Fatwa siri 21/1995- (Bekerja Di Bank

)
Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam.  Page 1 
 
 
Fatwa Pilihan
BEKERJA DI BANK 
Fatwa siri: 21/1995 
 

Soal an:
Bagai mana kedudukan or ang yang beker j a dengan pi hak bank yang bukan Isl am
yang mengamal kan r i ba, adakah sah pendapat an mer eka, adakah sah j i ka
di gunakan wang gaj i mer eka unt uk per gi haj i dan adakah sah i anya di gunakan
unt uk member i naf kah pada anak i st er i ?

Jawapan:

 
Si st em ekonomi Isl am di t egakkan at as asas menghapuskan r i ba. Ri ba i t u
di kat egor i kan sal ah sat u dosa besar yang menghapuskan at au menghi l ang
ber kat dar i i ndi vi du dan masyar akat , r i ba i t u j uga akan menyebabkan t ur unnya
bal a di duni a dan di akhi r at . Hal i ni j el as di t er angkan mel al ui nash al -Qur an
dan hadi t s Rasul ul l ah Shal l al l ahu ‘ al ai hi wasal l am ser t a i j ma‘ ul ama t ent ang
penghar amannya.Fatwa siri 21/1995- (Bekerja Di Bank)
Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam.  Page 2 
 
Di ant ar a ayat -ayat yang menghar amkan r i ba i t u i al ah:
,sϑƒ ´!# #θ/¯9# ‘/¯`ƒ´ρ M≈%‰¯Á9# ´!#´ρ Ÿω ´=s`ƒ ≅. ‘$ . Λ⎧O&
) : (
 
Taf si rnya: Al l ah susut kan (kebai kan hart a yang di j al ankan dengan mengambi l )
ri ba, dan Di a pul a mengembangkan (berkat hart a yang di kel uarkan) sedekah-
sedekah dan zakat nya. Dan Al l ah t i dak suka kepada t i ap-t i ap orang yang kekal
t erus dal am kekuf uran, dan sel al u mel akukan dosa.
(Surah al -Baqarah: 276)

$㕃'≈ƒ š⎥⎪%!# #θ`ΖΒ#´™ #θ)?# ´!# #ρ'‘Œ´ρ $Β ´’+/ ´⎯Β #´θ/¯9# β) ΟFΖ. ⎦⎫ΖΒσ•Β ∩⊄∠∇∪ β*ù ¯Ν9
#θ=è? #θΡŒ'ù >¯s/ ´ ⎯Β ´!# ⎯&!θ™´‘´ρ β)´ρ `ΟF¯6? ¯Ν6=ù '¨ρ'™'‘ ¯Ν69≡´θΒ & Ÿω šχθϑ=à?
Ÿω´ρ šχθϑ =à?
) : - (
 
Taf si rnya: Wahai orang-orang yang beri man! Bert aqwal ah kamu kepada Al l ah
dan t i nggal kanl ah (j angan menunt ut l agi ) saki baki ri ba (yang ada pada orang
yang berhut ang) i t u, j i ka benar kamu orang-orang yang beri man. Ol eh i t u,
kal au kamu t i dak j uga mel akukan (peri nt ah mengenai l arangan ri ba i t u), maka
ket ahui l ah ol eh kamu: akan adanya peperangan dari Al l ah dan Rasul Nya,
(aki bat nya kamu t i dak menemui sel amat ). Dan j i ka kamu bert aubat , maka hak
kamu (yang sebenarnya) i al ah pokok asal hart a kamu. (Dengan yang demi ki an)
kamu t i dak berl aku zal i m kepada sesi apa, dan kamu j uga t i dak di zal i mi ol eh
sesi apa.
(Surah al -Baqarah: 278 - 279)
Fatwa siri 21/1995- (Bekerja Di Bank)
Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam.  Page 3 
 
Syar i at Isl am memer i nt ah supaya set i ap or ang Isl am akan ber usaha menent ang
dan menghapuskan maksi at . Pal i ng mi ni ma, j i ka di a t i dak mampu mencegah
dar i menyer t ai per kar a maksi at i t u dengan per kat aan at au per buat an,
maka dengan hat i nya. Ol eh ker ana i t u adal ah har am apa j ua bent uk ker j asama
dal am hal -hal dosa dan per musuhan, t er masuk sokongan mor al t er hadap
maksi at i t u.

