GOSPODARSKI TRENDOVI

2013/2014
prof.dr.sc. Branko Grčid,
potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
Kalendarski prilagođen indeks obujma industrijske
proizvodnje u prva tri mjeseca 2014. godine je u odnosu na
2013. godinu zabilježio slijedede stope rasta:
• 2,2% u siječnju
• 1,6% u veljači
• 0,7% u ožujku

TRGOVINA NA MALO
Realni promet od trgovine na malo je u prva tri mjeseca
2014., u odnosu na isto razdoblje 2013. godine zabilježio
slijedede kalendarski prilagođene stope rasta:
• 0,1% u siječnju 2014.
• 0,0% u veljači 2014.
• 1,3% u ožujku 2014.*

*prvi rezultati

ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM
U prva 3 mjeseca 2014. u usporedbi sa istim razdobljem
2013. pokazatelji robne razmjene s inozemstvom zabilježili
su slijededa kretanja*:
• Ukupni izvoz je porastao za 1,2 milijarde kuna ili 7,87%
• Ukupan uvoz je povedan za 516 milijuna kuna ili 1,8%
• Pokrivenost uvoza izvozom porasla je s 55,6% na 59,0%.

*prvi rezultati

BROJ NEZAPOSLENIH OSOBA
• U travnju 2014. godine pri Hrvatskom zavodu za
zapošljavanje bilo je registrirano 354.449 osoba, što je za
1149 osoba (ili 0,3% manje) od travnja 2013. godine kada
je na Zavodu bilo registrirano 355.598 osoba.
• Stopa registrirane nezaposlenosti za travanj objavljuje se
22.5.2014.
• Trenutačni broj nezaposlenih 12.05.2014. – 347.800
• Broj slobodnih radnih mjesta - 7507

JAVNE FINANCIJE
01.-03.
2013.
25.022

01.-03.
2014.
25.116

Indeks
100,4

24.954
14.121

24.991
13.991

100,1
99,1

430
1.422
9.451
1.976
399
443
8.938
131
1.763
607

441
1.651
8.734
2.602
120
443
9.033
190
1.778
772

102,7
116,1
92,4
131,6
30,1
99,9
101,1
144,8
100,8
127,2

1.010
147

825
181

81,7
123,3

68

125

183,4

UKUPNI RASHODI

31.097

32.358

104,1

Rashodi poslovanja
rashodi za zaposlene
materijalni rashodi
financijski rashodi
subvencije
pomoći

30.824
5.447
1.775
2.968
2.109
1.186

31.943
5.344
1.644
3.169
1.910
2.638

103,6
98,1
92,6
106,8
90,6
222,5

16.227
1.112

15.929
1.308

98,2
117,7

273

415

152,3

Državni proračun (mil. HRK)

Prihodi državnog proračuna u
prvom kvartalu su porasli za 0,4%
(94 milijuna kuna), dok su
istovremeno rashodi porasli za
4,1% (1,1 milijardu kuna).
Najvede povedanje ostvareno je
na
tekudim
i
kapitalnim
pomodima (+1,5 milijarde kuna)
– pomodi su povedane isključivo
zbog bržih isplata gospodarstvu
(poljoprivredi, brodogradnji…)

UKUPNI PRIHODI
Prihodi poslovanja
Porezni prihodi
Od čega:
dohodak
dobit
PDV
trošarine
carine
ostalo
Doprinosi
Pomoći
Ostali prihodi
prihodi od imovine
prih. admin. i upr. pristojbi
ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

naknade građanima i kućanstvima
ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

CEIZ indeks
• Rast CEIZ indeksa zabilježen u prva dva mjeseca 2014.
nastavio se i u ožujku.
• Analitičari ekonomskog instituta zaključuju: „S obzirom na
kretanje indeksa u prva tri mjeseca ove godine možemo
zaključiti da je hrvatsko gospodarstvo u prvom tromjesečju
2014. zabilježilo intenziviranje ekonomske aktivnosti u odnosu
na zadnje tromjesečje 2013. Stoga pozitivno kretanje CEIZ
indeksa upuduje na to da bi tromjesečna stopa promjene
desezoniranog BDP-a u prvom tromjesečju ove godine mogla
biti pozitivna.”

