You are on page 1of 8

Huršidić-Radulović A, Cvitković J.

LEAD EXPOSURE IN TOLL-BOOTH OPERATORS
Arh Hig Rada Toksikol 2003;54:133-140

133

Observation

IZLOŽENOST OLOVU U RADNIKA NA NAPLATNIM
STANICAMA AUTOCESTE
Azra HURŠIDIÆ-RADULOVIÆ1 i Janko CVITKOVIÆ2
Ordinacija medicine rada1, Autocesta Zagreb-Rijeka d. d.2, Zagreb
Primljeno u veljaèi 2003.

U 68 radnika (22-60 godina) na naplatnim stanicama autoceste procjenjivane su koncentracije olova
(PbK) i eritrocitnog protoporfirina (EP) te aktivnost dehidrataze δ-aminolevulinske kiseline (D-DALK) u
krvi. Dobivene vrijednosti iznosile su (aritmetièka sredina±SD): za PbK 61,8±29,3 µg/L, za EP 0,70±0,20
µmol/L eritrocita i za D-DALK 50,6±9,8 U/L eritrocita. To je unutar raspona normalnih vrijednosti za opæu
populaciju. Naðena je pozitivna korelacija PbK i EP te inverzna korelacija PbK i D-DALK odnosno EP i DDALK. Vrijednosti PbK i D-DALK znaèajno su korelirale s indeksom pušenja, a PbK s aktivnošæu γ-glutamil
transferaze krvi. Od standardnih spirometrijskih pretraga, PbK je inverzno korelirao s FEV1 i Tiffenauovim
indeksom, a D-DALK je pozitivan s FEF75-85 i Tiffenauovim indeksom. Naðene su pozitivne korelacije PbK
i MCV, D-DALK i MCHC te inverzne korelacije EP i broja eritrocita odnosno D-DALK i MCV. Vrijednosti PbK
nisu visoke za profesionalnu izloženost olovu, ali su više nego u industrijski razvijenim zemljama. Potonje
se može povezati s povišenim olovom u zraku i velikom zastupljenošæu pušenja cigareta i konzumiranja
alkohola u našoj populaciji.
KLJUÈNE RIJEÈI: dehidrataza δ-aminolevulinske kiseline, eritrocitni protoporfirin, hematološki nalazi,
olovo u krvi, spirometrijski nalazi

Olovo je jedan od najopasnijih metala zbog svoje
toksiènosti i široke rasprostranjenosti u èovjekovu
okolišu (1). Prema dosadašnjim saznanjima, èak
i pri niskim koncentracijama u krvi, olovo ima
neurotoksiène uèinke. Olovo ima vazokonstriktorno
djelovanje i u svezi s tim može imati nefrotoksiène
uèinke i utjecati na porast krvnog tlaka (2, 3) Tijekom
života olovo se nakuplja u organizmu i pohranjuje u
tvrdim tkivima, kostima i zubima (95 %) gdje ima
dugi biološki poluživot 10-20 godina (4). Nadalje,
poznati su genotoksièni uèinci olova (5), kao i uèinci
na reprodukcijsku funkciju u muškaraca, na osi
hipotalamus - hipofiza - gonade (6) i na smanjenje
kvalitete sjemena veæ pri umjerenoj izloženosti olovu
(7). U izuzetno malim koncentracijama olovo može
aktivirati protein C kinazu (8) i tako vjerojatno djelovati
neurotoksièno, smanjivati psihofizièke funkcije i/ili
djelovati štetno na imunosni sustav (9).
Olovo se u uvjetima neprofesionalne izloženosti
unosi u organizam pretežito hranom i piæem

(vodovodnom vodom iz olovnih cijevi, pogotovo u
krajevima s mekom vodom, odnosno alkoholnim
piæima koja sadržavaju olovo). Ostali važni izvori
izloženosti olovu su pušenje cigareta (iako u manjoj
mjeri u usporedbi s kadmijem) i udahnuti oneèišæeni
zrak u industrijskim podruèjima i/ili u blizini prometnica
(10). Od sedamdesetih godina prošlog stoljeæa dobro
su poznata štetna djelovanja olova u djece koja su
posebice osjetljiva na štetne uèinke olova i oni se
mogu pojaviti pri nižim vrijednostima olova u krvi
(PbK<300 µg/L) negoli u odraslih. Te su spoznaje
dovele do uvoðenja strožih standarda i sniženja
koncentracija olova u zraku u mnogim industrijski
razvijenim zemljama (11). Uz klasiène mjere zaštite
okoliša smanjenjem emisije iz industrijskih pogona,
postavljeni su osobito strogi zahtjevi za manjom
kolièinom olova u motornom gorivu i uvoðenjem
bezolovnog benzina.
Vrijednosti koncentracija olova u krvi (PbK)
odražavaju razinu nedavne osobne izloženosti olovu,

Za statistièke analize upotrijebljen je raèunalni program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 8.3 °C i relativna vlažnost 50-57 %. Polovica ispitivanih radnika bili su aktivni pušaèi.6 godina (raspon 22-60 godina). Cilj rada bio je objektivno procijeniti razine osobne izloženosti olovu na temelju vrijednosti bioloških pokazatelja izloženosti (PbK) i uèinka olova (D-DALK i EP) u radnika na naplatnim stanicama na autocesti koji su profesionalno izloženi olovu iz ispušnih plinova motornih vozila. tzv. D-DALK i EP u 68 ispitanika prikazani su na tablici 1 zajedno s biološkim graniènim .2 °C i relativna vlažnost 45-52 % u Jastrebarskom i Karlovcu. ispitanicima su napravljena spirometrijska mjerenja.9-38. LEAD EXPOSURE IN TOLL-BOOTH OPERATORS Arh Hig Rada Toksikol 2003.0-25. a polovica nepušaèi. trajanje izloženosti na radnome mjestu 10. Osim gornjih pokazatelja.79±0. Istraživanje je provedeno u sukladnosti s bioetièkim naèelima. Od krvnih parametara analizirani su: broj eritrocita u krvi (E). Cvitković J.54:133-140 iako postoje i znatne interindividualne razlike zbog razlièitih socioekonomskih uvjeta i ponašanja (12).0 for Windows).134 Huršidić-Radulović A. Karakteristike ispitanika bile su (aritmetièka sredina±SD): dob 37. tj. Jastrebarsko i Karlovac. Razlike izmeðu skupina testirane su Studentovim t-testom. Ispitanicima su uzeti uzorci krvi za analize PbK. Velika Britanija) (14). a aktivnost D-DALK mjerena je europski standardiziranom metodom (16). srednji hemoglobin u eritrocitu (MCH) i srednja koncentracija hemoglobina u eritrocitu (MCHC). Posljednji nalaz GTT-a je smatran moguæim pokazateljem uèinka konzumiranja alkohola na jetreni parenhim (17). koncentracija hemoglobina (Hgb). Analize kompletne krvne slike i aktivnosti γ-glutamil transferaze (GGT) u krvi napravljene su u Kemijsko-hematološkom laboratoriju Doma zdravlja Èrnomerec u Zagrebu.06 m (1.64-1.91 m). Radnici su bili s tri lokacije. SAD). Za analizu EP upotrijebljena je spektrofluorometrijska metoda (15) uz redovitu provjeru toènosti metode sudjelovanjem u meðunarodnom programu Wisconsin State Laboratory of Hygiene (Madison. ISPITANICI I METODE Ljeti 2001. Povezanost razlièitih parametara testirana je Pearsonovim koeficijentom korelacije. Za analizu PbK primijenjena je elektrotermièka atomska apsorpcijska spektrometrija uz Zeemanovu korekciju nespecifiène apsorpcije i redovitu provjeru toènosti metode sudjelovanjem u meðunarodnom programu za vanjsku kontrolu kvalitete National External Quality Assessment Scheme (Birmingham. Izmjerene su koncentracije olova u zraku i mikroklimatski uvjeti na radnim mjestima. hematokrit (Htc).2 kg/m2). tjelesna težina 88. Takoðer je ispitan moguæi utjecaj olova na standardne spirometrijske parametre. Izmjerene vrijednosti FVC i FEV1 ventilacijskih testova usporeðene su s normalnim vrijednostima prema Quanjeru (18) i prikazane kao postotak izmjerenih od predviðenih vrijednosti (FVC % i FEV1 %).5±4. dobrovoljno su pristali sudjelovati u istraživanju i predoèeni su im dobiveni nalazi. a vjerojatno su i genski uvjetovane (13).6±9. WI.2 kg/m2 (19. godine pregledano je 68 radnika muškog spola na naplatnim stanicama autoceste Zagreb−Karlovac. temperatura u naplatnim kuæicama 27. Od spirometrijskih testova odreðivani su: forsirani vitalni kapacitet (FVC). Izraèunan je omjer FEV1/FVC x 100. REZULTATI Rezultati PbK. indeks tjelesne mase 27. Koncentracija olova u zraku bila je <0. maksimalni ekspiracijski protok pri 75-85 % vitalnog kapaciteta (FEF70-85) i vršni ekspiracijski protok (PEF).3 kg (59-125 kg). Aktivnost dehidrataze δ-aminolevulinske kiseline (D-DALK) i koncentracija eritrocitnog protoporfirina (EP) u krvi osjetljivi su pokazatelji uèinka olova na krvotvorni sustav zbog kroniène izloženosti. EP i aktivnosti D-DALK koje su obavljene u Jedinici za klinièko-toksikološku kemiju Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu. izmjeren krvni tlak u sjedeæem položaju nakon 5 minuta mirovanja i skupljeni podaci o pušenju. Multipla regresija je upotrijebljena za analizu meðudjelovanja varijabla (19).01 mg/m3 na svim mjestima.1 godina (1-28 godina). Svi ispitanici bili su upoznati s ciljem istraživanja. Utvrðen je broj popušenih cigareta na dan i izraèunan indeks pušenja iz podatka o broju cigareta na dan pomnoženog s brojem godina pušenja. dok su u Luèkom naplatne kuæice klimatizirane pa je temperatura iznosila 24.4±8. Tiffenauov indeks. forsirani ekspiracijski volumen u prvoj sekundi (FEV1). tjelesna visina 1. s tri naplatne stanice autoceste: Luèko.4-30.1±14. standardne hematološke parametre i krvni tlak. broj leukocita (L) i broj limfocita (ly) u krvi i izraèunani srednji volumen eritrocita (MVC).

