You are on page 1of 8

DENSITAT

Joan Curient Nicolau


Fsica i Qumica
3r B
Curs:2015/16

NDEX
1.-Introducci.....................................................................................1
2.-Material..........................................................................................2
3.-Procediment...................................................................................3
4.-Anlisi de dades.............................................................................4
5.-Conclusions....................................................................................5
6.-Bibliografia....................................................................................6

1.-INTRODUCCI
La densitat s directament proporcional al valor de la massa i inversament
proporcional al volum del cos. Matemticament s'expressa com la massa
dividida pel volum:
D=M/V
La unitat de mesura en el SI s el Kg per metre cbic,(kg/m3).
La densitat d'un material varia amb la temperatura i la pressi. Aquesta
variaci normalment s petita per a slids i lquids per molt ms
important per gasos. L'increment de pressi sobre un objecte fa decrixer
el seu volum i, per tant, incrementar la seva densitat. L'increment de
temperatura d'una substncia redueix la seva densitat ja que n'incrementa
el volum.

1
2.-MATERIALS
-Peces petites: que ens serviran per calcular la massa i el seu volum.
-Balana digital: ens permet calcular la massa d'un objecte.
-Proveta:Ens permet calcular volums.
-Regle:Ens permet calcular la longitud dels objectes.

2
3.-PROCEDIMENT
1.- Hem anant agafant diferents cossos.
2.-De cada cos anam mesurant els volums i les seves masses
respectivament i les apuntam a una graella, que estar a l'anlisi de dades.
3.-Desps calculam la seva densitat (g/cm cbics).

3
4.-ANLISIS DE DADES.

COSSOS

DESCRIPCI
ASPECTE

MASSA(g)

VOLUM
cm cbics

DENSITAT

Esfera

100

2.57

38,91 g/cm cbics

No geomtric

166

110

1,5 g/cm cbics

Cilndirc

285

13.27

21,62 g/cm cbics

No geomtric

157

105

1,499 g/cm cbics

Aix s la taula de les dades de la prctica.

4
5.-CONCLUSIONS.
-El cos esfric s el que t ms densitat respecte als altres.
-Els dos cossos geomtrics tenen prcticament la mateixa densitat que un
es de 1,499 i l'altre es de 1,5. Noms hi ha un 0,1 de diferncia.
-El cos cilndric demostra que menys densitat que un esfric del tipus
analitzat ja que conta amb un 21,62 g/cm cbics de densitat, s a dir 17,36
g/cm cbic menys que l'esfric.

6.-BIBLIOGRAFIA.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Densitat
Imatges de google.