You are on page 1of 20

25705

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2208
14 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 8986
Καθορισµός των δικαιολογητικών που θα προσκοµίζο−
νται στις γραµµατείες των αρµόδιων κατά τόπο Ει−
ρηνοδικείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1
παρ. 3 και 4 και του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 της υποπα−
ραγράφου Α4 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1 . Τις διατάξεις:
α. Του Π.δ. 69/21−9−2015 «∆ιορισµός του Αλεξίου Τσίπρα
του Παύλου, Αρχηγού του Κόµµατος του «Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.), ως Πρωθυπουρ−
γού (ΦΕΚ 113 Α΄/21−9−2015).
β. Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο−
λιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και µετο−
νοµασία του σε Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονοµασία του Υπουργείου Πολιτισµού,
Παιδείας Θρησκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευ−
νας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο Οι−
κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του Υπουργεί−
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενάργει−
ας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.» (ΦΕΚ
114 Α΄/22−9−2015).
γ. Του Π.δ. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).
δ. Της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρ−
νηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137).
ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε

µε το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του Ν. 3869/
31−7−2010 «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσι−
κών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 130) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και 4 και του άρ−
θρου 2 παρ. 1 και 2 της υποπαραγράφου Α4 του Ν. 4336/
2015 (ΦΕΚ 94 Α΄/14−8−2015).
4. Την υπ’ αριθ. 7534 από 20−8−2015 απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Του−
ρισµού, ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ι−
καιωµάτων, Οικονοµικών, και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τροποποίηση
της υπ’ αριθµό Ζ1−1398 κοινής υπουργικής απόφασης
«Καθορισµός πιστοποιητικών, δηλώσεων καταστάσεων
και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται
από την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010» (ΦΕΚ
1 Β΄/3−1−2011)».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε τα ακόλουθα:
1. Καθορίζουµε τα δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο
αιτών στη Γραµµατεία του ∆ικαστηρίου για την επικαι−
ροποίηση των στοιχείων της εκκρεµούς κατά την έναρ−
ξη ισχύος του Ν. 4336/2015 αιτήσεως του, όπως αυτή
η υποχρέωση προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ. 1 της
Υποπαραγράφου Α4 «Τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010»
του ως ακολούθως:
α) αντίγραφο του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας
β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) δήλωση φορολογίας εισοδήµατος (έντυπο Ε1) του
έτους 2015
δ) εκκαθαριστικό σηµείωµα δήλωσης φορολογίας ει−
σοδήµατος του έτους 2015
ε) τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)
στ) τυχόν καταστάσεις µισθοδοσίας ή εκκαθαριστι−
κούς λογαριασµούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας
του ΟΑΕ∆ για το έτος 2015
ζ) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών µε ηµεροµη−
νία έκδοσης µεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του
Ν. 4336/2015

25706

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

η) υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα
καταστάσεων περιουσίας και µεταβιβάσεων
θ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.
Σε περίπτωση έγγαµου αιτούντος, τα παραπάνω έγ−
γραφα προσκοµίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως
επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων µε περιουσία.
2. Καθορίζουµε το υπόδειγµα της τυποποιηµένης αί−
τησης (αίτησης συµπλήρωσης οφειλών) για τους οφει−
λέτες που έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις υπαγωγής
στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, και οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί ή επί των
οποίων δεν έχει επέλθει συµβιβασµός µε τους πιστω−
τές, όπως η αίτηση αυτή προβλέπεται από το άρθρο
2 παρ. 3 της Υποπαραγράφου Α4 «Τροποποιήσεις του
Ν. 3869/2010» του Ν. 4336/2015.

3. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ, τα οποία έχουν
ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Υπόδειγµα αίτησης σε περίπτωση που το αίτηµα
χορήγησης προσωρινής διαταγής δεν έχει ακόµη συ−
ζητηθεί)
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ …
(∆ιαδικασία Εκούσιας ∆ικαιοδοσίας)
ΑΙΤΗΣΗ
(Συµπλήρωση Οφειλών − Υποπαράγραφος Α.4 άρθρο
2 παρ. 3 Ν. 4336/2015, ως και του άρθρου 781 ΚΠολ∆)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
.

1) ȅȞȠȝĮIJİʌȫȞȣȝȠ:
ȆĮIJȡȫȞȣȝȠ:
ȂȘIJȡȫȞȣȝȠ:
ȀĮIJȠȚțȓĮ:
ȉȘȜȑijȦȞȠ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜIJȓȠȣ ǹıIJȣȞȠȝȚțȒȢ ȉĮȣIJȩIJȘIJĮȢ
ǹĭȂ:
2) ȅȞȠȝĮIJİʌȫȞȣȝȠ:
ȆĮIJȡȫȞȣȝȠ:
ȂȘIJȡȫȞȣȝȠ:
ȀĮIJȠȚțȓĮ:
ȉȘȜȑijȦȞȠ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜIJȓȠȣ ǹıIJȣȞȠȝȚțȒȢ ȉĮȣIJȩIJȘIJĮȢ:
ǹĭȂ:
ȆȇȅȈ

(ȀĮIJȐȜȠȖȠȢ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȫȞ ǿįȡȣȝȐIJȦȞ ʌȡȠȢ IJĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌİȣșȪȞİIJĮȚ Ș ĮȓIJȘıȘ, țĮșȫȢ
țĮȚ ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ. țĮȚ ĭ.Ȁ.ǹ. țĮȚ IJȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ǻȘȝȩıȚȠ )
1)
2)
3)

………………………………, …/…/20..
(IJȩʌȠȢ, ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)

1. [ǼȚıĮȖȦȖȚțȐ. ȆĮȡȐșİıȘ IJȦȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ IJȘȢ İțțȡİȝȠȪȢ ĮȓIJȘıȘȢ]
Ȃİ IJȘȞ Įʌȩ …-…-20.. ĮȓIJȘıȒ ȝĮȢ (Įȡ. țĮIJȐșİıȘȢ ………..) İȞȫʌȚȠȞ IJȠȣ
ǼȚȡȘȞȠįȚțİȓȠȣ ……………………….., İțȠȣıȓĮ įȚțĮȚȠįȠıȓĮ, ȗȘIJȒıĮȝİ IJȘȞ

25707

25708

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

ȣʌĮȖȦȖȒ ȝĮȢ ıIJȠ ȃ. 3869/10 țĮșȩıȠȞ, İȓȝĮȚ/İȓȝĮıIJİ ȠijİȚȜȑIJİȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ
ȑȤȠȣȝİ ʌİȡȚȑȜșİȚ ıİ ȝȩȞȚȝȘ ĮįȣȞĮȝȓĮ ʌȜȘȡȦȝȫȞ. ǻȚțȐıȚȝȠȢ IJȘȢ ĮȓIJȘıȒȢ
ȝĮȢ ȠȡȓıIJȘțİ Ș …-…-20….
2. [ȈȣȝʌȜȒȡȦıȘ IJȦȞ ȠijİȚȜȫȞ ıIJȠ ǻȘȝȩıȚȠ Ȓ ıİ ĭȠȡİȓȢ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ
ǹıijȐȜȚıȘȢ ĮȞĮȜȣIJȚțȐ]
Ȃİ IJȠ ʌĮȡȩȞ, ĮȚIJȠȪȝĮȚ ȩʌȦȢ ıȣȝʌȜȘȡȦșİȓ Ƞ țĮIJȐȜȠȖȠȢ IJȦȞ
ʌȚıIJȦIJȫȞ/įĮȞİȚıIJȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİIJĮȚ ıIJȘȞ Įʌȩ …-…-20… ĮȓIJȘıȒ ȝȠȣ
ȝİ ĮȡȚșȝȩ țĮIJȐșİıȘȢ ………………………. ȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ:

Į) ȀĮIJȐıIJĮıȘ ʌȚıIJȦIJȫȞ ȝİ IJȚȢ ĮȞIJȓıIJȠȚȤİȢ ĮȞȐ ʌȚıIJȦIJȒ ȠijİȚȜȑȢ

ɲ/ɲ

1.