486. Vrijednosti PbK i D-DALK znaèajno su korelirale s indeksom pušenja (r=0.334.3 46.022 119.3±19.3 68.322.3±23.4±11.01) te Mjesto rada (lokacija naplatne stanice autoceste) Luèko Jastrebarsko Karlovac 33 10 25 35. Od standardnih spirometrijskih pretraga.2 (0.197 0. P<0.67 <1. LEAD EXPOSURE IN TOLL-BOOTH OPERATORS Arh Hig Rada Toksikol 2003.000 0.42) 50.8 (28.7±0. Korelacije ispitivanih parametara u svih 68 ispitanika prikazane su na tablici 4.6±9. P<0.282.155 4.843 Zavisna varijabla: koncentracija olova u krvi (PbK) a Standardizirani koeficijenti Beta-vrijednosti 0. Cvitković J.0±9.3 29. PbK je pozitivno korelirao s MCV (r=0.486 1.034 -2.5±9.3±9. P<0.2-78.3 (18-203) 0.21 52.05).725 5.381.3±9.3±5.261. P<0. Tablica 3 Rezultati multiple regresijske analize zavisnosti pokazatelja koncentracije olova u krvi s indeksom pušenja odnosno indeksa pušenja i dobi radnika (N= 68 ispitanika) profesionalno izloženih olovu Model 1 1 (Konstanta) Indeks pušenja (Konstanta) Indeks pušenja Dob Koeficijentia Nestandardizirani koeficijenti B SP 42.72±0. Naðena je pozitivna korelacija PbK i EP (r=0.54:133-140 Tablica 1 Srednje vrijednosti (aritmetièke sredine i standardne devijacije) i rasponi vrijednosti za pokazatelje izloženosti i uèinka olova u krvi ispitanika (68 radnika na naplatnim stanicama autoceste) i graniène vrijednosti ispitivanih pokazatelja za profesionalno izložene radnike i opæu populaciju u Hrvatskoj (18) Biopokazatelj u krvi Graniène vrijednosti prema vrsti izloženosti Profesionalna Neprofesionalna izloženost izloženost <400 <150 <2.2 48.4 12. P<0.1 15 (45) 3 (30) 16 (64) 26.01).2 inverzne korelacije PbK i D-DALK (r=-0.280.060 0.8 35.314. P<0.271.682 -3.05).918 0.8±6.1±9. Jastrebarsko i Karlovac. Od standardnih hematoloških pretraga. Multipla regresijska analiza PbK kao zavisne varijable pokazala je pozitivan utjecaj indeksa pušenja te inverzni utjecaj dobi (tablica 3).453 2.7 7. Na tablici 2 prikazani su klinièki pokazatelji za svaku od tri promatrane skupine. EP je inverzno korelirao s brojem eritrocita (r=-0.05) i EP i D-DALK (r=-0. odnosno r=-0.2±30. dok je DDALK pozitivno korelirao s FEF75-85 (r=0.70±0.05) i Tiffenauovim indeksom (r=0.4 0.2±33.3 41.01.784 0. Vrijednosti PbK i drugih parametara nisu bile statistièki znaèajno razlièite izmeðu skupina.000 0.591 23.01).300 -0.5±10.961 t 5.68±0.462 Znaèajnost (P) 0. P<0.9±3.01). dok je PbK znaèajno korelirao s GGT-om u krvi (r=0.367. P<0.7 67.62 Nalaz Koncentracija olova (µg/L) Eritrocitni protoporfirin (µmol/L eritrocita) Dehidrataza δ-aminolevulinske kiseline (U/L eritrocita) 61.01).25 0.7±36. P<0.161 0. P<0.1 14.05) i Tiffenauovim indeksom (r=-0.1±8.253.012 0.251.7 55.9 49.8±29.6 39.9) >15 >35 Tablica 2 Klinièki podaci o ispitanicima u tri ispitivane skupine prema mjestu rada i života Broj ispitanika Dob (godine) Dužina izloženosti (godine) Broj pušaèa cigareta (% ispitanika) Indeks tjelesne mase Koncentracija olova (µg/L) Eritrocitni protoporfirin (µmol/L eritrocita) Dehidrataza δ-aminolevulinske kiseline (U/L eritrocita) γ-glutamil-transferaza (U/L) vrijednostima za našu profesionalno i neprofesionalno izloženu populaciju (20).5 34.444 7. P<0.6±24.7±4.000 .19 0. PbK je inverzno korelirao s FEV1 (r=-0.41-1. Ispitanici su bili podijeljeni po mjestu rada i života u tri skupine: Luèko.000 0.5 27.135 Huršidić-Radulović A.

6 U/L eritrocita bila je 3. P<0.172 0. Biološke graniène vrijednosti za profesionalno izloženu populaciju po našim normativima za PbK iznose za muškarce 400 µg/L.133 0. kao i razlièite izloženosti na radnome mjestu. razlika u vrsti alkoholnih piæa takoðer može utjecati i najveæe poveæanje PbK èini se da uzrokuje konzumacija vina (29. .083 -0.4 µg/L u Poljskoj (22).05) i inverzno s MCV (r=-0. Potonje je zbog potencijalnog štetnog uèinka olova na fetus jer je to otrovni metal koji prelazi posteljiènu zapreku i može djelovati štetno na zdravlje ploda veæ in utero.003 -0.271* -0. Prosjeèna razina D-DALK od 50.069 0.117 -0.109 0.165 -0.261* 0.8 µg/L (tablica 1). 25). U našem istraživanju nije bilo razlika izmeðu skupina u vrijednostima olova u zraku ni prema mjestu stanovanja. 32 µg/L u Tajlandu (21).01 RASPRAVA Prosjeèna vrijednost PbK u 68 muških ispitanika bila je 61. Cvitković J. EP odnosno D-DALK i sistolièkog i dijastolièkoga krvnog tlaka. eritrocitnog protoporfirina (EP).214 -0.54:133-140 P<0. P<0.251* -0.170 -0.116 -0.271* 0.189 0.250. 30).136 Huršidić-Radulović A. što je 6. no na te vrijednosti utjeèu ponajprije brojni vanjski èimbenici (13).322** -0. 28).282* 0.016 -0.314** 0. ni prema lokaciji radnog mjesta.05). Vrijednosti PbK i D-DALK su možda i genski uvjetovane.253* -0.164 0.486** 0.107 -0.180 -0.05). Takve relativno veæe vrijednosti PbK u naših ispitanika najvjerojatnije su posljedica prisutnosti još uvijek velikog broja starijih motornih vozila u kojima se rabi benzin sa znaèajnim udjelom olova (0.041 -0.068 -0. Razlièita mjesta stanovanja takoðer su bitan element za razlièite vrijednosti PbK (21.182 -0.381** 1.000 0. to je isto toliko puta veæa vrijednost od prosjeènih vrijednosti PbK u ljudi u industrijski razvijenim zemalja koje iznose.205 -0.055 -0. Tako bi se možda mogla objasniti znaèajna povezanost izmeðu PbK i GGT-a kao moguæeg pokazatelja hepatotoksiènog uèinka konzumacije alkohola.015 0. a za žene u reprodukcijskoj dobi 300 µg/L (20). primjerice.011 -0.250* 0. 27. 36 µg/L u Njemaèkoj (23) i 45.030 -0.109 0.306. LEAD EXPOSURE IN TOLL-BOOTH OPERATORS Arh Hig Rada Toksikol 2003. konzumacija alkohola može povisiti PbK izravno prisutnošæu olova u piæu.099 -0.6 g/L).4 puta viša od graniène vrijednosti za profesionalno izložene muškarce (20).165 -0. Meðutim.209 0. 25 µg/L u Švedskoj.175 -0.059 -0.184 -0. dehidrataze δ-aminolevulinske kiseline (D-DALK) i drugih èimbenika PbK PbK EP D-DALK Dob Trajanje izloženosti Tjelesna visina Tjelesna težina Indeks tjelesne mase Sistolièki tlak Dijastolièki tlak Pušenje Indeks pušenja Forsirani vitalni kapacitet (FVC) FVC % FEV1 FEV1 % FEF75-85 % PEF Tiffenauov indeks Broj eritrocita Hemoglobin (Hb) Hematokrit (Htc) Srednji volumen eritrocita (MCV) Srednja koncentracija Hb (MCH) Srednja koncentracija Hb u eritrocitu (MCHC) Broj leukocita Limfociti γ-glutamil transferaza EP D-DALK 1.139 0. Naime.236 -0. Tablica 4 Korelacijski koeficijenti vrijednosti olova u krvi (PbK). Nije naðena korelacija izmeðu PbK. Nadalje.334** 0.119 0.205 0.5 puta manje od graniènih vrijednosti za mušku populaciju profesionalno izloženu olovu i više nego upola manje od referentne vrijednosti za opæu populaciju.043 -0.104 0.025 0. s druge strane.074 -0.166 -0. ali i neizravno pospješenjem otpuštanja olova iz pohranjenih zaliha u tijelu.114 -0. **P<0.053 0.1 µg/L u Italiji (24).208 -0.202 -0.107 -0.062 0.036 -0. jer postoje genotipske varijacije D-DALK. a D-DALK je pozitivno korelirao s MCHC (r=0.000 0. 27 µg/L u SAD-u.100 Razina znaèajnosti razlike: *P<0.05. Relativno slaba inverzna korelacija izmeðu PbK i D-DALK možda je posljedica utjecaja drugih èimbenika.122 0. primjerice.000 -0. alkohola. ponajprije u tvrdim tkivima (27.029 0.367** 1.072 0.077 -0.036 0. Stoga je teško pretpostaviti vrijednosti PbK na temelju mjerenja kolièine olova u udahnutom zraku na radnome mjestu i one redovito odstupaju od izmjerenih vrijednosti u krvi (26).054 -0.189 -0.133 -0.049 -0.223 -0.306* -0.071 0.070 -0.206 0. Poznato je da postoji razlika u vrijednostima PbK po spolu i da žene uglavnom imaju niže prosjeène vrijednosti u usporedbi s muškarcima (23-25).280* 0.081 -0.002 0.

