You are on page 1of 33

¯ñÜ ÓÜᤣ
ÍÜáPÝÉíŸ-ÃÜ-«ÜÃÜí ËÐÜá¡í ÍÜÎ-ÊÜ|ìí aÜñÜá»ÜáìgÊÜå… >
±ÜÅÓÜ-®Ü°-ÊÜ-¨Ü®Üí «ÝÂÁáàñ… ÓÜÊÜìË-Nã°à-±Ü-ÍÝíñÜ-Ááà >>
AWÜ-hÝ-®Ü-®Ü-±Ü-¨Ý¾PÜìí
WÜhÝ-®Ü-®Ü-ÊÜá-ÖܯìÍÜÊÜå… >
A®æà-PܨÜí ñÜí »ÜPݤ®Ýí HPÜ-¨ÜíñÜ-ÊÜáá-±Ý-ÓܾÖæà >>
WÜhÝ-®Ü®Üí »ÜãñÜ-WÜ-OÝ-©-Óæà-ËñÜí
Pܲ-ñܧ-gíŸã-´Ü-Æ- aÝ-ÃÜá-»Ü-PÜÒ-|ÊÜå… >
EÊÜÞ-ÓÜáñÜí ÍæãàPÜ-Ë-®Ý-ÍÜ-PÝ-ÃÜPÜí
®ÜÊÜÞËá Ë[æ°à-ÍÜÌ-ÃÜ-±Ý-¨Ü-±ÜíPÜ-gÊÜå… >>
±ÝÅñÜ@ ÓܾÃÝËá WÜ|-®Ý-¥Ü-ÊÜá-®Ý-¥Ü-Ÿí«ÜáÊÜå…
Ôí¨Üã-ÃÜ-±Üä-ÃÜ-±Ü-Ä-Íæãà-¼-ñÜ-WÜívÜ-¿áá-WܾÊÜå… >
E¨ÜªívÜ-Ë-Z°-±Ü-Ä-SívÜ-®Ü-aÜívÜ-¨ÜívÜÊÜå…
BSívÜ-ÇÝ-©-ÓÜá-ÃÜ-®Ý-¿á-PÜ-Ÿêí¨Ü-ÊÜí¨ÜÂÊÜå… >>

2

¯ñÜ ÓÜᤣ

±ÝÅñÜ»ÜìhÝËá »Üg-ñÝ-ÊÜá-»Ü-¿áíPÜÃÜí ñÜí
±ÝÅPÜÕÊÜìg-®Ü¾-PÜê-ñÜ-±Ý-±Ü-»Ü-¿Þ-±Ü-ÖÜñæÂ$ç >
Áãà WÝÅÖÜ-ÊÜ-PÜ÷-±Ü-£-ñÝí\Å WÜhæàí¨ÜÅ-NãàÃÜ
ÍæãàPÜ-±ÜÅ-OÝ-ÍÜ-®Ü-PÜ-Ãæãà-«Üê-ñÜ-ÍÜíS-aÜPÜÅ@ >>
±ÝÅñÜ@ ÓܾÃÝËá SÆá ñÜñÜÕ-Ë-ñÜáÊÜìÃæà|Âí
ÃÜã±Üí × ÊÜáívÜ-Æ-ÊÜáêaæãà˜¥Ü ñÜ®Üá¿áìgãíÑ >
ÓÝÊÜÞ¯ ¿áÓÜ QÃÜOÝ@ ±ÜÅ»Ü-ÊÝ-©-ÖæàñÜáí
ŸÅÖݾ-ÖÜ-ÃÝ-ñܾ-PÜ-ÊÜá-Æ-PÜÒ$Â-ÊÜá-bíñÜÂ-ÃÜã-±ÜÊÜå… >>
±ÝÅñÜ»ÜìhÝËá »Üg-ñÝ-ÊÜá-¼-ÇÝ-ÐÜ-¨Ý£Åàí
«Ý£Åàí ÓÜÊÜáÓܤ gWÜñÝí ¨ÜáÄ-ñÝ-±Ü-ÖÜí£ÅàÊÜå… >
ÓÜíÓÝ-ÃÜ-Ÿí«Ü-®Ü-Ë-Êæãà-aÜ-®Ü-Öæà-ñÜá-»ÜãñÝí
ÊÜÞ¿Þí ±ÜÃÝí ÓÜÊÜá-—-WÜÊÜá ±ÜÃÜÓÜ ËÐæã¡à >>
±ÝÅñÜ@ ÓܾÃÝËá »ÜÊÜ-¼à-£-ÖÜÃÜí ÓÜáÃæà-ÍÜí
WÜíWÝ-«ÜÃÜí ÊÜêÐÜ-»Ü-ÊÝ-ÖÜ-®Ü-ÊÜáí¹-Pæà-ÍÜÊÜå… >
SpÝÌíWÜ-ÍÜã-Æ-ÊÜ-ÃÜ-¨Ý-»Ü-¿á-ÖÜ-Óܤ-ËáàÍÜí
ÓÜíÓÝ-ÃÃ-Ü ã
æ à-WÖ
-Ü Ã-Ü Ê
-Ü åÜ è-Ы
-Ü Ê
-Ü áÜ ©
- £-Ì à-¿áÊÜå… >>

ÓÜÊæìà ÊÜáÊÜá ÓÜá±ÜÅ-»Ý-ñÜÊÜå… >> Óܱݤ|ìÊÝ@ Óܱܤ PÜáÇÝ-aÜ-ÇÝÍÜc ÓܱܤÐÜìÁãà ©Ìà±Ü Êܮݯ Óܱܤ > »ÜãÃÝ© PÜêñÝÌ »ÜáÊÜ-®Ý¯ Óܱܤ PÜáÊÜìíñÜá ÓÜÊæìà ÊÜáÊÜá ÓÜá±ÜÅ-»Ý-ñÜÊÜå… >> .¯ñÜ ÓÜᤣ 3 ŸÅÖݾ ÊÜááÃÝ-Ä-Ô÷-±Üâ-ÃÝíñÜ-PÝÄà »Ý®Üá-ÍÜÂÎà »ÜãËá-ÓÜáñæãà Ÿá«ÜÍÜc > WÜáÃÜáÍÜc ÍÜáPÜÅ-Íܯ ÃÝÖÜá-Pæà-ñÜÊÜ@ PÜáÊÜìíñÜá ÓÜÊæìà ÊÜáÊÜá ÓÜá±ÜÅ-»Ý-ñÜÊÜå… >> »ÜêWÜáÊÜìÔÐÜu@ PÜÅñÜá-ÃÜíX-ÃÝÍÜc ÊÜá®Üá@ ±ÜâÆÓÜö@ ±ÜâÆ-ÖÜÍÜc WèñÜÊÜá@ > Ãæç»æãÂà ÊÜáÄà-b-Íܽ$Â-ÊÜ-®ÜÍÜc ¨ÜPÜÒ@ PÜáÊÜìíñÜá ÓÜÊæìà ÊÜáÊÜá ÓÜá±ÜÅ-»Ý-ñÜÊÜå… >> ÓÜ®Ü-ñÜáR-ÊÜÞÃÜ@ ÓÜ®ÜPÜ@ ÓÜ®Üí¨Ü®Ü@ ÓÜ®Ý-ñÜ®æãà˜±ÝÂ-ÓÜáÄ ²íWÜÙè aÜ > Óܱܤ-ÓÜÌÃÝ@ Óܱܤ ÃÜÓÝ-ñÜ-Çݯ PÜáÊÜìíñÜá.

4 ¯ñÜ ÓÜᤣ ±Üê¦Ìà ÓÜWÜí«Ý ÓÜÃÜ-ÓÝ-Óܤ-¥Ý±Ü@ ÓܳÎìà aÜ ÊÝ¿áágÌìÆ®Üí aÜ ñæàg@ > ®Ü»Ü@ ÓÜÍÜŸœí ÊÜáÖÜÓÝ ÓÜÖæçÊÜ PÜáÊÜìíñÜá ÓÜÊæìà ÊÜáÊÜá ÓÜá±ÜÅ-»Ý-ñÜÊÜå… >> AÖÜÇÝ ¨èűܩà ÔàñÝ ñÝÃÝ ÊÜáí¨æãà-¨ÜÄà ñÜ¥Ý > ±ÜíaÜ-PÜ-®ÝÂ-ÓÜÕ$¾-Ãæà-¯°ñÜÂí ÊÜáÖÝ-±Ý-ñÜ-PÜ-®Ý-ÍÜ-®ÜÊÜå… >> ‰‰ WÜáÃÜáŸÅìÖݾ WÜáÃÜáËìÐÜá¡@ WÜáÃÜá¨æìàÊæäà ÊÜáÖæà-ÍÜÌÃÜ@ > WÜáÃÜá-ÓÝÕ-PÝÒ-ñܳ-ÃÜ-ŸÅÖܾ ñÜÓæ¾$ç ÎÅà WÜáÃÜÊæà ®ÜÊÜá@ >> ±ÜÅÖÝÉ¨Ü ®ÝÃÜ¨Ü ±ÜÃÝ-ÍÜÃÜ ±ÜâívÜ-ÄàPÜ ÊÝÂÓÝíŸ-ÄàÐÜ ÍÜáPÜ Íè®ÜPÜ ¼àÐܾ ¨ÝÇݽ$®… > ÃÜáPݾíWÜ-¨Ýgáì®Ü ÊÜÔÐÜu ˼à-ÐÜ-OÝ-©à®… ±ÜâOÝÂ-¯-ÊÜÞ-®…±Ü-ÃÜÊÜá »ÝWÜ-ÊÜ-ñÝ-®ÜÕ$¾-ÃÝËá >> .

áÜ Ã.ÊÜÃ.ÅÜ Ê .¨æàÊÜ >> ÊÜíÎà-Ë-»Üã-Ñ-ñÜ-PÜ-ÃÝ-®Ü°-ÊÜ-¯à-ÃÜ-¨Ý-»Ýñ… ²àñÝíŸ-ÃÝ-¨Ã-Ü áÜ | .áÜ ñÜ@ ÓÜ᤮íÌÜ £ ©ÊæÂ$çÓ¤ÜÊçæ @ Êæà¨æç@ ÓÝíWÜ-±Ü-¨Ü-PÜÅ-Êæãà-±Ü-¯-ÐÜ-¨æçWÝì¿áí£ ¿áí ÓÝÊÜáWÝ@ > «Ý®Ý-ÊÔ-Ü §ñÜ ñܨñY-Ü àæ ®Ü ÊÜá®ÜÓÝ ±ÜÍÂÜ í£ ¿áí ÁãàX®æãà ¿áÓÝÂíñÜí ®Ü Ë¨Üá@ ÓÜáÃÝ-ÓÜá-ÃÜ-WÜOÝ ¨æàÊÝ¿á ñÜÓæ¾$ ®ÜÊÜá@ >> ÊÜÓÜá-¨æà-ÊÜ-ÓÜáñÜí ¨æàÊÜí PÜíÓÜ-aÝ-|ã-ÃÜ-ÊÜá¨Üì®ÜÊÜå… > ¨æàÊÜ-Qà-±Ü-ÃÜ-ÊÜÞ-®Üí¨Üí PÜêÐÜ¡í ÊÜí¨æà gWÜ-¨ÜáY-ÃÜáÊÜå… >> KËá-ñæÂà-PÝ-PÜÒÃÜí ŸÅÖܾ ÊÝÂÖÜ-ÃÜ-®Ý¾-ÊÜá-®Üá-Óܾ-ÃÜ®… > ¿á@ ±ÜÅ¿Þ£ ñÜÂg-®…-¨æàÖÜí ÓÜ ¿Þ£ ±ÜÃÜÊÜÞí WÜ£ÊÜå… >> .áÜ ¨ .¯ñÜ ÓÜᤣ 5 ñÜÌÊæáàÊÜ ÊÜÞñÝ aÜ ²ñÝ ñÜÌÊæáàÊÜ ñÜÌÊæáàÊÜ Ÿí«ÜáÍÜc ÓÜTÝ ñÜÌÊæáàÊÜ > ñÜÌÊæáàÊÜ Ë¨Ý ¨ÜÅË|í ñÜÌÊæáàÊÜ ñÜÌÊæáàÊÜ ÓÜÊÜìí ÊÜáÊÜá ¨æàÊÜ.áÜ Oæàí¨ÜÅÃ.íŸ-´Ç -Ü Ý-«Ã-Ü ã æ à-ÐÝuñ… > ±ÜäOæìàí¨Üá-ÓÜáí¨Ü-ÃÜ-ÊÜáá-TÝ-¨Ü-ÃÜ-Ëí¨Ü-®æà-ñÝÅñ… PÜêÐÝ¡-ñܳÃÜí QÊÜá² ñÜñܤ$Ì-ÊÜáÖÜí ®Ü hÝ®æà >> ¿áí ŸÅÖݾ.¹ .

6 ¯ñÜ ÓÜᤣ Óݧ®æà ÖÜêÑ-PæàÍÜ ñÜÊÜ ±ÜÅQàñÝÂì gWÜñ… ±ÜÅÖÜê-ÐÜÂ-ñÜÂ-®Üá-ÃÜ-gÂñæà aÜ > ÃÜPÝÒíÔ ¼àñݯ ©Íæãà ¨ÜÅÊÜí£ ÓÜÊæìà ®ÜÊÜá-ÓÜÂí£ aÜ Ô¨Üœ-ÓÜí[Ý@ >> ÓÜÊìÜ ñÜ@ ±Ý~-±Ý¨Üí ñÜñ… ÓÜÊìÜ ñæãà˜QÒ ÎÃæãà-ÊáÜ á-SÊÜå… > ÓÜÊÜìñÜ@ ÍÜáÅ£-ÊÜá-ÇæãÉàPæà Ó ÜÊÜìÊÜÞ-ÊÜêñÜ £ÐÜu£ >> PÜËí ±ÜâÃÝ-|-ÊÜá-®Üá-ÍÝ-Ô-ñÝÃÜí AOæãà-ÃÜ-~à-¿ÞíÓÜ-ÊÜá-®Üá-Óܾ-Ãæà¨ÜÂ@ > ÓÜÊÜìÓÜÂ-«Ý-ñÝ-ÃÜ-ÊÜá-bíñÜÂ-ÃÜã±Üí B©-ñÜÂ-ÊÜ|ìí ñÜÊÜáÓÜ@ ±ÜÃÜ-Óݤñ… >> F«ÜÌìÊÜáã-Æ-ÊÜá«Ü@ ÍÝS-ÊÜá-ÍÜcñÜ§í ±ÝÅÖÜáÃÜ-ÊÜÂ-¿á-ÊÜå… > dÜí¨ÝíÔ ¿áÓÜ ±ÜOÝì¯ ¿áÓܤí Êæà¨Ü ÓÜ Êæà¨Ü-Ëñ… >> ÓÜÊÜìÓÜ aÝÖÜí ÖÜê© ÓÜí¯-ËÐæãrà ÊÜáñܤ@ Óܾ$ê£hÝnì®Ü-ÊÜá-±æäà-ÖÜ®Üí aÜ > Êæà¨æçÍÜc ÓÜÊæçìÃÜ-ÖÜ-ÊæáàÊÜ Êæà¨æãÂà Êæà¨ÝíñÜ-PÜê-¨æÌà-¨Ü-Ë-¨æàÊÜ aÝÖÜÊÜå… >> .

áÜ RÃáÜ > ÊÜÞÊæáà-Êçæ Ð .ÂÜ Ô ¿ááPæ¤$ô-ÊÊ -Ü Þ Ü ñ.ݾ®íÜ ÊÜáñܳÃ.Ý-¿á|@ >> ÖÜÄ@ Kí ñÜñÜÕñ… HPÜí ÍÝÓÜ÷í ¨æàÊÜ-Qà-±ÜâñÜÅ XàñÜÊÜå… HPæãà ¨æàÊæäà ¨æàÊÜ-Qà-±ÜâñÜÅ HÊÜ > HPæãà ÊÜáíñÜÅ-ÓܤÓÜ ®ÝÊÜÞ¯ ¿Þ¯ PÜÊÜÞìÐæÂàPÜí ñÜÓÜ ¨æàÊÜÓÜ ÓæàÊÝ >> ÓÜÍÜíS aÜPÜÅí ÓÜQ-Äào PÜáívÜ-ÆÊÜå… Óܲà-ñÜ-ÊÜÓÜ÷í ÓÜÃÜ-Ôà-ÃÜá-Öæà-PÜÒ-|ÊÜå… > ÓÜÖÝ-ÃÜ-ÊÜ-PÜÒ@-Óܧ-Æ-Pè-ÓÜá¤-»Ü-ÎÅ-¿áÊÜå… ®ÜÊÞ Ü Ëá ËÐÜáí¡ ÎÃÜÓÝ aÜñáÜ »ÜáìgÊÜå… >> ÍÝíñÝ-PÝÃÜí »Üág-WÜ-ÍÜ-¿á®Üí ±Ü¨Ü¾-®Ý»Üí ÓÜáÃæàÍÜí ËÍÝÌ-«ÝÃÜí WÜWÜ-®Ü-ÓÜ-¨ÜêÍÜÂí ÊæáàZ-ÊÜ|ìí ÍÜá»ÝíWÜÊÜå… > ÆQÒ$¾à-PÝíñÜí PÜÊÜá-Æ-®Ü-¿á®Üí ÁãàX-ÖÜê-¨Ýœ$Â-®Ü-WÜÊÜáÂí ÊÜí¨æà ËÐÜá¡í »ÜÊÜ-»Ü-¿á-ÖÜÃÜí ÓÜÊÜìÇæãà-Pæç-PÜ-®Ý-¥ÜÊÜå… >> .¯ñÜ ÓÜᤣ 7 ÊÜá®Ü¾®Ý »ÜÊÜ ÊÜá¨Ü½Pæã¤à ÊÜá¨ÝÂià ÊÜÞí ®ÜÊáÜ Ó.

8 ¯ñÜ ÓÜᤣ ÊÜí¨æà ÍÜí»Üá-ÊÜáá-ÊÜÞ-±Ü£í ÓÜáÃÜ-WÜáÃÜáí ÊÜí¨æà gWÜ-ñÝR-ÃÜ|í ÊÜí¨æà ±Ü®Ü°-WÜ-»Üã-ÐÜ|í ÊÜáêWÜ-«ÜÃÜí ÊÜí¨æà ±ÜÍÜã®Ýí ±Ü£ÊÜå… > ÊÜí¨æà ÓÜã¿áìÍÜ-ÍÝíPÜ-ÊÜ×° ®Ü¿á®Üí ÊÜí¨æà ÊÜááPÜáí¨Ü-²Å¿áí > ÊÜí¨æà »ÜPܤ-g-®Ý-ÍÜÅ¿áí aÜ ÊÜÃܨÜí ÊÜí¨æà ÎÊÜí ÍÜíPÜ-ÃÜÊÜå… > PÜÃÝ-ÃÜ-Ëí¨æà®Ü ±Ü¨Ý-ÃÜ-Ëí¨Üí ÊÜááTÝ-ÃÜ-Ëí¨æà ˯-Êæà-ÍÜ-¿áíñÜÊÜå… ÊÜoÓÜ ±ÜñÜÅÓÜ ±Üâpæà ÍÜ¿Þ®Üí ¸ÝÆí ÊÜááPÜáí¨Üí ÊÜá®ÜÓÝ ÓܾÃÝËá QÒàÃÜÓ.áàÊÜå… ÆQÒ$¾àí ÓÜ¨Ý ±ÜűܨæÂà˜ÖÜí ÓÜÊÜìÓÜí±Ü-ñÜÕ-ÊÜáê-¨ÜœÁáà > >> > >> ®ÜÊÜÞËá ®ÝÃÝ-¿á| ±Ý¨Ü-±ÜíPÜgí PÜÃæãàËá ®ÝÃÝ-¿á| ±Üäg®Üí ÓÜ¨Ý > .Ý-WÃÜ Ü ÓÜíhÝñÝí ËÐæãà¡ @ ±Ü£à° í ¨Ü¿Þ-ÊáÜ À .

Ýíg-®àæ ¿ .á-|Ê.áÜ Ö .Ý-ÊÞ Ü Ç .áÊÜå… >> .ÖÜ®ÜáÊÜáñ… ÓÜᤣ 9 ÊܨÝËá ®ÝÃÝ-¿á| ®ÝÊÜá ¯ÊÜáìÆí ÓܾÃÝËá ®ÝÃÝ-¿á| ñÜñܤ$Ì-ÊÜá-ÊÜÂ-¿áÊÜå… >> ‰‰ ÖÜ®ÜáÊÜáñ… ÓÜᤣ AñÜá-ÈñÜ ŸÆ-«ÝÊÜáí ÖæàÊÜá-Íæç-ÇÝ»Ü ¨æàÖÜí ¨Ü®Üá-g-ÊÜ-®Ü-PÜê-ÍÝ®Üáí hÝn¯-®Ý-ÊÜá-WÜÅ-WÜ-|ÂÊÜå… > ÓÜPÜÆ WÜá|-¯-«Ý®Üí ÊÝ®Ü-ÃÝ-OÝ-ÊÜá-—àÍÜí ÃÜZá-±Ü£ ÊÜÃÜ-»ÜPܤí ÊÝñÜ-hÝñÜí ®ÜÊÜÞËá >> WæãàÐÜr-©à-PÜê-ñÜ-ÊÝ-ÄàÍÜí ÊÜáÍÜ-Qà-PÜêñÜ ÃÝPÜÒ-ÓÜÊÜå… > ÃÝÊÜÞ¿ .Ý-ÃñÜ í°Ü ÊÜí¨æà˜¯-ÇÝ-ñg -¾Ü ÊÜå… >> Aíg-®Ý-®Üí¨Ü®Üí ËàÃÜí hÝ®Ü-Qà-Íæãà-PÜ-®Ý-ÍÜ-®ÜÊÜå… > Pܲà-ÍÜ-ÊÜá-PÜÒ-ÖÜíñÝÃÜí ÊÜí¨æà ÆíPÝ »Ü¿áíPÜ-ÃÜÊÜå… >> EÆÉíZÂ-Ôí«æãà@ ÓÜÈÆí ÓÜÈàÆí ¿á@ ÍæãàPÜ-ÊÜ×°í g®Ü-PÝ-ñܾ-hÝ¿Þ@ > B¨Ý¿á ñæà®æçÊÜ ¨Ü¨ÝÖÜ ÆíPÝí ®ÜÊÞ Ü Ëá ñÜí ±ÝÅíg-ÈÃ.

Ê Ü åÜ … >> ¿áñÜÅ ¿áñÜÅ ÃÜZá-®Ý¥Ü QàñÜì®Üí ñÜñÜÅ ñÜñÜÅ PÜêñÜ-ÊÜá-Óܤ-PÝíg-ÈÊÜå… > ¸ÝÐܳ-ÊÝÄ ±ÜÄ-±Üä|ì Çæãà-aÜ®Üí ÊÜÞÃÜá£í ®ÜÊÜáñÜ ÃÝPÜÒ-ÓÝíñÜ-PÜÊÜå… >> ÃÝÊÜÞ¿á ÃÝÊÜá-»Ü-¨ÝÅ¿á ÃÝÊÜá-aÜí¨ÝÅ¿á Êæà«ÜÓæà > ÃÜZá-®Ý-¥Ý¿á ®Ý¥Ý¿á ÔàñÝ¿Þ@ ±ÜñÜÁáà ®ÜÊÜá@ >> B±Ü-¨Ý-ÊÜá-±Ü-ÖÜñÝìÃÜí ¨ÝñÝÃÜí ÓÜÊÜìÓÜí±Ü-¨ÝÊÜå… > ÇæãàPÝ-¼-ÃÝÊÜáí ÎÅàÃÝÊÜáí »ÜáÁãà »ÜáÁãà ®ÜÊÜÞ-ÊÜáÂ-ÖÜÊÜå… >> .ÊuÜ åÜ … > ÊÝñÝ-ñܾgí ÊÝ®Ü-ÃÜ-¿áã-¥Ü-ÊÜááSÂí ÎÅàÃÝ-ÊÜá-¨ÜãñÜí ÎÃÜÓÝ ®ÜÊÜÞËá >> Bíg-®æà-¿á-ÊÜá-£-±Ý-o-ÇÝ-®Ü®Üí PÝíaÜ-®Ý©Å PÜÊÜá-¯à-¿á-Ë-WÜÅ-ÖÜÊÜå… > ±ÝÄ-hÝ-ñÜ-ñÜ-ÃÜá-ÊÜáã-Æ-ÊÝ-Ô®Üí »ÝÊÜ¿ .áÜ ñÝí ÊÜÄÐ.10 ¯ñÜ ÓÜᤣ ÊÜá®æãà-gÊÜí ÊÜÞÃÜá-ñÜ-ñÜá-ÆÂ-ÊæàWÜí iñæàí©Å¿áí Ÿá©œÊ.®-Ü íÜ ¨Ü®.ÞËá ±ÜÊÊ -Ü Þ Ü ®.

¿áìÓÜ ñÜí ÊÜí¨æà ÃÜZá-®íÜ ¨Ü®.ÖÜ®ÜáÊÜáñ… ÓÜᤣ 11 ÎÅàÃÝÊÜá ÃÝÊÜá ÃÜZá-®Üí¨Ü®Ü ÃÝÊÜá ÃÝÊÜá ÎÅàÃÝÊÜá ÃÝÊÜá »ÜÃÜ-ñÝ-WÜÅg ÃÝÊÜá ÃÝÊÜá > ÎÅàÃÝÊÜá ÃÝÊÜá ÃÜ|-PÜPÜìÍÜ ÃÝÊÜá ÃÝÊÜá ÎÅàÃÝÊÜá ÃÝÊÜá ÍÜÃÜ|í »ÜÊÜ ÃÝÊÜá ÃÝÊÜá >> ÎÅàÃÝ-ÊÜá-aÜí¨ÜÅ aÜÃÜOè ÊÜá®ÜÓÝ ÓܾÃÝËá ÎÅàÃÝ-ÊÜá-aÜí¨ÜÅ aÜÃÜOè ÊÜaÜÓÝ WÜêOÝËá > ÎÅàÃÝ-ÊÜá-aÜí¨ÜÅ aÜÃÜOè ÎÃÜÓÝ ®ÜÊÜÞËá ÎÅàÃÝ-ÊÜá-aÜí¨ÜÅ aÜÃÜOè ÍÜÃÜ|í ±ÜűܨæÂà >> ÊÜÞñÝ ÃÝÊæãà ÊÜᣳñÝ ÃÝÊÜá-aÜí¨ÜÅ@ ÓÝÌËáà ÃÝÊæãà ÊÜáñÜÕTÝ ÃÝÊÜá-aÜí¨ÜÅ@ > ÓÜÊÜìÓÜÌí Êæáà ÃÝÊÜá-aÜí¨æãÅà ¨Ü¿ÞÙÜá@ ®Ý®ÜÂí hÝ®æà ®æçÊÜ hÝ®æà ®Ü hÝ®æà >> ¨ÜQÒOæà ÆPÜÒ$¾Oæãà ¿áÓÜ ÊÝÊæáà aÜ g®Ü-PÝ-ñܾhÝ ±ÜâÃñÜ ãæ à ÊÜÞÃÜá£.ÊÜ åÜ … > ÇæãàPÝ-¼-ÃÝÊÜáí ÃÜ|-ÃÜíWÜ —àÃÜí ÃÝià-ÊÜ-®æàñÜÅí ÃÜZá-ÊÜíÍÜ-®Ý-¥ÜÊÜå… > PÝÃÜá-|Â-ÃÜã±Üí PÜÃÜá-OÝ-PÜÃÜí ñÜí ÎÅàÃÝ-ÊÜá-aÜí¨ÜÅí ÍÜÃÜ|í ±ÜűܨæÂà >> .

12 ¯ñÜ ÓÜᤣ ÃÝÊæãà ÃÝg-ÊÜá~@ ÓÜ¨Ý Ëg-¿áñæà ÃÝÊÜáí ÃÜÊæáàÍÜí »Ühæà ÃÝÊæáà-OÝ-¼-ÖÜñÝ ¯ÍÝ-aÜ-ÃÜ-aÜÊÜáã ÃÝÊÜÞ¿á ñÜÓæ¾$ç ®ÜÊÜá@ > ÃÝÊÜÞ-®Ý°-Ô¤-±Ü-ÃÝ-¿á|í ±ÜÃÜ-ñÜÃÜí ÃÝÊÜá-ÓÜÂ-¨ÝÓæãà˜Óܾ$ÂÖÜí ÃÝÊæáà-b-ñܤ-Æ¿á@ ÓÜ¨Ý »ÜÊÜñÜá Êæáà »æãà ÃÝÊÜá ! ÊÜÞÊÜáá-¨ÜœÃÜ >> ÎÅàÃÝÊÜá ÃÝÊÜá ÃÝÊæá࣠ÃÜÊáæ à ÃÝÊæáà ÊÜá®æãà-ÃÊ Ü áæ à > ÓÜÖÜ-ÓÜÅ-®ÝÊÜá ñÜñÜá¤ÆÂí ÃÝÊÜá ®ÝÊÜá ÊÜÃÝ-®Ü®æà >> PÜêÐæã¡à ÃÜPÜÒñÜá ®æãà gWÜ-ñÜ÷-¿á-WÜáÃÜá@ PÜêÐÜ¡í ®ÜÊÜá-ÓÝÂ-ÊÜáÂ-ÖÜÊÜå… PÜêÐæ¡à-®Ý-ÊÜá-ÃÜ-ÍÜ-ñÜÅÊæäà ˯-ÖÜ-ñÝ@ PÜêÐÝ¡¿á ñÜÓæ¾$ç ®ÜÊÜá@ > PÜêÐÝ¡-¨æàÊÜ ÓÜÊÜáá-£§ñÜí gWÜ-©¨Üí PÜêÐÜ¡ÓÜ ¨ÝÓæãà˜Óܾ$Â-ÖÜÊÜå… PÜêÐæ¡à £ÐÜu£ ÓÜÊÜìÊæáà-ñÜ-¨ÜUÆí Öæà PÜêÐÜ¡ ! ÃÜPÜÒÓÜÌ ÊÜÞÊÜå… >> .

ਅ ÃÝÊÜáÊ .áÜ W.ÓÜ ã æ öà »ÜWÊ -Ü ÝíÓܤ¨Ý >> ÃÝÊÜá ÃÝÊÜá ÊÜáÖÝ-¸ÝÖæãà ÍÜáÅ|á WÜáÖÜÂí ÓÜ®Ý-ñÜ-®ÜÊÜå… > Ááà®Ü ÓÜÊÝì®Ü-Äà®… ÊÜñÜÕ ÓÜÊÜáÃæà Ëg-Àá-ÐÜÂÓæà >> .Ê -Ü Þ Ü Â-¹ÅË .B©-ñÜÂ-ÖÜê-¨Ü-¿á-Óæã¤à-ñÜÅÊÜå… 13 ÖÜÃæà ÃÝÊÜá ÖÜÃæà ÃÝÊÜá ÃÝÊÜá ÃÝÊÜá ÖÜÃæà ÖÜÃæà > ÖÜÃæà PÜêÐÜ¡ ÖÜÃæà PÜêÐÜ¡ PÜêÐÜ¡ PÜêÐÜ¡ ÖÜÃæà ÖÜÃæà >> ÎÅàÃÝÊÜá g¿á-ÃÝÊÜá g¿á g¿á ÃÝÊÜá ÖÜÄ@ Kí ñÜñÜÕñ… ‰‰ B©-ñÜÂ-ÖÜê-¨Ü-¿á-Óæã¤à-ñÜÅÊÜå… ñÜñæãà ¿áá¨Üœ-±Ü-Ä-ÍÝŮܤí ÓÜÊÜáÃæà b®Ü¤¿Þ Ô§ñÜÊÜå… > ÃÝÊÜ|í aÝWÜÅñã æ à ¨ÜÐê Ýr$Ì ¿áá¨Ýœ¿á ÓÜÊáÜ á-±Ô-Ü ñ-§ ÊÜ åÜ … >> ¨æçÊÜ-ñæçÍÜc ÓÜÊÜÞ-WÜÊÜá ¨ÜÅÐÜár-ÊÜá-»ÝÂ-WÜñæãà ÃÜ|ÊÜå… > E±ÜW.

14 ¯ñÜ ÓÜᤣ B©-ñÜÂ-ÖÜê-¨Ü¿áí ±Üâ|Âí ÓÜÊÜìÍÜ-ñÜáÅ-Ë-®Ý-ÍÜ-®ÜÊÜå… > g¿Þ-ÊÜÖÜí g±æà-¯°-ñÜÂ-ÊÜá-PÜÒ¿áí ±ÜÃÜÊÜáí ÎÊÜÊÜå… >> ÓÜÊÜìÊÜáíWÜ-Æ-ÊÜÞíWÜÆÂí ÓÜÊÜì±Ý-±Ü-±ÜÅ-OÝ-ÍÜ-®ÜÊÜå… > bíñÝ-Íæãà-PÜ-±ÜÅ-ÍÜ-ÊÜá-®Ü-ÊÜÞ-¿ááÊÜì«Üì®Ü-ÊÜáá-ñܤ-ÊÜáÊÜå… >> ÃÜξ-ÊÜáíñÜí ÓÜÊÜáá-¨ÜÂíñÜ ¨æàÊÝ-ÓÜá-ÃÜ-®Ü-ÊÜá-ÓÜ¢-ñÜÊÜå… > ±Üäg-¿áÓÜÌ ËÊÜ-ÓÜÌíñÜí »ÝÓÜRÃÜí »ÜáÊÜ-®æà-ÍÜÌ-ÃÜÊÜå… >> ÓÜÊÜì¨æà-ÊÝ-ñܾPæãà ÖæÂàÐÜ ñæàgÔÌà ÃÜξ-»Ý-ÊÜ®Ü@ > HÐÜ ¨æàÊÝ-ÓÜá-ÃÜ-WÜ-OÝ®…ÇæãÉàPÝ®… ±Ý£ WÜ»Ü-Ô¤¼@ >> HÐÜ ŸÅÖݾ aÜ ËÐÜá¡ÍÜc ÎÊÜ@ ÓÜR®Üª@ ±ÜÅhÝ-±Ü£@> ÊÜáÖæà®æãªà† «Ü®Ü¨Ü@ PÝÇæãà ¿áÊÜá@ ÓæãàÊæãà ÖܱÝí ±Ü£@ >> ²ñÜÃæãà ÊÜÓÜÊÜ@ ÓÝ«Ý AÎÌ®è ÊÜáÃÜáñæãà ÊÜá®Üá@> ÊÝ¿ááÊÜì×°@ ±ÜÅhÝ@ ±ÝÅOÝ MáñÜá-PÜñÝì ±ÜÅ»Ý-PÜÃÜ@ >> .

¤Ü$ÐÌ Ýr ÊÜÞñÝìívÜPã æ à˜íÍÜáÊ.Þ Ü ®… ×ÃÜ-|Â-WÜ»Üì@ ÎÎ-ÃÜ-Óܤ-±Ü®æãà˜ÖÜ-ÓÜRÃæãà ÃÜË@ AX°-WÜ»æãìà˜©ñæà@ ±ÜâñÜÅ@ ÍÜíS@ ÎÎ-ÃÜ-®Ý-ÍÜ®Ü@ ÊæäÂàÊÜá-®Ý-¥Ü-Óܤ-Êæãà-»æà©à MáWÜÂ-gá@-ÓÝ-ÊÜá-±Ý-ÃÜWÜ@ > Z®Ü-ÊÜê-Ñr-ÃܱÝí ËáñæãÅà Ëí¨ÜÂËà-¦à-±ÜÉ-ÊÜíWÜÊÜá@ >> Bñܲà ÊÜáívÜÈà ÊÜáêñÜáÂ@ ²_YÆ@ ÓÜÕÊÜìñÝ-±Ü®Ü@ > PÜËËìÍæãÌà ÊÜáÖÝ-ñæàhÝ ÃÜPܤ@ ÓÜÊÜì»Ü-Êæäà-¨Ü½ÊÜ@ >> ®ÜPÜÒ-ñÜÅ-WÜÅ-ÖÜ-ñÝ-ÃÝ-OÝ-ÊÜá-—±æäà ËÍÜÌ-»Ý-ÊÜ®Ü@ > ñæàg-ÓÝ-ÊÜá² ñæàgÔÌà ¨Ý̨Ü-ÍÝ-ñܾ®… ®ÜÊæãà˜ÓÜᤠñæà >> ®ÜÊÜá@ ±ÜäÊÝì¿á XÃÜÁáà ±ÜÎc-ÊÜÞ-¿Þ-¨ÜÅÁáà ®ÜÊÜá@ > hæãÂà£WÜìOÝ®Ýí ±ÜñÁ Ü áà ©®Ý-—± .B©-ñÜÂ-ÖÜê-¨Ü-¿á-Óæã¤à-ñÜÅÊÜå… 15 B©ñÜÂ@ ÓÜËñÝ ÓÜã¿áì@ SWÜ@ ±ÜäÐÝ WÜ»Ü-Ô¤-ÊÜÞ®…> ÓÜáÊÜ|ìÓÜ-¨ÜêÍæãà »Ý®Üá×ìÃÜ-|Â-ÃæàñÝ ©ÊÝ-PÜÃÜ@ >> ÖÜÄ-¨ÜÍÜÌ@ ÓÜÖÜ-ÓÝÅbì@ Óܱܤ-ÓÜ-²¤ÊÜáìÄà-b-ÊÜÞ®… > £Ëá-Ãã æ à-®¥-¾Ü ®Ü @Ü ÍÜí»ÜáÓ.ñ-Ü Á Ü áà ®ÜÊáÜ @ >> .

¯ñÜ ÓÜᤣ 16 g¿Þ¿á g¿á-»Ü-¨ÝÅ¿á ÖÜ¿áìÍÝÌ¿á ®ÜÊæãà ®ÜÊÜá@ > ®ÜÊæãà ®ÜÊÜá@ ÓÜÕÖÜ-ÓÝÅíÍæãà B©ñÝÂ¿á ®ÜÊæãà ®ÜÊÜá@ >> ®ÜÊÜá EWÝÅ¿á ËàÃÝ¿á ÓÝÃÜ-_îÝY¿á ®ÜÊæãà ®ÜÊÜá@ > ®ÜÊÜá@ ±Ü¨Ü¾-±ÜÅ-¸æãà-«Ý¿á ±ÜÅaÜívÝ¿á ®ÜÊæãà˜ÓÜᤠñæà >> ŸÅÖæ¾à-ÍÝ-®Ý-aÜáÂ-ñæà-ÍÝ¿á ÓÜãÃÝ-¿Þ-©-ñÜÂ-ÊÜaÜìÓæà > »ÝÓÜÌñæà ÓÜÊÜì»Ü-PÝÒ¿á Ãè¨ÝÅ¿á ÊܱÜâÐæà ®ÜÊÜá@ >> ñÜÊæãà-[Ý°¿á ×ÊÜá-[Ý°¿á ÍÜñÜáÅ-[Ý°-¿Þ-Ëá-ñÝ-ñܾ®æà> PÜêñÜ-Z°-[Ý°¿á ¨æàÊÝ¿á hæãÂà£ÐÝí ±ÜñÜÁáà ®ÜÊÜá@>> ñܱܤ-aÝ-Ëáà-PÜ-ÃÝ-»Ý¿á ÖÜÃÜÁáà ËÍÜÌ-PÜÊÜáìOæà > ®ÜÊÜá-ÓܤÊæãà˜¼-¯-[Ý°¿á ÃÜáaÜÁáà ÇæãàPÜ-ÓÝ-QÒOæà >> ®ÝÍÜ-¿á-ñæÂàÐÜ Êæç »ÜãñÜí ñÜÊæáàÊÜ ÓÜêg£ ±ÜÅ»Üá@ > ±Ý¿á-ñæÂàÐÜ ñܱÜ-ñæÂàÐÜ ÊÜÐÜìñæÂàÐÜ WÜ»Ü-Ô¤¼@ >> .

B©-ñÜÂ-ÖÜê-¨Ü-¿á-Óæã¤à-ñÜÅÊÜå… HÐÜ ÓÜá±æ¤àÐÜá hÝWÜ£ì 17 »ÜãñæàÐÜá ±ÜÄ-¯-ÑuñÜ@ > HÐÜ aæçÊÝ-X°-ÖæãàñÜÅí aÜ ´ÜÆí aæçÊÝ-X°-Öæãà-£Å-OÝÊÜå… >> ¨æàÊÝÍÜc PÜÅñÜ-ÊÜ-ÍæòÊÜ PÜÅñÜã®Ýí ´ÜÆ-ÊæáàÊÜ aÜ > ¿Þ¯ PÜêñݯ ÇæãàPæàÐÜá ÓÜÊæìàÐÜá ±ÜÃÜ-ÊÜá-±ÜÅ»Üá@ >> H®Ü-ÊÜÞ-±ÜñÜáÕ PÜêaæf†àÐÜá PÝíñÝ-ÃæàÐÜá »ÜÁáàÐÜá aÜ > QàñÜì¿á®… ±ÜâÃÜáÐÜ@ PÜÎc-®Ý°-ÊÜ-Ôà-¨Ü£ ÃÝZÊÜ >> ±Üäg-¿á-ÓæÌ$ç-®Ü-Êæáà-PÝWæãÅà ¨æàÊÜ-¨æàÊÜí gWÜ-ñܳ-£ÊÜå… > HñÜ-£÷-WÜá-~ñÜí g±Ý¤$Ì ¿áá¨æœàÐÜá Ëg-Àá-ÐÜ£>> AÔ¾®… PÜÒOæà ÊÜáÖÝ-¸ÝÖæãà ÃÝÊÜ|í ñÜÌí Öܯ-ÐÜÂÔ > HÊÜÊ.áÜ áPݤ$Ì ñÜñã æ à˜WÜÓã æ öà gWÝÊÜá ÓÜ ¿á¥Ý-Wñ-Ü ÊÜ åÜ … >> HñÜ-aÜáf†ñÝÌ ÊÜáÖÝ-ñæàhÝ ®ÜÐÜr-ÍæãàPæãà˜»Ü-ÊÜñ… ñÜ¨Ý > «ÝÃÜ-¿Þ-ÊÜÞÓÜ ÓÜá²Åàñæãà ÃÝZÊÜ@ ±ÜÅ¿á-ñÝ-ñܾ-ÊÝ®… >> .

Ý-¨Ý¿á Ëà¿áìÊÝ®… >> ÃÝÊÜ|í ±æÅàPÜÒ$ ÖÜÐê Ýrñݾ g¿Þ¥Üìí ÓÜÊáÜ á-±Ý-WÊ-Ü áÜ ñ… > ÓÜÊÜì¿á-ñæ°à®Ü ÊÜáÖÜñÝ ÊÜêñÜ-ÓܤÓÜ ÊÜ«æà˜»Ü-ÊÜñ… >> A¥Ü ÃÜË-ÃÜ-ÊÜ-¨Ü-¯°-ÄàPÜÒ$ ÃÝÊÜáÊÜå… ÊÜáá©-ñÊ-Ü áÜ ®Ý@ ±ÜÃÊÜ áÜ í ±ÜÅÖÐ-êÜ ÂÜ Ê.18 ¯ñÜ ÓÜᤣ B©ñÜÂí ±æÅàPÜÒ$ g±æ¤$Ìà¨Üí ±ÜÃÜí ÖÜÐÜìÊÜá-ÊÝ-±Ü¤-ÊÝ®… > £ÅÃÝ-aÊÜ áÜ Â ÍÜáb»ÜãìñÝÌ «Ü®áÜ Ã.Þ Ü |@ ¯Î-aÜ-ÃÜ-±Ü-£-ÓÜíPÜÒ¿áí Ë©ñÝÌ ÓÜáÃÜ-WÜ-|-ÊÜá-«ÜÂ-WÜñæãà > ÊÜaÜ-Óܤ$Ì-Ãæ࣠>> CñÝÂ-©ñÜ ÖÜê¨Ü-¿áÊÜå… ‰‰ ÓÜã¿ÞìÐÜr-PÜÊÜå… B©-¨æàÊÜ ®ÜÊÜá-ÓÜ᤻ÜÂí ±ÜÅÔà¨Ü ÊÜáÊÜá »ÝÓÜRÃÜ > ©ÊÝ-PÜ-ÃÜ ®ÜÊÜá-ÓÜ᤻ÜÂí ±ÜÅ»Ý-PÜÃÜ ®ÜÊæãà˜ÓÜᤠñæà >> .

