คุณธรรมจริยธรรม

์ รีสำำหรับผู้บริหำร
และศักดิศ
หลักส้ตรผู้บริหำรกำรสำธำรณสุขระดับตูน รุุนที่ 20
วันที่ 26 เมษำยน 2553 เวลำ 13:00-16:00 น.
วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรน
ิ ธร จังหวัดตรัง

ดอกไม้สำำหรับทุกคน

นำ้ำตกจำกแคนำดำ

ดอกไม้กับชีวิต

วัตถุประสงค์ของวิชำ
1. อธิบำยควำมหมำย(What?)ของคุณธรรม จริยธรรม
์ รี สำำหรับ ผูบ
และศักดิศ
้ ริหำรงำน ไดู

์ รีของ
2. อธิบำยควำมสัมพันธ์ คุณธรรมจริยธรรมและศักดิศ
ผูบ
้ ริหำรที่มีผลตุอประสิทธิภำพของกำรบริหำรงำนไดู
3. อธิบำยถึงระเบียบวินย
ั ของขูำรำชกำรและกำรเสริมสรูำง
ระเบียบวินย

เนื้ อหำ

1. คุณธรรมกับกำรบริหำรงำน
2. ธรรมะกับกำรใชูชีวิต

ในสังคมอยุำงมีควำมสุข

วัตถุประสงค์ของกำรเรียนรู้รุวมกัน
รวดเร็วรื่นรมย์
1. มีควำมเป็ นกัลยำณมิตร
2. มีควำมสุข

3. ไดูรบ
ั ประโยชน์

4. ใชูชีวิตที่มีควำมสุขทำำใหูสังคมสิ่ง
แวดลูอมและโลกสวยงำม

ทำำอย่ำงไรจึงมี
ควำมสุข

ทำำอย่ำงไรจึงได้
ประโยชน์

ทำำอยุำงไรสังคมสิ่งแวดลูอม
และโลกสวยงำม

วิกฤตคนปั จจุบัน
ยำที่ขำยดีที่สด
ุ /
เครียด ควำม
รุนแรง/ ฆุำตัว
คนตำย
มำก/แยุง
ชิง/สงครำ
โลกรู
มอน/ ปุ ำไมู/ ลำำธำร/
ธรรมชำติ

เรำพูนทุกข์รุวม
กันไดู/
จินตนำกำรใหมุ/
เรำอยุ้ในโลกใบ

กำรเรียนร้้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม

ข้ำรำชกำรคือใคร

ผ้บ
้ ริหำร คือใคร

คุณธรรมของผ้้บริหำรคืออะไร

ทำำอย่ำงไรคุณธรรมจึงเกิดมีข้ ึนใน
ชีวิตผ้บ
้ ริหำร

ทฤษฎี คือควำมเห็นที่ถ้กต้องตำม
ที่เป็ นจริง

สิ่งที่ต้องเห็นมีอะไรบ้ำง

ทำำอย่ำงไรจึงเห็นชีวิต

ศึกษำที่ไหนอย่ำงไร

ดอกไม้อะไร

ดอกไม้คุณธรรมบำนเบ่งไม่ร้โรยใน
ใจทุกคน
Keukenhof

เวลำกับควำมร้้สึก

กำรเรียนร้้วันนี้ ตั้งใจให้ทุกคนได้
อย่ำงน้อย 3 เรื่อง

คำำถำมสำำคัญ

ชุวยกันตอบและวิเครำะห์ด้

ทำำอย่ำงไรจึงฆ่ำยักษ์ได้

ชีวิตต้องกำรอะไร

นิ ทำนประเทืองปั ญญำ

นิ ทำนประเทืองปั ญญำ

ภำพอะไรเอ่ย

ภำพ

ภำพอะไรเอ่ย

ภำพ

ใครเป็ นใคร

อย่้ท่ีไหนวำงใจให้ถ้ก

แผ่นสุดท้ำย

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful