You are on page 1of 1

PERANCANGAN STRATEGIK NASYID 2010

Bil
1

Isu

Matlamat

Objektif

Bil

Program

Tiada
penyanyi
berbakat

i) mencungkil
bakat pelajar

i) melatih
pelajar
berbakat
dan kreatif

1

Pertandingan
nasyid
mengikut
tingkatan

2

Mengadakan
persembahan
dalam setiap
program
utama
sekolah

Jan-Nov

3

Latihan
berkala
setiap hujung
minggu

Jan-Nov

ii) melatih
pelajar supaya
berkeyakinan
ii)
tinggi dan
melahirkan
berketerampilan pelajar yg
cintakan
seni
iii)
membentuk
sahsiah
pelajar

T/Jawab

Tempoh

Guru
Feb
penasihat

Kos

TOV

ETR

KPI

RM
500

50%

100% % pelajar
berminat
dan
berbakat
dalam
nasyid