You are on page 1of 9
STAROSTWA PC ANO DO REJESTRU UMOW OWEGO Ww JASLE vod ir A6 Obl WAS @ UMOWA 0 ROBOTY BUDOWLANE Zawarta w dniu 11.09.2015 roku w Jasle pomigdzy Powiatem Jasielskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Jasielskiego 2 siedziba ul, Rynek 18, 38-200 Jasto 2wanym dale] Zamawiajacym, wimieniu, ktérego dziataja: 1. Franciszek Miskowicz ~ Starosta, 2. Tadeusz Gorezyk - C2tonek Zarzqdu, SKANSKA Spétka Akcyjna ul. Generata Jézefa Zajaczka 9, 01 - 518 Warszawa, prowadzaca dzlatalnosé na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego (numer KRS: 0000033102), 2wanym dale} Wykonawea, w imieniu, ktérego dziata: Bogustaw Cienki - Pelnomocnik Skanska S.A., W rezultacie dokonania prez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego 2godnie 2 przepisami ustawy 2 dnia 29.01.2004r.. Prawo zaméwier publicenych (Dz, U, 2 2013 r. poz. 907 ze zm.) zostata zawerta umowa o nastepujace] tresci: 1 a1 Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pi »Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881R Debowiec ~ Zalgze - Osiek Jasielski w km 0+020 — 34730; 44680~5#140 obejmujgce m.in.: ~ _likwidacje ok. 800 m? przetoméw typu cigzkiego; ~ wymiang materiatu przepustow (ok. 10 mb) i 2 sztuk scianek czotowych; ~ _mechaniczne scinanie ok. 3,7 tys. m? zawyéonych poboczy; ~ frezowanie ok. 3,9 tys. m? zdeformowanej nawierzchni bitumicenej; ~ _mechaniczne oczyszczenie ok. 13 tys. m? nawierzchni bitumicanej; ~ profilowanie ok. 6 tys. m? nawierzchni mieszanka tluczniowa; ~ wykonanie ok. 2,9 tys, ton podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicanych 0-16 - warstwa profilowa ~ wraz z skropieniem; wykonanie ok, 24,65 tys. m? nawierzchni écieralnej gr. 4m po zawalowaniu 2 mieszanek mineralno-bitumicanych 0-12 wraz 2 skropieniem; zupetnienie mieszanka tluczniowa ok. 3,7 tys. m? poboczy oraz ok. 1,2 tys. m® nawierzchni na zjazdach; oczyszczenie 2 namutu ok, 4,6 tys. mb rowéw oraz ok. 390 mb przepustéw pod zjazdami; regulacje pionowa ok. 17 sztuk krat Sciekowych; = karczowanie 2 pniakéw; ~ ulozenie ok, 100 mb éciekéw betonowych na podbudowie 2wirowe] i podsypce pieskowej; ~ malowanie grubowarstwowo preejécia dla pieszych; ~ wykonanie ok. 110 mb zjazdéw bocenych z cur zelbetowych fi 50 uktadanych na tawie awirowe); ~ regulacig pionowa ok. 56 mb istniejgcych poreczy energochlonnych oraz montaé ok. 76 mb nowych poreczy energochtonnych wraz 2 ukosnikami 2. Praedmiot umowy opisany jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robét budowlanych. Ewentualne prace przy instalacjach /sieciach obcych Wykonawca wykona na wlasny koszt w uzgodnieniu z wlascicielem sieci 2. Zamawiajacy dopuszcza motliwoSé wystapienia w trakcie realizacji predmictu umowy Koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w_ stosunku do przewidaianych dokumentacia projektowa w sytuacj, gdy wykonanie tych robét bedaie niezbedne do prawidlowego, ti. 2godnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania predmiotu umowy. Roboty takie musza byé zatwierdzone praez Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem, Roboty te nie spowoduja zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy. 3. Stony praewiduja takie motliwosé rezygnacii z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowe] w sytuacii, edy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, t). 2gednego z zasadami wiedzy techniczne| i obowiazujacymi na drier odbioru Przepisami, wykonania przedmiotu umowy (tzw. roboty zaniechane). Roboty takie musza byé zatwierdzone pr2ez Zamawiajqcego w porozumieniu 2 projektantem. W praypadku odstapienia od calego elementu robot nastapi odliczenie wartosci tego elementu od ogéInej wartosci przedmiotu umowy. W praypadku odstapienia od czeéci robét z danego elementu, obliczenie niewykonane) zeéci tego elementu nastapi na podstawie kosztorysu powykonawezego, przygotowanego przez ‘Wykonawce, a zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiajqcego. Kosztorysy te opracowane beda na podstawie odpowiednich KNR-6w