You are on page 1of 8

BIODATA GURU

PELATIH

KERTAS
CADANGAN
PROJEK

AMALAN
REFLEKSI
a. Projek
b.
Pengajaran

BUKTI/DOKUMEN
MELAKSANAKAN
SESUATU
TUGASAN/AKTIVI
TI

PENILAIAN
PENGAJARAN
PEMBELAJARAN

PENGLIBATAN
KOKURIKULUM

TINDAKAN HASIL
DARIPADA
REFLEKSI
i.
ii.

PELAN TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN


PELAKSANAAN PENAMBAHBAIKAN

RANCANGAN
PENGAJARAN
MATA
PELAJARAN