à-±®-Ü ÊÜ åÜ … > ÊÜáÖÝ-±Ý-±Ü-ÖÜÃÜí ¨æàÊÜí ñÜí ÓÜã¿áìí ±ÜÅ|-ÊÜÞ-ÊÜáÂ-ÖÜÊÜå… >> .@-±ÅÜ ©.RÜ ñÝìÃÜí ÊÜáÖÝ-ñàæ g .Ê Ü åÜ … >> Çæãà×ñÜí ÃÜ¥Ü-ÊÜÞ-ÃÜãyÜí ÓÜÊÜìÇæãà-PÜ-²-ñÝ-ÊÜá-ÖÜÊÜå… > ÊÜáÖÝ-±Ý-±Ü-ÖÜÃÜí ¨æàÊÜí ñÜí ÓÜã¿áìí ±ÜÅ|-ÊÜÞ-ÊÜáÂ-ÖÜÊÜå… >> ñæùWÜá|Âí aÜ ÊÜáÖÝ-ÍÜãÃÜí ŸÅÖܾ-Ë-ÐÜá¡-ÊÜá-Öæà-ÍÜÌ-ÃÜÊÜå… > ÊÜáÖÝ-±Ý-±Ü-ÖÜÃÜí ¨æàÊÜí ñÜí ÓÜã¿áìí ±ÜÅ|-ÊÜÞ-ÊÜáÂ-ÖÜÊÜå… >> Ÿêí×ñÜí ñæàg@-±Üâígí aÜ ÊÝ¿áá-ÃÝ-PÝ-ÍÜ-ÊæáàÊÜ aÜ > ±ÜÅ»Üáí aÜ ÓÜÊÜìÇæãà-PÝ®Ýí ñÜí ÓÜã¿áìí ±ÜÅ|-ÊÜÞ-ÊÜáÂ-ÖÜÊÜå… >> Ÿí«Üã-PÜ-±Üâ-Ðܳ-ÓÜíPÝÍÜí ÖÝÃÜ-PÜáívÜ-Æ-»Üã-Ñ-ñÜÊÜå… > HPÜ-aÜ-PÜÅ-«ÜÃÜí ¨æàÊÜí ñÜí ÓÜã¿áìí ±ÜÅ|-ÊÜÞ-ÊÜáÂ-ÖÜÊÜå… >> ñÜí ÓÜã¿áìí gWÜñ.¨ -Ü « -¾Ü ÃÜ íÜ ¨æàÊÜí ñÜí ÓÜã¿áìí ±ÜÅ|Ê.Þ Ü Ê.áÜ ÂÖ .ÓÜã¿ÞìÐÜr-PÜÊÜå… 19 Óܱݤ-ÍÜÌ-ÃÜ-¥Ü-ÊÜÞ-ÃÜãyÜí ±ÜÅaÜívÜí PÜÍÜÂ-±Ý-ñܾ-gÊÜå… > ÍæàÌ ñܱ .

Ýn®.Ê-Ü ã æ à-PÒ¨ Ü.ÊÜ åÜ … > ÊÜáÖÝ-±Ý-±Ü-ÖÜ-ÃÜÊÜå… ¨æàÊÜí ñÜí ÓÜã¿áìí ±ÜÅ|-ÊÜÞ-ÊÜáÂ-ÖÜÊÜå… >> C£ ÎÅàÎÊÜ-±æäÅàPܤí ÓÜã¿ÞìÐÜrPÜí ÓÜí±Üä|ìÊÜå… ‰‰ D PæÙÜWæ ÖæàÚ¨Ü ÊÜáíñÜÅ-ÊÜ-®Üá°-aÜc-Ä-ÓÜáñݤ ±ÝÅñÜ@-PÝÆ ÓÜã¿áì¯Wæ AZÂìÊÜ®Üá° PæãvÜ-¸æàPÜá H× ÓÜã¿áì ! ÓÜÖÓ-Ü ÝÅíÍæãà ! ñæàhæãà-ÃÝÍæà ! gWÜñ.20 ¯ñÜ ÓÜᤣ ñÜí ÓÜã¿áìí gWÜñÝí ®Ý¥Üí hÝn®Ë-Ü h .³ñÜ àæ > A®Üá-PÜí±Ü¿á ÊÜÞí »ÜPÝö WÜêÖÝ-OÝZÂìí ©ÊÝ-PÜÃÜ >> «æÂà¿á@ ÓÜ¨Ý ÓÜË-ñÜê-ÊÜáívÜ-Æ-ÊÜá-«ÜÂ-ÊÜ-£ìà ®ÝÃÝ-¿á|@ ÓÜÃÜ-Ô-hÝ-ÓÜ-®Ü-ÓÜí¯-ËÐÜr@ > Pæà¿áã-ÃÜ-ÊÝ®… ÊÜáPÜ-ÃÜ-PÜáívÜ-Æ-ÊÝ®… QÄàpæ ÖÝÄà ×ÃÜ-|Â-¿á-ÊÜ-±Üâ¨ÜêìñÜ-ÍÜíS-aÜPÜÅ@ >> .

Kí ËáñÝÅ-¿á-®Ü-ÊÜá@ 2. Kí APÝì¿á®Ü-ÊÜá@ 12.ÓÜã¿ÞìÐÜr-PÜÊÜå… 1. Kí »ÝÓÜR-ÃÝ¿á ®ÜÊæãà ®ÜÊÜá@ B©-ñÜÂÓÜ ®ÜÊÜá-ÓÝRÃÜí Ááà PÜáÊÜìí£ ©®æà ©®æà > g®Ý¾íñÜ-ÃÜ-ÓÜ-ÖÜ-ÓæÅàÐÜá ¨ÝÄ-¨ÜÅ$Âí ®æãà±Ü-hÝ-¿áñæà >> ‰‰ . Kí ÓÜË-ñæÅà®Ü-ÊÜá@ 11. Kí ÃÜÊÜ-Ááà®Ü-ÊÜá@ 3. Kí SWÝ-¿á-®ÜÊÜá@ 6. Kí ÓÜã¿Þì¿á®Ü-ÊÜá@ 4. Kí »Ý®Ü-Êæà®Ü-ÊÜá@ 5. Kí ×ÃÜ-|Â-WÜ»Ýì¿á®Ü-ÊÜá@ 8. Kí ÊÜáÄà-aÜ-Ááà®Ü-Ááà®Ü-ÊÜá@ 9. Kí B©-ñÝÂ-¿á®Ü-ÊÜá@ 21 10. Kí ±ÜäÐæ¡à-®ÜÊÜá@ 7.

22 ¯ñÜ ÓÜᤣ ÓÜíPÜ-o-®Ý-ÍÜPÜ WÜOæàÍÜ Óæã¤àñÜÅÊÜå… ®ÝÃÜ¨Ü EÊÝaÜ ±ÜÅ|ÊÜá ÎÃÜÓÝ ¨æàÊÜí WèÄà-±ÜâñÜÅí Ë®Ý-¿á-PÜÊÜå… > »ÜPݤ-ÊÝÓÜí ÓܾÃæà-¯°-ñÜÂ-ÊÜÞ-¿áá@-PÝ-ÊÜÞ¥ÜìÔ-¨ÜœÁáà >> ±ÜÅ¥ÜÊÜáí ÊÜPÜÅ-ñÜáívÜí aÜ HPÜ-¨Ü®Ü¤í ©Ì£à-¿á-PÜÊÜå… > ñÜê£à¿áí PÜêÐÜ¡-²íWÝPÜÒí WÜg-ÊÜPÜ÷í aÜñÜá¥ÜìPÜÊÜå… >> Æí¸æãà-¨ÜÃÜí ±ÜíaÜÊÜáí aÜ ÐÜÐÜÂí ËPÜ-o-ÊæáàÊÜ aÜ > ÓܱܤÊÜáí ËZ°-ÃÝgí aÜ «ÜãÊÜáÅ-ÊÜ|ìí ñÜ¥Ý-ÐÜr-ÊÜáÊÜå… >> ®ÜÊÜÊÜáí »ÝÆ-aÜí¨ÜÅ aÜ ¨ÜÍÜÊÜáí ñÜá Ë®Ý-¿á-PÜÊÜå… > HPÝ-¨ÜÍÜí WÜ|-±Ü£í ¨Ý̨ÜÍÜí ñÜá WÜhÝ-®Ü-®ÜÊÜå… >> ¨Ý̨Ü-Íæç-ñݯ ®ÝÊÜÞ¯ £ÅÓÜí«ÜÂí ¿á@ ±Üsæà-®Ü°ÃÜ@ > ®Ü aÜ ËZ°-»Ü¿áí ñÜÓÜ ÓÜÊÜìÔ-©œ-PÜÃÜí ±ÜÅ»æãà >> .

ÓÜíPÜ-o-®Ý-ÍÜPÜ WÜOæàÍÜ Óæã¤àñÜÅÊÜå… 23 ˨ݦìà Æ»Üñæà ˨ÝÂí «Ü®Ý¦ìà Æ»Üñæà «Ü®ÜÊÜå… > ±ÜâñÝŦì Æ»Üñàæ ±ÜâñÝÅ®.…Êæãà-PÝÒ¦ìà Æ»Üñàæ WÜ£ÊÜå… >> g±æà-¨ÜY-|-±Ü-£-Óæã¤àñÜÅí ÐÜw½ÊÜÞìÓæç@ ´ÜÆí Æ»æàñ… > ÓÜíÊÜ-ñÜÕ-Ãæà| Ô©œí aÜ Æ»Üñæà ®ÝñÜÅ ÓÜíÍÜ¿á@ >> AÐÜr»æãÂà ¸ÝÅÖܾ-Oæà-»ÜÂÍÜc ÈUñÝÌ ¿á@ ÓÜÊÜá±ÜìÁáàñ… > ñÜÓÜ ˨Ý »ÜÊæà-ñÜÕÊÝì WÜOæà-ÍÜÓÜ ±ÜÅÓÝ-¨ÜñÜ@ >> C£ ÎÅà®Ý-ÃÜ-¨Ü-±Üâ-ÃÝOæà ÓÜíPÜo-®Ý-ÍÜ-®Ü-WÜ-Oæà-ÍÜ-Óæã¤àñÜÅí ÓÜí±Üä|ìÊÜå… ‰‰ .

