ദ െബ ് എവര്?

താര െള വിലയി
ിയാണ് ആരാധകര് കളിേയാ
ഇ ം പ െവ
ത്. പേ ,
എ െനയാണ് ഒ താരെ എ ാലെ
ം മിക താരമായി വിലയി
ക?. ഓേരാ
കളി ാര ം കളി
ത് അയാ െട തല റയിെല മാ ം എതിരാളികേളാടാണ്. അയാ െട
കാലെ സാഹചര േളാ ം സൗകര േളാ മാണ്. പലേ ാ ം ഇ രം ഘടക ള്
എ ാലെ
ം മിക താെര ത
ില് കട വരാറി . വിംബി ഡണില് അസാമാന മായ
കടനേ ാെട േറാജര് െഫഡറര് കിരീടം േനടിയേ ാള് െട ീസിെല എ ാലെ
ം മിക
താരമായി അേ ഹെ വാ ാ വര് വിരളമാണ്. 15 ാ ് ാം കിരീട ള് ഈ വിലയി
ല്
ശരിയാെണ ധാരണ
ി
്. എ ാ , േറാജര് െഫഡററാേണാ െട ീസിെല
എ ാലെ
ം മിക താരം?
ട്േബാളില് സീല് താരം െപെലയാണ് ഇതിഹാസെമ ് ക
വേരെറയാണ്. അേ ാള്
ഡീേഗാ മാറേഡാണേയാ എ േചാദ ം ഉടന് തെ ഉയ വ ം. ഇവര് ര േപ ം ര ്
കാല ാണ് കളി ത്. ര തരം കളി ാല ളി , വ ത മായ സാഹചര ളി . ഈ
താരതമ ിന് അ ഹരായ പി ഗാമികള് േവെറ
്. തീ യാ ം ഗാമിക ം.സിനദി
സിദാ , യി ഫിേഗാമാര് തല് ലയണല് െമസി ം ി ിയാേനാ െറാണാ േഡാമാര് വെര
തല റ ം േലാേകാ രെമ പരിഗണന ഹരാണ്.
ി

ില് േഡാണ് ാ ാെന ഇതിഹാസമായി വാ േ ാള് സ ിന് െത
െറ എവിെട
ഉ െ ാ ി െമ ്
തല റ േചാദി ം.
രളീധരെന ം െഷ ് േവാണിെന ം
എ െനയാണ് എ തി
ക?. ാ ിേലെ
ിയാല് െജസി ഓവ സിെന ം കാള്
യിസിെന ം ഉൈസന് േബാ ിെന ം വ ത അള േകാ ക െവ ് എ െന
പരിഗണി ം?...യഥാ ഥ ില് ഇ രെമാ ആശയ ഴ ം എ ാ കളികളി െ
താണ്
വാ വം. ഓേരാ തല റ ം ഒേ ാ രേ ാ താര
ാ ം. ആ തല റ അവര് ക കളിയാണ്,
കടന ളാണ് ഇതിഹാസ ല െമ ് അവകാശെ ക ം െച ം. അ തെ യാണ്
െട ീസി ം ഇേ ാള് കട വ ിരി
ത്.
15 ാ ് ാം കിരീട െള ത്
ഷ െട ീസില് അസാമാന മികവിന് െതളി തെ യാണ്.
എ ാ , േറാജര് െഫഡററാണ് േലാകെ ഏ ം മിക െട ീസ് താരെമ
വിലയി
ലിേല ് കട
തി
്, ആദ കാല
ര് താരം ഓസ്േ ലിയ ാരന് േറാഡ്
േലവ െട വാ ക
് െചവിെകാ
ത് ന ായിരി ം.
ആരാണ് എ ാലെ
ം മിക വെന താരതമ ി നി ് ഒഴി നി
ാനാണ് േറാഡ്
േലവ െട താ പര ം.ഒരാ
് അയാള് കളി
കാല ് മിക വനായി നി
ാനാ െമ ില്
അതാണ് വലിയകാര െമ ് േലവര് പറ
. 1920 ം 1930 ം ഇട ് പ ് ാ ് ാം കിരീട ള്
േനടിയ ബില് ടി ഡെന റി ് ഇേ ാഴെ െട ീസ് പ ിതര് േക ി േപാ
ാകിെ ്
േലവര് പറ
. അ െകാ തെ , ഇ രെമാ ച
് റ നി
താര ള്
ഏെറ
ാ െമ
ചനയാണ് ഈ വാ കളി
ത്. താരതമ
് െവളിയില്
നി
ാനാനാണ് തനി ് താ പര െമ ് േറാഡ് േലവര് പറ
. ഈ വിനയം കാ ാന് തീ ം
അ ഹത
യാളാണ് േലവ . താരതമ ി വ
മഹാരഥ ാരി , കല ര് ാ ് ാം
േനടിയി , അ ം ര തവണ (1962,1969) ഏകതാരം ടിയാണ് േലവ .

