You are on page 1of 26

GOSPODARSKI TRENDOVI

s naglaskom na 2014. godinu

prof.dr.sc. Branko Gri,


potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
15,00

10,00

5,00

-5,00

-10,00

-15,00

-20,00

Vlada
predvoena
HDZ-om

lis-14

srp-14

tra-14

sij-14

lis-13

srp-13

tra-13

sij-13

lis-12

srp-12

tra-12

sij-12

lis-11

srp-11

tra-11

sij-11

lis-10

srp-10

tra-10

sij-10

lis-09

srp-09

tra-09

sij-09

lis-08

srp-08

tra-08

sij-08

lis-07

srp-07

tra-07

sij-07

lis-06

srp-06

tra-06

sij-06

0,00

Vlada
predvoena
SDP-om

Izvor: DZS

Kumulativno u 11 mjeseci 2014. industrijska proizvodnja vea je za 1% u


odnosu na prethodnu godinu, prvi put nakon 5 godina recesije i pada!!!

U studenom, industrijska proizvodnja rasla je po stopi od 2,8% na godinjoj razini.

ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM


Ukupan izvoz Republike Hrvatske u razdoblju od sijenja do
listopada 2014., prema privremenim podacima, porastao je za
8,5% dok je uvoz porastao za 4,6% u odnosu na isti period u
2013. godini
Izvoz u zemlje EU u istom razdoblju porastao je 11,4%, a uvoz
iz tih zemalja 7,05%, to su prvi znaajni uinci integracije u EU!
Pokrivenost uvoza izvozom porasla je s 55,2 (2013.) na 58,9%
(listopad 2014.).

srp.14

tra.14

sij.14

lis.13

srp.13

tra.13

5500000

sij.13

6000000

lis.12

srp.12

tra.12

sij.12

lis.11

srp.11

tra.11

sij.11

lis.10

4000000

srp.10

4500000

tra.10

5000000

sij.10

lis.09

srp.09

tra.09

sij.09

Izvoz u 000 kn

IZVOZ
Izvoz (DZS, u 000 kn)

8000000

7500000

7000000

6500000

Vlada
predvoena
SDP-om

Vlada
predvoena
HDZ-om

3500000

3000000

TURIZAM
Dolasci i noenja turista
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000

Dolasci
Noenja

ruj-14

svi-14

sij-14

ruj-13

svi-13

sij-13

ruj-12

svi-12

sij-12

ruj-11

svi-11

sij-11

ruj-10

svi-10

sij-10

ruj-09

svi-09

sij-09

ruj-08

svi-08

sij-08

ruj-07

svi-07

sij-07

ruj-06

svi-06

sij-06

Izvor: DZS

Turizam je najstabilniji sektor u hrvatskom gospodarstvu. Trend


rasta nastavlja se i u 2014., u kojoj je broj dolazaka prema prvim
pokazateljima premaen za 5%, a broj noenja za 2% u odnosu na cijelu
2013. godinu!!!

TRGOVINA NA MALO
Realni promet od trgovine na malo
(g/g, kalendarski prilagoen)
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
-10,0%
-12,0%
-14,0%
lis-14

srp-14

tra-14

sij-14

lis-13

srp-13

tra-13

sij-13

lis-12

srp-12

tra-12

sij-12

lis-11

srp-11

tra-11

sij-11

lis-10

srp-10

tra-10

sij-10

lis-09

srp-09

tra-09

sij-09

lis-08

srp-08

tra-08

sij-08

-16,0%

Izvor: DZS

Realni promet od trgovine na malo jedan od kljunih pokazatelja trenda u


OSOBNOJ POTRONJI u 2014. biljei blagi oporavak rast na godinjoj
razini u 9 od 11 mjeseci 2014. (prema DZS, kalendarski prilagoene stope)!

INDEKSI POUZDANJA I OEKIVANJA POTROAA


Indeks pouzdanja i oekivanja potroaa
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0

Izvor. HNB

-40,0
-50,0

Indeks pouzdanja potroaa

Indeks oekivanja potroaa

ruj.14

svi.14

sij.14

ruj.13

svi.13

sij.13

ruj.12

svi.12

sij.12

ruj.11

svi.11

sij.11

ruj.10

svi.10

sij.10

ruj.09

svi.09

sij.09

ruj.08

svi.08

sij.08

ruj.07

svi.07

sij.07

ruj.06

svi.06

sij.06

-60,0

izvor: HNB

Indeksi pouzdanja i oekivanja potroaa u 2014. su najvei od izbijanja


krize 2009. godine!!!