lub KNNR-6w w oparciu 0 nastepulace zalozenia a) ceny jednostkowe robét zostana prayjgte 2 kosztoryséw szczegétowych 2lozonych przez ‘Wykonawee, a ilosci wykonanych robet z ksiazki obmiarow; b)_w praypadku, ady nie bedzie moiliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 w/w zapisy, brakujace ceny czynnikéw produkeji zostana prayjete z zeszytéw SECOCENBUD (jako érednie} 2a okres ich wbudowania 4. Wykonawca zobowiazany jest do: a) zabezpieczenia robét budowlanych przez caly okres wykonywania robét wraz 2 tymezasowa organizacja ruchu (na podstawie zatwierdzonego projektu); b) utreymania zaplecza budowy przez caly okres wykonywania robét; ©) podigcia wszelkich niezbednych driatanh w przypadku zaistnienia takie) koniecenosci, celem zapewnienia prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a nastepnie jego eksploztacji. 5. W trakcie realizacji robot Wykonawea bedzie dba¢ o prawidtowosé oznakowania przez caly czas realizacji robét oraz zapewniaé warunki bezpieczenistwa. Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w dniu odbioru. 6. Jezeli dokumentacija projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wskazywataby w odniesieniu do niektérych material6w i urzadze znaki towarowe lub Pochodzenie Zamawiajqcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza wykoraystanie »ptoduktéw” réwnowaenych. Wszelkie ,produkty” pochodzace od konkretnych producentéw, okreslaja minimaine parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiadaé towary, aby speinié wymagania stawiane przez Zemawiajacego i stanowig wylacznie wzorzec jakosciowy materiatow i suroweéw uéytych do wykonania praedmiotu umowy. 7. Materialy pochodzace z rozbidrek, nieprzewidziane do ponownego wbudowania, stanowia wlasnosé Zamawiajacego. Elementy betonowe (kraweiniki, kostka brukowa, plyty, rury itp.), material pochodzacy z frezowania nawierzchni asfaltowej, bariery stalowe, znaki drogowe wraz ze stupkami, itp. wykonawea przewiezie na sw6j koszt na baze Powiatowego Zarzadu Drdg w Jaéle, Ul. Praemystowa. Ziemig z rozbiérki Wykonawca zutylizuje na wiasny koszt. §2 1. Termin rozpoczecia realizacii przedmiotu umowy ustala sig na dzief praekazania Wykonawey terenu budowy. 2. Praedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 15.11.2015 r, 3. Za termin zakoriczenia robét prayimuje sig termin zgtoszenia Zamawiajqcemu przez Wykonawee na pigmie zakoriczenia robét z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Strony uzgadniaja, id termin zgtoszenia staje sig terminem wykonania umowy jeéeli koricowy protokét odbioru robét bedzie pozytywny. 83 Wykonawca potwierdza, it otreymat od Zamawiajacego specyfikacie Istotnych warunkéw zaméwienia, zawierajacq min. stotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ée sq one worowadzone do niniejszej umowy w sprawie zaméwienia publicznego. 84 Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w §1 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegdiowe a) informowania Zamawiajacego 0 koniecznosci wykonania robét zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania; b) informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych; jedeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrécié roboty do stanu pierwotnego na wlasny koszt; )_w preypadku zniszczenia lub uszkodzenia robst, ich czgsci bad urzadzen w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu popreedniego; d) _w razie wyrzadzenia s2kody w 2wigzku 7 realizacja przedmiotu umowy, w tym take osobom trzecim - naprawienie szkody. 85 1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni liceac od daty podpisania umowy. 2. Praedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy jest Inspektor Nadzoru, ktérym bedzie Pan Zbigniew Abratowski 3. Praedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy, ktérym bedzie Pan Wojciech Gacor 86 1. Wykonawa bedzie ponosit koszty zutycia wody i energli przez caty okres realizacji robot, tj. od przejecia placu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego. 2. Wykonawca zobowigzuje sig do uzgodnienia z Zamawiajgcym kolejnosci wykonawstwa robét cobjetych umowa, 87 1. Wykonawea zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy przy zastosowaniu materiatéw wtasnych. Materialy, 0 ktérych _mowa powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow) wprowadzonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 - ustawy Prawo Budowlane), wymaganiom specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia Na kaide zqdanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiazany jest okazaé wsstosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dokument potwierdzajacy wprowadzenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. ‘Wykonawca zapewni potrzebne oprzyreadowanie, potenciat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na iadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych zmaterialéw Wykonawcy na terenie budowy. Zamawiajacy moze zazadaé wykonania badani w celu sprawdzenia jakosci wykonanych robst lub materialw i urzadzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajac je specjalistycznej jednostce lub cedujac obowigzek ich przeprowadzenia na Wykonawce, Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badari okaze sig, 2e zastosowane materialy, badé wykonanie robét jest niexgodne 2 umowa to koszty badari obcigdaja Wykonawce, zag gdy wyniki badan wykaéa, Ze materialy badé wykonanie robét sq 2godne 2 umowa, tokoszty tych badai obciazaja Zamawiajacego. Materialy, urzadzenia i spreet w ramach zadania moga byé wyprodukowane lub zakupione zaréwno w krajach Unii Europejskiej jak i w krajach spoza Uni. Wadne jest, aby zakupione uurzadzenia, materiaty i spraet posiadaly wlasciwosci i cechy techniczne i jakoSciowe 2 zachowaniem Polskich Norm praenoszacych normy europejskie lub norm innych paristw cetonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy. 88 Wykonawea - zgodnie ze ztoiona oferta - wykonanie czesci przedmiotu umowy tj. likwidacja preeloméw, podbudowa z kruszyw, Scinanie i uzupelnianie poboczy, rowy, roboty wykoriczeniowe, zleci podwykonawcy. W zwigzku z udziatem podwykonawcéw, w realizacji przedmiotu niniejszej umowy maja zastosowanie uregulowania zawarte w rozdz. XXI i XXII SIW2Z, ktére sq Wykonawey znane. 89 Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia, 2godnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia oraz wybrana w trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie kosztorysowe. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwiqzane 7 realizacja przedmiotu umowy wraz z podatkiem VAT. Ceny jednostkowe poszczegdinych robét wyszczegélnionych wprzedmiarze robot muszq zawieraé wszystkie koszty zwiqzane 2 ich realizacja, jak rownied zawieraé koszty: wszelkich robot praygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, optaty za sktadowanie materiatsw odpadowych na wysypisku smieci, zabezpieczenie robot pod wagledem BHP, zabezpieczenie zasilania energiq elektrycena i innymi mediami potrzebnymi do realizacii przedmiotu umowy, ubezpieczenia, prace geodezyine (w tym geodezyina inwentaryzacia powykonawcza), dozorowanie budowy, projekt organizacji ruchu, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robét, itp. Wykonawca, najpééniej w dniu podpisania umowy dostarcay Zamawiajacemu kosztorys sporzadzony metoda kalkulacji szczegétowe}. Bedzie on stuzvt do ewentualnych rozliczen pomiedzy Wykonawea i Zamawiajacym. Zamawiajacy zapta \Wykonawey 2a faktycznie wykonane roboty (zgodnie z ksiaika obmiaru potwierdzona przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego). Koszty naleine Wykonawcy zostana wyliczone za pomoca kosztoryséw zamiennych prey uyciu cen jednostkowych pobranych z kosztoryséw ofertowych. W A praypadku edy wystapia roboty, na ktére wkosztorysach ofertowych nie okreslano cen jednostkowych ~ brakujace ceny jednostkowe policzy sig metoda kalkulacji seczegéiowej pr2y zastosowaniu cen materialéw, spregtu i Srodkéw transportu preyjetych z kosztorysach opracowanych preez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdlowej (dostarczonych Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy). W praypadku gdy w kosztorysach opracowanych przez Wykonawcg metoda kalkulacji szczegétowej nie mona prayjaé cen materiatéw, sprzgtu i srodkéw transportu tobrakujace ceny zostang preyjgte 2 zeszytéw SECOCENBUD (jako Srednie) za okres wbudowania $10 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze zio2ong oferta wynosi brutto: 1.305 110,00 21. townie: jeden milion treysta pig¢ tysigcy sto dziesig€ ztotych 00/100. Zamawiajacy nie dopuszcza czesciowego fakturowania. Faktura bedzie ptatna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, po pozytywnym protokole odbioru i przediozeniu wymaganych dokumentéw, na rachunek bankowy nr: 28 1030 1508 0000 (0005 0274 6006. W preypadku wykonywania czesci robét bedacych przedmiotem umowy przez podwykonawcow, Wykonawea sklada fakture, ktéra obejmuje zakres robét wykonywany réwnie2 przez podwykonawce. Wykonawca dokona stosownego podziatu naleénosci pomigd2y Wykonawee i podwykonawce w protokole odbioru potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego, praedstawiciela Wykonawcy na placu budowy i podwykonawee. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania naleznosei podwykonawcom w terminie 3 dni przed uptywem terminu platnosci faktury przez Zamawiajacego. Wykonawca przedtoty Zamawiajacemu dowody zaplaty wynagrodze na rachunki podwykonawcéw albo zloty oswiadczenia podwykonaweéw, ze ‘wszelkie naletnosci podwykonawedw z tytutu realizacji rob6t zrealizowanych wramach uméw zaakceptowanych przez Zamawiajacego, zostaly przez Wykonawce uregulowane. Brak praekazania przez Wykonawce ww. dokumentéw spowoduje zatrzymanie przez Zamawiajqcego \wynagrodzenia okreslonego w fakturze naleinego podwykonawcam, do momentu spetnienia tego warunku, Zamawiajacy ma prawo wyznaczyé Wykonawcy termin do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom pod rygorem naliczania kar umownych (§ 12 ust. 1 pkt 1 lit. f). Zamawiajacy moze dokonaé bezposrednie} zaptaty wymagalnego wynagrodzenia _praystugujacego podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy. Piatnikiem bedzie Starostwo Powiatowe w Jasle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasto, (NIP 685-21-40-829). Za daien zaptaty uwazeny bedzie dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego. Wierzytelnosci objete umowa nie moga byé przedmiotem cesji (przelewu) na rzecz oséb trzecich. su Wykonawea przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wysokosei 10% ceny ofertowej, w formie gwarancii bankowej, co stanowi 130511,00 zt. Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, Na zabezpieczenie roszcze z tytutu rekojimi za wady przedmiotu umowy pozostanie uZamawiajacego kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0 ktérym mowa w ust. 1, co stanowi 39 153,30 21 kwota, 0 ktére] mowa w ust. 2 zostanie 2wrécona nie péénie] nig w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. g12 1, Strony postanawiaja, te obowigzujaca forma odszkodowania 2 tytulu niewykonania lub nienaledytego wykonania umowy stanowia kary umowne. W szczegdlnos 1) Wykonawea zaptaci Zamawiajqcemu: a) 2a zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, © ktérym mowa w §10 ust. 1, za kaddy dain zwioki, b)_ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie preedmiotu umowy - 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1, ¢)_ 2a odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1, d) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktére} przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 100,00 Hotych 2a kaddy nieprzedtoiony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmian, €) 2a nieprzediozenie poswiadczonej 2a zgodnosé 2 oryginalem kopli umowy © podwykonawstwo lub je) zmiany - w wysokosei 1000,00 2totych 2a kadda nieprzedtozona kopig umowy lub jej zmiany, f) za brak dokonania_wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy © podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego tetminie - w wysokoéci 1000,00 zlotych, 8) 2a nieterminowa zaptate wynagrodzenia nale’nego podwykonawcom lub dalseym podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zaplate tego wynagrodzenia brutto, h) za brak zaplaty wynagrodzenia naleinego podwykonaweom lub —dalsaym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % nalegnego im wynagrodzenia brutto, 2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawey 2a odstapienie od umowy przez Wykonawee z przyczyn lezacych wylacanie po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, © ktérym mowa §10 ust. 1. 