2.

3.

4.

Ʌɿʍʏʘʏɼʎ,
ʊʆʉʅɲ
/ɸʋʘʆʐʅʀɲ

Ȱɿʏʀɲ ɲʋɲʀʏɻʍɻʎ
ʍʏɸɶɲʍʏɿʃʊ/
ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɿʃʊ
ɷɳʆɸɿʉ, ʋɿʍʏʘʏɿʃɼ
ʃɳʌʏɲ, ɳʄʄʉ)

ɇʐʆʉʄɿʃɼ
Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ

Ɉʊʃʉɿ/ ȶʇʉɷɲ ȸʅ/ʆʀɲ
ȵʀɷʉʎ
Ɉʐʖʊʆ
ȸʅ/ʆʀɲ
ɅʌʉʍɲʐȲɸɴɲʀʘʍɻʎ Ȱʍʔɳ- Ⱦɲʏɲɶɶɸʄʀɲ Ⱦɲʏɳɶɶɸʄʀɲʎ
ʇɼʍɸɿʎ
Ƀʔɸɿʄʙʆ ʄɿʍɻʎ

25709

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

5.

ɇɉɁɃȿɃ ɃɌȵȻȿȸɇ

6.

- ɇɻʅ: ɇʏʉʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʋʀʆɲʃɲ ʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʍʏɻ ɷɸʑʏɸʌɻ ʍʏɼʄɻ ʏʉ ʊʆʉʅɲ ʏʘʆ ʋɿʍʏʘʏʙʆ
ʋʉʐ ɷɿɲʏɻʌʉʑʆ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʍɸ ɴɳʌʉʎ ʏʘʆ ɲɿʏʉʑʆʏʘʆ, ʍʏɻʆ ʏʌʀʏɻ ʍʏɼʄɻ ɻ ɲɿʏʀɲ ʏɻʎ ɲʋɲʀʏɻʍɻʎ,
ʍʏɻʆ ʏɹʏɲʌʏɻ ʍʏɼʄɻ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ʋʉʍʊ ʏɻʎ ʉʔɸɿʄɼʎ, ɸʆʙ ʍʏɻʆ ʋɹʅʋʏɻ, ɹʃʏɻ ʃɲɿ ɹɴɷʉʅɻ ʍʏɼʄɻ
ɲʆɲʄʑɸʏɲɿ ɻ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ʉʔɸɿʄɼ ʃɲʏɳ ʃɸʔɳʄɲɿʉ, ʏʊʃʉʐʎ ʃɲɿ ɹʇʉɷɲ. ȵʆ ʍʐʆɸʖɸʀɲ, ʍʏɻʆ ʊɶɷʉɻ ʍʏɼʄɻ
ʃɲʏɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʏʘʆ ɸʋʀɷɿʃʘʆ ʉʔɸɿʄʙʆ, ʊʋʘʎ ɲʐʏɼ ɲʋʉʏʐʋʙʆɸʏɲɿ ʍʏɿʎ
ʋɲʌɸʖʊʅɸʆɸʎ ɲʋʊ ʏɲ ʘʎ ɳʆʘ ʋɿʍʏʘʏɿʃɳ ɿɷʌʑʅɲʏɲ ʃɲɿ ʋʌʉʍʃʉʅɿɺʊʅɸʆɸʎ ɸʆʙʋɿʉʆ ʏʉʐ ɲʌʅʊɷɿʉʐ
ȴɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐ ɲʆɲʄʐʏɿʃɹʎ ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʏʘʆ ʉʔɸɿʄʙʆ, ʍʏɻʆ ɹʆɲʏɻ ʍʏɼʄɻ ɸʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿ ʏʐʖʊʆ
ɸʅʋʌɳɶʅɲʏɸʎ ɲʍʔɳʄɸɿɸʎ ʃɲɿ ɸʋɿɴʄɻɽɹʆʏɲ ɴɳʌɻ ɸʋʀ ʏɻʎ ɲʃʀʆɻʏɻʎ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ ʏʘʆ ɲɿʏʉʑʆʏʘʆ, ʍʏɻ
ɷɹʃɲʏɻ ʍʏɼʄɻ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɻ ʏʐʖʊʆ ʑʋɲʌʇɻ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎ ʏɻʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɷɲʆɸɿɲʃɼʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ʃɲɿ ʍʏɻʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʍʏɼʄɻ ɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʏɻʎ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎ.

ȕ) ȀĮIJȐıIJĮıȘ ȠijİȚȜȫȞ ıIJȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ǻȘȝȩıȚȠ

ɲ/ɲ

Ɍʉʌɹɲʎ*

Ʌʉʍʊ ɴɸɴɲɿʘʅɹʆɻʎ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ** Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ

Ƀʔɸɿʄɼʎ

ʉʔɸɿʄɼʎ

Ʌʌʉʍɲʐʇɼʍɸɿʎ/
ʋʌʊʍʏɿʅɲ

* ǹȞĮȖȡȐijİIJĮȚ Ƞ ijȠȡȑĮȢ IJȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ, Ȓ Ƞ ĭȠȡȑĮȢ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǹıijȐȜȚıȘȢ, Ȓ ȐȜȜȠ ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ.
ıIJȠ ȠʌȠȓȠ ȠȚ ĮȚIJȠȪȞIJİȢ ȑȤȠȣȞ ȕİȕĮȚȦȝȑȞİȢ ȠijİȚȜȑȢ.
** ǹȞĮȖȡȐijİIJĮȚ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȕİȕĮȓȦıȘȢ IJȘȢ țȐșİ ȠijİȚȜȒȢ

25710

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

3. [ȈȣȝʌȜȘȡȦȝĮIJȚțȐ ȑȖȖȡĮijĮ ʌȠȣ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞIJĮȚ ıȣȞȠįİȪȠȞIJĮȢ IJȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓIJȘıȘ țĮȚ Įʌȩ IJĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠțȪʌIJȠȣȞ IJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȦȞ ȞȑȦȞ
ȠijİȚȜȫȞ IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ IJȘȞ ȡȪșȝȚıȘ ĮȚIJİȓIJĮȚ Ƞ ȠijİȚȜȑIJȘȢ]

Ɣ ȀĮIJȐıIJĮıȘ ĮʌĮȚIJȠȪȝİȞȦȞ įȚțĮȚȠȜȠȖȘIJȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞIJĮȚ
(ȖȚĮ țȐșİ ĮȚIJȠȪȞIJĮ)

Į) ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ȠijİȚȜȫȞ IJȦȞ ʌȚıIJȦIJȫȞ

Ƒ

ȕ) ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ȠijİȚȜȫȞ Įʌȩ ǻȘȝȩıȚȠ

Ƒ

Ȗ) ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ȠijİȚȜȫȞ Įʌȩ ijȠȡİȓȢ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ĮıijȐȜȚıȘȢ

Ƒ

į) ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ȖȚĮ ʌȜȘȡȩIJȘIJĮ țĮIJĮıIJȐıİȦȞ țĮȚ ȝİIJĮȕȚȕȐıİȦȞ

