You are on page 1of 1

Give an outline of the mansubak exchange and discuss it role in the traditional

social organization of the Timugon Murut.
Ceritakan mengenai pertukaran mansubak dan bincangkan peranan dalam
organisasi tradisional Timugon Murut.
PENGENALAN.
Timugon adalah sebahagian besar daripada linguistik borneo dan subkumpulan
etnik dipanggil Murut.
Sebahagian untuk sosial organisasi Timugon adalah ritual beras dan kerbau
melalui

pertukaran

antara

pasangan

suami

isteri

yang

dikenali

sebagai

mansubak. Maksud pertukaran mansubak adalah untuk berkongsi, makna
spesifiknya

ia

membawa

erti

perkongsian

makanan

sedikit

seorang.

Membolehkan orang-orang kategori saudara laki-laki yang tidak layak atau
mendapat bahagian dari kekayaan pengatinnya seorang wanita pada masa yang
asal