You are on page 1of 2

PERATURAN MEMBERI MARKAH

GRED
KRITERIA
TEMA

PENGAPLIKASIAN
ASPEK SENI
DALAM HASIL
KARYA

KREATIVITI
DALAM
PENGOLAHAN
IDEA

KEMAHIRAN

E
KURANG
MEMUASKAN
penggunaan
tema yang
kurang sesuai

D
MEMUASKAN

C
SEDERHANA

B
BAIK

Pemilihan tema
yang minimum

Memerlukan
peningkatan
dalam pemilihan
tema
5-6 MARKAH
Aspek seni
dalam karya
diaplikasikan dan
boleh
ditingkatkan

Baik dalam
pemilihan tema

7-8 MARKAH
Baik dalam
pengaplikasian
aspek seni

A
CEMERLANG
Cemerlang
dalam
penggunaan
tema.
9-10 MARKAH
Cemerlang
dalam
pengaplikasian
aspek seni

0-2 MARKAH
tidak
mengaplikasikan
aspek seni dalam
karya

3-4 MARKAH
Kurang
mengaplikasikan
aspek seni dalam
karya yang perlu
diberi perhatian

0-9 MARKAH
Tidak
mempunyai daya
kreativiti serta
tiada pengolahan
idea

10-14 MARKAH
Lemah dalam
penggunaan
media serta
pengolahan idea
dan tiada
keaslian

15-19 MARKAH
Kurang kreatif
dalam
penggunaan
media dan
pengolahan idea
serta kurang
keaslian

20-24 MARKAH
Baik dalam
penggunaan
media, mengolah
idea dengan baik
serta karya yang
asli

25-30 MARKAH
Sangat kreatif
dalam
penggunaan
media, mengolah
idea dengan baik
serta mempunyai
gaya tersendiri
dalam keaslian

0-3 MARKAH
Sangat lemah
dalam meneroka
dan
menggunakan
media dan teknik

4-6 MARKAH
Lemah dalam
meneroka dan
menggunakan
media dan teknik
penghasilan

7-10 MARKAH
Kurang
berkemahiran
dalam meneroka
dan
menggunakan

11-15 MARKAH
Berkemahiran
dalam meneroka
dan
menggunakan
media dan teknik

16-20 MARKAH
Berkemahiran
dalam meneroka
dan
menggunakan
media dan teknik

penghasilan karya tetapi mempunyai kelemahan pada aspek-aspek tertentu. 3-4 MARKAH Kurang mempunyai ciri sikap dan sahsiah yang baik 3-5 MARKAH 9-12 MARKAH Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian dalam kekemasan karya.KEKEMASAN SIKAP DAN SAHSIAH penghasilan karya secara tepat dan tiada ekspresif. penghasilan karya secara tepat dan ekspresif serta diluar jangkaan. media dan teknik penghasilan karya dan banyak kelemahan pada aspek tertentu. 5-6 MARKAH Sikap dan sahsiah yang masih boleh dipupuk dan diberi perhatian 6-7 MARKAH 7-8 MARKAH Sikap dan sahsiah yang ditunjukkan baik. karya secara tepat dan tiada ekspresif. 13-16 MARKAH Hasil karya yang baik dalam banyak aspek 17-20 MARKAH Hasil karya sangat kemas dan berkualiti dalam semua aspek 0-2 MARKAH Tidak menepati ciri sikap dan sahsiah yang baik. 1-4 MARKAH Tidak menitik beratkan perihal kekemasan karya daripada pelbagai aspek 5-8 MARKAH Hasil karya yang kurang berkualiti dan bermutu. 9-10 MARKAH Mempunyai sikap dan sahsiah yang sangat baik 8-9 MARKAH 10 MARKAH 0-2 MARKAH .