You are on page 1of 3

Przykadowa procedura kontroli speniania obowizku nauki przez uczniw

Strona 1 z 3

PROCEDURA KONTROLI OBOWIZKU SPENIANIA NAUKI


PRZEZ UCZNIW ZESPOU SZK NR 42 W WARSZAWIE

1
Obowizku nauki nie spenia ten, kto:
1) w danym miesicu z przyczyn nieusprawiedliwionych opuci 50% zaj dydaktycznych,
2) zrezygnowa z nauki w szkole i nie podj jej kontynuacji.
2
Podmiotami odpowiedzialnymi za nadzr nad wypenianiem obowizku nauki s:
1) dyrektor szkoy,
2) wychowawca klasy,
3) pedagog szkolny,
4) psycholog szkolny,
5) rodzice ucznia (prawni opiekunowie).
3
Obowizkiem rodzicw w zakresie nadzoru nad wypenianiem obowizku nauki jest:
1) wykonanie czynnoci zwizanych ze zgoszeniem dziecka do szkoy,
2) nadzr nad regularnym uczszczaniem dziecka do szkoy,
3) zapewnienie warunkw, ktre umoliwi dziecku naleyte przygotowanie si do zaj
szkolnych.
4
Obowizkiem nauczycieli prowadzcych poszczeglne zajcia edukacyjne w klasie jest:
1) kontrola obecnoci uczniw poprzez systematycznie sprawdzanie i dokumentowanie
frekwencji uczniw,
2) informowanie wychowawcw klas o przypadkach nieregularnego uczszczania ucznia na
dane zajcia edukacyjne lub cakowitej absencji na nich.
56
Obowizkiem wychowawcw klas w zakresie nadzoru nad spenianiem obowizku nauki przez
wychowankw jest:
1) analiza frekwencji uczniw,

Przykadowa procedura kontroli speniania obowizku nauki przez uczniw

Strona 2 z 3

2) analiza przyczyn absencji uczniw na danych zajciach gwnie w przypadkach nieobecnoci


na wybranych zajciach lub dugotrwaej nieobecnoci w szkole,
3) wsppraca z rodzicami w zakresie wyjaniania przyczyn absencji ucznia w szkole.
6
Rozpoznanie przyczyn absencji ucznia przez wychowawc dotyczy:
1) nieobecnoci z powodu choroby,
2) nieobecnoci z powodu wanych spraw rodzinnych lub osobistych,
3) nieobecnoci na wybranych zajciach,
4) nieusprawiedliwionych nieobecnoci na zajciach.
7
Do dziaa podejmowanych przez wychowawc klasy w przypadkach okrelonych w 6 pkt 3 i 4
nale:
1) rozmowa z rodzicami ucznia i uczniem oraz jego zobowizanie do regularnego uczszczania
na zajcia edukacyjne do szkoy,
2) zgoszenie sprawy pedagogowi szkolnemu lub psychologowi w przypadku braku poprawy
sytuacji absencyjnej ucznia.
8
Obowizkiem pedagoga szkolnego lub psychologa szkolnego jest:
1) niezwoczne wezwanie na rozmow rodzicw (prawnych opiekunw) ucznia celem
wyjanienia przyczyn absencji i zobowizania do jej regularnego nadzorowania,
2) zobowizanie ucznia do regularnego uczszczania na wszystkie zajcia,
3) powiadomienie dyrektora szkoy w przypadku braku pozytywnych efektw podjtych dziaa.

9
Obowizkiem dyrektora szkoy w zakresie nadzoru nad spenianiem przez uczniw obowizku nauki
jest:
1) prowadzenie ksigi uczniw,
2) informowanie waciwego organu samorzdu terytorialnego o spenianiu przez uczniw
obowizku nauki,
3) powiadomienie waciwego organu samorzdu terytorialnego o niespenianiu przez ucznia
obowizku nauki, jeli ucze jest nieobecny na ponad 50% godzin zaj edukacyjnych
w danym miesicu, i skierowanie wniosku o wszczcie przez waciwy organ postpowania
egzekucyjnego w administracji.

Przykadowa procedura kontroli speniania obowizku nauki przez uczniw

Strona 3 z 3

10
Dokumentowanie procesu kontroli frekwencji uczniw odbywa si poprzez prowadzenie:
1) dziennika lekcyjnego,
2) dziennika pedagoga lub psychologa szkolnego,
3) dziennika korespondencji.
11
Monitoring frekwencji uczniw odbywa si poprzez:
1) analiz dokumentacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
2) analiz danych o frekwencji uczniw.
12
1) Na posiedzeniach klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej wychowawcy klas przedstawiaj
wnioski z nadzoru nad spenianiem przez uczniw obowizku nauki.
2) Dyrektor szkoy, pedagog szkolny i psycholog szkolny co najmniej raz w roku skadaj
sprawozdanie oglne z nadzoru nad spenianiem przez uczniw obowizku nauki.
13
Sformuowane wnioski w zakresie nadzoru nad spenianiem obowizku nauki przez uczniw s
elementem ewaluacji kontroli systemu w przedmiotowej sprawie.
14
Procedura kontroli wchodzi w ycie po zatwierdzeniu przez Rad Pedagogiczn.
.
(podpis dyrektora)