3/12/2010

Thejas Online - േതജ

പ തം ദിനപ തം ക…

tXPkv ssZzhmcnI
HSphn At±lw càkm£nbmbn
Wed, 3 Mar 2010 13:03:37 +0000

sI.]n. apl½Zv ico^v Xsâ Poh³ A]IS¯nemsW¶ IrXyamb t_m[yt¯mSpIqSn¯s¶ XfcmsX A[zm\n¡pIbpw \nÝbZmÀVy¯nsâ A]IS]mXIÄ XmWvSpIbpw sNbvvX AUz. jmlnZv Bkvan "AÚmXcpsS' shSntbäv C¡gnª s^{_phcn 11\p apwss_bn acWw hcn¨p. `oIc{]hÀ¯\hpw t_mw_vkvt^mS\§fpsS D¯chmZn¯hpw Btcm]n¨v \qdpIW¡n\p apkvvenwbphm¡sf AImcWambn ]oUn¸n¡pIbpw PbneneS ¡pIbpw sN¿p¶ `cWIqS¯nsâbpw t]menknsâbpw \S]SnIÄs¡Xntc iàamb CSs]SepIfmbncp¶p jmlnZv Bkvan \S¯nbncp¶Xv. \nc]cm[nIfpsS tamN\¯n\p thWvSn t]mcmSm\pw kXy¯nsâ ]£w tNÀ¶p \S¡m\pw Xs¶bmbncp¶p acWw hsc Xsâ A`n`mjIt¡m«v At±lw D]tbmKs¸Sp¯nbXv. Nne _mÀ Atkmkntbj\pIfpsS hne¡pItfm `oIcsc¶p hnfn¡s¸«m ]ns¶ AhÀ `oIcÀXs¶bmsW¶ `cWIqS¯nsâbpw am[ya§fpsSbpw \ne]mSpItfm Bkvan Atijw apJhnebvs¡Sp¯ncp¶nÃ. `cWIqShpw t]menkpw am[ya§fpw tNÀ¶p \S¯p¶ apkvvenwhncp²th«bvs¡Xntc At±lw hn{iatam apjnt¸m CÃmsX ]S ¡f¯nend§n. Akmam\y [ocXbmbncp¶p C¡mcy¯n Bkvan {]ISn¸n¨ncp¶Xv. At±l¯n\p kz´w A\p`hw Iq«pWvSmbncp¶p. 1995 SmU tIkn DÄs¸Sp¯n `cWIqSw At±ls¯ PbneneS¨ncp¶p. ]n¶oSv \nc]cm[nbmsW¶p sXfnªp hn«b ¡s¸SpIbmbncp¶p. Cu PbnÂPohnX¯n\nSbnemWv Bkvan A`n`mjI ]T\w \S¯p¶Xv. PbnenÂ\n¶p ]pd¯ph¶Xn\p tijw ]T\w ]qÀ¯oIcn¡pIbpw A`n`mjI\mbn amdpIbpw sNbvXp. `oIcmtcm]nXÀ¡pthWvSn tIkv hmZn¡p¶hÀ sImÃs¸SpIbpw ssItbäw sN ¿s¸SpIbpw k½À±§Ä¡p hnt[bcmhpIbpw sNbvXpsImWvSncn¡p¶ kmlNcy¯nemWv jmlnZv Bkvan [ocambn apt¶m«ph¶Xv. At±l¯nsâ a\Êv kZm hymIpes¸«Xv kz´w kpc£sb¡pdn¨mbncp¶nÃ. adn¨v, Hcp Ipähpw sN¿msX PbnepIfn \cI]oU\w A\p`hn¡p¶ bphm¡fpsSbpw \odn¸pIbp¶ AhcpsS IpSpw_mwK§fpsSbpw Imcy¯nembncp¶p. AXpsImWvSpXs¶ kam\amb At\Iw tIkpIfnemWv At±lw