You are on page 1of 48

Skrubiranje (pranje plinova i mokro

otpraivanje)
uklanjanje suspendiranih estica mokrim postupcima,
istovremeno uklanjanje krutih estica i plinova
Skruberi/ispirai ureaji koji omoguavaju prikupljanje krutih estica
uslijed kontaktiranja oneienog plina s odgovarajuom kapljevinom- na taj
nain nastaju aglomerati estica-kapljica znatno veih dimenzija od samih
estica pa je lake njihovo izdvajanje!
Imaju istu funkciju kao i kod apsorpcije plinova!

Mokro otpraivanje
- tehnoloka operacija koja se zasniva na stvaranju vodene zavjese kroz
koju prolazi oneieni plin ili stvaranje tankog sloja kapljevine preko
koje prolazi oneieni plin
- u oba sluaja vrste estice se veu ("lijepe") za kapljevinu, postaju vee i
lake ih je ukloniti, a plin odlazi prema odvodnom kanalu odn. izlazu
- pri rasprivanju nastaju kapi promjera 0,1 do 1,0 mm
- glavni mehanizam separacije zasniva se na inerciji aglomerata
kapljica+estica!

Rasprivanje tekue faze postie se na razliite naine primjenom:

Mlaznica/brizgalica
Cjevica za rasprivanje
Rotirajuih diskova
Sudaranjem mlazova tekuine u struji zraka
Uvoenjem zraka pod pritiskom

Razliite izvedbe skrubera:

skruberi s rasprivanjem (kolonski skruberi)


ciklonski skruberi s rasprivanjem
skruberi s pregradama
skruberi s punjenim slojem
Venturijevi skruberi
.

razlika u izvedbi skrubera rezultat je primjene odgovarajueg mehanizma


dispergiranja (rasprivanja) tekue komponente!
Skruberi s rasprivanjem esto se koriste za hlaenje ili vlaenje zraka; a
pri ienju zraka dolaze u kombinaciji s drugim ureajima. Koriste se i za
izdvajanje kiselih plinova.

Princip rada

U donji dio skrubera dovodi se oneieni plin, koji struji prema gornjem
dijelu skrubera; voda iz mlaznica, dispergirana u obliku kie stvara
vodenu zavjesu s kapljicama, na koje se "lijepe" vrste estice i zajedno
padaju u talonu komoru
Iz talone komore odvodi se otpadna voda (mulj)
Plin "prolazi kroz vodenu zavjesu i izlazi proien na vrhu skrubera
Uinkovitost: 65-75 %

Jo bolji rezultati postiu se ako se skruberi u donjem dijelu ispune


odgovarajuim materijalom. U tom sluaju, jedan dio estica se vee za
materijal ispune, a ostale estice u plinu se izdvajaju kao i u neispunjenom
skruberu.
Uinkovitost: 75 - 85 %

Brzina strujanja plina ne smije biti prevelika (1-5 m/s), jer bi u suprotnom
plin odnio sa sobom kapljice (odvajai kapljica na vrhu skrubera)

Najbolji rezultati postiu se u Venturijevim skruberima:


- za estice dimenzija od 0,5 m postie se stupanj uinkovitosti i do 99%.
- oneieni plin dovodi se kroz cijev, gdje se zbog naglog suavanja cijevi
na kraju, poveava brzina strujanja plina. Istovremeno vodena pumpa
ubrizgava vodu, koju plin raspruje i zajedno tangencijalno ulaze u ciklon.
Zbog velikih brzina strujanja i djelovanja centrifugalnih sila kapljevina sa
esticama udara u zidove ciklona, a zatim se slijeva i odlazi u talonik.
- Venturijevi skruberi, osim za otpraivanje, takoer slue za hlaenje
plinova.

oneien plin

kontakt plina i
kapljevine

smjesa plina i
kapljevine

skruber

razdvajanje plina
i kapljevine

ist plin

(ciklon)
neista kapljevina

ista kapljevina

pumpa za
recirkuliranje
kapljevine

razdvajanje plina i
kapljevine

kruti ostatak

Dijelovi integriranog sustava za skrubiranje (mokro otpraivanje)

Vrste skrubiranja
Mokro skrubiranje (ili apsorpcija) za otpraivanje
prijenos tvari izmeu topljivog plina i otapala (esto voda) pri njihovom
meusobnom kontaktu
Fiziko skrubiranje koristi se za uklanjanje kemikalija
Kemijsko skrubiranje uklanjanje i smanjenje koncentracije otopljenih
plinovitih komponenata
Fiziko-kemijsko skrubiranje (komponenta je otopljena u apsorbirajuoj
tekuini i sudjeluje u reverzibilnoj kemijskoj reakciji koja omoguava
izdvajanje plinovite komponente)
Suho skrubiranje najee za uklanjanja plinovitih komponenata (npr. HF,
SO2, HCl, PAH), tekih metala, mirisa iz otpadnog plina ili korozivnih
plinovaubrizgavanje suhog apsorbensa, rasprivanje suhog absorbensa
(kasnije e biti govora o njima)!

