You are on page 1of 4

SULIT

6351/1

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 20XX037
BAHASA TAMIL PENULISAN
September
1
1 jam
4

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.

.
2. , ,

.
3.

.
4. ,

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Kod Pemeriksa:
Bahagian

Markah
Penuh

10

15

25

Jumlah

50

Markah
Diperoleh

5.

.

.
,
.

Kertas soalan ini mengandungi 4 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak.
037

20XX Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

037

, ,
.

.

.

:
[10 ]

1) ______________________________________________________________________________

2) ______________________________________________________________________________

3) ______________________________________________________________________________

4) ______________________________________________________________________________

5) ______________________________________________________________________________
037

20XX Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

SULIT

037

3
:
[15 ]

80
.

037

20XX Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

037

4
: :
[25 ]

1, 2
. 120 .
[ 8 10
]

1.

2.


. .


KERTAS SOALAN TAMAT

037

20XX Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT