You are on page 1of 12

GOSPODARSKI TRENDOVI

2013/2014
prof.dr.sc. Branko Grid,
potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
Kalendarski prilagoen indeks obujma industrijske
proizvodnje u prva tri mjeseca 2014. godine je u odnosu na
2013. godinu zabiljeio slijedede stope rasta:
2,2% u sijenju
1,6% u veljai
0,7% u oujku

TRGOVINA NA MALO
Realni promet od trgovine na malo je u prva tri mjeseca
2014., u odnosu na isto razdoblje 2013. godine zabiljeio
slijedede kalendarski prilagoene stope rasta:
0,1% u sijenju 2014.
0,0% u veljai 2014.
1,3% u oujku 2014.*

*prvi rezultati

ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM


U prva 3 mjeseca 2014. u usporedbi sa istim razdobljem
2013. pokazatelji robne razmjene s inozemstvom zabiljeili
su slijededa kretanja*:
Ukupni izvoz je porastao za 1,2 milijarde kuna ili 7,87%
Ukupan uvoz je povedan za 516 milijuna kuna ili 1,8%
Pokrivenost uvoza izvozom porasla je s 55,6% na 59,0%.

*prvi rezultati

BROJ NEZAPOSLENIH OSOBA


U travnju 2014. godine pri Hrvatskom zavodu za
zapoljavanje bilo je registrirano 354.449 osoba, to je za
1149 osoba (ili 0,3% manje) od travnja 2013. godine kada
je na Zavodu bilo registrirano 355.598 osoba.
Stopa registrirane nezaposlenosti za travanj objavljuje se
22.5.2014.
Trenutani broj nezaposlenih 12.05.2014. 347.800
Broj slobodnih radnih mjesta - 7507

JAVNE FINANCIJE
01.-03.
2013.
25.022

01.-03.
2014.
25.116

Indeks
100,4

24.954
14.121

24.991
13.991

100,1
99,1

430
1.422
9.451
1.976
399
443
8.938
131
1.763
607

441
1.651
8.734
2.602
120
443
9.033
190
1.778
772

102,7
116,1
92,4
131,6
30,1
99,9
101,1
144,8
100,8
127,2

1.010
147

825
181

81,7
123,3

68

125

183,4

UKUPNI RASHODI

31.097

32.358

104,1

Rashodi poslovanja
rashodi za zaposlene
materijalni rashodi
financijski rashodi
subvencije
pomoi

30.824
5.447
1.775
2.968
2.109
1.186

31.943
5.344
1.644
3.169
1.910
2.638

103,6
98,1
92,6
106,8
90,6
222,5

16.227
1.112

15.929
1.308

98,2
117,7

273

415

152,3

Dravni proraun (mil. HRK)

Prihodi dravnog prorauna u


prvom kvartalu su porasli za 0,4%
(94 milijuna kuna), dok su
istovremeno rashodi porasli za
4,1% (1,1 milijardu kuna).
Najvede povedanje ostvareno je
na
tekudim
i
kapitalnim
pomodima (+1,5 milijarde kuna)
pomodi su povedane iskljuivo
zbog brih isplata gospodarstvu
(poljoprivredi, brodogradnji)

UKUPNI PRIHODI
Prihodi poslovanja
Porezni prihodi
Od ega:
dohodak
dobit
PDV
troarine
carine
ostalo
Doprinosi
Pomoi
Ostali prihodi
prihodi od imovine
prih. admin. i upr. pristojbi
ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

naknade graanima i kuanstvima


ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

CEIZ indeks
Rast CEIZ indeksa zabiljeen u prva dva mjeseca 2014.
nastavio se i u oujku.
Analitiari ekonomskog instituta zakljuuju: S obzirom na
kretanje indeksa u prva tri mjeseca ove godine moemo
zakljuiti da je hrvatsko gospodarstvo u prvom tromjeseju
2014. zabiljeilo intenziviranje ekonomske aktivnosti u odnosu
na zadnje tromjeseje 2013. Stoga pozitivno kretanje CEIZ
indeksa upuduje na to da bi tromjesena stopa promjene
desezoniranog BDP-a u prvom tromjeseju ove godine mogla
biti pozitivna.