5. Gerhardsson L. povezanost PbK i indeksa pušenja. Blood pressure in relation to biomarkers of lead. Olovo djeluje vazokonstriktorno stimulirajuæi i preganglijske sinaptièke veze (35). Multipla regresijska analiza PbK kao zavisne varijable pokazala je znaèajne utjecaje indeksa pušenja i dobi. Ovdje se radilo o linearnim korelacijama pokazatelja izloženosti olovu i pokazatelja njegova uèinka. Uoèena je. Znaèajnu inverznu korelaciju PbK je imao i s FEV1 i Tiffenauovim indeksom. Telišman S. Donmez H.56:449-55. Arch Environ Health 2001. Ima i drukèijih rezultata koji pokazuju da olovo slabo utjeèe na povišenje krvnog tlaka (12) ili nikako (38. ali su bile još uvijek više od vrijednosti u radnika industrijski razvijenih zemalja. Schutz A. Rylander L. blood lead. cadmium. Cvitkoviæ P. P<0. Bolla KI.75:569-73. Pizent A. EP odnosno D-DALK. Telisman S. Micronucleus frequencies in workers exposed to lead. Pizent A. 40). Kuo HW. Estimated change in blood lead concentration in control populations. 4. Stewart WF.110:133-8.108:45-53. Roèiæ B. Effects of lead on the endocrine system in lead smelter workers. Bressler JP. alcohol consumption.87:57-68. cadmium.53:451-8. Environ Health Perspect 2002. Skerfving S. 39). Environ Health Perspect 2000. Demirtas H. premda Apostoli i suradnici to navode (24). Hwang Ky. . Blood pressure in relation to dietary calcium intake. 3. U našoj maloj skupini ispitanika nisu naðene statistièki znaèajne povezanosti ni sistolièkog. iako su drugi autori to uoèili (24.15:123-30. zinc and copper in men. Pizent A. što se i ne oèekuje. Niemuth NA. i sur. Telišman S. pokazatelji uèinka olova (34). Arch Environ Health 2001. Zahvala Autori posebno zahvaljuju na nesebiènoj i velikoj pomoæi dr. Protein kinase C activity and the relations between blood lead and neurobehavioral function in lead workers. 2. meðutim. Nisu naðene povezanosti PbK. Taylor A. 8. Schwartz BS. Semen quality and reproductive endocrine function in relation to biomarkers of lead. odnosno samo na dijastolièki tlak (37. znanstvenoj savjetnici Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu. Jurasoviæ J. Immunological effects of long-term lead exposure among Taiwanese workers. Gavella M. pri izradi ovog rada. 36. što može biti etiopatogenetski mehanizam za hipertenziju (2. 137 ZAKLJUÈNI KOMENTAR Koncentracije olova u krvi radnika praæenih u našem istraživanju bile su unutar dopustivih koncentracija za profesionalnu izloženost olovu. Wood BJ. To bi se moglo objasniti prisutnošæu poveæanih koncentracija olova u zraku i zastupljenošæu velikog broja pušaèa cigareta i konzumenata alkohola u našoj populaciji. Neki drugi autori našli su povezanost s koncentracijama hemoglobina (13). Nije uoèena povezanost PbK i dobi na temelju korelacijske analize. odnosno njegova pozitivna korelacija s PbK. 3. Hsiao TY. Lead poisoning: case studies. što bi više odgovaralo odnosu doza−uèinak. Statistièki znaèajno bili su meðusobno povezani EP i D-DALK. Lai JS. copper. a negativna s D-DALK. Vjerojatan je zajednièki uèinak iritansa i olova odnosno njihova statistièka povezanost. 9. Ispitanici su na radnome mjestu bili izloženi ispušnim plinovima iz motornih vozila koji uz olovo sadržavaju i iritanse dišnih putova (primjerice. iako su to drugi autori opazili (21). Lee BK. 37). Environ Res 2001. Stoga se može objasniti opaženi poveæani volumen eritrocita (MCV). zinc. U radnika izloženih olovu dolazi do imunosupresivnih i imunotoksiènih djelovanja olova pa se može smanjiti broj limfocita (9). Arch Toxicol 2001.54:133-140 Naðena je znaèajna pozitivna korelacija izmeðu vrijednosti PbK i EP (r=0. 6. 7. a nije bilo povezano s PbK.83:97102. LITERATURA 1.Huršidić-Radulović A.271. Gordon JN. 35). Spomenki Telišman. 25. Erfurth EM. J Trace Elem Med Biol 2001.05). zinc. sc. LEAD EXPOSURE IN TOLL-BOOTH OPERATORS Arh Hig Rada Toksikol 2003. P<0. Nilsson A. Pušenje je bilo inverzno povezano s D-DALK. and blood cadmium in female nonsmokers. Cvitkoviæ P. Schultz BD.01) i negativna korelacija izmeðu vrijednosti PbK i D-DALK (r=0. Sliène nalaze dobili su i drugi autori (33). Saraymen R. Bennett PN. Biol Trace Elem Res 2001. Br J Clin Pharmacol 2002. and selenium in men without occupational exposure to metals. Cvitković J. Uèinak olova na krvotvorni sustav najpoznatiji je štetni uèinak olova na zdravlje. EP odnosno DDALK i indeksa tjelesne mase. Hamurcu Z. Jurasovic J. Jurasiovæ J. ni dijastolièkog tlaka s PbK. Neki autori navode logaritamsku povezanost koja se èini izraženijom pri vrijednostima PbK višim od 100 mg/L (31). and cadmium. akrolein).367. Oba su znak opstruktivnih smetnja u veæim dišnim putovima (32).56:542-51.

