TAMADUN YUNANI

TAMADUN MESIR

TAMADUN HWANG HO

y Sistem mata wang :
y

/wang perak - pembayaran dan urusan pertukaran - menggalakkan perkembangan kredit. - diaplikasikan zaman Babylon lama. - menentukan standard barang-barang keperluan dan perkhidmatan - penggunaan dan pengeluaran dikawal kerajaan dan pihak istana.

yUrusan perniagaan ± guna

ketulan perak berdasarkan timbangan beratnya (tidak gunakan syiling). yPenggunaan emas (nilainya lima kali ganda wang perak).

y Sistem perbankkan :
y akhir abad ke-6 S.

elahirkan beberapa dynasties of banker (keluarga Egibi di Babylon). y Memberi pinjaman dengan kadar faedah (20% - 30%). y Membawa kepada golongan yang mengendalikan sistem perbankan persendirian dan bertambah kaya.
y

y Cukai : y Permulaan cukai sebanyak 20%. y Hasil ekonomi dan pedagangpedagang. y ibayar dalam bentuk barang yang kebanyakannya berbentuk barangan hasil pertanian dan perusahaan. y Contoh: cukai kerajaan dibayar di rumah-rumah berhala

y Pus t k
y ik

rsi l :

li s i karu. yt t t uk s i i i l si t r . yM i k udang ataupun st r agi r ka yang rniaga untuk nyi pan barang dagangan dan k perluan.

ymenjalankan urusan yang

k usus untuk perdagangan. yDitetapkan peraturan atau undang-undang k as untuk mereka yang menjalankan urusan perdagangan dan urusan perniagaan sahaja.

y Sistem pengangkutan dan perhubungan :
y banyak melakukan sistem pengangkutan

dan perhubungan.aktiviti perdagangan melalui laut ked. berhampiran Laut Mediterranian. y Masyarakat Mesir mahir dalam membuat kapal.

yPembangunan dalam aspek

pengangkutan ini kian maju terutama pada zaman pembentukan empayar untuk tujuan urusan perdagangan. yPengurusan ekonomi juga turut membangun dan bertambah maju.

y Pelantikan

ansel r : y mengawasi hal ehwal ek nomi supaya lebih teratur dan sistematik. y Tugas utama canselor ini ialah menetapkan dan menguruskan sistem percukaian memandangkan cukai merupakan antara sumber pendapatan negara.

y Cukai :
y Firaun telah mengenakan cukai kepada

institusi-institusi yang memiliki tanah pertanian dan rumah berhala. y Cukai-cukai yang dikenakan dibayar dalam bentuk barangan ekonomi dan hasil ternakan. y amanah lain iaitu menetapkan gaji atau pendapatan.

ySistem perakaunan dan simpan

kira : y iaplikasikan semasa menjalankan perdagangan. yPedagang-pedagang juga telah mula menggunakan resit dalam setiap urusan perdagangan mereka.

y Mereka juga mula mencipta

dokumen pemilikan harta, kontrak atau perjanjian bertulis dalam wasiat. y Tetapi mesir belum menggunakan sistem mata wang dan ianya hanya mula diperkenalkan semasa penjajahan Parsi ke atas Mesir.(shekel)

yAktiviti perdagangan yang

menggunakan sistem mata wang hanya digunakan oleh aktiviti perdagangan yang besarbesaran. y agi perdagangan secara kecilkecilan, sistem barter terus diamalkan.

y Pembangunan ekonomi yang lain ialah sistem ukuran yang standard untuk bijirin telah diperoleh. (mata HORUS) y Orang mesir juga bijak dalam menggunakan ukuran panjang (ukuran jari, tapak tangan, kubit) y Untuk ukuran isipadu, orang Mesir menggunakan ukuran jar.

y Akti iti pertanian :
y zaman Han : tenggala penebur benih -

mencipta alur,parit/lekuk memanjang dalam tanah untuk menanam benih. y China Selatan : kaedah menabur benih padi di tapak semaian dan kemudiannya menabur di sawah.-meningkatkan hasil padi-guna kaedah tanaman bergilir untuk suburkan tanah.

y Dinasti Song-pembukaan tanah dan

kawasan bukit yang ditingkattingkatkan. y Dinasti Tang ±kaedah pertanian tenggala kayu digunakan.-alat seperti penyisir tanah,penggiling dan kolar kuda untuk mengikat leher kuda.

y Pembinaan :
y Pembinaan jambatan juga mengalami

kemajuan-Suspension bridges telah digunakan sejak abad ke- 3. y Dinasti Tang pula berlaku Re olusi Perdagangan yang menyaksikan peningkatan hasil pertanian.-disebabkan penggunaan kaedah pertanian yang baik,pembukaan tanah-tanah baru,tanaman 2 pusingan,pengkhususan dalam tanaman,kemajuan pengangkutan dan pembinaan terusan.

yCukai :
y asil jualan. ySumber pendapatan utama

kerajaan Tang. ydiperkenalkan bil pertukaran ,surat perjanjian hutang dan wang kertas.

y Sistem pengangkutan : y Orang China pada abad ke-3-mencipta kereta sorong beroda 1 untuk mengangkut barang. y Zaman Han ±kolar kuda untuk memegang kuda untuk menunggang kuda dan menarik alat-alat lain. y Pada zaman Dinasti Han-projek pengairan dimajukan. y Cth:- pembinaan terusan Xu Bo.

yPerkembangan bandar :
yDinasti Song ypengembangan bandar yang

pesat.-mengalami pertambahan penduduk sehingga ke angka 1 juta . cnth:- bandar Kaifeng.menjadi pusat penggunaan dan pelaburan.

y perkembangan industri perkhidmatan -memenuhi kehendak bangsawan dan rakyat biasa. Cnth:- industri

kraftangan.Seterusnya melahirkan golongan kelas pertengahan bandar iaitu pekedai,tukang,jurutulis dan lainlain.

yDinasti Yuan-kemajuan

komunikasi membantu integrasi nasional.Sistem pos yang maju telah menyediakan komunikasi yang segera antara pusat dan wilayah.

y Pada zaman Dinasti Yuan-perdagangan laut berlaku dengan kuasa-kuasa luar khusushnya dengan Asia Tenggara dan lautan India.-sutera China sampai ke Eropah dan import pula barangan mewah,candu,ubat-ubatan,minyak wangi dan hamba. y Pada zaman ini juga wang kertas dijadikan wang sah dan wang syiling sebagai subsiadiari.

y Pada Dinasti Ming pula-kaloni perdagangan (Shangtun) merupakan kaloni pertanian untuk menyediakan makanan untuk tentera di perbatasan. y Muncul juga Kesatuan Dagang yang berpengkhususan dalam pengawalan barang kemas,bank dan lain-lain. y Cukai tanah yang digunakan oleh Dinasti Ming ialah lingshulifa yang diperkenalkan Dinasti Tang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful