You are on page 1of 3

SOVA & ASOCIATII

MODIFICAREA LEGII PRIVIND SOCIETATILE COMERCIALE


SI A ALTOR ACTE NORMATIVE INCIDENTE

Recent a fost adoptata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente,
publicata in Monitorul Oficial nr. 446 din 29 iunie 2007.
Ordonanta aduce modificari si completari dispozitiilor care reglementeza conditiile pe care trebuie
sa le indeplineasca fondatorii unei societati comerciale, conditiile de vot in adunarile generale,
administrarea societatii si raspunderea asociatilor.

1. Modificari aduse Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale


a) persoanele care nu pot fi fondatori:
Ordonanta extinde sfera interdictiilor impuse persoanelor care intentioneaza sa devina fondatori
la o societate comerciala. Astfel, potrivit modificarilor, nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit
legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere,
fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru
infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor,
precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism,
pentru infractiunile prevazute de art. 143-145 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei
sau pentru cele stabilite chiar prin Legea nr. 31/1990.
De asemenea, se arata ca persoanele care nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori,
directori, membri ai consiliului de supraveghere si ai directoratului, cenzori sau auditori financiari,
iar daca au fost alese, sunt decazute din drepturi.
b) Oficiul Registrului Comertului si Regia Autonoma Monitorul Oficial:
Ca element de noutate, Ordonanta prevede ca, in cazul in care se constata o neconcordanta intre
textul unui act depus de societate si cel publicat, Oficiul Registrului Comertului sau, dupa caz,
Regia Autonoma Monitorul Oficial va corecta mentiunea, la cererea societatii, si va republica
textul pe cheltuiala sa.

Str. A.S. Puskin nr. 30, sector 1, 011996 Bucuresti, Romania


tel: (+4) 0311 00 11 26 / 27 /28
fax: (+4) 0311 00 11 29
www.sova.ro
office@sova-avocati.ro

SOVA & ASOCIATII

c) adunarile generale:
In ceea ce priveste atributiile al caror exercitiu poate fi delegat consiliului de administratie,
respectiv directoratului, prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale extraordinare,
Legea a eliminat posibilitatea delegarii exercitiului atributiei de infiintare/desfiintare a unor sedii
secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.
La adunarile generale, actionarii care poseda actiuni la purtator au drept de vot numai daca le-au
depus la locurile aratate prin actul constitutiv sau prin instiintarea de convocare, cu cel putin 5 zile
inainte de adunare. Pana in prezent, actiunile la purtator trebuiau depuse cu cel putin 10 zile
inainte de adunare.
d) administrarea societatii:
Referitor la administratori, dispozitiile modificatoare prevad ca acestia isi vor exercita mandatul cu
prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul societatii si in conditii de
confidentialitate. Obligatia de prudenta si diligenta nu este considerata a fi incalcata daca in
momentul luarii unei decizii de afaceri administratorul este indreptatit sa considere ca actioneaza
in interesul societatii bazandu-se pe niste informatii adecvate.
In conditiile contractului de administrare, administratorii au obligatia ca atat pe perioada
mandatului, cat si la incetarea acestuia sa nu divulge informatii confidentiale sau secrete
comerciale ale societatii.
Dispozitia potrivit careia societatile pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei
obligatii legale de auditare financiara erau obligate la crearea unui comitet de audit in cadrul
consiliului de administratie, a fost eliminata.
De asemenea, a fost eliminata dispozitia potrivit careia administratorul putea ca, in nume propriu
si cu respectarea anumitor conditii, sa instraineze, respectiv sa dobandeasca bunuri pentru sine
de la societate dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare.
Ordonanta reglementeaza raspunderea directorilor pentru neindeplinirea indatoririlor lor, precum
si faptul ca remuneratia acestora, obtinuta in temeiul contractului de mandat, este asimilata din
punct de vedere fiscal veniturilor din salarii.
e) raspunderea asociatilor:
In ceea ce priveste raspunderea asociatilor, Ordonanta prevede ca, in cazul in care asociatul
raspunde nelimitat, pentru obligatiile societatii pe durata functionarii acesteia, acesta va raspunde
in acelasi mod si in cazul dizolvarii sau al lichidarii societatii. De asemenea, atunci cand, pe
durata functionarii societatii, un asociat raspunde pentru obligatiile acesteia in limitele aportului la
capitalul social, raspunderea sa va fi limitata la acest aport si in situatia dizolvarii, respectiv
lichidarii societatii.
In cazul in care asociatul abuzeaza de caracterul limitat al raspunderii sale si de personalitatea
juridica distincta a societatii, in frauda creditorilor, raspunde nelimitat pentru obligatiile neachitate
ale societatii dizolvate sau lichidate. Raspunderea sa devine nelimitata, in special daca acesta
dispune de bunurile societatii ca si cum ar fi proprii sau daca diminueaza activul societatii in
beneficiul personal sau al unor terti.

www.sova.ro

office@sova-avocati.ro

SOVA & ASOCIATII

Ordonanta mai prevede ca indeplinirea obligatiilor prevazute in sarcina societatilor pe actiuni (ex:
obligatii referitoare la desemnarea directorilor, la componenta consiliului de administratie etc.)
trebuie realizata in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a ordonantei.
Prin exceptie de la prevederile Codului muncii, Ordonanta prevede ca inceteaza de drept la data
intrarii in vigoare a ordonantei sau de la data acceptarii mandatului, daca aceasta este ulterioara,
contractele de munca ale administratorilor/directorilor care au incheiat un contract individual de
munca pentru exercitarea functiei de administrator/director.

2. Modificari aduse Legii nr. 26/1990 privind Registrul comertului


Potrivit reglementarii, comerciantul care deschide sucursale trebuie sa ceara inregistrarea
acestora la oficiul registrului comertului de la sediul fiecarei sucursale. Astfel, cererea pentru
deschiderea sucursalei va cuprinde pe langa datele prevazute deja de Lege si urmatoarele:

hotararea adunarii generale;


decizia consiliului de administratie, respectiv a directoratului, prin care a fost infiintata
sucursala.

In exercitarea competentelor sale prevazute de lege, Oficiul National al Registrului Comertului si


oficiile registrului comertului de pe langa tribunale colecteaza, proceseaza si prelucreaza date si
informatii, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, carora le sunt aplicabile prevederile
Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

www.sova.ro

office@sova-avocati.ro