You are on page 1of 3

101 - 66

1206

203. 3., 252.(" ", . 6/06,
75/06, 44/07, 84/09 48/10),
,

,


,
,
1.
,
,


(" ", . 23/07 54/07)
, :
) " "
""
) " "
" ".
2.
2. (2) "
" "

".
(4) ) :
")

, 100x70 mm,

,

.".
3.
4. )
"( )".
4.
5. (7) :
"(7)
21,00 .".
(7) (8) :
"(8)
41,00 .".
. (8) (9) . (9) (10).
(10) "(, , , , .)"
.
5.
11. (4) ) 4.
" " "
".
(6) ) " ,
" .

, 18. 12. 2012.

6.
40. (3)
"" "",
"", "" "
".
7.
123. (3) (4)
:
"(4) (3),
, ,

,

,

.".
(4) (5).
8.
127. (2) :
"(2)
30 /
. 5. 52., . 60.
62., . 111. 126. ."
9.
129. (1) ""
""
" ".
) ) :
") - /
".
(2) "" "",
"",
"" " -
/ ".
10.
147. (1) ""
"( )".
11.
148. (2) :
"(2) (1)

.".
12.
53, 54, 55, 56, 57, 58. 59. .
13.

" ".
01-04-02-2-5996/12

28. 2012.
, . p.

Na osnovu lana 203. stav 3., a u vezi sa lanom 252.


Zakona o osnovama sigurnosti saobraaja na cestama u Bosni i
Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07,
84/09 i 48/10), ministar komunikacija i prometa, u saradnji sa
entitetskim ministarstvima unutranjih poslova u Bosni i
Hercegovini i Policijom Brko Distrikta Bosne i Hercegovine,
donosi

, 18. 12. 2012.

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O


DIMENZIJAMA, UKUPNOJ MASI I OSOVINSKOM
OPTEREENJU VOZILA, O UREAJIMA I OPREMI
KOJU MORAJU IMATI VOZILA I O OSNOVNIM
UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI UREAJI I
OPREMA U SAOBRAAJU NA CESTAMA
lan 1.
U Pravilniku o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom
optereenju vozila, o ureajima i opremi koju moraju imati
vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ureaji i
oprema u saobraaju na cestama ("Slubeni glasnik BiH", br.
23/07 i 54/07) u cijelom tekstu, u odgovarajuim padeima:
a) rijei "bicikl sa motorom" zamjenjuju se rijeju
"moped"
b) rijei "reflektirajui prsluk" zamjenjuje se rijeima
"svjetloodbojni prsluk".
lan 2.
U lanu 2. stav (2) rijei "masa kojom vozilo pritiska na
podlogu" zamjenjuju se rijeima "masa vozila koja se preko
osovina vozila prenosi na vodoravnu podlogu u stanju
mirovanja vozila".
U stavu (4) taka g) mijenja se i glasi:
"g) Karton ovjere tehnike ispravnosti ureaja
ugraenog u vozilo na plinski pogon je obrazac na
vrstom papiru, dimenzija 100x70 mm, koga izdaje
struna institucija uz uvjerenje o certifikaciji, a koji
ovjerava stanica tehnikog pregleda kada utvrdi da
je ureaj za plin tehniki ispravan.".
lan 3.
U lanu 4. taka c) na kraju teksta dodaju se rijei
"(sigurnosni trokut)".
lan 4.
U lanu 5. stav (7) mijenja se i glasi:
"(7) Najvea doputena duina skupa vozila za prijevoz vozila
ne smije prekoraiti vrijednost 21,00 m.".
Iza stava (7) dodaje se novi stav (8) koji glasi:
"(8) Najvea doputena duina turistikog voza ne smije
prekoraiti vrijednost 41,00 m.".
Dosadanji st. (8) i (9) postaju st. (9) i (10).
U stavu (10) rijei "(MUP, SIPA, DGS, OSA, i sl.)" se
briu.
lan 5.
U lanu 11. stav (4) taka b) alineja 4. rijei "udvojenim
osovinama" zamjenjuju se rijeima "udvojenim gumama".
U stavu (6) taka d) rijei "u svrhu posebnih,
kombiniranih prijevoza izmeu lanica EU" se briu.
lan 6.
U lanu 40. stav (3) u drugom redu iza rijei "vozilima"
brie se rije "i", stavlja se interpunkcijski znak "zarez", a iza
rijei "mainama" dodaju se rijei " i traktorima".
lan 7.
U lanu 123. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji
glasi:
"(4) Izuzetno od stava (3), radi prijevoza djece starosti do dvije
godine, u putniko vozilo, na prednje sjedite suvozaa
ako nema zrani jastuk ili je zrani jastuk iskljuen, moe
se postaviti djeije sjedite i to tako da je isto postavljeno
suprotno smjeru kretanja vozila, a privreno je za
sjedite pomou sigurnosnog pojasa u tri take vezivanja
ili posebnim kopama u vozilu.".
Dosadanji stav (4) postaje stav (5).
lan 8.
U lanu 127. stav (2) mijenja se i glasi:

101 - 67

"(2) Na traktore koji na ravnoj cesti razvijaju brzinu kretanja


veu od 30 km/h primjenjuju se na odgovarajui nain
odredbe l. 5. do 52., l. 60. do 62., te l. 111. do 126.
ovog Pravilnika."
lan 9.
U lanu 129. stav (1) u prvom redu iza rijei "ceste"
stavlja se interpunkcijski znak "zarez" i dodaju rijei
"oznaavanje vozila".
Iza take f) dodaje se nova taka g) koja glasi:
"g) uto-narandasto rotaciono i/ili treptavo svjetlo".
U stavu (2) iza rijei "smjera" brie se rije "i", stavlja se
interpunkcijski znak "zarez", a iza rijei "tablice" dodaju se
rijei " i uto-narandasto rotaciono i/ili treptavo svjetlo".
lan 10.
U lanu 147. stav (1) iza rijei "ceste" dodaju se rijei
"(sigurnosni trokut)".
lan 11.
U lanu 148. dodaje se novi stav (2) koji glasi:
"(2) Sadraj kutije prve pomoi iz stava (1) ovog lana je u
skladu sa vaeim bosanskohercegovakim standardom
BAS.".
lan 12.
l. 53, 54, 55, 56, 57, 58. i 59. se briu.
lan 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Broj: 01-04-02-2-5996/12
Ministar
28. novembra 2012. godine
Damir Hadi, s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 203. stavak 3., a u svezi sa lankom
252. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u
Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06,
44/07, 84/09 i 48/10), ministar komunikacija i prometa, u
suradnji sa entitetskim ministarstvima unutarnjih poslova u
Bosni i Hercegovini i Policijom Brko Distrikta Bosne i
Hercegovine, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O


DIMENZIJAMA, UKUPNOJ MASI I OSOVINSKOM
OPTEREENJU VOZILA, O UREAJIMA I OPREMI
KOJU MORAJU IMATI VOZILA I O OSNOVNIM
UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI UREAJI I
OPREMA U PROMETU NA CESTAMA
lanak 1.
U Pravilniku o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom
optereenju vozila, o ureajima i opremi koju moraju imati
vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ureaji i
oprema u prometu na cestama ("Slubeni glasnik BiH", br.
23/07 i 54/07) u cijelom tekstu, u odgovarajuim padeima:
a) rijei "bicikl sa motorom" zamjenjuju se rijeju
"moped"
b) rijei "reflektirajui prsluk" zamjenjuje se rijeima
"svjetloodbojni prsluk".
lanak 2.
U lanku 2. stavak (2) rijei "masa kojom vozilo pritiska
na podlogu" zamjenjuju se rijeima "masa vozila koja se preko
osovina vozila prenosi na vodoravnu podlogu u stanju
mirovanja vozila".
U stavku (4) toka g) mijenja se i glasi:
"g) Karton ovjere tehnike ispravnosti ureaja
ugraenog u vozilo na plinski pogon je obrazac na

