You are on page 1of 57

PROJEKTIRANJE I GRAENJE

BETONSKIH LUKOVA

Igor Gukov

Lukovi od leda na Grenlandu.

Most Fairy preko rijeke Buliu, Guangxi,


Kina. Raspon luka 122m.

Landscape Arch, Utah,


raspon luka 88m.

Povijesni razvoj lunih mostova


1. Kameni lukovi
2. Betonski lukovi
3. eljezni i elini lukovi
4. Drveni lukovi

1. Kameni lukovi

Most Arkadiko u Grkoj, 13.st p.n.e.


Raspon mosta: 1m,
22m duljine,
5.6m irine i
4m visine.

Most Pont Saint Martin, Italija 106.g


Raspon luka L=35.4m

Most Alcantara preko rijeke Tejo,


panjolska

Most Anji, Kina, 605. g., L=37.4m

Vijadukt Landwasser, vicarska,


1902.g., L=20m

Most Sjourn

Most Wuchaohe, raspon luka


120m, 1990. godine

Most Shanxi Danhe, raspon luka 146m,


2001. godine.

2. Betonski lukovi
Izvedba betonskih mostova zapoinje 1875. godine.
Poetak dvadesetog stoljea: Francois Hennebique,
Robert Maillart i Eugene Freyssinet
Most Le Veurdre, Francuska. Rasponi: 67.5 72 67.5 m , 1910. godine

Most Arve, R.Maillart

3. eljezni i elini lukovi


Most Iron, Engleska, 1779.g., L=30m

New River Gorge, West Virginia, SAD, 518 m

10

4. Drveni lukovi
Most Kintai, Iwakuma, Japan, 1673.

Most Kintai, Iwakuma, Japan, 1673.

11

Most Keystone-Wye, Juna Dakota iz 1967.

Pjeaki most Angle Vale obnovljen


1988., Australija

12

Most Ajoux, Francuska,


2001.g. L=20m

Drveni most, Pians, Austrija

Projektno rjeenje

13

Betonski lukovi
RASPONI:
Izmeu 50 i 300 m
Mogue i do 500 m
IDEALNI ZA:
Uvale, duboke kanjone, morske tjesnace
lukovi u svojim osloncima predaju znatne
horizontalne potiske te zahtijevaju dobru nosivost tla

I
VN
AO
TP
SS
UA
SR
II
N
K
L
A
I
T
M
AI
TT
SP
O

A
P
O
L
K
S
A
C
I
K
S

UPETI LUK
40 - 300 m

1
2

1
presjeci 1-1

2-2

3-3

3
3

ELASTICNO UPETI LUK


40 - 150 m

DVOZGLOBNI LUK
80 - 200 m
I t > I p ili I = konstanta

TROZGLOBNI LUK
60-120 m

UPETI LUK S
UPUTENIM KOLNIKOM
80-200 m

LUCNI ZIDOVI (DISKOVI)


40-100 m

14

Popreni
presjek
luka

Kontrola stabilnosti lukova


Kritina horizontalna sila izvijanja iznosi:

H Ki = Ki

Koeficijent sigurnosti prema kritinoj sili izvijanja:

E Iy
L2

= 3+

q L2
=
8 f

100

15

Kontrola stabilnosti lukova

Prva tri tona dinami


dinamikog
prora
prorauna mosta Krka

ODREIVANJE OPTIMALNOG
OBLIKA OSI LUKA

y=

f
( ch k 1) LEGAYEVA KATENOIDA
m 1

y=

4f 2
x
L2

PARABOLA

16

Os luka
HIPERBOLA

y = 2 px kx 2

OBRNUTA LANANICA
x
x

p p
x
y = e + e p = p ch

2
p

SASTAVLJENE KRIVULJE (Sjourn):

y = Ax (1 Bx Cx 2 )

Odabir osi luka


Algoritam postupka metode obrnutog optereenja:
1. Za odabran raspon luka L i strelicu f postavlja se poetna krivulja, npr. parabola.
2. Izvodi se statiki proraun za optereenje nadlunog sklopa i vlastite teine luka po teoriji
II reda.
3. Na poetnu krivulju dodaju se tako dobiveni pomaci toaka i dobiva se nova geometrija
(rjeenje 1).
4. Poetna strelica luka korigira se faktorom ftr/ fiter.
5. Ponavljaju se koraci od 1 do 4 sve dok ftr /fiter.
6. Na osnovu koordinata toaka rjeenja 1 odreuje se polinom eljenog stupnja koji
najbolje aproksimira toke u smislu da suma kvadrata odstupanja bude minimalna
(rjeenje 2).
7. Na osnovu koordinata toaka rjeenja 1 postavlja se spline funkcija (rjeenje 3).
8. Tako dobivene toke povezuju se potom standardnim linijskim elementima s opisanim
poprenim presjekom luka i optereuju u pravilnom smjeru.

17

Os Skradinskog luka odreena


metodom obrnutog optereenja

Maksimalno odstupanje toaka: 0.4% u odnosu na raspon luka.

Momentni dijagram za razliite osi


luka kod upete veze

18

Momentni dijagram za razliite osi


luka kod zglobne veze

Momentni dijagram za razliite osi


luka kod zglobne veze

Red.br.

Os luka

Moment
(kNm)

Koeficijent poveanja
momenta

1.

Metoda obrnutog
optereenja

3396

1.0

2.

Polinom 8. stupnja

33965

10.0

3.

Katenoida

38910

11.5

4.

Parabola

83509

24.6

19

Proraun lukova

Postupci izvedbe lukova


1) Izvedba na skeli,
2) Konzolna izvedba,
3) Konzolna izvedba formiranjem reetke,
4) Postupci zaokretanja luka,
5) Postupci koji koriste krutu armaturu,
6) Kombinirani postupci.