lmPcmhpIbpw hnPbw sIm¿pIbpw sNbvXpsImWvSncp¶Xv. jmlnZv BkvanbpsS A`n`mjIanIhnsâ DZmlcWw IqSnbmbncp¶p Cu hnPb§Ä. \nc]cm[nIfmb Xsâ I£nIsf tam¡bpw SmUbpw Npa¯n ]oUn¸n¡p¶Xns\Xntc At±lw Hcp t]mcmfnsbt¸mse tImSXnbn ]Ss]mcpXn. HSphn 2002se LSvtIm¸À kvt^mS\t¡knepÄs¸« H¼Xpt]sc PbnÂhnapàam¡m³ At±l¯n\p km[n¨p. SmU\nbaw ]n³hen¡m³ Kh¬saâns\ k½À±¯nem¡p¶Xn\pt]mepw Cu tIkmbncp¶p XpS¡an«Xv. apwss_bnse BÀXÀ tdmUv PbnÂkq{]WvSv kzmXn kms¯bpsS ImÀanI¯z¯n \S¡p¶ sImSnb ]oU\apdIsf jmlnZv Bkvan tImSXnbn hnNmcWs¡¯n¨p. hymP Gäpap«en sImÃs¸« Cjvd¯v Plmsâ IpSpw_¯n\p HSphn \oXn hm§ns ¡mSp¡p¶Xn Bkvan hln¨ ]¦v sNdpXÃ. s^{_phcn 5\p sSent^mWn kwkmcn¡pt¼mÄ DSs\¯s¶ t\cn IWvSp kwkmcn ¡msa¶p ]dªmWv jmlnZv Bkvan kw`mjWw Ahkm\n¸n¡p¶Xv. \nÀ`mKysa¶p ]dbs« GXm\pw Znhk§Ä¡Iw AUz. jmlnZv Bkvvan sImÃs¸«psh¶ hnhcamWp e`n¡p¶Xv. Zpc´hmÀ¯ AdnªbpSs\ a\Ên\p hÃm¯ s\m¼cw. DSs\ Fsâbpw jmlnZv BkvanbpsSbpw kplr¯mb HudwK_mZv kztZin AUz. JnkÀ ]t«ens\ _Ôs¸«t¸mÄ ssZ\yX IeÀ¶ kzcamWv At±l¯nÂ\n¶pWvSmbXv. KpPdm¯nse Al½Zm_mZv t_mw_v kvt^mS\t¡knepw kqd¯v t_mw_v ¹mânMv tIknepw {]XnIfm¡n PbneneS¡s¸«p hnNmcW Im¯pIgnbp¶ 66 {]XnIfn 25 t]scmgnsIbpÅhcpsS tIkpIfpsS km¼¯nI_m[yXbpw aäpw PwC¿¯p Dea GsäSp¯psh¶dnªt¸mÄ hkvXpXIfpsS hniZmwi§Ä Adnbm³ _Ôs¸«ncp¶Xv jmlnZv Bkvvansbbmbncp¶p. {]Xn tNÀ¡s¸« 68 t]cn Hcmfmb A³kmÀ \ZvvhnbpsS ]nXmhv Beph kztZin AÐpÀdkmJv kmln_ns\ AUz. jmlnZnsâ almcm{ãbnse IpÀf Hm^oknte¡p Rm³ ]dªb¨p. PwC¿¯p DeabpsS almcm{ãbnse tIkpIÄ ssIImcyw sN¿p¶ jmlnZns\¯s¶bmbncp¶p KpPdm¯nse tIkpIÄ ssIImcyw sN¿p¶ A`n`mjIsc tImUnt\äp sN¿m³ D¯chmZs¸Sp¯nbncp¶Xv. 66 t]cpsSbpw tIkpIÄ Hcpan¨p sImWvSpt]mIp¶Xpambn _Ôs¸« {]mYanI kwkmc¯n\mbncp¶p dkmJv
http://www.thejasnews.com/print.jsp?new… 1/2

