You are on page 1of 5

SMK LUAR BANDAR NO.

1 SIBU

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER 2 2014


GEOGRAFI KERTAS 1 TINGKATAN 4
MASA: 1 JAM 15 MINIT

ARAHAN:
a) Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
b) Jawab semua soalan.
c) Tiap-tiap soalan diikuti oleh pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih hanya satu jawapan terbaik bagi setiap
satu soalan tersebut.

1. Maklumat berikut merujuk lapisan


Lapisan berlakunya pembakaran
dan penghancuran meteorit.
A stratosfera
B mesosfera
C troposfera
D termosfera
2. Proses P dalam rajah di bawah merujuk
pembentukan batuan

Proses P

A
B
C
D

Pemendapa
n
Pemadatan
Penyimena

granit
enapan
igneus
metamorfosis

Granit
Gabro
Basalt

3. Batuan di atas terhasil daripada proses


A pembekuan magma
B pemendapan bahan
C penyimenan bahan
D pengaliran magma
4. Antara berikut, yang manakah kepentingan
batu igneus?
Jenis batuan
I
II
III
IV

Granit
Pumis
Basalt
Loh

A I dan II
B II dan III

Kepentinga
n
Pembinaan
Tembikar
Cenderamata
Jubin lantai
C III dan IV
D I dan IV

5. Ciri-ciri berikut berkaitan lapisan

Magma yang menular di antara


lapisan-lapisan batuan di
sekitarnya.

Merupakan bentuk bumi


jalar
A batolit
C lapolit
dalam yang terbesar.D lakolit
B pakolit
6. Apakah daya yang mempengaruhi jenis
sesaran dalam rajah di bawah?

A Lipatan
B Retakan

C Tegangan
D Mampatan

7. Kawasan gunung berapi berpotensi untuk


dijalankan aktiviti
I pertanian
II pembalakan
III pelancongan
IV perlombongan
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Pergerakan tanih secara


perlahan
Berlaku di kawasan cerun
landai
11.Fenomena gerakan jisim di atas merujuk
kepada proses
A gelangsar
B kesotan tanih
C aliran lumpur
D tanah runtuh
12.Rajah di bawah menunjukkan pembentukan
suatu muka bumi.

8. Rajah di bawah menunjukkan proses


luluhawa.

Di kawasan manakah proses luluhawa


tersebut giat berlaku?
A Muara sungai
B Kawasan karst
C Gurun panas
D Kawasan bermusim
Stalagmit
Stalaktit
Gua batu kapur
9. Pandang darat bawah tanah di atas terhasil
akibat tindakan luluhawa kimia secara
A larutan
B hidrolisis
C pengoksidaan
D pengkarbonan

Pukulan ombak berterusan seperti berikut


akan menghasilkan bentuk muka bumi
A geo dan gloup
B pantai dan teluk
C tanjung dan teluk
D gua dan gerbang laut

13.Pernyataan berikut merujuk

A
B
C
D

10.Proses manakah yang menyebabkan


perubahan batuan dalam rajah di atas?
A Basah kering
B Larutan kimia
C Tindakan ibun
D Perubahan suhu

Terbentuk akibat tindakan


ombak, arus dan angin
Bahan angkutan dihanyutkan
secara menyerong di pesisir
hanyutan
pantai. benua
hanyutan susur pesisir
kejadian ombak besar
pengangkutan luar pesisir

14.Hakisan pinggir pantai yang berkesan


dipengaruhi oleh
I hujan
II suhu
III kekuatan ombak

IV
A
B
C
D

arus pesisir
I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

15.Bentuk muka bumi yang dihasilkan oleh


proses hakisan sungai ialah
A dataran banjir
B tasik ladam
C tetambak
D air terjun

Berupaya menahan hakisan


ombak
Menjadi habitat pelbagai spesies
16.Tumbuhan
pantai yang boleh dikaitkan
dua alam
dengan
pernyataan
atas ialah
Mempunyai nilaidiekonomi
yang
A pokok
nipah
C
pokok
tinggi
bakau
B pokok ru
D pokok
mengkuang
17.Apakah faktor yang mempengaruhi
pembentukan terumbu karang di Laut
China Selatan?
I Air laut yang jernih
II Laut yang dalam melebihi 60 meter
III Kemasinan air laut melebihi 50%
IV Suhu laut antara 23oC hingga 25oC
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV
18.Pencemaran laut boleh berlaku disebabkan
oleh
I tumpahan minyak kapal
II pembuangan sisa industri
III pembebasan asap kapal dagangan
IV ujian nuklear di daratan
A I dan II
C III dan IV
B II dan III
D I dan IV
19.Antara berikut, manakah telah diwartakan
sebagai taman maritim?
I Pulau Kapas
II Pulau Tioman
III Pulau Redang
IV Pulau Pinang
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

20.Apakah kesan putaran bumi seperti dalam


rajah di bawah?

I
II
III
IV
A
B

gerhana
empat musim
pasang surut
siang dan malam
I dan II
I dan IV

C II dan III
D III dan IV

21.Rajah di bawah menunjukkan kedudukan


bumi, bulan dan matahari.