പേ , േലവറിെ കളി ഇ െ തല റ ് അന മാണ്.
ഒ പേ , പഴയ മ ര െട വീഡിേയാ േട കളില് അത്
കാണാനാ െമ ി ം േകാേണഴ്സിെ േയാ എ ബ ഗിെ േയാ
െബ െടേയാ സാം ാസിെ േയാ അഗാസി െടേയാ
െഫഡറ െടേയാ കടന ള് ന കിയ ആേവശ ം അതിെ
വികാര ം പഴയ വീഡിേയാ േട കളി നി ് ഈ തല റ ്
കി ിെയ വരി . ഏെറ െറ േബ ാണ് േബാ ഗിെ കാര ി ം
ഇത് ശരിയാണ്.

കാ ാനാ

ഏക

താരതമ ിന് നി
ിെ ി ം സമകാലികരായ പീ ്
സാം സിെന ം േറാജര് െഫഡറെറ ം േലവര് വിലയി
.
സ വ് ആ ഡ് േവാളി മികവില് സാം സിെന െഫഡറെറ ാള്
മിക താരമായി േലവര് നിരീ ി ക ം െച
.
കളി പകരണ ളി ം സാഹചര ളി ം വ വി വകരമായ
മാ ള് ഈ താരതമ െ േ ാ ം അ ണമാ
താ ം
േലവര് പറ
. എ ാല് ഡണ് റാ ി ം അേത മികവ്
തല റ ാരനാണ് സാം െസ ് അേ ഹം ക
.

എ ാല് ഏ വ ം ാ ് ാം കിരീടം േനടിയ േജാണ് െമ േ ാ െട അഭി ായം മറി ാണ്.
െഫഡറെറേ ാെല അ ഹീതനായ താരം േവെറയിെ ് െമ േ ാ പറ
. േലവ െട കളി
കാ ക ം േബ ാ ഗിെന ം െബ െറ ം േകാേണഴ്സിെന ം സാം ാസിെന ം േപാ
വെര
േനരി ക ം െച അ ഭവസ
ിലാണ് അേ ഹം ഇത് പറ
ത്. േബാറിസ് െബ ം െ ഗ്
െസഡ്സ്കി ം ടിം െഹ മാ ം െട ീസ് പ ിതരായ സ ബാ
ംആ
കാസി ം
ിസ് െബയ്ലി െമാെ െമ േ ാ െട അേത അഭി ായ ാരാണ്. കളി ള ില്
ശതമാനം കടനം റെ
െഫഡറര് അസാമാന നാെണ കാര ില് േബ ാണ്
േബാ ഗി ം ഇ സംശയം.
ഇെതാെ യാെണ ി ം, െഫഡററാണ് എ ാലെ
ം മിക വെന ് പറ േ ാ ം,
അതിെനതിെര രംഗ
വ െട വാദ ം അംഗീകരി െകാ േ
ിവ ം. റാേഫല്
നഡാലി
ില് െഫഡറ ള്ള ദൗ ബല മാണ് അതിേല ം ധാനം. 2005-െല
് ഓ ണ്
െസമി ൈഫനല് തല് റാേഫല് നഡാലി
ില് െഫഡറ െട കീഴട ല് ആരംഭി
.
േന േനര് േപാരാ ളില് ഇേ ാ ം 13-7ന് നഡാല്
ി നി
ക ം െച
. കളിമണ്
േകാ കളി ം
് ഓ ണി ംമാ ം െഫഡറര് േനരി െകാ ി
തിരി ടി കഴി
വിംബി ഡണി ം ഇെ ാ ം ഓസ്േ ലിയന് ഓ ണിേല ം വ ാപി . നഡാലി
ില് െഫഡറര്
എതിരാളിയ ാതാ
ിതി. െഫഡറര് െ ാഫഷണല് െട ീസിേനാട് വിടപറ ്
േഗാ ഫിേല ് തിരി കയാെണന്ന അഭ ഹ
േപാ ം െപാ ിവ . പരിേ
നഡാല് ീ
ക ാ റില് റ ായതാണ് ഇെ ാ ം
് ഓ ണ് കിരീടം െഫഡറ ് േനടിെ ാ
െത ം
വാദി ാനാ ായി. സ ം കാലെ മിക താരെ പരാജയെ
ാനാവാ ഒരാെള
എ െനയാണ് എ ാലെ
ം മിക താരമായി വാ കെയ േചാദ ിന് ഉ രം
കെ
ിേയ തീ .