Ƒ

İ) ȜȠȚʌȐ ȑȖȖȡĮijĮ țĮIJȐ IJȘȞ țȡȓıȘ IJȠȣ ȠijİȚȜȑIJȘ

Ƒ

-

4. [ȊʌȠȕȠȜȒ ȞȑȠȣ ıȤİįȓȠȣ įȚİȣșȑIJȘıȘȢ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ ȝİ IJȚȢ ȞȑİȢ ȠijİȚȜȑȢ
ʌȠȣ Ƞ ĮȚIJȫȞ İʌȚșȣȝİȓ ȞĮ ȣʌĮȤșȠȪȞ ıIJȘ ȡȪșȝȚıȘ]
ȆȡȩIJĮıȘ ıȤİįȓȠȣ įȚİȣșȑIJȘıȘȢ (ȐȡșȡȠ 4 ʌĮȡ. 1 ʌİȡ. Ȗǯ IJȠȣ Ȟ. 3869/2010)
Į) ȉȠ ıȤȑįȚȠ įȚİȣșȑIJȘıȘȢ ȠijİȚȜȫȞ, ȩʌȦȢ İțIJȓșİIJĮȚ ʌĮȡĮțȐIJȦ, ıȣȝʌȜȘȡȫȞİIJĮȚ Įʌȩ
IJȠȞ/IJȠȣȢ ĮȚIJȠȪȞIJİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ įȪȞĮȞIJĮȚ ȞĮ İʌȚȜȑȟȠȣȞ țĮIJĮȕȠȜȑȢ ʌȠıȫȞ İȓIJİ ıİ ıIJĮșİȡȑȢ
įȩıİȚȢ (ıIJȠȚȤİȓȠ 9 Į i), İȓIJİ ıİ İȣȑȜȚțIJİȢ įȩıİȚȢ (ıIJȠȚȤİȓȠ 9 Į ii) İȓIJİ țĮIJĮȕȠȜȒ İijȐʌĮȟ
(ıIJȠȚȤİȓȠ 9 Į iii).
i) ȀĮIJĮȕȠȜȑȢ ıİ ıIJĮșİȡȑȢ įȩıİȚȢ
ɲ/ɲ

Ʌɿʍʏʘʏɼʎ/Ɍʉʌɹɲʎ

Ȱɿʏʀɲ ɲʋɲʀʏɻʍɻʎ

(ʊʆʉʅɲ,ɸʋʘʆʐʅʀɲ,

(ʍʏɸɶɲʍʏɿʃʊ,

ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ ʏɻʄɹʔʘʆʉ)

ɇʐʆʉʄɿʃɼ
ɲʋɲʀʏɻʍɻ

Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ

ʃɲʏɲɴʉʄɹʎ

ʍɸ

ʍʏɲɽɸʌɹʎ

ɷʊʍɸɿʎ ɲʆɳ ….

ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɿʃʊ
ɷɳʆɸɿʉ, ʋɿʍʏʘʏɿʃɼ
ʃɳʌʏɲ, ʉʔɸɿʄɹʎ ʍʏʉ
ȴɻʅʊʍɿʉ ɼ ʍɸ Ɍ.Ⱦ.Ȱ.

Ȱʌɿɽʅʊʎ
ɷʊʍɸʘʆ

ʋʉʍʊ

ɇʐʆʉʄɿʃʊ ʋʉʍʊ
ʃɲʏɲɴʉʄʙʆ

25711

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
ɼ ɳʄʄʉ)

ǻȣȞȐȝİșĮ ȞĮ țĮIJĮȕȐȜȜȠȣȝİ ıȣȞȠȜȚțȐ IJȠ ʌȠıȩ IJȦȞ ……,… İȣȡȫ ȝȘȞȚĮȓȦȢ ıİ
ıIJĮșİȡȑȢ įȩıİȚȢ ȖȚĮ IJȠȣȢ İʌȩȝİȞȠȣȢ … ȝȒȞİȢ Įʌȩ IJȘȞ įȘȝȠıȓİȣıȘ IJȘȢ ĮʌȩijĮıȘȢ
IJȠȣ ǻȚțĮıIJȘȡȓȠȣ ȈĮȢ, ȩʌȦȢ ʌĮȡĮIJȓșİIJĮȚ ıIJȠȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȓȞĮțĮ.

ii) ȀĮIJĮȕȠȜȑȢ ıİ İȣȑȜȚțIJİȢ įȩıİȚȢ
ɲ/ɲ

Ʌɿʍʏʘʏɼʎ/Ɍʉʌɹɲʎ

Ȱɿʏʀɲ ɲʋɲʀʏɻʍɻʎ

(ʊʆʉʅɲ,ɸʋʘʆʐʅʀɲ,

(ʍʏɸɶɲʍʏɿʃʊ,

ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ ʏɻʄɹʔʘʆʉ)

ɇʐʆʉʄɿʃɼ

Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ ʃɲʏɲɴʉʄɹʎ

ɲʋɲʀʏɻʍɻ

ʍɸ ɸʐɹʄɿʃʏɸʎ ɷʊʍɸɿʎ ɲʆɳ ….

ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɿʃʊ
ɷɳʆɸɿʉ, ʋɿʍʏʘʏɿʃɼ
ʃɳʌʏɲ, ʉʔɸɿʄɹʎ ʍʏʉ
ȴɻʅʊʍɿʉ ɼ ʍɸ Ɍ.Ⱦ.Ȱ.

ɍʌʊʆʉʎ
Ȱʌɿɽʅʊʎ

ʋʉʍʊ

ɷʊʍɸʘʆ

ɼ ɳʄʄʉ)

ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ

ɇʐʆʉʄɿʃʊ
ʋʉʍʊ
ʃɲʏɲɴʉʄʙʆ

ǻȣȞȐȝİșĮ ȞĮ țĮIJĮȕȐȜȜȠȣȝİ ıȣȞȠȜȚțȐ IJȠ ʌȠıȩ IJȦȞ ……,… İȣȡȫ ȝȘȞȚĮȓȦȢ ıİ
İȣȑȜȚțIJİȢ įȩıİȚȢ ȖȚĮ IJȠȣȢ İʌȩȝİȞȠȣȢ … ȝȒȞİȢ Įʌȩ IJȘȞ įȘȝȠıȓİȣıȘ IJȘȢ ĮʌȩijĮıȘȢ
IJȠȣ ǻȚțĮıIJȘȡȓȠȣ ȈĮȢ, ȩʌȦȢ ʌĮȡĮIJȓșİIJĮȚ ıIJȠȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȓȞĮțĮ.

iii) ȀĮIJĮȕȠȜȑȢ İijȐʌĮȟ

25712
ɲ/ɲ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
Ʌɿʍʏʘʏɼʎ/Ɍʉʌɹɲʎ

Ȱɿʏʀɲ ɲʋɲʀʏɻʍɻʎ

(ʊʆʉʅɲ,ɸʋʘʆʐʅʀɲ,

(ʍʏɸɶɲʍʏɿʃʊ,

ɇʐʆʉʄɿʃɼ

Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ ʃɲʏɲɴʉʄɹʎ

ɲʋɲʀʏɻʍɻ

ɸʔɳʋɲʇ

ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɿʃʊ

ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ ʏɻʄɹʔʘʆʉ)

ɷɳʆɸɿʉ, ʋɿʍʏʘʏɿʃɼ

ɍʌʊʆʉʎ ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ
ʋʉʍʊ

ʃɳʌʏɲ, ʉʔɸɿʄɹʎ ʍʏʉ
ȴɻʅʊʍɿʉ ɼ ʍɸ Ɍ.Ⱦ.Ȱ.
ɼ ɳʄʄʉ)

ǻȣȞȐȝİșĮ ȞĮ țĮIJĮȕȐȜȜȠȣȝİ ıȣȞȠȜȚțȐ IJȠ ʌȠıȩ IJȦȞ ……,… İȣȡȫ İijȐʌĮȟ IJȘȞ
………………… (ȤȡȩȞȠȢ țĮIJĮȕȠȜȒȢ), ȩʌȦȢ ʌĮȡĮIJȓșİIJĮȚ ıIJȠȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȓȞĮțĮ.