Analiza poslovanja 2013 (Broj poduzetnika 101.191)


Prihodi u 2013 povedani za 10,4 mlrd. Kn, tj.sa 602 mld Kn
(2012) na 612,4 mld Kn (2013).
Najvede povedanje sektor energetike (preko 4 mlrd. Kn) i
sektor turizma (preko 1,5 mlrd. Kn)
Ukupan broj zaposlenih (na temelju sati rada) takoer
porastao sa 808.693 (2012) na 830.928 (2013), tj povedanje za
22.235.
Povedanje temeljnog kapitala drutava u 2013. godini koji je
povedan za 4,1% ili 12,5 mld Kn. Ukupna kapitaliziranost
poduzeda u RH iznosi 34,5%.

Analiza poslovanja 2013. (2)


Iako su mali poduzetnici najvie povedali svoj temeljni kapital
u 2013. godini (7,8 mlrd. Kn), njihova kapitaliziranost, odnosno
udio vlastitog kapitala u financiranju poslovanja iznosi jo
uvijek niskih 19 %. kapitaliziranost srednjih poduzea iznosi
31,8 %, velikih 46 %.
Poveane su i investicije u novu dugotrajnu imovinu za 14%
ili za 4,6 mld Kn, tj. sa 32,9 mld Kn (2012) na 37,5 mld Kn
(2013). Investicijama su najvie pridonijeli mali poduzetnici
koji su svoje investicije povedali za 29%, tj za 2,8 mld Kn na
12,6 mld Kn.

Analiza poslovanja 2013. (3)


Investicije u novu dugotrajnu imovinu
Mali poduzetnici
Srednji poduzetnici

2012
2013
Poveanje %
9.734.268.604 12.559.507.829
29%
4.788.721.661 4.892.511.314
2%

Veliki poduzetnici

18.356.440.945 20.037.456.786

Ukupno investicije u novu dugotrajnu imovinu

32.879.431.210 37.489.475.929

9%
14%

Ukupna zaduenost svih poduzetnika prema bankama i


drugim financijskim institucijama u 2013. godini iznosi 226,8
mlrd. Kn to je 21% od ukupnih izvora financiranja.
Najvede zaduenost je u graevinarstvu.

Graevinski sektor nekretnine!


Na graevinski sektor otpada 30 % svih dugova prema bankama,
odnosno 69,1 mld Kn
Ukoliko se graevinskom sektoru doda i drutva za poslovanje s
nekretninama zaduenost se penje na visokih 87,5 mld Kn ili ak
39% cjelokupne zaduenosti privrede u 2013.
Zaduenost u graevinarstvu je premaila prihode toga sektora tako
da omjer iznosi visokih 167 % (prihodi 41,4 mld Kn, zaduenost 69,1
mld Kn). Prije krize 2008 godine zaduenost tog sektora iznosila je
50% prihoda (prihodi 72,5 mld Kn, zaduenost 33 mld Kn).
Za usporedbu sva poduzeda iz trgovine i preraivake industrije
zajedno imaju obveze prema bankama od 65 mlrd. Kn u 2013.

Tablini pregled kljunih indikatora:

Broj zaposlenih
Ukupan prihod
Ukupna imovina
Dobit/gubitak
Ukupni kapital i reverve
Temeljni (upisani) kapital
Dugorone obveze prema bankama
Kratkorone obveze prema bankama
Investicije

2012
808.693
602.010.102.119
1.043.655.831.411
2.776.721.111
359.255.551.345
302.224.269.092
154.001.806.805
67.654.690.818
32.879.431.210

2013
830.928
612.440.964.651
1.066.381.409.644
3.529.492.017
367.652.531.586
314.711.468.408
157.751.480.343
69.037.504.590
37.489.475.929

Razlika
22.235
10.430.862.532
22.725.578.233
752.770.906
8.396.980.241
12.487.199.316
3.749.673.538
1.382.813.772
4.610.044.719

Svi pokazatelji ukazuju na pozitivne promjene osim razine


zaduenosti poduzeda!