Na apsorpciju oneiujue tvari u otapalu utjee:

velika povrina kontakta


velik omjer kapljevina/plin; vel. promjer kapljica
velika koncentracija oneiujue tvari u pl. struji
nia temperatura

Poveanje uinkovitosti pri uklanjanju sitnih estica :


a) primjena vee energije
To se moe postii:
- poveanjem tlaka plina
- atomiziranjem vee koliine vode (otapala)
b) metode koje dovode do porasta veliine estica:
- sniavanjem temperature kondenzacija pare
- poveanje protoka porast turbulencije
- toplinski gradijenti u uskim prolazima skrubera raste difuzija estica u
kapljevinu

Glavne primjene procesa skrubiranja pri obradi


otpadnih plinova:

uklanjanje plinovitih komponenata (vodikovi halidi, SO2, NH3,


H2S ili VOC)
uklanjanje krutih estica malih dimenzija

Otopine za skrubiranje:
H2O (halidi, NH3 i dr.)
alkalne otopine - za uklanjanje kiselih komponenata, npr.
halida, SO2, fenola, Cl2 i dr.; za desulfurizaciju bioplina i dr.
alkalno-oksidacijske otopine, npr. alkalna otopina s Nahipokloritom, ClO2, O3 ili H2O2
Na2S4 otopine za uklanjanje Hg
kisele otopine (uklanjanje NH3, amina i sl.)
otopine monoetanol amina i dietanolamina (apsorpcija i
uklanjanje H2S)

Izbor vrste skrubera zavisi o:

eljenoj uinkovitosti
potrebnoj energiji
potrebnim aditivima
znaajkama otpadnih plinskih struja

obino rade sa prethodnim pothlaivanjem (rasprivanje,


quench) da bi se ohladio ulazni plin i istovremeno zasitila
plinska struja, izbjegavajui na taj nain smanjenje brzine
apsorpcije i isparavanja otapala

Proces uklanjanja krutih estica u skruberu ukljuuje sljedee


stupnjeve:
1.
2.
3.
4.

kondicioniranje plina i estica, tj. sniavanje temperature i


zasienje s vodenom parom
dispergiranje (rasprivanje) kapljevine, npr. strujom plina,
sapnicama ili rotirajuim diskovima
sakupljanje krutih estica u sloju kapljevine ili na kapima
uklanjanje krutih estica i kapljevine iz struje otpadnog
plina

Potreba za kapljevinom u procesu skrubiranja je reda veliine


1-3 l/ m3 plina

Znaajke procesa skrubiranja


uklanjanje vrlo malih estica, plinova i alkalnih spojeva
mali kapitalni trokovi u usporedbi sa elektrofiltrima i
vreastim filtrima
velik pad tlaka trokovi rada
plinovite otpadne smjese tekue otpadne smjese;
(tehniki gledano to je opravdano samo ako su volumni
protoci otpadne vode zanemarivo mali u odnosu na volumne
protoke otpadnog plina i ako se obrada vode moe provesti
primjenom nekog jednostavog procesa)
ulazne brzine strujanja plina: ~ 100 m/s
uinkovitost: ~ 99 %
pad tlaka: do 1 bar!

Prednosti:
mogu se koristiti za obradu zapaljivih i eksplozivnih plinova
bez posebnih rizika
omoguavaju istovremenu apsorpciju plina i odvajanje krutih
estica u samo jednom stupnju
omoguavaju hlaenje toplih plinova
ukupna uinkovitost moe se mijenjati
korozivni plinovi i krute estice mogu se neutralizirati
dolaze u razliitim izvedbama velika fleksibilnost

Nedostaci:
veliki problemi vezani uz koroziju, abraziju i oteenje
rotirajuih dijelova,
dovode do problema vezanih uz obradu otpadnih voda,
zatita od pothlaivanja; ponekad je potrebno predgrijavanje,
prikupljene estice ponekad mogu biti neiste i ne mogu se
reciklirati,
odlaganje krutog otpada moe biti skupo,
problemi vezani uz ponovno pokretanje rada i dr.
velik p (potreba za energijom)

Podruja primjena skrubera:

metalurka ind.
kemijska industrija
ljevaonice
spalionicama
ind. papira i dr.

- uobiajena primjena za uklanjanje kiselih plinova i mirisa


- primjena ograniena na uklanjanje jako topljivih plinova

Razliite izvedbe skrubera

skruber
s rasprivanjem

ciklonski
skruber
s rasprivanjem

skruber
s pregradama

venturijev skruber

Skruber s rasprivanjem (ili kolonski skruber)


otpadni plin se dovodi u kontakt sa rasprenim kapima;
veliina kapi mora se dobro optimirati primjenom
sapnica/mlaznica da se postigne zadovoljavajua povrina
kontakta
iz vode koja recirkulira kroz sustav moraju se ukloniti
krute estice da bi se sprijeilo prljanje sapnica (ienje i
zamjena sapnica predstavlja glavni dio posla vezanog uz
odravanje sustava)
ukupna uinkovitost iznosi ca. 90 % za estice > 8 m
mala potronja energije, rade pri relativno malom padu
tlaka (mali p)
primjena u ind. papira i dr.

Razliite izvedbe skrubera s rasprivanjem


okomite izvedbe skrubera s rasprivanjem
vodoravne izvedbe skrubera s rasprivanjem

protok kapljevine: 1,34 2,68 l/m3


tlak kapljevine: 241-344 Pa

Uinkovitost procesa zavisi o:


-

veliini kapi
protoku plina
omjeru plin/kapljevina
putanji kapi

a) okomit skruber s rasprivanjem (protustrujni tok)

potreban je velik
omjer kapljevina-plin
za uklanjanje finih
estica: > 3 l/m3

- kapi moraju biti dovoljno velike da bi brzina taloenja bila > linearne brzine plina

b) vodoravan skruber s rasprivanjem (popreni tok)

Ciklonski skruberi s rasprivanjem


tangencijalno uvoenje neistog plina vee linearne
brzine plina
dodatne centrifugalne sile omoguavaju dobru separaciju i
omoguavaju rad s manjim dimenzijama kapi vea
uinkovitost u odnosu na kolonski skruber s rasprivanjem

uinkovitost: ca. 95 % za estice > 5 m


protok kapljevine: 0,4-0,8 l/m3
pad tlaka: 1000-2000 Pa

Skruberi s pregradama stvaranje tankog sloja vode


Smjesa zraka i kapljevine udara u vrstu povrinu (prepreku ili
pregradu):
a) pregrada prekrivena kapljevinom (rad uz male brzine
recirkulacije vode, ca. 0,07 l/m3; uinkovitost: 90 % za estice
>2 m)
b) plitica s otvorima koja sadri sloj kapljevine i pjene, a zatim
plin udara u plou smjetenu iznad plitice s otvorima; protok
kapljevine: 0,26 -0,4 l/m3; uinkovitost: 97 % za estice
veliine ca. 5 m)
c)

na pliticama se nalazi sloj plastinih kuglica koje su


djelomino fluidizirane, a abrazivno djelovanje olakava
ienje plitica

Skruberi s pregradama

Ploe s otvorima: 5000 do 50 000 /m2

Znaajke:
- uporaba za uklanjanje kiselina, SO2,
mirisa i sl.
- velika uinkovitost
- lakoa odravanja i ienja
- fleksibilnost rada (pri razliitim
protocima)

Razliite izvedbe otvora na pregradama

a)
pregrada prekrivena
kapljevinom

b)
plitica s otvorima

c)
na pliticama se nalazi
punilo

Venturijev skruber

Znaajke:
najvea uinkovitost, ak i za uklanjanje vrlo malih estica
(< 2 m)
radni uvjeti: Ql/QG= 0,001-0,003; VG= 60-120 m/s
istostrujni rad
ponekad su jedina mogunost za proiavanje (npr. za
uklanjanje ljepljivih, zapaljivih i korozivnih materijala)
zbog mogunosti rada pri velikim protocima zraka (~120
m/s) mogu biti malih veliina
velik p

Venturijev skruber s
ciklonskim separatorom (za
uklanjanje kapljica)
- rasprivanje kapljevine velikom
brzinom plina u drijelu skrubera (zbog
velikog suenja)
razbijanje/usitnjavanje kapi
- velike relativne brzine postiu se
injektiranjem vode pod tlakom u drijelo
(grlo) venturijeve cijevi kroz koju
prolazi zrak brzinom 45-152 m/s
uinkovitost: > 98 % za estice > 0,5 m
(uz velik pad tlaka!)
- kapljice veliine 75-150 m uspjeno
se uklanjaju pri ulaznim brzinama u
ciklon od 25-40 m/s; pretpostavlja se da
se kapljice vode ponaaju kao i krute
estice u ciklonu pa je mogue
primijeniti iste izvedbene jednadbe