െഫഡറര് തെ കരിയറിെ ആദ കാല ളില് അജ നായി നി ത് തനി േപാ
എതിരാളികളി ാ
െകാ ാെണ ാണ് എതി വാദ ാ െട ശ മായ ആ ധം. ശരിയാണ്.
െഫഡറര് േഫാമിേലെ
ിയേ ാേഴ ം പീ ് സാം സ് വിരമി . പി ീ വ ആ ഡി
േറാഡി ിെനേ ാ
താര
് െഫഡറ െട ാസ് ഉ ായി
മി . എ ാ , നഡാലിെ
വരേവാെട സ ിസ് താര ിെ സിംഹാസനം ഇളകി ട ി. ഈ ഇളകല് േലാക റാ ി ില്
ര ാം
ാനേ
് പി

വെരെയ ി. െഫഡറ െട ബിഗ് സ ക
്ക
റിേ കളായി
നഡാലിെ മ പടി. കളി െട ഏത നി ം തിരി വരാ
െഫഡറ െട
മനസാ ിധ ിന് അേത നാണയ ി , ഒരി ം തളരാ കാളേ ാരിെ ഊ ജംെകാ ്
നഡാല് മ പടി പറ . തനി ് േപാ എതിരാളി വ േ ാള് പി ാ ംേപായ ഒരാെള
എ െനയാണ് എ ാലെ
ം മിക താരമായി പരിഗണി ക?.
െബ ് എവര് താരതമ ില് െഫഡറ മായി താരതമ ം െച െ വ െട നില അതാേണാ?.
തീ യാ ം േറാഡ് േലവര് ച വ
ിയായി
കാല ് അേ ഹ ിന് ക
എതിരാളികെള േനരിേട ിവ ി ി . െട ീസ് അേ ാള് അേമച ര് െഗയിമായി
തിനാല്
െ ാഫഷണല് താര െള ാ ് ാം േപാ
വലിയ ണെമ കളില് അ വദി ി
ി .
എ ാ , 1969-ല് ര ാം കല ര് ാ ് ാം േന േ ാള് െട ീസ് െ ാഫഷണലായി
മാറി ഴി ി
. േബ ാണ് േബാ ഗിന് ജി ി േകാേണഴ്സായി
ധാന എതിരാളി. 23
തവണ ഏ ിയേ ാള് 15 തവണ ം േകാേണഴ്സിെന േബ ാ ഗ് പരാജയെ
ി. സാം സിെ
കാല ് അേത നിലവാര ിേല യ
ആെ അഗാസി െട െവ വിളി
ായി
.അ ്
തവണ ാ ് ാം ൈഫന കളില് ഇവര് േന േനര് വ . നാ തവണ ം അഗാസിെയ
മറികട സാം സ് കരിയറിെല േപാരാ ളില് 20-14
ം നിലനി ക ം െച .
ഈ കണ ക െ ാ ം െഫഡറ െട േന
െട വില റ ാനാവി . 28 വയ ിനിെട
െഫഡറര് േലാക െട ീസി
ാ ിയ ചലന ം നി ാരമ . എ േയാ മ ര ളില് െഫഡറര്
പരാജയെ െവ േതാ
ായി. എ ാ , മാ ് േപായ ി നി
എതിരാളിെല
സ രാ ി മ ര ിേല ് തിരി വരാ
െഫഡറ െട കഴി ം മന ാ ിധ ം മാ ം മതി
എ ാലെ
ം മിക താരമായി െഫഡറെറ വാഴ ാ . ൈഫനലിെ ര ാം െസ ില്
ൈടേ
റില് 6-2ന് ആ ഡി േറാഡിക്
ി നി
േ ാള് ഗാലറിയിലി
െഫഡറ െട ഭാര
മി ക വാവ്റിെന ് േപാ ം െഫഡറ െട തിരി വരവ് വിചാരി കാണി .േറാഡി ിന് തെ ര ാം
സ വ് േപായ ാ ാനായാല് െസ ് ൈകയിലിരി ം. അവിെടനി ാണ് െഫഡറര് 15-◌ാ◌ം ാ ്
ാമിേല ് തിരി വ ത്.
േറാജര് െഫഡറര്

േലാകറാ ിങ്: 1
ജനന ിയതി: 1981 ആഗ ് 8
ജനന സം: േബസല് സ ി സ
് ല ഡ്
ഉയരം: ആറടി,ഒരി ്
ം: 85 കിേലാ
െ ാഫഷണല് ആയത്: 1998
കരിയര് സിംഗി സ് കിരീട
: 60
കരിയര് ൈ സ് മണി: 49,460,634 േഡാളര്

ാ ്

ാം ചരി ം

ാ ്

ാം മ

രഫലം: ജയം 182-േതാ വി 26

1999
്ഓ
: ആദ റൗ ില് പാ ിക് റാ േറാട് േതാ .
1999 വിംബി
: ആദ റൗ ില് ജിറി േനാവാ ിേനാട് േതാ
2000 ഓ േ ലിയ ഓ
:
ാം റൗ ില് അ േനാഡ് െ മ ിേനാട് േതാ
2000
്ഓ
: നാലാം റൗ ില് അലക്സ് െകാറയേയാട് േതാ
2000 വിംബി ഡ : ആദ റൗ ില് െയ ഗനി കഫ നിേ ാവിേനാട് േതാ
2000 .എസ്.ഓ
:
ാം റൗ ില് വാന് കാ േലാസ് െഫേരേരാേയാട് േതാ
2001 ഓസ്േ ലിയന് ഓ
:
ാം റൗ ില് അ േനാഡ് െ മ ിേനാട് േതാ
2001
്ഓ
: ക ാ ര് ൈഫനലില് അലക്സ് െകാറയേയാട് േതാ
2001 വിംബി ഡ : ക ാ ര് ൈഫനലില് ടിം െഹ മാേനാട് േതാ
2001 .എസ് ഓ
: ആദ റൗ ില് ആെ അഗാസിേയാട് േതാ
2002 ഓ േ ലിയ
2002
്ഓ
2002 വിംബി ഡ
2002 .എസ് ഓ


: നാലാം റൗ ില് േടാമി ഹാസിേനാട് േതാ
: ആദ റൗ ില് ഹിഷാം അരാസിേയാട് േതാ
: ആദ റൗ ില് മരിേയാ ആ സി ിേനാട് േതാ
ണ്: നാലാം റൗ ില് മാക്സ് മി നിേയാട് േതാ