BROJ NEZAPOSLENIH OSOBA


Potkraj studenog 2014. u Hrvatskome zavodu za zapoljavanje bilo je
evidentirano 312.330 nezaposlenih osoba, to je za 44.534 osobe ili
12,5% manje nego u studenom 2013.
Ukupno je tijekom studenog 2014. iz evidencije nezaposlenih izala
26.201 osoba, to je 17,2% vie nego u istome mjesecu prole godine. Od
toga je zaposleno 14.938 osoba, i to: 12.188 osoba na temelju radnoga
odnosa (12,5% vie nego u studenom prole godine) i 2.750 osoba na
temelju drugih poslovnih aktivnosti.

Stopa registrirane nezaposlenosti


Stope nezaposlenosti
(desezonirano ARIMA X12)

25

stopa nezaposlenosti u %

21

17

13

sij-09
ou-09
svi-09
srp-09
ruj-09
stu-09
sij-10
ou-10
svi-10
srp-10
ruj-10
stu-10
sij-11
ou-11
svi-11
srp-11
ruj-11
stu-11
sij-12
ou-12
svi-12
srp-12
ruj-12
stu-12
sij-13
ou-13
svi-13
srp-13
ruj-13
stu-13
sij-14
ou-14
svi-14
srp-14
ruj-14
stu-14

Izvor: DZS

Izvor: HNB

Iako je na poetku 2014. bila na najvioj razini u promatranom razdoblju, u


drugom dijelu godine pala je za gotovo 2 postotna poena, ispod stope
zabiljeene u istom razdoblju 2012. i 2013. godine.

U razdoblju 2012-2014. znaajno je poraslo zapoljavanje iz evidencije HZZa, to uz podatke o rastu nezaposlenosti govori o znaajnom dinamiziranju
trita rada paralelno teku procesi restrukturiranja i novog zapoljavanja!
Zaposleni s evidencije
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

II
2011

III
2012

IV

2013

VI
2014

VII

VIII

IX

XI

Izvor: HZZ

XII

Stanje graevinskog sektora


jo uvijek pranjenje graevinskog balona
Stopa kretanja graevinskih radova
(g/g, kalendarski prilagoen)

20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
-20,0%
lis-14

srp-14

tra-14

sij-14

lis-13

srp-13

tra-13

sij-13

lis-12

srp-12

tra-12

sij-12

lis-11

srp-11

tra-11

sij-11

lis-10

srp-10

tra-10

sij-10

lis-09

srp-09

tra-09

sij-09

lis-08

srp-08

tra-08

sij-08

-25,0%

Izvor: DZS

Iako smanjena, stopa propadanja graevinskog sektora jo uvijek prevelika


(6-7% na kvartalnoj razini) trenutno najvei problem hrvatskog gospodarstva!

GRAEVINSKI SEKTOR nekretnine!


Na graevinski sektor otpada 30 % svih dugova prema bankama,
odnosno 69,1 mlrd. kn
Ukoliko se graevinskom sektoru doda i drutva za poslovanje s
nekretninama zaduenost se penje na visokih 87,5 mlrd. kn ili ak
39% cjelokupne zaduenost gospodarstva u 2013.
Zaduenost u graevinarstvu je premaila prihode toga sektora tako
da omjer iznosi visokih 167 % (prihodi 41,4 mlrd. kn, zaduenost
69,1 mlrd. kn). Prije krize 2008. godine zaduenost tog sektora
iznosila je 50% prihoda (prihodi 72,5 mlrd. kn, zaduenost 33 mlrd.
kn).
Za usporedbu sva poduzea iz trgovine i preraivake industrije
zajedno imaju obveze prema bankama od 65 mlrd. kn u 2013.

Bruto domai proizvod (BDP)


Sezonski prilagoeni BDP (stope q/q-4)
4,0

industrija
turizam
izvoz
osobna potronja

2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0

Vlada
predvoena
HDZ-om

Vlada
predvoena
SDP-om

EU fondovi

graevinarstvo =
javna potronja

investicije

-8,0
-10,0

Izvor: DZS

Od poetka krize, u razdoblju 2009-2011 BDP je kumulativno pao 10-tak posto,


a u mandatu SDP-ove vlade (2012-2014.) 3,6% od ega 2,2% u 2012.

INVESTICIJE I STRUKTURNI FONDOVI


Znaajan dio investicija javnog (promet - eljeznice, zrane luke, ceste;
ouvanje okolia vodoopskrba, odvodnja, zbrinjavanje otpada;
poduzetnika infrastruktura inkubatori, centri izvrsnosti, zone; socijalna
infrastruktura studentski domovi, bolnice, socijalna skrb) , ali i investicija
privatnog sektora (poduzetnitvo, razvoj ljudskih potencijala, energetska
uinkovitost) u narednom razdoblju financirat e se iz EU fondova!
Ve u ovom trenutku Vlada je napravila veliki iskorak u koritenju EU
fondova, osobito u odnosu na zateeno stanje iz mandata ranije vlade!
Najvaniji pokazatelji su: razina ugovorenih sredstava u odnosu na
dodijeljena, te razina realiziranih, odnosno isplaenih sredstava!
Takoer, vana je pripremljenost projekata (projektni pipeline) za
ugovaranje i realizaciju!
Za Hrvatsku kao novu lanicu EU vaan je i ukupan tijek novca (cash flow)
u transakcijama sa EU proraunom!

Financijski pregled IPA i strukturnih fondova - na dan 19.12.2014.

Dodijeljeno: 1.269.125.324 EUR; Ugovoreno: 962.105.420 EUR; Isplaeno: 478.470.212 EUR


Postotak ugovaranja: 75,81 %
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000

1.269.125.324
962.105.420

400.000.000

478.470.212

200.000.000
0

Dodijeljeno

Ugovoreno

Isplaeno

Napomena:
Prema pravilu N+3, konani rok za koritenje sredstava strukturnih i kohezijskih fondova iz perspektive 2007.-2013.
je prosinac 2016.g.

EU fondovi 2007.-2013. - na dan 19.12.2014.

Ukupno je ugovoreno 962,1 mil. EUR, a isplaeno 478,5 mil. EUR


1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000

709.430.445

400.000.000

351.492.316
200.000.000

252.674.975
126.977.896

Ugovoreno
1.1.2007.-31.12.2011.

Isplaeno
1.1.2012.-19.12.2014.

Trend u ugovaranju i plaanju 2007.-2013.


(pretpristupni programi i strukturni instrumenti)
1.000.000.000
962.105.420

900.000.000
800.000.000
700.000.000
600.000.000
559.447.645
500.000.000

478.470.212
410.088.575

400.000.000

371.777.750

300.000.000
252.674.975
200.000.000
100.000.000
0

124.084.737
28.551.559

0
0
31.12.2007.

0
31.12.2008.

13.716.305
31.12.2009.

238.483.745

126.977.896

55.425.504

31.12.2010.

31.12.2011.

31.12.2012.

31.12.2013.

12.12.2014.

Ugovoreno
Isplaeno

12. prosinca 2014. Europska komisija usvojila je operativni program Konkurentnost i kohezija,
ime je otvoren put za koritenje 6,881 milijardi eura EU sredstava za ulaganje u rast i razvoj za
razdoblje 2014.-2020.
Prioritetna os

Financijska alokacija (EUR)

1. Jaanje gospodarstva primjenom istraivanja i inovacija

664.792.165

2. Koritenje informacijske i komunikacijske tehnologije

318.952.676

3. Poslovna konkurentnost

970.000.000

4. Promicanje energetske uinkovitosti i obnovljivih izvora energije

531.810.805

5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima

245.396.147

6. Zatita okolia i odrivost resursa

1.987.360.608

7. Povezanost i mobilnost

1.310.205.755

8. Socijalno ukljuivanje i zdravlje

376.500.000

9. Obrazovanje, vjetine i cjeloivotno uenje

259.914.791

10. Tehnika pomo

216.112.612

UKUPNO

6.881.045.559

Glavna uprava za regionalni razvoj Europske komisije zaprimila je na dan 12.12. 2014. ukupno 205 operativnih
programa, a OPKK je usvojen meu prvih 50 u cijeloj Europskoj uniji.

18. prosinca 2014. Europska komisija usvojila je Operativni program Uinkoviti ljudski
potencijali kojim se definiraju podruja u koja e Republika Hrvatska, do 2020. godine, moi
investirati sredstva iz Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapoljavanje mladih.

Prioritetna os

Financijska alokacija (EUR)

1. Visoka zapoljivost i mobilnost radne snage

532.933.273

2. Socijalno ukljuivanje

328.000.000

3. Obrazovanje i cjeloivotno uenje

450.000.000

4. Pametna administracija

191.276.944

5. Tehnika pomo

UKUPNO

80.000.000

1.582.210.217

Europska komisija je usvojila Operativni program Republike Hrvatske meu prvih 68 od 187 prijedloga
operativnih programa za financiranje iz Europskog socijalnog fonda u cijeloj Europskoj Uniji.

Izdvojeni najvei projekti sufinancirani iz EU fondova


ugovoreni i u fazi provedbe javnog natjeaja i ugovaranja

Trenutno 5 mlrd. kn, a do kraja mandata Vlade oekuje se vie od 10 mlrd. kuna
vrijednosti velikih projekata u izvedbi (projekti vrjedniji od 75 mil. kuna)!!!