Kejadian air pasang perbani berlaku pada


kedudukan bumi bertanda
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV
22.Rajah di bawah menunjukkan berlakunya
kejadian

A
B
C
D

gerhana bulan
air pasang anak
gerhana matahari
air pasang perbani

Matahari tegak di atas kepala di


Garisan Khatulistiwa
Siang dan malam sama panjang
Hemisfera selatan mengalami
23.Maklumat
atas berkaitan dengan tarikh
musimdiluruh
A 21 Mac
C 23 September

B 21 Jun

D 22 Disember

n
Suhu
(oC)

22 Disember
Solstis musim
24.Apakah yang dialami oleh bumi
sejuk
berdasarkan pernyataan di atas?
A Kutub utara mengalami 24 jam malam
B Kutub selatan mengalami 24 jam
malam
C Hemisfera utara mengalami musim
panas
D Hemisfera selatan mengalami malam
yang lebih
panjang

28.Alat yang manakah diletakkan dalam Alat


pelindung Stevenson?
A Anemometer
B Termometer
C Tolok hujan
D Mawar angin

3
0

3
1

2
9

2
8

2
7

27

2
7

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat


tentang rajah
mawar angin tersebut?
I Angin bertiup dari semua arah
II Jumlah hari tenang ialah 5 hari
III Tiada angin bertiup dari arah tenggara
IV Angin lazim bertiup dari arah barat
daya
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV

32.Pernyataan yang manakah benar tentang


simbol dari rajah di atas?
A Tiada tiupan angin
B Keadaan cuaca tenang
C Berlaku ribut taufan
D Bayu bertiup kencang
33.Untuk mendapatkan bacaan suhu harian
yang tepat, termometer mestilah
I diletak di kawasan udara bebas
bergerak
II bebas daripada gangguan manusia
III dilindungi daripada bayangan bumi
IV diambil bacaannya pada waktu pagi
sahaja
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

29.Alat yang digunakan untuk menyukat


kelajuan angin ialah
A termometer six
B barometer
C petunjuk arah angin
D anemometer
M

29

2
7

31.Rajah di bawah menunjukkan mawar angin.

27.Jika waktu di Texas, Amerika Syarikat


(100oB) ialah jam 12.00 tengah hari pada 3
September, waktu tempatan di Tokyo,
Jepun (140oT) ialah
A jam 4.00 pagi pada 4 September
B jam 10.00 malam pada 3 September
C jam 4.00 pagi pada 3 September
D jam 10.00 malam pada 4 September

28

30.Berapakah julat suhu tahunan di stesen M?


A 3oC
C 5 oC
B 4oC
D 6 oC

26.Kira waktu tempatan bandar R (120oB)


apabila waktu di bandar S (0o) ialah 12.00
tengah hari.
A 8.00 malam
C 4.00 pagi
B 9.00 malam
D 3.00 pagi

27

Stesen M

25.Apakah waktu tempatan di X (75oT) jika


waktu di Y (15oT) ialah 12 tengah hari?
A 8.00 pagi
C 4.00 petang
B 10.00 pagi
D 8.00 malam

Bula

2
6

34. Antara berikut, ciri iklim Mediterranean


yang manakah benar?
I Kelembapan bandingan tinggi
sepanjang tahun
II Hujan maksimum di musim sejuk
III Julat suhu tahunan lebih daripada 10 oC
IV Pada musim sejuk angin lazim bertiup
dari laut ke
arah daratan
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
35.Apakah faktor yang menyebabkan
berlakunya pulau haba?
I Sisa haba daripada penyaman udara
II Ujian senjata nuklear
III Pembakaran hutan
IV Permukaan berturap
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV

36.Apakah langkah untuk meningkatkan kualiti


udara di Kuala Lumpur?
I Menghijaukan bandar
II Penggunaan kereta persendirian
III Pembinaan bangunan pencakar langit
IV Kilang menggunakan alat penapis asap
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV
37.Apakah kesan pemanasan global?
I Jarak penglihatan terjejas
II Pencairan ais di kutub
III Peningkatan suhu
IV Hujan bertambah
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV
38.Aktiviti manakah yang menyumbang
kepada kejadian jerebu?
A Penggunaan baja kimia
B Pembakaran bahan api fosil
C Pembinaan bangunan konkrit
D Pembakaran hutan secara besarbesaran

39.Apakah faktor yang menyebabkan


fenomena cuaca berikut berlaku?

A
B
C
D

Hujan asid
Pulau
Pembakaran
hutan
Penggunaan baja kimia
Pembakaran bahan api fosil
Pembebasan gas kloroflorokarbon

40.Antara berikut, manakah kesan hujan asid


terhadap alam sekitar?
I Kerosakan bangunan
II Penyakit kulit dan mata
III Pencemaran air minuman
IV Menjejaskan penglihatan pemandu
kenderaan
A I, II dan III
C I, III dan
IV
B I, II dan IV
D II, III
dan IV