Analiza poslovanja 2013 (Broj poduzetnika 101.191)
• Prihodi u 2013 povedani za 10,4 mlrd. Kn, tj.sa 602 mld Kn
(2012) na 612,4 mld Kn (2013).
• Najvede povedanje sektor energetike (preko 4 mlrd. Kn) i
sektor turizma (preko 1,5 mlrd. Kn)
• Ukupan broj zaposlenih (na temelju sati rada) također
porastao sa 808.693 (2012) na 830.928 (2013), tj povedanje za
22.235.
• Povedanje temeljnog kapitala društava u 2013. godini koji je
povedan za 4,1% ili 12,5 mld Kn. Ukupna kapitaliziranost
poduzeda u RH iznosi 34,5%.

Analiza poslovanja 2013. (2)
• Iako su mali poduzetnici najviše povedali svoj temeljni kapital
u 2013. godini (7,8 mlrd. Kn), njihova kapitaliziranost, odnosno
udio vlastitog kapitala u financiranju poslovanja iznosi još
uvijek niskih 19 %. kapitaliziranost srednjih poduzeća iznosi
31,8 %, velikih 46 %.
• Povećane su i investicije u novu dugotrajnu imovinu za 14%
ili za 4,6 mld Kn, tj. sa 32,9 mld Kn (2012) na 37,5 mld Kn
(2013). Investicijama su najviše pridonijeli mali poduzetnici
koji su svoje investicije povedali za 29%, tj za 2,8 mld Kn na
12,6 mld Kn.

Analiza poslovanja 2013. (3)
Investicije u novu dugotrajnu imovinu
Mali poduzetnici
Srednji poduzetnici

2012
2013
Povećanje %
9.734.268.604 12.559.507.829
29%
4.788.721.661 4.892.511.314
2%

Veliki poduzetnici

18.356.440.945 20.037.456.786

Ukupno investicije u novu dugotrajnu imovinu

32.879.431.210 37.489.475.929

9%
14%

• Ukupna zaduženost svih poduzetnika prema bankama i
drugim financijskim institucijama u 2013. godini iznosi 226,8
mlrd. Kn što je 21% od ukupnih izvora financiranja.
• Najvede zaduženost je u građevinarstvu.

Građevinski sektor – nekretnine!
• Na građevinski sektor otpada 30 % svih dugova prema bankama,
odnosno 69,1 mld Kn
• Ukoliko se građevinskom sektoru doda i društva za poslovanje s
nekretninama zaduženost se penje na visokih 87,5 mld Kn ili čak
39% cjelokupne zaduženosti privrede u 2013.
• Zaduženost u građevinarstvu je premašila prihode toga sektora tako
da omjer iznosi visokih 167 % (prihodi 41,4 mld Kn, zaduženost 69,1
mld Kn). Prije krize 2008 godine zaduženost tog sektora iznosila je
50% prihoda (prihodi 72,5 mld Kn, zaduženost 33 mld Kn).
• Za usporedbu sva poduzeda iz trgovine i prerađivačke industrije
zajedno imaju obveze prema bankama od 65 mlrd. Kn u 2013.

Tablični pregled ključnih indikatora:

Broj zaposlenih
Ukupan prihod
Ukupna imovina
Dobit/gubitak
Ukupni kapital i reverve
Temeljni (upisani) kapital
Dugoročne obveze prema bankama
Kratkoročne obveze prema bankama
Investicije

2012
808.693
602.010.102.119
1.043.655.831.411
2.776.721.111
359.255.551.345
302.224.269.092
154.001.806.805
67.654.690.818
32.879.431.210

2013
830.928
612.440.964.651
1.066.381.409.644
3.529.492.017
367.652.531.586
314.711.468.408
157.751.480.343
69.037.504.590
37.489.475.929

Razlika
22.235
10.430.862.532
22.725.578.233
752.770.906
8.396.980.241
12.487.199.316
3.749.673.538
1.382.813.772
4.610.044.719

• Svi pokazatelji ukazuju na pozitivne promjene osim razine
zaduženosti poduzeda!