You are on page 1of 6

Zesp Szk nr 42 w Warszawie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK


ODZIEOWYCH

I. Postanowienia oglne
1. Niniejszy Regulamin uytkowania szafek skrytkowo - odzieowych, zwany
w dalszej treci Regulaminem okrela szczegowe zasady oraz organizacj
uytkowania szafek przez uczniw Zespou Szk nr 42 w Warszawie.
2. Ilekro w dalszej czci bdzie mowa o Szkole, naley rozumie, e mowa
jest o Zespole Szk nr 42 w Warszawie.
3. Szafki stanowi wasno Szkoy.
4. Ucze nabywa prawa do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie
nauki w Szkole.
5. Jedna szafka przeznaczona jest dla jednego ucznia.
6. Na kadej szafce znajduje si numer szafki, ktry przypisany jest do danego
ucznia.
7. Kada szafka posiada dwa klucze: jeden do uytku uczniw, drugi - zapasowy
pozostaje w szkole i nie podlega wydaniu.

8. Nie wolno samodzielnie dorabia kluczy do szafek.


9. Szafki wpisane s do ksigi inwentarzowej i podlegaj okresowemu spisowi
z natury, zgodnie z obowizujcymi przepisami.
10. Codzienny nadzr nad prawidowym uytkowaniem szafek prowadzony jest
przez osob wskazan przez Dyrektora Szkoy.
11. Szkoa prowadzi dla celw rozliczeniowych ewidencj korzystania z szafek.
Ewidencja przechowywana jest w sekretariacie szkoy.
12. Dostp do ewidencji uytkowania szafek ma Rada Rodzicw, Dyrekcja Szkoy
i wskazani przez Dyrektora Szkoy pracownicy administracji.

II. Obowizki Szkoy


1. Szkoa zapewnia konserwacj i napraw szafek.
2. Szkoa zapewnia przydzia szafki.
3. Szkoa zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia
w przypadku:
a) w razie przechowywania przedmiotw cuchncych lub innych uznanych
za niebezpieczne.
4. Wychowawca klasy pierwszej tworzy list uczniw z przydzielonymi numerami
szafek i przekazuje j do 15 wrzenia Dyrektorowi Szkoy lub wyznaczonemu
pracownikowi administracji Zespou Szk nr 42 w Warszawie.

III. NAPRAWY
1. Ucze zgaszajcy usterk podaje numer szafki, rodzaj usterki, a w przypadku
koniecznoci otwarcia szafki przez Dyrektora lub wyznaczonego pracownika
administracji okaza dokument stwierdzajcy, e jest uczniem naszej Szkoy.
2. O uszkodzeniach szafek naley zgasza w sekretariacie szkoy.
3. Wszystkie naprawy szafek spowodowane niewaciwym uytkowaniem bd
dokonywane na koszt rodzicw ucznia, ktremu przydzielono szafk.
IV. Obowizki ucznia
1. Naley zapozna si z treci regulaminu i przestrzega jego przepisw.
2. Naley dba o wygld i estetyk przydzielonej szafki.
3. Otrzymany klucz do szafki zabezpieczy przed zgubieniem.
4. Wszystkie usterki zgasza w sekretariacie szkoy.
5. Nie wolno samodzielnie naprawia szafek.
6. Obowizuje bezwzgldny zakaz przechowywania przedmiotw szklanych,
napojw, artykuw spoywczych, brudnej odziey (np. przepoconych strojw
gimnastycznych) jak rwnie odziey zimowej od maja do padziernika.
7. Zakazuje si siowego otwierania drzwiczek ponad moliwoci konstrukcyjne.
8. W przypadku wyamania drzwiczek rodzice ucznia bd zobowizany do
pokrycia kosztw naprawy.
9. Ucze nie moe samodzielnie dorabia klucza do szafki.
10. Za rzeczy pozostawione w nie zamknitej szafce Szkoa nie ponosi
Odpowiedzialnoci.
11. W szafkach nie naley przechowywa rzeczy wartociowych np. odtwarzaczy
mp3, i innych urzdze elektronicznych oraz rzeczy nie zwizanych procesem
edukacyjnym.

12. W szafkach nie wolno przechowywa przedmiotw zabronionych na terenie


Szkoy.
13. Na szafkach oraz w ich wntrzu nie wolno niczego przykleja, rysowa itp.
14. Uytkownik szafki /rodzice lub prawni opiekunowie ucznia/ ponosi cakowity
koszt naprawy uszkodze powstaych w wyniku niewaciwej eksploatacji lub
zniszczenia szafki/zamka oraz dorobienie zagubionego klucza.
15. Ucze zobowizany jest do oprnienia szafki oraz uprztnicia jej na tydzie
przed kocem semestru lub roku szkolnego.
16. W przypadku racego zniszczenia szafki lub nie przestrzeganie niniejszego
regulaminu ucze moe by pozbawiony uytkowania szafki.
17. W przypadku kradziey mienia z szafki ucze ma obowizek powiadomi
o zaistniaej sytuacji Dyrektora Szkoy.

V. Wydawanie kluczy
1. Klucz do szafki jest udostpniony uczniowi po zapoznaniu si Ucznia
z niniejszym regulaminem i pisemnej akceptacji jego zapisw przez
przedstawiciela ustawowego bd opiekuna prawnego Ucznia w przypadku
gdy ucze jest niepenoletni.
2. Ucze w klasie pierwszej otrzymuje klucz do szafki, ktry podlega zwrotowi po
zakoczeniu trzeciej lub czwartej klasy.
3. Wychowawca sporzdza list uczniw z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz
numerem szafki.
4. Ucze podpisem akceptuje otrzymanie klucza.

VI. Zwrot klucza


1. Do zwrotu przyjmowane bd tylko oryginalne klucze zgodnie z wydanymi
Numerami.
2. Klucze samodzielnie dorobione nie bd przyjmowane a koszty wymiany
zamka w szafce pokrywa ucze lub prawni opiekunowie.
3. Klucze zwraca si do wychowawcy klasy trzeciej lub czwartej najpniej na
tydzie przed zakoczeniem zaj edukacyjnych
4. Uczniowie przenoszcy si do innej szkoy zwracaj klucz przed odebraniem
dokumentw.
5. W przypadku zagubienia klucza ucze ponosi cakowite koszty zwizane
z wymian zamka lub dorobienia klucza.

VII. Zgubienie kluczy


1. W przypadku zgubienia klucza lub kradziey klucza, ucze zobowizany jest
do natychmiastowego powiadomienia wychowawc i Dyrektora szkoy
2. Wymiana zamka nastpuj w najkrtszym moliwym czasie na koszt ucznia.
VIII. Postanowienia kocowe
1. Wszyscy uczniowie Szkoy zobowizani s zna, przestrzega i stosowa si
do postanowie niniejszego regulaminu.
2. W przypadku nieprzestrzegania postanowie regulaminu konsekwencje
wobec uczniw wyciga Dyrektor Szkoy.
3. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadaniu substancji odurzajcych,
narkotykw oraz alkoholu Dyrektor Szkoy ma prawo komisyjnego otwarcia

i wgldu do szafki. Kadorazowo w takim przypadku sporzdzany jest


pisemny protok.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie maja zastosowania
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy owiatowe.

Dyrektor Szkoy

Related Interests