You are on page 1of 2

Smart Government

01
e-Graani
Projekt se usredotouje na
reformu javne uprave kako bi
postala otvorena i dostupna
graanima. Sustav je omoguio internetsku komunikaciju
graana s javnom upravom.
Graani se registriraju samo
jedanput i ulaze u virtualni svijet javne uprave koja na jednome mjestu prua svoje usluge.
Mogu prijaviti e-osobnom iskaznicom eOI, ePass-om, mTokenom te drugim pristupnim
podacima kao to su pristupni
podaci za e-banking poslovnih
banaka.

03
Fiskalizacija
Fiskalizacija je skup mjera koji
omoguuje uspostavu uinkovita nadzora evidentiranja prometa gotovinom radi suzbijanja
sive ekonomije i utaje poreza.
Godinja teta za dravni proraun zbog neizdavanja rauna
ili ponovnog ispisivanja ve
izdanih rauna dosezala je do
ak milijardu kuna. Projekt je
vrlo uspjean, o emu svjedoi
poveanje oporezivih isporuka
obveznika fiskalizacije, odnosno
fizikih i pravnih osoba. Usporedimo li 2012. godinu s 2013.
ili 2014., u nekim djelatnostima
vidljivo je poveanje isporuka
vee i od etrdeset posto.

4 SPECIJAL

13

AKTUALNIH
PROGRAMA
VLADINI PROJEKTI
ZA PAMETNIJE
UPRAVLJANJE

04
COP centralni obraun
plae
Ovim projektom Vlada je uspostavila nadzor nad zaposlenima
u javnom sektoru i nad nainom
isplate plaa. Sustav raspolae
podacima o 250.000 zaposlenih u 2200 institucija u javnom
sektoru, njihovoj kvalifikacijskoj
strukturi te svim podacima potrebnim za upravljanje ljudskim
potencijalima i isplatu plaa.
COP daje pregled isplaenih
plaa za svakoga zaposlenog te
broj i vrstu radnih sati, to Vladi
omoguuje upravljanje sustavom isplate plaa te simulaciju
trokova pri modeliranju novih
modela isplate plaa.

05

02
e-Upisi
Uenici putem Nacionalnog informacijskog sustava za online
prijave i upise u srednje kole
(upisi.hr) prijavljuju eljene
obrazovne programe, prate bodovno stanje i upisuju se u srednju kolu. Informatizacijom tog
procesa dobiveno je sredinje
mjesto za online prijave i upise
u sve srednje kole. Rezultat je
jednostavan, transparentan i
brz online upis u eljenu kolu
bez nepotrebnih administrativnih poslova, kako za uenike i
roditelje tako i za kolu, a Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta osigurana je tona
evidencija o upisanim uenicima
i njihovu uspjehu.

06

J
OPPD

Portal otvorenih podataka

JOPPD zamijenio je est razliitih formulara, ubrzao je i


olakao izvjetavanje o primicima.

U oujku ove godine objavljen


je Portal otvorenih podataka
RH, podatkovni vor koji slui
za prikupljanje, kategorizaciju i
distribuciju otvorenih podataka
javnog sektora. Otvoreni podaci jesu podaci koje stvaraju
tijela javne vlasti, a ijom se
uporabom u komercijalne i/
ili nekomercijalne svrhe moe
stvoriti dodana vrijednost ili
ekonomska korist. Vano je
naglasiti i da takvi podaci ne
sadravaju osobne podatke.

Smart Government

07
Informatizacija sustava
socijalne skrbi
Informatizacijom sustava socijalne skrbi, odnosno osamdeset
centara za socijalnu skrb, stvorena je jedinstvena nacionalna
baza podataka vie od 300.000
korisnika sustava socijalne skrbi. Digitalizacija je ubrzala rad
djelatnika u sustavu socijalne
skrbi, smanjila administriranje
te unaprijedila radne procese
uvoenjem novih alata u rad
socijalnih radnika kao to su
Registar posvojitelja, Registar
djece s ispunjenim pretpostavkama za posvojenje, Registar
zasnovanih posvojenja, Registar udomiteljskih obitelji i
smjetenih korisnika.

