You are on page 1of 2

Fișă de lucru

Forța, mărime vectorială. Greutatea. Forța deformatoare

1. Completați enunțurile de mai jos:
a. Un segment pe care s-a fixat un sens se numește .............................
b. Lungimea, densitatea, timpul sunt mărimi fizice ……………………….
c. Unitatea de măsură a forței deformatoare, în Sistemul Internațional, S.I., este .................
d. Greutatea are directie ....................... si sensul ............................
2. Treceți următoarele mărimi fizice în rubrica corespunzătoare din tabel: masa, volumul, viteza,
durata, forța, temperatura, greutatea.
Mărimi scalare

Mărimi vectoriale

3. Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos. În cazul în care apreciaţi că afirmaţia este adevărată, încercuiţi
litera A. Dacă apreciaţi că informaţia este falsă, încercuiţi litera F.
a.Forţa este o mărime fizică care măsoară inerţia corpurilor.

A F

b.Masa corpului este o mărime fizică vectorială.

A F

c.Schimbarea vitezei unui corp este efectul dinamic al forţelor.

A F

d.Greutatea unui corp se măsoară cu balanţa.

A F

4. Reprezentați prin vectori următoarele forțe:

a)

b)

c)


F
1

,orizontală spre dreapta , F1= 10 N, 1cm→2,5N

2

,verticală în sus, F2= 1,2 N, 1cm→0,4N

3

, oblică, înclinată la 45˚ față de orizontală, înclinată spre dreapta, F3= 45 N, 1cm→10N


F


F

5. Un corp cu masa m=2Kg este suspendat de un resort de constantă elastică k= 1000N/m.
a. Calculați forța deformatoare ce acționează asupra resortului.
b. Ce valoare are deformarea (alungirea)? (g= 10N/Kg )