/8) 11(9/5)

Plan
2014.

1

2

3(2/1)

4

5

6(5/4)

7(5/2)

8

Administracija i
upravljanje

48.032

62.318

129,7

90.667

80.602

88,9

129,3

59.003

202.101

342,5

250,7

79.326

- rashodi

48.032

37.318

77,7

50.088

40.602

81,1

108,8

59.003

52.437

88,9

129,1

79.326

25.000

-

40.579

40.000

98,6

160,0

0

149.664

-

374,2

0

194.492

72,1

356.080

182.163

51,2

93,7

221.282

195.211

88,2

107,2

650.828

- izdaci
(trezorski zapisi,
0
oročavanje)
Programi i
projekti zaštite 269.800
okoliša

12

Programi i
projekti
energetske
učinkovitosti

118.250

59.587

50,4

116.434

75.838

65,1

127,3

83.419

71.622

85,9

94,4

201.194

Gospodarenje
posebnim
kategorijama
otpada

657.988

692.850

105,3

700.357

691.435

98,7

99,8

693.640

637.031

91,8

92,1

670.048

81,5

102,1 1.057.344 1.105.965

104,6

107,4

1.601.396

UKUPNO

1.094.070 1.009.247

92,2

1.263.538 1.030.038

4. Struktura investicija (plan/ostvarenja) u osnovna sredstva 2011/12 s procjenom za
2013. godinu, te planirane investicijske aktivnosti u 2014. godini
u 000 Kn
FZOEU

Plan
Realizacija
investicija investicija Indeks
2011.
2011.
1
2
3(2/1)

Izgradnja
CGO-a

Projekti zaštite
144.500
okoliša
EU
0
sredstva
Lokalna
0
sredstva
Projekti energetske
83.400
učinkovitosti
UKUPNO
227.900

FZOEU

Plan
investicija
2012.
4

Realizacija
investicija
2012.
5

6(5/4)

Plan
investicija
2013.
7

Realizacija
investicija
2013.
8

Indeks

9(8/7)

Plan
investicija
2014.
10

Indeks

125.395

86,8

205.767

81.346

39,5

136.251

118.914

87,3

476.554

30.028

-

51.045

15.648

30,7

71.574

56.085

78,4

256.902

22.246

-

76.528

7.458

9,7

10.850

6.075

56

79.830

35.210

42,2

79.026

59.188

74,9

67.933

57.826

85,1

105.655

160.605

70,5

284.793

140.534

49,3

204.184

176.740

86,6

582.209

Ostali
Ostali
programi i Realizacija Indeks
Realizacija
programi i
projekti
2011.
2012.
projekti 2012.
2011.

Indeks

Ostali
Realizacija
programi i
2013.
projekti 2013.

Indeks

Ostali
programi i
projekti
2014.

Projekti zaštite
okoliša

125.300

69.097

55,1

150.313

100.817

67,1

85.031

76.297

89,7

174.274

Projekti energetske
učinkovitosti

34.850

24.377

69,9

37.408

16.650

44,5

15.486

13.796

89,1

95.539

UKUPNO

160.150

93.474

58,4

187.721

117.467

62,6

100.517

90.093

89,6

269.813

SVEUKUPNO

388.050

254.079

65,5

472.514

258.001

54,6

304.701

266.833

87,6

852.022

U strukturu investicija su uključeni programi i projekti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti koje Fond sufinancira i koji su
prijavljeni u Registar investicija, a to su: sanacije odlagališta komunalnog otpada, izgradnja CGO-a, sanacije odlagališta opasnog
otpada, program energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradarstvu, program energetske učinkovitosti u
javnom sektoru i industriji i program korištenja obnovljivih izvora energije, kao i ostali programi i projekti iz djelokruga rada Fonda
prikazani u drugoj tablici.

5. Plade i broj zaposlenih u razdoblju 2011 – 2013. godina s planom za 2014. godinu

u 000 Kn
FZOEU

2011.

2012.

2013.

2014.

Plade – ukupno

18.287

21.734

24.701

30.000

Prosječna neto plada (na
bazi sati rada)

7,6

7,3

7,0

7,0

Najviša neto plada

17,2

17,8

17,8

16,9

Najniža neto plada

2,7

3,2

3,3

3,4

2011.

2012.

2013.

2014.

Broj zaposlenih na dan
31.12.