11

08
eDozvola
Informacijski sustav namijenjen je izdavanju jedinstvenog
akta za gradnju - eDozvola.
Sustav je implementiran na
razini Republike Hrvatske i primjenjuje se u svim upanijama,
velikim gradovima i gradovima
sjeditima upanija koji obavljaju poslove izdavanja akata za
gradnju. Osnovni cilj centraliziranog sustava je podizanje
razine kvalitete usluga voenja
upravnih i neupravnih postupaka kroz jednostavnu i brzu
informatizaciju i automatizaciju
procedure. Sustav, u bilo kojem
trenutku, omoguuje uvid u
vlastiti predmet i njegov trenutani status.

09
O
bjedinjavanje svjetlovodne infrastrukture trgovakih drutava u veinskom vlasnitvu RH
Cilj je projekta objedinjavanje i
kvalitetnije upravljanje vikovima svjetlovodne infrastrukture
trgovakih drutava u veinskom vlasnitvu RH. Objedinjena svjetlovodna infrastruktura
jezgreni je dio mree duge 8000
kilometara. Ovaj projekt usmjeren je na davanje EK infrastrukture i usluga na uporabu svim
operatorima pod jednakim uvjetima, prema naelu 'otvorenog
pristupa mrei', ime se znatno
olakavaju i ubrzavaju ulaganja
u daljnji razvoj infrastrukture
irokopojasnog pristupa.

12

E-prijava i e-radna knjiica

E-naruivanje u zdravstvu

E-radna knjiica jest usluga


koja graanima olakava pristup podacima o radnom stau
i bivim poslodavcima. Svi su
podaci u samo nekoliko 'klikova' miem dostupni iz udobnosti vlastitog doma.
E-prijava omoguava poslodavcima da elektroniki obave sve
prijave, odjave i promjene koje
se odnose na mirovinsko osiguranje i poslovanje obveznika
doprinosa. Prijava na zdravstveno osiguranje obavlja se
automatski i nema potrebe za
odlaskom na alter.

Cilj projekta jest omoguiti osiguranicima kvalitetniju i bre


dostupnu sekundarnu zdravstvenu zatitu.
Umjesto odlaska u zdravstvenu
ustanovu projektom je omogueno da pacijent pri posjetu
svom lijeniku primarne zdravstvene zatite odmah dobije
termin za postupak na koji ga
lijenik upuuje u sekundarnu
zdravstvenu zatitu.

10
eSpis
Rije je o automatiziranom
sustavu na nacionalnoj razini
za suvremeno upravljanje sudskim spisima i radom sudova.
Prati status predmeta na opinskim, upanijskim i trgovakim
sudovima, kretanje predmeta,
rjeavatelje, sudionike i druge
vane podatke o predmetima,
omoguava praenje detaljnih
statistika o radu sudova, sadri
odluke, zapisnike i dopise sudova. Omoguava elektroniku
razmjenu podataka s drugim
sustavima i javni pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima na portalima e-Predmet i e-Oglasna ploa.

13
Zakon o dravnoj informacijskoj infrastrukturi i uspostava
Centra dijeljenih usluga

Javna uprava koja bi bila


na usluzi graanima,
poslovnim i znanstvenim
subjektima upotrebom
inovativnih e-rjeenja
i usluga 24/7 vie je od
vizije. Ve je oivjela

Rjeava kljune probleme u informatizaciji drave. Prvi je koordinacija razvoja dravne informacijske
infrastrukture tako da postane jedinstveni sustav za pruanje usluga
graanima i poslovnim subjektima,
zbog ega je uveden javni registar
za koordinaciju ICT projekata
ProDII. Predviena je i industrijalizacija dravne informacijske
infrastrukture. Za koordinaciju uporabe podataka razvijen je i uveden
Metaregistar. Zakon utvruje i obveznost ukljuivanja svih e-usluga
javne uprave u sustav e-Graani kao
jedinstvene kontaktne toke u virtualnom svijetu.

SPECIJAL 5