Do kraja mandata Vlade oekuje se i vie od 6,5 mlrd. kn vrijednosti manjih projekata u
izvedbi, financiranih kroz darovnice ili grant sheme!!!

U ovom trenutku u izvedbi je i vie od 350 manjih projekata, bez IPARD-a (dodatnih
800 manjih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju)!

Naziv projekta

VRIJEDNOST (HRK)

1. Vodoopskrba i odvodnja: Sustavi vodoopskrbe i odvodnje i ureaji za proiavanje otpadnih voda u


Osijeku, Poreu, akovcu i Vukovaru, Nova Gradika, upanja
1.900.000.000 kn
2. Promet: Gradnja mosta iovo i Razvoj zrane luke Dubrovnik (1. faza)
750.000.000 kn
3. Izgradnja drugog kolosijeka i rekonstrukcija pruge Dugo Selo Krievci
1.300.000.000 kn
4. Razvoj istraivake infrastrukture na Kampusu Sveuilita u Rijeci
180.000.000 kn
5. Izgradnja i opremanje Regionalnog centra za razvoj poduzetnikih kompetencija 230.000.000 kn
6. Gradnja studentskog doma u Rijeci
112.000.000 kn
UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST:

4.472.000.000 kn

Priprema velikih (> 10 mil. eura) infrastrukturnih projekata za OPKK 2014.-2020.


Projekti za koje se raspisivanje natjeaja za izvoenje radova i ugovaranje oekuje do

Naziv projekta
1. Razvoj Zrane Luke Dubrovnik (2. faza)
2. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Rijeka
3. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Pikornica
4. Centar kompetencije u translacijskoj medicini Srebrnjak
5. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na podruju Moslavine
6. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Belie-Valpovo
7. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Petrinja-Moenica
8. Rekonstrukcija studentskih domova u Zagrebu
9. Arheoloki park Vuedol
10. upanijski centar za gospodarenje otpadom Bikarac II
11. Poboljanje vodno-komunalne infrastrukture grada Virovitice
12. Luka uprava Osijek terminal za pretovar rasutih tereta
13. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Vodice-Tribunj-Srima
14. Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek
UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST:

kraja rujna 2015.:

VRIJEDNOST (HRK)
1.300.000.000
851.547.259
614.142.000
345.091.160
301.427.639
291.490.400
275.107.538
220.000.000
130.050.000
114.750.000
102.060.563
94.500.000
93.383.550
66.009.450
4.799.559.559

Ostvareni rezultati za sheme dodjele bespovratnih sredstava darovnice ili grant sheme
Od 1.7.2013. do 1.12.2014. objavljeni su natjeaji i odabrani projekti za dodjelu
bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 1 milijarde kuna;
Natjeaji otvoreni u 2014. kod kojih je postupak odabira projekata jo u tijeku,
ukupne vrijednosti 230 milijuna kuna;
Najava novih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz OPKK 20142020 do kraja rujna 2015. godine vrijednosti 5 milijardi kuna;

UKUPNA VRIJEDNOST DAROVNICA (GRANT SHEMA)


6,23 milijardi kuna

Pregled uplata / isplata iz prorauna EU za RH


u 2014. godini i ostvarena razlika
Uplaeno u proraun EU: 460.340.413 eura
Isplaeno iz prorauna EU: 548.260.551 eura
Razlika: + 87.920.138 eura
Izvor: Nacionalni fond, Ministarstvo financija, na dan 31.12.2014.

Nelikvidnost u RH 2008-2014

Stanje PSN 31.12.2014


Vrsta postupka

Broj
zaposlenih

Prijavljeni iznos
obveza mld Kn

851

42.120

61,1

Do 10 mln Kn

6.723

18.028

6,7

UKUPNO

7.578

60.148

67,8

Nagodba sklopljena

2.362

33.507

37,9

Nagodba nije sklopljena

4.632

15.596

20,7

580

11.045

9,2

UKUPNO RIJEENO

6.994

49.103

58,6

Ukupno rijeeno %

92 %

81 %

86 %

Preko 10 mln Kn

Nagodbe u postupku

Broj
prijavljenih

Stanje prorauna 2007-2014


Rashodi ( mld Kn)

2007

2008

2011

2013

2014

Plae

19,9

21,6

22,8

21,7

21,4

Materijalni rashodi

7,5

8,5

8,7

8,0

7,5

Subvencije

6,5

6,9

6,6

5,5

5,2

Kamate

5,1

5,3

7,6

9,9

10,3

Naknade
graanima

55,1

60,1

64,7

67,2

67,2

Nabava imovine

3,1

3,3

1,5

1,6

1,6