iv) ȀĮIJĮȕȠȜȑȢ İijȐʌĮȟ, ıİ ıIJĮșİȡȑȢ țĮȚ İȣȑȜȚțIJİȢ įȩıİȚȢ
ɲ/

Ʌɿʍʏʘʏɼʎ/

Ȱɿʏʀɲ ɲʋɲʀʏɻʍɻʎ

Ɍʉʌɹɲʎ

(ʍʏɸɶɲʍʏɿʃʊ,

ɇʐʆʉʄɿʃɼ

Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ ʃɲʏɲɴʉʄɹʎ
ɇʐʆʉʄɿʃʊ

ɲ

ɲʋɲʀʏɻʍɻ

ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɿʃʊ

(ʊʆʉʅɲ,ɸʋʘʆʐʅʀɲ,

ʋʉʍʊ
ʃɲʏɳɴʉʄʙʆ

ɷʊʍɸɿʎ

ɷɳʆɸɿʉ, ʋɿʍʏʘʏɿʃɼ

ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ

ɸʔɳʋɲʇ

ʃɳʌʏɲ, ʉʔɸɿʄɹʎ ʍʏʉ

ʏɻʄɹʔʘʆʉ)

ɇʏɲɽɸʌɹʎ
ɲʆɳ …

ȴɻʅʊʍɿʉ ɼ ʍɸ Ɍ.Ⱦ.Ȱ.

ɸʐɹʄɿʃʏɸʎ
ɍʌʊʆʉʎ

ɼ ɳʄʄʉ)
Ȱʌ.

ʋʉʍʊ

Ȱʌ.

ʃɲʏɳ-

ʋʉʍʊ

ɴʉʄɼʎ           

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

ǻȣȞȐȝİșĮ ȞĮ țĮIJĮȕȐȜȜȠȣȝİ ıȣȞȠȜȚțȐ IJȠ ʌȠıȩ IJȦȞ ……,… İȣȡȫ, ʌȠȣ ĮȞĮȜȪİIJĮȚ
ıİ: 1) …,… Ǽȣȡȫ ȝȘȞȚĮȓȦȢ ıİ ıIJĮșİȡȑȢ įȩıİȚȢ ȖȚĮ … ȝȒȞİȢ, , 2) …,.. Ǽȣȡȫ ıİ
İȣȑȜȚțIJİȢ įȩıİȚȢ ȖȚĮ … ȝȒȞİȢ,

țĮȚ 3) ıİ …,… Ǽȣȡȫ İijȐʌĮȟ IJȘȞ …, ȩʌȦȢ

ʌĮȡĮIJȓșİIJĮȚ ıIJȠȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȓȞĮțĮ.

ȕ) [DZȜȜȠ ĮȓIJȘȝĮ (Ȝ.Ȥ. ĮȓIJȘȝĮ İȟĮȓȡİıȘȢ țȚȞȘIJȒȢ țĮȚ/Ȓ ĮțȓȞȘIJȘȢ ʌİȡȚȠȣıȓĮȢ Įʌȩ IJȘ
ȡİȣıIJȠʌȠȓȘıȘ, ȤȠȡȒȖȘıȘ ʌİȡȚȩįȠȣ ȤȐȡȚIJȠȢ, ĮȚIJȒȝĮIJĮ ȐȡıȘȢ ʌĮȡĮțȡȐIJȘıȘȢ țȜʌ) ıȣȞȠʌIJȚțȒ ʌĮȡȐșİıȘ IJȦȞ ȜȩȖȦȞ ʌȠȣ ıȣȞȘȖȠȡȠȪȞ ıIJȘȞ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ İʌȚʌȡȩıșİIJȦȞ
ĮȚIJȘȝȐIJȦȞ]

25713

25714

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

Ȗ) Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ İʌȚțȪȡȦıȘȢ IJȠȣ ʌȡȠIJİȚȞȩȝİȞȠȣ ıȤİįȓȠȣ įȚİȣșȑIJȘıȘȢ IJȠȣ/ȦȞ
ȠijİȚȜȑIJȘ/ȦȞ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ İʌȚțȪȡȦıȘȢ ʌȡȠIJİȚȞȩȝİȞȠȣ ıȤİįȓȠȣ įȚİȣșȑIJȘıȘȢ (ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ
İʌȚțȪȡȦıȘȢ IJȠȣ ıȤİįȓȠȣ ǻȚİȣșȑIJȘıȘȢ):
…./…/20..

5. ǹȓIJȘȝĮ įȚțĮıIJȚțȒȢ ȡȪșȝȚıȘ ȤȡİȫȞ (ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 1 IJȠȣ Ȟ. 3869/2010, ıİ
ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȝȘ İʌȓIJİȣȟȘȢ ıȣȝijȦȞȓĮȢ ȝİ IJȠȣȢ ʌȚıIJȦIJȑȢ ıIJȘ ȕȐıȘ IJȠȣ ʌȡȠIJİȚȞȩȝİȞȠȣ
ıȤİįȓȠȣ įȚİȣșȑIJȘıȘȢ)
Į) ǻȣȞȐȝİșĮ ȞĮ țĮIJĮȕȐȜȜȠȣȝİ ıȣȞȠȜȚțȐ IJȠ ʌȠıȩ IJȦȞ ……,.. İȣȡȫ ȝȘȞȚĮȓȦȢ ȖȚĮ
IJȠȣȢ İʌȩȝİȞȠȣȢ … ȝȒȞİȢ Įʌȩ IJȘȞ įȘȝȠıȓİȣıȘ IJȘȢ ĮʌȩijĮıȘȢ IJȠȣ ǻȚțĮıIJȘȡȓȠȣ ȈĮȢ,
ıȣȝȝȑIJȡȦȢ įȚĮȞİȝȩȝİȞȠ ʌȡȠȢ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ ʌȚıIJȦIJȑȢ

ȕ) [DZȜȜĮ ĮȚIJȒȝĮIJĮ (Ȝ.Ȥ. ĮȓIJȘȝĮ İȟĮȓȡİıȘȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ țȚȞȘIJȒȢ Ȓ/țĮȚ ĮțȓȞȘIJȘȢ
ʌİȡȚȠȣıȓĮȢ Įʌȩ IJȘ ȡİȣıIJȠʌȠȓȘıȘ – ıȣȞȠʌIJȚțȒ ʌĮȡȐșİıȘ IJȦȞ ȜȩȖȦȞ İȟĮȓȡİıȘȢ)]

6. ǹȓIJȘȝĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ įȚĮIJĮȖȒȢ (ȐȡșȡȠ 4 ʌĮȡ. 3, Ȑȡ. 781 ȀȆȠȜǻ).
Į) [ȈȣȞȠʌIJȚțȒ ʌĮȡȐșİıȘ IJȦȞ ȜȩȖȦȞ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ įȚĮIJĮȖȒȢ (ȜȤ.
țĮIJĮȖȖİȜȓİȢ įĮȞİȚĮțȫȞ ıȣȝȕȐıİȦȞ, ȪʌĮȡȟȘ įȚĮIJĮȖȫȞ ʌȜȘȡȦȝȒȢ țȜʌ.). ǹȞĮijȠȡȐ
țĮȚ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ ıȤİIJȚțȫȞ ĮʌȠįİȚțIJȚțȫȞ İȖȖȡȐijȦȞ].

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

ȕ) īȚĮ IJȠȣȢ ĮȞĮijİȡȩȝİȞȠȣȢ ȜȩȖȠȢ țĮȚ ȝȑȤȡȚ IJȘȞ ıȣȗȒIJȘıȘ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ĮȓIJȘıȒȢ ȝĮȢ țĮȚ IJȘȞ ȑțįȠıȘ ȠȡȚıIJȚțȒȢ ĮʌȩijĮıȘȢ Įʌȩ IJȠ ǻȚțĮıIJȒȡȚȩ ȈĮȢ,
ĮȚIJȠȪȝİșĮ ȞĮ țĮIJĮȕȐȜȜȠȣȝİ ıȣȞȠȜȚțȐ IJȠ ʌȠıȩ IJȦȞ ……,… İȣȡȫ ȝȘȞȚĮȓȦȢ,
ıȣȝȝȑIJȡȦȢ įȚĮȞİȝȩȝİȞȠ

ʌȡȠȢ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ ʌȚıIJȦIJȑȢ ʌȡȠȢ IJȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ

ĮʌİȣșȪȞİIJĮȚ Ș ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓIJȘıȘ.

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿ
(ȊʌȩįİȚȖȝĮ ĮȓIJȘıȘȢ ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȣ IJȠ ĮȓIJȘȝĮ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ
įȚĮIJĮȖȒȢ ȑȤİȚ ıȣȗȘIJȘșİȓ țĮȚ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ įİțIJȩ)

ǼȃȍȆǿȅȃ ȉȅȊ ǼǿȇǾȃȅǻǿȀǼǿȅȊ1
(ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ǼțȠȪıȚĮȢ ǻȚțĮȚȠįȠıȓĮȢ)

ǹǿȉǾȈǾ
(ȈȣȝʌȜȒȡȦıȘ ȅijİȚȜȫȞ - ȊʌȠʌĮȡȐȖȡĮijȠȢ ǹ.4 ȐȡșȡȠ 2 ʌĮȡ. 3 ȃ. 4336/2015, ȦȢ
țĮȚ IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ 781 ȀȆȠȜǻ)

3) ȅȞȠȝĮIJİʌȫȞȣȝȠ:
ȆĮIJȡȫȞȣȝȠ:
ȂȘIJȡȫȞȣȝȠ:
ȀĮIJȠȚțȓĮ:
ȉȘȜȑijȦȞȠ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜIJȓȠȣ ǹıIJȣȞȠȝȚțȒȢ ȉĮȣIJȩIJȘIJĮȢ

25715

25716

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

ǹĭȂ:
4) ȅȞȠȝĮIJİʌȫȞȣȝȠ:
ȆĮIJȡȫȞȣȝȠ:
ȂȘIJȡȫȞȣȝȠ:
ȀĮIJȠȚțȓĮ:
ȉȘȜȑijȦȞȠ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜIJȓȠȣ ǹıIJȣȞȠȝȚțȒȢ ȉĮȣIJȩIJȘIJĮȢ:
ǹĭȂ:
ȆȇȅȈ
(ȀĮIJȐȜȠȖȠȢ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȫȞ ǿįȡȣȝȐIJȦȞ ʌȡȠȢ IJĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌİȣșȪȞİIJĮȚ Ș ĮȓIJȘıȘ, țĮșȫȢ
țĮȚ ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ. țĮȚ ĭ.Ȁ.ǹ. țĮȚ IJȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ǻȘȝȩıȚȠ )
1)
2)
3)

………………………………, …/…/20..
(IJȩʌȠȢ, ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)
1. [ǼȚıĮȖȦȖȚțȐ. ȆĮȡȐșİıȘ IJȦȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ IJȘȢ İțțȡİȝȠȪȢ ĮȓIJȘıȘȢ]
Ȃİ IJȘȞ Įʌȩ …-…-20.. ĮȓIJȘıȒ ȝĮȢ (Įȡ. țĮIJȐșİıȘȢ ………..) İȞȫʌȚȠȞ IJȠȣ
ǼȚȡȘȞȠįȚțİȓȠȣ

………………………..,

İțȠȣıȓĮ

įȚțĮȚȠįȠıȓĮ,

ȗȘIJȒıĮȝİ

IJȘȞ

ȣʌĮȖȦȖȒ ȝĮȢ ıIJȠ ȃ. 3869/10 țĮșȩıȠȞ, İȓȝĮȚ/İȓȝĮıIJİ ȠijİȚȜȑIJİȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȑȤȠȣȝİ
ʌİȡȚȑȜșİȚ ıİ ȝȩȞȚȝȘ ĮįȣȞĮȝȓĮ ʌȜȘȡȦȝȫȞ. ǻȚțȐıȚȝȠȢ IJȘȢ ĮȓIJȘıȒȢ ȝĮȢ ȠȡȓıIJȘțİ Ș
…-…-20….

2.

[ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİIJĮȚ ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ įȚĮIJĮȖȒȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȤȠȡȘȖȘșİȓ]
Ȃİ IJȘȞ ȓįȚĮ ȦȢ ȐȞȦ ĮȓIJȘıȒ ȝĮȢ ȗȘIJȒıĮȝİ IJȘȞ ȑțįȠıȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ įȚĮIJĮȖȒȢ,
ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȘȢ ʌĮȡ. 2 IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ȃ. 3869/10 țĮȚ IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ

25717

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

781 ȀȆȠȜǻ, ĮȓIJȘȝĮ IJȠ ȠʌȠȓȠ ȑȖȚȞİ įİțIJȩ ȝİ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ ȞĮ İțįȠșİȓ, ıIJȚȢ …-…20…, Ș ȝİ Įȡ. ……/20… ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǻȚĮIJĮȖȒ Įʌȩ IJȠȞ/ȘȞ ĮȡȝȩįȚȠ/Į ǼȚȡȘȞȠįȓțȘ
…………………, Ƞ/Ș ȠʌȠȓȠȢ/Į ȑțĮȞİ įİțIJȩ IJȠ ĮȓIJȘȝȐ ȝĮȢ ʌİȡȓ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ
ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ įȚĮIJĮȖȒ țĮȚ ȩȡȚıİ IJĮ ʌĮȡĮțȐIJȦ :
[ȆĮȡĮIJȓșİIJĮȚ ĮȣIJȠȪıȚȠ IJȠ įȚĮIJĮțIJȚțȩ IJȘȢ ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ įȚĮIJĮȖȒȢ]

3. [ȈȣȝʌȜȒȡȦıȘ IJȦȞ ȠijİȚȜȫȞ ıIJȠ ǻȘȝȩıȚȠ Ȓ ıİ ĭȠȡİȓȢ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ
ǹıijȐȜȚıȘȢ ĮȞĮȜȣIJȚțȐ]
Ȃİ

IJȠ

ʌĮȡȩȞ,

ĮȚIJȠȪȝĮȚ

ȩʌȦȢ

ıȣȝʌȜȘȡȦșİȓ

Ƞ

țĮIJȐȜȠȖȠȢ

IJȦȞ

ʌȚıIJȦIJȫȞ/įĮȞİȚıIJȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİIJĮȚ ıIJȘȞ Įʌȩ …-…-20… ĮȓIJȘıȒ ȝȠȣ ȝİ
ĮȡȚșȝȩ țĮIJȐșİıȘȢ ………………………. ȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ:
Į) ȀĮIJȐıIJĮıȘ ʌȚıIJȦIJȫȞ ȝİ IJȚȢ ĮȞIJȓıIJȠȚȤİȢ ĮȞȐ ʌȚıIJȦIJȒ ȠijİȚȜȑȢ

25718
ɲ/ɲ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

Ʌɿʍʏʘʏɼʎ,
ʊʆʉʅɲ
/ɸʋʘʆʐʅʀɲ

Ȱɿʏʀɲ ɲʋɲʀʏɻʍɻʎ
ʍʏɸɶɲʍʏɿʃʊ/
ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɿʃʊ
ɷɳʆɸɿʉ, ʋɿʍʏʘʏɿʃɼ
ʃɳʌʏɲ, ɳʄʄʉ)