2003 ഓ േ ലിയ ഓ
: നാലാം റൗ ില് േഡവിഡ് നാ ബാ േനാട് േതാ
2003
്ഓ
: ആദ റൗ ില് യി േഹാ നേയാട് േതാ
2003 വിംബി ഡ : മാ ് ഫിലിേ ാസിസിെന േതാ ി ് കിരീടം
2003 .എസ് ഓ
: നാലാം റൗ ില് േഡവിഡ് നാ ബാ േനാട് േതാ
2004 ഓ േ ലിയ ഓ
: മരാത് സാഫിെന േതാ ി ് കിരീടം
2004
്ഓ
:
ാം റൗ ില്
ാേവാ േക േനാട് േതാ
2004 വിംബി ഡ : ആ ഡി േറാഡി ിെന േതാ ി ് കിരീടം
2004 .എസ് ഓ
: െല ണ് ഹ യി ിെന േതാ ി ് കിരീടം
2005 ഓ േ ലിയ ഓ
: െസമി ൈഫനലില് മരാത് സാഫിേനാട് േതാ
2005
്ഓ
: െസമി ൈഫനലില് റാേഫല് നഡാലിേനാട് േതാ
2005 വിംബി ഡ : ആ ഡി േറാഡി ിെന േതാ ി ് കിരീടം
2005 .എസ് ഓ
: ആെ അഗാസിെയ േതാ ി ് കിരീടം
2006 ഓ േ ലിയ
2006
്ഓ
2006 വിംബി ഡ
2006 .എസ് ഓ
2007 ഓ േ ലിയ


: മാ േ ാസ് ബാ ാ ിസിെന േതാ ി ് കിരീടം
: ൈഫനലില് റാേഫല് നഡാലിേനാട് േതാ
: റാേഫല് നഡാലിെന േതാ ി ് കിരീടം
: ആ ഡി േറാഡി ിെന േതാ ി ് കിരീടം

: െഫ ണാേ ാ േഗാ സാലസിെന േതാ ി ് കിരീടം

2007
്ഓ
2007 വിംബി ഡ
2007 .എസ് ഓ
2008 ഓ േ ലിയ
2008
്ഓ
2008 വിംബി ഡ
2008 .എസ് ഓ
2009 ഓ േ ലിയ
2009
്ഓ
2009 വിംബി ഡ
ാ ്

ാം കിരീട

: ൈഫനലില് റാേഫല് നഡാലിേനാട് േതാ
: റാേഫല് നഡാലിെന േതാ ി ് കിരീടം
: േനാവാക് േദ ാേ ാവി ിെന േതാ ി ് കിരീടം

: െസമി ൈഫനലില് േനാവാക് േദ ാേ ാവി ിേനാട് േതാ
: ൈഫനലില് റാേഫല് നഡാലിേനാട് േതാ
: ൈഫനലില് റാേഫല് നഡാലിേനാട് േതാ
: ആ ഡി മെറെയ േതാ ി ് കിരീടം

: ൈഫനലില് റാേഫല് നഡാലിേനാട് േതാ
: േറാബിന് േസാഡ ലി ിെന േതാ ി ് കിരീടം
: ആ ഡി േറാഡി ിെന േതാ ി ് കിരീടം
:

േറാജര് െഫഡറര് -15
് ഓസ്േ ലിയന് ഓ ണ് (2004,2006,2007

് ഓ ണ് (2009)
ആറ് വിംബി ഡണ് (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009)
അ ് .എസ്.ഓ ണ് (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
പീ ് സാം സ് -14
ര ് ഓസ്േ ലിയന് ഓ ണ് (1994,1997)
ഏഴ് വിംബി ഡണ് (1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000)
അ ് .എസ്.ഓ ണ് (1990, 1993, 1995, 1996,2002)
േറാഡ് േലവ -11
് ഓസ്േ ലിയന് ഓ ണ് (1960,1962,1969)
ര ്
് ഓ ണ് (1962,1969)
നാല് വിംബി ഡണ് (1961,1962,1968,1969)
ര ് .എസ്.ഓ ണ് (1962,1969)
േബ ാണ് േബാ ഗ്-11
ആറ്
് ഓ ണ് (1974,1975,1978,1979,1980,1981)
അ ് വിംബി ഡണ് (1976,1977,1978,1979,1980)
15.07.2009 MATHRUBHUMI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful