Smart Government

01
e-Građani
Projekt se usredotočuje na
reformu javne uprave kako bi
postala otvorena i dostupna
građanima. Sustav je omogućio internetsku komunikaciju
građana s javnom upravom.
Građani se registriraju samo
jedanput i ulaze u virtualni svijet javne uprave koja na jednome mjestu pruža svoje usluge.
Mogu prijaviti e-osobnom iskaznicom eOI, ePass-om, mTokenom te drugim pristupnim
podacima kao što su pristupni
podaci za e-banking poslovnih
banaka.

03
Fiskalizacija
Fiskalizacija je skup mjera koji
omogućuje uspostavu učinkovita nadzora evidentiranja prometa gotovinom radi suzbijanja
sive ekonomije i utaje poreza.
Godišnja šteta za državni proračun zbog neizdavanja računa
ili ponovnog ispisivanja već
izdanih računa dosezala je do
čak milijardu kuna. Projekt je
vrlo uspješan, o čemu svjedoči
povećanje oporezivih isporuka
obveznika fiskalizacije, odnosno
fizičkih i pravnih osoba. Usporedimo li 2012. godinu s 2013.
ili 2014., u nekim djelatnostima
vidljivo je povećanje isporuka
veće i od četrdeset posto.

4 SPECIJAL

13

AKTUALNIH
PROGRAMA
VLADINI PROJEKTI
ZA PAMETNIJE
UPRAVLJANJE

04
COP – centralni obračun
plaće
Ovim projektom Vlada je uspostavila nadzor nad zaposlenima
u javnom sektoru i nad načinom
isplate plaća. Sustav raspolaže
podacima o 250.000 zaposlenih u 2200 institucija u javnom
sektoru, njihovoj kvalifikacijskoj
strukturi te svim podacima potrebnim za upravljanje ljudskim
potencijalima i isplatu plaća.
COP daje pregled isplaćenih
plaća za svakoga zaposlenog te
broj i vrstu radnih sati, što Vladi
omogućuje upravljanje sustavom isplate plaća te simulaciju
troškova pri modeliranju novih
modela isplate plaća.

05

02
e-Upisi
Učenici putem Nacionalnog informacijskog sustava za online
prijave i upise u srednje škole
(upisi.hr) prijavljuju željene
obrazovne programe, prate bodovno stanje i upisuju se u srednju školu. Informatizacijom tog
procesa dobiveno je središnje
mjesto za online prijave i upise
u sve srednje škole. Rezultat je
jednostavan, transparentan i
brz online upis u željenu školu
bez nepotrebnih administrativnih poslova, kako za učenike i
roditelje tako i za školu, a Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta osigurana je točna
evidencija o upisanim učenicima
i njihovu uspjehu.

06

J
OPPD

Portal otvorenih podataka

JOPPD zamijenio je šest različitih formulara, ubrzao je i
olakšao izvještavanje o primicima.

U ožujku ove godine objavljen
je Portal otvorenih podataka
RH, podatkovni čvor koji služi
za prikupljanje, kategorizaciju i
distribuciju otvorenih podataka
javnog sektora. Otvoreni podaci jesu podaci koje stvaraju
tijela javne vlasti, a čijom se
uporabom u komercijalne i/
ili nekomercijalne svrhe može
stvoriti dodana vrijednost ili
ekonomska korist. Važno je
naglasiti i da takvi podaci ne
sadržavaju osobne podatke.

Smart Government

07
Informatizacija sustava
socijalne skrbi
Informatizacijom sustava socijalne skrbi, odnosno osamdeset
centara za socijalnu skrb, stvorena je jedinstvena nacionalna
baza podataka više od 300.000
korisnika sustava socijalne skrbi. Digitalizacija je ubrzala rad
djelatnika u sustavu socijalne
skrbi, smanjila administriranje
te unaprijedila radne procese
uvođenjem novih alata u rad
socijalnih radnika kao što su
Registar posvojitelja, Registar
djece s ispunjenim pretpostavkama za posvojenje, Registar
zasnovanih posvojenja, Registar udomiteljskih obitelji i
smještenih korisnika.

11

08
eDozvola
Informacijski sustav namijenjen je izdavanju jedinstvenog
akta za gradnju - eDozvola.
Sustav je implementiran na
razini Republike Hrvatske i primjenjuje se u svim županijama,
velikim gradovima i gradovima
sjedištima županija koji obavljaju poslove izdavanja akata za
gradnju. Osnovni cilj centraliziranog sustava je podizanje
razine kvalitete usluga vođenja
upravnih i neupravnih postupaka kroz jednostavnu i brzu
informatizaciju i automatizaciju
procedure. Sustav, u bilo kojem
trenutku, omogućuje uvid u
vlastiti predmet i njegov trenutačni status.

09
O
bjedinjavanje svjetlovodne infrastrukture trgovačkih društava u većinskom vlasništvu RH
Cilj je projekta objedinjavanje i
kvalitetnije upravljanje viškovima svjetlovodne infrastrukture
trgovačkih društava u većinskom vlasništvu RH. Objedinjena svjetlovodna infrastruktura
jezgreni je dio mreže duge 8000
kilometara. Ovaj projekt usmjeren je na davanje EK infrastrukture i usluga na uporabu svim
operatorima pod jednakim uvjetima, prema načelu 'otvorenog
pristupa mreži', čime se znatno
olakšavaju i ubrzavaju ulaganja
u daljnji razvoj infrastrukture
širokopojasnog pristupa.

12

E-prijava i e-radna knjižica

E-naručivanje u zdravstvu

E-radna knjižica jest usluga
koja građanima olakšava pristup podacima o radnom stažu
i bivšim poslodavcima. Svi su
podaci u samo nekoliko 'klikova' mišem dostupni iz udobnosti vlastitog doma.
E-prijava omogućava poslodavcima da elektronički obave sve
prijave, odjave i promjene koje
se odnose na mirovinsko osiguranje i poslovanje obveznika
doprinosa. Prijava na zdravstveno osiguranje obavlja se
automatski i nema potrebe za
odlaskom na šalter.

Cilj projekta jest omogućiti osiguranicima kvalitetniju i brže
dostupnu sekundarnu zdravstvenu zaštitu.
Umjesto odlaska u zdravstvenu
ustanovu projektom je omogućeno da pacijent pri posjetu
svom liječniku primarne zdravstvene zaštite odmah dobije
termin za postupak na koji ga
liječnik upućuje u sekundarnu
zdravstvenu zaštitu.

10
eSpis
Riječ je o automatiziranom
sustavu na nacionalnoj razini
za suvremeno upravljanje sudskim spisima i radom sudova.
Prati status predmeta na općinskim, županijskim i trgovačkim
sudovima, kretanje predmeta,
rješavatelje, sudionike i druge
važne podatke o predmetima,
omogućava praćenje detaljnih
statistika o radu sudova, sadrži
odluke, zapisnike i dopise sudova. Omogućava elektroničku
razmjenu podataka s drugim
sustavima i javni pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima na portalima e-Predmet i e-Oglasna ploča.

13
Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi i uspostava
Centra dijeljenih usluga

Javna uprava koja bi bila
na usluzi građanima,
poslovnim i znanstvenim
subjektima upotrebom
inovativnih e-rješenja
i usluga 24/7 više je od
vizije. Već je oživjela

Rješava ključne probleme u informatizaciji države. Prvi je koordinacija razvoja državne informacijske
infrastrukture tako da postane jedinstveni sustav za pružanje usluga
građanima i poslovnim subjektima,
zbog čega je uveden javni registar
za koordinaciju ICT projekata
ProDII. Predviđena je i industrijalizacija državne informacijske
infrastrukture. Za koordinaciju uporabe podataka razvijen je i uveden
Metaregistar. Zakon utvrđuje i obveznost uključivanja svih e-usluga
javne uprave u sustav e-Građani kao
jedinstvene kontaktne točke u virtualnom svijetu.

SPECIJAL 5