i sur. Bull Eur Physiopathol Respir 1983. Testovi pluænih funkcija. 27. Narodne Novine 1993. 15. 34.287: 1-11. Spagnolo A. Sci Total Environ 2002 15. Schutz A. 20. urednici. Seiwert M. Stoeppler M. Filipiak B. Statistical methods in medical research. Sakai T. Becker K. Bratteby LE. Am J Epidemiol 20011. Marušiæ M. Zagreb: Medicinska naklada. Toxicol Lett 1999. 19. 26. Baruthio F. Alcohol consumption and smoking habits as determinants blood lead levels in a national population sample from Germany. U: Gamulin S. Telišman S. Staessen JA. Kaorjaren S. Pale S.89:72-84. Neri G. 35. Oxford: Blackwell Science. Lee SS.33:180-7. Trace elements in blood and serum of Swedish adolescents: relation to gender.109:43-9. i sur.154:1-13. Tandon SK. Int Arch Occup Environ Health 2002. 21. 11. 25. 17. Schaller KH. III): environmental pollutants in blood of the German population. . Telišman S.52:233-9. The fate of children from Piekary Slaskie with elevated lead concentration in blood. residential area. Zagreb: Medicinska naklada.21:753-62. Quanjer PhH. Prpiæ-Majiæ D. Environ Res 2002. European stanradized method for the determination of δ-aminolevulinic acid dehydratase activity in blood. Nonoccupational determinants of blood lead concentracions in a general popualtion. Ronchi A. Singh S. Interaction of essential and/or toxic metals and metalloid regarding interindividual differences in susceptibility to varius toxicants and chronic diseases in man. Contribution to automated trace analysis. Kaufmann RB. izdanje. Non-occupational determinants of cadmium and lead in blood and urine among a general populatio in Thailand. Nawrot TS.138 Huršidić-Radulović A. Rains TC. Seth PK. Pravilnik o maksimalno dopuštenim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim graniènim vrijednostima. Association of selected social.54:133-140 10. Biol Trace Elem Res 2002. Brenner H. Kelsey K. Stoeppler M. In vivo study on lead and alcohol interaction and teh inhibition of erythrocyte delta-aminolevulinic acid dehydratase in man. 32. 18. Krvavica S. 1995.21:1669-82.41:157-173. Patriarca M. izdanje. Wiad Lek 2002. Lee BK. Z Klin Chem Klin Biochem 1974. Associations of lead biomarkers and delat-aminolevulinic acid dehydratase and vitamin D receptors genotypes with hematopoietic outcomes in Korean lead workers. Scand J Work Environ Health 2001. LeeGS. German Environmental Survey 1998 (GerEs 24.19(suppl): 1-95.103:714-22. urednici.27:402-11. 31. Cvitković J. Peltier A. environmental and constitutional factors to blood lead levels in men aged 55-75 years. 12. Schulz C. Keziæ S. 2000. Arh hig rada toksikol 1995. Influance of age on lead-induced oxidative stress in rat. Apostoli P. Scand J Work Environ Health 1984. i sur. Lundh T. LEAD EXPOSURE IN TOLL-BOOTH OPERATORS Arh Hig Rada Toksikol 2003. Delta-aminolevulinic acid in plasma or whole blood as a sensitive indicator of lead effects and its relation to olter heme-related parameters. Blood lead reference values: the results of an Italian polycentric study. 14. Simon D. Patofiziologija. Vallayer C.55:72-80. Bergdahl IA. Ganzi A. Samuelson G. Hense HW. Shukla M. 22. Menditto A. Arh hig rada toksikol 1990. Flora Gj. Rouyer J.II Rapid mettode for the automated determination of lead in whole blood by electrotermal atomic-apsortion spectrophotometry. age. Morila Y. Shelton E. Khoury MJ. 29. i sur. Micro-scale photofluorometric determination of "free erythrocyte porphyrin" (protoporphyrin IX). U: Gamulin S. 16. Novak L. Lepom P. Patofiziologija. Int J Hyg Environ Health 2002. Prasad S.126:209-29. Stewart WF. Relationship between the levels of biological indicators of lead exposure in children and their mothers environmentally exposed to lead. 13. i sur. Standardized lung function testing. Poremeæaji genskog izražaja. Weyermann M. Telišman S. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2002. 33. 656-9. 3. Žuškin E. Berry G. Chisolm JJ. Sirivarasi J.10:239-44.68:126-32. 3.88:59-69. Thijs L. 1995. Int Arch Occup Environ Health 1996. Prpiæ-Majiæ D.Int J Epidemiol 1992. Morisi G. Krvavica S. Bavazzano P. Szymik E. str. 30.Kaus S. Armitage P. Delta-aminolevulinic acid dehydratase genotype and lead toxicity: a HUGE review. and socioeconomic ststus. Chatterjee M. str. Khanna VK. 44-7. Analyst 1978. An epidemiological re-appraisal of the association between blood pressure and blood lead: a metaanalysis. J Hum Hypertens 200216. Baj A. Barany E. Arch Environ Health 1997. Marušiæ M. Gamulin S. Brown DH.46:459-476. 23. Brandt K. Pierre F.205:297308. Specific relationship between blood lead and air lead in the crystal industry.16:123-31. Wananukul W. Krause C.75:217-23.(92):2106. Menotti A. Report of Working Party on “Standardization of Lung Function Tests” of the European community for Coal and Steel. Roels HA. Den Hond EM.12: 389-90. Changes in neurotransmitter receptors and neurobehavioral variables in rats co-exposed to lead and ethanol. 28. Sci Total Environ 1992 25. Berlin A. Srisomerg P. Clin Chem 1975. Kelada SN.

Am J Ind Med 2000. renal function. Blood lead-blood pressure relations: alcohol intake and hemoglobin as confounders. Sparrow D. 37. and blood pressure in London civil servants. Weiss ST.25:528-36. 40.71:1035-45. Blood lead concentration. Grandjean P. Lai CC. Am J Epidemiol 1989. Chiu TH.based study. Life Sci 2002. 39. Rose G. Larsen S. Winblad B. The relationship of blood lead and dietary calcium to blood pressure in the normative aging study. Hu H. Staessen J. Chen CW. Basun H. Hedegaard L.129:732-9. Fratiglioni L. Lin HH. Fletcher AE.54:133-140 36.Huršidić-Radulović A. Excitatory action of lead on rat sympathetic preganglionic neurons in vitro and in vivo. Nordberg M. Cvitković J. Marmot MG. Markowe HL. i sur. Br J Ind Med 1990. Lead concentrations in elderly urban people related to blood pressure and mental performance: results from 139 a population . Hollnagel H. Rotnitzky A. Yeoman WB. Chen SH. 38. . Int J Epidemiol 1996. Proctor SP.38: 290-4. Christens JM. LEAD EXPOSURE IN TOLL-BOOTH OPERATORS Arh Hig Rada Toksikol 2003. 47:442-7.