Izbor materijala za izradu Venturijevog skrubera zavisi o:

temperaturi
abraziji
koroziji
kemijskom djelovanju

Uinkovitost:
raste s brzinom strujanja (koja zavisi o promjeru venturi cijevi) i s
padom tlaka

Ostale mogue izvedbe skrubera:

mehaniki skruberi
skruberi s punjenim slojem,
skruberi s pokretnim slojem,
Vorteks skruberi i dr.

mehaniki skruberi
imaju motorom pogonjeno mjealo smjeteno u zoni
kontakta plina i kapljevine
nedostatak: veliki trokovi odravanja

Skruber s punjenim slojem


rasprivanje kapljevine u struju
oneienog zraka postie se pomou
sapnica
protustrujni tok kapljevine i plina
kolona ispunjena punilom
poboljanje kontakta plina i
kapljevine
uz primjenu odgovarajueg reagensa
koriste se za apsorpciju H2S, SO2,
NH3, Cl2, VOC i dr.
moe doi do zaepljenja sloja

ograniena primjena za
uklanjanje estica (samo ako je
sadraj estica < 0,5 g/m3)

Skruber s pokretnim (fluidiziranim) slojem


sastoji se od zone punila,
obino plastinih kuglica
koje su fluidiziranom
stanju
primjenjuju se za
uklanjanje SO2, HF i dr.
manja mogunost pojave
zaepljenja

Vorteks skruber

uvoenje oneienog
plina i kapljica vode u
vorteks kanal
uinkovitost odvajanja
ovisi o relativnoj brzini
reakcije izmeu kapljice
vode i praine

Proraun skrubera
Proraun se zasniva na odreivanju penetracije za zadani promjer estice
Penetracija- udjel estica odgovarajueg promjera koje zaostaju nakon
procesa skrubiranja
Pt 1
d

Ptd - penetracija (udjel estica odgovarajueg promjera)


d- frakcijska uinkovitost za estice promjera d p
Ukupna penetracija:

Pt 0 ( Pt d M d )

Md- maseni udjel estica odgovarajueg promjera

Skruber s rasprivanjem
Calvert (1977):
Pt d exp(

Ad

3QLVtd z d
AV
) exp d td d
4QG rd ( Vtd VG )
QG

3QL z
4 rd ( Vtd VG )

d (

Kp
K p 0 .7

C p d p V pd
2

Kp

)2

9 G d d

W d a V pd

9 G d d
2

Ptd penetracija za danu veliinu


estice (od 0 do 1)
QL volumetrijska brzina protoka
kapljevine, m3/s
QG - volumetrijska brzina protoka
plina, m3/s
VG linearna brzina, cm/s
Vtd brzina taloenja kapi, cm/s
d - frakcijska uinkovitost za pojedinu
kap (0-1)
rd radius kapi, cm
z duina kontaktne zone skrubera, cm
Ad poprena povrina svih kapi u
skruberu, cm2
C- Cunninghamov faktor, bezdim.
p gustoa estica, g/cm3
dp promjer estice, cm
Vpd brzina estica (u odnosu na kapi),
cm/s
dd promjer kapi, cm
G viskoznost plina, P
da aerodinimiki promjer estice, cm

Skruber s rasprivanjem

Langmuir i Blodgett (1946):


- frakcijska uinkovitost za pojedinu kap moe se opisati
bezdimenzijskom grupom:

kV pd Vtp
gd d

k empirijska konstanta
Vtp- brzina taloenja estica, cm/s
Vpd brzina estica (u odnosu na kapi), cm/s

g gravitacijska konstanta, cm/s2


dd - promjer kapi, cm
- izraz pokazuje da smanjenjem veliine kapi raste uinkovitost;
zapravo postoji optimalna veliina kapi, a uinkovitost ne raste smanjenjem
veliine kapi ispod optimalne vrijednosti

Venturijev skruber
QLVG L d d
K p f 0.7
0.49
1

Pt d exp
( 0.7 K p f 1.4 ln(
)
)
55Q
0.7
0.7 K p f K p
G G

Kp- inercijski parametar privlaenja izraunat pomou izraza za brzinu plina na


ulazu u drijelo, bezdim.