101 - 68

vrstom papiru, dimenzija 100x70 mm, koga izdaje


struna institucija uz uvjerenje o certifikaciji, a koji
ovjerava stanica tehnikog pregleda kada utvrdi da
je ureaj za plin tehniki ispravan.".
lanak 3.
U lanku 4. toka c) na kraju teksta dodaju se rijei
"(sigurnosni trokut)".
lanak 4.
U lanku 5. stavak (7) mijenja se i glasi:
"(7) Najvea doputena duina skupa vozila za prijevoz vozila
ne smije prekoraiti vrijednost 21,00 m.".
Iza stavka (7) dodaje se novi stavak (8) koji glasi:
"(8) Najvea doputena duina turistikog voza ne smije
prekoraiti vrijednost 41,00 m.".
Dosadanji st. (8) i (9) postaju st. (9) i (10).
U stavku (10) rijei "(MUP, SIPA, DGS, OSA, i sl.)" se
briu.
lanak 5.
U lanku 11. stavak (4) toka b) alineja 4. rijei
"udvojenim osovinama" zamjenjuju se rijeima "udvojenim
gumama".
U stavku (6) toka d) rijei "u svrsi posebitih,
kombiniranih prijevoza izmeu lanica EU" se briu.
lanak 6.
U lanku 40. stavak (3) u drugom redu iza rijei
"vozilima" brie se rije "i", stavlja se interpunkcijski znak
"zarez", a iza rijei "strojevima" dodaju se rijei " i traktorima".
lanak 7.
U lanku 123. iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji
glasi:
"(4) Izuzetno od stavka (3), radi prijevoza djece starosti do
dvije godine, u putniko vozilo, na prednje sjedalo
suvozaa ako nema zrani jastuk ili je zrani jastuk
iskljuen, moe se postaviti djeije sjedalo i to tako da je
isto postavljeno suprotno smjeru kretanja vozila, a
privreno je za sjedalo pomou sigurnosnog pojasa u tri
toke vezivanja ili posebitim kopama u vozilu.".
Dosadanji stavak (4) postaje stavak (5).
lanak 8.
U lanku 127. stavak (2) mijenja se i glasi:
"(2) Na traktore koji na ravnoj cesti razvijaju brzinu kretanja
veu od 30 km/h primjenjuju se na odgovarajui nain
odredbe l. 5. do 52., l. 60. do 62., te l. 111. do 126.
ovoga Pravilnika."
lanak 9.
U lanku 129. stavak (1) u prvom redu iza rijei "ceste"
stavlja se interpunkcijski znak "zarez" i dodaju rijei
"oznaavanje vozila".
Iza toke f) dodaje se nova toka g) koja glasi:
"g) uto-narandasto rotaciono i/ili treptavo svjetlo".
U stavku (2) iza rijei "smjera" brie se rije "i", stavlja se
interpunkcijski znak "zarez", a iza rijei "ploice" dodaju se
rijei " i uto-narandasto rotaciono i/ili treptavo svjetlo".
lanak 10.
U lanku 147. stavak (1) iza rijei "ceste" dodaju se rijei
"(sigurnosni trokut)".
lanak 11.
U lanku 148. dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
"(2) Sadraj kutije prve pomoi iz stavka (1) ovoga lanka je
sukladan vaeim bosanskohercegovakim standardom
BAS.".
lanak 12.
l. 53, 54, 55, 56, 57, 58. i 59. se briu.

, 18. 12. 2012.

lanak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 01-04-02-2-5996/12
Ministar
28. studenoga 2012. godine
Damir Hadi, v. r.
Sarajevo

1207

36. (1)
(" ",
49/09), 14. (1) vii)

(" ", . 44/03, 52/04, 34/07, 4/08
49/09), ,

, 129. 04.12.2012.
,

-
2013.
I
-
,
2013. (
: ).
II
I
:
) :
(/)

29.203.709
"" ...
2.400.000
"" ...
3.631.250
"" ...
5.263.980
"" ...
300.000
"" ...
480.000
" " ... 156.000

1.7. "" ...


780.000
/
1.8. "" ..
15.933.479
1.9. "" ..
259.000
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.
2.1.

3.734.400
3.734.400


2013. 32.938.109 .
)
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

(/)

35.336.911
"" ..
4.455.000
" " ..
1.074.000
" " ...
2.900.000
" " ...
1.205.664
" "
1.032.000
" " ...
6.725.561
" " ..
7.308.500
" " ..
10.636.186