24 ¯ñÜ ÓÜᤣ ÎÅà ÎÊÜ-±ÜíaÝ-PÜÒÃÜ Óæã¤àñÜÅÊÜå… ®ÝWæàí¨ÜÅ-ÖÝ-ÃÝ¿á £ÅÇæãà-aÜ-®Ý¿á »ÜÓݾíWÜ-ÃÝ-WÝ¿á ÊÜáÖæà-ÍÜÌ-ÃÝ¿á > ¯ñÝ¿á ÍÜá¨Ýœ¿á ©WÜíŸ-ÃÝ¿á ñÜÓæ¾$ç "®Ü' PÝÃÝ¿á ®ÜÊÜá@-Î-ÊÝ¿á >> ÊÜáí¨Ý-Q-¯à-ÓÜ-È-Æ-aÜí¨Ü-®Ü-aÜbìñÝ¿á ®Üí©à-ÍÜÌ-ÃÜ-±ÜÅ-ÊÜá-¥Ü-®Ý-¥Ü-ÊÜá-Öæà-ÍÜÌ-ÃÝ¿á > ÊÜáí¨Ý-ÃÜ-±Üâ-Ðܳ-Ÿ-ÖÜá-±Üâ-Ðܳ-ÓÜá-±Üä-i-ñÝ¿á ñÜÓæ¾$ç "ÊÜá'PÝÃÝ¿á ®ÜÊÜá@-Î-ÊÝ¿á >> ÎÊÝ¿á WèÄà-ÊÜ-¨Ü-®Ý-Ÿj-ÊÜêí¨Ü ÓÜã¿Þì¿á ¨ÜPÝÒ-«ÜÌ-ÃÜ-®Ý-ÍÜ-PÝ¿á > ÎÅà¯à-Æ-PÜísÝ¿á ÊÜêÐÜ-«ÜÌ-hÝ¿á ñÜÓæ¾$ç "Î' PÝ-ÃÝ¿á ®ÜÊÜá@-Î-ÊÝ¿á >> .

ÎÅà ÎÊÜ-±ÜíaÝ-PÜÒÃÜ Óæã¤àñÜÅÊÜå… 25 ÊÜÔ-ÐÜu-PÜáí»æãà-¨Ü½-ÊÜ-Wè-ñÜ-ÊÜÞ¿áì ÊÜáá¯àí¨ÜÅ-¨æà-ÊÝbìñÜ-Íæà-S-ÃÝ¿á > aÜí¨ÝÅPÜìÊæç-ÍÝÌ-®Ü-ÃÜ-Çæãà-aÜ-®Ý¿á ñÜÓæ¾$ç "ÊÜ' PÝÃÝ¿á ®ÜÊÜá@-Î-ÊÝ¿á >> ¿áPÜÒ-ÓÜÌ-ÃÜã-±Ý¿á gpÝ-«Ü-ÃÝ¿á ²®Ý-PÜ-ÖÜ-Óݤ¿á ÓÜ®Ý-ñÜ-®Ý¿á > ©ÊÝÂ-¿á-¨æà-ÊÝ¿á ©WÜíŸ-ÃÝ¿á ñÜÓæ¾$ç "¿á'PÝ-ÃÝ¿á ®ÜÊÜá@-Î-ÊÝ¿á >> ±ÜíaÝ-PÜÒ-ÃÜ-Ëá¨Üí ±Üâ|Âí ¿á@ ±Üsæà-bf-ÊÜ-ÓÜ-¯°«è > ÎÊÜ-Çæãà-PÜ-ÊÜá-ÊÝ-±æä°à£ ÎÊæà®Ü ÓÜÖÜ Êæãà¨Üñæà >> C£ ÎÅàÊÜá-ñ…-ÍÜíPÜ-ÃÝ-aÝ¿áìË-ÃÜ-bñÜí ÎÊÜ-±ÜíaÝ-PÜÒ-PÜ-ÃÜ-Óæã¤àñÜÅí ÓÜí±Üä|ìÊÜå… ‰‰ .

¯ñÜ ÓÜᤣ 26 ¨Ý̨ÜÍÜ hæãÂà£ÈìíWÜ Óæã¤àñÜÅ-ÊÜå… ÓèÃÝÐæóà ÓæãàÊÜá®.á-®ÝÂÊåÜ … ÊÜáÖÝ-PÝ-ÙÊ-Ü ã æ àíPÝÃÜ ÊÜáÊÜáÇ.Ý¥Üí aÜ ÎÅàÍæçÇàæ ÊÜáÈÉP.Ã-ÌÜ ÊÜ åÜ … >> ±ÜÃÜÇÝÂí Êæç¨ÜÂ-®Ý¥Üí aÜ vÝQ®ÝÂí ¼àÊÜá-ÍÜíPÜ-ÃÜÊÜå… > ÓæàñÜá-Ÿí«æà ñÜá ÃÝÊæáàÍÜí ®ÝWæàÍÜí ¨ÝÃÜá-PÝ-ÊÜ®æà >> ÊÝÃÝ-|ÓÝÂí ñÜá ËÍæÌàÍÜí ñÜÅ$ÂíŸPÜí WèñÜ-Ëáà-ñÜpæà > ×ÊÜÞ-ÆÁáà ñÜá Pæà¨ÝÃÜí ZêÐæ¾àÍÜí aÜ ÎÊÝ-ÆÁáà>> Hñݯ hæãÂà£ÈìíWݯ ÓÝ¿áí ±ÝÅñÜ@ ±Üsæà-®Ü°ÃÜ@ > Óܱܤg®Ü¾-PÜêñÜí ±Ý±Üí ÓܾÃÜ-Oæà®Ü Ë®Ü-ÍÜ£ >> ‰‰ .Ýgáì®ÜÊåÜ … > EgjÀ .àæ Í.

ÈíWÝ-ÐÜr-PÜÊÜå… 27 ÈíWÝ-ÐÜr-PÜÊÜå… ŸÅÖܾ-ÊÜáá-ÃÝÄ ÓÜáÃÝbìñÜ-ÈíWÜí ¯ÊÜáìÆ-»Ý-Ô-ñÜ-Íæãà-¼-ñÜ-ÈíWÜÊÜå… > g®Ü¾g ¨Üá@S Ë®Ý-ÍÜ-PÜ-ÈíWÜí ñÜñÜø-|-ÊÜÞËá ÓܨÝ-Î-ÊÜ-ÈíWÜ-ÊÜå… >>1>> ¨æàÊÜ-ÊÜáá-¯-±ÜÅ-ÊÜ-ÃÝbìñÜ-ÈíWÜí PÝÊÜá-¨Ü-ÖÜ-®Ü-PÜ-ÃÜá-OÝ-PÜ-ÃÜ-ÈíWÜÊÜå… > ÃÝÊÜ-|-¨Ü±ÜìË-®Ý-ÍÜ-PÜ-ÈíWÜí ñÜñÜø-|-ÊÜÞ-Ëá -ÓÜ-¨Ý-Î-ÊÜ-ÈíWÜ-ÊÜå…>>2>> ÓÜÊÜìÓÜá-WÜí«Ü-ÓÜá-Çæà-²-ñÜ-ÈíWÜí Ÿá©œ-Ë-ÊÜ«Üì®Ü-PÝ-ÃÜ-|-ÈíWÜÊÜå… > Ԩܜ-ÓÜá-ÃÝ-ÓÜá-ÃÜ-ÊÜí©-ñÜ-ÈíWÜí ñÜñÜø-|-ÊÜÞ-Ëá- ÓÜ-¨Ý-Î-ÊÜ-ÈíWÜÊÜå…>>3>> .