ɇʐʆʉʄɿʃɼ
Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

ɇɉɁɃȿɃ ɃɌȵȻȿȸɇ

Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ

Ɉʊʃʉɿ/ ȶʇʉɷɲ ȸʅ/ʆʀɲ
ȵʀɷʉʎ
Ɉʐʖʊʆ
ȸʅ/ʆʀɲ
ɅʌʉʍɲʐȲɸɴɲʀʘʍɻʎ Ȱʍʔɳ- Ⱦɲʏɲɶɶɸʄʀɲ Ⱦɲʏɳɶɶɸʄʀɲʎ
ʇɼʍɸɿʎ
Ƀʔɸɿʄʙʆ ʄɿʍɻʎ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

- ɇɻʅ: ɇʏʉʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʋʀʆɲʃɲ ʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʍʏɻ ɷɸʑʏɸʌɻ ʍʏɼʄɻ ʏʉ ʊʆʉʅɲ ʏʘʆ ʋɿʍʏʘʏʙʆ
ʋʉʐ ɷɿɲʏɻʌʉʑʆ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʍɸ ɴɳʌʉʎ ʏʘʆ ɲɿʏʉʑʆʏʘʆ, ʍʏɻʆ ʏʌʀʏɻ ʍʏɼʄɻ ɻ ɲɿʏʀɲ ʏɻʎ ɲʋɲʀʏɻʍɻʎ,
ʍʏɻʆ ʏɹʏɲʌʏɻ ʍʏɼʄɻ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ʋʉʍʊ ʏɻʎ ʉʔɸɿʄɼʎ, ɸʆʙ ʍʏɻʆ ʋɹʅʋʏɻ, ɹʃʏɻ ʃɲɿ ɹɴɷʉʅɻ ʍʏɼʄɻ
ɲʆɲʄʑɸʏɲɿ ɻ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ʉʔɸɿʄɼ ʃɲʏɳ ʃɸʔɳʄɲɿʉ, ʏʊʃʉʐʎ ʃɲɿ ɹʇʉɷɲ. ȵʆ ʍʐʆɸʖɸʀɲ, ʍʏɻʆ ʊɶɷʉɻ ʍʏɼʄɻ
ʃɲʏɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʏʘʆ ɸʋʀɷɿʃʘʆ ʉʔɸɿʄʙʆ, ʊʋʘʎ ɲʐʏɼ ɲʋʉʏʐʋʙʆɸʏɲɿ ʍʏɿʎ
ʋɲʌɸʖʊʅɸʆɸʎ ɲʋʊ ʏɲ ʘʎ ɳʆʘ ʋɿʍʏʘʏɿʃɳ ɿɷʌʑʅɲʏɲ ʃɲɿ ʋʌʉʍʃʉʅɿɺʊʅɸʆɸʎ ɸʆʙʋɿʉʆ ʏʉʐ ɲʌʅʊɷɿʉʐ
ȴɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐ ɲʆɲʄʐʏɿʃɹʎ ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʏʘʆ ʉʔɸɿʄʙʆ, ʍʏɻʆ ɹʆɲʏɻ ʍʏɼʄɻ ɸʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿ ʏʐʖʊʆ
ɸʅʋʌɳɶʅɲʏɸʎ ɲʍʔɳʄɸɿɸʎ ʃɲɿ ɸʋɿɴʄɻɽɹʆʏɲ ɴɳʌɻ ɸʋʀ ʏɻʎ ɲʃʀʆɻʏɻʎ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ ʏʘʆ ɲɿʏʉʑʆʏʘʆ, ʍʏɻ
ɷɹʃɲʏɻ ʍʏɼʄɻ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɻ ʏʐʖʊʆ ʑʋɲʌʇɻ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎ ʏɻʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɷɲʆɸɿɲʃɼʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ʃɲɿ ʍʏɻʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʍʏɼʄɻ ɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʏɻʎ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎ.

25719

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

ȕ) ȀĮIJȐıIJĮıȘ ȠijİȚȜȫȞ ıIJȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ǻȘȝȩıȚȠ

ɲ/ɲ

Ɍʉʌɹɲʎ*

Ʌʉʍʊ ɴɸɴɲɿʘʅɹʆɻʎ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ** Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ

Ƀʔɸɿʄɼʎ

ʉʔɸɿʄɼʎ

Ʌʌʉʍɲʐʇɼʍɸɿʎ/
ʋʌʊʍʏɿʅɲ

* ǹȞĮȖȡȐijİIJĮȚ Ƞ ijȠȡȑĮȢ IJȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ, Ȓ Ƞ ĭȠȡȑĮȢ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǹıijȐȜȚıȘȢ, Ȓ ȐȜȜȠ ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ.
ıIJȠ ȠʌȠȓȠ ȠȚ ĮȚIJȠȪȞIJİȢ ȑȤȠȣȞ ȕİȕĮȚȦȝȑȞİȢ ȠijİȚȜȑȢ.
** ǹȞĮȖȡȐijİIJĮȚ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȕİȕĮȓȦıȘȢ IJȘȢ țȐșİ ȠijİȚȜȒȢ

4. [ȈȣȝʌȜȘȡȦȝĮIJȚțȐ

ȑȖȖȡĮijĮ

ʌȠȣ

ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞIJĮȚ

ıȣȞȠįİȪȠȞIJĮȢ

IJȘȞ

ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓIJȘıȘ țĮȚ Įʌȩ IJĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠțȪʌIJȠȣȞ IJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȦȞ ȞȑȦȞ
ȠijİȚȜȫȞ IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ IJȘȞ ȡȪșȝȚıȘ ĮȚIJİȓIJĮȚ Ƞ ȠijİȚȜȑIJȘȢ]
Ɣ ȀĮIJȐıIJĮıȘ ĮʌĮȚIJȠȪȝİȞȦȞ įȚțĮȚȠȜȠȖȘIJȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞIJĮȚ (ȖȚĮ țȐșİ
ĮȚIJȠȪȞIJĮ)

Į) ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ȠijİȚȜȫȞ IJȦȞ ʌȚıIJȦIJȫȞ

Ƒ

ȕ) ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ȠijİȚȜȫȞ Įʌȩ ǻȘȝȩıȚȠ

Ƒ

Ȗ) ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ȠijİȚȜȫȞ Įʌȩ ijȠȡİȓȢ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ĮıijȐȜȚıȘȢ

Ƒ

į) ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ȖȚĮ ʌȜȘȡȩIJȘIJĮ țĮIJĮıIJȐıİȦȞ țĮȚ ȝİIJĮȕȚȕȐıİȦȞ

Ƒ

İ) ȜȠȚʌȐ ȑȖȖȡĮijĮ țĮIJȐ IJȘȞ țȡȓıȘ IJȠȣ ȠijİȚȜȑIJȘ

Ƒ

-

25720

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

4. [ȊʌȠȕȠȜȒ ȞȑȠȣ ıȤİįȓȠȣ įȚİȣșȑIJȘıȘȢ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ȝİ IJȚȢ ȞȑİȢ ȠijİȚȜȑȢ
ʌȠȣ Ƞ ĮȚIJȫȞ İʌȚșȣȝİȓ ȞĮ ȣʌĮȤșȠȪȞ ıIJȘ ȡȪșȝȚıȘ]
ȆȡȩIJĮıȘ ıȤİįȓȠȣ įȚİȣșȑIJȘıȘȢ (ȐȡșȡȠ 4 ʌĮȡ. 1 ʌİȡ. Ȗǯ IJȠȣ Ȟ. 3869/2010)
Į) ȉȠ ıȤȑįȚȠ įȚİȣșȑIJȘıȘȢ ȠijİȚȜȫȞ, ȩʌȦȢ İțIJȓșİIJĮȚ ʌĮȡĮțȐIJȦ, ıȣȝʌȜȘȡȫȞİIJĮȚ Įʌȩ
IJȠȞ/IJȠȣȢ ĮȚIJȠȪȞIJİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ įȪȞĮȞIJĮȚ ȞĮ İʌȚȜȑȟȠȣȞ țĮIJĮȕȠȜȑȢ ʌȠıȫȞ İȓIJİ ıİ ıIJĮșİȡȑȢ
įȩıİȚȢ (ıIJȠȚȤİȓȠ 9 Į i), İȓIJİ ıİ İȣȑȜȚțIJİȢ įȩıİȚȢ (ıIJȠȚȤİȓȠ 9 Į ii) İȓIJİ țĮIJĮȕȠȜȒ İijȐʌĮȟ
(ıIJȠȚȤİȓȠ 9 Į iii).
i) ȀĮIJĮȕȠȜȑȢ ıİ ıIJĮșİȡȑȢ įȩıİȚȢ
ɲ/ɲ

Ʌɿʍʏʘʏɼʎ/Ɍʉʌɹɲʎ

Ȱɿʏʀɲ ɲʋɲʀʏɻʍɻʎ

(ʊʆʉʅɲ,ɸʋʘʆʐʅʀɲ,

(ʍʏɸɶɲʍʏɿʃʊ,

ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ ʏɻʄɹʔʘʆʉ)

ɇʐʆʉʄɿʃɼ
ɲʋɲʀʏɻʍɻ

Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ

ʃɲʏɲɴʉʄɹʎ

ʍɸ

ʍʏɲɽɸʌɹʎ

ɷʊʍɸɿʎ ɲʆɳ ….

ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɿʃʊ
ɷɳʆɸɿʉ, ʋɿʍʏʘʏɿʃɼ

Ȱʌɿɽʅʊʎ

ʃɳʌʏɲ, ʉʔɸɿʄɹʎ ʍʏʉ

ʋʉʍʊ

ɷʊʍɸʘʆ

ɇʐʆʉʄɿʃʊ ʋʉʍʊ
ʃɲʏɲɴʉʄʙʆ

ȴɻʅʊʍɿʉ ɼ ʍɸ Ɍ.Ⱦ.Ȱ.
ɼ ɳʄʄʉ)

ǻȣȞȐȝİșĮ ȞĮ țĮIJĮȕȐȜȜȠȣȝİ ıȣȞȠȜȚțȐ IJȠ ʌȠıȩ IJȦȞ ……,… İȣȡȫ ȝȘȞȚĮȓȦȢ ıİ
ıIJĮșİȡȑȢ įȩıİȚȢ ȖȚĮ IJȠȣȢ İʌȩȝİȞȠȣȢ … ȝȒȞİȢ Įʌȩ IJȘȞ įȘȝȠıȓİȣıȘ IJȘȢ ĮʌȩijĮıȘȢ
IJȠȣ ǻȚțĮıIJȘȡȓȠȣ ȈĮȢ, ȩʌȦȢ ʌĮȡĮIJȓșİIJĮȚ ıIJȠȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȓȞĮțĮ.

ii) ȀĮIJĮȕȠȜȑȢ ıİ İȣȑȜȚțIJİȢ įȩıİȚȢ
ɲ/ɲ

Ʌɿʍʏʘʏɼʎ/Ɍʉʌɹɲʎ

Ȱɿʏʀɲ ɲʋɲʀʏɻʍɻʎ

(ʊʆʉʅɲ,ɸʋʘʆʐʅʀɲ,

(ʍʏɸɶɲʍʏɿʃʊ,

ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ ʏɻʄɹʔʘʆʉ)

ɇʐʆʉʄɿʃɼ
ɲʋɲʀʏɻʍɻ

Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ ʃɲʏɲɴʉʄɹʎ
ʍɸ ɸʐɹʄɿʃʏɸʎ ɷʊʍɸɿʎ ɲʆɳ ….

ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɿʃʊ
ɷɳʆɸɿʉ, ʋɿʍʏʘʏɿʃɼ
ʃɳʌʏɲ, ʉʔɸɿʄɹʎ ʍʏʉ

ɍʌʊʆʉʎ
Ȱʌɿɽʅʊʎ

ʋʉʍʊ

ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ

ɇʐʆʉʄɿʃʊ

25721

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
ȴɻʅʊʍɿʉ ɼ ʍɸ Ɍ.Ⱦ.Ȱ.

ɷʊʍɸʘʆ

ʋʉʍʊ

ɼ ɳʄʄʉ)

ʃɲʏɲɴʉʄʙʆ

ǻȣȞȐȝİșĮ ȞĮ țĮIJĮȕȐȜȜȠȣȝİ ıȣȞȠȜȚțȐ IJȠ ʌȠıȩ IJȦȞ ……,… İȣȡȫ ȝȘȞȚĮȓȦȢ ıİ
İȣȑȜȚțIJİȢ įȩıİȚȢ ȖȚĮ IJȠȣȢ İʌȩȝİȞȠȣȢ … ȝȒȞİȢ Įʌȩ IJȘȞ įȘȝȠıȓİȣıȘ IJȘȢ ĮʌȩijĮıȘȢ
IJȠȣ ǻȚțĮıIJȘȡȓȠȣ ȈĮȢ, ȩʌȦȢ ʌĮȡĮIJȓșİIJĮȚ ıIJȠȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȓȞĮțĮ.

iii) ȀĮIJĮȕȠȜȑȢ İijȐʌĮȟ

ɲ/ɲ

Ʌɿʍʏʘʏɼʎ/Ɍʉʌɹɲʎ

Ȱɿʏʀɲ ɲʋɲʀʏɻʍɻʎ

(ʊʆʉʅɲ,ɸʋʘʆʐʅʀɲ,

(ʍʏɸɶɲʍʏɿʃʊ,

ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ ʏɻʄɹʔʘʆʉ)

ɇʐʆʉʄɿʃɼ

Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ ʃɲʏɲɴʉʄɹʎ

ɲʋɲʀʏɻʍɻ

ɸʔɳʋɲʇ

ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɿʃʊ
ɷɳʆɸɿʉ, ʋɿʍʏʘʏɿʃɼ
ʃɳʌʏɲ, ʉʔɸɿʄɹʎ ʍʏʉ

ɍʌʊʆʉʎ ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ
ʋʉʍʊ

ȴɻʅʊʍɿʉ ɼ ʍɸ Ɍ.Ⱦ.Ȱ.
ɼ ɳʄʄʉ)

ǻȣȞȐȝİșĮ ȞĮ țĮIJĮȕȐȜȜȠȣȝİ ıȣȞȠȜȚțȐ IJȠ ʌȠıȩ IJȦȞ ……,… İȣȡȫ İijȐʌĮȟ IJȘȞ
………………… (ȤȡȩȞȠȢ țĮIJĮȕȠȜȒȢ), ȩʌȦȢ ʌĮȡĮIJȓșİIJĮȚ ıIJȠȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȓȞĮțĮ.

iv) ȀĮIJĮȕȠȜȑȢ İijȐʌĮȟ, ıİ ıIJĮșİȡȑȢ țĮȚ İȣȑȜȚțIJİȢ įȩıİȚȢ

25722
ɲ/

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
Ʌɿʍʏʘʏɼʎ/

Ȱɿʏʀɲ ɲʋɲʀʏɻʍɻʎ

Ɍʉʌɹɲʎ

(ʍʏɸɶɲʍʏɿʃʊ,

ɇʐʆʉʄɿʃɼ

Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ ʃɲʏɲɴʉʄɹʎ
ɇʐʆʉʄɿʃʊ

ɲ

ɲʋɲʀʏɻʍɻ

ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɿʃʊ

(ʊʆʉʅɲ,ɸʋʘʆʐʅʀɲ,

ʋʉʍʊ
ʃɲʏɳɴʉʄʙʆ

ɷʊʍɸɿʎ

ɷɳʆɸɿʉ, ʋɿʍʏʘʏɿʃɼ

ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ

ɸʔɳʋɲʇ

ʃɳʌʏɲ, ʉʔɸɿʄɹʎ ʍʏʉ

ʏɻʄɹʔʘʆʉ)

ɇʏɲɽɸʌɹʎ
ɲʆɳ …

ȴɻʅʊʍɿʉ ɼ ʍɸ Ɍ.Ⱦ.Ȱ.

