Vakstudie Nieuws Fiscaal VSN Vandaag

Page1 of I

vormt Verkoop voeding-supplementen geenbronvan inkomen EssentieNieuwsbericht Essentie geen vormtomdatgeen positiefresultaat Hof 's-Gravenhage beslistdat de verkoopvan voeding-supplementen bronvan inkomen kunnenleiden(art.81 Wet RO). n¡et of klachten tot cassatie dat verwachtkan worden.De HogeRaadoordeelt de middelen Nieuwsbericht De bedrijf. van van met Belanghebbende, is in hetjaar 1998gestart de verkoop voed¡ng-supplementen A, een in de VS gevestigd X, Vanaf subdistributeurs. de startis het van en ontvangen doorX gesponsorde opbrengsten bestaan verkopen uit royalties uit voor volksverzekeringen hetjaar 2002geeftX inkomstenbelasting/premie In negatief. zijnaangifte resultaat dezeactiviteiten van niet dit accepteert verlies De de betreffende A-activiteiten. inspecteur onderneming uit een bedragvan€ 24 072 aanals verlies in de heeftde rechtbank inspecteur hetgelijk In vormen. beroep hemgeenbronvan inkomen volgens omdatde A-activiteiten gesteld. komtin hogerberoep. X naar heeftverwezen in dat (9 overweegt de rechtbank zijnuitspraak 2008,nr.07100208) Hof's-Gravenhage december waarophet aan is uitspraak nietaangehecht de uitspraak De datum. laatstbedoelde van eerdere in rechtsoordelen een uitspraak Het vernietigd. hofwijstnietterug wordtdaarom De ontbeert. uitspraak een dezeuitspraak motivering ziet,waarmee hogerberoep jaar geen in vervolgens X in hetjaar2002redelijkerwijs voordeel eentoekomstig dat de maarhandelt zaakzelfaf. Hethof beslist jarenbezien positief ziin.De activiteiten vormen zou van over zodanig hetsaldovande activiteiten de reeks dat konvenivachten geenbronvan inkomen. (art.81 Wet RO)' leiden kunnen niet of dat De HogeRaadoordeelt de middelen klachten tot cassatie

nr. Raad, oKober2009, 09/00415 16 Bron:Hoge

http://www.kluwer.nl/cl2lsearchjeriod-docjsp?&gc:WKNL-KL-PNP-FISCALIS... 22-02-2010