3/12/2010S pt]mIp¶Xpambn sImWv

പ തം ദിനപ തം ക… Thejas Online േതജ _Ôs¸« {]mYanI -kwkmc¯n\mbncp¶p dkmJv kmln_ns\ jmlnZns\ ImWp¶Xn\mbn ]dªb¨ncp¶Xv. dkmJv kmln_v jmlnZnsâ Hm^nknepw jmlnZnsâ IqsS PwC¿¯p DeabpsS Hm^oknepw t]mbn kwkmcn ¡p¶Xn\nSbnemWv tIkv Imcy§Ä \o¡p¶Xns\ kw_Ôn¨p Rm³ AUz. jmlnZv Bkvanbpambn t^mWneqsS kwkmcn¡p¶Xv. B {]hÀ¯\§Ä ]qÀ¯oIcn¡p¶Xn\p sXm«pap¼pÅ Cu AXymlnXw h³ KqVmtemN\bpsS `mKw Xs¶bmWv. kw`hw \S¶bpSs\ Xs¶ At[mtemIþKpWvSm hn`mK§sf kwibn¡pIbpw ]n¶oSv {]Xnbm¡n Nnesc AdÌv sN¿pIbpapWvSmbn. C¯cw kw`h§fn At[mtemIþKpWvSmkwL§sf DS\Sn kwibn¡pIbpw Adkväv sN¿p¶Xpamb {]hWX Gdnhcp¶pWvSv. bYmÀY¯n At[mtemI kwL§fmhm\pÅ km[yX hncfamWv. henb HfnbPWvSItfmSpIqSnb KqVmtemN\ CXn\p ]n¶nepWvSv. BIvänhnÌpw A`n`mjI\pamb awKem]pcs¯ \ujmZv Imknan\pWvSmb A\p`hw Xs¶bmWp jmlnZn\papWvSmbn«pÅXv. KpWvSIÄs¡Xntc sIme]mXt¡kv cPnÌÀ sNbvX kw`hapWvSmbn«pWvSv. AXp hymPamsW¶p a\Ênem¡n At±l¯nsâ ko\nbÀ A`n`mjI³ ]qPmcn t]menkptZymKØÀs¡Xntc kzImcy A\ymbw ^b sNbvXncn¡pIbmWv. `oIcXbpw Xo{hhmZhpw Btcm]n¨v apkvvenw sNdp¸Imsc AdÌv sN¿p¶ {]hWX hym]IamWv. AhÀ¡p thWvSn lmPcmhp¶Xv hne¡ns¡mWvSv _mÀ Atkmkntbj\pIÄ {]tab§fpw Xn«qc§fpand¡p¶p. AXns\ AhKWn¨p lmPcmhp¶ A`n`mjIsc t`ZywsN¿p¶p. Ahsc k½À±¯nem¡p¶p. a[y{]tZinse \qÀapl½Zv, D¯Àt{]Zinse apl½Zv ipsF_v, lp»nbnse CkvamCu PmenKÀ XpS§n A\h[n A`njmIÀ C¯cw {]XnkÔnIÄ A`napJoIcnt¡WvSn h¶ncp¶p. F¶m \ujmZv Imknw, AUz. jmlnZv F¶nhcpsS h[w KuchtadnbXmWv. apwss_ 7/11 kw`hw, FtÃmd Bbp[ tIkv, ateKmhv kvt^mS\t¡kv XpS§nb {][m\ tIkpIfn jmlnZv Bkvan lmPdmbncp¶p. 60 apkvvenw bphm¡sf PbnÂ]oU\w \S¯nbXn\p BÀXÀ tdmUv Pbn kq{]WvSv kzmXn kms¯s¡Xntc almcm{ãm sslt¡mSXnbn tIkv ^bem¡pIbpw Pbn kq{]WvSns\Xntc F^v.sF.BÀ cPnÌÀ sN¿m³ D¯chnSpIbpw sNbvXn«pWvSv. sNdnb ktlmZc\mb AUz. JmenZv Bkvan, aq¯ ktlmZc³ F©n\obÀ Imin^pw kw`h¯n AXoh ZpxJnXcmWv. apwss_ t]menkpw F.Sn.Fkpw sF._nbpw tdmbpw AUz. jmlnZv BkvanbpsS {]hÀ¯\§sf Atemkcambn IWvSncp¶p. tOm«mcmP³ {Kq¸nÂs¸« aq¶p t]sc AdÌv sNbvXn«psWvS¦nepw AsXÃmw Hcp \mSIw am{Xamh\mWp hgn. C¶s¯ kmlNcya\pkcn¨p bYmÀY {]XnIÄ ]nSn¡s¸SnÃ. 32 hbÊn\pÅn¯s¶ hensbmcp Ncn{XZuXy¯nsâ tijn¸pIÄ ]n³Xeapdbv¡ mbn _m¡nh¨mWv AUz. jmlnZv Bkvan \t½mSp hnS]dªncn¡p¶Xv. AUz. jmlnZv h[¯n PwC¿¯p Dea amÀ¨v 2\p hensbmcp {]Xntj[ ]cn]mSn apwss_bn Bkq{XWw sNbvXn«pWvSv. AXv F{]Imcw kzm[o\w sNep¯psa¶p Im¯ncp¶p ImWmw. n

{][m\ hmçIÄ (SmKpIÄ)
shahid asmi

http://www.thejasnews.com/print.jsp?new…

2/2