You are on page 1of 8

1.

Padankan radas berikut bersama fungsinya [16 markah]
RADAS

NAMA RADAS
Kelalang kon

FUNGSI
Untuk mengisi bahan
kimia pepejal semasa
pemanasan kuat

Untuk membekalkan api
Pipet

Mangkuk pijar

bagi pemanasan

Untuk menyukat isipadu
cecair yang tetap

Tungku kaki tiga

Untuk menyebarkan haba
dengan sekata semasa
pemanasan

Untuk mengumpulkan gas
Balang gas

Penunu Bunsen

Untuk menyokong radas
semasa pemanasan

Untuk mengisi cecair atau
Takung kaca

bahan kimia pepejal
dalam kuantiti yang besar

Untuk mengisi air,
Kasa dawai

biasanya bagi tujuan
mengumpulkan gas

2

Lukis dan labelkan pada ruangan di bawah untuk menunjukkan bagaimana untuk mengenal pasti isipadu batu dengan menggunakan tin eureka. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen yang digunakan untuk mengenal pasti isipadu batu dan gabus X Y Z a) Susunkan gambarajah di atas mengikut prosedur yang betul [1 markah] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Namakan kaedah yang digunakan di atas [1 markah] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Berapakah isipadu ketulan kuprum? [1 markah] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Berapakah isipadu gabus? [1 markah] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Tin eureka digunakan untuk mengukur isipadu pepejal.I UNIT SIMBOL Panjang Suhu Kelvin Saat Ampere A Jisim Kg 3. [4 markah] 4.2. Suaikan organisasi sel berikut bersama fungsinya [10 markah] 3 . Lengkapkan jadual dengan jawapan yang betul [7 markah] KUANTITI FIZIKAL UNIT S.

ORGANISASI SEL GAMBARAJAH FUNGSINYA Terdiri daripada semua Sel sistem yang bekerjasama Unit asas bagi benda hidup Tisu Sekumpulan organ Organ berlainan yang bekerjasama untuk menjalankan suatu fungsi tertentu Sistem Sekumpulan sel yang sama jenis dan menjalankan fungsi yang sama Sekumpulan tisu berlainan Organisma yang bekerjasama untuk menjalankan suatu fungsi yang sama 5. Labelkan sel haiwan dan tumbuhan di bawah [9 markah] Vakoul Sitoplasma sel kloroplas Nukleus 6. Gambarajah di bawah menunjukkan empaat jenis organisma 4 Dinding sel Membran .

V dan X berdasarkan kepada bilangan sel [4 markah] T: U: V: X: b) Namakan organisma T.T U V X a) Nyatakan satu ciri organisma T. Nyatakan struktur yang membezakan sel tumbuhan dan sel haiwan. [1 markah] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iv) Nyatakan persamaan sel tumbuhan dan sel haiwan [1 markah] -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. V dan X [4 markah] T: U: V: X: c) euglena dan klamidomonas boleh membuat makanan sendiri i.[1 markah] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iii. Nyatakan sama ada kedua-dua mikroorganisma adalah mikroorganisma unisel tumbuhan atau mikroorganisma unisel haiwan.[3 markah] 5 . Apakah inferens kamu berdasarkan pernyataan di atas? [1 markah] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ii. U. U. Tuliskan keadaan jirim bagi setiap rajah menggunakan perkataan di bawah.

Blok kayu Susu Asap 8. cecair dan gas [3 markah] 6 JARAK DI ANTARA ZARAH-ZARAH .Bandingkan ciri-ciri berikut bagi setiap jirim [6 markah] JIRIM BENTUK DAN ISIPADU Kopi Asap perang Ais 9. Lukis susunan zarah-zarah bagi pepejal.

KETUMPATAN g/cm3 1. Bahan-bahan tersebut telah dimasukkan ke dalam silinder penyukat.5 0.75 0.25 7.9 BAHAN Air Petrol Gabus Kaca Ais a) Tandakan (/) bagi maksud ketumpatan yang betul dalam kotak berikut [1markah] Ketumpatan ialah isipadu dan jisim objek Ketumpatan ialah jisim perunit isipadu b) Bulatkan unit ketumpatan yang betul [2 markah] Kg/ml km/m3 g/cm3 km/s kg/m3 c) Nyatakan formula bagi ketumpatan di kotak yang disediakan [1 markah] d) Berdasarkan jadual di atas. Jadual di bawah menunjukkan ketumpatan bahan-bahan tersebut.[1 markah] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) Apakah objek yang tenggelam di dalam air?[1 markah] 7 .0 0.PEPEJAL CECAIR GAS 10. Pelajar kelas 1 Mutiara telah menjalankan eksperimen mengenai ketumpatan. lukiskan pemerhatian selepas eksperimen dijalankan [3 markah] e) Bandingkan ketumpatan air dan petrol.

  Jisim objek X = 13. gabus. ii. ais dan objek X mengikut peningkatan ketumpatan[1 markah] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Berikut adalah maklumat objek X tersebut. Kirakan ketumpatan objek X tersebut [2 markah] ii.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------g) Berikan alasan anda untuk soalan (f) [1 markah] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h) Satu objek X telah dimasukkan ke dalam silinder penyukat tersebut. d) Huraikan kepentingan air sebagai salah satu sumber di bumi [2 markah] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 . Tentukan sama ada objek X tenggelam atau timbul di dalam air [1 markah] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ i) Susunkan ketumpatan air. iii.2 cm3 apabila objek X diletakkan di dalamnya. petrol. Mineral Udara iii. Benda hidup ii.2g Paras air 25 cm3 di dalam sebuah silinder penyukat mencapai 30. iv. c) Berikan tiga jenis bahan api fosil yang biasa digunakan dalam industri [3 markah] i. iii. Rajah di bawah menunjukkan sumber-sumber bumi Sumber-sumber di bumi i. kaca. i. ii. a) Nyatakan tiga sumber bumi yang lain dalam ruang yang disediakan di atas [3 markah] b) Nyatakan empat proses yang memerlukan udara [4 markah] i.

9 .