169

176

231

237*

- neodređeno

142

152

195

197

- određeno

27

24

36

40

FZOEU

* Procjena

6. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i mogude prepreke u njihovoj
realizaciji
PLANIRANA
NAZIV
SREDSTVA 2014.
PROGRAMA
(u 000 Kn)

OPDI CILJ

POSEBNI CILJ
Sanacija i zatvaranje postojedih odlagališta otpada.
Poticanje selektivnog prikupljanja otpada na mjestu nastanka otpada,
povedanje korištenja vrijednih svojstava otpada i smanjenje korisnog otpada
na odlagalištima otpada.
Uspostava cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom u Republici
Hrvatskoj u skladu s politikom zaštite okoliša Vlade Republike Hrvatske kojoj
je cilj promicati održivi razvoj i štititi okoliš za sadašnje i budude naraštaje
kroz izgradnju nacionalne mreže centara za gospodarenje otpadom (CGO-a).
Poticanje postepenog povedanja korištenja vrijednih sirovina iz otpada na
način da se posebne kategorije otpada odvojeno prikupljaju radi obrade i
ponovnog korištenja.

Zaštita okoliša

650.828

Zaštita okoliša i djelotvorno
Ostvarenje ciljeva Nacionalnog plana djelovanja na okoliš za sve sastavnice
upravljanje otpadom
okoliša.
Sprječavanje onečišdenja vode, mora, zraka i tla.
Zaštita i očuvanje prirode Republike Hrvatske, njene bioraznolikosti i
ekološke mreže.
Zaštita okoliša i prirode u ruralnim prostorima Republike Hrvatske uz održivi
razvoj ekološkog turizma i gospodarstva.
Edukacija o zaštiti okoliša, prirode i održivom razvitku.
Uspostava informatičkog sustava za pradenje stanja okoliša.
Najvedi projekti: Izgradnja CGO Marišdina, CGO Kaštijun, izgradnja
pretovarnih stanica, sanacija lokacije opasnog otpada Lemid brdo, sanacija
lokacije onečišdene obrađenom troskom u Dugom ratu i sanacija
odlagališta komunalnog otpada.

6. Plan predstavljanja najvedih projekata u 2014. godini i mogude prepreke u njihovoj
realizaciji
PLANIRANA
NAZIV
SREDSTVA 2014.
PROGRAMA
(u 000 Kn)

OPDI CILJ

POSEBNI CILJ
Povedanje energetske učinkovitosti u svim sektorima neposredne potrošnje energije:
zgradarstvo (stambene, javne i komercijalne zgrade), industrija, promet.
Povedanje korištenja obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj.

Energetska
učinkovitost

201.194

Gospodarenje
posebnim
kategorijama
otpada

670.048

Prihodi Fonda

1.391.196

Energetska
učinkovitost i
korištenje
obnovljivih izvora
energije

Promocija i edukacija u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora
energije u Republici Hrvatskoj.

Ostvarenje nacionalnih strateških ciljeva i obveza preuzetih u okviru energetske politike EU:
-smanjenje neposredne potrošnje energije za 9% do 2016. godine
-smanjenje ukupne potrošnje energije za 20% do 2020. godine
-smanjenje emisije štetnih plinova za 20% do 2020. godine
-ostvarenje nacionalnog cilja 20% korištenja obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj
potrošnji energije u 2020. godini
-vođenje podataka o uštedama (energetskim, emisijskim i novčanim) postignutim
sufinanciranjem Fonda
Najvedi projekti: poticanje održive gradnje, provedba nacionalnih energetskih programa,
program obnove javnih zgrada i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije.
Povedanje stupnja iskorištenja korisnih svojstava (materijalnih i energijskih) svih posebnih
Organiziranje i kategorija otpada, smanjivanje i eliminacija svih vrsta posebnih kategorija otpada koji se
financiranje odlažu na odlagališta komunalnog otpada, zaštita okoliša i zdravlja ljudi, poticati svijest o
važnosti odvojenog skupljanja, obrade i oporabe/recikliranja svih vrsta posebnih kategorija
sustava
gospodarenja PKO otpada kao korisnog otpada i eliminiranje nekontrolirano odbacivanje svih vrsta posebnih
kategorija otpada u okoliš radi sprečavanja trajnog zagađivanja tla i voda.
Prikupljanje izvanproračunskih prihoda po principu „onečišdivač plada“ sukladno važedim
Naplata prihoda zakonima i podzakonskim aktima i identifikacija novih obveznika pladanja naknada.

7. ZAKLJUČAK
Stalna skrb o zaštiti okoliša, povećanju energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih
izvora energije jedna je od temeljnih komponenti održivog gospodarskog razvoja Republike

Hrvatske i održivog korištenja prirodnih dobara.
Zbog postizanja zacrtanih ciljeva u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti,
nužno je završiti započete projekte i nastaviti s intenzivnim ulaganjima u nove projekte.
U 2014. godini Fond će poticati projekte koji doprinose ostvarivanju ciljeva Fonda, a
sukladni su Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2013. - 2015. godine.