ɸʐɹʄɿʃʏɸʎ
ɍʌʊʆʉʎ

ɼ ɳʄʄʉ)
Ȱʌ.

ʋʉʍʊ

Ȱʌ.

ʃɲʏɳ-

ʋʉʍʊ

ɴʉʄɼʎ           

ǻȣȞȐȝİșĮ ȞĮ țĮIJĮȕȐȜȜȠȣȝİ ıȣȞȠȜȚțȐ IJȠ ʌȠıȩ IJȦȞ ……,… İȣȡȫ, ʌȠȣ ĮȞĮȜȪİIJĮȚ
ıİ: 1) …,… Ǽȣȡȫ ȝȘȞȚĮȓȦȢ ıİ ıIJĮșİȡȑȢ įȩıİȚȢ ȖȚĮ … ȝȒȞİȢ, , 2) …,.. Ǽȣȡȫ ıİ
İȣȑȜȚțIJİȢ įȩıİȚȢ ȖȚĮ … ȝȒȞİȢ,

țĮȚ 3) ıİ …,… Ǽȣȡȫ İijȐʌĮȟ IJȘȞ …, ȩʌȦȢ

ʌĮȡĮIJȓșİIJĮȚ ıIJȠȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȓȞĮțĮ.

ȕ) [DZȜȜȠ ĮȓIJȘȝĮ (Ȝ.Ȥ. ĮȓIJȘȝĮ İȟĮȓȡİıȘȢ țȚȞȘIJȒȢ țĮȚ/Ȓ ĮțȓȞȘIJȘȢ ʌİȡȚȠȣıȓĮȢ Įʌȩ IJȘ
ȡİȣıIJȠʌȠȓȘıȘ, ȤȠȡȒȖȘıȘ ʌİȡȚȩįȠȣ ȤȐȡȚIJȠȢ, ĮȚIJȒȝĮIJĮ ȐȡıȘȢ ʌĮȡĮțȡȐIJȘıȘȢ țȜʌ) ıȣȞȠʌIJȚțȒ ʌĮȡȐșİıȘ IJȦȞ ȜȩȖȦȞ ʌȠȣ ıȣȞȘȖȠȡȠȪȞ ıIJȘȞ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ İʌȚʌȡȩıșİIJȦȞ
ĮȚIJȘȝȐIJȦȞ]

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

25723

Ȗ) Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ İʌȚțȪȡȦıȘȢ IJȠȣ ʌȡȠIJİȚȞȩȝİȞȠȣ ıȤİįȓȠȣ įȚİȣșȑIJȘıȘȢ IJȠȣ/ȦȞ
ȠijİȚȜȑIJȘ/ȦȞ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ İʌȚțȪȡȦıȘȢ ʌȡȠIJİȚȞȩȝİȞȠȣ ıȤİįȓȠȣ įȚİȣșȑIJȘıȘȢ (ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ
İʌȚțȪȡȦıȘȢ IJȠȣ ıȤİįȓȠȣ ǻȚİȣșȑIJȘıȘȢ):
…./…/20..

5. ǹȓIJȘȝĮ įȚțĮıIJȚțȒȢ ȡȪșȝȚıȘ ȤȡİȫȞ (ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 1 IJȠȣ Ȟ. 3869/2010, ıİ
ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȝȘ İʌȓIJİȣȟȘȢ ıȣȝijȦȞȓĮȢ ȝİ IJȠȣȢ ʌȚıIJȦIJȑȢ ıIJȘ ȕȐıȘ IJȠȣ ʌȡȠIJİȚȞȩȝİȞȠȣ
ıȤİįȓȠȣ įȚİȣșȑIJȘıȘȢ)
Į) ǻȣȞȐȝİșĮ ȞĮ țĮIJĮȕȐȜȜȠȣȝİ ıȣȞȠȜȚțȐ IJȠ ʌȠıȩ IJȦȞ ……,.. İȣȡȫ ȝȘȞȚĮȓȦȢ ȖȚĮ
IJȠȣȢ İʌȩȝİȞȠȣȢ … ȝȒȞİȢ Įʌȩ IJȘȞ įȘȝȠıȓİȣıȘ IJȘȢ ĮʌȩijĮıȘȢ IJȠȣ ǻȚțĮıIJȘȡȓȠȣ ȈĮȢ,
ıȣȝȝȑIJȡȦȢ įȚĮȞİȝȩȝİȞȠ ʌȡȠȢ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ ʌȚıIJȦIJȑȢ

25724

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

ȕ) [DZȜȜĮ ĮȚIJȒȝĮIJĮ (Ȝ.Ȥ. ĮȓIJȘȝĮ İȟĮȓȡİıȘȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ țȚȞȘIJȒȢ Ȓ/țĮȚ ĮțȓȞȘIJȘȢ
ʌİȡȚȠȣıȓĮȢ Įʌȩ IJȘ ȡİȣıIJȠʌȠȓȘıȘ – ıȣȞȠʌIJȚțȒ ʌĮȡȐșİıȘ IJȦȞ ȜȩȖȦȞ İȟĮȓȡİıȘȢ)]
6. ǹȓIJȘȝĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ įȚĮIJĮȖȒȢ (ȐȡșȡȠ 4 ʌĮȡ. 3, Ȑȡ. 781 ȀȆȠȜǻ).
Į) [ȈȣȞȠʌIJȚțȒ ʌĮȡȐșİıȘ IJȦȞ ȜȩȖȦȞ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ įȚĮIJĮȖȒȢ (ȜȤ.
țĮIJĮȖȖİȜȓİȢ įĮȞİȚĮțȫȞ ıȣȝȕȐıİȦȞ, ȪʌĮȡȟȘ įȚĮIJĮȖȫȞ ʌȜȘȡȦȝȒȢ țȜʌ.). ǹȞĮijȠȡȐ
țĮȚ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ ıȤİIJȚțȫȞ ĮʌȠįİȚțIJȚțȫȞ İȖȖȡȐijȦȞ].

ȕ) īȚĮ IJȠȣȢ ĮȞĮijİȡȩȝİȞȠȣȢ ȜȩȖȠȢ țĮȚ ȝȑȤȡȚ IJȘȞ ıȣȗȒIJȘıȘ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ĮȓIJȘıȒȢ ȝĮȢ țĮȚ IJȘȞ ȑțįȠıȘ ȠȡȚıIJȚțȒȢ ĮʌȩijĮıȘȢ Įʌȩ IJȠ ǻȚțĮıIJȒȡȚȩ ȈĮȢ,
ĮȚIJȠȪȝİșĮ ȞĮ țĮIJĮȕȐȜȜȠȣȝİ ıȣȞȠȜȚțȐ IJȠ ʌȠıȩ IJȦȞ ……,… İȣȡȫ ȝȘȞȚĮȓȦȢ,
ıȣȝȝȑIJȡȦȢ įȚĮȞİȝȩȝİȞȠ

ʌȡȠȢ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ ʌȚıIJȦIJȑȢ ʌȡȠȢ IJȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ

ĮʌİȣșȪȞİIJĮȚ Ș ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓIJȘıȘ.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02022081410150020*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004