C p d p V pd
2

Kp

9 G d d

W d a V pd

9 G d d
2

f empirijski faktor (f= 0.25 za hidrofobne estice; f=0.5 za hidrofilne estice)


dd Sauterov srednji promjer kapi, m (Nukiyama-Tanasawa(1938)
dd

L
QL 1.5
58 ,000 0.5
0.45
(
) 597(
)
(
1000
)
0.5
VG
L
QG
( L )

dd- Sauterov srednji promjer kapi


L- gustoa kapljevine
- povr. napetost kaplj.
L viskoznost kaplj.

Pad tlaka u Venturijevim skruberima


do pada tlaka dolazi uslijed ubrzanja kapljica
Yung. et al. (1977)

QL
P 2 LVG (
)( 1 X 2 X 4 X 2 )
QG
2

3l t C D G
1
16 d d L

24
4
CD

Re Re 1 / 3

P pad tlaka
VG- brzina strujanja plina, cm/s
X- bezdimenzijska duina drijela
lt duina venturi drijela, cm
CD- faktor otpora za kapi sa
Sauterovim srednjim promjerom,
bezdimenz.
Re Re znaajka za kapljice, bezdimenz.

Lapple i Kamack (1955) uinkovitost skrubera moe se dovesti u korelaciju


s energijom potrebnom za ostvarenje stvarnog kontakta plin-kapljevina
skruberi razliite geometrije mogli bi osigurati slinu uinkovitost
ukoliko rade uz istu razinu energije kontaktiranja plin-kapljevina
Snaga kontaktiranja energija rasprena po jedinici volumena plina koji se
obrauje

N t Pt

Semrau (1963,
1980)
Nt- broj jedinica prijenosa, bezdimenzijski
Pt snaga kontaktiranja, kWh/1000 m3
- koeficijent koji prevodi Nt u bezdimenzijski broj
bezdimenzijski eksponent

Broj jedinica prijenosa, Nt :

Ukupna uinkovitost, 0 :

0 1 exp( N t )

Zakljuno - prednosti procesa skrubiranja

mogunost rada s ekplozivnim i zapaljivim plinskim smjesama bez veeg


rizika
apsorpcija plina i uklanjanje krutih estica u jednom stupnju
mogu se koristiti za uklanjanje mirisa
mogua primjena za hlaenje vruih plinova
korozivni plinovi i estice mogu se neutralizirati
velika uinkovitost za izdvajanje vrlo finih estica

Zakljuno nedostaci procesa skrubiranja

problemi vezani uz koroziju i smrzavanje


problemi vezani uz obradu otpadnih voda i taloga
izdvojeni materijali su u vlanom stanju; skupo odlaganje otpadnog mulja
mogunost velikog pada tlaka i velike potronje energije
opasnost od stvrdnjavanja krutih estica u kontaktu s vodom

Usporedba razliitih izvedbi skrubera


Skruber

tip skrubera

br.
stupnjeva

pad tlaka po
stupnju, Pa

omjer
kapljevina/
plin (l/m3)

Skruber s
rasprivanjem

- standardni tip
- ciklonski skruber

800-1100
1000-2000

1,3-1,7
0,7-1,3

Skruber s
punjenim
slojem

- nepokretan sloj
- pokretan sloj
- poprean tok
- sloj s vlaknima

1
3-5
4

1300-1600
800-1300
ca. 2500
50-800

1,3-2,0
2,0-8,0
ca. 2,5

Skruber s
pliticama

- ploe s otvorima
- ploe s pregradama

ca. 400
250-2000

0,4-0,7

Mehaniki
skruber

- mokri ventilatori

1000-2000

Venturijev
skruber i
skruber s
otvorima

- standardni venturi
skruber
- izmijenjeni venturi
- skruber s otvorima

1000-18000

1
1

800-400

0,8-2,0

Uinkovitost razliitih sustava za otpraivanje s obzirom na


veliinu estica
Ureaj

Uinkovitost
< 1m

1-3 m

3-10 m

> 10 m

Elektrofiltar

96,5

98,25

99,1

99,5

Vreasti filtar

100

99,75

>99,95

>99,95

Venturijev
skuber

> 70

99,5

>99,8

>99,98

Multiciklon

11

54

85

95

ciklon s brzim
prolazom

ciklon s
velikom
uinkovitou
ESP

Venturijev
skruber

kolonski
skruber

Usporedba uinkovitosti
razliitih ureaja
za uklanjanje krutih estica
iz otpadnih plinova s obzirom
na veliinu estica 5-30 m