Fi r man Al l ah:
Ÿω´ρ #θΡ´ρ$ è? ’?ã ΟO}# β≡´ρ‰`è9#´ρ
) : (
Taf si rnya: Dan j anganl ah kamu bert ol ong-t ol ongan pada mel akukan dosa
(maksi at ) dan pencerobohan.
(Surah al -Mâ’ i dah: 2) 
 

Sement ar a i t u di ant ar a hadi t s-hadi t s Rasul ul l ah Shal l al l ahu ‘ al ai hi wasal l am
yang menghar amkan r i ba:
 
) (
Maksudnya: Rasul ul l ah Shal l al l ahu ‘ al ai hi wasal l am mel aknat pemakan ri ba,
orang yang memberi makan ri ba, j uru t ul i s dan dua saksi ri ba, dan Rasul ul l ah
bersabda: Mereka semuanya sama (dal am dosa sekal i pun mereka berbeza-beza
t ent ang kadar banyaknya).
(Hadi t s ri wayat Musl i m)

Fatwa siri 21/1995- (Bekerja Di Bank)
Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam.  Page 4 
 
Hadi t s di at as akan menyeksa par a hat i nur ani or ang-or ang yang kuat pegangan
agamanya yang beker j a di agensi -agensi kewangan at au syar i kat yang t i dak
sunyi oper asi nya dengan r i ba sama ada sebagai j ur u t ul i s at au l ai n-l ai nnya.

Hanyasanya dosa r i ba i t u t i dakl ah t er bat as kepada pegawai yang ber t ugas di
bank at au ker ani di sebuah syar i kat (r i ba) sahaj a. Per kar a i ni hendakl ah di l i hat
secar a menyel ur uh penyusunan si st em ekonomi negar a Isl am dan agensi -agensi
kewangannya yang bol eh membawa bal a r i ba i t u menyel ur uh sebagai mana yang
di khabar kan ol eh Rasul ul l ah Shal l al l ahu ‘ al ai hi wasal l am. 
 
) (
 
Maksudnya: Sesungguhnya akan dat ang kepada manusi a suat u zaman di mana
t i dak akan t erl epas seorang pun, mel ai nkan akan makan ri ba, maka sesi apa
yang t i dak memakannya (ri ba) akan t erkena j uga debu-debu ri ba i t u.
(Hadi t s ri wayat Abu Daud dan Ibnu Maj ah)


Hadi t s i ni mener angkan si st em r i ba i t u mel uas, t et api umat Isl am di i ngat kan
supaya j angan ber mudah-mudah bahkan ber hat i -hat i dan t er us menent ang
dengan sebar ang car a yang t er mampu dan bukan membant u dengan membuka
bank-bank r i ba dan sebagai nya.

Sebenar nya kedudukan r i ba seper t i i ni t i dak akan ber ubah at au menj adi kur ang
dengan sebab keengganan or ang t i dak mahu beker j a di bank-bank at au syar i kat
(yang oper asi nya ber dasar kan r i ba), t et api yang hanya dapat mengubahnya
i al ah pemer i nt ah yang mer asakan bahawa si st em r i ba i t u t i dak sel ar as dengan
Fatwa siri 21/1995- (Bekerja Di Bank)
Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam.  Page 5 
 
Isl am, dan sambi l i t u ber usaha mengubahnya secar a ber ansur -ansur , di mana
per ubahan i ni t i dak mer upakan kej ut an yang meni mbul kan kr i si s kepada negar a
dan r akyat . Isl am t i dak menghal ang konsep ber ansur -ansur dal am menangani
masal ah yang sukar di cegah seper t i i ni . Ini dapat di l i hat konsep ber ansur -ansur
sewakt u penghar aman ar ak dan l ai n-l ai n; yang pent i ng i al ah usaha yang t i dak
di t angguh-t angguhkan dan keazaman yang kuat ke ar ah menangani nya seper t i
yang t el ah di bukt i kan ol eh ker aj aan dengan penubuhan i nst i t usi kewangan
Isl am (Tabung Amanah Isl am Br unei dan Bank Isl am Br unei ).

Wal au bagai manapun, buat sement ar a pi nt u-pi nt u peker j aan yang j el as hal al
dapat di sedi akan dengan kadar yang mencukupi , dan sement ar a i nst i t usi -
i nst i t usi kewangan Isl am dapat di buka l ebi h banyak, maka adal ah menj adi
rukhshah (suat u kel onggar an) bagi or ang Isl am beker j a di bank-bank bi asa.