28 ¯ñÜ ÓÜᤣ PÜ®Ü-PÜ-ÊÜá-ÖÝ-ÊÜá~ »ÜãÑ-ñÜ-ÈíWÜí ´Ü~-±Ü-£-Êæà-ÑuñÜ Íæãà¼-ñÜ-ÈíWÜÊÜå… > ¨ÜPÜÒ-ÓÜá-¿á-gn-Ë-®Ý-ÍÜ-®Ü-ÈíWÜí ñÜñÜø-|-ÊÜÞËá ÓܨÝ-Î-ÊÜ-ÈíWÜ-ÊÜå…>>4>> PÜáíPÜá-ÊÜá-aÜí¨Ü-®Ü-Çæà-²-ñÜ-ÈíWÜí ±ÜíPÜ-g-ÖÝ-ÃÜ-ÓÜá-Íæãà-¼-ñÜ-ÈíWÜÊÜå… > ÓÜíb-ñÜ-±Ý-±Ü-Ë-®Ý-ÍÜ-PÜ-ÈíWÜí ñÜñÜø|-ÊÜÞËá ÓܨÝ-Î-ÊÜ-ÈíWÜ-ÊÜå…>>5>> ¨æàÊÜ-WÜ-OÝbìñÜ-Óæà-Ë-ñÜ-ÈíWÜí »ÝÊæç»ÜìQ¤-¼-ÃÜbìñÜ-ÈíWÜÊÜå… > ©®Ü-PÜ-ÃÜ-Pæãàq ±ÜÅ»Ý-PÜ-ÃÜ-ÈíWÜí ñÜñÜø-|-ÊÜÞËá ÓܨÝ-Î-ÊÜ-ÈíWÜÊÜå… >>6>> AÐÜr-¨Ü-Ùæãà-±Ü-Ä-Êæà-Ñr-ñÜ-ÈíWÜí ÓÜÊÜìÓÜ-ÊÜáá-¨Ü½-ÊÜ-PÝ-ÃÜ-|-ÈíWÜÊÜå… > AÐÜr-¨Ü-ĨÜÅ Ë®Ý-ÍÜ-PÜ-ÈíWÜí ñÜñÜø-|-ÊÜÞËá ÓܨÝ-Î-ÊÜ-ÈíWÜÊÜå… >>7>> .

ÈíWÝÐÜrPÜÊÜå… 29 ÓÜáÃÜ-WÜá-ÃÜá-ÓÜá-ÃÜ-ÊÜ-ÃÜ-±Üä-i-ñÜ-ÈíWÜí ÓÜáÃÜ-ÊÜ-®Ü-±ÜâÐܳ ÓܨÝbìñÜ-ÈíWÜÊÜå… > ±ÜÃÜ-ÊÜá-±Ü¨Üí ±ÜÃÜ-ÊÜÞ-ñܾ-PÜ-ÈíWÜí ñÜñÜø|-ÊÜÞËá ÓܨÝ-Î-ÊÜ-ÈíWÜÊÜå… >>8>> ÈíWÝ-ÐÜr-PÜ-Ëá¨Üí ±Üâ|Âí ¿á@ ±Üsæà-bf-ÊÜ-ÓÜ-¯°«è > ÎÊÜ-Çæãà-PÜ-ÊÜá-ÊÝ-±æä°à£ ÎÊæà®Ü ÓÜÖÜ Êæãà¨Üñæà >> C£ ÈíWÝ-ÐÜr-PÜÊÜå… ÓÜí±Üä|ìÊÜå… ‰‰ >> H-PÜ -ÍæãÉà-PÝ-ñܾPÜí »ÝWÜ-ÊÜ-ñÜÊÜå… >> B¨è ¨æàÊÜ-Q-¨æà-Ë-WÜ»Üìg-®Ü®Üí Wæãà²à-WÜêÖæà ÊÜ«Üì®ÜÊÜå… ÊÜÞ¿Þ ±ÜäñÜ®Ü iàË-ñÝ-±Ü-ÖÜ-ÃÜ|í WæãàÊÜ«Üì®æãà-¨Ýœ-ÃÜ-|ÊÜå… > PÜíÓÜ-aæfà-¨Ü®Ü PèÃÜ-ÊÝ© ÖܮܮÜí PÜáí£à-ÓÜá-ñÝ®… ±ÝÆ-®ÜÊÜå… HñÜ-¨Ý½-WÜ-ÊÜñÜí ±ÜâÃÝ| PܦñÜí ÎÅàPÜê-ÐÜ¡-Èà-ÇÝ-ÊÜáê-ñÜÊÜå… >> .

30 ¯ñÜ ÓÜᤣ >> HPÜ ÍæãÉàPÝ-ñܾPÜí ÃÝÊÜÞ-¿á-|ÊÜå… >> ±ÜäÊÜìíÃÝÊÜá ñܱæäà-ÊÜ-®Ý— WÜÊÜá®Üí ÖÜñÝÌ ÊÜáêWÜíPÝíaÜ-®ÜÊÜå… > Êæç¨æà-×à-ÖÜ-ÃÜ|í gpÝ-¿áá-ÊÜá-ÃÜ|í ÓÜáXÅàÊÜ ÓÜí»Ý-ÐÜ-|ÊÜå… >> ÊÝÈà-¯W.ÊÜ åÜ … > ±ÜÍÝc¨.Ö -Ü | Ü í ÓÜÊáÜ á-¨ÅÜ ñ.Ã-Ü | Ü í ÆíPÝ-±âÜ Äà ¨ÝÖÜ®.®Ü íÜ HñÜ©œ ÃÝÊÜÞ¿ .| Ü ìÖÜ®.á-|ÊÜå… >> >> HPÜ-ÍæãÉàQà »ÝÃÜñÜ >> B¨è ±ÝívÜÊÜ «ÝñÜìÃÝÐÜó g®Ü®Üí ÇÝPÝÒ-WÜêÖæà ¨ÝÖÜ®Üí > ¨ÜãÂñæà ÎÅàÖÜ-ÃÜ|í ÊÜ®æà ËaÜ-ÃÜ|í ÊÜáñÝÕ$Â-ÆÁáà ÊÜñÜì®ÜÊÜå… >> ÈàÇÝ-Wæãà-WÜÅ-ÖÜ|í ÃÜOæà aÜ Ëg¿áí ÓÜí—-QÅ¿Þgêí»Ü|í > ±ÜÍÝc©½àÐܾ ÓÜáÁãà-«Ü-®Ý© ÖܮܮÜí ÁáàñÜ-®…ÊÜáÖÝ»ÝÃÜ-ñÜÊÜå…>> ‰‰ .| Ü PÜáí»ÜP.ÝÅÊ.

ñÝñܳ¿áì ÓÜ×ñÜ & ±ÝPæp… Óæçh…) 6 ÎÅàÊÜá¨Ü½WÜÊÜ©Yàñæ & ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜá (ÊÜáãÆ) 7 ÎÅà ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜá (ñÝñܳ¿áì. ±Ü¨Üaæfà¨Ü. ®ÝÊÜÞÊÜÚ ÓÜ×ñÜ) 8 ÎÅà ËÐÜá¡ÓÖ Ü ÓÜ ÅÜ ®ÝÊÜá ®ÝÊÜÞÊÜÚ ÓÜ×ñÜ (ÊÜáãÆ) 9 ÖÜ®ÜáÊÜáñ… Óæã¤àñÝÅÊÜÚ & ÖÜ®ÜáÊÜÞ®… aÝÈÓÝ 10 ¯ñÜ ÓÜᤣ & B©ñÜ ÖÜê¨Ü¿á . ñÝñܳ¿áì ÓÜ×ñÜ) 4 ÎÅàÊÜá¨Ü½WÜÊÜ©Yàñæ (ÍæãÉàPÜ. A®ÜÌ¿á.±ÝÃÝ¿á| WÜÅí¥ÜWÙÜ áÜ 1 ÎÅàÊÜá¨Ü½WÜÊÜ©Yàñæ (ñÜñܤ$ÌËÊæàaܯà qàPæ) 2 ÎÅàÊÜá¨Ü½WÜÊÜ©Yàñæ (ÓÝ«ÜPÜ ÓÜíià˯à qàPæ) (GÃÜvÜá »ÝWÜWÜÙÜÈÉ) 3 ÎÅàÊÜá¨Ü½WÜÊÜ©Yàñæ (ÍæãÉàPÜ. ñÝñܳ¿áì ÓÜ×ñÜ) 5 ÎÅàÊÜá¨Ü½WÜÊÜ©Yàñæ (ÍæãÉàPÜ.

32 ¯ñÜ ÓÜᤣ 11 ÎÅà ¨ÜáWÝì ÓܱܤÍÜ£ (ÊÜáãÆ) 12 ÎÅà ÆÈñÝ ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜá Óæã¤àñÜÅ & ®ÝÊÜÞÊÜÚ ÓÜ×ñÜ 13 ÎÅàÃÝÊÜáaÜÄñÜ ÊÜÞ®ÜÓÜ ÓÜáí¨ÜÃÜ PÝívÜ (A¥ÜìÓÜ×ñÜ) 14 WÜhæàí¨ÜÅ ÊæãàûÜ 15 XàñÝÊÜÞÖÝñܾ$嬆 PÜ¥æWÜÙÜá 16 ÎÅàÃÝÊÜáaÜÄñÜ ÊÜÞ®ÜÓÜ ÓÜqàPÜ 17 ÓÝ¥ÜìhÝn®æàÍÜÌÄ 18 ÎÅàÊÜá¨Ý½WÜÊÜñÜ A®ÜáÊÝ¨Ü ÓÜ×ñÜ (2 SívÜWÜÙÜÈÉ) 19 DÍÝÊÝÓæãÂà±Ü¯ÐÜñ… 20 ÊÝȾàQà¿á ÓÜíü±Ü¤ÃÝÊÜÞ¿á| 21 ÊÝȾàQ ÃÝÊÜÞ¿á| ÓÜáí¨ÜÃÜPÝívÜ ‰‰ .