20

Izvedba luka na skeli

Klasina drvena lepezasta skela

21

elina skela sa stupcima:

22

Most Gladesville, Sydney, Australia, 305 m

Izvedba mosta
Gladesville
4 usporedna luka
od montanih
odsjeaka

23

Izvedba mosta Gladesville, 1962.

Skela bez meuoslonaca

24

Most Plougastel, Francuska,


skela bez meuoslonaca

Izvedba mosta Plougastel, Francuska

25

Most Plougastel, Francuska

Most Arrabida, Portugal

26

Most Nosslach - trokatna drvena skela Cruciani

Konzolne izvedbe elinih lukova

27

Zaeci konzolnih izvedbi masivnih lukova:


Freyssinet, Caracas - La Guaira, 1952.

28

Most Caracas - La Guaira 1952. L=152m

Hrvatski luni mostovi:


ibenik 1964.-1966.,
Pag 1967.-1968.
Krk 1976.-1980.

246 m
193 m
244 + 390 m

29

Most ibenik

Izveden: 1966.
Raspon luka: 246 m
f/l = 1/8

Konzolne izvedbe jadranskih lukova:


ibenski most 1964.

30

ibenski most, 1966.g.,

Paki most, 1968.g

926

Paki most, 1968.

AT CROWN

AT SPRINGING

Raspon luka: 193 m


f/l = 1/7
279.6
38.74

36.73

37.08

0.00
5 x 23,3

11.65

193.20
46.60

11.65

4 x 23,3

31

Paki most, 1968.

38.74

36.73

37.08

0.00
5 x 23

11.65

46.60

11.65

4 x 23

193.20

KRK I
Raspon luka: 390 m
f/l = 1/6.5

32

Most Krk I

Izvedba formiranjem privremene


reetke, Krki most 1980.

33

Izvedba formiranjem privremene reetke,


Krki most 1980.

34

35

Most Krk - postupna izvedba poprenog presjeka luka

36

Most Beppu Myouban, 1989.

Grosse Muhl, 1991.

37

La Roche Bernard, 1994.

FRANCUSKI MOSTOVI SA SPREGNUTIM


NADLUNIM SKLOPOM:
Rance, 1994.

38

KONZOLNI POSTUPAK
s kosim zategama i betoniranjem odsjeaka

Kyll, Njemaka
1997.

Maslenica 1997.

39

MASLENIKI MOST, 1997., raspon luka: 200 m

MOST
MASLENICA
longitudinally
movable
bearings

fixed connection

fixed bearings
(hinge)

longitudinally
movable
bearings

40

Greda mosta ibenik, Pag, Krk, Maslenica

MASLENICA
deck plate

KRK

PAG, IBENIK
copper sheet
deck
2cm cut

main
girder
(cross girder overall height)

copper sheet

cross girder
no bearing!

pier head

overlap
space
main
girder

pier

pier head

pier

pier

MOST KRKA
Raspon luka: 204 m.

41

Most Krka

Skradinski most preko rijeke Krke

42

Skradinski most preko rijeke Krke

Most Krka
Greda spregnutog poprenog presjeka

43

Most Hoover Dam Bypass, 2010.

Most Hoover Dam Bypass


Raspon luka 320 m

44

Most Hoover Dam Bypass


Mike O'Callaghan Pat Tillman Memorial Bridge

Zakretanje lunih polovica


- prve primjene: Morandi
- kasnije: jedan most veeg
raspona (145m), Argentobel,
lukovi betonirani na mjestu

45

IZVEDBA ZAOKRETANJEM LUNIH POLOVICA:


Argentobel, Njemaka, 1985.

Zakretanje lunih polovica


Carinski most preko Neretve u Mostaru, raspona 54 m.
Popreni presjek luka: sanduk s tri komore,
Zakretanje polovica oko elinih zglobova.

46

Carinski most preko Neretve u Mostaru

Kineski lukovi s krutom armaturom:


eline cijevi ispunjene betonom

47

Most Wanxian

Izvedba luka mosta Wanxian:


samonosiva reetka od cijevnih
profila

48

Most preko Krke u Skradinu,


K. Tonkovi, 1955.
Stari elini luni
sklop, raspona 90
m, iskoriten je
najprije kao oplata
za dva paralelna
betonska luna
nosaa, da bi po
otputanju skele, bio
aktiviran kao kruta
armatura betonskih
lukova

Most preko Krke u Skradinu,


K. Tonkovi, 1955.

49

TRAJNOST MOSTOVA

Problemi trajnosti - rekonstrukcija Pakog mosta


Defects found at an early age cannot be blamed primarily on the
aggressive environment, but are attributed to conceptual design and
negligence on site.

50

Ratna oteenja Pakog mosta

Rekonstrukcija
Pakog mosta
2000.

51

Nova greda Pakog mosta (1999. - 2000.)

TRAJNOST MOSTOVA

52

Lukovi malih raspona od predgotovljenih dijelova

Montani luni nadvonjaci


- autocesta Karlovac Rijeka, dionica Donja Orehovica - Kikovica
(1972.), tri svoena nadvonjaka raspona 28 m (Hidroelektra)

53

Montani luni nadvonjaci

Prijelazi za ivotinje na autocesti

54

Most Rip, Australija, raspon 183 m

Most Jiangjiehe, Kina, 1995.g.,


L=330m

55

Riccardo Morandi
Most Paul Sauer, Junoafrika republika, 1956.g. L=191m

Most Fausto Bisantis, Italija, 1962.g., L=231m

Viestruki lukovi
Most Podoli, eka, 1942.g., L=150m

56

Most Hongxing, Kina, 1967.g, L=108.5m

57