Bagai manapun j uga or ang Isl am yang beker j a di bank konvensi onal i ni sedang
di a mampu mendapat kan peker j aan l ai n unt uk menyar a hi dupnya dan
kel uar ganya, maka cukupl ah dengan ber t ugas di t empat l ai n i t u, bukan di bank
ber kenaan supaya t er j auh per kar a-per kar a syubhah yang membawa har am.
Sebagai mana per kar a yang di j el askan ol eh hadi t s Rasul ul l ah Shal l al l ahu ‘ al ai hi
wasal l am:

:
:

Fatwa siri 21/1995- (Bekerja Di Bank)
Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam.  Page 6 
 

.
) (
 
Maksudnya: Dari Abi Abdi l l ah An-Nu‘ man bi n Basyi r Radhi al l ahu ‘ anhuma
kat anya: Aku dengar Rasul ul l l ah Shal l al l ahu ‘ al ai hi Wasal l am bersabda:
Sesungguhnya yang hal al i t u nyat a (t erang) dan yang haram i t upun nyat a
(t erang) dan di ant ara keduanya ada perkara-perkara yang kesamaran, yang
t i dak di ket ahui nya ol eh kebanyakan manusi a, maka barangsi apa memel i hara
(di ri nya dari ) segal a yang kesamaran, sesungguhnya di a memel i hara bagi
agamanya dan kehormat annya. Dan barangsi apa j at uh ke dal am perkara
kesamaran j at uhl ah di a ke dal am yang haram sepert i seseorang pengembal a
yang mengembal a di sekel i l i ng kawasan l arangan, hampi r sangat (t ernaknya)
makan di dal amnya. Ket ahui l ah! bahawa bagi t i ap-t i ap raj a ada kawasan
l arangan. Ket ahui l ah! bahawa l arangan Al l ah i al ah segal a yang
di haramkanNya. Ket ahui l ah! bahawa di dal am badan ada seket ul dagi ng,
apabi l a i a bai k, bai kl ah badan sel uruhnya dan apabi l a i a rosak, rosakl ah
sekal i annya. Ket ahui l ah! i t ul ah yang di kat akan hat i .
(Hadi t s ri wayat Bukhari dan Musl i m)

Andai nya seor ang musl i m i t u t i dak memper ol ehi peker j aan sel ai n yang ada di
bank ber kenaan, maka bol ehl ah di a mener uskan peker j aan di bank i t u at as asas
pencar i an at au peker j aannya di anggap dal am keadaan ber sangat an haj at
yang di ni l ai kadar nya (yang di per l ukan) dan yang pent i ng peker j aan i t u
ber dasar kan ni at , sehi ngga t er buka bagi nya peker j aan yang l ai n dengan
har apan unt uk mel epaskan dar i yang har am dan sehi ngga t ent er am di r i nya dan
memper ol ehi peker j aan yang hal al buat di r i dan anak-anaknya.
Fatwa siri 21/1995- (Bekerja Di Bank)
Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam.  Page 7 
 
Maka ber dasar kan f akt or -f akt or haj at dan ada usaha unt uk mencar i sumber
peker j aan l ai n ser t a ada ni at unt uk mel epaskan dar i pendapat an mel al ui bank
r i ba i ni , di sampi ng memenuhi keper l uan (haj at ) unt uk hi dup, maka hasi l
pendapat annya dar i bank i t u adal ah hal al dal am bat as dan l i ngkungan seper t i
di t et apkan ol eh Al l ah dal am f i r manNya:
⎯ϑù ¯ÜÊ# ´¯î ø$/ Ÿω´ρ Š$ã ξù ´ΝO) µ‹=ã β) ´!# "‘θî 'ΟŠm¯‘
) : (
 
 
Taf si rnya: Maka sesi apa t erpaksa (memakannya kerana dharurat ) sedang di a
t i dak mengi ngi ni nya dan t i dak pul a mel ampaui bat as (pada kadar benda yang
di makan i t u), maka t i dakl ah di a berdosa. SesungguhNya Al l ah Maha
Pengampun, l agi Maha Mengasi hani .
(Surah al -Baqarah: 173)

Keadaan t er paksa t er sebut hendakl ah bet ul -bet ul ber l aku pada seseor ang yang
ber er t i di a benar -benar per l u kepada peker j aan unt uk sar aan hi dup di r i dan
t anggungannya, dan dal am masa yang sama t i ada peker j aan yang sesuai bagi
mendapat kan pendapat an yang mencukupi bagi membi ayai per bel anj aan hi dup
di r i dan t anggungannya, kecual i peker j aan yang t er dapat di bank r i ba i t u.
 
 

 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful