You are on page 1of 2

Phn tch KQXS min Nam ngy 16-10-2015 th con s p nht c kh nng xut

hin trong kt qu x s min nam ca hm nay.

Cp nht kt qu xo so nhanh nht.|


Mi cc bn xem li kt qu x s min nam ngy hm qua:

Nhn kt qu nhanh nht DK TKMB2 gi 8985


XSMN - Kt qu x s Ty Ninh - XSTN : c bit v 62
XSMN - Kt qu x s Bnh Thun - XSBTH : c bit v 58
XSMN - Kt qu x s An Giang - XSAG : c bit v 90
Cp nht kt qu bng kqbd nhanh nht.|
Gi chng ta xem kt qu ca tun trc nh:

Nhn kt qu nhanh nht DK TKMB2 gi 8985


Theo d on ca ti ngy hm nay th l t cc tnh min nam :
D oan XSMN - X s Vnh Long - XSVL
L t : 78 87
D oan XSMN - X s Tr Vinh - XSTV
L t : 58 85
D oan XSMN - X s Bnh Dng - XSBD
L t : 03 30
Cp nht tin tuc nhanh hng ngy.|
Chc cc bn may mn!!!