whereas ALAD positively correlated with FEF75-85 (r=0. 0. Among standard hematologic tests. Cvitković J.250. LEAD EXPOSURE IN TOLL-BOOTH OPERATORS Arh Hig Rada Toksikol 2003. respectively).140 Huršidić-Radulović A.hr .01). EP.3 µg/L for BPb.01.271. and ALAD>35 U/L erythrocytes). med.01) and an inverse correlation between BPb and ALAD (r= -0.62 µmol/L erythrocytes. Significant correlations were found between BPb or ALAD and smoking index (r=0.01).hinet. BPb inversely correlated with FEV1 (r=-0.05) and inversely with MCV (r=-0.334. P<0.01.251. Azra Huršidiæ-Raduloviæ..05).253. tobacco (through mainstream and sidestream smoking) and alcohol in this population.282.8 U/L erythrocytes for ALAD. and r=-0. dr. P<0.486.01). EP inversely correlated with erythrocyte count (r=-0. All were within the normal range determined for general population (BPb<150 µg/L.54:133-140 Summary LEAD EXPOSURE IN TOLL-BOOTH OPERATORS Biomarkers of lead exposure (blood lead.05).05) and for EP and ALAD (r=-0. P<0. spec.381. erythrocyte protoporhyrin. spyrometric findings REQUESTS FOR REPRINTS: Mr. EP<1.05). and ALAD positively correlated with MCHC (r=0. which may indicate hepatotoxic effect of alcohol consumption (r=0. Among standard spirometric tests. BPb positively correlated with MCV (r=0.05) and Tiffenau index (r=-0.8±29. P<0. P<0.6±9. P<0. P<0. sc.306. med.20 µmol/L erythrocytes for EP. P<0.322.05) and Tiffenau index (r=0. Although PbB values in these workers are within occupational exposure limits. This may be explained by greater exposure to lead in ambient air. Average values (arithmetic mean±standard deviation) were: 61. BPb) and effect (erythrocyte protoporhyrin. whereas BPb also significantly correlated with blood γ-glutamyl transferase (GGT) activity. P<0. and activity of δ-aminolevulinic acid dehydratase. rada Ordinacija medicine rada Prilaz baruna Filipoviæa 11. P<0. P<0.05). P<0. P<0. ALAD) were measured in 68 male toll-booth operators (aged 22-60 years) on the Zagreb-Karlovac motorway. blood lead. hematologic findings. 10000 Zagreb E-mail: ordinacija-medicine-rada@zg.261.70±0. A significant positive correlation was found between BPb and EP (r=0. P<0.367. they are higher than in corresponding occupations in developed countries.280. and 50.314. KEY WORDS: δ-aminolevulinic acid dehydratase.