You are on page 1of 4

ARALING PANLIPUNAN 4

Petsa: Agosto 25, 2015
Baitang/Pangkat:
IV-N.M. Joaquin (12:00-12:50)
IV-H.
Dela Rama (12:50-1:40)
IV-G.E. Tolentino (1:40-2:30)
IV-RA. K. Poe (2:30-3:20)
IV-L.
Celerio (3:30-4:20)
I. Layunin:
 Natatalakay ang mga isyung
pang-kapaligiran sa bansa.
(polusyon)
II. Paksang-aralin:
 Paksa: Mga Isyung
Pangkapaligiran sa Bansa
Sanggunian: Araling Panlipunan
4 K-12 Curriculum Guide AP4LKEIIb-2, TG pahina 59-62, LM pahina
132-135
Kagamitan: CG, TG, LM, tsart,
larawan
Pagpapahalaga; pakikiisa
III. Pamamaraan:
 Panimulang Gawain
 Balitaan - Pumili ng balita
mula sa TV, radyo, o
pahayagan. Pag-usapan ang
detalye ng nasabing balita.
 Balik-aral – Pagbalik-aralan
ang paksa sa nakaraan.
 Pagsasanay – Anu-ano ang
sanhi at bunga ng landslide
at pagbaha?
 Panlinang na Gawain
 Pagganyak – Magpakita ng
larawan ng isang lugar na
malinis at lugar na marumi.
Itanong: Saang lugar mas
nais ninyo manirahan?
Bakit? Iugnay ito sa araling
tatalakayin.

 Paglalahad – Ilahad ang
tungkol sa polusyon.
 Pagtalakay – Bigyang-diin
sa pagtalakay ang tungkol
sa mga uri ng polusyon at
ang mga sanhi nito.
 Gawain – Bumuo ng talaan
na naglalahad ng mga
pamamaraang maaaring
isagawa para mabawasan
ang polusyon sa kapaligiran.
 Paglalahat – Ano ang
polusyon? Isa-isahin ang
mga uri nito, sanhi, at
bunga.
 Paglalapat – Mahalaga
bang makiiisa ang bawat isa
sa pagbawas ng polusyon?
Bakit?
IV. Pagtataya
 Ibigay ang kahulugan ng mga
sumusunod na salita.
 Polusyon
 Pollutants
 Acid rain
 Air pollution
 Water pollution
V. Takdang-aralin
 Alamin ang tungkol sa mga
pamamaraan ng pangangasiwa
ng mga likas na yaman.

II. TG pahina 31-33. Pamamaraan:  Panimulang Gawain:  Balik-aral: Pagbalik-aralan ang paksa sa nakaraan  Pagsasanay: Bakit mahalaga ang agility(liksi) bilang sangkap ng physical fitness)  Panlinang na Gawain  Pagganyak – Magsagawa ng isang laro. Paksang-aralin:  Paksa : Pagpapalakas at Pagpapatatag ng Kalamnan  Sanggunian: Edukasyong Pangkatawan 4. . LM. bakit mahalagang maging maingat? IV. Takdang-aralin  Alamin ang tungkol sa larong patintero.  Paglalahad – Ilahad ang tungkol sa kahalagahan ng  Paglalahat – Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng bilis at liksi sa paglalaro?  Paglalapat – Sa anumang uri ng laro.  Natutukoy ang kahalagahan ng bilis sa pagkapanalo sa laro  Nakakikilos nang mabilis at may direksyon ayon sa tuntunin. 2015 Baitang/Pangkat: IV-N. V. pag-iingat sa paglalaro III.M. TG. “Paligsahan sa Pagpasa ng mga Bagay Nang Tahimik” Ipaalala sa kanila ang kahalagahan ng pagsunod sa direksyon. bag. Layunin:  Nakasusunod sa mga tuntunin ng laro. Joaquin (5:10-5:50) I. LM pahina 91-96  Kagamitan: CG. larawan. mga aklat  Pagpapahalaga: sportsmanship.MAPEH 4 Petsa: Agosto 25. Pagtataya  Sagutin ang mga pagsasanay sa “Suriin Natin” sa pahina 95 ng LM.

 Pagsasanay – Ano ang kahulugan ng pagkamahinahon(calmness)  Panlinang na Gawain  Pagganyak – Magpaskil ng mga larawang nagpapakita  Paglalahat – Ano ang nararapat na gawin kung nakagagawa tayo ng pagkakamali at nakakasakit sa damdamin n gating kapwa?  Paglalapat – Isagawa ang gawain na nasa “Isapuso Natin” na nasa pahina 82-83 ng LM. IV. Paksang-aralin:  Paksa: Pagdama at Pag-unawa sa damdamin ng Iba Sanggunian: Edukasyon sa Pagpapakatao 4 K-12 Curriculum Guide. at LM pahina 78-86 Kagamitan: TG. 2015 Baitang/Pangkat: IV-N. “Pabilisan sa Pagdampot ng Papel” EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 4 Petsa: Agosto 19. Pamamaraan:  Panimulang Gawain  Kasabihan – Magbahagi ng isang kasabihan at ipaliwanag ang kahulugan nito. TG pahina 48-50. Joaquin (5:50-6:20) I. Takdang-aralin  Alamin ang titik o lyrics ng awiting “Bulag. larawan III. at Bingi” .  Gawain – Magsagawa ng isang laro na may kaugnayan sa bilis at liksi ng katawan. tsart.bilis at liksi  Pagtalakay – Bigyang-diin sa pagtalakay ang tungkol sa kahalagahan ng liksi at bilis sa paglalaro.M.  Balik-aral – Pagbalik-aralan ang paksa sa nakaraan. Layunin:  Naisasagawa nang mapanuri ang tunay na kahulugan ng pakikipagkapwa II. V. LM. Pagtataya  Sagutin ang mga pagsasanay na nasa “Gawain 1 ng “Isagawa Natin” na nasa pahina 81 ng LM. Pipi.

malungkot. at iba pa) Itanong: Kailan ka nagiging masaya? Malungkot? Nagagalit? Iugnay ito sa araling ilalahad. . galit. malungkot.ng iba’t-ibang emosyon (masaya.  Paglalahad – Ipabasa ang kwentong may pamagat na “Parol ni Carla” na nasa pahina 78-79 ng LM.  Gawain – Isagawa ang Gawain 1 ng “Isagawa Natin” na nasa pahina 80-81 ng LM.  Pagtalakay – Sagutin ang mga panlinang na tanong sa pahina 80 ng LM.