2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosé kar umownych, na zasadach ogéinych. 3. Zamawiajacy ma prawo dokonaé potracer swoich wierzytelnosci z tytulu kar umownych lub odszkodowari z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraia na to zgode. $13 1. Strony postanawiaja, 2e przedmiotem odbioru koricowego bedzie caty preedmiot umowy, © ktérym mowa w §1. 2. Wykonaweca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koricowego pisemnym zawiadomieniem. 3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie komisyiny odbiér koricowy przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym wykonawee. 4, Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu preystuguja nastepujace uprawnienia: 1) jedeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwié odbioru przedmiotu umowy do czasu usunigcia wad, 2) jezeli wady nie nadaja sig do usunigcia, to: a) jezeli nie uniemotliwiaja udytkowania przedmictu umowy zgodnie 2 przeznaczeniem, 6 AL Zamawiajacy moze obnityé odpowiednio wynagrodzenie, ')_jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z preeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapié od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi 5. Strony postanawiaja, ze: a) z ezynnosci odbioru bedzie spisany protokst zawierajacy wszelkie ustalenie dokonane wtoku odbioru, jak ted terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych prey odbiorze wad, b) na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, 2tozony przed uplywem terminu na usuniecie wad, Zamawiajacy mote przedtuayé ten termin, cdo przedtutenia tych terminéw nie jest upowainiony Inspektor Nadzoru. 6. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego pisemnie o usunigciu wad oraz do 2adania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. 7. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje 0 przerwaniu czynnosci odbioru, jedeli w czasie tych czynnosci Uujawniono istnienie takich wad, ktore uniemodliwiaja uiytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 2 przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad. s14 Na wykonane roboty Wykonawea zobowiazuje sig udzielié piserine] gwarancii (2godnie z zat. nr 10 do SIW2} jakosci irekojmi na okres 60 miesigcy, liczonych od daty koricowego, bezusterkowego odbioru robét. 515 zmiany umowy w nastepujacych praypadkach: Zamawiajacy przewiduje moiliwo: 1. Po ewentualnej zmianie preepisu dotyczacego wysokosci stawki podatku od towaréw i ustug VAT, co skutkowaé bedzie zmiang kwoty brutto inaliczonych kwot podatku VAT, do robét wykonywanych po dniu w ktérym przepisy zacang obowigzywaé. Wysokosé wynagrodzenia nie ulegnie wowezas zmianie. 2, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca mote w kaédej chwili zarzadzié worowadzenie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacii, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy techniczne) | obowiazujacymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie muszq byé zatwierdzone przez zamawiajacego i beda rozliczane kosztorysem tzw. ,réénicowym” okreslonym w § 1 ust. 3 3. Zamawiajacy dopuszcza zmiang osoby kierownika budowy/robst oraz Inspektora nadzoru na osobe © kwalifikacjach odpowiadajacych co najmniej minimainym kwalifikacjom wymaganym w stosunku do osoby pelnigce] funkcje kierownika budowy/robot. 4. Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy w wyniku wystapienia robét dodatkowych, 5. Zmiana umowy moze nastapié w okolicznosei zaistnienia, po zawarciu umowy, preypadku sity wyisze). Za site wyesza warunkujaca zmiang umowy uwaia€ sie bedzie adarzenie badé potaczenie adarzen obiektywnie niezaleznych od Wykonawey lub Zamawiajacego, ktére zasadniczo i istotni Uutrudniaja wykonanie czeéci lub catosci zobowiazarh wynikajacych z umowy, ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢ i ktérym nie mogli zapobiec, ani ich przezwycieayé i im przeciwdziataé poprzez dziatanie z nalezyta starannoscia ogéinie przewidziana dla cywilnoprawnych stosunkdw zobowiazaniowych (np. powodzie, huragany, wykopaliska archeologiczne itp.) oraz wprzypadku praestojow i opdénien zawinionych przez Zamawiajacego np. koniecznosci 4h wprowadzenia zmian wdokumentac|i projektowe] wynikiych w trakcie prowadzenia robot i majacych wplyw na modliwosé kontynuacji robot. Strona dotknieta dziataniem sity wyészej jest zobowiazana do pisernnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciagu 5 dni roboczych, pod rygorem braku moiliwosci powotywania sig na klauzule sity wy8sze). Opdénienia muszqa byé udokumentowane stosownymi protokolami podpisanymi przez Wykonawee iZamawiajqcego oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. W praypadku wystapienia opdinien strony ustala nowe terminy, ztym, ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. $16 Zamawiajacemu praystuguje prawo odstapienia od umowy takée w przypadkach: 1) w razie wystapienia istotne zmiany okolicanosci powoduiacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicenym, czego nie motna bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapié od umowy w terminie miesiaca od powzigcia wiadomosci o Powyiszych okolicznosciach. W_ takim wypadku Wykonawca mote tqdaé wytacanie wynagrodzenia naleznego 2 tytutu wykonania czgSci umowy (art. 145 ustawy Prawo zaméwieh ublicenych), 2) zostanie ogloszona likwidacja firmy Wykonawcy, 3) w razie wszczgcia postepowania upadtosciowego lub naprawczego Wykonawcy, zajecia majatku Wykonawey w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postepowania egzekucyjnego, a takée wystapienia innych okolicznosci uniemoiliwiajacych lub ograniczajacych swobodne wykonywanie przez Wykonawce jego obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, 4) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, 5) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych preyczyn w ciagu 7 dni od dnia preekazania terenu budowy oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego 2lotonego na pismie, 6) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dai, \Wykonawey praystuguje prawo do odstapienia od umowy w szczegélnosci, jezeli: 1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnione| przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru, 2) Zamawiajacy nie wywiazule sig z obowigzku zaplaty faktury, mimo dodatkowego wezwania do zaplaty w terminie 2 miesigcy od uptywu terminu na zaplate faktury, okreslona w umowie, Odstapienie od umowy powinno nastapié w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie. 617 Strony umowy zobowigzuja sig wzajemnie informowaé o wszelkich 2mianach mogacych mieé wplyw na wykonanie umowy, w tym w szczegélnosci o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, @ wystanie pisma na ostatni anany adres, strony uznaja 2a skuteczne doreczenie, \Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaia formy pisemnej pod rygorem niewaznosc, Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacii niniejszej umowy jest Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego. _-eZ 918 W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowa stosuje sig przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo Zaméwieri Publicznych. §19 Umowe niniejsza sporzadza sig w 3 jednobramigcych egz., dwa dla Zamawiajacego ijeden dla Wykonawcy, WYKONAWCA : ZAMAWIAIACY : Skanska S.A. ulGan. Jézefa Zajgcaka 9 01-518 Warszawa TEL. 961 30 00, FAX 561 30 04 NIP 776-(10-01-070 fiskowter ZARZAD POWIATU WJASLE 38-200 Jnsto, Rynek 18 SKARENR Powrsy oven Ks Cea f